piatok 6. decembra 2019

On-line: Byrokratický nezmysel roka

Už po ôsmy raz máme možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť na legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život.

Počet námetov v posledných rokoch rastie. Do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka prišlo 69 námetov. Zástupcovia podnikateľských organizácií z nich vybrali finálovú desiatku, o ktorej prebieha verejné hlasovanie. „V tohtoročných nomináciách dominovali námety, ktoré súvisia s digitalizáciou a antibyrokratickým zákonom. Napriek pokroku je v tejto oblasti stále čo zlepšovať", hodnotí Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Podľa neho značná časť tohtoročných námetov súvisí s novoprijatou legislatívou vyplývajúcou z poslaneckých návrhov. Tie sú schvaľované bez dôsledného pripomienkovania a analýz ich dopadov. Výsledkom sú v praxi nepoužiteľné regulácie so zdanilo vznešenými cieľmi. 

Z nedávneho prieskumu zameraného na kvalitu podnikateľského prostredia vyplýva, že tretina podnikateľov hovorí, že nedokáže podnikať tak, aby neporušili žiaden zákon. Medzi najčastejšími dôvodmi uvádzajú časté zmeny zákonov a ich nejednoznačnosť.„V procese prípravy návrhov zmien zákonov súvisiacich s podnikateľským prostredím sú najmä menšie firmy na Slovensku pomerne pasívne. V nedávnom prieskume viac ako 80 % predstaviteľov malých a stredných firiem deklarovalo, že nevyužívajú žiadnu možnosť participácie na legislatívnom procese. Top dôvodmi sú nedostatok času pri vysokej frekvencii návrhov zmien", konštatuje Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov. 

Vďaka predchádzajúcim ročníkom sa podarilo odstrániť viaceré z nominovaných nezmyslov. Nejde síce o systémové riešenie, ale význam má každé jedno zlepšenie. Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2019 možno na byrokratickynezmysel.sk, kde sú  zverejnené nominácie.

SR: V roku 2020 vyššie ceny elektriny aj plynu

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) koncová cena elektriny sa pre slovenské domácnosti od 1. januára 2020 medziročne zvýši v priemere o 7,63 %. Cena plynu pre domácnosti a malé podniky na Slovensku stúpne priemerne o 3,95 %, cena tepla vzrastie o 1,90 %. Cena za dodávku vody sa priemerne zvýši o 1 %. 

Regulačný úradu vzhľadom na medziročný nárast cien komodít na burzách (elektriny o 28,1 % a plynu o 8,58 %) určil pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov na rok 2020 nové ceny energií. Úrad pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu určil, že pre slovenské domácnosti sa od 1. januára 2020 zvýši koncová cena elektriny priemerne o 7,63 % a v prípade malých podnikov ide o nárast koncovej priemernej ceny o 7,15 %. Podiel ceny komodity pritom tvorí už asi 42 % na koncovej cene elektriny. Napríklad odberateľom elektriny v sadzbe DD1, čo sú spravidla malé byty, sa tak v roku 2020 zvýšia priemerné náklady v rámci celého Slovenska približne o 82 centov mesačne. V sadzbe DD2, čo sú domácnosti s vyššou spotrebou okolo 2300 kWh, bude priemerný nárast ceny v rámci celého Slovenska 2,60 eur mesačne. Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) pre rok 2020 podľa ÚRSO klesne z hodnoty 25,9880 eura/megawatthodina (MWh) na hodnotu 23,6210 eura/MWh. Pokles je spôsobený najmä poklesom tarify pre obnoviteľné zdroje energie a kombinovanú výrobu elektriny a tepla z dôvodu rastu ceny elektriny na trhu, teda klesá náklad na doplatok.

