piatok 19. augusta 2022

Radíme: Prízemný ozón

V Bratislave platí upozornenie pred prízemným ozónom, ktorý je súčasťou letného smogu. Smog označuje mimoriadne znečistenie ovzdušia pri nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktoré spôsobujú nepriaznivý rozptyl škodlivín (ozón, PM10, SO2 a NO2) a ich zvýšené koncentrácie v dýchacej zóne človeka.

Existuje aj takzvaný letný smog. Ten vzniká za intenzívneho slnečného svitu, kedy pôsobí UV žiarenie na splodiny zo spaľovacích motorov, predovšetkým na NOx, CO a uhľovodíky. „Vytvára sa ozón, ktorý sa zúčastňuje zložitých fotooxidačných reakcií, za vzniku aldehydov, kyseliny dusičnej, peroxidov a ďalších látok. Takto vzniká zmes, ktorá dráždi očné rohovky a spojovky, sliznice dýchacích ciest a zhoršuje pľúcne funkcie,“ upozorňuje Mgr. Milada Eštóková, PhD. Koncentrácie znečisťujúcich látok kopírujú denné zmeny rozptylových podmienok a denný rytmus aktivít ľudí (v tomto období najmä intenzita dopravy). Najvyššie hodnoty bývajú v ranných hodinách a večer po západe slnka. Pre pobyt vonku zvoľte najpriaznivejší časový úsek dňa. Najlepšie podmienky pre pobyt vonku aj vetranie sú teda v skorých popoludňajších hodinách. 

Ako sa správať počas smogovej situácie? Najmä pre citlivé skupiny obyvateľov: deti, vrátane dojčiat, tehotné ženy, starší ľudia a osoby s chronickým ochorením dýchacieho systému (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc) a obehového systému a tiež oslabení ľudia (ľudia v rekonvalescencii, s oslabenou imunitou a podobne) môže mať dlhšie trvanie smogu nepriaznivé účinky na zdravie. „Ak patríte do citlivej skupiny obyvateľov, odporúčame skrátiť čas pobytu vonku. Vonku nešportujte ani nevykonávajte ťažšiu fyzickú prácu, pretože v týchto prípadoch človek dýcha intenzívnejšie a vdýchne väčšie množstvo znečisteného vzduchu,“ odporúča doktorka Milada Eštóková. Zároveň sa vyhnite domácim prácam a aktivitám, ktoré zvyšujú potrebu vetrania v byte – ide napríklad o práce s použitím farieb, lakov, lepidiel, brúsenie či fajčenie.

Optické siete 2024: Najviac na západe

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) zozbieral v mesiacoch jún a júl 2022 informácie od 190 podnikov o existujúcich a aj do roku 2024 plánovaných regionálnych optických sieťach (angl. backhaul / sieť spájajúca jednotlivé obce s okresným alebo krajským mestom. Účelom bolo zmapovať stav komerčne vybudovaných regionálnych optických sietí ku koncu roka 2024 ako aj prípadnú potrebu štátnej intervencie na ich dobudovanie. Prítomnosť regionálnych optických sietí je totiž nevyhnutným predpokladom budovania optických prístupových sietí pre služby vysokorýchlostného internetu a vysokokvalitnej televízie.

Spracovaním dát sa zistilo, že na konci roku 2021 nebola v 970 z 2.890 obcí na Slovensku prítomná regionálna optická sieť, z čoho tretina takýchto obcí sa nachádza v Prešovskom kraji. Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Bratislavský kraj s 92 % prítomnosťou backhaulu (v 67 zo 73 obcí). Hoci sa do konca roku 2024 dobudujú regionálne optické siete do ďalších 193 obcí v rámci celého Slovenska a počet obcí bez backhaulu klesne na 777, oba kraje, Prešovský aj Bratislavský, si svoje miesta na opačných koncoch rebríčka udržia. V rebríčku Top 5 najväčších vlastníkov a budovateľov regionálnych optických sietí sú Slovak Telekom, Orange a všetky 3 elektrickú energiu distribuujúce podniky s majoritou štátu. Jedinečné pokrytie aspoň jednej obce backhaulom bude mať v roku 2024 však až 38 telekomunikačných podnikov.

Tri najväčšie sídla (nad 3.000 obyvateľov) bez prítomnosti regionálnej optickej siete budú na konci roka 2024 Lomnička v okrese Stará Ľubovňa, Gajary v okrese Malacky a Mútne v okrese Námestovo. V 777 sídlach bez regionálnej optiky žije podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 cca 290 tisíc obyvateľov, priemerná veľkosť sídla bez regionálnej optiky je teda 373 obyvateľov. „Pre dobudovanie regionálnych optických sietí do všetkých zostávajúcich 777 obcí Slovenska, ktoré nedávajú podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné služby úplný (t.j. štátom nepodporený) komerčný zmysel, by bolo potrebných približne 120 miliónov eur, z ktorých ideálne polovica by mala pochádzať od telekomunikačných podnikov a polovica, t.j. 60 miliónov formou štátnej intervencie realizovanej formou nenávratnej finančnej pomoci z Európskych fondov,“ odhaduje Ing. Ivan Marták.

