piatok 5. júna 2020

Radíme: Prenájom nehnuteľnosti

Pri prenájme nehnuteľnosti je dôležité zvoliť správny typ nájomnej zmluvy. Existujú dve možnosti, podľa ktorých následne plynú odlišné práva a povinnosti. 

Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár upresnil, že prvou z možností je nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, druhou zase zmluva podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Pre prenajímateľa je vhodnejšia nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu, ktorá ho viac chráni pred problémovými nájomcami. Môžu si ju však zvoliť iba prenajímatelia, ktorí sa zaregistrovali na Daňovom úrade, a teda majú pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

„Pri nájme sa treba, samozrejme, dohodnúť na výške nájomného, platbách, termínoch, období nájmu, o počte osôb, ktorí budú v nehnuteľnosti bývať, spôsobe užívania bytu, atď.“, upozornil J. Palenčár. Jedným z mnohých problémov pri podpise nájomnej zmluvy je nedostatočná formulácia spôsobu užívania nehnuteľnosti, neinformovanie nájomcu o domovom poriadku, nedostatočne formulované právo na odstúpenie od zmluvy a s tým spojené odovzdanie či prevzatie nehnuteľnosti. Odporúča sa aj dostatočne špecifikovať technický stav nehnuteľnosti pri preberaní, aby pri ukončení nájomnej zmluvy nevznikali spory, v akom stave sa nehnuteľnosť má nachádzať. Pri prevzatí nehnuteľnosti nezabudnite riadne zapísať všetky stavy energií. Mal by sa dohodnúť tiež  spôsob vyúčtovania, ktorý vyhovuje obom stranám a  riadne zaznačiť aj prevzatie a odovzdanie kľúčov, čipov či iných prístupov k nehnuteľnosti.

On-line: Pre majiteľov psov

Základné pravidlá pre majiteľov psov prináša nový web pesbratislavsky.sk. Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom špeciálnej webstránky vyzýva psičkárov, aby mysleli aj na iných ľudí v meste a rešpektovali ich majetok či potreby. 

Magistrát apeluje na psičkárov, aby si po svojom psovi zakaždým upratali, inak im hrozí pokuta a prispievajú tiež k mnohým zdravotným rizikám. Zároveň upozorňuje, že pravidlá voľného pohybu psov, teda pohybu bez vôdzky, sú v bratislavských mestských častiach rôzne. Mesto odporúča voľný výbeh psa predovšetkým na vyhradených miestach. Vstup so psom je zakázaný najmä na detské ihriská, pieskoviská či cintoríny. Na webe pribudne aj mapa, ktorá pomôže zorientovať sa, kde v Bratislave sa dá prechádzať so psami a ktorým miestam je potrebné sa vyhnúť. V mestských lesoch je podľa zákona možné sa so psom poprechádzať, avšak musí byť na vôdzke! 

Vo vozidlách MHD musia byť psy držané na krátkej vôdzke, aby neobťažovali iných cestujúcich a majú mať náhubok. Špeciálne postavenie zvierat je upravené už aj v Občianskom zákonníku a je chránené aj Trestným zákonom. Hlavné mesto preto podnecuje ľudí, aby dopriali svojmu psovi plnú a kvalitnú starostlivosť. Na webe spresňuje, ako by takáto starostlivosť mala vyzerať. Je tu tiež postup, ak pes niekomu ublíži. Nechýba ani návod pre začiatočníkov, čo všetko robiť po kúpe psa, a to aj z hľadiska administratívy. Na otázyk a podnety je pre verejnosť určený e-mail pes.bratislavsky@bratislava.sk.

e-Schránka: Ďalšia vlna aktivácie

Od 1. júna 2020 štát spustil druhú vlnu aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. Z celkového počtu približne 78.880 právnických osôb má tak elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie približne 60 tisíc organizácií. 

V prvej vlne, k 1. júnu, boli aktivované elektronické schránky pre nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom. Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. 

Správne zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie je možné za predpokladu, ak sa v danom registri nachádzajú údaje o organizácií a štatutárovi: názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť nahlásiť svoje údaje do 30.6.2019. Je dôležité, aby si  štatutári, ktorí tak doteraz neurobili, skontrolovali svoje údaje v príslušnom zdrojovom registri  a požiadali o ich doplnenie. Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich. Zákon o registri mimovládnych a neziskových organizácii neumožňuje takýmto organizáciám vstupovať do finančných vzťahov zo štátom, ak nepreukážu svojho štatutára.

