utorok 17. mája 2022

Upozorňujeme: Podvody v mene pošty

Slovenská pošta upozornila na nový typ podvodu, pri ktorom podvodníci volajú z utajených čísel, predstavia sa ako zamestnanci pošty a volanému tvrdia, že pošta mu má vyplatiť väčší obnos peňazí. Odvolávajú sa na nový zákon či vyhlášku, podľa ktorých môžu u seba peniaze držať najviac 5 dní, no keďže ide o väčšiu sumu peňazí, treba rýchlo zaplatiť poistenie. Cieľom podvodníkov je opäť získať údaje o platobných kartách či bankových účtoch.

Slovenská pošta zaznamenala tiež už vyše 30 rôznych typov podvodných emailov. Adresáta vyzývajú na úhradu platieb za doručenie zásielky, na zmenu doručenia či uloženia zásielky, na zaplatenie colných poplatkov, možnosť vyhrať v súťaži hodnotné ceny či zapojiť sa do prieskumu a vyhrať finančnú hotovosť. Meno pošty je zneužívané aj pri kúpe rozličného tovaru cez inzertné portály, pričom podvodníci sa snažia získať údaje z platobných kariet inzerujúcich občanov, najskôr kontaktujú predajcu cez aplikáciu WhatsApp, ponúkajú vytvorenia objednávky na poštového kuriéra, ktorý má zásielku vyzdvihnúť a cez stránku pošty majú byť preposlané peniaze. Najnovšie podvodníci nabádajú za symbolické 2 eurá kúpiť náhodne vybranú nedoručenú zásielku. Pošta údajne takto zozbierané peniaze použije na humanitárnu pomoc!

Na podozrivé telefonáty či správy radšej nereagujte a najmä nikdy neposkytujte údaje o platobných kartách či bankových účtoch, aby ste neprišli o peniaze. V prípade, že ste na podvodné pokusy už zareagovali a bola vám spôsobená škoda, obráťte sa na orgány činné v trestnom konaní.


EU: Správa o kybernetickej bezpečnosti otvorenej RPS

Nová Správa o kybernetickej bezpečnosti otvorenej rádiovej prístupovej siete (RPS) vznikla v spolupráci s Európskou komisiou a agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA. V nasledujúcich rokoch bude tento nový typ architektúry sietí 5G poskytovať alternatívny spôsob zavádzania rádiového prístupu do 5G sietí cez otvorené rozhrania. Ide o ďalší významný krok v koordinovanom úsilí na úrovni EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5G sietí, ktorý potvrdzuje rozhodnutie naďalej spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy 5G sietí a držať krok s vývojom technológií a architektúry 5G.

Občania a firmy v EÚ, ktoré využívajú pokročilé a inovačné aplikácie s podporou 5G, ako aj ďalšie generácie mobilných komunikačných sietí, by mali využívať ten najvyšší štandard zabezpečenia. V nadväznosti na doterajšie výsledky práce koordinovanej na úrovni EÚ v snahe zvýšiť bezpečnosť sietí 5G prostredníctvom súboru nástrojov EÚ pre kybernetickú bezpečnosť 5G, členské štáty analyzovali bezpečnostné aspekty otvorenej RPS. V správe sa uvádza, že otvorená RPS môže za určitých podmienok znamenať aj prínos z hľadiska bezpečnosti. Vďaka vyššej interoperabilite sieťových komponentov od rôznych dodávateľov môže otvorená RPS priniesť väčšiu rozmanitosť dodávateľov v sieťach na tom istom geografickom území. To by prispelo k splneniu odporúčania týkajúceho sa súboru nástrojov EÚ pre 5G, podľa ktorého by mal mať každý prevádzkovateľ adekvátnu stratégiu založenú na viacerých dodávateľoch, aby tak nebol príliš závislý od jedného dodávateľa. Otvorená sieť RPS by zároveň mohla zvýšiť viditeľnosť siete používaním otvorených rozhraní a noriem, znížiť počet ľudských chýb väčšou automatizáciou a zvýšiť flexibilitu využívaním virtualizácie a cloudových riešení.

