piatok 21. októbra 2022

EU: Alternatívne nabíjacie stanice

S cieľom pomôcť Európskej únii dosiahnuť klimatickú neutralitu poslanci Európskeho parlamentu požadujú nabíjacie stanice pre automobily každých 60 km, vodíkové čerpacie stanice každých 100 km a menej emisií z lodí. Návrh pravidiel EÚ má podnietiť zavádzanie nabíjacích a alternatívnych čerpacích staníc (napríklad elektrických alebo vodíkových) pre automobily, nákladné vozidlá, vlaky a lietadlá a podporiť zavádzanie udržateľných vozidiel. Nové pravidlá sú súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030, ktorý je plánom EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.


Europoslanci súhlasili so stanovením minimálnych vnútroštátnych záväzných cieľov zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá. Členské štáty budú musieť do roku 2024 predložiť svoj plán, ako tieto ciele dosiahnuť. Podľa prijatého textu by do roku 2026 mal existovať aspoň jeden elektrický nabíjací park pre automobily každých 60 km pozdĺž hlavných ciest EÚ. Rovnaká požiadavka by sa vzťahovala na nákladné vozidlá a autobusy, ale len v rámci základnej siete TEN-T a s výkonnejšími stanicami. Budú existovať určité výnimky pre najvzdialenejšie regióny, ostrovy a cesty s veľmi nízkou premávkou. Poslanci tiež navrhujú zriadiť viac vodíkových čerpacích staníc pozdĺž hlavných ciest EÚ (každých 100 km v porovnaní s každými 150 km, ako to navrhuje Európska komisia), a to rýchlejšie (do roku 2028 namiesto do roku 2031). Alternatívne čerpacie stanice by mali byť prístupné pre všetky značky vozidiel a platby by mali byť jednoduché. Mali by uvádzať cenu za kWh alebo za kg a mali by byť cenovo dostupné a porovnateľné. Poslanci takisto chcú, aby sa do roku 2027 zriadilo prístupové miesto EÚ pre údaje o alternatívnych palivách s cieľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách a cenách na rôznych staniciach v celej Európe. 
 
Európsky parlament tiež chce, aby odvetvie námornej dopravy znížilo emisie skleníkových plynov z lodí o 2 % od roku 2025, o 20 % od roku 2035 a o 80 % v roku 2050 v porovnaní s úrovňou v roku 2020 (Európska komisia navrhla zníženie o 13 % a 75 %). To by sa vzťahovalo na lode nad 5000 ton, ktoré sú v zásade zodpovedné za 90 % emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube, v prístavoch EÚ alebo medzi nimi a na 50 % energie využitej pri plavbách, ak sa prístav odchodu alebo príchodu nachádza mimo EÚ alebo v jej najvzdialenejších regiónoch. Poslanci si stanovili cieľ, aby sa od roku 2030 používali 2 % palív z obnoviteľných zdrojov a aby kontajnerové lode a osobné lode využívali pobrežné zásobovanie elektrickou energiou počas kotvenia v hlavných prístavoch EÚ. Tým by sa výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch. V záujme zabezpečenia súladu s pravidlami poslanci sú naklonení zavedeniu sankcií. Príjmy z nich by mali smerovať do Fondu pre oceány a prispievať k dekarbonizácii námorného sektora, energetickej efektívnosti a pohonným technológiám s nulovými emisiami.

Aktuálne: Nový mapový portál

Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka má nový mapový portál. Cez MAPY.PETRZALKA.sk obyvatelia aj návštevníci hlavného mesta Slovenska nájdu napríklad prehľad kultúrnych zariadení a zariadení sociálnych služieb, športovísk a ihrísk, zelene, pitných fontánok, pamätihodností, ale aj kosby či zimnej údržbya a tiež zoznam vyhradených parkovacích miest.

Na mapách si môžu napríklad pozrieť koľko smetných košov, lavičiek či pieskovísk sa nachádza v danej lokalite; nájdu tam aj zoznam vyhradených parkovacích miest, domovov sociálnych služieb, škôl, škôlok, športovísk, pamätihodností, zdrojov pitnej vody; druhové zloženie drevín; plochy určené na kosbu mestskou časťou a magistrátom a tiež komunikácie, ktorých údržba spadá práve pod samosprávu. Pre tých, ktorí sa chcú rýchlo prekliknúť na kataster nehnuteľností je na mapovom portáli k dispozícii aj prehľadová mapa zobrazujúca adresné body a ulice z Registra adries Ministerstva vnútra SR a podkladovú mapu Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS).

Na mapovom portáli sa používateľ dozvie aj rôzne zaujímavosti. Jednou z nich je napríklad aplikácia s ortofotomapami a historickými mapami z rôznych historických období, vďaka ktorým si môžu milovníci histórie pozrieť, ako sa menila tvár sídliska od roku 1949. Nájdu tu aj vojenské mapovanie či plán Bratislavy z 19. storočia. Plánuje sa rozšíriť mapový portál o ďalšie zaujímavé informácie – z tém územného plánovania a majetku, evidenciu psov, demografické ukazovatele – a zamerať sa na ich pravidelnú aktualizáciu.


