piatok 8. decembra 2023

SR: Mzdy v 3. štvrťroku 2023

Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku počas 3. štvrťroka 2023 podľa štatistického úradu vzrástla medziročne o 8,3 % na 1.403 eur. V hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 107 eur viac než pred rokom. Pokračujúci rast nominálnych miezd a klesajúca inflácia prispeli už tretíkrát po sebe k zmierneniu dynamiky poklesu reálnej mzdy na úroveň 0,6 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2023 vzrástla o 1,4 %.

Medziročné zvýšenie hrubých miezd sa pohybovalo od 2,1 % v odvetví vzdelávania až po 18,5 % pri činnostiach v oblasti nehnuteľností. Celkovo vyššie medziročné rasty o vyše 10 % dosiahli zamestnanci v deviatich odvetviach hospodárstva. Kým v jarných mesiacoch odolali mzdy inflácii len v šiestich, v 3. štvrťroku tohto roka sa ich počet zvýšil na 11. Reálny rast vyšší ako 7 % zaznamenali mzdy pracujúcich v oblasti nehnuteľností, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Najvýraznejší, viac než 6 %, prepad reálnej mzdy pocítili zamestnanci v oblasti vzdelávania, štátnej a verejnej správy. Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod a priemysel, vykázali mierny rast reálnych miezd. V priemysle priemerné mzdy stúpli nominálne o 9,4 % na úroveň 1.471 eur, reálny rast tak predstavoval 0,5 %. V odvetví obchodu priemerné zárobky vzrástli v nominále výraznejšie, a to o 10,6 % (na 1.356 eur), obchodníkom reálne platy vzrástli o 1,6 %.

Vo väčšine bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (876 eur) a v ostatných činnostiach (991 eur). Len v týchto dvoch odvetviach neprekročila priemerná hrubá mzda hranicu tisíc eur. V ubytovacích a stravovacích službách zaznamenali zároveň aj jeden z najvyšších prepadov reálnej mzdy, až o 4,5 %. V ostatných činnostiach reálne mzda klesla o 0,6 %. Priemernú mesačnú mzdu nad 2 tisíc eur mali len zamestnanci v odvetví informácie a komunikácia (2.301 eur), finančné a poisťovacie činnosti (2.245 eur) a tiež v dodávke elektriny, plynu a pary (2.187). Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1.695 eur). Priemerný hrubý zárobok piaty kvartál po sebe presiahol hranicu tisíc eur vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Aktuálne sa pohyboval od 1.093 eur v Prešovskom kraji do 1.331 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2022 s najvyšším relatívnym prírastkom o 8,8 % v Trenčianskom kraji. Reálna mzda vzrástla iba v Bratislavskom kraji (o 0,6 %), vo všetkých ostatných krajoch reálne platy klesli, najviac v Košickom (o 3 %).

V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku 1.383 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,2 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 1 p. b. Reálna mzda klesla o 2,5 %. Tempu inflácie stačili odolať len štyri z 19 odvetví hospodárstva SR.

štvrtok 7. decembra 2023

EU: Európska vodíková banka

Európska vodíková banka by mala byť lepšie financovaná a mala by sa strategicky zamerať na dosahovanie klimatických cieľov a udržateľnosť. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, ktorý schválil Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).  Okrem iného navrhuje výrazné navýšenie rozpočtu Európskej vodíkovej banky, ktoré by dokázalo reagovať na priemyselnú politiku Číny a Spojených štátov amerických v tejto oblasti a na zákon USA o znížení inflácie.

Vodík má podľa poslancov zásadný význam v úsilí EÚ o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, dekarbonizácie priemyslu EÚ, strategickej autonómie a zníženie závislosti na fosílnych palivách. V snahe výrazne rozšíriť produkciu obnoviteľného vodíka predstavila Európska komisia návrh na zriadenie Európskej vodíkovej banky s počiatočným rozpočtom vo výške tri miliardy eur. Cieľom tohto kroku je podporiť investície do tohto zdroja energie, zvýšiť jeho domácu produkciu a uľahčiť jeho dovoz. Uznesenie odporúča, aby sa Európska vodíková banka zamerala na zvyšovanie domácej výroby. Postupne by sa tiež mala stať centrom podpory všetkých aktivít súvisiacich s obnoviteľným vodíkom v celej EÚ, čo by podľa poslancov zjednodušilo postupy a urýchlilo realizáciu projektov.