Výzva: Zelená nafta 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila novú výzvu na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (Zelená nafta 2022). Cieľom je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu prostredníctvom vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti v termíne od 18. augusta 2022 do 19. septembra 2022. V zmysle zákona č. 43/2019 Z. z. sú oprávnenými žiadateľmi subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe. V rámci podporného opatrenia Zelená nafta 2022 sú podporovaní prvovýrobcovia v rastlinnej a živočíšnej výrobe podľa špecifikácie, ktorá je v prílohe tejto výzvy zverejnená na oficiálnom webe PPA, kde je k dispozícii tiež „Usmernenie k podávaniu žiadosti“ s presným návodom, ako postupovať celým procesom registrácie a podávania žiadosti.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti. Podrobnejšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, odbore štátnej pomoci PPA, na mailovej adrese zelenanafta@apa.sk ako aj na webstránke apa.sk.

štvrtok 18. augusta 2022

EU: Podpora liečby rakoviny

Európska investičná banka (EIB) poskytne 22 miliónov EUR (vyše 100 miliónov zlotých) poľskej spoločnosti Ryvu Therapeutics zaoberajúcej sa objavovaním a vývojom liekov v onkológii. Financovanie sa poskytuje v rámci nástroja rizikového dlhu EIB, ktorý je prispôsobený špecifickým potrebám financovania rýchlo rastúcich inovatívnych spoločností. Európsky fond pre strategické investície, ktorý je súčasťou Investičného plánu pre Európu, podporuje financovanie svojou zárukou.

Podpora EIB pomôže spoločnosti Ryvu financovať jej vývojový sled nových spôsobov liečby rakoviny od objavu až po klinické skúšky. V konečnom dôsledku sa Ryvu zameriava na riešenie klinických obmedzení súčasnej liečby v onkológii a poskytuje pacientom prístup k inovatívnym terapiám hematologických a solídnych nádorov.

Inovácie, výskum, digitálna ekonomika a rozvoj ľudského kapitálu sú hlavnými prioritami skupiny EIB. V roku 2021 celkové financovanie projektov v oblasti inovácií, digitálnej transformácie a ľudského kapitálu skupiny EIB dosiahlo celosvetovo 20,7 miliardy EUR, z čoho 1,5 miliardy EUR smerovalo do Poľska (v porovnaní s 1,2 miliardy EUR v roku 2020).

Threat Insights Report: Malvér cez LNK

Veľký počet kyberzločincov šíriacich malvér z rodín QakBot, IceID, Emotet a RedLine Stealer prechádza pri rozširovaní malvéru na súbory zástupcov (LNK). Namiesto makier Office, ktoré začínajú byť v predvolenom nastavení v Office blokované, používajú útočníci na preniknutie do podnikových sietí zástupcov, prostredníctvom ktorých používateľov oklamú a infikujú ich počítače malvérom. Takto získaný prístup môže byť zneužitý na krádež cenných firemných dát alebo predaný skupinám využívajúcim ransomvér.

Najnovšia správa Threat Insights Report HP Wolf Security (dáta anonymne zhromaždené vo virtuálnych počítačoch zákazníkov v období od apríla do júna 2022) odhalila 11 % nárast archívnych súborov obsahujúcich malvér vrátane infikovaných súborov LNK. Útočníci často vkladajú súbory zástupcu do príloh správ ako ZIP súbory, aby sa vyhli mailovým skenerom. Zistilo sa tiež, že na hekerských fórach je možné zakúpiť programy na tvorbu malvéru vo forme súborov LNK, čo kyberzločincom uľahčuje prechod na túto techniku spúšťania kódu bez využitia makier, vytváraním škodlivých súborov zástupcov a ich šírením vo firmách. Vďaka izolácii hrozieb, ktoré dokázali na počítačoch obísť detekčné nástroje, má HP Wolf Security detailný prehľad o najnovších technikách používaných kybernetickými zločincami:
 • Počet prípadov vpašovania škodlivého kódu prostredníctvom HTML súborov dosahuje kritické množstvo – HP zaznamenalo niekoľko phishingových kampaní využívajúcich emaily predstierajúce, že ich odosielateľom je poštová služba alebo organizátor významnej akcie, napr. výstavy Expo 2023 v Dohe (na ktorej sa zúčastnia vyše 3 milióny návštevníkov z celého sveta), pričom sa na doručenie malvéru využilo vpašovanie škodlivého kódu do HTML súborov. Pomocou tejto techniky je možné do podnikov prepašovať nebezpečné typy súborov, ktoré by inak mailové brány zablokovali, a spôsobiť tak infekciu malvérom.
 • Útočníci sa chopili príležitosti, ktorú im poskytla zraniteľnosť nultého dňa Follina (CVE-2022-30190) – Po zverejnení informácií o zraniteľnosti nultého dňa v nástroji MSDT (Microsoft Support Diagnostic Tool), známej tiež pod označením Follina, zneužilo túto zraniteľnosť ešte pred vydaním bezpečnostnej záplaty niekoľko útočníkov na distribúciu malvéru QakBot, Agent Tesla a Remcos RAT (Remote Access Trojan). Táto zraniteľnosť je obzvlášť nebezpečná, pretože umožňuje útočníkom spustiť ľubovoľný kód a infikovať napadnutý systém malvérom, pričom na napadnutie cieľových počítačov stačí len minimálna interakcia zo strany používateľa.
 • Malvér SVCReady používa na svoje spustenie novú techniku a šíri sa pomocou kódu pre príkazový riadok ukrytého v dokumentoch – HP odhalilo kampaň, prostredníctvom ktorej sa šíri nový typ malvéru SVCReady vyznačujúci sa neobvyklým spôsobom napadnutia cieľových počítačov – prostredníctvom kódu pre príkazový riadok ukrytom vo vlastnostiach dokumentov Office. Tento malvér, ktorého úlohou je predovšetkým stiahnuť do napadnutých počítačov po zhromaždení systémových informácií a vytvorení snímok obrazovky ďalšie škodlivé súbory, zatiaľ ešte zostáva v ranej fáze vývoja, ale v ostatných mesiacoch bol už niekoľkokrát aktualizovaný.