 

On-line: Zdravé oči už v škôlke

Materské školy na Slovensku sa môžu oddnes registrovať prostredníctvom internetu do projektu Zdravé oči už v škôlke zameranému na skríningové meranie zraku u detí v predškolskom veku. Iba za posledný rok zachytili odborníci v rámci tohto projektu očnú poruchu približne každému piatemu dieťaťu z takmer 21 tisíc detí v 400 materských školách. Pomocou špeciálnych vyšetrení odborníci vedia odhaliť u detí predškolského veku ďalekozrakosť, tupozrakosť či nerovnomerné zakrivenie rohovky.


Zachytiť zrakové odchýlky u detí v predškolskom veku je laickým okom rodiča prakticky nemožné. Cieľom preventívneho programu je včasná diagnostika prípadných odchýlok a ochorení vo veku, kedy je jednotlivé poruchy možné podchytiť či úplne zvrátiť. Za päť rokov sa podarilo skontrolovať zrak takmer 86.000 deťom po celom Slovensku. Úspešný preventívny program už zajtra vstúpi do 6. ročníka, do ktorého sa materské školy môžu zaregistrovať a absolvovať skríningové meranie. Samotná procedúra je veľmi jednoduchá a bezbolestná. Zámerne prebieha v známom prostredí materskej školy, čo deti zbavuje strachu a stresu. Každý škôlkar, ktorý sa zapojí do programu dostane potvrdenie o meraní pre rodičov. Tento certifikát obsahuje namerané zrakové parametre, a prípadné odporúčania pre ďalšie vyšetrenia u očného lekára. Odozvy od rodičov škôlkarov sú veľmi pozitívne.

Do šiestich rokov nevedia naši najmenší sami vyhodnotiť či ich oči fungujú tak ako majú. Rovnako ani najstarostlivejší rodič voľným okom nemusí zachytiť začínajúce problémy. „Prevencia a starostlivosť o zrak má obrovský význam aj z dôvodu, že až 80 % všetkých vnemov zachytávame práve očami. Do šiestich rokov veku dieťaťa je možné odhaliť začínajúce očné poruchy a ochorenia. Rodičia sami veľmi často nevedia identifikovať prvé prejavy zrakových problémov. Dieťa nevyhodnotí, že niečo nie je v poriadku a skutočný stav sa následne prejaví až nástupom do školy, kde je na zrak dieťaťa kladená väčšia záťaž. Vtedy už ale môže byť na naštartovanie efektívnej liečby a korekcie neskoro,“ konštatuje MUDr. Beáta Bušányová, PhD.


štvrtok 20. októbra 2022

EU: Dohoda s ASEAN o leteckom prepojení 1,1 miliardy ľudí

Európska únia a Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) podpísali komplexnú dohodu o leteckej doprave, ktorá prinesie viaceré nové príležitosti v leteckej doprave, posilní sa ňou priama prepojenosť medzi týmito dvoma regiónmi a zároveň sa zmodernizujú pravidlá a štandardy pre príslušné lety. Dohoda nadobudne platnosť okamžite. Stanovenie globálnych referenčných hodnôt, ktoré zaväzujú všetkých 37 krajín v oboch regiónoch k spravodlivej hospodárskej súťaži a zlepšeniu sociálnych a environmentálnych podmienok, predstavuje najaktuálnejší príklad novej generácie medzinárodných dohôd o leteckej doprave. Podpísanie dohody znamená nové príležitosti pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti a letiská v Európe aj združení ASEAN.

ASEAN je svetová hospodárska veľmoc s rýchlo rastúcim trhom leteckej dopravy. V roku 2019 bolo pre EÚ deviatym najväčším trhom v prípade nákladnej dopravy a šestnástym najväčším trhom v prípade osobnej dopravy s viac ako 8 miliónmi cestujúcich. Zavedenie moderného rámca pre letecké služby medzi Európou a Áziou, ktorým sa otvárajú príležitosti a zároveň zabezpečujú vysoké štandardy, je preto investíciou do budúcnosti. Dohodou sa stanovujú rovnaké podmienky a očakáva sa, že prinesie pre obe strany nové príležitosti v leteckej doprave a hospodárske výhody: 
  • Nahrádza viac ako 140 dvojstranných dohôd o leteckých službách, čím poskytuje jednotný súbor pravidiel a znižuje administratívnu záťaž. Na členské štáty EÚ, ktoré nemali uzavreté žiadne dvojstranné dohody so štátmi združenia ASEAN, sa teraz vzťahuje aj moderný právny rámec.
  • Všetky letecké spoločnosti EÚ budú môcť prevádzkovať priame lety z ktoréhokoľvek letiska v EÚ na ktorékoľvek letisko v štátoch ASEAN-u a opačne to platí aj pre letecké spoločnosti ASEAN-u. Uľahčí to hospodársku súťaž medzi leteckým spoločnostiam z EÚ a ASEAN-u, ktorí sa zameriavajú na lukratívny trh EÚ – ASEAN.
  • Letecké spoločnosti budú môcť prevádzkovať až 14 letov osobnej dopravy týždenne do každého členského štátu EÚ alebo z neho, ako aj ľubovoľný počet nákladných letov medzi oboma regiónmi a ďalej do tretích krajín (tzv. dopravné práva v rámci piatej slobody).
  • Dohoda obsahuje moderné a spravodlivé ustanovenia o hospodárskej súťaži na riešenie narušení trhu.
Obe strany tiež uznali význam environmentálnych a sociálnych záležitostí, dohodli sa na spolupráci v týchto otázkach a na zlepšení svojich príslušných sociálnych a pracovnoprávnych politík.

