streda 5. augusta 2020

SR: Aktuálne ceny nehnuteľností

Priemerná cena bývania v 2. štvrťroku 2020 vzrástla podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 3,6 %, v medziročnom porovnaní pokračovali ceny v raste 11,2 % (predchádzajúci štvrťrok 8,6 %). Rast zaznamenali priemerné ceny bytov, ako aj priemerné ceny domov. Jednoznačne najvyšší rast bol pozorovaný v Košickom kraji, na medziročnej báze sa však ceny bývania zvýšili v každom kraji. 

Priemerná cena bývania v 2. štvrťroku 2020 vzrástla medzikvartálne o takmer 60 EUR/m2 na hodnotu 1731 EUR/m2. Ceny nehnuteľností sa oproti prvému štvrťroku zvýšili o 3,6 %. Najvyšší príspevok dosiahol Košický kraj, v ktorom ceny nehnuteľností v priebehu posledných rokov rástli iba mierne. Tlmiaco naopak pôsobil Banskobystrický kraj, kde dochádzalo ku korekcii predchádzajúceho obdobia. Medziročné tempo rastu zrýchlilo na 11,2 %, čo predstavuje najvyšší medziročný rast cien bývania od roku 2008. Na celkovej medziročnej zmene priemernej ceny bývania sa podieľal medziročný rast cien bytov vo vyššej miere než rast cien domov, podiel je približne na úrovni 55 %. Priemerná cena bytov sa v 2. štvrťroku 2020 zvýšila o 18 EUR/m2 na 2024 EUR/m2. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom rástla o 0,9 %, medziročné tempo rastu však dosahuje hodnotu 9,5 %. Najvyšší rast medzi štvrťrokmi dosiahli menšie byty (1-izbové a 2-izbové), 4-izbové byty zaznamenali dokonca mierny pokles. Priemerná cena domov vzrástla o 32 EUR/m2 na 1296 EUR/m2. Oproti 1. štvrťroku 2020 sa zvýšila o 2,6 % (rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku), čo predstavuje v medziročnom porovnaní rast o 7,3 %. Zvýšila sa najmä priemerná cena štandardných rodinných domov, zatiaľ čo priemerné ceny rodinných víl naopak medzikvartálne klesali. Pre vily je v posledných rokoch typické striedanie období výrazného rastu a poklesu. 

Regionálne štatistiky ukazujú medzištvrťročný rast cien takmer vo všetkých krajoch. Jedinou výnimkou je tentokrát Banskobystrický kraj (-1,3 %), ktorý v minulom štvrťroku rástol naopak najrýchlejšie. Najvýraznejšie rástol jednoznačne Košický kraj (23,9%). V absolútnom vyjadrení je priemerná cena bývania s odstupom najvyššia v Bratislavskom kraji (2273 EUR/m2), medzikvartálne rástla o necelé 2 %. Na druhé miesto sa po dlhšej dobe posunul opäť Košický kraj. V medziročnom porovnaní rástli všetky kraje, najviac už spomínaný Košický (33,2 %) a Žilinský kraj (21 %). Vysvetlenie pre dynamický vývoj v Košickom kraji treba hľadať v stave ponuky v tomto regióne. V celoslovenskom porovnaní sa počet ponúk zvýšil, v Košickom kraji však zostal takmer nezmenený. Väčšiu časť ponuky tam tvorili staršie nehnuteľnosti, nešlo teda o novostavby. Najväčšie príspevky k priemernej cene v kraji mali okresy Košice I,II a IV. Za nimi s určitým odstupom nasledujú Košice III a Košice - okolie. Výsledný rast preto nemožno pripísať žiadnemu konkrétnemu projektu či lokalite. Z mesačných dát, ktoré boli v priebehu pandémie špeciálne k dispozícii tiež vyplýva, že k rastu dochádzalo pozvoľna už od apríla, hoci najväčší skok sa pravdepodobne udial až počas júna.

Upozorňujeme: Falošné pracovné inzeráty

Na viaceré falošné ponuky, ktoré sa objavujú na rôznych pracovných portáloch aj na Slovensku, upozorňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Záujemcovia o prácu v zahraničí by vo vlastnom záujme nemali na podozrivé pracovné ponuky reagovať a ak sa stali obeťou podvodu, mali by sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. 

Na Slovensku aj v Českej republike k nim patria napr. pracovné ponuky na pozíciu operátor skladu od neexistujúcej rakúskej spoločnosti HGW Logistics GmbH s fiktívnym sídlom v Sankt Pöltene. Ide o finančne lákavo pôsobiace pracovné ponuky, ktoré údajne kladú na kandidáta len minimálne požiadavky. V spolupráci s rakúskym úradom práce AMS bolo zistené, že firma HGW Logistics GmbH v Rakúsku nie je registrovaná, na uvedenej adrese reálne nepôsobí a identita osôb prezentovaných na stránke www.hgw-logistics.at bola zneužitá, čo je už predmetom vyšetrovania v Rakúsku. 