Európska vodíková banka by sa mala sústrediť na odvetvia, ktoré je ťažké dekarbonizovať. Týka sa to napríklad sektora ťažkej dopravy či odvetví výroby ocele a hnojív, ktorých uhlíková stopa je nezanedbateľná, no pri ktorých je elektrifikácia obzvlášť náročná. Poslanci tiež v snahe zaistiť spravodlivé rozdelenie zdrojov naprieč celou úniou navrhujú koncept regionálnych aukcií, aby sa prostriedky Európskej vodíkovej banky rozdelili spravodlivo a vyvážene medzi všetky členské štáty EÚ. Tento prístup by mal podporiť konkurencieschopnosť celej EÚ a zabrániť prehlbovaniu existujúcich regionálnych rozdielov.

Obnoviteľný vodík je z dlhodobého hľadiska jedinou udržateľnou formou vodíka. Nízkouhlíkový vodík by mal podľa zákonodarcov zohrávať úlohu iba pri prechode na emisne neutrálne hospodárstvo. Poslanci tiež požadujú, aby sa pri alokovaní zdrojov zohľadňovali kritériá environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. Výbor zdôraznil potrebu existencie funkčného trhu s vodíkom, ktorý z dlhodobého hľadiska nebude závislý na verejných dotáciách. Komisia by tiež podľa poslancov mala zaviesť mechanizmus, ktorý by zabránil nadmerným kompenzáciám.


streda 6. decembra 2023

ePN: Prenos do mzdového softvéru

Nový pilotný projekt Sociálnej poisťovne má zamestnávateľom na Slovensku uľahčiť prehľad o práceneschopnosti svojich zamestnancov a jej spracovanie. Ide o elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu eSlužieb poisťovne priamo do mzdového sofvéru. Služba je už dostupná vo vybraných softvéroch.

Zamestnávatelia, ktorí využijú túto elektronickú službu (B2B - odvádzateľ poistného) a integrujú sa do nej cez mzdový softvér, získajú vyšší komfort pri spracovaní práceneschopnosti svojich zamestnancov a zároveň ušetria čas, ktorý doteraz museli venovať kontrole ePN. Už sa nebudú musieť prihlasovať na portál eSlužieb viackrát denne a kontrolovať, či tam pribudla ePN niektorých zamestnancov. Pri doterajšom postupe bolo navyše potrebné údaje o ePN prepisovať do mzdového softvéru, čo si najmä pri väčšom počte zamestnancov žiadalo osobitnú pozornosť, čas a spôsobovalo aj chybovosť pri prepise údajov. Zamestnávatelia si teraz jedným klikom stiahnu a aktualizujú údaje o všetkých zamestnancoch, ktorí sú práceneschopní, a to priamo do výpočtu mzdy. Zobrazovanie „péeniek“ na portáli eSlužieb a ich individuálna kontrola, samozrejme, zostávajú tiež naďalej k dispozícii.

Čo má zamestnávateľ pre aktiváciu novej služby urobiť? Zamestnávateľ vypíše žiadosť, ktorá je dostupná na Portáli eSlužieb (pod B2B služby pre odvádzateľov poistného) a pošle ju naskenovanú cez svoju elektronickú schránku Sociálnej poisťovni. Stane sa tak novým B2B subjektom s prideleným identifikátorom B2B ID a môže začať výhody tejto služby využívať. Aktuálne je pilotný projekt otestovaný a prístupný cez softvéry Vema a Kros. Sociálna poisťovňa zamestnávateľom odporúča, aby sa v prípade, ak ich mzdový softvér zatiaľ túto funkcionalitu neponúka, obrátili s požiadavkou priamo na poskytovateľa svojho mzdového softvéru.


utorok 5. decembra 2023

EU: Lepšie práva a informácie pre cestujúcich

Na približne 13 miliárd cestujúcich, ktorí ročne cestujú lietadlom, vlakom, autokarom, autobusom alebo trajektom v Európskej únii, sa vzťahujú práva cestujúcich v EÚ. Očakáva sa, že tento údaj dosiahne 15 miliárd do roku 2030 a takmer 20 miliárd do roku 2050. Európska komisia prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. Objasnia najmä pravidlá týkajúce sa náhrad, keď sa lety alebo multimodálne cesty rezervujú prostredníctvom sprostredkovateľa, aby boli cestujúci lepšie chránení pred zrušením letov. Zabezpečia sa nimi aj jednoduchšie cesty, najmä tie, ktoré zahŕňajú rôzne cestovné služby alebo druhy dopravy, pričom sa zabezpečí, aby cestujúci mali prístup k priamej podpore a lepšie informácie v reálnom čase, napríklad o meškaní a odrieknutí spojov. Osobitná pozornosť sa venuje potrebám cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou s cieľom riešiť a uľahčiť prechod medzi jednotlivými druhmi dopravy a v prípade potreby zlepšiť kvalitnú pomoc.