Ďalšie kľúčové zistenia uvedené v správe:
 • Štrnásť percent malvéru, zachyteného nástrojom HP Wolf Security, obišlo aspoň jeden skenovací program emailovej brány.
 • Pri pokusoch o infikovanie podnikových systémov použili útočníci 593 rôznych rodín malvéru, zatiaľčo v predchádzajúcom štvrťroku toto číslo predstavovalo 545.
 • Najčastejšie infikovanými súbormi boli tabuľky, ale tím pre výskum hrozieb zaznamenal tiež 11 % nárast výskytu infikovaných komprimovaných súborov, čo ukazuje, že útočníci stále častejšie umiestňujú infikované súbory pred ich odoslaním do archívov, aby sa týmto spôsobom vyhli detekcii.
 • Šesťdesiatdeväť percent zisteného škodlivého softvéru bolo doručených mailom, 17 % pripadá na sťahovanie z webu.
 • Najčastejšie phishingové návnady sa objavovali v podobe obchodných transakcií, napr. „Objednávka“, „Platba“, „Nákup“, „Žiadosť“ a „Faktúra“.

Zoznamovanie: Iniciatívu preberajú ženy

Klasické randenie, pri ktorom aktívnejšiu rolu zastáva muž a k intímnemu zblíženiu dochádza až neskôr, sa podľa prieskumov amerických odborníkov uplatňuje už len pri 36 % schôdzok. Mladí ľudia vraj čoraz viac preferujú nezáväzné stretnutia za účelom sexu, a to bez očakávania partnerského vzťahu. Taktiež je bežné, že iniciatívu preberajú ženy, a na rande pozývajú ako prvé. Mužom to viac vyhovuje, pretože rastie šanca, že budú viac otvorené milostnému zblíženiu.

Randeniu vo forme tradičného partnerského nadbiehania, teda pozvaniu na schôdzku do reštaurácie či kina bez fyzického zblíženia, uberá takzvaná „hook-up culture“. V preklade ide o uprednostňovanie nezáväzných sexuálnych dobrodružstiev. „Zatiaľčo v minulosti bolo morálne neprijateľné, aby sexu nepredchádzalo dvorenie a pozvanie na rande, dnes je to bežné a málokto sa nad tým pozastavuje. Randenie či partnerský vzťah už totiž nie sú podmienkou pre sexuálne aktivity. Mladí ľudia dnes na sex často pozerajú ako na neoddeliteľnú súčasť ranných fáz dvorenia, pretože je pre nich dôležité, ako si s potenciálnym partnerom „sadnú“ v posteli,“ popisuje Adam Durčák.