Pri plyne ide o celoslovenský priemerný nárast ceny pre domácnosti a malé podniky o 3,95 %. Napríklad v tarife D2, čo je charakter odberu plynu na varenie a ohrev vody pri priemernej ročnej spotrebe 14.000 kilowatthodinu (kWh), si domácnosti priplatia v rámci celého Slovenska priemerne 60 centov mesačne. Cena za dodávku tepla domácnostiam sa podľa slov predsedu regulačného úradu zvýši priemerne o 1,90 %, čo znamená, že náklady domácností sa v roku 2020, vzhľadom na menšie množstvo objednaného tepla, nezmenia. Vodné a stočné sa zvýši priemerne v rámci celého Slovenska o 1,00 %, čo má pre priemernú trojčlennú rodinu znamenať nárast výdavkov o 21 centov mesačne. 

Predseda ÚRSO zdôraznil, že v cenovom rozhodnutí úrad nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla či vody pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorá sa nemôže prekročiť. Nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však podľa neho môžu okamžite ponúknuť slovenským domácnostiam všetci dodávatelia energií.

Trend: Zneužívanie údajov a sofistikovanejšie útoky

Výskumní analytici z Kaspersky zverejnili svoje vízie na rok 2020 týkajúce sa pokročilých dlhodobo trvajúcich hrozieb (Advanced Persistent Threats/APT) v kybernetickom priestore a poukázali na to, ako sa zmení taktika cielených útokov v nasledujúcich mesiacoch. Prognózy vznikli vďaka výskumno-analytickým službám spoločnosti pre hrozby z celého sveta.

Celkový trend podľa expertov naznačuje, že hrozby budú čoraz viac sofistikované, cielenejšie a budú sa diverzifikovať pod vplyvom vonkajších faktorov, akými sú rozvoj a šírenie strojového učenia, technológie na rozvoj deepfake videí alebo sa budú týkať napätia v obchodných vzťahoch medzi Áziou a Európou. Predpovede boli vytvorené na základe zmien, ktoré zaznamenal Globálny výskumný a analytický tím spoločnosti v roku 2019 s cieľom poskytnúť komunite pôsobiacej v oblasti kybernetickej bezpečnosti niektoré dôležité usmernenia a poznatky. Tie, spolu s celým radom predpovedí priemyselného a technologického ohrozenia, môžu pomôcť odvetviu pripraviť sa na výzvy, ktorým sa bude čeliť v nasledujúcich 12 mesiacoch.

„Budúcnosť ponúka veľa možností, preto je pravdepodobné, že sa budú diať aj veci, ktoré nie sú súčasťou našich predpovedí. Rozsah a zložitosť prostredí, v ktorých sa útoky odohrávajú ponúka veľa príležitostí. Navyše, žiadny tím pre výskum hrozieb nevidí celé operácie útočníkov pokročilých mobilných hrozieb (APT). Budeme sa naďalej snažiť predvídať činnosti skupín kyberzločincov pracujúcich s APT, porozumieť metódam, ktoré používajú, a zároveň budeme poskytovať informácie o ich útokoch a následných dopadoch", skonštatoval Miroslav Kořen.

štvrtok 5. decembra 2019

Bankrot: Po októbrovom poklese opäť rast

V novembri 2019 zbankrotovalo 484 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní (823 osobných bankrotov) ide o pokles o vyše 41 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v októbri zbankrotovalo 315 dlžníkov, ich počet ale v novembri vzrástol o vyše 53 %.

„Od januára do septembra tohto roku priemerne každý mesiac zbankrotovalo vyše 1.400 obyvateľov Slovenska. Nízke čísla v posledných dvoch mesiacoch však nemôžeme považovať za nový trend. Sú dôsledkom vyčerpania finančných zdrojov Centra právnej pomoci na riešenie tejto agendy", konštatovala analytička Jana Marková. Podľa nej po tom, čo Centru právnej pomoci boli začiatkom novembra dodatočne vyčlenené potrebné financie, aj počet osobných bankrotov začal v poslednom novembrovom týždni narastať. Za päť posledných pracovných novembrových dní bolo vyhlásených 434 osobných bankrotov, t. j. takmer 90 % z ich celkového mesačného počtu.

V novembri 2019 najviac ľudí zbankrotovalo v Nitrianskom (119) a v Trenčianskom kraji (114), najmenej osobných bankrotov bolo vyhlásených v Bratislavskom (6) a v Trnavskom kraji (7). Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v novembri 2019 ich pripadalo na mužov 274 (56,61 %) a na ženy 210 (43,39 %). Najviac osobných bankrotov v novembri pripadalo na dlžníkov vo veku od 40 do 49 rokov (29,34%).

