piatok 18. mája 2018

On-line: Kalkulačka na výpočet poistného

Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku na informatívny výpočet poistného od 1. júla 2018. Podľa nej SZČO zistia, či sú od 1. júla 2018 povinní platiť poistné na sociálne poistenie a môžu si tiež informatívne vypočítať jeho výšku.  

Do kalkulačky SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to bez odpočítania výdavkov. Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu 2018 vzniklo, alebo naďalej trvá povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, alebo či jej poistenie zaniklo. Ak je povinná platiť poistné, pokračuje sa vo výpočte po zadaní vypočítaj vymeriavací základ podľa pokynov. V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj.

Výpočet v on-line kalkulačke je informatívny a SZČO bude Sociálna poisťovňa informovať do 23. júla 2018. Poisťovňa pošle SZČO oznámenie, ak jej od 1. júla 2018 vzniká povinné poistenie a tiež, ak jej povinné poistenie pokračuje, alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2018 potom SZČO uhradí do 8. augusta 2018. Sociálna poisťovňa neskôr podobne informuje aj SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. 

Upozorňujeme: Solárium nie je zdravou alternatívou slnečného žiarenia

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR opálenie zo solária nechráni kožu pri letnom pobyte na slnku. Poskytuje iba ochranu porovnateľnú s nízkym ochranným faktorom. Naopak používanie solária spolu s nadmerným vystavovaním sa slnečnému žiareniu zohráva významnú úlohu v náraste melanómu kože.      

Koža má obmedzenú schopnosť regenerácie, čo môže pri neuváženej expozícii UV žiarenia spôsobiť, že niektoré bunky zostanú trvalo poškodené. Kožné defekty sa nemusia prejaviť okamžite. Veľmi rizikové je nárazové a niekoľkonásobné spálenie pokožky v detstve, prípadne v mladom veku, pretože takéto priestupky sa kumulujú a po rokoch môžu vyústiť až do rakovinového procesu. Pri nadmernej expozícii UV žiarenia môže dôjsť k akútnym prejavom, ako je zvýšená tvorba pigmentových znamienok, zvýšená citlivosť až zápal kože, vysušenie respektíve zhrubnutie pokožky, vznikajú imunologické zmeny. Po dlhšom čase nastáva predčasné starnutie kože. Pri chronickej expozícii UV žiarenia dochádza k poškodeniu DNA a tvorbe prekanceróz, čo vedie k vzniku nezhubných a zhubných nádorov vrátane malígneho melanómu. Zvlášť citlivo reagujú na UV žiarenie oči, kde hrozí rovnako trvalé poškodenie.

Úrad verejného zdravotníctva SR zdôrazňuje, že návšteve solária by sa mali vyhnúť osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy a ľudia s potlačenou imunitou po transplantáciách. Obchádzať by ich mali aj osoby s teplotou a akoukoľvek infekčnou chorobou vrátane prechladnutia, tiež ľudia s albinizmom a bledým typom pokožky s rozmnoženými pigmentovými materskými znamienkami, osoby s veľkým počtom névov a materskými znamienkami väčšími ako päť milimetrov. Solárium nie je vhodné ani pre osoby s čerstvými a chronickými jazvami na koži, s akútnym a chronickým poškodením kože, alergiami na slnečné žiarenie či ľudí po operácii očných šošoviek a chorobách zraku.      

Vlani bolo na Slovensku evidovaných 731 zariadení solárií. Pri kontrolách sa zistilo, že na Slovensku je stále mnoho prevádzok, ktoré porušujú legislatívne predpisy a nedodržiavajú celkovú hygienickú úroveň. Kontroly často odhalia aj pochybenia pri používaní UV žiaričov, ktorých produkcia UV žiarenia prekročila legislatívou stanovenú limitnú hodnotu. Minulý rok bolo po kontrolách v soláriách uložených 49 pokút v sume 15.930 eur. 

EU: Stop testovaniu na zvieratách

Európska únia by mala spustiť diplomatickú ofenzívu zameranú na celosvetový zákaz testovania kozmetiky na zvieratách od roku 2023.  

Predaj kozmetických výrobkov, ktoré boli testované na zvieratách, je v rámci EÚ zakázaný od roku 2013. Približne 80% krajín však naďalej umožňuje testovanie a predaj kozmetiky testovanej na zvieratách. Poslanci poukázali aj na nedostatky systému fungujúceho v EÚ. Niektoré kozmetické prípravky sú totiž naďalej testované na zvieratách, avšak za hranicami EÚ. Tieto výrobky prechádzajú na území únie pred ich umiestnením na trh ďalšími testami, pri ktorých sa však už využívajú alternatívne metódy.