 

Radíme: Štipendiá v zahraničí

Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi, absolventi vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia aj výskumní pracovníci sa môžu do 29. novembra tohto roka uchádzať o štipendiá na štúdium a výskum vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania, ktoré administruje Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Ponuka sa týka 18 krajín.

Konkrétne ide o Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Čína, Egypt, Grécko, Chorvátsko, Izrael, Kazachstan, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Agentúra upozorňuje na tohtoročnú zmenu termínu uzávierky predkladania žiadostí: zatiaľčo v predchádzajúcich rokoch boli uzávierky predkladania žiadostí podľa jednotlivých krajín od novembra do marca, tento rok bude uzávierka v jeden deň, 29. novembra na krátkodobé a dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty a na prednáškové pobyty počas akademického roka 2023/2024, a na letné jazykové kurzy počas leta 2023. 

Podrobné informácie o štipendiách, ako aj o spôsobe podania žiadosti sú zverejnené na portáli SAIA v databáze štipendií a grantov, ktorá obsahuje vyše 200 ponúk do rôznych krajín sveta, o ktoré sa môžu uchádzať slovenskí občania. Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie aj v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku - v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline.

Aktuálne: Najpredávanejšie jazdené autá

Ceny jazdených áut v 3. štvrťroku 2022 na Slovensku klesli, aj keď výrazne menej ako na jar. Kým v 2. štvrťroku sme pri autách do 5 rokov veku videli medzikvartálny pokles cien o takmer 8 %, v mesiacoch júl až september to bolo len 0,8 %. Priemerná cena auta do 5 rokov veku dosiahla 24.300 eur. Cena áut do 10 rokov veku klesali rýchlejšie, a to o 3,2 %, na 17.419 eur v priemere. Dôvodom poklesu cien je stále vyšší nájazd kilometrov, ktoré majú čoraz staršie kupované autá. 

Podľa Carvago je zaznamenaný pokles cien jazdených áut je len dočasný. Už pri jarnom poklese analýza indikovala, že zlacnenie jazdených áut je len dočasné. Vývoj v posledných troch mesiacoch to potvrdzuje. „Keďže ceny nových áut kvôli drahým energiám, vyšším mzdám a stále aj kvôli problémom s dodávkami komponentov ďalej rastú, časť ľudí odkladá ich nákup a ponecháva si svoje pôvodné auto. Tým pádom sa ponuka jazdených áut zmenšuje, čo nahráva zvyšovaniu ich cien. Pokles cien, ktoré pôvodne „vystrelili“ nahor v priebehu pandémie, v 3. štvrťroku spomaľuje a je možné, že už koncom roka opäť jazdené autá zdražejú,“ hovorí Viktor Holík. Jedným z dôvodov, prečo na Slovensku jazdené autá za posledné tri mesiace zlacneli, je ich vek. Priemerný počet najazdených kilometrov kupovaných áut z druhej ruky sa zvyšuje. Kým úvodom roka malo typické jazdené auto v momente kúpy najazdených 89-tisíc kilometrov, v 2. štvrťroku to bolo už 110-tisíc a v júli až septembri už 114-tisíc kilometrov. Za necelý rok tak narástol počet kilometrov áut kupovaných cez autobazáre a predajcov áut o 28 percent. Práve zásadne viac najazdených kilometrov sa najvýraznejšie postaralo o pokles cien kupovaných jazdených áut v tomto roku. A platí to rovnako aj pre júl až september. Fakt, že Slováci sa pri nákupe jazdeného auta snažia ušetriť, má nepriaznivý dopad na životné prostredie. „Slováci navyše na rozdiel od vyspelých európskych krajín stále výrazne preferujú autá s naftovými motormi. Ich podiel medzi kupovanými autami dosahuje 63 %, zatiaľčo napríklad v Nemecku to je 36 %. Naďalej platí, že medzi dovážanými autami sú vo veľkej miere zastúpené staré naftové autá s emisnou normou Euro 3 a 4. To znamená, že namiesto omladzovania vozového parku na Slovensku ideme nižšími predajmi nových áut a dovozmi starších áut presne opačným smerom. Ak bude tento trend pokračovať, Slovensko môže v budúcnosti čeliť veľkej ekologickej záťaži. Bolo by načase výrazne zmeniť nelogické zvýhodnenie starších áut pred novými nízkymi poplatkami pri prihlasovaní,“ vysvetľuje Viktor Holík. Na porovnanie, v Česku je 50 % kupovaných áut s naftovým motorom, v Taliansku 51 %, avšak v Poľsku len 43 %.