Koncept otvorenej RPS však stále nie je dostatočne vyspelý a otázka kybernetickej bezpečnosti zostáva aj naďalej otvorená. Najmä z krátkodobého hľadiska by otvorená RPS zvýšila zložitosť sietí, a priniesla tak so sebou množstvo bezpečnostných rizík. Tieto riziká vyplývajú napríklad z rozšírenia priestoru na kybernetický útok a zo zvýšenia počtu prístupových bodov pre aktérov s nekalými úmyslami, zo zvýšeného rizika nesprávnej konfigurácie sietí a z možných dosahov na iné funkcie siete v dôsledku zdieľania zdrojov. V správe sa tiež konštatuje, že navrhnuté technické špecifikácie napr. tie, ktoré vypracovalo združenie O-RAN, ešte nie sú dostatočne vyspelé a bezpečné. Otvorená RPS môže viesť k novým kritickým závislostiam, napr. v oblasti komponentov a cloudu. Na zmiernenie týchto rizík a lepšie využitie potenciálnych výhod otvorenej RPS sa v správe odporúča niekoľko opatrení založených na súbore nástrojov EÚ pre 5G, a to najmä:
 • Využitie regulačných právomocí na kontrolu plánov veľkoplošného zavádzania otvorených RPS mobilnými operátormi a v prípade potreby obmedzenie, zakázanie a/alebo uloženie osobitných požiadaviek alebo podmienok týkajúcich sa dodávania, rozsiahleho zavádzania a prevádzkovania otvorenej RPS a jej nástrojov.
 • Sprísnenie kľúčových technických kontrol, akými sú autentifikácia a autorizácia, a prispôsobenie monitorovacieho režimu modulárnemu prostrediu, v ktorom sa každý komponent monitoruje.
 • Posúdenie rizikového profilu poskytovateľov otvorených RPS, externých poskytovateľov služieb súvisiacich s otvorenými RPS, poskytovateľov cloudových služieb/infraštruktúry a systémových integrátorov a zároveň rozšírenie kontrol a obmedzení týkajúcich sa poskytovateľov riadených služieb týmto poskytovateľom.
 • Riešenie nedostatkov vo vývoji technických špecifikácií: tento proces by mal byť v súlade so základnými princípmi technických prekážok obchodu podľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) pri vypracúvaní medzinárodných noriem a mal by riešiť bezpečnostné nedostatky.
 • Čo najrýchlejšie začlenenie komponentov otvorenej RPS do budúceho systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti 5G, ktorý sa momentálne vyvíja.
Pokiaľ ide o zachovanie a konsolidáciu kapacít EÚ na tomto trhu, mala by sa zachovať technologicky neutrálna regulácia v záujme podpory hospodárskej súťaže. V tomto kontexte by sa financovanie výskumu a inovácií v oblasti 5G a 6G na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni mohlo využiť v prospech rovnakých príležitostí pre hráčov v EÚ. Okrem RPS je dôležité riešiť aj potenciálnu závislosť alebo nedostatočnú rozmanitosť v celom komunikačnom hodnotovom reťazci z hľadiska diverzifikácie dodávok. Vo všeobecnosti sa v správe odporúča, aby sa k tejto novej architektúre sietí pristupovalo opatrne. Akýkoľvek prechod od existujúcich a koexistujúcich spoľahlivých technológií by sa mal uskutočniť poskytnutím dostatočného času a zdrojov na predbežné posúdenie rizík, zavedenie vhodných zmierňujúcich opatrení a jasné vymedzenie povinností v prípade zlyhania alebo incidentu.

Radíme: PCR test pred hospitalizáciou

Prípadný PCR test pred hospitalizáciou má pacientovi na Slovensku zabezpečiť nemocnica. Testovanie má prebehnúť priamo v zdravotníckom zariadení. Vyplýva to z usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je účinné od 1. mája 2022.

Zároveň je podľa ministerstva potrebné, aby si PCR test vykonalo to zdravotnícke zariadenie, ktoré bude vykonávať zdravotný výkon, ak zariadenie tento test vyžaduje.

Test môže indikovať priamo lekár zdravotníckeho zriadenia, v ktorom má pacient zdravotný výkon podstúpiť. V rámci predoperačného manažmentu a s cieľom nepredlžovania hospitalizácie je možné, v prípade ak bude v zdravotnej dokumentácii uvedené, že je PCR test indikovaný, objednať sa cez špecializovaný portál korona.gov.sk. Testovanie na základe indikácie je bezplatné.

Novinka: Detská dopravná nadácia

Na Slovensku vznikla nová nadácia na pomoc a podporu detí, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. V Českej republike funguje Detská dopravná nadácia už vyše dvadsať rokov a vyhovela už takmer 900 žiadostiam o pomoc sumou takmer 600.000 eur. Iniciátormi slovenskej nadácie sú AURES Holdings spolu so slovenským automotoklubom ÚAMK a ESSOX. 