Podľa uznesenia Európskeho parlamentu sa väčšina zložiek prítomných v kozmetických výrobkoch používa aj v iných výrobkoch, akými sú lieky, čistiace a pracie prostriedky či potraviny. Na tieto zložky sa vzťahuje iná legislatíva, ktorá môže povoľovať ich testovanie na zvieratách. Nedostatok spoľahlivých informácií o kozmetických výrobkoch dovážaných do EÚ z tretích krajín, kde boli testované na zvieratách, predstavuje naďalej závažný problém. Uznesenie odmieta akékoľvek oslabenie zákazu testovania kozmetiky na zvieratách v EÚ prostredníctvom prebiehajúcich obchodných rokovaní či pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

Únia by mala zaistiť, že na trh EÚ sa zo zahraničia nedostanú žiadne výrobky testované na zvieratách. Parlament vyzval lídrov členských štátov a EÚ, aby využili svoje diplomatické siete na vytvorenie koalície na podporu celosvetového zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách a obchodu s takto testovanými zložkami týchto výrobkov - napríklad prostredníctvom medzinárodného dohovoru OSN. Globálny zákaz testovania kozmetiky na zvieratách by mal podľa poslancov nadobudnúť účinnosť v roku 2023.

Aktuálne: Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Od 20. mája môžu záujemci podávať na ministerstvo dopravy žiadosti o zriadenie novej stanice technickej kontroly. Zákon prináša aj nové predpisy o schvaľovaní vozidiel a opatrenia Európskej únie, ktoré súvisia s kontrolami technického stavu.  

V okresoch a krajoch Slovenskej republiky je stanovený fixný počet staníc technickej kontroly (STK). Na získanie povolenia na ďalšiu stanicu je určený počet evidovaných vozidiel v danom okrese, ktorý vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25% kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej STK. Ďalšou podmienkou je, aby potrebné kapacity v sieti stacionárnych STK boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry. Ministerstvo pripravilo vzory žiadostí a podrobný návod, ako žiadosť podať na svojej webovej stránke mindop.sk.

V novom zákone sa od 20. mája 2018 upravujú aj pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Ak prevádzkovateľ vozidla podrobí vozidlo príslušnej kontrole dodatočne do 15 dní a zároveň uhradí pokutu vo výške 1/3 (55 eur), pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesplní tieto podmienky, pokuta za neplatnú technickú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti (165 eur) a tiež pokuta za neplatnú emisnú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti (165 eur).

Od 20. mája 2018 bude povolený aj dovoz vozidiel M1 s pravostranným riadením, čo ocenia najmä tí, ktorí si budú chcieť priviezť svoje auto z Cypru, Írska, Malty či Veľkej Británie.  Splnenie technických kritérií pre cestnú premávku bude posudzovať technická služba overovania (skúšobňa).

štvrtok 17. mája 2018

SR: Modernejšia verejná doprava

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pribudnú na Slovensku prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na zlepšenie informovanosti verejnej dopravy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo eurofondovú výzvu zameranú na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v decembri 2016. K dispozícii je 35,1 milióna eur. Zatiaľ bolo v rámci 5 kôl ministerstvu doručených 46 projektov - z nich boli vyhodnotené 3 kolá, v ktorých agrorezort podporí 21 projektov za 18,8 milióna eur. Do 3. hodnotiaceho kola výzvy (uzavreté 2. októbra 2017) bolo doručených 9 projektov. MPRV SR vydalo rozhodnutia o schválení pre päť projektov v celkovom objeme 4,1 milióna eur.

Zlepší sa napr. informatizácia MHD v Žiline, zmodernizujú sa zastávky verejnej dopravy v Kežmarku a zvýši sa kapacita prestupného terminálu v Malackách, kde pribudne aj záchytné parkovisko. V Košiciach z eurofondov určených pre samosprávy zmodernizujú zastávky verejnej dopravy a informačné systémy. V Bernolákove zrevitalizujú prestupný dopravný terminál. Podporu získala aj výstavba prestupných dopravných terminálov vo Svätom Jure, Považskej Bystrici a v Prešove. Hlavné mesto Bratislava získalo peniaze na informačné tabule pre MHD. Z prostriedkov IROP sa tiež zrekonštruujú zastávky v Žiline, kde zároveň zrealizujú projekt preferencie verejnej osobnej dopravy. Prešovský samosprávny kraj dostal peniaze na modernizáciu dispečerského centra pre integrovanú dopravu.

Žiadatelia zo Slovenska môžu získať finančné prostriedky na zabezpečenie moderných informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Peniaze z eurofondov sú tiež určené na preferenciu verejnej dopravy, rekonštrukciu a výstavbu prestupných dopravných uzlov a zastávok verejnej dopravy. Výzva sa zameriava aj na záchytné parkoviská. Oprávnenými žiadateľmi sú najmä mestá, obce, samosprávne kraje a poskytovatelia pravidelnej verejnej osobnej dopravy. 

e-Government: Dizajn manuál pre verejnú správu

S cieľom zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku vznikol jednotný manuál pre elektronické služby verejnej správy. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia e-služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydal Metodické usmernenie č. 002089/2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy.

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy je dostupný on-line na https://idsk-elements.herokuapp.com/. 

Umelá inteligencia: Stretávame sa s ňou už každý deň

V Žiline majú radi čierne Octavie, banskobystrickí zákazníci sa zaujímajú o hatchbacky s motorom 2.0 a SUV sa predá skôr v Bratislave ako v Liptovskom Mikuláši. Vyplýva to z prvých dát úplne novej aplikácie.  