Scenár pozvania na schôdzku zo strany muža napríklad do reštaurácie, kde muž za všetko aj zaplatí, upadá. Rovnako aj to, že ak sa mu partnerka páči, tak následne si trúfne po nejakom čase iniciovať milostné zblíženie. Podľa analýzy amerických vedcov, ktorí sa zamerali na výsledky rozsiahleho prieskumu medzi 24.131 študentmi, prebieha tento model len u viac ako tretiny randiacich. Celých 88 % respondentov prieskumu sa zhodlo na tom, že je prijateľné, aby žena pozvala na rande muža. Ženy sú totiž následne podstatne otvorenejšie intímnemu zblíženiu. „Pri ženou navrhnutých schôdzkach došlo ku genitálnemu kontaktu – ktorého súčasťou môže, ale tiež nemusí byť pohlavný styk – v 63 % prípadoch, zatiaľ čo pri rande, ktoré inicioval muž, to bolo len v 56 % prípadov. Pri stretnutiach, ktoré navrhol muž, sú sexuálne aktivity celkovo obmedzenejšie ako u tých, ktoré iniciovali ženy,“ komentoval prieskum Adam Durčák.streda 17. augusta 2022

SNM: Necuke

Slovenské národné múzeum (SNM) slávnostne uviedlo nevšednú umelecko - remeselnú výstavu, ktorá vznikla v spolupráci s Japan Foundation a Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike. Prezentuje 65 diel súčasných japonských rezbárov a umelcov necuke. 

Necuke je figúrka – spinka, závažie či akýsi gombík, ktorá sa v Japonsku používa od obdobia Edo (1603 – 1868) na zaistenie malých osobných predmetov, akými sú peňaženky, inrō (nádobky na lieky) alebo nádoby na tabak, ktoré sa nosia zavesené na šnúrkach na obi (opasok / šerpa nosená s kimonom).  Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa v Európe a Amerike so zvyšujúcim záujmom o čokoľvek japonské začali necuke vo veľkom vyvážať a v zahraničí boli cenené ako umelecké predmety. V Japonsku sa tak skupine nadšencov a rezbárom necuke podarilo udržať tradíciu pri živote. Od 70. rokov 20. storočia sa sformoval nový žáner – súčasné necuke, inšpirovaný novým, moderným cítením a nápadmi. 

Návštevníci bratislavskej výstavy od 17. 8. 2022 do 2. 10. 2022 spoznajú jemnú, precíznu a vysoko sofistikovanú techniku, zručnosť umelcov aj hravosť necuke. Aby sa im čo najlepšie sprostredkovala podstata, výstava zahŕňa aj diela, ktoré si môžu skutočne zobrať do dlaní a dotýkať sa ich. Pocítia tak teplo charakteristické pre prírodné drevo a krásu vsadenú umelcom do figúrky. Aj prostredníctvom tejto putovnej výstavy sa necuke stanú akousi „spinkou“, ktorá spája Japonsko a svet.


SR: Podpora výskumu a vývoja

Inovatívne malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom, môžu nadviazať prostredníctvom programu EUROSTARS3 medzinárodnú spoluprácu. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činností priamo súvisiacich s projektom, napríklad výskumné a vývojové činnosti, demonštračné činnosti, školenia a kurzy, organizačné a administratívne zabezpečenie a pod.

Európske partnerstvo pre inovatívne MSP funguje na základe spolupráce dvoch alebo viacerých medzinárodných partnerov, pričom najmenej jeden z nich je MSP pôsobiaci v oblasti výskumu a inovácií a ten je zároveň lídrom výskumného konzorcia. Cieľom je podpora inovatívnych MSP pri vývoji produktov, procesov a služieb prostredníctvom financovania cezhraničných projektov. Ťažiskovou grantovou schémou v rámci tohto partnerstva bude program EUROSTARS3 pri zavedení inovácií do podnikovej praxe. Najdôležitejším prínosom partnerstva v porovnaní s predchádzajúcim programom EUROSTARS2 je najmä podporná schéma Innowwide, ktorá bude umožňovať získať dodatočné finančné prostriedky na uskutočnenie technických, obchodných, právnych a sociálno-ekonomických aspektov realizovateľnosti podnikateľského zámeru, napríklad uvedenie produktu na medzinárodný trh.

Benefity Európskeho partnerstva pre inovatívne MSP:
- rast inovatívnych malých a stredných podnikov na Slovensku,
- príležitosť pre MSP stať sa súčasťou globálnych hodnotových reťazcov a nových trhov,
- možnosť nadviazania globálnej spolupráce,
- výraznejšie presadenie slovenských MSP na medzinárodnom trhu,
- rozvoj inovatívnych MSP na Slovensku,
- podpora vedy a výskumu v podnikoch na Slovensku.

Slovenská republika je riadnym členom Iniciatívy EUREKA od roku 2000 ako aj súčasťou programov EUROSTARS naprieč ich históriou od roku 2008, ktoré sú zamerané na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoj.Aktuálne: Ako si šetríme

Naše príjmy momentálne rastú pomalšie než výdavky, no ani napriek tomu by sme nemali zabúdať na budúcnosť. Nezáleží na tom, či máte 20, 30 alebo 40 rokov, na svoj dôchodok by ste mali myslieť už teraz. Takmer polovica Slovákov si ale nevytvára žiadne úspory.

Do prieskumu portálu Kariera.sk, ako vnímajú finančnú situáciu vo svete, ktorá sa dotýka predovšetkým našich peňaženiek, sa zapojilo 4.700 respondentov. Podľa výsledkov si takmer polovica Slovákov (47 %) neodkladá žiadne peniaze na dôchodok. Našťastie, väčšej polovici (53 %) záleží na tom, čo bude o pár rokov a to, čo im zostane, si odložia. Aj keby malo ísť o malú čiastku peňazí.