Celkovo sa trh jazdených áut na Slovensku medziročne zmenšil o 4,6 %. Počet predaných áut inzerovaných autobazármi a predajcami online a následne predaných na Slovensku klesol z 25.864 (3Q
2021) na 24.688 (3Q 2022). Priemerná cena jazdeného auta do 5 rokov veku dosiahla v druhom kvartáli 24.300 eur, pri autách do 10 rokov veku to bolo 17.419 eur. Popri rastúcej popularite naftových áut si vysokú priazeň zachovali automatické prevodovky, ktoré boli zastúpené pri 54 percentách predávaných jazdených áut. Ide o mierne nižší podiel ako v prvom kvartáli 2022 (56 %). Značkám Škoda a najmä Volkswagen sa podarilo opäť zvýšiť podiel medzi jazdenými autami. Volkswagen už dokonca prekonal pôvodný trhový podiel spred roka. Naopak, luxusných značiek sa predalo oproti druhému kvartálu menej.
Top 5 značiek v predajoch jazdených áut v 3. štvrťroku 2022
1Q 2022 Podiel (%) 2Q 2022 Podiel (%) 3Q 2022 Podiel (%)
Škoda 13,3 Škoda 15,7 Škoda 16,8
VW 9,4 VW 14,0 VW 14,6
BMW 8,7 BMW 9,2 BMW 8,7
M-B 8,1 Audi 8,1 Audi 7,4
Audi 5,7 M-B 6,9 M-B 6,5
Prvá päťka v rebríčku najpopulárnejších modelov sa dlhodobo nemení: zastúpenie v nej má len koncern
Volkswagen modelmi Škoda Octavia, Superb a Fabia a VW Passat a Golf. Za prvou päťkou áut z koncernu VW je rovnako ako v 2. kvartáli BMW 5 a VW Tiguan. Zvyšok TOP 10 patrí luxusným značkám. V TOP 10 sa tak u druhý kvartál po sebe neobjavujú predtým dlho populárne modely ako Kia Ceed či Hyundai i30.

Top 10 najpredávanejších jazdených áut na Slovensku v 3. štvrťroku 2022
1Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022
1. Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia
2. Škoda Superb Škoda Superb Škoda Superb Škoda Superb
3. VW Passat VW Passat VW Passat VW Passat
4. VW Golf VW Golf VW Golf VW Golf
5. Škoda Fabia Škoda Fabia Škoda Fabia Škoda Fabia
6. Kia Ceed Kia Ceed BMW 5 BMW 5
7. VW Tiguan Hyundai i30 VW Tiguan VW Tiguan
8. Audi A4 Audi A6 Audi A6 Audi A4
9. Hyundai i30 Kia Sportage Audi A4 BMW 3
10. Audi A6 BMW 5 BMW 3 Audi A6


streda 19. októbra 2022

EU: Nižšie účty za energie

Európsky parlament opäť rokoval s Radou a Európskou komisiou o sociálnych a hospodárskych dôsledkoch vojny na Ukrajine a zavedení neočakávanej dane zo zisku. České predsedníctvo Rady a Európska komisia pripomenuli už zavedené opatrenia na zabezpečenie alternatívnych zdrojov dodávok energie, na zníženie dopytu po energiách a na riešenie vysokých trhových cien elektrickej energie a plynu. Podľa Valdisa Dombrovskisa členské štáty musia zabezpečiť, aby boli opatrenia riadne zamerané na najzraniteľnejšie skupiny, keďže celoplošná fiškálna podpora by stimulovala infláciu.


Počas rozpravy poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby bola aktívnejšia pri riešení súčasných cenových šokov. Niektorí vyzvali Európsku úniu, aby pracovala na balíku solidarity na obdobie zimy s fiškálnymi transfermi s cieľom kompenzovať ceny energie, zatiaľčo iní navrhli sústrediť sa na „ochranu“ občanov a podnikov. Ďalší europoslanci naliehavo vyzvali EÚ, aby zmiernila riziko variabilných úrokových sadzieb hypotekárnych úverov a varovali pred vnútroštátnymi fiškálnymi opatreniami, ktoré narúšajú hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

V uznesení prijatom 5. októbra 2022 poslanci Európskeho parlamentu žiadali, aby sa reakcia Európskej únie zamerala na najzraniteľnejšie skupiny, a presadzovali viac núdzových opatrení na zmiernenie tlaku rýchlo rastúcich cien energie na európske domácnosti a podniky. Poslanci tiež uviedli, že sú potrebné ďalšie kroky na zavedenie dane z neočakávaných ziskov. Komisia už načrtla svoje plány na dočasný poplatok, ktorý nazýva solidárnou daňou.