Úlohou Detskej dopravnej nadácie bude hlavne finančne pomáhať osirelým deťom a tiež tým, ktorým v dôsledku dopravnej nehody ostanú trvalé následky na ich zdraví. Výška príspevku je 1.200 eur pre osirelých vysokoškolákov, 600 eur pre vysokoškolákov polosiroty, 1.000 eur pre ostatné siroty od materských škôl až po vyššie odborné školy a 500 eur pre polosiroty v rovnakých vzdelávacích zariadeniach. Okrem podpory vzdelávania bude Detská dopravná nadácia poskytovať pomoc deťom aj pri zdravotných rehabilitáciách, pobytoch v prírode a pri udržaní ich životného štandardu.

Viac informácií, aj ohľadom možnosti požiadania o príspevok či zapojenia sa do pomoci deťom, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov v dôsledku dopravnej nehody, nájdete na webovej stránke detskadopravnanadacia.sk.

pondelok 16. mája 2022

e-Recept: Obľúbený a využívaný

Elektronický recept patrí k najpoužívanejším službám na Slovensku. Podiel e-Receptov v súčasnosti dosahuje podľa Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku (APSL) až 95 percent zo všetkých vydaných lekárenských receptov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií lekárne len za prvé dva mesiace tohto roka vydali vyše desať miliónov e-Receptov, vlani to bolo spolu 66 miliónov.

Prechod na elektronické recepty výrazne urýchlila pandémia nového koronavírusu. „Pred koronakrízou sme každomesačne bojovali o nárast percenta - dvoch s e-Receptom. Teraz môžeme povedať, že dosahujeme viac ako 90-percentné pokrytie e-Receptmi. A to je obrovská úspora pre lekárne, poisťovne, pacientov, jednoducho pre všetkých," skonštatoval Jan Žák.

Elektronické recepty tiež podľa asociácie zmenili správanie slovenských pacientov. Čoraz viac si vyberajú predpísané lieky pri nakupovaní, v lekárňach spojených s obchodmi. Lekárne, ktoré sú prepojené s nákupným centrami, vydávajú oveľa viac liekov na predpis, než historicky vydávali.

EU: Nová smernica o kybernetickej bezpečnosti

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie sa dohodli na smernici o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ (NIS 2). Doterajšie pravidlá týkajúce sa bezpečnosti sietí a informačných systémov (NIS) boli prvým celoeurópskym právnym predpisom o kybernetickej bezpečnosti. Aktualizáciu si vyžiadala rastúca miera digitalizácie, prepojenosti aj nárast škodlivých kybernetických aktivít na celosvetovej úrovni.

Smernica NIS 2 sa v súčasnosti vzťahuje na stredné a veľké subjekty, ktoré sú kritické pre hospodárstvo a spoločnosť, vrátane poskytovateľov verejných elektronických komunikačných služieb, digitálnych služieb, odpadových vôd a odpadového hospodárstva, výroby kritických produktov, poštových a kuriérskych služieb aj verejnej správy. Vo všeobecnosti sa vzťahuje tiež na sektor zdravotnej starostlivosti, napríklad na výrobcov zdravotníckych pomôcok, vzhľadom na narastajúce bezpečnostné hrozby, ktoré vznikli počas pandémie COVID-19. Rozšírenie pôsobnosti nových pravidiel na väčší počet subjektov a odvetví, ktoré budú mať povinnosť prijímať opatrenia na zníženie rizík pre kybernetickú bezpečnosť, pomôže zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti v Európe v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Smernica NIS 2 takisto posilňuje požiadavky na kybernetickú bezpečnosť kladené na podniky, rieši bezpečnosť dodávateľských reťazcov a dodávateľských vzťahov a zavádza zodpovednosť vrcholového manažmentu za nedodržiavanie povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Do popredia kladie ohlasovacie povinnosti a zavádza prísnejšie opatrenia dohľadu pre vnútroštátne orgány, ako aj prísnejšie požiadavky na presadzovanie práva s cieľom harmonizovať režimy sankcií vo všetkých členských štátoch. Smernica NIS 2 pomôže zvýšiť výmenu informácií a spoluprácu v oblasti riadenia kybernetických kríz na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.


Aktuálne: Rekordná inflácia

Inflácia ná Slovensku medziročne rastie už pätnásty mesiac za sebou a je najvyššia od júna 2000 najmä vplyvom rastu cien potravín, palív a účtov za energie. Pri aprílovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 11,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 11,1 % a čistá inflácia hodnotu 10,2 %. Medzimesačný rast cien 1,5 % bol síce pomalší ako počas marca, z dlhodobého hľadiska však patrí k vyšším. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,7 % a čistá inflácia hodnotu 1,5 %.