EU: Zdravotné profily krajín

Európska komisia (EK) uverejnila správy, ktoré opisujú profil systémov zdravotníctva v 30 krajinách. Zdravotné profily krajín sa vydávajú spolu so sprievodnou správou, ktorá poukazuje na niektoré z najvýznamnejších trendov transformácie systémov zdravotníctva a uvádza kľúčové závery vyplývajúce z profilov.

Zdravotné profily krajín zahŕňajú podrobnú analýzu systémov zdravotníctva, pričom sa zameriavajú na zdravie obyvateľov a významné rizikové faktory, ako aj na efektívnosť, dostupnosť a odolnosť systémov zdravotníctva v jednotlivých členských štátoch Európskej únie (EÚ). Jasne odzrkadľujú spoločné ciele všetkých členských štátov a poukazujú na oblasti, v ktorých by EK mohla potenciálne podporovať vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených postupov.

V sprievodnej správe sú uvedené niektoré z najvýznamnejších trendov transformácie systémov zdravotníctva:
- Jednou z najväčších hrozieb v oblasti verejného zdravia v celej Európe je váhavosť v očkovaní. Možným riešením je zlepšenie informovanosti v oblasti zdravia, boj proti dezinformáciám a aktívne zapojenie zdravotníckych pracovníkov.
- Digitálna transformácia podpory zdravia a prevencie ochorení môže mať víťazov i porazených. Ľudia, ktorí by z mobilných zdravotníckych aplikácií a ďalších podobných digitálnych nástrojov mali najväčší osoh, budú s najväčšou pravdepodobnosťou tými, ktorí k nim nebudú mať ľahký prístup.
- Nedostatočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti je v EÚ stále bežnou realitou. Pri meraní prístupu k zdravotnej starostlivosti a mnohých prekážok, ktoré v ňom bránia, treba brať do úvahy klinické potreby, ale aj sociálno-ekonomické charakteristiky pacientov.
- Veľký potenciál, pokiaľ ide o zvýšenie odolnosti systémov zdravotníctva, vykazujú inovácie týkajúce sa kombinácie zručností zdravotníckeho personálu. V celej EÚ možno nájsť sľubné príklady presunu úloh medzi zdravotníckymi pracovníkmi, najmä pokiaľ ide o posilnenie úlohy zdravotných sestier a farmaceutov.
- Veľké možnosti, pokiaľ ide o spoluprácu členských štátov pri zaisťovaní bezpečnej, účinnej a dostupnej liečby, sa črtajú v oblasti životného cyklu liekov, čo zahŕňa všetko od racionálneho vynakladania prostriedkov až po zodpovedné predpisovanie liekov.

Trend: Sandboxing

Podľa prieskumu Global Sandboxing Market hodnota trhu s technológiou sandboxing dosahovala v roku 2016 výšky 2,25 miliardy amerických dolárov a do roku 2025 by mala stúpnuť na 6,6 miliardy dolárov, čo za obdobie 2017 až 2025 odpovedá ročnej zloženej miere rastu (CAGR) 12,65%. 

Sandboxing predstavuje relatívne nový doplnok viacúrovňovej ochrany, bez ktorej sa dnes neobíde žiadna sieť. Sme svedkami rýchlejšieho vývoja a implementácie tejto technológie, a to najmä kvôli stále závažnejšej hrozbe ransomwaru, ktorý sa často šíri prostredníctvom zdanlivo neškodných súborov obsahujúcich dobre zamaskovaný nebezpečný kód. Tieto kódy je možné len ťažko detekovať pomocou konvenčných antivírových a antimalwarových programov, ktoré obvykle dokážu odhaliť a odstrániť iba „známe“ hrozby. Nové hrozby bývajú najnebezpečnejšie behom niekoľkých prvých hodín svojej existencie, dokiaľ nie sú detekované, a tiež z tohoto dôvodu sa technika izolovania takých hrozieb nazýva „zero-day sandboxing“ (sandboxing hrozieb nultého dňa). Podľa Zyxelu ide o jeden z najefektívnejších spôsobov prevencie šírenia neznámych hrozieb, pretože identifikuje všetky súbory, v ktorých by sa mohli skrývať dobre zamaskované škodlivé programy a izoluje ich v cloude, aby boli držané v bezpečnej vzdialenosti od vášho systému. Následovne sú súbory podrobené analýze a testovaniu na prítomnosť hrozieb. Zistené informácie sú pridané do zdieľanej a neustále rastúcej databáze hrozieb, ktorá prispieva k ešte lepšej ochrane všetkých používateľov.