Upozorňujeme: Nebezpečný make-up

Taliansko a Nemecko upozornili na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate / RAPEX (systém Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch). Predávať sa však môžu aj v iných krajinách či prostrednáctvom internetu.

 
Výrobky na zosvetlenie pokožky Caro White značka: Dream Cosmetics (výrobná dávka: 13/29905-B a A2.43594.A, čiarový kód: 6181100530070 a 6181100530001) z Pobrežia Slonoviny obsahujú podľa hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je kožný senzibilizátor a môže spôsobiť alergickú kontaktnú dermatitídu.
 
Make-up Magic Finish Supercharge Serum Foundation, značka: M. Asam (typy výrobku/čísla výrobku: 120 soft ivor, 360 true beige výrobné dávky: 360 true beige: batch 150CC0101 a 120 soft ivory: batch 145CC0101,čiarové kódy: EAN 4049639427327 a EAN 4049639427303 (soft ivory) z Nemecka obsahujú aeróbne mezofilné baktérie Pseudomonas aeruginosa (110 KTJ/g), čo predstavuje mikrobiologické riziko. Výrobok nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.
 

 

 

Trend: Zhoršovanie duševného zdravia

Pandémia COVID-19 mala bezprecedentný vplyv na duševné zdravie mladých ľudí. Nový report Európskej únie, ktorý vychádza v kontexte Svetového dňa duševného zdravia, analyzuje, ako európske krajiny riešili výzvy pandémie vo vzťahu k duševnej a emocionálnej pohode mladých ľudí. Výskum je súčasťou úsilia Európskej komisie o zlepšenie duševnej pohody a boja proti stigme súvisiacej s problémami duševného zdravia.


Európske krajiny sa zaviazali k proaktívnemu prístupu pri riešení problémov duševného zdravia mládeže v dôsledku pandémie COVID-19. Jedným z najrozšírenejších opatrení bolo posilnenie psychologickej podpory na školách zvýšením počtu psychológov a poradcov, ktorí sú k dispozícii študentom, ako aj vyškolením zamestnancov školy, aby vedeli rozpoznať a reagovať na príznaky psychických ťažkostí. Duševné zdravie Slovákov sa pritom zhoršuje dlhodobo. Len málo z nich však vyhľadá pomoc. V prieskume Ako sa máte Slovensko? viac než 1/5 oslovených uviedla, že sa ich duševný stav v dôsledku pandémie COVID-19 zhoršil, 20 % respondentov pritom trpí mierne vážnou depresiou a 10,3 % závažnou depresiou. Pocitmi, ktoré naznačujú závažnejšie formy depresie, trpia častejšie mladší ľudia a ľudia s maloletými deťmi. Je preto potrebné hovoriť o dôležitosti duševného zdravia, znižovať spoločenskú stigmu v tejto oblasti, ako aj zavádzať do praxe opatrenia s cieľom zlepšiť starostlivosť o duševné zdravie.
 
Európska komisia vyhlásila rok 2022 za Európsky rok mládeže ako prejav uznania obeti, ktorú mladí ľudia priniesli počas pandémie COVID-19. Rýchly prieskum Eurobarometra z mája 2022 ukazuje, že mladí ľudia v 16 z 27 členských štátov považujú zlepšenie duševného a fyzického zdravia a pohody mládeže za najvyššiu prioritu Európskeho roka mládeže. Európska komisia povzbudzuje mladých ľudí, aby prispeli k formovaniu únie. Prostredníctvom špecializovanej platformy sa môžu podeliť o svoje názory, obavy a nápady. Spomedzi všetkých hlasov zaznamenaných v kategórii „Zdravie, pohoda a šport“ používa jedna tretina mladých túto platformu na to, aby apelovala na zvýšenie povedomia o duševnom zdraví a cenovú dostupnosť pomoci u odborníkov na duševné zdravie.

utorok 18. októbra 2022

EU: Lepšie normy

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie dosiahli politickú dohodu týkajúcu sa zmeny nariadenia o európskej normalizácii.Návrh zmeny predložila Európska komisia v rámci stratégie normalizácie, ktorá bola predstavená 2. februára 2022. Skončili sa tak rokovania v rámci trialógu, ktoré budú základom pre konečné schválenie právneho textu Európskym parlamentom a Radou Európskej únie.