Medzimesačne rástli najmä ceny potravín o 2,6 %. Najvýraznejšie ceny mäsa o 5,6 %, chleba a obilnín o 2,3 % a mlieka, syrov, vajec o 2 %. V porovnaní s vývojom v predošlých mesiacoch spomalil rast cien zeleniny na 2,9 %, naopak, rýchlejšie rástli ceny olejov a tukov o 3,3 % (z toho maslo o 3,5 %). Klesli iba ceny ovocia o 0,9 %. V odbore bývanie a energie medzimesačne vzrástlo najmä imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 2,3 %, vyššie ceny sa udržali aj za rôzne služby týkajúce sa obydlia. Z energií rástli hlavne ceny za pevné palivá o 1,4 %. Z odboru dopravy sa na celkovom raste cien podpísali najmä drahšie pohonné hmoty o 3,5 %, nákup dopravných prostriedkov o 1 %. Vzrástli tiež aj ceny v reštauráciách a kaviarňach, osobnej starostlivosti či poistenia.

Medziročná hodnota inflácie vzrástla v apríli 2022 na 11,8 %. Ceny potravín boli drahšie o 14,3 %, ceny chleba a obilnín o 16,4 %, olejov a tukov o 29,8 %, zeleniny o 26,2 %, mlieko, syry a vajcia o 13 %, mäso o 12 %. Pri nealkoholických nápojoch vzrástli ceny za kávu, čaj a kakao aj za minerálne vody, nealko a šťavy. Náklady na bývanie vzrástli o 15,7 %. Medziročný rast sa zvýšil tak pri imputovanom nájomnom (o 19,7 %), tak aj pri službách súvisiacich s bývaním (údržba a opravy obydlia o 19,2 %). Domácnosti si k tomu priplatili aj za tepelnú energiu a pevné palivá. Pohonné hmoty mali medziročne vyššie ceny o 31,2 %. V porovnaní s aprílom 2021 sme si priplatili aj za stravovanie v reštauráciách a kaviarňach o 11,7 %, náklady na osobnú starostlivosť o 8,7 %, za ambulantné služby 7,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli oproti marcu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 1,5 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 1,4 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 11,7 %, za domácnosti dôchodcov o 12,7 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 9,9 % (za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 9,8 %, za domácnosti dôchodcov o 10,7 %).

On-line: Zelená domácnostiam

SIEA zverejnila aktualizované podmienky pokračovania projektu Zelená domácnostiam. Záujemcom o finančné príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie pri vypĺňaní žiadosti má pomôcť videonávod a aktualizovaný manuál informačného systému. K dispozícii sú aj doplnené najčastejšie otázky a praktické rady na zaregistrovanie žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu, ktoré bude možné napokon podávať oddnes, 16. mája 2022.

Sumár základných odporúčaní obsahuje aj upozornenia na ohlásené zmeny pri vydávaní poukážok a možnosti, ako žiadosť opraviť. Poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú od mája vydávané priebežne v pracovné dni o 11. hod. Na kontrolu a prípadnú úpravu žiadostí tak majú domácnosti niekoľko hodín, ktoré sa určite oplatí využiť. Výber zariadenia netreba odkladať, pretože konkrétny typ zariadenia je možné meniť len do vydania poukážky. Odporúčame ešte pred podaním žiadosti nájsť zhotoviteľa, ktorý potvrdí, že je schopný vybrané zariadenie v termíne do 8 mesiacov od vydania poukážky dodať a nainštalovať.

Podrobnejšie informácie o tom, čo sa zmenilo a na čo si dať pozor pri vypĺňaní žiadosti, sú k dispozícii na internetovej stránke projektu zelenadomacnostiam,sk.

piatok 13. mája 2022

Novinka: 4ka rozširuje služby

Zo slovenského mobilného operátora 4ky sa stáva plnohodnotný telekomunikačný operátor. Pokiaľ doteraz ponúkala len mobilné služby, po novom už obslúži aj zákazníkov, ktorí chcú domov fixné internetové pripojenie či televíziu.

Tento zásadný prerod je jednak výsledkom januárového spojenia sesterských firiem SWAN a SWAN Mobile, ale tiež dohody so Slovak Telekomom, ktorého optickú infraštruktúru bude 4ka používať na poskytovanie svojich služieb. Vo výsledku sú jej fixné služby takto dostupné pre viac ako milión domácnosti na celom Slovensku.

„Už pri zlúčení SWANu so SWAN Mobile sme sa dohodli, že celé portfólio služieb pre domácnosti – ako fixné, tak mobilné – budeme predávať pod značkou 4ka. Pre existujúceho zákazníka sa tým nič nemení, azda okrem loga na faktúre. Pre nových zákazníkov rozširujeme predajnú sieť – fixné služby si oddnes môžu kúpiť aj v partnerských sieťach Smartshop a Mobilonline. Zároveň pri kombinácii fixných a mobilných služieb môže zákazník získať zľavu a ušetriť až 96 eur ročne,“ uviedol Juraj Ondriš.

