utorok 15. októbra 2019

Potraviny: Stopy po pesticídoch

Na základe kontrolných testov na zvyšky pesticídov viac ako polovica slovenských potravín neobsahovala žiadne stopy po pesticídoch. Nevyhoveli necelé 2 % potravín. Najviac pesticídov zistili potravinoví inšpektori v čínskom goji. 

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bolo v roku 2018 na prítomnosť zvyškov pesticídov testovaných 482 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy. V 267 vzorkách (55,4 %) odhalili testy jeden alebo viac druhov zvyškov pesticídov. Vo väčšine prípadov išlo o minimálne dávky, ktoré sa pohybovali pod povolenými množstvami. Maximálne limity pre pesticídy prekročilo 10 vzoriek (2,1 %). Problematickým z hľadiska zdravia spotrebiteľov sú podľa agrorezortu nálezy viacerých zvyškov pesticídov v potravinách z dôvodu ich možného synergického toxického účinku. Najväčší „kokteil" pesticídov zložený až zo 16 rôznych druhov látok bol nameraný vo vzorkách goji (kustovnici čínskej) z Číny. Zvyšných 215 vzoriek (44,6 %) neobsahovalo žiadne stopy po pesticídoch. Pozitívnou správou podľa agrorezortu je, že v prípade slovenských potravín nenamerali testy žiadne zvyšky pesticídov v 55,4 % prípadov. Pozitívny výsledok priniesli podľa MPRV kontroly detskej a dojčenskej výživy. Ani jedna z testovaných vzoriek nebola kontaminovaná zvyškami pesticídov.

Výsledky testov tiež podľa MPRV ukázali, že u niektorých produktov je problematické zistiť, odkiaľ vôbec pochádzajú. Kontroly podstúpilo 101 vzoriek z domácej produkcie, 241 vzoriek z krajín EÚ a 129 z tretích krajín. V 11 prípadoch bola krajina pôvodu utajená. Kompetencie v oblasti kontroly zvyškov pesticídov v potravinách sú rozdelené medzi rezort zdravotníctva a agrorezort tak, že kontrolu detskej a dojčenskej výživy zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR a ostatných potravín Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Potraviny od slovenských pestovateľov a spracovateľov je možné skontrolovať ešte pred tým, ako sú vôbec distribuované do obchodov. V prípade dovážaných produktov sú inšpektori odkázaní na odber vzoriek z distribučných skladov alebo priamo z predajní, kde už do kontaktu s potravinami prichádzajú spotrebitelia. 

Aktuálne: Svetový deň bielej palice

Svetový deň bielej palice 15. októbra pripomenie vodičom na Slovensku v 50 mestách a na 55 priechodoch pre chodcov, ako sa správať k nevidiacim. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) bude zisťovať, ako vodiči reagujú na to, keď dá nevidiaci bielou palicou signál, že chce prejsť cez vozovku.

Desiaty ročník dopravno-preventívnej akcie pri príležitosti Svetového dňa bielej palice organizuje ÚNSS v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR. Zameriavajú sa najmä na zvýšenie bezpečnosti tých účastníkov cestnej premávky, ktorí sa pohybujú s bielou palicou. Spolu s mestskou políciou si bude ÚNSS všímať nedostatočne označené výkopy, autá či reklamné pútače umiestnené napríklad na umelých vodiacich líniách, varovných či signálnych pásoch, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú orientovať sa po verejných priestranstvách.

Zoznam spolupracujúcich miest, konkrétnych priechodov pre chodcov a čas konania sa akcie sú k dispozícii na internetovej stránke unss.sk v sekcii Novinky.

pondelok 14. októbra 2019

Štúdium: V zahraničí láka aj Slovákov

O štúdium v zahraničí sa podľa prieskumu education.cz. zaujíma väčšina slovenských stredoškolákov. Za najväčšie prekážky považujú nedostatok financií, štúdium v cudzom jazyku aj skutočnosť, že by sa na dlhý čas odlúčili od rodiny a priateľov.