V nariadení EÚ č. 1025/2012 o normalizácii sa stanovuje rámec európskeho normalizačného procesu, ktorý Európskej komisii umožňuje poveriť tri európske normalizačné organizácie (CEN, CENELEC a ETSI), aby na podporu právnych predpisov EÚ vypracovali príslušné európske normy. V pozmeňovacom návrhu sa predpokladá, že keď komisia požiada tieto organizácie o normy, najdôležitejšie rozhodnutia v procese tvorby noriem prijmú vnútroštátne normalizačné orgány z krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Tieto vnútroštátne normalizačné orgány majú najlepšie predpoklady na to, aby zabezpečili inkluzívny proces, ktorý bude zahŕňať vyvážené konzultácie so zainteresovanými stranami a náležité rešpektovanie hodnôt EÚ. Obzvlášť veľký význam to má v strategických oblastiach, ako je napríklad kybernetická bezpečnosť alebo vodíkové technológie. Tri európske normalizačné organizácie budú musieť začať zavádzať administratívne zásady a princípy dobrej správy vecí verejných, čím sa posilní otvorenosť, transparentnosť a inkluzívnosť normalizačných procesov. Čerpať budú najmä z odborných znalostí všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane priemyslu, MSP, občianskych organizácií a akademickej obce.

Aby mohlo nové nariadenie nadobudnúť účinnosť, musia ho najprv formálne prijať Európsky parlament a Rada. Európske normalizačné organizácie budú mať následne šesť mesiacov na to, aby do svojich interných stanov zapracovali zmeny týkajúce sa systému riadenia.

Aktuálne: Jesenné cestovanie

Môže sa zdať, že sezóna letných dovoleniek už povedala v tomto roku svoje posledné slovo. To však platí iba pre prímorské destinácie európskeho pobrežia. Vzdialenejšie exotické turistické letoviská naopak na začiatok tohtoročnej sezóny ešte len čakajú. Aké cenové stratégie si pre nás pripravili cestovné kancelárie a s čím počítať v prípade zakúpenia zájazdu v zahraničnej kancelárii?

Princíp cenových ponúk typu last minute so stratégiou „čím bližšie k odjazdu, tým nižšia cena“ sa pomaly vytráca. Stále častejšie sa pri ponukách môžeme stretnúť s takzvanými dynamickými balíčkami, pri ktorých cena služby s ubúdajúcim časom do začiatku zájazdu stúpa. Pre klientov to potom pochopiteľne znamená, že čím neskôr si dovolenku zakúpia, tým ju budú mať drahšiu. A prečo vlastne predajcovia zájazdov pristúpili k takýmto zásadným zmenám? „Tento západný trend odráža predovšetkým istú dávku opatrnosti cestovných kancelárií, ktoré stále častejšie už nenakupujú letenky a ďalšie čiastkové služby fixne dopredu. Kupujú ich až vo chvíli, keď majú dopyt od konkrétneho klienta,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová. Pri zájazdoch označených ako dynamický balíček sa tak bežne môžete dostať do situácie, kedy je vybraný pobyt podľa webových stránok inzerenta k dispozícii, avšak jeho skutočnú dostupnosť začne cestovná kancelária overovať až v momente, kedy sa dozvie o vašom záujme o kúpu zájazdu.  Nevýhodou spomínaných dynamických balíčkov môže byť aj to, že cestovná kancelária v mieste pobytu zvyčajne nemá svojho delegáta a turisti tak v prípade potreby majú k dispozícii iba telefonickú linku. To môže znamenať istý diskomfort predovšetkým pre menej jazykovo vybavených cestovateľov či pre tých, ktorí na cieľovom letisku potrebujú akúkoľvek asistenciu.

Aj napriek tejto nepriaznivej cenovej stratégii je tohtoročný dopyt po európskych aj exotických destináciách mimoriadny. Akonáhle sú zájazdy organizované tuzemskými cestovnými kanceláriami vypredané, môže cestovná agentúra či iný sprostredkovateľ zájazdov ponúknuť dovolenku organizovanú zahraničnou cestovnou kanceláriou, napríklad nemeckou. Čo v takom prípade môžete ako spotrebiteľ očakávať? Postup zakúpenia zájazdu v nemeckej cestovnej kancelárii sa od toho slovenského dosť líši. „Zákazníci musia počítať s tým, že vybraný zájazd najprv záväzne potvrdia, zaplatia a až potom im od nemeckej strany príde potvrdenie, že im uhradená služba skutočne bude v objednanej podobe poskytnutá. Navyše, v čase medzi zaplatením a potvrdením dotyčného pracovníka je výška úhrady pohyblivá a cena sa môže oboma smermi meniť,“ upozorňuje Eduarda Hekšová. Pri zakúpení zájazdu v zahraničnej cestovnej kancelárii musíte tiež počítať s formalitami, ktorí sa vybavujú v cudzom jazyku. V úradnom jazyku danej krajiny (v tomto prípade teda v nemčine) vám prídu nielen obchodné podmienky a niektoré ďalšie neoddeliteľné náležitosti cestovnej zmluvy, ale aj v destinácii vás bude očakávať nemecky hovoriacidelegát. Ich jazyková vybavenosť v podobe angličtiny sa síce očakáva, ale nie je povinná. Vašou jedinou možnosťou na komunikáciu v úradných záležitostiach tak môže zostať naozaj iba nemčina.

