pondelok 13. júla 2020

GDPR: Nedostatky na Slovensku

V máji 2019 uplynul rok od účinnosti nových pravidiel pre GDPR. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) overil plnenie povinností na reprezentatívnej vzorke 62 subjektov miestnej a krajskej samosprávy aj v kľúčových inštitúciách štátu. Na základe jasných kritérií bol proces ochrany osobných úradov vyhodnotený známkou 2,87. 

Kvalita ochrany osobných údajov vo verejnom sektore klesá najmä s veľkosťou inštitúcie. Čím menšia samospráva, tým menej financií si môže dovoliť na zaplatenie tak počítačovej techniky ako aj odborníkov pre oblasť informatiky či práva. Podľa zistení takmer 30 percent subjektov považuje legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov za nezrozumiteľnú a ťažko aplikovateľnú. Približne polovica kontrolovaných subjektov jej čiastočne rozumie, no dodávajú, že bez odbornej pomoci si s ňou nevedia poradiť. Nesprávne pochopenie legislatívy je možné ukázať na inštitúte tzv. zodpovednej osoby. Tú musí mať každá inštitúcia, avšak GDPR túto úlohu chápe nie ako vykonávateľa agendy, ktorý za agendu nesie zodpovednosť, ale skôr ako kontrolóra, ktorý stav len monitoruje a vykonáva dohľad na spracovaním osobných údajov v rámci organizácie. Zrejme aj v dôsledku nevhodne zvoleného slovenského termínu pri preklade európskej legislatívy došlo k tomu, že len menej ako štvrtina kontrolovaných subjektov uplatňovala tento inštitút správne. 

Spolu s rozširovaním elektronickej komunikácie medzi občanmi a štátom rastú aj bezpečnostné hrozby možných útokov hekerov, ktorí sa snažia zmocniť chránených osobných údajov. Preto kontrolóri preverovali tiež to, či sú údaje získavané samosprávnymi inštitúciami od občanov dostatočne chránené. Z výsledkov vyplýva, že kontrolované subjekty nemali dostatočne spracované pravidlá pre zamestnancov ako postupovať pri ochrane získaných dát, ale riziká boli kontrolórmi identifikované tiež pri nedostatočnej ochrane IT systémov s využívaním bezpečného softvérového vybavenia. Štát je povinný zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov svojich občanov, ktoré od nich vyžaduje. Na tento účel by mal aj vyčleniť potrebné finančné prostriedky. NKÚ upozorňuje, že štát nemá prehľad o tom, koľko stojí agenda ochrany osobných údajov vo verejnej správe. Ministerstvo financií doteraz nepripravilo takúto analýzu a v konečnom dôsledku náklady ostávajú na pleciach orgánov verejnej správy. Až 81 % inštitúcií sa pre kontrolný úrad vyjadrilo, že nemajú finančné zdroje, aby splnili všetko, čo sa od nich pri ochrane údajov očakáva. Bez dostatočných financií je takmer nemožné zabezpečovať akúkoľvek vysoko odbornú činnosť. O to viac v oblasti, ktorá si vyžaduje zvýšené nároky nielen na aktuálne hardvérové a softvérové vybavenie, ale aj na odmeňovanie špecialistov na ochranu osobných údajov.

Príslušné inštitúcie zodpovedné za dohľad nad ochranou osobných údajov by mali podľa NKÚ SR zintenzívniť informačnú, resp. komunikačnú činnosť. Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ SR) by mal predovšetkým svojou metodickou činnosťou a preventívnymi krokmi pomáhať subjektom so správnou aplikáciou predpisov. Nezrozumiteľnosť zákonných povinností ohrozuje ich uplatňovanie v praxi a v konečnom dôsledku môže viesť k nedostatočnej ochrane údajov. Štát by sa preto mal zaoberať aj zmenami vo vnútroštátnej legislatíve. Slovensko má tiež rezervy v nezávislosti ÚOOÚ SR, na čo už našu krajinu upozornila Európska komisia. Ministerstvo spravodlivosti SR v rozpore s pravidlami únie nezabezpečilo nezávislú kontrolu nad spracovaním osobných údajov na súdoch pri výkone ich súdnej právomoci. NKÚ SR odporúča, aby ÚOOÚ SR v spolupráci so zodpovednými inštitúciami prehodnotil či Nariadenie EÚ bolo do slovenskej legislatívy prevzaté dostatočne zrozumiteľne pre prevádzkovateľov i samotných občanov. Výsledky kontroly by mal ÚOOÚ SR v aktívnej spolupráci s rezortom financií využiť pre vypracovanie analýzy finančných nárokov na zabezpečenie ochrany osobných údajov v štátnom i verejnom sektore.