Do prieskumu sa zapojili takmer tri stovky slovenských študentov. O štúdium v zahraničí premýšľalo  vyše 85 % z nich, pričom väčšina bude tento školský rok končiť na strednej škole. Viac než 30 % respondentov uviedlo, že sú v treťom ročníku, ale aj tí už často uvažujú o štúdiu za hranicami svojej rodnej krajiny. „Ak sa študenti začnú pripravovať na prijímacie konanie na zahraničnú univerzitu už v nižšom ročníku strednej školy, majú oveľa väčšiu šancu uspieť. Predovšetkým na prestížnych univerzitách ako je Oxford, Cambridge, alebo univerzitách z Ivy League v USA", dodal Tomáš Jízdný. Dôležitým faktorom pri prijímacích skúškach na zahraničnú univerzitu sú určite dobré známky, dôležité je však tiež mať mimoškolské záujmy a aktivity. Na prestížnych univerzitách totiž dbajú aj o to, čomu sa študent venuje mimo školy. Je dobré, ak sa záujemca venuje napríklad charite, hre na hudobný nástroj, alebo športu. 

Takmer polovica (49,8 %) opýtaných študentov by rada študovala vo Veľkej Británii, nasleduje USA (18,3 %). Študenti uvažujú aj o susedných krajinách, kde sú veľmi priaznivé podmienky pre štúdium. Nemecké aj rakúske univerzity ponúkajú veľa odborov v angličtine. Slovenskí študenti majú už tradične záujem aj o české univerzity. Študenti zo Slovenska nemajú o štúdiu v zahraničí dostatok informácií. Celkom 10 % študentov uviedlo, že ako prekážku v ceste za zahraničným titulom vidia svoj strach. Niektorí tiež uviedli, že majú o tejto oblasti všeobecne nedostatočné informácie.

Trend: Multicloudové prostredie

Keď ide o využívanie cloudu, firmy (a to najmä tie malé a stredne veľké) sa stále viac spoliehajú na doporučenia a skúsenosti poskytovateľov riadených služieb. Tí síce pri výbere vhodného riešenia hrajú stále väčšiu rolu, ale konečné rozhodnutie je aj tak na majiteľoch firmy, ktorých záujmy často bývajú v rozpore s dôrazom poskytovateľov na jednoduchosť riešenia.

Majitelia požadujú rýchle zlepšenie firemných výsledkov a chcú, aby sa investícia do cloudu prejavila vyššou efektivitou a produktivitou práce. Tento tlak často vedie k tomu, že spolupracujú s viacerými poskytovateľmi cloudových riešení. Podľa správy IDC navzdory viacerým problémom, ktoré to môže spôsobiť, vyše 70 % spoločností využíva niekoľko cloudových prostredí súčasne. Hlavným dôvodom na používanie viacerých cloudových prostredí v minulosti bývala neistá spoľahlivosť cloudu, čo je pochopiteľné, pretože každá firma sa chce vyhnúť strate dát a prestojom. Doba však pokročila a dnes organizácie multicloudové prostredia volia najmä kvôli nutnosti používať rôzne funkcie od rôznych poskytovateľov a tiež kvôli rozmiestneniu svojich pobočiek a  poskytovateľov cloudových riešení. Z pohľadu poskytovateľov riadených služieb to znamená ďalšie komplikácie pri migrácii na cloud a pri správe. Nielenže musia fungovať ako súčasť tímov svojich zákazníkov a stanoviť a realizovať jasnú stratégiu prechodu na cloud, ale tiež majú za úlohu optimalizovať sieťovú architektúru a udržať na uzde celkové náklady na vlastníctvo. Aby jednotlivé prostredia dokázali posúdiť s ohľadom na konkrétne ciele svojich zákazníkov, poskytovatelia riadených služieb musia tiež mať dokonalý prehľad o rôznych cloudových riešeniach a modeloch. Hlavnou výzvou pri riadení týchto prostredí je minimalizovať ich duplicitu. Súbežné používanie viacerých riešení často znamená, že niektoré ich funkcie sa vzájomne prekrývajú, čo so sebou nesie vykonávanie duplicitných úloh a časovo náročnú správu. 