Aj ďalšie agentúry, ktoré na internete vystupujú ako Letimdosveta.sk alebo Personnel.sk (nástupca Work and Travel) na svojej stránke uvádzajú nepravdivé údaje. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny im nevydalo povolenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu a ani s nimi žiadnym spôsobom nespolupracuje. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neudeľuje povolenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu, nemá kompetenciu zrušiť ani pozastaviť oprávnenie na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Oprávnenie na vykonávanie činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu je viazanou živnosťou a oprávnenie pre fyzickú alebo právnickú osobu vydáva príslušný živnostenský odbor v zmysle živnostenského zákona. Žiadny sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nemá oprávnenie používať logo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na svojich webových stránkach. 

Zároveň je užitočné vedieť, že sprostredkovateľ môže vyberať poplatky za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnických alebo fyzických osôb pre ktorých hľadá zamestnancov! Rozhodne nie od osôb, ktoré si hľadajú zamestnanie. Aby ste predišli sklamaniu pri hľadaní práce prostredníctvom sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, odporúča sa postupovať podľa informácií uvedených na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

COVID-19: Odberné miesta testovania

Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom profile na Facebooku informuje, že na Slovensku funguje 56 odberových miest rozložených po celej krajine tak, aby reflektovali aktuálne potreby a epidemiologickú situáciu. 

Komplexný prehľad mobilných odberových miest v jednotlivých krajoch Slovenska je v pravidelných intervaloch aktualizovaný s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine. Zoznam odberových miest je verejne dostupný na webovom portáli www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19.

Každý, kto má príznaky alebo podozrenie na ochorenie, môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formuláru. Povinné testy na ochorenie COVID-19, teda testy po návrate z rizikových krajín, sú zadarmo. Samoplatcovia žiadajú o vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné laboratóriá. Cena týchto testov sa pohybuje v rozmedzí od 50 do 70 eur.

utorok 4. augusta 2020

EU: Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva

Európska komisia sledovala a presadzovala právo Európskej únie (EÚ) aj v roku 2019 a zverejnila výsledky členských štátov v rôznych oblastiach politiky. Zatiaľčo počet otvorených prípadov porušenia povinnosti zostal v priebehu minulého roka stabilný, počet nových takýchto prípadov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o viac ako 20 %. Najmenej nových otvorených prípadov nesprávnej transpozície alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ mali v roku 2019 Luxembursko, Estónsko a Litva, zatiaľ čo najväčší počet bol v Španielsku, Taliansku a Grécku. 

Medzi najsledovanejšie oblasti politiky patrilo životné prostredie, vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP či doprava a mobilita. Spoločne predstavovali polovicu všetkých prípadov. Kroky boli podniknuté napríklad voči trom členským štátom za nadmerné znečisťovanie ovzdušia a voči piatim členským štátom, ktoré nezabezpečili rovnocenný prístup k jednotnému európskemu číslu tiesňového volania 112 pre používateľov so zdravotným postihnutím. Európska komisia aktívne podporuje členské štáty pri vykonávaní práva EÚ formou usmernení a dialógu. V roku 2019 sa osobitný dôraz kládol na podporu vnútroštátnych a regionálnych orgánov pri vykonávaní pravidiel nakladania s odpadom, kvality ovzdušia, energetickej účinnosti, poľnohospodárskych trhov a rodovej rovnosti. 

Viac ako polovica všetkých konaní o nesplnení povinnosti v roku 2019 súvisela s neskorou transpozíciou smerníc, hoci ich počet sa mierne znížil (zo 419 prípadov v roku 2018 na 406 v roku 2019). Najvyšší počet nových prípadov oneskorenej transpozície za posledných päť rokov bol zaznamenaný v roku 2016 (847 prípadov). V záujme včasnej a správnej transpozície Európska komisia naďalej poskytovala členským štátom pomoc vo forme prípravy implementačných plánov, špecializovaných webových stránok a usmerňujúcich dokumentov, ako aj výmeny osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín. Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov mali Bulharsko, Belgicko, Grécko a Cyprus, zatiaľ čo najmenej takýchto konaní sa začalo voči Dánsku, Taliansku a Litve. 