Mnohé, najmä menšie samosprávy si objednali externé firmy, ktoré im zabezpečujú agendu ochrany osobných údajov. Národná autorita pre oblasť externej kontroly tu však upozorňuje na riziko, že činnosť týchto súkromných spoločností nepodlieha žiadnej kontrole ani povoľovaniu, pritom majú prístup k citlivým osobným údajom. Sankcie za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona resp. z Nariadenia EÚ však hrozia len subjektom verejnej správy, nie súkromným spoločnostiam, ktoré verejným inštitúciám poskytujú službu.

EU: Nové pravidlá pre vodičov

Európsky parlament definitívne schválil novú legislatívu, ktorá má zlepšiť pracovné podmienky vodičov a ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v cestnej nákladnej doprave. Nové pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov, časov jazdy a odpočinku vodičov, ako aj lepšieho vymáhania pravidiel týkajúcich sa kabotáže, teda prepravy v rámci členského štátu dočasne zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení cezhranične prevážaného nákladu, majú ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v sektore cestnej dopravy a zabezpečiť lepšie pracovné podmienky pre vodičov. 

Reforma pomôže zabezpečiť lepšie podmienky oddychu pre vodičov a umožní im tráviť viac času doma. Dopravné spoločnosti budú musieť upraviť ich pracovný čas tak, aby sa vodiči v sektore medzinárodnej nákladnej dopravy mohli pravidelne vracať domov, a to každé tri alebo štyri týždne v závislosti od toho, ako bude rozvrhnutý ich pracovný čas. Povinný týždenný odpočinok nebude možné čerpať v kabíne vozidla. Ak vodič čas odpočinku strávi mimo domova, zamestnávateľ bude povinný uhradiť mu náklady na ubytovanie.

Na zamedzenie podvodom sa budú používať tachografy inštalované do vozidiel, ktoré budú zaznamenávať každé prekročenie hraníc. V snahe zabrániť systematickej kabotáži sa zavedie štvordňová prestávka, ktorá musí uplynúť pred tým, ako môže vozidlo vykonávať ďalšiu kabotážnu prepravu v tej istej krajine. 

V rámci opatrení zameraných proti schránkovým spoločnostiam by podniky cestnej nákladnej dopravy mali byť schopné preukázať, že podstatnú časť svojej prepravy vykonávajú v členskom štáte, v ktorom sú registrované. Schválená legislatíva tiež obsahuje požiadavku, aby sa nákladné vozidlá vracali do operačného centra podniku každých osem týždňov. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 2,5 tony, ktoré budú musieť byť takisto vybavené tachografom.

Reforma prináša jasný právny rámec, ktorý by mal zamedziť rozdielnym prístupom jednotlivých členských štátov k vodičom spoza ich hraníc a zabezpečiť všetkým vodičom spravodlivú odmenu. Pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov sa budú vzťahovať na kabotážnu a medzinárodnú prepravu s výnimkou tranzitnej, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s dvoma dodatočnými nakládkami alebo vykládkami tovaru.

Smernica o vysielaní vodičov nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti. Nariadenie definujúce časy odpočinku a návratu vodičov nadobudne účinnosť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nariadenie upravujúce návrat nákladných vozidiel a prístup na trh nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti.

DESI: Horšie výsledky pre Slovensko

Európsky Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) meria vyspelosť a pokrok jednotlivých krajín EÚ v oblasti digitalizácie. Slovensko si od roku 2018 pohoršilo o 2 priečky a v tomto roku sa umiestnilo na 22. mieste. Na prvých miestach sa umiestnilo Fínsko, Švédsko a Dánsko, ktoré sa vyznačujú predovšetkým širokou dostupnosťou internetu a digitálnymi zručnosťami obyvateľov. Na druhom konci rebríčka sa nachádza Bulharsko, Grécko a Rumunsko. Z krajín V4 dosiahlo najlepšie umiestnenie Česko (17. miesto), zvyšné krajiny sú v tesnej blízkosti Slovenska (Maďarsko o priečku lepšie, Poľsko o priečku horšie).

