piatok 18. septembra 2020

Aktuálne: Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility (ETM) upriamuje od 16. do 22. septembra pozornosť na alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Ak sa rozhodneme pre verejnú hromadnú dopravu, pešiu chôdzu či cyklistiku, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život.

Do kampane Európsky týždeň mobility sa vlani sa zapojilo celkom až 50 krajín s počtom 3.135 zaregistrovaných samospráv. Stúpajúci počet prihlásených sídel je citeľný aj na Slovensku. V roku 2019 sa do kampane pridalo 58 slovenských miest a obcí, čo je o 4 zaregistrované samosprávy viac ako v roku 2018. 

Témou tohto roku je Čistejšia doprava pre všetkých! Odráža ambiciózne ciele uhlíkovo neutrálneho kontinentu do roku 2050. Viac informácií o účastníkoch a ich aktivitách v rámci ETM na Slovensku nájdete priamo na webstránke podujatia. Vlastné, tematicky ladené fotografie môžete pridať na instagram #europskytyzdenmobility.

COVID-19: Posilnenie kapacít civilnej ochrany EÚ

Európsky parlament vyzval na ďalšie posilnenie mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie (EÚ), ktoré by umožnilo efektívnejšie reagovať na núdzové situácie väčšieho rozsahu, akou je súčasná pandémia. Je pripravený začať rokovania s členskými štátmi o konečnom znení nových pravidiel s cieľom zaistiť, aby bol zreformovaný mechanizmus funkčný už v januári 2021.

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany (UCPM) dokázal členským štátom pomôcť pri záchrane životov, podporu vo forme koordinácie a pomoci pri činnostiach v oblasti civilnej ochrany im poskytol aj počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Obstarávanie zdravotníckeho vybavenia pre vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti, napríklad pľúcnych ventilátorov, osobných ochranných pomôcok, vakcín, liekov a laboratórneho materiálu, prebiehalo aj prostredníctvom rescEU. Prebiehajúca pandémia však odhalila limity súčasného nastavenia krízového manažmentu EÚ, a to najmä v prípade, že rovnaká núdzová situácia postihne priveľa členských štátov naraz. Poslanci preto presadzujú posilnenie mechanizmu rescEU s cieľom dosiahnuť, aby členské štáty neboli ani v prípade rozsiahlejších núdzových situácií, akou je aj súčasná pandémia, odkázané len na vlastné zdroje alebo dobrovoľnú pomoc ostatných krajín.

Parlament v rámci prebiehajúcich rokovaní s členskými štátmi o budúcom dlhodobom rozpočte a fonde obnovy EÚ podporil návrh Európskej komisie, ktorý počíta s vyčleneným väčšieho objemu financií pre civilnú ochranu EÚ. Poslanci však požadujú výrazné navýšenie prostriedkov určených na pripravenosť na núdzové situácie, z ktorých by sa mali realizovať nákupy nevyhnutných zariadení, materiálu a ďalšieho vybavenia rescEU. Tieto zdroje by následne mali byť využívané na pomoc členským štátom, ktoré vyčerpajú svoje vlastné kapacity. Cieľom tohto opatrenia je zrýchliť a zefektívniť reakciu EÚ na núdzové situácie väčšieho rozsahu či udalosti, ktorých výskyt je zriedkavý no dopady enormné, akou je aj súčasná pandémia ochorenia COVID-19. Parlament tiež v záujme zvýšenia transparentnosti pri využívaní prostriedkov EÚ požaduje jasné rozdelenie financií medzi tri piliere mechanizmu: prevenciu, pripravenosť a reakciu.

V roku 2019 bola vytvorená na úrovni EÚ rezerva operačných kapacít rescEU s cieľom priamo podporiť členské štáty postihnuté katastrofami, ktoré už vyčerpali svoje vnútroštátne zdroje. Hasičské lietadlá či helikoptéry už pomohli členských štátom počas lesných požiarov, povodní, zemetrasení či hurikánov, použité boli aj pri repatriáciách desiatok tisícov občanov EÚ v čase šírenia sa ochorenia COVID-19. Rezerva rescEU tiež členským štátom počas pandémie poskytla pľúcne ventilátory, osobné ochranné pomôcky, liečebné prípravky a laboratórny materiál.