Na využitie všetkých predností multicloudového prostredia musia mať poskytovatelia riadených služieb zavedené nástroje umožňujúce jednoduchý a efektívny presun pracovných úloh medzi cloudovými riešeniami. Petr Koudelka upozorňuje, že s tým, ako sa rozvíjajú služby a softvér, musia títo poskytovatelia, pokiaľ je to možné, byť o krok dopredu. To znamená osvojiť si nové schopnosti a zaistiť, aby súčasné procesy a pracovné postupy platili aj v novom pracovnom prostredí ich zákazníkov. Medzi najväčšie oriešky, ktorým poskytovatelia riadených služieb musia v súvislosti s multicloudovým prostredím venovať pozornosť, zrejme budú aj naďalej patriť správa a integrácia. Poskytovatelia musia spoločne s koncovými zákazníkmi priebežne sledovať a vyhodnocovať aktuálny stav. Každý poskytovateľ, ktorý pre svojich zákazníkov chce z multicloudovej architektúry vyťažiť maximum, musí najskôr získať dôkladný prehľad o tom, čo to multicloud vlastne je, ako funguje a ako ovplyvní zákazníkovu súčasnú IT infraštruktúru. V tejto súvislosti sa jednoducho zabúda na sieť, ktorá organizáciu udržuje v chode. 

Zatiaľčo firmy svoju pozornosť presúvajú smerom ku zvýšeniu efektivity, produktivity a tržieb, poskytovatelia riadených služieb musia zaistiť, aby ich zákazníci nezabúdali ani na kľúčové súčasti svojej IT infraštruktúry. Práve tu hrá sieť tak dôležitú rolu a pomáha využívať prednosti cloudu.
Zavedenie cloudových sietí poskytovateľom riadených služieb umožňuje v úzkej spolupráci s organizáciami centralizovať správu prístupu a v reálnom čase analyzovať slabé články siete a následne minimalizovať zraniteľnosti a zaistiť nepretržitú prevádzkyschopnosť siete.

EU: Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností sa v roku 2019 uskutoční v Helsinkách od 14. do 18. októbra. Aj tento štvrtý ročník bude naďalej podporovať ľudí všetkých vekových skupín, aby vďaka odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) „objavili svoje talenty“.

Okrem podujatí organizovaných počas týždňa v Helsinkách sa už naplánovalo a počas celého roka sa uskutoční vyše 1.000 činností a podujatí na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni v celej Európe i mimo nej. Všetky zainteresované strany sa zišli, aby zdôraznili prínos OVP, predstavili príležitosti a podporili vzdelávaciu cestu, ktorá má potenciál zmeniť život mladých aj starších ľudí. 

Takmer 80 % mladých absolventov OVP si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia. Z tohto dôvodu sa Európsky týždeň odborných zručností zameriava na zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy zdôrazňovaním excelentnosti a kvality. Okrem toho podporuje zvyšovanie informovanosti o početných možnostiach, ktoré ponúka odborné vzdelávanie a príprava. 

Od roku 2018:
- takmer 80 % mladých absolventov OVP si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia;
- miera nezamestnanosti mladých ľudí je na rekordne nízkej úrovni (15,2 %);
- 22 % ľudí v Európe sa považuje za „nízkokvalifikovaných“;
- 48 % študentov sa zúčastňuje na OVP;
- 11 % dospelých v Európe sa zúčastňuje na vzdelávaní dospelých;
- 72 % spoločností poskytuje svojim zamestnancom možnosti odbornej prípravy (2015);
- 49 % zamestnancov sa zúčastňuje na odbornej príprave súvisiacej so zamestnaním (2015).

Počas Európskeho týždňa odborných zručností sa každoročne oceňujú jednotlivci, organizácie a iniciatívy prostredníctvom cien za excelentnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Ceny sú koncipované tak, aby zdôrazňovali kvalitu odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zabezpečili viditeľnosť pre víťazov, motivovali účastníkov a podporili rozvoj sietí a nových kariérnych príležitostí.