EU: Proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Len v roku 2021 bolo celosvetovo nahlásených 85 miliónov fotiek a videí znázorňujúcich sexuálne zneužívanie detí, ale mnohé ďalšie však nahlásené neboli. Sexuálne zneužívanie detí sa nebezpečne šíri. Pandémia COVID-19 tento problém ešte zhoršila: nadácia Internet Watch zaznamenala v roku 2021 medziročný nárast hlásení o potvrdenom sexuálnom zneužívaní detí o 64 %. Súčasný systém, založený na dobrovoľnom odhaľovaní a nahlasovaní zneužívania platformami, sa ukázal ako nedostatočný na to, aby deti primerane chránil. Až 95 % všetkých hlásení o sexuálnom zneužívaní detí v roku 2020 podala tá istá spoločnosť, a to napriek jasným dôkazom, že problém sa netýka len jedinej platformy.

Ak chceme účinne znemožniť, aby mohli byť prostredníctvom on-line služieb sexuálne zneužívané deti, potrebujeme jasné pravidlá s pevnými podmienkami a zárukami. Podľa nových navrhovaných pravidiel Európskej únie budú poskytovatelia musieť v rámci svojich služieb povinne odhaľovať, nahlasovať a odstraňovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí. Budú musieť posudzovať a zmierňovať riziko zneužitia ich služieb a prijať opatrenia primerané tomuto riziku vrátane pevných podmienok a záruk. Na uľahčenie úsilia poskytovateľov služieb vznikne nové nezávislé európske centrum boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí (ďalej len „centrum EÚ“), ktoré bude sústreďovať odborné znalosti, poskytovať spoľahlivé informácie o identifikovaných materiáloch, prijímať a analyzovať hlásenia poskytovateľov s cieľom nájsť mylné hlásenia a zabrániť, aby sa tieto dostali k orgánom činným v trestnom konaní, urýchlene preposielať pravdivé hlásenia orgánom činným v trestnom konaní a poskytovať podporu obetiam.

Nové pravidlá pomôžu zachrániť deti pred ďalším zneužívaním, zabrániť opätovnému výskytu materiálu on-line a odovzdať páchateľov spravodlivosti. Tieto pravidlá budú zahŕňať:
 • povinné posudzovanie rizika a opatrenia na zmiernenie rizika: Poskytovatelia hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb budú musieť posudzovať riziko zneužitia ich služieb na šírenie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo na zvádzanie detí na účely sexuálneho zneužívania, tzv. grooming. Poskytovatelia budú musieť navrhnúť aj opatrenia na zmiernenie rizika.
 • povinnosti cieleného odhaľovania na základe príkazu na odhalenie: Členské štáty budú musieť určiť vnútroštátne orgány, ktoré budú zodpovedať za kontrolu posúdenia rizika. Ak takéto orgány rozhodnú, že ešte stále je tam značné riziko, môžu požiadať súd alebo nezávislý vnútroštátny orgán o vydanie príkazu na odhalenie už známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo groomingu. Príkazy na odhalenie sú dočasné a zameriavajú sa na konkrétny druh obsahu v rámci konkrétnej služby.
 • pevné záruky pri odhaľovaní: Spoločnosti, ktoré dostali príkaz na odhalenie, budú môcť odhaliť obsah len pomocou ukazovateľov sexuálneho zneužívania detí overených a poskytnutých centrom EÚ. Detekčné technológie sa musia používať len na účely odhaľovania sexuálneho zneužívania detí. Poskytovatelia budú musieť zaviesť technológie, ktoré najmenej zasahujú do súkromia v súlade s najnovším vývojom v tomto odvetví a ktoré v maximálnej možnej miere obmedzia výskyt mylne pozitívnych výsledkov.
 • jasné oznamovacie povinnosti: Poskytovatelia, ktorí odhalili sexuálne zneužívanie detí online, ho budú musieť nahlásiť centru EÚ.
 • účinné odstraňovanie obsahu: Ak materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí nie je rýchlo odstránený, vnútroštátne orgány môžu na to vydať príkaz. Od poskytovateľov prístupu na internet sa bude takisto vyžadovať, aby znemožnili prístup k fotkám a videám, ktoré nemožno odstrániť napr. preto, že sú umiestnené mimo EÚ v nespolupracujúcich jurisdikciách.
 • obmedzenie vystavenia groomingu: V pravidlách sa vyžaduje, aby obchody s aplikáciami zabezpečili, že si deti nebudú môcť sťahovať aplikácie, ktoré ich môžu vystaviť vysokému riziku zvádzania.
 • spoľahlivé mechanizmy dohľadu a súdne prostriedky nápravy: Príkazy na odhalenie budú vydávať nezávislé vnútroštátne orgány. S cieľom minimalizovať riziko mylného odhalenia a nahlásenia bude centrum EÚ preverovať hlásenia poskytovateľov o možnom sexuálnom zneužívaní detí on-line a až potom ich poskytne orgánom činným v trestnom konaní a Europolu. Poskytovatelia aj používatelia budú mať právo podať proti akémukoľvek opatreniu, ktoré sa ich týka, žalobu na súde.
Nové centrum EÚ bude podporovať:
 • poskytovateľov on-line služieb, najmä pri plnení ich nových povinností, ako je posudzovanie rizík, odhaľovanie, nahlasovanie, odstraňovanie obsahu so sexuálnym zneužívaním detí on-line a znemožňovanie prístupu k nemu: na tento účel im bude poskytovať ukazovatele na odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí a prijímať od spoločností hlásenia;
 • vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní a Europol: bude preverovať hlásenia spoločností, aby nedošlo k omylu, a rýchlo ich postúpi orgánom činným v trestnom konaní. Pomôže to zachrániť deti pred zneužívaním a odovzdať páchateľov spravodlivosti.
 • členské štáty: bude slúžiť ako vedomostné centrum najlepších postupov v oblasti prevencie a pomoci obetiam a presadzovať prístup založený na dôkazoch.
 • obete: bude im pomáhať s odstraňovaním materiálov, ktoré obsahujú ich zneužívanie.
Zároveň Európska komisia predložila aj Európsku stratégiu vytvárania lepšieho internetu pre deti.