SR: Materiálny nedostatok

Zlé zvládanie svojich výdavkov a materiálny nedostatok pociťuje 15 % Slovákov. Ide o indikátor materiálovej deprivácie, ktorý zverejnil Štatistický úrad. Vývoj za posledné tri roky je pozitívny, jemne však narástol podiel ľudí v závažnej forme nedostatku (deprivácie).

Pri prieskume skúmajúcom tzv. indikátor materiálovej deprivácie Štatistický úrad (ako aj všetky ostatné štatistické inštitúcie v EÚ) skúmajú 9 faktorov, ktoré sú zásadné pre určenie akéhosi minimálneho štandardu domácnosti. Ide napríklad o schopnosť platenia hypotéky, nájomného či nákupov, schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom, ale aj o možnosť domácnosti mať práčku, ísť na dovolenku, vlastniť automobil či telefón. Podľa prieskumu viac než tretina Slovákov si nemôže dovoliť týždňovú dovolenku mimo domova a približne tretina nedokáže čeliť neočakávaným výdavkom. Oba tieto indikátory sa však podľa analytikov Slovenskej sporiteľne vyvíjajú  za posledné roky pozitívne. Naopak, viac domácností má (finančný) problém s udržaním primeraného tepla v domácnosti (7,8 %) a bežnými platbami za nákupy, nájom či splátky hypotéky (10, 2 %). 

Výsledné hodnoty pre Slovensko v roku 2019 hovoria, že až 15,2 % ľudí trpí materiálnou depriváciou (pokles o 2 p.b. oproti predchádzajúcemu roku), avšak ľudí trpiacich závažnou depriváciou jemne narástol (o 0,9 p.b. na 7,9 %). Materiálna deprivácia ohrozuje najmä ľudí nad 65 rokov a predovšetkým ženy. Jej závažnej forme sú vystavení predovšetkým mladí do 18 rokov a ženy staršie ako 65 rokov. Aj v tomto ukazovateli môžeme vidieť silné regionálne rozdiely. Vysoko nad ostatnými je Banskobystrický kraj, kde až takmer 26 % obyvateľov bolo v roku 2019 vystavených materiálnej deprivácii. Nasledujú Prešovský (19,5 %) a Košický kraj (17,1 %). Naopak najmenší podiel obyvateľov vystavených nedostatku je v Žilinskom (9,3 %) a Bratislavskom kraji (10,9 %).


štvrtok 17. septembra 2020

SR: Podpora pre výnimočných učiteľov

Nadácia ZSE v druhom ročníku programu Výnimočné školy podporí aj v školskom roku 2020/2021 pedagógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nielen poslucháčmi aktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. 

O podporu Nadácia ZSE z programu Výnimočné školy sa môžu uchádzať učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. V programe je možné získať finančnú podporu až do výšky 3.000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50.000 eur. 

Do programu je možné sa zapojiť predložením projektu prostredníctvom on-line formulára do 20.10.2020. Podrobnejšie informácie o podmienkach programu ako aj príbehy výnimočných učiteľov podporených v minulosti sú k dispozícii na podstránke programe Výnimočné školy.

EU: Zelená dohoda

Poslanci Európskeho parlamentu požadujú väčšiu podporu pri ochrane, obnove a udržateľnom obhospodarovaní lesov, ochrane biodiverzity a zachytávaní uhlíka, ako aj pri uznaní produktivita lesov a ekosystémové služby. Plenárne zasadnutie požaduje záväzné ciele na ochranu a obnovu lesných ekosystémov, najmä primárnych lesov, v súlade s návrhmi stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2030. 

Poslanci vyzývajú Európsku komisiu, aby navrhla pravidlá náležitej starostlivosti pre finančné inštitúcie, ktoré by zabránili priamym alebo nepriamym súvislostiam finančných subjektov alebo bánk v Európskej únii (EÚ) s odlesňovaním, degradáciou lesov alebo degradáciou prírodných ekosystémov, čo často vedie k porušovaniu ľudských práv pôvodných obyvateľov. Komisia by mala navrhnúť tiež opatrenia na zabezpečenie udržateľných dodávateľských reťazcov pre výrobky a komodity uvádzaných na trh EÚ bez odlesňovania, s osobitným zameraním na boj proti dovážaniu z dovozu. Budúce obchodné a investičné dohody musia navyše obsahovať záväzné ustanovenia zabraňujúce odlesňovaniu. Poslanci požadujú aj posilnenie vonkajšej dimenzie európskej zelenej dohody prostredníctvom spojenectiev a partnerstiev s tretími krajinami s cieľom riešiť otázku zmeny podnebia a straty biodiverzity.