Predsedkyňa Európskej komisie Ursula von der Leyen sa zaviazala behom svojich prvých 100 dní vo funkcii prezentovať prístup Európskej únie (EÚ) k umelej inteligencii, ktorý bude klásť dôraz na presnosť, kompletnosť a vysokú kvalitu dátových sád pre umelú inteligenciu. A to je práve jedna z oblastí, v ktorej sa sandboxing uplatňuje. Vedľa spoločných dátových priestorov a štandardizácie odvetvia bude dôležitú rolu pri udržovaní neporušenosti dát a pri ochrane práv, hodnôt a princípov občanov EÚ hrať práve sandboxing. Táto dodatočná ochranná vrstva hrá dôležitú úlohu tiež pri dodržovaní požiadaviek Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDRP). Situácia po roku účinnosti nariadenia GDPR (ktorá nastala 25. mája 2018) je taká, že niektoré krajiny, ako napr. Slovensko a Švédsko, doposiaľ neudelili jedinú pokutu, zatiaľčo iné, medzi nimi i Poľsko, Portugalsko a Španielsko, už spoločnostiam vymerali pokuty vo výške niekoľkých stoviek tisíc eúr. 42 udelených pokút a 58 upozornení v súvislosti s GDPR hlási Nemecko, kde priemerná výška finančného postihu dosahovala 16.100 €. Naproti tomu v Holandsku bolo vydaných viac než 1.000 upozornení, ale vydaná iba jediná pokuta, ktorá sa však svojou výškou 600.000 € radí medzi najvyššie v Európe. To, či za výškou vymeraných pokút stojí nesprávne dodržovanie GDPR v niektorých krajinách alebo laxnejší prístup orgánov na ochranu osobných údajov v iných krajinách, nie je jasné.

streda 4. decembra 2019

Upozorňujeme: Neznáme číslo z Gruzínska

Polícia SR na Facebooku varuje pred neznámym číslom z Gruzínska, ktoré začalo od pondelka 2. decembra t.r. kontaktovať obyvateľov Slovenska.

Rady, ako v takomto prípade postupovať, zostávajú rovnaké. Nikdy volania z podozrivého telefónneho čísla neprijímajte, ani nikdy nevolajte naspäť. Ak vám v zahraničí žije príbuzný či známy, tak ich čísla máte uložené, príp. ich poznáte. A ak sa bude chcieť niekto s Vami spojiť zo zahraničia, v prípade vašej nedostupnosti sa odporúča zaslať SMS na vaše číslo.

Polícia ďalej upozorňuje, že v prípade podvodných čísiel hrozí zvýšená faktúra za telefonovanie o vysokú sumu. Ide pritom o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní. Preto takéto hovory ignorujte. Takmer každý telefón už umožňuje blokáciu čísel, ktorú aktívne používajte. O volaniach z týchto čísel by ste mali tiež upovedomiť operátora. Ak budú volania naďalej prichádzať, oznámte to polícii.

EU: Roamingový trh

Podľa prvého úplného preskúmania roamingového trhu prinieslo zrušenie roamingových poplatkov v júni 2017 značný prospech cestujúcim v celej Európskej únii (EÚ). Využívanie mobilných dát počas cestovania v EÚ sa v porovnaní s rokom, v ktorom bol zavedený roaming za vnútroštátne ceny, zvýšilo 10-násobne a v dovolenkovom období dokonca až 12-násobne.