Zatiaľčo v oblasti ľudského kapitálu priemer EÚ medziročne výrazne vzrástol, za Slovensko zaznamenávame najnižšiu hodnotu za posledné roky, čím obsadzuje 20 miesto spomedzi 28 hodnotených krajín. Iba niečo cez polovica obyvateľov má základné digitálne zručnosti (54 %) alebo základné softvérové zručnosti (56 %), ešte horší výsledok je pri vyšších než základných digitálnych zručnostiach (27 %). Všetky tieto podiely oproti predošlým rokom poklesli a voči priemeru zaostávajú o niekoľko percentuálnych bodov. Naopak na Slovensku zaznamenávame zvýšenie podielu odborníkov na informačné a komunikačné technológie (IKT), ako aj podiel žien zamestnaných v tejto oblasti, ktorý je však stále medzi najnižšími spomedzi hodnotených krajín. Jemný nárast zaznamenávame aj pri percentuálnom vyjadrení absolventov IKT odborov spomedzi všetkých, ktorí školu ukončujú. Dostávame sa na úroveň 3,3 %, pričom sme niekoľko desatinných bodov za priemerom zvyšku Európskej únie (3,6 %).

Budovanie ľudského kapitálu s digitálnymi zručnosťami je nevyhnutným predpokladom pre ďalší rast krajiny. Základom je kvalitné vzdelanie, ktoré pomôže rozvíjať potenciál všetkých detí, so špeciálnym dôrazom na tie zo sociálne slabších rodín. V oblasti digitálnych verejných služieb sme od roku 2016 zaznamenali výrazný progres, v bodovom hodnotení sa dostávame na takmer dvojnásobnú úroveň. Opäť však sledujeme trend, kedy sa ostatné krajiny posúvali výrazne viac než Slovensko, čím sa dostávame na 26. priečku spomedzi 28 členských štátov EÚ. Najväčšie medzery zaznamenávame pri on-line komunikácii s verejnými inštitúciami, vopred vyplnených formulároch a najmä otvorených údajoch, kde máme až polovičnú medzeru oproti priemeru EÚ. Otvorenosť a transparentnosť údajov či vytvorenie predpokladov na jednoduchú a efektívnu komunikáciu s úradmi je dôležitým predpokladom pre podporu podnikateľského prostredia, ale aj potenciálne šetrenie v štátnej správe.piatok 10. júla 2020

Nástrahy „saganizmu“: Ako sa vyhnúť zraneniu na bicykli


Slováci čoraz viac objavujú čaro cyklistiky. Popularita Petra Sagana a rozširujúca sa infraštruktúra pre cyklistov napomáha rozvoju tohto športu. Počty cyklistov stúpajú o desiatky percent. Prinášame preto tipy, ako sa čo najlepšie chrániť počas jazdy na bicykli a vyhnúť sa nebezpečným zraneniam. 

1. Používajte ochranné prostriedky 
Podľa občianskeho združenia Cyklokoalícia napríklad v Košiciach stúpol počet cyklistov až o 60 %. Ide pritom prevažne o rekreačných cyklistov, pretože najväčší nárast evidujú počas víkendových dní. „Vo všeobecnosti môžeme povedať, že počet ľudí, ktorí bicyklujú, či už do práce alebo za oddychom, každoročne stúpa. Veľký nárast bolo možno badať aj v nedávnom období pandémie koronavírusu,“ hovorí Dan Kollár z Cyklokoalície. Prieskum, ktorí zrealizovali v máji dobrovoľníci Cyklokoalície, ukázal, že prilbu používa približne len polovica cyklistov. Nosenie prilby síce nie je povinné, no je to jeden z najúčinnejších ochranných prostriedkov, a jej nosenie odporúčajú najmä zdravotníci. 

2. Buďte viditeľní 
Byť videný na bicykli je to najdôležitejšie. Cyklisti aj chodci sú na cestách a cyklochodníkoch najzraniteľnejší účastníci premávky. Výrazná farba cyklodresu alebo iného oblečenia a reflexné prvky vám môžu (nielen) v kritickej situácii zachrániť zdravie alebo dokonca i život. Ponuka cyklooblečenia je momentálne naozaj pestrá a vyberie si každý. 

3. Zapnite svetlá 
Ak náhodou váhate, či si máte na bicykel kúpiť svetlá, tak už neváhajte. Jasne svietiace a blikajúce svetlo je pre vodičov automobilov viditeľnejšie na oveľa väčšiu vzdialenosť. Jednoduché svetlo na bicykel stojí pár eur a môžete si kúpiť aj také, ktoré sa dá dobíjať cez USB port a nepotrebuje baterky. 