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, môže  udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorej určí rozsah tohto oprávnenia. 

štvrtok 4. júna 2020

SR: Príliš veľa pôžičiek v dobrých časoch

V máji zbankrotovalo 1.055 Slovákov. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o viac ako 32 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v apríli 2020 zbankrotovalo 963 dlžníkov, ich počet v máji vzrástol takmer o 10 %. 

V máji 2020 bol osobný bankrot vyhlásený na minimálne 26 manželských párov a trom manželským párom bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. „Nie je vylúčené, že o osobný bankrot žiadajú aj rodičia s deťmi. Osobným bankrotom sa môžu odraziť od dna aj dlžníci, ktorí sú bez trvalého bydliska, prihlásení na miestnych alebo mestských úradoch. Len v máji ich bolo okolo 100, z toho napríklad 13 v Bratislave“, dodala Marková.

Dôvodom osobného bankrotu je podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej okrem iného vysoké zadlženie, keď človek nesprávne odhadol svoje možnosti splácania alebo si v časoch prosperity nabral na „svoje plecia“ príliš veľa pôžičiek. Ďalším dôvodom je, že dlžník nemá žiadne úspory, ktoré by mohol použiť na splácanie dlhov v prípade výpadku alebo poklesu svojho príjmu. A  v neposlednom rade môže človeka do bankrotu dostať aj výpadok príjmu spôsobený napríklad dlhodobejšou nezamestnanosťou alebo zdravotnými problémami.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2020 možnosť oddlženia využilo takmer 44.000 obyvateľov Slovenska.

EU: Európske observatórium digitálnych médií

Európske observatórium digitálnych médií (EDMO) financované Európskou úniou (EÚ) začalo svoju činnosť 1. júna 2020. Observatórium funguje pod vedením Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii. Konzorcium vytvárajúce EDMO zahŕňa aj Technologické centrum v Aténach, Univerzitu v Aarhuse (Dánsko) a taliansku organizáciu na overovanie pravdivosti informácií Pagella Politica.

Cieľom EDMO je podporovať vytváranie a prácu multidisciplinárneho spoločenstva zloženého z overovateľov faktov, akademických pracovníkov a iných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti on-line dezinformácií. Projekt prispeje k hlbšiemu pochopeniu dezinformačných aktérov, šírenia dezinformácií aj ich nástrojov, metód a dynamiky šírenia či prioritných cieľov, na ktoré sú zamerané a tiež ich vplyvu na spoločnosť

Centrum spolupráce bude fungovať nezávisle od štruktúr EÚ a má zvýšiť dostupnosť vedeckých poznatkov o dezinformáciách v on-line prostredí, urýchliť rozvoj vznikajúceho trhu so službami na overovanie faktov a podporiť úrady zodpovedné za monitorovanie digitálnych médií ako aj rozvoj nových mediálnych politík. Európska komisia vyčlenila na tento projekt 2,5 milióna eur prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF). 


COVID-19: Zmena nákupného správania

Slováci nakupovali aj v karanténe, 20 % z nich dokonca minulo viac peňazí než normálne. Vyplýva to zo špeciálneho prieskumu Fashion (Re)search Covid-19 Report zameraného na to, ako príchod Covid-19 zvládla slovenská módna e-commerce a slovenskí používatelia internetu. Napriek finančnej neistote, ktorú priniesla náhla pandémia, sa 69 % opýtaných Slovákov naďalej zaujíma o udržateľnú módu, pričom až 79 % z nich je dokonca ochotných si za ňu priplatiť.