Využívanie roamingových dát v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vyvrcholilo počas dovolenkového obdobia v lete 2018 (v treťom štvrťroku) 12-násobne vyšším využívaním mobilných dát v zahraničí v porovnaní s obdobím pred zrušením všetkých maloobchodných roamingových nákladov. Za rovnaké obdobie bol objem telefonických hovorov počas roamingu takmer trikrát vyšší. Prudké zníženie cenových stropov na veľkoobchodnej úrovni prispelo k ďalšiemu zníženiu veľkoobchodných roamingových cien, vďaka čomu je zrušenie roamingových poplatkov pre takmer všetkých poskytovateľov roamingu udržateľné.

Správa Európskej komisie konštatuje, že dynamika hospodárskej súťaže na trhu s roamingom sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezmení, čo znamená, že súčasná maloobchodná a veľkoobchodná regulácia je stále potrebná. V nasledujúcich rokoch by sa mali aj naďalej uplatňovať súčasné pravidlá pre roaming, aby sa zabezpečilo, že občania budú môcť využívať roaming bez dodatočných nákladov v rámci EÚ. Nariadenie o roamingu je v súčasnosti platné do júna 2022.


Výzva: Správca zálohového systému

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje. Prihlášky môžu záujemcova predkladať v listinnej aj elektronickej forme do 7. januára 2020. 

Správca zálohového systému bude zodpovedať za organizačné aj technické riešenie zálohového systému na území Slovenska. Podľa zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje musí byť systém nastavený tak, aby dokázal vyzbierať 77 % plastových fliaš do roku 2024 a 90 % do roku 2027. Správcom systému môže byť podľa zákona právnická osoba združujúca výrobcov obalov, alebo konzorcium takýchto právnických osôb. Správca najmä koordinuje fungovanie zálohového systému a systému jeho financovania a plní koordinačné úlohy spojené so zúčtovaním zálohov.

Záujemca musí predložiť organizačný plán zálohového systému, spôsob jeho financovania, plán dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových nápojových obalov, schémy budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov, ale aj napríklad plán vzdelávacích a propagačných aktivít. „Správca však bude mať voľnú ruku v tom, či bude každý deň autom obchádzať každú predajňu alebo postaví zberné miesta na parkoviskách. Musí však dbať na dostatočný komfort pre občanov. Tak, aby ľudia boli motivovaní tieto obaly odovzdať a neskončili pohodené v prírode alebo v riekach“, doplnil minister László Sólymos.

Po preskúmaní obsahu jednotlivých prihlášok a ich odbornom vyhodnotení sa uskutoční ústna časť výberového konania. Po ukončení výberu správcu zálohového systému, musí správca realizovať všetky kroky tak, aby reflektovali predložené informácie v rámci výberu správcu a súčasne, ktorých výsledkom bude funkčný systém. Spustenie zálohového systému na jednorazové nápojové obaly je nastavené od 1. januára 2022. Bližšie informácie je možné získať na webe ministerstva, prípadne záujemcovia môžu adresovať otázky výhradne na e-mail: zalohovanie@enviro.gov.sk.

utorok 3. decembra 2019

SR: Vyššie ceny plynu aj elektriny

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) upraví od 1. januára 2020 zvyšuje ceny za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti. Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa medziročne zvýšia v priemere o 4,94 % a koncové ceny za dodávku elektriny pre domácnosti sa teiž medziročne zvýšia v priemere približne o 9 %. 

Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 3. do 14. januára 2020 prostredníctvom zákazníckej linky SPP, prípadne emailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk, prostredníctvom webového chatu SPP na spp.sk alebo osobne v Zákazníckom centre SPP. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané zákazníkom až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia. V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2020 spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu.