5G: Do konca roka dvojnásobne viac

V roku 2022 má pribudnúť viac predplatných 5G pripojení než v predchádzajúcich troch rokoch, čím stúpne 540 miliónov 5G pripojení na konci roka 2021 na vyše 1,3 miliardy už koncom tohto roka. Podľa spoločnosti Omdia bude zároveň 5G už v roku 2026 generovať takmer tri pätiny celosvetových výnosov mobilných služieb, pričom objem predplatiteľov má dosiahnuť 40 %.

„Hoci je 5G stále v plienkach a predstavuje len 5 % všetkých mobilných pripojení, výnosy z mobilných služieb 5G by mali v najbližších rokoch rýchlo rásť. Očakávame, že do roku 2026 bude 40 % všetkých mobilných predplatiteľov predstavovať 5G, čo predstavuje celkovo 4,8 miliardy. Okrem toho ročné výnosy z mobilných služieb 5G dosiahnu do roku 2026 celosvetovo 540,01 miliardy USD, teda 60 % globálnych výnosov mobilných služieb. Rast výnosov mobilných služieb 5G zvýši v roku 2026 globálne globálne výnosy z mobilných služieb na 911,61 miliardy USD oproti 798,57 miliardy USD v roku 2019," uviedla Maria Rua Aguete. Priame dôkazy o vplyve 5G na ARPU sú stále roztrieštené, keďže penetrácia 5G SIM kariet zostáva na mnohých trhoch nízka a Covid obmedzenia sa rušia a opätovne zavádzajú. V reakcii na to Aguete navrhla, že telekomunikačné spoločnosti by mali poskytnúť stratégiu, ktorá zatraktívni 5G pre svojich používateľov. Omdia považuje hry, streamovanie videa, rozšírenú realitu (AR) a virtuálnu realitu (VR) za kľúčové hnacie sily pre spotrebiteľov, aby plánovali prejsť na 5G pripojenie.

Na čele rebríčka využívania 5G v roku 2021 bola Čína  s 357 miliónmi predplatiteľmi, nasledujú USA (vyše 72 miliónov), Japonsko (vyše 23 miliónov) a Južná Kórea (vyše 20 miliónov). Spojené kráľovstvo je na piatom mieste s viac než 9 miliónmi pripojení 5G. Z hľadiska percenta populácie s pripojením 5G by bola lídrom Južná  Kórea  (vyše 40 %) nasleduje Hongkong (39 %) a Čína (30 %). V Spojenom kráľovstve malo pripojenie 5G iba 8 % populácie.


Aktuálne: Európska nedôvera v dáta

Až dve tretiny (66 %) európskych spotrebiteľov nevedia, kto má prístup k ich osobným údajom a ako sa používajú. Napriek tomu má väčšina záujem o digitálny pokrok - 58 % verí, že technológie môžu prispieť k digitálnemu pokroku ich krajiny, napríklad vytváraním nových pracovných miest a živností a 68 % chce, aby investície do technologických inovácií prispievali k zlepšeniu životných podmienok. Oproti tomu iba 6 % opýtaných si želá obchodné využitie oblastí, akou je vesmírna turistika.

