štvrtok 25. apríla 2024

EU: Bezpečné a udržateľné chemikálie

Európska komisia prijala usmerňujúce kritériá a zásady pre „základné použitie“ najškodlivejších chemikálií. Prijaté oznámenie poskytuje priemyslu a investorom predvídateľnosť, pokiaľ ide o výrobu produktov nevyhnutných pre zelenú a digitálnu transformáciu, zdravie a obranu v Európskej únii. Je konkrétnym výsledkom stratégie Chemikálie – stratégia udržateľnosti, ktorej cieľom je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred najškodlivejšími chemikáliami a prejsť na životné prostredie bez toxických látok.

Pojem „základné použitie“ pomáha posúdiť, kedy je zo spoločenského hľadiska odôvodnené používať najškodlivejšie látky. V prípadoch, keď je použitie nevyhnutné pre zdravie a/alebo bezpečnosť a/alebo je rozhodujúce pre fungovanie spoločnosti a ak neexistujú žiadne prijateľné alternatívy, táto látka sa môže naďalej používať na tento účel počas určitého obdobia. Podrobné ustanovenia by sa mali stanoviť v osobitných právnych predpisoch EÚ uplatňujúcich koncepciu základného použitia. Celkovým cieľom tejto koncepcie je dosiahnuť vyššiu regulačnú efektívnosť a predvídateľnosť pre orgány, investorov a priemysel v záujme rýchlejšieho vyraďovania najškodlivejších látok na iné ako nevyhnutné použitia a zároveň poskytnúť viac času na postupné ukončenie používania, ktoré je pre spoločnosť nevyhnutné. Zároveň pomôže priemyslu usmerňovať a uprednostňovať investície do inovačných a udržateľných chemikálií.

V prípade použití, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre spoločnosť, môže táto koncepcia spoločnostiam poskytnúť istotu, že látky používané v kritických aplikáciách – najmä na zelenú a digitálnu transformáciu, ale aj na bezpečnosť a obranu – sa môžu naďalej používať, kým nebudú k dispozícii alternatívy. Touto koncepciou sa môžu poskytnúť aj stimuly v rámci dobrovoľných systémov, ako je udržateľné financovanie, a v oblasti výskumu a inovácií, čím sa podporí a uľahčí prechod na bezpečnejšie a udržateľnejšie výrobky a metódy. Na podporu prechodu na bezpečné a udržateľné chemikálie uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska chemická agentúra (ECHA) 17. apríla rámec ukazovateľov na posúdenie príčin a vplyvu chemického znečistenia. V správe sa zistilo, že hoci transformácia v niektorých oblastiach napreduje, v iných sa len začína. Pri referenčnom porovnávaní sa zistilo, že na zníženie vplyvu škodlivých látok na ľudské zdravie a životné prostredie je ešte potrebné vynaložiť viac úsilia, a poskytuje odporúčania pre budúce opatrenia.

streda 24. apríla 2024

Bezpečnosť: Akú hodnotu majú vaše dáta?

Medzi najobávanejšie dopady kybernetických útokov patria výpadky prevádzky, strata či odcudzenie dôležitých dát. Riešenie spočíva v kybernetickej ochrane, ktorej princíp možno vnímať podobne ako poistenie nehnuteľnosti proti živelným pohromám. Akú sofistikovanú a nákladnú ochranu v skutočnosti potrebujete, zistíte analýzou možných rizík. Napríklad e-shop z histórie objednávok celkom jednoducho spočíta, o koľko prichádza každú hodinu výpadku kvôli kyberútoku. Podobne to vedia vyčísliť výrobné závody alebo poskytovatelia on-line služieb.

Sú to práve dáta, ktoré dnes vo väčšine firiem predstavujú najväčšiu časť majetku a súčasne aj absolútne nevyhnutný prostriedok na každodenné fungovanie. Aj preto musí byť identifikácia konkrétnych typov informácií a ich hodnoty neoddeliteľnou súčasťou efektívnej prípravy na kyberútoky. Práve na dáta sa dnes zameriava drvivá väčšina kyberzločincov. Aktuálna štúdia spoločnosti Check Point uvádza, že v roku 2023 bola pokusom o ransomvérový útok zasiahnutá každá desiata organizácia po celom svete, čo znamená medziročný nárast o 33 %. V priemere potom organizácie po celom svete zaznamenali 1 158 rôznych kyberútokov týždenne. V druhej polovici minulého roka bol pritom priemerný počet kyberútokov za týždeň u nás na Slovensku vyšší ako globálny priemer. Kým globálne išlo o 1 039 útokov, u nás to bolo 1 062 útokov. Najčastejšími cieľmi útokov boli banky a finančné inštitúcie. Taktika útočníkov, ktorí cielia primárne na dáta, sa navyše mení: „Kým predtým boli dáta napadnutej organizácie zašifrované ransomvérom a útočník na obete vymáhal výkupné za ich opätovné sprístupnenie, dnes dochádza pri väčšine ransomvérových útokov aj k likvidácii dostupných záloh a predovšetkým k odcudzeniu podnikových dát. Kyberzločinci tak znemožnia firme obnovu dát vlastnými silami a navyše majú ďalšiu páku v rokovaní o zaplatení výkupného – hrozí totiž, že odcudzené dáta zverejnia na internete,“ opisuje evolúciu praktík kyberzločincov Milan Ryšavý.