Výška našich výplat úzko súvisí aj s tým, koľko si chceme alebo môžeme dovoliť odložiť bokom. Priemerná mzda Slovákov patrí k najnižším v Európskej únii, z toho dôvodu si až opýtaných 59 % opýtaných dokáže mesačne odložiť menej než100 eur. Sumu 100 eur si mesačne dokáže odložiť 22 % opýtaných respondentov. Čiastkou 200 eur prispeje na svoj dôchodok približne 7 % Slovákov. Niektorí Slováci si môžu dovoliť odložiť aj viac. Medzi 300 až 400 eur si mesačne odkladá 5 % opýtaných a sumu 500 eur takmer 7 %.

utorok 16. augusta 2022

EU: Nové pravidlá na zastavenie odlesňovania

V rámci globálneho boja proti klimatickým zmenám a strate biodiverzity poslanci Európskeho parlamentu požadujú, aby boli na trhu Európskej únie povolené len výrobky bez odlesňovania. Návrh Európskej komisie na nariadenie o výrobkoch bez odlesňovania by spoločnostiam uložil povinnosť overiť (tzv. „due diligence“), či tovar predávaný v EÚ nebol vyrobený na odlesnenej alebo znehodnotenej pôde.

To by spotrebiteľom zabezpečilo, že produkty, ktoré kupujú, neprispievajú k ničeniu lesov mimo EÚ vrátane nenahraditeľných tropických pralesov, a teda znižujú podiel EÚ na zmene klímy a strate biodiverzity na celom svete. Poslanci tiež chcú, aby spoločnosti overili, že tovar je vyrobený v súlade s ľudskými právami chránenými medzinárodným právom a právami domorodých obyvateľov, ako aj príslušnými zákonmi a normami v krajine, kde sa produkty vyrábajú. Návrh Európskej komisie sa týkal hovädzieho dobytka, kakaa, kávy, palmového oleja, sóje a dreva vrátane produktov, ktoré obsahujú tieto komodity, boli nimi kŕmené alebo boli z nich vyrobené (ako koža, čokoláda a nábytok). Parlament chcel tiež zahrnúť bravčové mäso, ovce a kozy, hydinu, kukuricu a kaučuk, ako aj drevené uhlie a výrobky z tlačeného papiera a posunúť konečný termín o rok skôr, na 31. december 2019. Komisia by mala najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti vyhodnotiť, či je potrebné rozšíriť pravidlá na ďalší tovar, ako je cukrová trstina, etanol a banské produkty, a do akej miery je to možné. Poslanci tiež chceli, aby sa do jedného roka od nadobudnutia účinnosti vzťahovali aj na iné prírodné ekosystémy, akými sú trávnaté plochy, rašeliniská a mokrade. Finančné inštitúcie mali tiež podliehať dodatočným požiadavkám, aby sa zabezpečilo, že ich činnosť neprispeje k odlesňovaniu.

Spoločnosti umiestňujúce výrobky na trh EÚ by boli povinné vynaložiť náležitú starostlivosť na vyhodnotenie rizík vo svojom dodávateľskom reťazci. Môžu napríklad využívať nástroje satelitného monitorovania, audity v teréne, budovanie kapacít dodávateľov alebo testovanie izotopov na kontrolu pôvodu produktov. Orgány EÚ by mali prístup k relevantným informáciám ako geografické súradnice. Anonymizované údaje by boli dostupné verejnosti. Na základe transparentného hodnotenia by Európska komisia musela do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zaradiť krajiny alebo ich časť do kategórie s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom. Na dovoz z krajín s nízkym rizikom sa bude vzťahovať menej povinností.
Bezpečnosť: Prečo audit

Už 56 % malých a stredne veľkých (SMB) organizácií sa stalo terčom kybernetických útokov. Vykonávať pravidelný bezpečnostný audit sa tak oplatí aj malým a stredným organizáciám. Jeho cieľom je odhaliť zraniteľnosti vo firemných sieťach skôr, ako sa k nim dostanú útočníci, a tým minimalizovať riziká napadnutia firemných systémov.