Pri stanovení cien za dodávku plynu vychádzal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z priemernej ceny plynu na burze v Nemecku, ktorá bola v sledovanom období 12 mesiacov od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 vyššia o 8,59 %. Pri stanovení cien za dodávku elektriny ÚRSO vychádzal z ceny silovej elektriny na pražskej burze, ktorá za referenčné obdobie, prvý polrok 2019, vzrástla medziročne o 28 %. Na základe rozhodnutia ÚRSO sú súčasťou koncových cien za dodávku plynu pre domácnosti aj sieťové poplatky. Ak sa zoberie do úvahy modelový príklad pre kategóriu D1 pri spotrebe 1000 kilowatthodín (kWh), bude ročná platba za dodávku plynu od 1. januára 2020 v sume 95,11 eura vrátane DPH. Z tejto celkovej ceny tvorí 43,44 eura (45,67 %) samotná cena za dodávku plynu a zvyšok, 51,67 eura (54,33 %), tvoria sieťové poplatky. Na výšku týchto poplatkov podľa SPP nemajú dodávatelia energií žiadny vplyv, iba ich zahrnú do celkovej ceny v zmysle príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO.


EU: Vzory a ochranné známky

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zaviedol nové riešenie umelej inteligencie (AI), ktoré umožňuje používateľom vyhľadávať vzory a ochranné známky na základe obrázkov s novými algoritmami zavedenými v systéme eSearch Plus a TMView.

Vo funkcii rozšíreného vyhľadávania eSearch Plus môžu nové algoritmy uľahčiť návrhy tried Locarno a Vienna založené na odovzdaných obrázkoch, čím zjednodušia vyhľadávanie ochranných známok a vzorov. Nahrať môžete sedem prezretých obrázkov dizajnu, aby ste zistili, či nie je niečo podobné už zaregistrované v EUIPO. Táto rýchla bezplatná služba je užitočná nielen pred podaním, ale aj ako prostriedok na sledovanie práv duševného vlastníctva. Nahradenie beta verzie je ďalšou novinkou, prostredníctvom ktorej môže systém automaticky navrhovať zúženie vyhľadávania identifikovaním tried Locarno v obraze.

Úrad pripravil zároveň užitočné tipy a triky o tom, ako čo najlepšie optimalizovať vaše vyhľadávania založené na obrázkoch.

Novinka: Inteligentné kampane

Veľa menších firiem či jednotlivcov nemá k dispozícii dedikovaný marketingový tím, resp. naň nemajú rozpočet. Hľadajú preto reklamné riešenia, ktoré im nezaberú veľa času, či už v rámci plánovania alebo samotného nasadenia. A pre biznis je najdôležitejšia návratnosť investícií do akejkoľvek reklamnej kampane.

Google na slovenskom trhu uvádza reklamný nástroj „inteligentné kampane“ určený najmä pre malé firmy a podnikateľov/jednotlivcov. Je navrhnutý tak, aby nebol náročný na implementáciu, šetril čas a v neposlednom rade priniesol merateľné výsledky, ktoré sú pre malé firmy a podnikateľov na prvom mieste. Inteligentné kampane sú súčasťou služby Google Ads. Využívajú technológiu strojového učenia na optimalizáciu a tvorbu relevantných reklám v on-line prostredí na základe informácií, ktoré im poskytne samotná firma, firemná webstránka a tiež informácie uvedené v rámci služby Moja Firma na Googli. Firmy a podnikatelia si sami nastavia ciele, ktoré sú z ich pohľadu najdôležitejšie ako napríklad zvýšenie počtu prichádzajúcich volaní, predaja a návštevnosti webstránky či zvýšenie počtu návštevníkov samotného obchodu.

„Inteligentné kampane umožňujú firmám vytvoriť reklamu v priebehu niekoľkých minút naprieč rôznymi kanálmi a týmto spôsobom im pomáhajú dosiahnuť aj reálne výsledky. Po nastavení základných parametrov sa k slovu dostáva naša technológia strojového učenia, ktorá dokáže kampaň optimalizovať so zameraním sa na to, čo je primárnym cieľom podnikateľa – inzerenta“, hovorí Kim Spalding. Vďaka strojovému učeniu je možné len za niekoľko minút vytvoriť rôzne varianty reklám, ktoré je možné nasadiť či už priamo vo Vyhľadávači alebo v rámci Obsahovej siete Google, ktorá zahŕňa vyše 3 milióny webstránok a aplikácií.