Základným krokom je roztriedenie informácií do niekoľkých úrovní - od tých najmenej dôležitých až po najcitlivejšie informácie, bez ktorých nemôže firma fungovať. Súčasne je nutné dáta kvantifikovať a urobiť si predstavu, ako rýchlo porastie ich množstvo. Dáta z rôznych senzorov (napríklad o pohybe firemných vozidiel) môžu rásť rýchlo, ale ich dôležitosť nie je taká značná, aby na ne bolo nutné aplikovať najvyšší stupeň zabezpečenia a robustné zálohovanie. Na druhej strane dokumenty súvisiace s podnikovým know-how, údaje o zákazníkoch či finančné dáta, ktorých objem síce rastie pomalšie, majú strategickejší význam a vyžadujú najvyššiu úroveň ochrany. Identifikácia a klasifikácia informácií v rámci podniku je kľúčová nielen kvôli návrhu vhodných bezpečnostných opatrení, ale aj kvôli splneniu legislatívnych požiadaviek. Je to totiž aj jedna z kľúčových oblastí riešených pripravovanou novelou zákona o kybernetickej bezpečnosti na základe smernice NIS2. Úlohou bezpečnostných opatrení na ochranu dát je zabezpečiť nielen ich dostupnosť a možnosti obnovy v prípade útoku, ale aj ich integritu (nemennosť) a dôvernosť. A to tak pri spracovaní a ukladaní v podnikových systémoch, ako aj počas prenosu po internete.

utorok 23. apríla 2024

EU: Pomoc nájsť si prácu

Nová výzva Európskej komisie v hodnote 23 miliónov eur má pomôcť členským štátom Európskej únie vyvinúť riešenia dlhodobej nezamestnanosti a podporiť ľudí v návrate na pracovný trh. Prostredníctvom tejto výzvy v rámci iniciatívy „Sociálna inovácia+“ Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) chce komisia nadviazať na predchádzajúce iniciatívy a posilniť tiež úlohu organizácií sociálneho hospodárstva.

Hoci je zamestnanosť v EÚ rekordne vysoká a vo štvrtom štvrťroku 2023 dosiahla 75,5 %, v mnohých členských štátoch zostáva problémom riešenie dlhodobej nezamestnanosti ľudí, ktorí sú bez práce dlhšie než rok. V roku 2022 bolo v EÚ zaregistrovaných ako dlhodobo nezamestnaných 4,5 milióna ľudí starších než 25 rokov. Čím dlhšie je človek nezamestnaný, tým ťažšie je preňho nájsť si prácu, čo zvyšuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Tradičné opatrenia, ako napr. odborná príprava bez individualizovanej podpory, často nepostačujú. Pri hľadaní riešení sa v nedávnej správe financovanej z prostriedkov EÚ poukázalo na to, aký potenciál môžu mať pri podpore opätovného vstupu dlhodobo nezamestnaných ľudí na pracovný trh inovatívne prístupy, napríklad tzv. záruky pracovných miest. Takéto programy môžu poskytovať užitočné služby za prijateľné náklady pre miestnu komunitu, ponúknuť novú cestu k zamestnaniu pre ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce, a pomôcť vyplniť medzery v oblasti pracovných síl a zručností. Dlhodobo nezamestnaní môžu vďaka týmto programom začať budovať svoju finančnú nezávislosť, profesijný rast a sebadôveru. Tým sa zlepšujú ich vyhliadky na budúce zamestnanie na širšom trhu práce a podporuje sa ich sociálne a hospodárske začlenenie.

Organizácie musia do 30. septembra 2024 predložiť svoje návrhy podľa pokynov uvedených na webovom sídle výzvy. Do návrhov pritom musia byť zapojené organizácie z aspoň dvoch rôznych krajín EÚ, z Islandu, Čiernej Hory, Nórska a Srbska. Projekty môžu trvať až 36 mesiacov a môžu získať granty v rozsahu 1 – 3 milióny eur na projekt.

pondelok 22. apríla 2024

Mastercard: Terč pre kyberpodvodníkov

Takmer dve tretiny Slovákov a Sloveniek sa dostali do situácie, keď sa im niekto snažil ukradnúť peniaze z ich účtu alebo platobnej karty. Podľa Mastercard iResearch (viac než 1 200 Slovákov) sa najčastejšie stretávajú s podvodnými emailmi a SMS. Vďaka neustálemu zlepšovaniu technologických riešení a zavádzaniu generatívnej umelej inteligencie sa darí podvodom stále častejšie predchádzať. V súčasnosti Mastercard zabezpečuje ročne vyše 143 miliárd bezhotovostných transakcií.