„Veľa SMB firiem sa domnieva, že sú pre útočníkov nezaujímavé, a nie sú presvedčené o potrebnosti bezpečnostného auditu. Ale to je chybná úvaha, lebo hekeri idú najmä tam, kde cítia menší odpor. Z tohto pohľadu sú SMB ideálne, pretože majú malé rozpočty na IT bezpečnosť, využívajú minimum obranných nástrojov a opatrení, a disponujú malými či žiadnymi tímami IT odborníkov,“ povedal Jozef Kačala

Bezpečnostný audit o.i. dokáže:
 • vyhodnotiť dátové toky v organizácii,
 • identifikovať zraniteľnosti IT infraštruktúr,
 • detekovať problémy,
 • vyhodnotiť interné či externé procesy,
 • identifikovať slabé miesta, kadiaľ by mohli hekeri preniknúť,
 • zabezpečiť dosiahnutie zhody so stále väčším počtom najrôznejších predpisov a nariadení.
Vzhľadom na neustále sa rozširujúce IT prostredie v jednotlivých firmách zahŕňa bezpečnostný audit až niekoľko desiatok úkonov, ktoré preverujú úroveň IT bezpečnosti. Aj keď je možné bezpečnostný audit v bežnej SMB spoločnosti vykonať kompletne manuálne, na druhej strane každý auditný úkon vykonaný s pomocou špecifického nástroja šetrí drahocenný čas IT správcu. Tým pádom umožňuje auditovať častejšie, zjednodušuje celý proces a znižuje náklady na audit, a konečne aj znižuje úroveň ľudskej chybovosti.


Inflácia: V júli už 13,6 %

Inflácia na Slovensku v júli 2022 medziročne vzrástla už osemnásty mesiac za sebou a dosiahla 13,6 %. Podľa Štatistického úradu SR celková dynamika jej rastu však má od apríla klesajúcu tendenciu. Spotrebiteľské ceny v júli t. r. medzimesačne vzrástli o 0,8 %, najvýznamnejšie výdavkové položky potraviny a bývanie vrátane energií boli medziročne drahšie takmer o pätinu. Ceny nahor ťahali najmä drahšie pevné palivá, chlieb a mäso. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 13,3 % a čistá inflácia 11,4 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,9 % a čistá inflácia hodnotu 0,8 %.

V júli sa tempo rastu poravín spomalilo z júnových 2,4 % na júlových 1,4 %. Rast cien ovplyvnili najmä vyššie ceny olejov a tukov o 3,9 %, chleba a obilnín o 3,3 %, mlieka, syrov, vajec o 1,7 % a mäsa o 1,5 %. Klesli ceny zeleniny o 3,6 % a ovocia o 1,5 %, pri ktorých však treba zobrať do úvahy aj sezónny vplyv. Zvýšenie cien v odbore bývanie a energie o 1 % ovplyvnil najmä rast cien imputovaného nájomného o 2 % (vplyv rastu cien stavebných materiálov) a medzimesačne sa zdynamizoval tiež rast cien pevných palív o 4,5 % a naďalej rástli tiež ceny za údržbu a opravy obydlia v júli o 0,8 %. Naopak tlmiaci efekt na infláciu malo zníženie cien pohonných hmôt o 1,5 %. Pohonné hmoty zlacneli v júli prvýkrát od decembra 2021, pričom v prvom polroku 2022 ich ceny medzimesačne rástli v priemere až o 4,6 %. Nárast cien zaznamenali tiež položky, ktoré súvisia s dovolenkovým obdobím. Ceny organizovaných dovolenkových zájazdov zdraželi o 6,5 %. Naopak ceny v odbore reštaurácie a hotely rástli oveľa pomalšie ako v predošlých mesiacoch. Pokles cien sa prejavil ešte v odbore odevy a obuv.

Medziročná hodnota inflácie stúpla v júli 2022 na 13,6 %. K medziročnému rastu cien prispeli predovšetkým drahšie potraviny (o 19,9 %) a nealkoholické nápoje (o 10,2 %), najmä vyššie ceny chleba a obilniny o 23,4 %, mäsa o 20,1 %, ako aj mlieka, syrov a vajec o 21,8 %. Súčasne rast cien olejov a tukov prekonal v júli hranicu 50 %. Vrchol letnej sezóny mierne tlmil medziročný rast cien zeleniny a ovocia, za zeleninu však spotrebitelia naďalej platili o desatinu viac ako pred rokom. Ceny v odbore bývanie a energie boli počas júla t. r. medziročne vyššie o 16,1 %, pričom k rastu cien energií zo začiatku roka sa pridal vplyv zdražovania pevných palív. Pokračoval aj vplyv zdražovania stavebných materiálov, ktorý posunul imputované nájomné medziročne na nové maximum 19,9 %. V odbore doprava boli ceny medziročne vyššie o pätinu, pričom hlavný ťahúň - pohonné látky boli o 36,5 % drahšie ako pred rokom. Ešte v júni však ich medziročný rast prekračoval 40 %. O viac ako 20 % boli medziročne vyššie tiež ceny reštaurácií a hotelov, aktuálne sa však počas júla výraznejšie nemenili. Naďalej však rástli ceny ta tovar a služby patriace do skupiny osobná starostlivosť medziročne o 11,3 % (kadernícke služby a podobne). K hranici 15 % v rámci medziročného posunu cien sa dostali tiež tovary pre domácnosť na krátkodobú spotrebu, čo ovplyvnili najmä drahšie čistiace prostriedky.