Inteligentné kampane prinášajú konkrétny prehľad o tom:
- ako sa darí ich reklame,
- aké efektívne sú ich reklamy na upútanie pozornosti potenciálnych zákazníkov,
- koľkokrát si zákazník pozrel ich reklamu a ako na ňu reagoval (išiel na webstránku, zavolal a pod.),
- ako často si potenciálni zákazníci pozreli ktorúkoľvek verziu reklamy,
- ako často ľudia klikli na ktorúkoľvek verziu reklamy,
- ako často ľudia využili tlačidlo „Zavolaj“, keď sa reklama zobrazila v mobilnom zariadení,
- ako často ľudia klikli na firmu v Mapách Google po zobrazení reklamy a prípadne sa nechali k firme aj navigovať.

pondelok 2. decembra 2019

Aktuálne: Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia

Témou Svetového dňa boja proti AIDS 2019 je Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú, či dokážu pomôcť. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. 

Testovanie na prítomnosť anti- HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. Testovanie na Slovensku ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ v SR), oddelenia klinickej mikrobiológie nemocníc či testovacie centrum HIV Checkpoint v Bratislave. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára. „Odborní pracovníci poskytujú v Poradniach pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR bezplatné osobné, telefonické, emailové poradenstvo a anonymný bezplatný odber. Navyše, telefonické a emailové konzultácie ponúkajú pre záujemcov všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, nielen tie, pri ktorých sú zriadené špecializované poradne. V roku 2018 sme poskytli 678 osobných konzultácií a viac ako 800 vyšetrení anti-HIV protilátok“, uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných RÚVZ v SR: 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Žiar nad Hronom
Žilinský kraj: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Žilina
Trnavský kraj: Trnava, Galanta, Dunajská Streda
Prešovský kraj: Bardejov, Poprad, Prešov, Svidník
Košický kraj: Košice, Trebišov
Nitriansky kraj: Nitra

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia. „Slovenská republika patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie, avšak v poslednom období pozorujeme nárast počtu nových prípadov, najmä v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Zvyšujúce sa číslo nových prípadov môže byť aj dôsledkom toho, že ľudia sa na základe osvety rozhodnú pre vyšetrenie anti-HIV protilátok. V roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo bolo diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie, značný podiel na diagnostikovaných prípadoch mali cudzinci“, povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. 10. 2019, bolo u občanov SR aj cudzincov zaznamenaných 1.160 prípadov infekcie vírusom HIV. U 123 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Bolo zaznamenaných 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS).

EU: Viac žien v oblasti IKT

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) uskutočnil rozhovory so spoločnosťami v oblasti info-komunikačných technológií (IKT) v členských krajinách EÚ-28 a preskúmal iniciatívy zamerané na získanie a udržanie väčšieho počtu žien v tejto oblasti. 

Ženy čelia mnohým prekážkam v sektore IKT. Aj keď majú tendenciu byť kvalifikovanejší ako muži, zastávajú menej vedúcich pozícií. Ženy sú tiež brzdené domácimi povinnosťami a povinnosťami starostlivosti o rodinu, ktoré jedia do času potrebného na zlepšenie technických zručností. Rodové stereotypy ďalej slúžia na zmrazenie žien a dievčat z tejto dôležitej a rastúcej oblasti. V súčasnosti tvoria ženy iba 17 % odborníkov v oblasti IKT v EÚ. Medzi najúčinnejšie metódy na zapojenie žien do IKT patrí podľa výskumu kombinácia opatrení na zosúladenie pracovného a súkromného života, kampaní na zvýšenie povedomia a programov zameraných konkrétne na ženy a dievčatá. 

Pracovné miesta v oblasti IKT však poskytujú priaznivé pracovné podmienky pre ženy aj mužov, napríklad flexibilný pracovný čas a vysoké platy. Okrem toho, keďže prognózy ukazujú, že EÚ bude do roku 2020 čeliť nedostatku približne 700.000 odborníkov v oblasti IKT, je nevyhnutné, aby toto odvetvie prijalo opatrenia na zvýšenie počtu žien. To by uvoľnilo potenciál žien a zvýšilo konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ.