V rokoch 1990 až 2016 sa stratila plocha 1,3 milióna štvorcových kilometrov svetových lesov, čo malo ničivý vplyv na biodiverzitu, podnebie, ľudí a hospodárstvo. Zalesňovanie, pri ktorom sú stromy vysadené v oblasti, ktorá predtým nebola zalesnená, by za určitých podmienok mohlo pomôcť EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Novo vysadené lesy však nemôžu nahradiť primárne lesy, ktoré poskytujú viac úložiska oxidu uhličitého a dôležitejšie biotopy ako mladšie a novo vysadené lesy.

slovensko.sk: Aj pre českých občanov

Od 11. septembra 2020 sa českí občania s občianskym preukazom s elektronickým čipom vydaným v Českej republike môžu prihlasovať na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk a na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). 

Prevádzkovatelia portálov môžu testovať prihlasovanie používateľov z Českej republiky v testovacom prostredí. Povinnosť uznávania zahraničných prostriedkov elektronickej identifikácie vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (Nariadenie eIDAS). Vzájomné uznávanie sa týka on-line služieb, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora pre príslušný typ osoby (občan s pobytom, cudzinec s povoleným pobytom alebo cudzinec bez pobytu). 

Rozsah osobných údajov zasielaných z Českej republiky pri prihlásení držiteľa preukazu s čipom (povinný rozsah údajov v zmysle Nariadenia eIDAS):
- súčasné priezvisko (-á),
- súčasné meno (-á),
- dátum narodenia,
- jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom. 

Jedinečný identifikátor zasielaný z Českej republiky nie je rodné číslo, ale špecifický identifikátor v tvare UUID (32-miestny kód). Stotožnenie osôb evidovaných v existujúcich systémoch na základe tohto identifikátora preto nie je v súčasnosti možné. Preto napríklad českí štatutári slovenských firiem nebudú automaticky identifikovaní a pre prístup do schránky firmy môžu využiť postup podľa článku o možnostiach pre zahraničných štatutárov uverejnenom na slovensko.sk 

Voliteľný rozsah údajov:
- miesto narodenia,
- súčasná adresa.

streda 16. septembra 2020

Radíme: Predaj nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľnosti je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na všetky chyby nehnuteľnosti, o ktorých vie a od kupujúceho sa na druhej strane očakáva, že nehnuteľnosť si prezrie poriadne. 

Je vhodné oboznámiť sa s akoukoľvek dostupnou dokumentáciou (projekty, pôdorysy, kolaudačné rozhodnutia, revízne správy, doklady o vykonaných opravách a podobne. Ak niekto predáva napríklad zdedenú nehnuteľnosť, a teda nemá o nej dostatočné informácie, predseda Realitnej únie (RÚ) SR Attila Mészáros odporúča kupujúcemu požiadať o posúdenie technického stavu fundovaným odborníkom na stavby. 

Pri nedostatočnej informovanosti o kupovanej nehnuteľnosti môže dôjsť k rôznym konfliktom. Následne sa pri sporoch medzi kupujúcim a predávajúcim vždy zohľadňuje skutočnosť, či išlo o skrytú alebo len prehliadnutú vadu, a teda či má kupujúci nárok na zľavu z ceny nehnuteľnosti.

COVID-19: Prepojenie mobilných aplikácií v EÚ

Európska komisia zriaďuje na zabezpečenie interoperability sieťový priechod spájajúci vnútroštátne aplikácie v celej EÚ. Cieľom je naplno využiť potenciál mobilných aplikácií na sledovanie blízkych kontaktov a posilniť varovný systém v záujme prerušenia šírenia pandémie nového typu koronavírusu. 