Index spotrebiteľských cien sa v júli oproti júnu t. r. zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,9 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov 13,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,9 %, za domácnosti dôchodcov o 14,7 %. V súhrne za sedem mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 11,3 % (za domácnosti zamestnancov o 11,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,4 %, za domácnosti dôchodcov o 12,2 %).

pondelok 15. augusta 2022

EU: Vakcíny proti COVID-19

Európska komisia a Moderna dohodli dostupnosť vakcín proti ochoreniu COVID-19 na konci leta a v zimnom období. Dohodou sa upravia pôvodne dohodnuté zmluvné harmonogramy dodávok. Dávky, ktorých dodanie bolo pôvodne naplánované na leto, sa budú dodávať v septembri a v priebehu tejto jesene a zimy, keď budú členské štáty pravdepodobne potrebovať ďalšie zásoby vakcín na vnútroštátne kampane a na splnenie svojich medzinárodných záväzkov v oblasti solidarity. 

Dohoda tiež zaručuje, že ak dôjde k schváleniu jednej alebo viacerých vakcín prispôsobených variantom, členské štáty sa podľa súčasnej zmluvy môžu rozhodnúť, či majú o takto upravené vakcíny záujem. V tejto súvislosti sa na žiadosť niektorých členských štátov dostala do dohody aj záruka ďalších 15 miliónov dávok posilňujúcich vakcín s obsahom Omicronu, ktoré musia byť schválené rýchlo, aby ich členské štáty mohli použiť vo svojich očkovacích kampaniach.

V roku 2020 Európska únia výrazne investovala do celosvetovej výroby viacerých vakcín proti ochoreniu COVID-19. Ku koncu júla 2022 EÚ vyviezla vyše 2,4 miliardy dávok vakcín do 168 krajín. Členské štáty darovali vyše 478 miliónov dávok, z ktorých približne 406 miliónov už bolo dodaných prijímajúcim krajinám (približne 82 % z nich prostredníctvom nástroja COVAX). Zároveň však musia aj naďalej zabezpečiť, aby mali k dispozícii strategické zásoby vakcín, ktoré potrebujú na zvládnutie potenciálnej epidemiologickej situácie s vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, keďže nie je možné s istotou predpovedať jej budúci vývoj a vplyv. 

Trend: Falošné video a audio záznamy

Ôsma výročná správa Global Incident Response Threat Report o výzvach, ktorým čelia bezpečnostné tímy v dobe komplikovanej pandémiou, potvrdila, že kybernetické útoky zosilneli od ruského vpádu na Ukrajinu. Štúdia tiež popisuje nové hrozby ako podvodné syntetické audio a video nahrávky vytvorené s využitím umelej inteligencie (tzv. „deepfakes“), útoky na rozhranie API a cielenie na samotných bezpečnostných pracovníkov.

„Dvaja z troch respondentov v našej štúdii zaznamenali využitie deepfake ako súčasť útoku, čo je 13 % nárast oproti minulému roku, pričom najčastejším spôsobom doručenia bol e-mail. Kyberzločinci už nepoužívajú syntetické video a audio iba na vplyvové operácie alebo dezinformačné kampane, ich novým cieľom je využívať technológiu deepfake na útoky na podniky a organizácie a získanie prístupu do ich prostredia,“ upresnil Rick McElroy.