4. Nezabudnite na zvonček 
Veľa nehôd cyklistov s chodcami a inými cyklistami spôsobuje fakt, že o sebe navzájom nevedia. Preto je dôležité mať na bicykli zvonček, ktorým na seba upozorníte. V špecializovaných obchodoch a na internete si môžete vybrať od miniatúrnych zvončekov až po dizajnérske kúsky. Opäť ide o zopár eurovú investíciu, ktorá vám môže zachrániť život. 

5. Predvídajte dopravnú situáciu 
Na bicykli ste veľmi zraniteľní. Je preto dobré, aby ste vždy pozorne sledovali dopravnú situáciu a predvídali. Každý cyklista si časom vypestuje šiesty zmysel, ktorý ho upozorní napríklad na to, že hoci má prednosť, tak auto blížiace sa z vedľajšej cesty nebrzdí tak, ako by malo. „Opatrnosť a predvídavosť sú najlepšou ochranou pred neželaným zranením na bicykli. Keď už však dôjde k úrazu, náročnú situáciu vám pomôže preklenúť aj životné poistenie so správnym pripoistením. Pri práceneschopnosti alebo hospitalizácii, či pri trvalých následkoch spôsobených úrazom je výpadok príjmu nepríjemným a neželaným dôsledkom nehody. Pre takéto prípady odporúčame napríklad Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie, kedy poistná ochrana môže byť nastavená až na 70 € na deň. Pre tie vážnejšie následky odporúčame Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, z ktorého môže byť klientovi vyplatených až 800 % dohodnutej poistnej sumy,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne. 

6. Využívajte cyklochodníky 
Najčastejšie sa cyklisti cítia ohrození vysokou rýchlosťou automobilov v spojení s nedostatočným odstupom pri obiehaní cyklistu. Práve preto je najlepšie využívať na cyklovýlety vyznačené cyklotrasy, ktoré na Slovensku v poslednom období pribúdajú. 

7. Dodržujte pravidlá 
Posledné pravidlo je samozrejmosťou, ktorá platí pre každého účastníka cestnej premávky. Dodržujte pravidlá cestnej premávky a správajte sa ohľaduplne. To znamená, že ak idete v skupinke cyklistov, jazdite za sebou a nie vedľa seba. Ak sedíte v aute a predbiehate cyklistu, vyhnite sa mu na viac ako iba pár centimetrov, ako keby ste predbiehali auto. V prípade, že idete po cyklotrase dodržujte dostatočný rozostup od cyklistov pred vami, aby ste stihli zabrzdiť v prípade kolízie.EU: 24 nových európskych univerzít

Európska komisia predstavila ďalších 24 európskych univerzít, ktoré sa pripoja k prvým 17 alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vybraným už v roku 2019. S finančnou podporou z programov Erasmus+ a Horizont 2020 prispievajú k zlepšeniu kvality, začlenenia, digitalizácie a atraktívnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Komisia navrhla v rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 zriaďovať európske univerzity ako súčasť programu Erasmus v súčinnosti s programom Európsky horizont a inými nástrojmi EÚ.

Spomedzi 62 žiadateľov bolo vybraných 24 nových európskych univerzít, ktoré zahŕňajú 165 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 26 členských štátov a ďalších krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+. Zahŕňajú rôzne typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, od univerzít aplikovaných vied, technických univerzít a škôl pôsobiacich v oblasti filmu a médií až po komplexné univerzity a univerzity s intenzívnym výskumom. Zapojí sa do nich približne 280 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zo všetkých členských štátov a mimo nich, ktoré sa nachádzajú nielen v hlavných mestách, ale aj vo vzdialenejších európskych regiónoch. Každá aliancia je zložená v priemere zo siedmich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Zatiaľ čo niektoré aliancie sú komplexné a týkajú sa všetkých disciplín, iné sú zamerané napríklad na udržateľný rozvoj, zdravie a blahobyt, digitalizáciu a umelú inteligenciu, umenie, inžinierstvo alebo vesmír.