Komisia aj naďalej postupovala prípady nesplnenia povinnosti vo veci oneskorenej transpozície Súdnemu dvoru so žiadosťou o denné sankcie podľa článku 260 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V minulom roku predložila na Súdny dvor EÚ podanie so žiadosťou o uloženie finančnej sankcie proti Španielsku (vec C-658-19). Súdny dvor po prvýkrát uplatnil systém sankcií podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ vo svojom rozsudku z 8. júla 2019 vo veci Komisia/Belgicko. Belgicku uložil denné sankcie (vec C-543/17) za to, že neprijalo a neoznámilo všetky opatrenia potrebné na transpozíciu smernice o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí.

SR: Dočasná ochrana v júli 2020

V júli 2020 rozhodli súdy na Slovensku o poskytnutí dočasnej ochrany pre 43 podnikateľských subjektov, zrušili ochranu 8 firmám na základe ich vlastnej žiadosti a jednému subjektu dočasnú ochranu zrušil súd. 

Podľa analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF SK) od 12. mája do konca júla 2020 dočasnú ochranu využíva celkovo už 196 podnikateľských subjektov. V tomto období súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 225 podnikateľských subjektov, 27 z nich zrušili dočasnú ochranu na základe ich vlastnej žiadosti a 2 subjektom dočasnú ochranu zrušil súd. „Z hľadiska dosahovaného obratu najväčšími spoločnosťami, ktoré dočasnú ochranu podnikateľov začali využívať v júli 2020, je HASTRA s.r.o. so sídlom v Žiline, ktorá sa zaoberá výstavbou ostatných inžinierskych stavieb, a Arca Investments, a. s., so sídlom v Bratislave, ktorá sa venuje prenájmu a prevádzkovaniu vlastných alebo prenajatých nehnuteľností. Obe spoločnosti dosahujú obrat od 15 do 29,999 milióna eur. Najväčším zamestnávateľom je spoločnosť EDYMAX Europe s.r.o. z Bardejova. Táto agentúra, ktorá sprostredkúva zamestnanie na dobu určitú, zamestnáva 200 – 249 pracovníkov“, uviedla Ing. Jana Marková. 

Najpočetnejšiu skupinu, ktorá dočasnú ochranu využíva, tvorí 44 firiem venujúcich sa veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov, nasleduje 26 spoločností z oblasti priemyselnej výroby a 24 firiem z oblasti stavebníctva. Z celkového počtu podnikateľských subjektov, ktoré dočasnú ochranu využívajú, ich najviac sídli v Bratislavskom kraji (55) a v Banskobystrickom kraji (33); najmenej využívateľov dočasnej ochrany sídli v Trnavskom kraji (12) a v Nitrianskom a Trenčianskom kraji (v obidvoch krajoch po 14 subjektov).

Novinka: Interaktívny formulár žiadosti o pandemické ošetrovné

Sociálna poisťovňa rozširuje svoje elektronické služby pre verejnosť. Pre poistencov, ktorí využívajú e-schránky na portáli Slovensko.sk, pripravila nové interaktívne formuláre žiadosti o dávku pandemické ošetrovné a čestného vyhlásenia k tejto žiadosti na tomto portáli. Pre tých, ktorí nevyužívajú e-schránky, ale disponujú mobilným telefónom, Sociálna poisťovňa pripravila nové interaktívne elektronické formuláre, ktoré sú k dispozícii na portáli korona.gov.sk. 

Vyplnenie týchto formulárov uľahčí poistencom samotné podanie žiadosti o pandemické ošetrovné a podanie čestného vyhlásenia k tejto žiadosti, pričom eliminuje chybovosť pri ich vyplnení. V prípade druhej vlny pandémie, resp. po otvorení školského roka 2020/2021 takto zaslané formuláre zjednodušia ich spracovanie na strane Sociálnej poisťovne. Poistenci, ktorí nemajú aktívnu e-schránku na portáli Slovensko.sk, resp. nemajú k dispozícii mobilný telefón, môžu naďalej využívať formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne. 

Interaktívne elektronické formuláre k pandemickému ošetrovnému môžu poistenci využívať od 31. júla 2020. K týmto elektronickým formulárom bude prístup cez portál Elektronických služieb Sociálnej poisťovne alebo priamo cez portál Slovensko.sk, resp. korona.gov.sk. Ak poistenec nevyužije jednu z uvedených možností, naďalej môže využiť formuláre zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne, avšak vždy musí ísť o formuláre platné v čase ich podania, nakoľko tieto sa menia v súvislosti so zmenami protiepidemiologických opatrení a legislatívy. Tieto formuláre môže poistenec vyplniť priamo, alebo vytlačiť, vyplniť, naskenovať a odoslať emailom príslušnej pobočke. Prípadne môže tieto formuláre po ich vyplnení a podpísaní zaslať pobočke poštou, alebo priniesť osobne.