Roboty a automatizácia: Najviac ohrozujú výrobu na Slovensku

Podľa tohtoročného vydania štúdie Prosperity Report, ktorú spracoval britský Legatum Institute v spolupráci so skupinou Erste, je na Slovensku v dôsledku automatizácie výroby ohrozených až 62 % súčasných pracovných pozícií.

„Príchod štvrtej priemyselnej revolúcie predstavuje riziko aj príležitosť v jednotlivých krajinách sveta. Globálne je automatizáciou ohrozené jedno zo šiestich stredne kvalifikovaných pracovných miest. Slovensko je ohrozené najviac, čo je spôsobené hlavne tým, že máme veľa nízko kvalifikovaných pracovníkov v priemysle, ktorí môžu byť ľahko nahraditeľní strojmi“, uviedla analytička Lenka Buchláková. Najmenej ohrozené krajiny sú Nový Zéland, kde je ohrozených len 39 % súčasných pracovných pozícií, nasleduje Nórsko (40 %), Fínsko (41 %) či USA (41 %). Medzi ďalšie patria Švédsko (43 %), Holandsko (44 %) alebo Belgicko (46 %). Robotizácia ohrozuje asi 49 % ľudí v strednej triede v Rakúsku, v Nemecku približne 54 % a napríklad vo Francúzsku 51 %. „Viaceré výskumy ukázali, že práve stredná a východná Európa bude najviac ohrozená robotizáciou. Aktuálny výskum však potvrdil, že z okolitých krajín je pre nás robotizácia najväčším strašiakom. V susednom Česku ohrozuje ani nie približne polovicu súčasných pracovných miest, napríklad v Poľsku je to 52 percent“, doplnila Buchláková.

Stredná trieda reagovala na predchádzajúce priemyselné revolúcie získaním nových zručností, diverzifikáciou a inováciou a v konečnom dôsledku sa dostavila vyššia prosperita. Ukazuje sa, že nové technológie zlepšujú kvalitu života, zvyšujú bezpečnosť a vytvárajú nové príležitosti pre služby vrátane sociálnej starostlivosti. Zaniknú len nízkokvalifikované pozície. Pribudnú však sofistikovanejšie, na ktoré sa budú musieť zamestnanci preškoliť. Ide napríklad o obsluhu strojov. V nasledujúcich rokoch budú firmami žiadané najmä počítačové znalosti zamestnancov. Do popredia sa dostávajú vyššie IT znalosti, dokonca až na programátorskej úrovni. Prostredníctvom počítačov sa budú čoraz viac obsluhovať rôzne databázy a vykonávať analytická činnosť či diagnostika.

Napriek tomu, že obyvatelia stredoeurópskeho regiónu bohatnú, len 15 % respondentov v Prosperity reporte uviedlo, že im ich súčasný príjem umožňuje komfortný život. Najviac starostí ľuďom spôsobujú rastúce ceny, predovšetkým ceny bývania a takisto vyhliadky na budúce zamestnanie. Nelichotivú situáciu v tomto smere potvrdzuje štatistika miery chudoby medzi pracujúcimi ľuďmi. Nerovnosť príjmov na hranici chudoby a priemerných príjmov máme na Slovensku na úrovni viac ako šiestich percent. Na druhej strane, napríklad každý piaty zamestnanec v Rumunsku (18,9 %) sa pohybuje v porovnaní s priemernou mzdou v ekonomike na hranici chudoby, v Česku je tento pomer druhý najnižší v Európe (3,8 %). Vôbec najmenší nerovnosť v porovnaní príjmov na hranici chudoby a priemerných príjmov vykazuje Fínsko (3,1 %). Slovensko sa tak stále nemôže radiť medzi krajiny, kde distribúcia príjmov je relatívne rovnomerne rozložená medzi všetky príjmové skupiny obyvateľov a z celkového rastu prosperity tak neťaží väčšina obyvateľov.

Prieskum zrealizovala spoločnosť IMAS International počas septembra 2019 prostredníctvom telefonických rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov vo veku nad 15 rokov.