Stock Allocation mapuje nákupné správanie sa zákazníkov, ktorí si prichádzajú po ojazdené vozidlo, alebo ho ponúkajú na predaj. Aplikácia neustále sleduje trh, ktorý na Slovensku tvorí zhruba 500.000 inzerovaných ojazdených áut ročne. Učí sa z neho a vytvára hypotézy, o čo a kde majú zákazníci najväčší záujem. Na to sa potom reaguje rýchlymi prevozmi určitých značiek a typov vozidiel do miest, kde je o ne najväčší záujem. Dokáže tak efektívne riadiť presun skladových zásob vozidiel.  

Do kontaktu s umelou inteligenciou prichádzame síce už niekoľko rokov, no len málo ľudí si to uvedomuje... 1. Nakupovanie on-line: K rozhodnutia zákazníkov prispievajú napríklad odporúčania na stránke e-shopu riadené umelou inteligenciou. Ak si zákazník začne prezerať produkty, na pozadí sa okamžite spúšťa analytický proces jeho záujmov. Predajca si tak môže zvýšiť obrat až o 53%, ako uvádza McKinsey na príklade Amazonu. On-line gigant siahol po inteligentných odporúčaniach ako prvý ešte v roku 2014, neskôr ho nasledovali eBay a Alibaba.

2. Smarfóny: V novembri minulého roku bol predstavený prvý telefón s neurónovým procesorom podporujúcim umelú inteligenciu. Dnes smartfón podľa zvykov používateľa optimalizuje svoj výkon, spúšťa aplikácie a významne šetrí batériu. Stáva sa z neho inteligentný asistent, ktorý dokáže napr. pomôcť s organizáciou fotogalérie.

3. Mobilná fotografia: Umelá inteligencia preberá rolu profesionálneho fotografa. Mobilné zariadenie analyzuje záber ešte pred odfotením - vyrovná horizont, navrhne priblíženie alebo oddialenie. A dokáže rozpoznať, aký objekt fotíte - či ide o krajinku, západ slnka alebo kvety vo váze a ďalšie. Navyše podporuje stabilizácia obrazu, ktorú riadi po prvýkrat tiež umelá inteligencia.

4. Spamový filter v mailboxe: G-mail je schopný odfiltrovať 99,9% spamových správ. K tomuto vysokému číslu sa dopracoval vďaka zapojeniu strojového učenia (podskupina umelej inteligencie) ešte v roku 2015. Každý používateľ G-mailu môže pomôcť umelej inteligencii, ak nevyžiadané maily označí ako spam.

5. Virtuálni asistenti: Kontakt s umelou inteligenciou je najviditelnejší pri digitálnych asistentoch. Ich úlohu je rozpoznať príkazy v hovorenom či písanom dialógu a odpovedať.Rozprávať  s robotom sa môžete v praxi od roku 2011. S virtuálnym asistentom môžete hovoriť napríklad v navigácii svojho auta alebo priamo v smartfónoch. Chatbot spoločnosti Mastercard zas rád zodpovie otázku o výške výdavkov. Ak vás zaujíma konkrétna téma v americkom magazíne The Wall Street Journal, povedzte to robotovi a ten sa postará o správny výber. 

Umelá inteligencia: Nová platforma na Slovensku

Zavádza sa vo všetkých odvetviach, ktoré vytvárajú efektívnosť ľudskej produktivity a bude pokračovať v transformácii globálneho priemyslu, hospodárstva aj sociálneho systému. Americká obchodná komora v SR zakladá novú platformu umelej inteligencie na Slovensku.  

Platforma sa usiluje o zjednotenie a prepojenie akademického, verejného a podnikateľského sektora v snahe využiť všetky možnosti umelej inteligencie pre Slovensko. Podľa Oxford Insights prinesie umelá inteligencia revolúciu v poskytovaní verejných služieb a už dnes vlády na celom svete začínajú vidieť jej potenciál nielen pre hospodárstvo, ale aj pre firmy a verejné služby.

Podľa Martiny Slabejovej z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu krajiny V4 sú v Európskej únii prvé, ktoré zaujali postoj k pripravovanému oznámeniu Európskej komisie o rozvoji umelej inteligencie. Na národnej úrovni je hlavným koordinátorom aktivít práve úrad vicepremiéra. Orientuje sa aj na podporu rozvoja inovatívnych podnikov, start-upov a prilákanie talentov, ktoré majú potenciálny prínos pre slovenskú ekonomiku. 

streda 16. mája 2018

Radíme: Skontrolujte si znamienka

Kožní lekári aj tento rok pripomínajú, aby sme venovali pozornosť materským znamienkam či iným zmenám na koži. Na prevenciu upozorňuje tiež Európsky deň melanómu, do ktorého sa po 15. raz zapojilo aj Slovensko.  


Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie nádory a nevyhýba sa ani mladým ľuďom. Každý človek by mal poznať svoje znamienka a niekoľkokrát do roka si sám aj s pomocou niekoho z rodiny prehliadnuť kožu doma pred zrkadlom. Nezabúdať pritom na uši, pokožku hlavy pod preriedenými vlasmi, ale ani na plôšky nôh, dokonca genitálie. Melanóm môže vzniknúť aj na celkom zdravej koži.

V rámci Európskeho dňa melanómu sa vykonáva skríning a preventívne vyšetrenia materských znamienok. Záujemcovia môžu navštíviť viaceré dermatovenerologické ambulancie po celom Slovensku do 17. mája počas ordinačných hodín, kde si môžu dať vyšetriť materské znamienka a iné kožné problémy, čím môžu úspešne predchádzať nádorovým ochoreniam. Podozrivé znamienka možno rozpoznať aj doma na základe tzv. pravidla ABCDE. Je odvodené od anglických skratiek:
A = Asymetry (znamienko je asymetrické, niektorá časť z neho vytŕča),
B = Border (znamienko je neohraničené, okraje akoby boli rozpité),
C = Colour (znamienko mení farbu, prípadne je časť inak sfarbená),
D = Diameter (znamienko mení veľkosť, rizikové sú najmä tie nad šesť milimetrov),
E = Elevation (z plochého znamienka sa stáva vypuklé, má nerovný povrch). 

Blockchain: Ako overiť šperky a diamanty

Podľa štúdie Consumer Goods Forum prichádza globálna ekonomika na falšovaných výrobkoch až o 250 miliárd dolárov ročne. Ročné náklady poisťovní spojené s podvodmi dosahujú iba na šperkárskom trhu až 2,5 miliardy dolárov. Aj preto firmy obchodujúce s diamantmi a šperkami hľadajú nové spôsoby, ako ich sledovať vo všetkých fázach dodávateľského reťazca – od bane na cenné kovy až k predajcovi. 

Vyššia transparentnosť by mohla všetkým stranám, vrátane spotrebiteľov, zabezpečiť prehľad o tom, kadiaľ sa šperky pohybujú a odkiaľ pochádzajú, aby sa zaručila ich kvalita a pravosť. Jednoduchší a bezpečnejší spôsob, ako tieto transakcie efektívne spravovať prináša blockchain. V transparentnom zdieľanom systéme sa vytvára trvalý reťazec záznamov o uskutočnených transakciách, vďaka ktorému môže ktorákoľvek zo strán tovar kdekoľvek na svete presne a rýchlo dohľadať. Prieskum IBV medzi 203 firmami z oblasti spotrebného tovaru zistil, že 18% všetkých firiem v tomto odbore už blockchain používa. Podľa respondentov priniesol najväčšiu zmenu práve v oblasti bezpečnosti a pravosti výrobkov.

Združenie popredných firiem na trhu so zlatom a diamantmi oznámilo spustenie prvej medziodborovej iniciatívy využívajúcej blockchain na sledovanie pôvodu hotových kusov šperkov. Firmy Asahi Refining (rafinácia drahých kovov), Helzberg Diamonds (americký predajca šperkov), LeachGarner (dodávateľ drahých kovov), The Richline Group (svetový výrobca šperkov) a UL (nezávislá kontrola vykonávaná treťou stranou) spúšťa iniciatívu TrustChain, ktorá na jednej platforme zaisťuje digitálne overenie, kontrolu fyzického výrobku aj procesu výroby a dohľad tretej strany. Iniciatíva už takto v blockchainovej sieti zabezpečila stopercentné sledovanie šiestich modelov diamantových a zlatých zásnubných prsteňov.

WiFi4EU: Prvá výzva

Mestá a obce v členských krajinách EÚ môžu od utorka 15.5.2018 žiadať o financovanie bezplatného a bezdrôtového verejného prístupu k internetu v rámci novej iniciatívy. Je to prvá z piatich výziev, ktoré budú postupne zverejnené do roku 2020. 

Európska komisia 15. mája o 13.00 h (SELČ) zverejnila prvú výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie bezplatného a bezdrôtového internetu v obciach. Na jej základe dostane 1.183 obcí poukazy WiFi4EU v celkovej hodnote 15.000 eur. Ide o sumu určenú na financovanie zariadení Wi-Fi a ich inštaláciu na verejných priestranstvách. Poukazy sa budú rozdeľovať podľa poradia, v akom o ne obce požiadajú. EÚ sa však snaží zabezpečiť rovnomerné geografické pokrytie medzi členskými štátmi, a preto každá krajina získa najmenej 15 a najviac 95 poukazov.

Po získaní poukazu budú musieť obce ponúkať bezpečné pripojenie Wi-Fi bez reklám a poplatkov najmenej počas 3 rokov. Financovanie získajú len tie siete, ktoré nekopírujú existujúce bezplatné súkromné alebo verejné služby podobnej kvality v tých istých verejných priestoroch. Podmienkou je registrácia obce na portáli WiFi4EU.eu, ktorý bol sprístupnený 20. marca, čo už vykonalo vyše 16.000 obcí. 