Pokles v GMV (Gross Merchandise Value, v e-comerce odhadovaný objem tržieb e-shopov) dosiahol v týždni zavedenia núdzového stavu až -25 %, 80 % e-shopov zaznamenalo pokles predajov a 11 % čelilo problémom s prerušením dodávateľského reťazca. Zvýšený dopyt po lacnejších produktoch zaznamenalo 27 % e-shopov. Najviac oslabený týždeň bol od 9. do 16. marca, kedy posilnila iba jedna kategória produktov - šatky a šály (+15 %), ostatné kategórie sa prepadli až o 52 %. Odo dňa, kedy bol vyhlásený zákaz pohybu, sa čísla pomaly začali vracať na svoje pôvodné hodnoty, niektoré kategórie dokonca vyleteli smerom hore, medzi nimi napríklad oblečenie pre deti a bábätká (+47 %). Taktiež oblečenie, ktoré si ľudia kupovali na doma, konkrétne legíny a tepláky (+14 %), športové oblečenie (+23 %), objavili sa tam aj tenisky (+15 %). S nástupom karantény sa menilo aj nákupné správanie zákazníkov. Najväčší dôraz ľudia kládli na peniaze a bezpečie. Všeobecne sa zvýšil dopyt po lacnejších/zlacnených produktoch. Doba doručenia zaujímala 35 % zákazníkov, 9 % sa dopytovalo na bezpečnosť doručenia zásielok. 

Zníženie návštevnosti deklaruje 43 % e-shopov s módou na Slovensku, 29 % e-shopov zároveň zaznamenalo zvýšenú interakciu používateľov s ich obsahom na sociálnych sieťach. V reakcii na koronavírusovú situáciu e-shopy znižovali budgety, pozastavovali spolupráce s externými agentúrami a freelancermi, znižovali platy a niektoré z nich aj prepúšťali. Naopak 9 % e-shopov zaznamenalo nárast v návštevnosti a 6 % zaznamenalo zmeny vo výkonnostných kategóriách. Obdobie koronavírusu malo veľký vplyv na viac ako jednu tretinu e-shopov, no vnímajú ho aj ako príležitosť prispôsobiť stratégiu a skúsiť niečo nové. Až 18 % opýtaných e-shopov si dokonca myslí, že koronavírus nie je hrozbou pre on-line módu a po počiatočnom poklese očakáva rapídny nárast, ktorý vyváži straty. Toto tvrdenie sa neskôr potvrdilo, keď v druhej polovici apríla nastúpil nárast, ktorý nielen vyrovnal straty z predchádzajúceho obdodbia, ale dokonca priniesol e-shopom zisk navyše. Ľudia nakupovali hlavne základné sezónne kúsky – tenisky, šaty, tričká, tielka, spodnú bielizeň, ale aj oblečenie pre deti a topánky na šport.

Hlavným dôvodom nákupu Slovákov bolo urobiť radosť sebe alebo niekomu blízkemu (35 %), prípadne potreba nového kúsku, ktorý sa im v aktuálnej situácii zišiel (oblečenie na doma, obuv na domáce cvičenie, detské veci). Až 17 % deklarovalo, že sa ich nákupné zvyky vôbec nezmenili ani počas koronavírusu. Ľudia mysleli nielen na seba, ale aj na podporu lokálnych obchodov a dizajnérov, ktoré podporilo až 13 % opýtaných. Šály a šatky neboli jediným trhákom mesiaca marec. Úplným víťazom vyhľadávania sa stali rúška. Vzhľadom k tomu, že nepatria k práve vyhľadávaným produktom, nárast ich vyhľadávania o 4.250 % môžeme označiť za priamo raketový. Športové tenisky sa držia popredných miest vyhľadávania aj počas pandémie a počet objednávok dokonca stúpol o 65 %. Muži sa špeciálne zaujímali o model Nike Jankovski, ktorého vyhľadávanie stúplo o 575 %. Záujem ľudí o cvičenie doma potvrdzuje marcové zvýšenie objednávok športových kúskov o takmer polovicu, najviac ľudí zaujala značka Puma, ktorej vyhľadávanie stúplo o 156 %. Z našich dát takisto vieme, že rodičia potrebné nákupy oblečenia pre deti neodkladali na neskôr, ale práve naopak využili online nákupy. Objednávky produktov pre deti a bábätká stúpli o takmer 60 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Nárast pokračoval aj v nasledujúcom mesiaci. Po prvotnom rapídnom náraste vyhľadávania rúšok nastal v apríli pokles a ľudia skôr vyhľadávali produkty, ktoré sú spojené s nadchádzajúcou zmenou ročného obdobia.