Komisia nedávno uskutočnila prieskum už existujúcich 17 európskych univerzít vybraných minulý rok. Podľa výsledkov sa 96 % inštitúcií domnieva, že by boli lepšie pripravené na pandémiu koronavírusu, keby európska univerzita, do ktorej patria, už plne fungovala (univerzity boli zriadené len pred 6 až 9 mesiacmi). Viac ako 60 % respondentov sa domnieva, že zapojenie do európskej univerzity im už pomohlo pri riešení súčasných ťažkostí spojených s krízou. Medzi dobré príklady patrí vytvorenie virtuálnych medziuniverzitných kampusov, ktoré ponúkajú spoločné zmiešané kurzy a spoločné vyučovacie jednotky integrované do učebných osnov všetkých členských univerzít. Európske univerzity sa zameriavajú aj na ďalšiu podporu celoživotného vzdelávania tým, že študentom všetkých vekových kategórií poskytujú príležitosť získať mikrokredity udelené po dokončení krátkych kurzov alebo modulov.

Celkovo má prvých 41 európskych univerzít k dispozícii rozpočet až do výšky 287 miliónov eur. Každá aliancia dostane z programu Erasmus+ až 5 miliónov eur a z programu Horizont 2020 až 2 milióny eur na tri roky, aby mohla začať realizovať svoje plány a pripraviť podmienky pre ďalšie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v celej EÚ. Financovanie z oboch programov je dôležitým krokom pri posilňovaní vzájomného pôsobenia medzi európskym vzdelávacím priestorom a Európskym výskumným priestorom. Pokrok každej aliancie sa podrobne monitoruje.


Radíme: Príprava automobilu

Veľa Slovákov plánuje stráviť tento rok dovolenku doma či v ostatných krajinách, kde bude možné vycestovať hlavne autom. O to nutnejšie bude práve cestovanie autom na mimoriadne dlhé vzdialenosti. Ani kratšie cesty však nemôžu vodiči podceňovať a príprava vozidla by mala byť porovnateľná ako napríklad s prípravou pred cestou do Talianska. 

Tradičná slovenská značka pneumatík Matador ponúka niekoľko rád, ako zvládnuť letné cestovanie bez zbytočných starostí.  Pred odjazdom skontrolujte prevádzkové kvapaliny a vizuálne overte, či je vozidlo v poriadku. Začať môžete vodou do ostrekovača, ktorá ubúda najrýchlejšie. Pokiaľ viete, že pri letnej dovolenke najazdíte veľké množstvo kilometrov, je rovnako vhodné skontrolovať interval výmeny oleja, aby nedošlo k jeho prekročeniu. V lete sa viac využíva aj klimatizácia, jej základnú údržbu zvládnete aj doma, alebo navštívte odborníkov v servise. 

Zanedbať by ste nemali ani stav pneumatík. Zimné pneumatiky majú rozdielnu konštrukciu a ich použitie pri letných teplotách môže byť rizikové! Nemenej dôležitým faktorom je aj správny tlak plášťov. Odporúčaný tlak pneumatík majú autá väčšinou uvedený na viečku palivovej nádrže, prípadne na bočnom stĺpiku dverí. Podhustené plášte môžu pre vodičov predstavovať riziko, pretože môžu spôsobiť horšiu stabilitu vozidla a sú pri jazde viac namáhané, čo vedie ku kratšej životnosti pneumatiky. Ideálna ale rozhodne nie je ani prehustená pneumatika, u ktorej dochádza k nerovnomernému zaťaženiu a tým pádom opäť ku kratšej životnosti. Vždy je nutné prispôsobiť tlak pneumatík zaťaženiu auta, ktoré je pri jazde na dovolenku obsadené väčším počtom osôb a nákladom. 

Pre bezpečnú a bezproblémovú jazdu je vhodné skontrolovať aj hĺbku dezénu pneumatík. Podľa slovenskej legislatívy je minimálna hĺbka dezénu počas letnej sezóny 1, 6 milimetra. Odborníci však odporúčajú obozretnosť najmä pri jazde v daždi na mokrom povrchu už v prípade, že hĺbka dezénu letných plášťov klesne pod tri milimetre. Pri nižších hodnotách sa totiž predlžuje brzdná dráha a rastie riziko akvaplaningu, pretože pneumatiky nedokážu odvádzať dostatočné množstvo vody z dotykovej plochy medzi plášťom a vozovkou. Nezabudnite ani na kontrolou hustenia rezervnej pneumatiky, prípadne sa ubezpečte, že máte sadu na opravu pneumatík, aby ste defekt mohli sami opraviť. Ak máte obuté pneumatiky s technológiou SSR Runflat, dorazíte aj s drobným poškodením plášťa.