Aktuálne: Platobný systém SIPS

Národná banka Slovenska na svojom webe informovala, že jej medzibankový platobný systém SIPS je opäť plne funkčný.  

V dôsledku výpadku systému SIPS v pondelok 14.5.2018 neboli zrealizované niektoré cezhraničné platby. Každá banka zvolí pri riešení tejto situácie vlastný postup, preto je potrebné, aby sa klienti obrátili priamo na svoju banku.

Všetky domáce platby z pondelka 14.5.2018 sú podľa vyhlásenia Národnej banky Slovenska spracované.

utorok 15. mája 2018

SR: Lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil dva frekvenčné bloky z pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) v okresoch Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice spoločnosti Slovanet.  

Víťaz výberových konaní formou elektronickej aukcie zaplatil za pridelené bloky v každej lokalite jednorazovú úhradu vo výške 1.202 EUR. Držiteľ povolení je povinný začať používať pridelené frekvencie do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Predmetom výberových konaní boli tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.

Účastníci výberového konania sa mohli uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré boli predmetom výberového konania - vyvolávacia cena predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok 550 EUR.

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým používateľom. 

On-line: spolumozeme.sk

Skončíš na vozíku, liečba ti aj tak nepomôže, nemala by si mať deti...To je tá choroba, pri ktorej sa zabúda? Prečo si stále unavený, veď nič nerobíš!? To sú len niektoré z viet, ktoré si musia vypočuť pacienti s diagnostikovanou sklerózou multiplex (SM). 

Pre ľudí zostáva neznámym ochorením, a preto sa s ním spájajú viaceré predsudky. Predsudky ale oneskorujú a sťažujú diagnostiku sklerózy multiplex a odďaľujú potrebnú liečbu. Moderná medicína pritom dokáže spomaliť rozvoj ochorenia. Existujú lieky, ktoré umožňujú „ušiť“ pacientovi liečbu na mieru. Včasná diagnostika a okamžitá liečba je jedinou prevenciou rozsiahleho poškodenia centrálnej nervovej sústavy! Príznaky SM sú nejednoznačné a často sa pripisujú iným ochoreniam, aj preto je diagnostika náročná. Poruchy citlivosti ako tŕpnutie či brnenie môžu odznieť spontánne alebo po rehabilitácii. Zväčša sa pripíšu „problémom s chrbticou" a stav tak zostáva nediagnostikovaný. Podobné je to aj so zápalom očného nervu, typický skorý príznak SM. Videnie sa často upraví samé skôr, než pacient stihne navštíviť očného lekára a mnohí to preto ani neurobia. Aj poruchy hybnosti sa môžu ukázať až po určitej záťaži - napríklad po dlhšej chôdzi, turistike, písaní na klávesnici a ľudia si ich zvyknú spájať so svalovým preťažením. Navštívia reumatológa či ortopéda, ktorí skutočnú príčinu neodhalia.

Liečba SM je celoživotná terapia náročná na výdrž a ochotu pacienta užívať dlhodobo predpísané lieky v stanovených dávkach v správnom čase. Nedostatočný účinok terapie býva najčastejším dôvodom ukončenia liečby. Častejšie liečbu ukončia mladší pacienti s nižšou aktivitou ochorenia ako tí, ktorých postihuje výrazne, pretože sú pre nich nepríjemnejšie vedľajšie účinky liečby než samotné ochorenie. Dôležité je, aby pacient spolupracoval s lekárom a aby pri manažovaní liečby tvorili tím. Nedočkavosť či nerealistické očakávanie by mal lekár zvládnuť trpezlivým a empatickým prístupom. Už dnes sú možnosti liečby lepšie ako napríklad pred tromi rokmi. Ak teda pacientov stav neodpovedá dobre na liečbu, mal by sa zmeniť liek s vyššou účinnosťou.

Sklerózou multiplex trpia ženy trikrát častejšie ako muži a najčastejšie sa prejaví medzi druhou a štvrtou dekádou života, kedy si chcú založiť rodinu a mať deti... Podporu pacientom prináša 2. ročník projektu Neskrývaj sa, odhoď predsudky. Môj život so sklerózou multiplex - pod záštitou Slovenskej neurologickej spoločnosti je jeho základným cieľom upriamiť pozornosť a dôraz na odstránenie predsudkov, ktoré toto ochorenie sprevádzajú. 

EU: Jednotná kvalita potravín

Riešenie problému dvojakej kvality potravín naberá jasnejšie kontúry. Európska komisia predstavila jednotnú metodiku testovania výrobkov, ktorá zavádza harmonizovaný postup pri porovnávaní potravín pre celú EÚ. 

Jednotná metodika nadväzuje na návrh Európskej komisie zaradiť dvojakú kvalitu medzi nekalé obchodné praktiky. Pracovalo na nej Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie s expertmi z členských štátov, spotrebiteľskými organizáciami, maloobchodníkmi a prizvanými výrobcami. Na formulovaní metodiky sa podieľala aj Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Európska komisia očakáva, že členské štáty do konca roka 2018 uskutočnia spoločný porovnávací test potravín, ktorý môže metodiku ešte vyladiť.