Značná nerovnosť medzi túžbou po digitálnom pokroku medzi spotrebiteľmi a ich dôverou v to, ako sa ich dáta využívajú na vytváranie takýchto služieb a skúseností, by mohla podkopať potenciál technológií zlepšovať našu ekonomiku, spoločnosť a planétu, odhaľuje nová štúdia spoločnosti VMware (prieskum medzi 6.214 spotrebiteľmi z 5 krajín: Veľkej Británie (2.060), Francúzska (1.124), Nemecka (1.030), Talianska (1.020) a Španielska (1.021), 31. január až 22. marec 2022). Takmer polovica (47 %) respondentov uznáva, že zavádzanie nových technológií, ktoré posúvajú hranice, ​​môže byť nepríjemné či desivé, avšak napriek tomu verí, že sú nevyhnutné na zvyšovanie blahobytu občanov a spoločnosti. Naopak 16 % respondentov s tým nesúhlasí. Väčšina (58 %) respondentov sa stále viac obáva o bezpečnosť svojej on-line digitálnej stopy, takmer tri štvrtiny (72 %) majú obavy z úlohy, ktorú technológie zohrávajú pri šírení dezinformácií a 48 % je znepokojených, že ich podniky a organizácie sledujú a zaznamenávajú , čo robia na svojich zariadeniach. Okrem toho má iba 10 % spotrebiteľov pocit, že podniky a štáty dostatočne transparentne informujú o tom, aké technológie používajú a ako ich používajú. 

Nedôvera k dátam dosiahla bod, kedy bráni plnému využitiu potenciálu technológií pre dobrú vec. Šesťdesiat percent spotrebiteľov sa bojí, alebo sa im nepáči zdieľanie bežných osobných dát s cieľom pomôcť štátu a firmám navrhovať múdrejšiu a ekologickejšiu infraštruktúru. Len 17 % respondentov je nadšených z vyhliadky na digitálny tieň (virtuálna replika založená na nepretržite dodávaných dátach zo senzorov v určitom mieste, ktoré sledujú veličiny ako  kvalita ovzdušia, hustota dopravy, spotreba energie v budovách, objem produkovaného odpadu a pod.)  mesta, v ktorom žijú, ktorý by mohol zvýšiť efektivitu fungovania ich okolia. „Podľa Európskej komisie by prínos plného využitia dát mohol v EÚ do roku 2025 dosiahnuť 550 miliárd eur. Je na nás, ktorí pôsobíme v odbore, a na štáte, aby sme aktívne pomáhali spotrebiteľom lepšie si uvedomovať dáta a získať väčšiu istotu, a tým spoločne prispieť k posilneniu digitálnych ekonomík. Môžeme to dosiahnuť vytváraním riešení založených na individuálnej voľbe a kontrole nad dátami; inšpirovaním a vzdelávaním, aby sme pomohli zvyšovať technickú gramotnosť populácie, a budovaním dôvery, že tí, ktorí nakladajú s citlivými údajmi, sú na to spôsobilí. V posledných dvoch rokoch došlo k zásadnému pokroku smerom k svetu, ktorý je skutočne primárne digitálny. Teraz sa musíme zastaviť a zamyslieť, aby sme digitálnym inováciám otvorili nový horizont,“ uzatvára Joe Baguley.


štvrtok 12. mája 2022

SR: Zamestnanosť a mzdy v marci 2022

Hoci zamestnanosť aj mzdy na Slovensku medziročne vzrástli, reálne zárobky kvôli inflácii vo väčšine odvetví klesli. Podľa Štatistického úradu SR vo väčšine odvetví rástol tiež počet zamestnaných osôb. Naopak pokles počtu zamestnaných ľudí do 1 % vykázali dve odvetvia – priemysel, ktorý zamestnáva najviac ľudí o 0,7 % a súčasne veľkoobchod o 0,8 %.