Prijaté návrhy sa zameriavajú na tri aspekty:
1. Posilnenie práv cestujúcich
Cestujúci, ktorí cestujú leteckou, železničnou, lodnou alebo autobusovou dopravou, už majú celosvetovo vlastnenú ochranu práv cestujúcich v EÚ. V prípade prerušenia cesty majú napríklad nárok na presmerovanie, náhradu, náhradu a/alebo pomoc (v závislosti od okolností). Stále však pretrvávajú určité medzery v súčasných pravidlách, zatiaľ čo nedostatky vo vykonávaní a presadzovaní bránia cestujúcim plne využívať tieto práva. Návrh revízie nariadení oprávachcestujúcich rieši tieto problémové oblasti posilnením mechanizmov presadzovania a zavedením pravidiel pre cestujúcich v leteckej doprave, ktorí si rezervovali lety cez sprostredkovateľa, a to aj pokiaľ ide o náhradu. V návrhu o právach cestujúcich v súvislosti s multimodálnymi cestami sa takisto po prvýkrát stanovujú nové pravidlá na ochranu cestujúcich, ktorí využívajú rôzne druhy dopravy, ako sú autobusy, vlaky a lietadlá, v rámci jednej cesty. Cestujúci budú mať lepšie práva na informácie pred takýmito cestami a počas nich, a to aj pokiaľ ide o minimálny čas spojenia medzi rôznymi dopravnými službami. Okrem toho, ak si zakúpili multimodálnu cestu na základe jednej zmluvy o preprave, budú mať nárok na pomoc dopravcu v prípade zmeškania prípojov. Osobitná pozornosť sa venuje potrebám cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou. Osobám so zníženou pohyblivosťou, ktoré počas cesty prechádzajú z jedného druhu dopravy na druhý, budú dopravcovia a prevádzkovatelia terminálov pomáhať v prepojovacích bodoch, keď cestujú na základe jedinej zmluvy o preprave alebo keď cestujú prostredníctvom multimodálnych uzlov osobnej dopravy. Ak letecká spoločnosť uloží cestujúcemu so zdravotným postihnutím alebo osobe so zníženou pohyblivosťou povinnosť cestovať v sprievode niekoho, pretože cestujúci potrebuje pomoc na splnenie požiadaviek na bezpečnosť letectva (napr. na upevnenie bezpečnostného pásu), letecká spoločnosť bude povinná bezplatne prepraviť sprevádzajúcu osobu a v prípade potreby sedieť túto osobu vedľa cestujúceho, ktorému pomáha. Toto právo už existuje pri cestovaní vlakom, loďou alebo autobusom/autokarom.

2. Ochrana cestujúcich v balíkoch cestovných služieb
Revíziou smernice o balíku cestovných služieb z roku 2015 bude ochrana cestujúcich využívajúcich balíky cestovných služieb v budúcnosti účinnejšia, a to najmä počas krízových situácií, pričom sa ponaučíme z pandémie COVID-19. Navrhovanými zmenami sa cestujúcim poskytnú silnejšie a jasnejšie práva a objasnia sa povinnosti a povinnosti organizátorov balíkov cestovných služieb. Niektoré z nových pravidiel:
  • Pokiaľ ide o vrátenie peňazí existuje reťazec poskytovateľov služieb, organizátorov balíkov a cestujúcich. Cestujúci budú mať naďalej nárok na vrátenie peňazí do 14 dní. Uľahčí sa to, pretože organizátori balíkov, z ktorých väčšinu tvoria malé a stredné podniky (MSP), budú mať právo na refundáciu od poskytovateľov služieb do 7 dní. Skutočnosť, že dostanú refundáciu do jedného týždňa, im umožňuje vrátiť späť svojich klientov celkovo do dvoch týždňov.
  • Zálohové platby cestujúcich za balíky služieb nesmú byť vyššie ako 25 % ceny balíka služieb s výnimkou prípadov, keď organizátori znášajú náklady odôvodňujúce vyššiu zálohu, napríklad preto, že musia vopred zaplatiť plnú cenu letenky leteckej spoločnosti. Organizátori nemôžu požiadať o celkovú platbu skôr ako 28 dní pred začiatkom poskytovania balíka služieb.
  • Cestujúci, ktorým sa poukaz ponúka, dostanú jasné informácie o tom, že môžu trvať na refundácii, a budú informovaní o vlastnostiach poukazu pred jeho prijatím. Takéto poukazy sa vrátia automaticky, ak sa nevyužijú pred koncom obdobia ich platnosti. Okrem toho sa na poukážky a práva na refundáciu bude vzťahovať ochrana pred platobnou neschopnosťou.
  • Jasnejšie informácie: Dovolenkári dostanú jasné informácie o tom, či kombinácia cestovných služieb predstavuje balík služieb, ktorý nesie zodpovednosť v prípade problémov, a o ich právach cestujúcich.