Metodika poskytuje krajinám návod, ako postupovať pri výbere produktov, odbere vzoriek a samotnom testovaní. Výrobcovia potravín, pri ktorých testy preukážu rozdiely, budú musieť príslušným orgánom predložiť vysvetlenie. Výsledky celoeurópskeho testovania by mali dať odpoveď aj na otázku, kedy rozdiely v zložení a senzorických vlastnostiach potravín predávaných pod rovnakou značkou na rôznych trhoch možno považovať za významné. Ide o kľúčový prvok navrhovanej zmeny smernice o nekalých obchodných praktikách, na základe ktorej členské štáty budú môcť za takéto rozdiely postihovať výrobcov.

Testy až v tretine krajín Európskej únie vrátane Slovenska odhalili, že na trhu  sú dostupné výrobky, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia rovnako, ale v závislosti od krajiny nákupu majú preukázateľne odlišné zloženie. Slovensko vykonalo už dve série testov na dvojakú kvalitu potravín, pričom oba testy približne v polovici prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality potravín. 

Aktuálne: Príspevok na polopodzemné kontajnery

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) poskytne finančný príspevok vo výške 200.000 eur bez DPH na vybudovanie ďalších polopodzemných kontajnerov v hlavnom meste. 

Zámerom je vybudovanie minimálne jedného stanovišťa polopodzemných kontajnerov v každej zo 17 bratislavských mestských častí. Finančný príspevok sa bude preto rozdeľovať prednostne tak, aby sa zohľadňoval tento princíp. Na vybudovanie jedného stanovišťa polopodzemných kontajnerov OLO poskytne príspevok vo výške 50% preukázateľných nákladov na jeho vybudovanie, maximálne však 10.000 eur bez DPH. Žiadosti je potrebné podávať do 1. júna mailom na ppkbratislava@olo.sk a zároveň poštou na adresu OLO. Vyhodnocovať ich bude spoločná komisia zložená zo zástupcov mestskej firmy a magistrátu.

Požiadať o finančný príspevok môže mestská časť, správca nehnuteľnosti či spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu. Žiadateľ musí preukázať schopnosť zabezpečiť financovanie projektu z vlastných zdrojov v minimálnej výške 50% celkových nákladov na vybudovanie. Ku žiadosti je tiež potrebné priložiť vypracovaný projekt vybudovania stanovišťa polopodzemných kontajnerov, stavebné povolenie, návrh lokality a pozemku na zriadenie stanovišťa. Rovnako aj preverenie inžinierskych sietí, súhlasné stanovisko hlavného mesta, súhlas všetkých správcov a preukázanie majetkovoprávneho vzťahu k navrhovanému pozemku.

V Bratislave sa v roku 2017 a 2018 vybudovalo v rámci pilotného projektu 27 polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny aj triedený odpad, a to na štyroch stanovištiach v mestských častiach Ružinov (Družicová 2), Petržalka (Budatínska 17), Staré Mesto (Žižkova) a Vrakuňa (Stavbárska 34 – 38 a 40 – 42). 

pondelok 14. mája 2018

Radíme: Bezplatné poradenstvo

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad od 1. apríla poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom v štyroch pracoviskách na Slovensku. Kontaktné miesto je okrem Popradu aj v Trnave, Bratislave a po prvý raz už aj v Košiciach. 

„Spotrebiteľské poradenské centrum ADR (Alternative Dispute Resolution) v Poprade na Nábreží Jána Pavla je určené obyvateľom Prešovského kraja a Košický kraj má kontaktné miesto priamo vo svojej metropole v sídle Edukačného centra mimosúdneho riešenia sporov v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP. Spotrebiteľom Bratislavského kraja sú naši kolegovia k dispozícii v Bratislave na Grösslingovej ulici a v Trnave poradenstvo bezplatne poskytujeme v poradni na Trhovej ulici“, upresnil predseda združenia Michal Fáber. Poradenské centrá spotrebiteľom pomôžu pri problémoch s reklamáciou chybného produktu alebo služby v kamennom či internetovom obchode a pri odstúpení od zmluvy. Zároveň poradia pri problémoch s finančnými službami, zmluvami na dodávku energií, zmluvách o dielo a rôznych iných sporoch medzi predávajúcim a kupujúcim.