Skupina členských štátov EÚ začína testovať novú infraštruktúru, testy začali medzi back-endovými servermi oficiálnych aplikácií z Českej republiky, Dánska, Írska, Lotyšska, Nemecka, Talianska a novovytvoreným serverom pre sieťový priechod. Sledovacie a varovné aplikácie súvisiace so šírením vírusu Sars-Cov-2, ktoré budú fungovať cezhranične, sa môžu stať účinným nástrojom v úsilí o zamedzenie šírenia nákazy COVID-19. Tieto aplikácie môžu dopĺňať iné opatrenia, ako je zvýšené testovanie či ručné vysledovanie kontaktov.

Sieťový priechod na zaistenie interoperability nadväzuje na dohodu členských štátov o technických špecifikáciách s cieľom poskytnúť európske riešenie na zaručenie bezpečnej výmeny informácií medzi systémami vnútroštátnych aplikácií. Používateľom bude stačiť nainštalovať si len jednu aplikáciu a budú môcť podať správu o pozitívnom teste, alebo dostať upozornenie aj pri cestách v zahraničí. Sieťový priechod bude účinne prijímať a odovzdávať ľubovoľné identifikátory medzi vnútroštátnymi aplikáciami s cieľom minimalizovať množstvo vymieňaných údajov, a tým znižovať spotrebu údajov používateľmi. Nebude spracúvať žiadne iné informácie než ľubovoľné kľúče vytvorené vnútroštátnymi aplikáciami. Vymieňané informácie sú anonymné, zašifrované, obmedzené na minimum a na tak dlho, ako je potrebné na spätné vysledovanie šírenia nákazy. Neumožňujú identifikáciu jednotlivých osôb.

Sieťový priechod vyvinuli a zriadili spoločnosti T-Systems a SAP a bude ho prevádzkovať dátové centrum Európskej komisie v Luxemburgu. Po sérii testov začne táto infraštruktúra fungovať od októbra t. r.

e- recept: Účinný ekvivalent

Počas augusta t. r. lekári na Slovenskú predpísali podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyše 4,5 milióna e-receptov. Elektronický recept je ekvivalentom papierového receptu, pričom klasickú pečiatku a podpis nahrádza elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka.

Zo štatistík centra vyplýva, že do systému e-zdravia bolo na Slovensku k 14. septembru 2020 pripojených 13.014 ambulancií. Zdravotnú starostlivosť poskytuje 17.566 pracovísk, ktoré fungujú v tomto systéme. Pripojených je celkovo 123 nemocníc a 18.191 lekárov.

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva podľa NCZI k efektívnej a účelnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise a zároveň zabraňuje duplicitám.

utorok 15. septembra 2020

Štipendiá: Akcia Rakúsko – Slovensko

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci slovenských štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať aj o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku. 

Podľa neziskovej organizácie SAIA, ktorá je administrátorom programu, sa oprávnení záujemci môžu okrem štipendií pre diplomantov, štipendií Ernsta Macha pre doktorandov a výskumných štipendií pre postdoktorandov uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní jeden až tri dni. Aktuálne budú  podporené projekty z oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov a školení či doktoráty pod dvojitým vedením. Podporené môžu byť aj iniciatívne projekty v súlade s cieľmi programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Projekty je možné predkladať do 15. októbra.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sú v rámci tejto uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj s použitím digitálnych prostriedkov. Záujemcovia môžu využiť  konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Žilina).

Upozorňujeme: Nebezpečné krémy aj farba

V Európskej únii boli nahlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) z Nemeckej spolkovej republike a zo Švédska nové nebezpečné výrobky. Môžu sa predávať aj v iných krajinách.

Krémy Golden Pearl Beauty Cream, Faiza Beauty Cream a Natural Face Beauty Cream ako aj výrobok na bielenie pokožky Chandni Whitening Cream z Pakistanu obsahujú zakázanú a nebezpečnú ortuť.

Vo farbe na tetovanie Schamrock značky Fusion Ink z USA bola zistená  nedovolená konzervačná látka benzisothiazolinone 70 a prekročené maximálne množstvo stanovené pre nečistoty kadmia. Na etikete výrobku v zozname zložiek sa uvádza pigment C.I. 21095, ktorý môže degradovať na amín 3,3-dichlórbenzidín, ktorý je klasifikovaný ako karcinogénny. 

pondelok 14. septembra 2020

EU: Zákon o klíme

Poslanci Európskeho parlamentu podporujú celkový cieľ zákona Európskej únie (EÚ) o klíme, ktorým je zakotvenie cieľa neutrality podnebia do roku 2050, zároveň však požadujú ambicióznejšie ciele do roku 2030. V porovnaní s rokom 1990 žiadajú v roku 2030 zníženie emisií o 60 % a oproti návrhu Európskej komisie namiesto „najmenej o 50 % na 55 %“. Žiadajú tiež, aby bol na základe posúdenia vplyvu navrhnutý dočasný cieľ do roku 2040. 