pondelok 17. októbra 2022

EU: Európsky rok zručností

Viac než tri štvrtiny podnikov v Európskej únii majú ťažkosti pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami a najnovšie údaje Eurostatu naznačujú, že len 37 % dospelých sa pravidelne zapája do odbornej prípravy. Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti ukazuje, že 4 z 10 dospelých a každá tretia osoba, ktorá pracuje v Európe, nemajú základné digitálne zručnosti. Navyše už v roku 2021 chýbali ľudia v 28 profesiách – od stavebníctva a zdravotnej starostlivosti až po inžinierstvo a informačné technológie – to je dôkazom rastúceho dopytu tak po vysokokvalifikovaných, ako aj nízkokvalifikovaných pracovníkoch. Ďalším aspektom je slabé zastúpenie žien v profesiách a štúdiách súvisiacich s technológiami, pričom len 1 zo 6 špecialistov v oblasti IT a 1 z 3 absolventov v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky sú ženy.


V záujme podpory celoživotného vzdelávania členské štáty schválili sociálne ciele EÚ do roku 2030, ktoré rátajú s každoročným zapojením minimálne 60 % dospelých do odbornej prípravy, a zároveň predstavili svoj podiel účasti na dosahovaní tohto cieľa na vnútroštátnej úrovni. To je rovnako dôležité aj pri dosahovaní cieľa miery zamestnanosti na úrovni najmenej 78 % do roku 2030. V Digitálnom kompase 2030 je stanovený cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2030 aspoň základné digitálne zručnosti u najmenej 80 % všetkých dospelých, pričom v EÚ by malo pracovať 20 miliónov odborníkov na IKT s tým, že by sa k práci na týchto miestach mali viac motivovať ženy.

V rámci Európskeho roka zručností Európska komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, sociálnymi partnermi, verejnými a súkromnými službami zamestnanosti, obchodnými a priemyselnými komorami, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy a pracovníkmi a podnikmi spoločne navrhuje dať nový impulz celoživotnému vzdelávaniu, a to: 

  • Podporou rozsiahlejších, efektívnejších a inkluzívnejších investícií do odbornej prípravy a zvyšovania úrovne zručností v snahe plne využiť potenciál európskej pracovnej sily a pomôcť ľuďom pri prechode z jedného pracovného miesta na druhé.
  • Zabezpečením toho, aby zručnosti zodpovedali potrebám trhu práce, a to aj spoluprácou so sociálnymi partnermi a podnikmi.
  • Zosúladením ambícií a nadobudnutých zručností ľudí s príležitosťami na trhu práce, zvlášť pokiaľ ide o zelenú a digitálnu transformáciu a oživenie hospodárstva. Osobitný dôraz sa bude klásť na aktiváciu väčšieho počtu ľudí na trhu práce, najmä žien a mladých ľudí, zvlášť takých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.
  • Prilákaním ľudí z tretích krajín s požadovanými zručnosťami v EÚ, a to aj zlepšením možností vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania ich kvalifikácií.

V záujme naplnenia týchto cieľov bude komisia podporovať možnosti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, napríklad presadzovaním vhodných iniciatív vrátane možností finančnej podpory EÚ na uľahčenie ich využívania, realizácie a výsledkov v praxi. V celej EÚ budú zároveň prebiehať podujatia a osvetové kampane zamerané na podporu vzájomného učenia sa partnerov v procese zvyšovania úrovne nadobudnutých a získavania nových zručností. Cieľom navrhovaného Európskeho roka zručností je tiež pomôcť ďalej rozvíjať nástroje na získavanie informácií o zručnostiach a podporiť nástroje na zvýšenie transparentnosti a jednoduchšie uznávanie kvalifikácií vrátane kvalifikácií získaných mimo EÚ. V záujme koordinácie príslušných činností na vnútroštátnej úrovni komisia tiež vyzýva členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora pre Európsky rok zručností.

On-line: Kalkulačka pre poľnohospodárov

Cielená kompenzácia sucha prostredníctvom živočíšnej výroby v celkovej výške 50 miliónov EUR má podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pomôcť tak slovenským pestovateľom objemových krmív ako aj v konečnom dôsledku spotrebiteľom vo výslednej cene mlieka a mäsa. Na internete je pre žiadateľov k dipozícii aj orientačná kalkulačka.


Sekcia stratégií, analýz a prierezových činností vypracovala a zverenila pre potenciálnych žiadateľov kalkulačku, ktorá umožňuje vypočítať výšku pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom. Kalkulačka má však výlučne orientačný charakter a stiahnuť si ju môžete na webových stránkach ministerstva mpsr.sk.

Presný výpočet, ktorý zohľadňuje individuálne odlišnosti v žiadosti o poskytnutie pomoci, je výsledkom osobitného procesu, ktorý sa začína podaním žiadosti o pomoc a končí podpísaním zmluvy o poskytnutí pomoci. Orientačná suma vypočítaná pomocou tejto kalkulačky, sa preto nemusí zhodovať so sumou vypočítanou Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Trend: Pôžičky on-line

Slováci v oblasti financií vo veľkom meradle prechádzajú k on-line službám. V súčasnej dobe ide klasické dojednávanie pôžičiek priamo v pobočke banky či finančnej inštitúcie do ústrania. Zatiaľčo ešte pred dvoma rokmi si pôžičku dojednávalo v pobočke alebo telefonicky až 85 percent ľudí a len zvyšných 15 percent prostredníctvom internetu, v tomto roku je už situácia úplne odlišná. Digitálne to v dnešnej dobe riešia až dve tretiny ľudí. Podobný trend zaznamenali aj v Českej republike. 