Vlani riešilo S.O.S. najviac podnetov z oblasti predaja mimo prevádzkových priestorov, vrátane podomového predaja energií, podnety týkajúce sa finančných služieb, reklamácie obuvi, stavebných a remeselných prác a pod. Služby mimosúdneho zastupovania v troch poradenských centrách v Poprade, Bratislave a Trnave minulý rok využilo 648 spotrebiteľov, v ich prospech sa podarilo vymôcť prostriedky v celkovej hodnote 64.200 eur. Združenie tiež poskytlo takmer 1.700 telefonických a on-line konzultácií. „Často sa stáva, že spotrebitelia počas prieskumu na ulici alebo v telefonickom rozhovore súhlasia, aby im predajca na skúšku poslal tovar a o pár mesiacov už vymáha vraj neuhradené poplatky. Zmluvy o poskytovaní elektriny alebo plynu nikdy neslobodno uzatvárať medzi dverami. Ak vám niekto zaklope a snaží sa vás na prahu presvedčiť, že má výhodnú ponuku, už to by mal byť varovný signál“, zdôraznil Fáber. Stále pretrvávajú aj problémy s reklamáciami obuvi, najmä tzv. módnej obuvi, ktorá je prakticky nereklamovateľná, hoci v obchodoch už takmer inú ako módnu obuv nenájdete. Ľudia tiež podľa neho príliš dôverčivo platia vysoké zálohy zhotoviteľom a remeselníkom, ktorí u nich zazvonili a sľúbili, že výhodne vymenia strechu, alebo zateplia pivnicu. Po tom, čo dostanú peniaze, však často objednané dielo v požadovanej kvalite neodovzdajú. Spotrebitelia často reklamovali aj nábytok, šperky, oblečenie, kozmetické služby, spodnú bielizeň či napríklad účes.

Projekty spotrebiteľských poradenských centier sú financované v rámci dotácie Ministerstva hospodárstva SR a potrvajú do konca tohto roka. Kontaktné osoby tu spotrebiteľom pomôžu spor vyriešiť prioritne mimosúdnou cestou. Už dva roky rieši S.O.S. ako jediný subjekt na Slovensku všetky druhy spotrebiteľských sporov aj prostredníctvom inštitútu alternatívneho riešenia sporov a poverených osôb. Ak prípad nie je možné riešiť poradenstvom, kontaktná osoba podnet presmeruje na inštitúcie, ktoré by v danom prípade mohli pomôcť. 

Trend: On-line je čoraz viac ľudí nad 55 rokov

Internet už dávno nie je priestorom iba pre mladšie generácie. Čoraz viac ľudí vo veku na 55 rokov je digitálne aktívnych. Vyznajú sa aj v kybernetickej bezpečnosti?

Podľa prieskumu Kaspersky Lab sa k obave o internetovú bezpečnosť starších rodinných príslušníkov priznalo až 60% respondentov. Napriek tomu tretina z nich nerobí nič, aby ich ochránila pred stupňujúcimi sa kybernetickými hrozbami, pre ktoré sú práve používatelia internetu nad 55 rokov atraktívnym cieľom. Pritom až okolo 84% používateľov vo veku nad 55 rokov sa dnes pripája k internetu z domu niekoľkokrát za deň a 44% je on-line minimálne 20 hodín týždenne. Podľa údajov z druhej polovice roka 2017 vlastnila táto veková skupina v priemere až 4 pripojené zariadenia na domácnosť, zväčša vrátane 2 počítačov a 2 mobilných zariadení.

Viac ako polovica (60%) respondentov v prieskume sa priznala, že má obavy o bezpečnosť starších členov rodiny: 44% uviedlo, že sa už stretli s internetovou hrozbou zameranou na ich starších príbuzných – 15% sa stalo obeťami on-line scamov, 15% zasiahla infekcia malvérom alebo iným vírusom, 13%  bolo sledovaných nelegálnym škodlivým softvérom a pod. Zdá sa, že strach a obavy o bezpečnosť starších príbuzných u mladej generácie narastajú aj vzhľadom na stupňujúce sa riziko, ktorému sú v on-line prostredí vystavení. Prieskum však ukázal, že tieto obavy ich nemotivujú dostatočne k tomu, aby uskutočnili opatrenia na ich ochranu. Len asi tretina (34%) z respondetov nainštalovala antivírovú ochranu do zariadení starších členov rodiny a tiež len zhruba tretina (32%) sa s nimi pravidelne rozpráva o možných rizikách a hrozbách, s ktorými sa môžu stretnúť na internete. Tých, čo nerobia nič preto, aby ochránili generáciu našich rodičov a starých rodičov je tiež až tretina (33%), čím zvyšujú riziko ich potenciálneho ohrozenia kybernetickým útokom. 

EU: Spoznávaj EÚ

Pokiaľ máte 18 rokov, ste občanom EÚ a túžite spoznávať európsku kultúru, toto je príležitosť presne pre vás. Tento rok môže 20.000-30.000 mladých ľudí cestovať po Európe zdarma. Ďalší budú môcť ťažiť z iniciatívy neskôr. 

Až 15.000 mladých ľudí bude mať príležitosť precestovať Európu zdarma už toto leto od júla do septembra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť on-line, pričom systém bude otvorený na prihlasovanie od 12. do 26. júna. V prvom kole sa sa môžu prihlásiť iba obyvatelia členských štátov, ktorý dovŕšia 18 rokov dňa 1. júla. Vycestovať môžu minimálne na 1 deň a maximálne na 30 do 4 rôznych krajín. Akcia sa týka najmä cestovania vlakmi, no v špeciálnych prípadoch aj ostatnej dopravy - napr. pre zdravotne postihnutých či v oblastiach s obmedzeným prístupom.