3. Lepšie informačné služby o multimodálnom cestovaní a vytvorenie spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu
Multimodalita alebo kombinácia druhov dopravy môže znížiť celkové emisie z dopravy tým, že sa cestujúcim umožní vybrať si najúčinnejší a najudržateľnejší druh dopravy. Revízia delegovaného nariadenia o informačnej službe o multimodálnom cestovaní (MMTIS) v celej EÚ uľahčí cestujúcim vyhľadávanie informácií o rôznych druhoch dopravy v reálnom čase a prístup k aktualizáciám v reálnom čase počas cesty, napríklad o meškaniach a zrušeniach. K dispozícii budú aj nové druhy informácií, ako napríklad o tom, či sa bicykle môžu dostať do vlaku, a o prístupnosti, a to aj pre cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou.

V súlade s európskou dátovou stratégiou a s podporou programu Digitálna Európa iniciatíva týkajúca sa spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu (EMDS) uľahčí prístup k údajom z existujúcich a budúcich zdrojov údajov o doprave a mobilite, ich spoločné využívanie a spoločné využívanie. Umožní prístup k údajom v reálnom čase a ich spoločné využívanie, čo umožní cestujúcej verejnosti držať krok s dopravnou situáciou a dopravnými podmienkami, čo umožní lepšie plánovať cesty a rozvíjať inovatívne dopravné služby a tvorbu dopravnej politiky založenej na údajoch.

pondelok 4. decembra 2023

Novinka: ePeňaženka

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov slúži nová aplikácia finančnej správy ePeňaženka. Po registrácii používateľom ponúka niekoľko výhod od virtuálneho úložiska dokladov až po štátom garantovanú formu reklamácie. Stiahnuť si ju je možné z platformy Google Play a App Store.

Primárnym cieľom je nahradiť staršiu formu overovania pokladničných dokladov a priniesť novú službu na ukladanie „bločkov“. Zároveň sa pri používaní aplikácie budú môcť jej používatelia opäť zapojiť do boja s vydávaním falošných pokladničných dokladov. Pri kontrole (skenovaní QR kódu) dokladu sa aplikácia bude pýtať viacero otázok na overenie základných údajov. Funkčnosť overovania a nahlasovania nezrovnalostí na pokladničných dokladoch bude dostupná aj neprihláseným používateľom. Uložený pokladničný doklad by sa navyše nemal stratiť alebo znehodnotiť. Pokladničné doklady budú k dispozícii aj pri používaní iných mobilných zariadení alebo ak sa pôvodné zariadenie stane nefunkčným.

Sprievodnou službou bude možnosť použitia uložených detailov dokladov na reklamačné konanie. Ide tak o prvú štátnu aplikáciu, ktorá bude slúžiť aj na reklamačný proces. Po registrácii emailovou adresou budú všetky pokladničné doklady uložené vo virtuálnej forme. Registrácia je potrebná, aby si reklamáciu mohol uplatniť vždy iba jeden používateľ pre konkrétny doklad a súčasne, aby ich mal kedykoľvek k dispozícii a mohol si ich v rámci aplikácie naskenovaním QR kódu uložiť. Aplikácia umožní overovať ten istý pokladničný doklad viacerým používateľom, no uložiť si ho môže len prvý, registrovaný používateľ, ktorý bude mať nárok na prípadnú reklamáciu, ostatní nie.

Aplikácia je dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS, zároveň tiež pre zariadenia bez Google služieb, podobne ako pri zavedení VRP2. S cieľom uľahčiť jej používanie je pripravená špecializovaná podstránka na portáli finančnej správy, kde nájdu používatelia všetky dôležité informácie vrátane používateľskej príručky. Nápomocné je aj call centrum na tel. čísle 048/43 17 222, kde záujemcom ochotne poradia konzultanti a zodpovedajú prípadné otázky.