Poslanci vyzývajú, aby Európska komisia do 31. mája 2023 navrhla na úrovni EÚ trajektóriu, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050 prostredníctvom riadneho rozhodovacieho postupu. Trajektória sa preskúma po každej inventarizácii na globálnej úrovni. Poslanci tiež požadujú, aby posúdila a navrhla zmeny a doplnenia všetkých príslušných právnych predpisov EÚ, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Chcú tiež, aby každé dva roky vypracovala správu o pokroku, ktorý dosiahli EÚ a členské štáty pri dosahovaní klimatických cieľov. Mal by sa tiež vytvoriť nezávislý vedecký orgán na monitorovanie pokroku. 

Na rozdiel od návrhu Európskej komisie poslanci požadujú, aby sa EÚ aj všetky členské štáty stali do roku 2050 klimaticky neutrálnymi a aby boli k dispozícii dostatočné finančné prostriedky EÚ a členských štátov. EÚ aj členské štáty by mali mať po roku 2050 negatívny vplyv na klímu, čo znamená, že musia odstraňovať viac skleníkových plynov, ako emitujú. Musia tiež postupne ukončiť všetky dotácie na priame a nepriame fosílne palivá najneskôr do 31. decembra 2025, čo zdôrazňuje potrebu pokračovať v úsilí v boji proti energetickej chudobe.Na záver poslanci zahrnuli článok o preskúmaní, ktorý má zaistiť zosúladenie právnych predpisov v oblasti klímy s úsilím obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 ° C v súlade s Parížskou dohodou.

On-line: Brexit

Finančná správa spustila na svojich webových stránkach podstránku Brexit, kde sú dostupné colné a daňové informácie, ako sa zmení vzájomný režim medzi Európskou úniou (EÚ) a Veľkou Britániou od nového roka. Koncom tohto roka končí prechodné, počas ktorého v Spojenom kráľovstve naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie.


Od 1. januára 2021 je preto potrebné pripraviť sa na zmenu pravidiel v prípade, že sa Spojené kráľovstvo a EÚ nedohodnú na ďalšom nastavení svojich obchodných vzťahov. Na zmeny sa musia pripraviť nielen podnikatelia, ale aj bežní turisti či zákazníci, ktorí si zo Spojeného kráľovstva objednávajú tovar. Ak EÚ a Spojené kráľovstvo nedosiahnu dohodu, budú obe strany od januára 2021 navzájom uplatňovať opatrenia, aké napríklad v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám.

Tovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám. V colných otázkach je k dispozícii aj nonstop call centrum finančnej správy. Dovoz alebo vývoz tovaru bude teda od 1. januára 2021 podliehať colnému konaniu. Na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ a späť v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach (letiskách), rovnako ako pri cestách do a z tretích krajín (napríklad USA, Ukrajina). Obmedzenia budú platiť aj na množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť dovozné clo, DPH a spotrebnú daň. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj pri zasielaní tovaru prostredníctvom poštových alebo kuriérnych prepravcov.

Štipendiá: Pobyty a jazykové kurzy v Nemecku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka, ktoré udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD). 

Podľa neziskovej organizácie SAIA, ktorá administruje výber uchádzačov zo Slovenska, DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením, respektíve v rámci spoločných doktorandských programov. V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a študijné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl.

V prípade schválenia žiadosti o štipendium získava uchádzač štipendium na pokrytie životných nákladov. Žiadosti o umelecké štipendiá sa podávajú v závislosti od konkrétneho zamerania do 30. septembra, 1. októbra, 30. októbra a 30. novembra, o štipendiá na letný jazykový kurz v Nemecku do 1. decembra. Ostatné štipendiá DAAD majú uzávierku 16. novembra.