Európsky parlament bol silným obhajcom myšlienky vlakových cestovných lístkov zdarma pre 18-ročných Európanov a odhlasoval tri uznesenia podporujúce túto iniciatívu. Poslanci sa domnievajú, že mladým ľuďom umožní spoznávať európsku rozmanitosť, lepšie pochopiť jeden druhého a dozvedieť sa viac o Európe. Očakávajú, že povzbudzovanie mladých občanov EÚ k cestovaniu v EÚ a stretnutia s ľuďmi z iných krajín podporí európsku identitu a posilní spoločné hodnoty EÚ.

Podrobnejšie informácie budú dostupné na Európskom portáli pre mládež aj na Facebooku v druhej polovici mája t.r.

SR: Ceny nehnuteľností v 1. kvartáli 2018

Ceny nehnuteľností na Slovensku na úvod roka zdraželi o 36 eur za meter štvorcový. Oproti predkrízovým maximám sú však stále o -10% lacnejšie.  

Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa v úvodnom kvartáli tohto roka meter štvorcový nehnuteľnosti na Slovensku predával v priemere za 1.396 eur. Medziročný rast cien tak oproti záveru vlaňajška mierne zrýchlil o 0,5 p. bodu na 4,8%. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa ceny nehnuteľností zvýšili až o 2,6%, teda o 36 eur za meter štvorcový. Ceny nehnuteľností tak opäť rástli po predchádzajúcom kvartálnom zlacnení v závere vlaňajška. Vtedy išlo o prvý pokles za posledných dva a pol roka. Pod zrýchlenie tempa rastu cien nehnuteľností sa podpísal rastúci dopyt po nehnuteľnostiach, a to najmä z dôvodu blížiaceho sa sprísňovania podmienok na poskytovanie úverov. Tie budú totižto obmedzovať nielen maximálnu výšku úveru z hľadiska založenej nehnuteľnosti, ale aj z hľadiska čistého ročného príjmu. Výraznejší cenový rast brzdí ponuka bytov a domov z dokončovaných projektov. Taktiež zdražovanie nehnuteľností bolo v predchádzajúcich kvartáloch pomerne citeľné, čo naráža na finančné možnosti našich domácností.

Ušetriť sme v úvodnom kvartáli tohto roka nedokázali ani v prípade bytov, ani v prípade rodinných domov. Pri domoch sme si za meter štvorcový priplatili o 27 eur viac ako v 4. štvrťroku vlaňajška. V rámci rodinných domov ale klesla cena luxusnejších víl, a to až o cca -220 eur za m2. Pri bytoch cena v prvom štvrťroku oproti záveru vlaňajška vzrástla o 42 eur za meter štvorcový. Samozrejme pri bytoch ale boli rozdiely v nadväznosti na počet izieb. Oproti 4. kvartálu zdraželi hlavne veľkometrážne byty, a to predovšetkým 4-izbové byty (o 95 eur za m2) a 5 a viac izbové byty (o 45 eur za m2). Aj menšie byty ale v kvartálnom porovnaní zdraželi. No najmenej vzrástli ceny práve pri jednoizbákoch, a to o 28 eur za m2 a pri trojizbákoch o 29 eur za m2. Aj medziročne nás nehnuteľnosti vychádzajú drahšie. Oproti 1. kvartálu 2017 sme si za meter štvorcový v úvode tohto roka priplatili v priemere až 64 eur. Najviac to pocítime pri kúpe bytu, ktorého priemerná cena za m2 je až o 108 eur vyššia ako v prvom kvartáli 2017. Najvýraznejšie išli nahor ceny 4-izbákov, a to až o 156 eur za m2. Viac ako pred rokom nás vychádzajú aj 1-izbáky, a to o 107 eur a 3-izbáky o 105 eur za m2. Oproti úvodu roka 2017 poklesla jedine cena 5 a viac izbových bytov, a to o -62 eur za meter štvorcový. V prípade domov nie je cenový nárast až taký výrazný a za meter štvorcový zaplatíme „len“ o 35 eur viac ako v úvode roka 2017.

Najdrahšie nehnuteľnosti sú v Bratislave a jej okolí, kde sa cena nachádza až na úrovni 1.945 eur za m2 (2 až 3–násobne vyššia ako v ostatných regiónoch SR). Najlacnejšie nehnuteľnosti nájdeme v nitrianskom regióne (691 eur za  m2). Nasleduje Trenčiansky, Banskobystrický a Prešovský kraj. V úvodnom kvartáli 2018 ale došlo k rastu cien nehnuteľností vo všetkých slovenských regiónoch. V porovnaní so 4. kvartálom uplynulého roka ceny najvýraznejšie vzrástli v Trnavskom kraji (o 50 eur za m2) a v Bratislavskom kraji (o 40 eur za m2). Najmiernejší nárast cien nehnuteľností zaznamenal trenčiansky región (o 9 eur za m2). Aj medziročne sú nehnuteľnosti drahšie vo všetkých krajoch. Najviac zdraželi v Košickom kraji (o 120 eur za m2). V trnavskom regióne musíme z vrecka vytiahnuť o 88 eur viac a v bratislavskom o 72 eur viac za meter štvorcový ako pred rokom.