Ďalšie zistenia:
 • Vyhorenie počítačových expertov zostáva závažným problémom - 47 % respondentov uviedlo, že v posledných 12 mesiacoch zažili vyhorenie alebo extrémny stres, čo je mierny pokles oproti 51 % v minulom roku. V dôsledku toho 69 % respondentov z tejto skupiny (oproti 65 % v roku 2021) uvažovalo o odchode zo súčasného zamestnania. Zamestnávatelia sa však snažia proti tomu bojovať, pričom viac ako dve tretiny respondentov uviedli, že ich pracoviská v rámci opatrení proti syndrómu vyhorenia zaviedli wellness programy.
 • Ransomveroví útočníci rozvíjajú stratégie kybernetického vydierania. Prevaha ransomvérových útokov, často podporených spoluprácou kyberzločineckých skupín na dark webe, stále nepoľavuje. V uplynulých 12 mesiacoch sa s takýmito útokmi stretlo 57 % respondentov a dve tretiny (66 %) sa stretli so združeniami alebo partnerstvami ransomvérových skupín. Prominentné kybernetické kartely stále vydierajú podniky a organizácie pomocou techník dvojitého vydierania, vymáhania peňazí, aukcií dát a ďalších metód.
 • Rozhrania API sú novým koncovým bodom, ktorý pre útočníkov predstavuje ďalšiu hranicu. S rastúcim množstvom aplikačných prostredí sa dnes 23 % útokov zameriava na zabezpečenie rozhrania API. Medzi najčastejšie typy útokov na rozhranie API patria krádeže dát (v uplynulom roku sa s nimi stretlo 42 % respondentov), ​​útoky prostredníctvom injektáže SQL a API (37 %, respektíve 34 %) a distribuované útoky typu DoS (33 %).
 • Laterálny pohyb je novým bojiskom - bol zaznamenaný pri 25 % všetkých útokov, pričom kyberzločinci na prehliadanie sietí využívali všetko od technológie Script Host (49 %) a úložísk súborov (46 %) cez PowerShell (45 %) po podnikové komunikačné platformy (41 %) a rámec .NET (39 %). Analýza telemetrických údajov v rámci dôveryhodného cloudu pre analýzu hrozieb VMware Contexa zistila, že len v apríli a máji 2022 takmer u polovice prípadov narušenia bezpečnosti dochádzalo k laterálnemu pohybu.
„Aby bezpečnostné tímy dokázali zaistiť efektívnu obranu pri rozširujúcom sa priestore pre útoky, potrebujú zodpovedajúci prehľad o aplikačných prostrediach, zariadeniach, používateľoch a sieťach. Jedine tak môžu úspešne odhaľovať a odrážať kybernetické hrozby. Keď sa bezpečnostné tímy rozhodujú na základe neúplných a nepresných dát, znižuje to ich schopnosť implementovať bezpečnostnú stratégiu, zatiaľ čo ich úsilie o detekciu a blokovanie laterálneho šírenia útokov v ich systémoch obmedzuje limitovaná informovanosť o kontexte,“ dodal Chad Skipper. Napriek turbulentnému bezpečnostnému prostrediu a stúpajúcim rizikám podrobne popísaným v štúdii sa bezpečnostné tímy dokážu útokom brániť, pričom 87 % opýtaných uvádza, že sú schopní narušiť aktivity kybernetických zločincov niekedy (50 %) alebo veľmi často (37 %). Používajú na to aj nové techniky. Tri štvrtiny respondentov (75 %) uviedli, že v súčasnosti zavádza virtuálne zaplátanie ako núdzový mechanizmus. V každom prípade platí, že čím lepší prehľad obrancovia majú o všetkých možných smeroch útoku, tým lepšie budú pripravení čeliť hrozbám.

Radíme: Deti a okuliare

Podľa štatistík Union zdravotnej poisťovne predpisujú oční lekári najviac okuliarov deťom vo veku 10 - 14 rokov. Očné pomôcky nosia častejšie dievčatá než chlapci – približne o 10%. Začínajú už v škôlkarskom veku, avšak detí s ochorením zraku v tejto vekovej skupine je len veľmi málo. Zhoršenie dioptrií prichádza väčšinou na druhom stupni základnej školy.

Zaujímavé však je, že napriek zvýšenému používaniu techniky ako laptopy či mobilné telefóny sa deťom za posledných 10 rokov zrak vo všeobecnosti nijak rapídne nezhoršil. Ak by sme si totiž porovnali roky 2012 a 2022, zistili by sme, že oční lekári predpísali detským poistencom Unionu o 20 % menej poukazov na okuliare. U starších detí je pomerne jednoduché zistiť, že niečo nie je v poriadku. Dieťa buď vie pomenovať, že zle vidí, alebo si všimnete príznaky ako problémy pri písaní a čítaní, časté bolesti hlavy či žmúrenie. Deti v predškolskom veku si dávajú predmety bližšie k tvári, alebo sedia bližšie pri televízore, zakopávajú, alebo škúlia. „U najmenších detí, t.j. do troch rokov, môže ísť aj o vrodené chyby, ktoré sa diagnostikujú buď v pôrodnici, alebo v prvých mesiacoch života, keď si rodičia všimnú, že dieťa nereaguje na podnety alebo nesleduje hračku,“ upozorňuje Ingrid Dúbravová.

A ako prebieha vyšetrenie? Deti, ktoré vedia čítať a písať podstúpia v zásade veľmi podobné vyšetrenie ako dospelí. Pokiaľ dieťa ešte nevie čítať, čaká ho vyšetrenie prístrojmi, následne číta obrázky a pomocou skúšobných skiel sa oční lekári snažia vykorigovať zrakovú chybu. U detí je dôležité podať kvapky na rozšírenie zreničiek, ktoré oslabia zaostrovanie, pretože malé deti vedia zaostriť aj 5 až 6 dioptrií a meranie so zúženou zrenicou je tak nepresné. Dioptrické sklá do okuliarov vám v optike vyrobia presne podľa predpísaného „receptu“. Vy ešte musíte vybrať ten správny rám. Je vaše dieťa veľmi živé a hrozí väčšie riziko poškodenia rámu? Pýtajte si rámy z acetátu, ocele alebo kovu s ohybnými stránicami. U najmenších detí predávajú optiky rámy aj s gumičkami, aby nepadali z tváre. Takisto vyberajte odľahčené rámy, aby dobre sedeli a netlačili.