Už 17 percent účastníkov prieskumu na Slovensku priznalo, že sa stali obeťou útoku kybernetických podvodníkov. Viac ako tretina respondentov osobne pozná niekoho, kto týmto spôsobom prišiel o peniaze. Popri podvodných mailoch a SMS sa Slováci najčastejšie stretávajú s falošnou platobnou bránou na internete a s tým, že sa niekto snažil zistiť údaje k ich platobnej karte. Následne 14 percent respondentov zaplatilo na internete za tovar, ktorý im vôbec neprišiel.

S akými situáciami ste sa stretli?
Dostal/a som podvodný e-mail 32 %
Dostal/a som podvodnú SMS 28 %
Narazil/a som na podvodnú platobnú bránu 22 %
Niekto sa odo mňa pokúsil získať údaje k platobnej karte 19 %
E-shop prijal peniaze, ale nezaslal tovar 14 %
Niekto volal a vydával sa za bankára, policajta alebo finančného poradcu 6 %
Narazil/a som na podvodnú aplikáciu 5 %

Mastercard každých 10 dní vyhodnocuje stav kybernetickej bezpečnosti každej finančnej inštitúcie a 14 miliónov ich obchodníkov. V rokoch 2022 až 2023 zabránila technológia Safety Net spoločnosti potenciálnym stratám zákazníkov v dôsledku pokusov o globálne podvody a kybernetické útoky vo výške 20 miliárd dolárov, čo je rekordná čiastka v jej histórii.Riešenie Decision Intelligence v súčasnosti overuje v priemere zhruba 4 tisíc transakcií každú sekundu. Nedávne zavedenie pokročilejšieho variantu Decision Intelligence Pro využívajúceho generatívnu umelú inteligenciu zvýši úspešnosť detekcie podvodov v priemere o 20 percent a v niektorých prípadoch až o 300 percent.

piatok 19. apríla 2024

AI: Predaj automobilov s umelou inteligenciou

Spoločnosť AURES Holdings, najväčší obchodník s ojazdenými a zánovnými vozidlami v strednej Európe, za prvé tri mesiace tohto roku predala 26 000 vozidiel, čo je 11 % nárast oproti rovnakému obdobiu roku 2023. Za rekordnými predajmi vidí spoločnosť okrem vysokého dopytu aj zúročenie svojich investícií do rozvoja moderných technológií, ktoré teraz výrazne zvyšujú efektivitu obchodovania s automobilmi, ako i komunikácie so zákazníkmi.

V obchodovaní s automobilmi AURES-u významne pomáha machine learning automatizovaný hlasový model CARol využívajúci generatívnu AI v kontaktnom centre. Prostredníctvom AI CARol AURES už za posledný rok vykúpil takmer 6 000 áut a celkom vybavil 316 000 hovorov. Podiel voicebota na všetkých vykúpených vozidlách cez zákaznícke centrum tvoril viac ako 10 %. „Cez AI CARol sme predali celkom 3 000 vozidiel a na predaji vybavili 180-tisíc hovorov. Medziročne sme zaznamenali zásadné zvýšenie úspešnosti predajov od záujmu po kúpu – v ČR to bolo o 18 %, na Slovensku dokonca o 19 % a v Poľsku o 11 %,“ uviedol Petr Vaněček.

Rok 2023 AURES hodnotí z pohľadu predajných výsledkov v oblasti elektromobility rovnako ako úspešný. Celkovo v roku 2023 predal takmer 400 elektromobilov. V roku 2023 boli už 3 % (6 640) všetkých nových predaných vozidiel čisto batériových, medziročne je to v absolútnom čísle nárast o 70 %. Rast počtu predaných ojazdených elektromobilov na českom sekundárnom trhu je ešte rýchlejší, medziročne je to v absolútnom čísle nárast o 73 % (z 1 363 na 2 364). Z pohľadu značiek sú bestsellerom v rámci ojazdených elektromobilov značky Tesla (22 %), BMW (17 %) a VW (14 %). V predajoch AURES-u vedú vozidlá BMW i3 (15 %), Tesla Model 3 (13,5 %), na treťom mieste sa umiestnila Škoda eCitigo (8,6 %). Najsilnejší v počte predaných ojazdených elektromobilov v rámci siete AAA AUTO a Mototechna sú Praha, Stredočeský kraj a Juhomoravský kraj. Najviac sa na trhu v segmente elektromobility v roku 2023 obchodovali ojazdené autá vo veku 1 - 4 roky.

Najpredávanejšie elektromobily v AURES Holdings v 1Q 2024
1. BMW i3
2. Tesla Model 3
3. Škoda Citigo-e
4. VW e-Golf
5. Nissan Leaf
6. Tesla Model Y
7. Mazda MX-30
8. Mercedes-Benz EQA
9. Volkswagen e-up!
10. Škoda Enyaq Coupé