Podľa Home Credit ešte v roku 2020 dominovalo na Slovensku vybavovanie pôžičiek na pobočkách a prostredníctvom telefonických hovorov – spolu to bolo až 85 percent prípadov v porovnaní s 15 percentami on-line. O rok neskôr sa začala situácia meniť, pričom už mierne začalo prevládať riešenie pôžičiek cez internet (53 % vs. 43 %). V tomto roku už digitálne prostredie jasne dominuje. Takmer dve tretiny klientov, presne 64 %, si už v tomto roku vybavuje pôžičky cez internet. Je to pre nich pohodlnejšie a rýchlejšie. Takto sa dá žiadosť vybaviť z pohodlia domova zo svojho počítača alebo mobilného telefónu. 

Ešte markantnejšie je to v Českej republike, kde si podľa údajov Home Creditu pôžičky dojednáva on-line až 86 percent klientov. „Zaznamenali sme obrovský nárast dopytu po tejto službe v relatívne krátkom čase, čo je jasný signál, že on-line prostredie je pre spotrebiteľov čoraz pohodlnejšie. Na druhej strane je však veľmi dôležité, aby išlo nielen o používateľsky zrozumiteľné, ale aj úplne bezpečné služby v on-line prostredí,“ zdôrazňuje Milan Cáder. Na trhu sú navyše pôžičky, ktoré sa dajú splácať aj flexibilne, čiže každý mesiac je možné uhrádzať inú sumu. Spoločnosť prichádza s ďalšou inováciou v oblasti digitalizácie svojich produktov, a to s on-line žiadosťou o konsolidáciu úverov. V týchto dňoch s tým štartuje v Českej republike, no na budúci mesiac sa novinka dostane do praxe aj na Slovensku. Hlavnou výhodou pre klientov ba mala byť nesporná úspora času a jednoduchosť celého procesu pri zachovaní všetkých štandardov bezpečnosti.

SR: Zamestnanosť a mzda v auguste 2022

V auguste 2022 podľa Štatistického úradu SR zamestnanosť na Slovensku okrem priemyslu naďalej rástla a pokračoval žiaľ aj pokles reálnej mzdy. Hoci nominálne mesačné mzdy v auguste 2022 medziročne rástli vo všetkých sledovaných odvetviach, z dôvodu vysokej inflácie bola ich reálna hodnota podstatne nižšia. Zamestnanosť síce vo väčšine odvetví rástla, ale už pol roka sa znižuje počet zamestnancov v priemysle.


Počet osôb zamestnaných na Slovensku v auguste 2022 medziročne rástol najmä v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,5 %, v ubytovaní o 5,8 %, a taktiež v odvetví informácií a komunikácie o 5,3 %. Nižší nárast (do 5 %) mali všetky zložky vnútorného obchodu, doprava a skladovanie, stavebníctvo a vybrané trhové služby. V priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí, poklesla zamestnanosť o 1,1 %. Od začiatku roka do konca augusta 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla najvýraznejšie v ubytovaní o 10,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,0 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 %. Nevýrazný úbytok sa prejavil len v priemysle, o 0,6 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa na Slovensku v auguste 2022 medziročne zvýšila vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Dynamickejšie rástli mzdy v stavebníctve (o 13,1 % na 921 eur) a v ubytovaní (o 12,9 % na 1.012 eur). V priemysle mzdy vzrástli o 9,1 % na 1 351 eur. V príjmovo najslabšom odvetví, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, stagnovali. Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácie) spôsobil pokles reálnych miezd, ktoré klesali druhý mesiac vo všetkých odvetviach. Najvýraznejší pokles reálnej mzdy o viac ako 12 % bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, o 8,5 % klesla vo vybraných trhových službách. O viac ako sedem percent poklesli reálne príjmy zamestnancov aj v predaji a oprave motorových vozidiel, vo veľkoobchode i v odvetví informácií a komunikácie. V priemere za osem mesiacov roka 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila o viac ako pätinu v ubytovaní (dosiahla 915 eur). O viac ako 9 % rástli nominálne mzdy v stavebníctve a vo všetkých odvetviach vnútorného obchodu, najvýraznejšie v maloobchode (o 11,4 %). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,6 % (1.222 eur). V dôsledku vysokej inflácie od začiatku roka 2022 reálna mzda vzrástla len v ubytovaní (o 3,5 %). Ostatné sledované odvetvia zaznamenali jej pokles, najviac klesla reálna mzda v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 8,4 %), najmenej v stavebníctve (o 0,6 %).