Výraznejší nárast počtu zamestnaných bol zaznamenaný v odvetviach najviac zasiahnutých koronakrízou v predošlých dvoch rokoch, a to najmä v ubytovaní o 7,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 6,8 %. Zamestnanosť sa medziročne zvýšila tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 %, v doprave a skladovaní o 3 %, maloobchode o 2,6 % či v predaji a oprave motorových vozidiel o 2 %. Mierne vzrástol počet zamestnaných osôb aj vo vybraných trhových službách či v stavebníctve. Od začiatku roka do konca marca 2022 sa výraznejšie zvýšil priemerný počet zamestnaných osôb v ubytovaní o 6,4 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 %, ale aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,3 %. Priemysel a veľkoobchod si udržali počas prvých troch mesiacov 2022 počet zamestnancov na rovnakej úrovni ako minulý rok. Úbytok zamestnancov medziročne nastal len v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,9 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v marci 2022 v medziročnom najvýraznejšie vzrástla v ubytovaní (o 27,2 % na 903 eur). Dvojciferný rast miezd bol zaznamenaný aj v predaji a oprave motorových vozidiel (o 15,5 % na 1.252 eur), v maloobchode (o 13,7 % na 937 eur), vo veľkoobchode (o 13 % na 1.327 eur) a v stavebníctve (o 10,1 % na 869 eur). Najnižší rast miezd bol v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, v informačných a komunikačných činnostiach (o 3,6 % na 2.472 eur). V priemysle, v ktorom je zamestnaných najviac osôb, mzdy vzrástli o 9,8 %. Po zohľadnení vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) reálne mzdy stúpli len v štyroch z 10 sledovaných odvetví. Rast reálnej mzdy zaznamenali tri odvetvia vnútorného obchodu, a ubytovanie. Zvýšenie v ubytovaní na úrovni 15,2 % je reakciou na rozbeh po takmer úplnom pandemickom zastavení služieb a tiež faktu, že dlhodobo zárobky v tomto sektore ekonomiky patria medzi najnižšie. Reálna mzda klesla najvýraznejšie v informačných a komunikačných činnostiach o 6,2 %, vo vybraných trhových službách o 2,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,8 %. V súhrne za prvé tri mesiace roku 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 26,5 % (846 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,9 % (1.206 eur). Po zohľadnení inflácie mesačná mzda reálne vzrástla v 5 odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní (o 15,7 %). Naopak najvyšší pokles reálnej mzdy nastal vo vybraných trhových službách o 4 %.

SR: Povinná recyklácia stavebného odpadu

Novela zákona o odpadoch zavádza na Slovensku selektívnu demoláciu stavieb, ktorá výrazne znižuje náklady súvisiace s odstránením stavebného odpadu. Skládkovanie bude totiž najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Reforma stavebného odpadu sa týka priemyselných odpadov a veľkých stavieb, veľkých developerských firiem, rekonštrukcie ciest, či chodníkov. 

V zmysle novej právnej úpravy sa bude vyžadovať, aby sa recyklovalo najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Selektívna demolácia zníži náklady na odstránenie stavebných odpadov desaťnásobne oproti nákladom súvisiacich s uložením odpadu na skládku. Reforma nezasahuje do drobného stavebného odpadu, ktorý patrí pod komunálny odpad a na zberný dvor. Bežného človeka, ktorý si rekonštruuje kuchyňu, kúpeľňu, alebo izbu, sa novela zákona o odpadoch nedotkne. Za drobný stavebný odpad buď zaplatí za konkrétne množstvo vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo je tento poplatok už súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad. Každá samospráva si podrobnosti upravuje vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení.

Ďalšou povinnosťou, ktorá vyplýva z návrhu novely zákona o odpadoch, je zriadenie miesta na triedenie stavebného odpadu a následná povinná systematická kontrola. Spoločnosti, ktoré vykonávajú selektívnu demoláciu, musia zabezpečiť špeciálne kontajnery na jednotlivé typy odpadov priamo na stavbe, následne aj odvoz vytriedených zložiek odpadu zo stavby. Tieto materiály sa môžu opätovne využiť na ďalšie spracovanie. Taktiež sa zavádza povinnosť ohlásiť začiatok a ukončenie demolačných prác. Týmito opatreniami sa umožní rozvoj trhu spracovateľov odpadu, ale aj výrobkov, vyrábaných z pôvodne odpadových materiálov.

EU: Lepší internet pre deti

Za posledných desať rokov sa digitálne technológie a spôsob, akým ich deti používajú, dramaticky zmenili. Väčšina detí používa smartfóny denne a takmer dvakrát viac než pred desiatimi rokmi. Navyše ich začínajú používať v oveľa mladšom veku. Moderné zariadenia im prinášajú rôzne príležitosti a výhody, nie sú však bez rizík. Nová Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti sa zameriava na prístupný, vekovo primeraný a informatívny on-line obsah a služby, ktoré by mali byť v najlepšom záujme detí.

Stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti je digitálnou zložkou komplexnej stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa, ktorú odráža digitálnu zásadu „Deti a mladí ľudia by mali byť v on-line prostredí chránení a ich postavenie by sa malo posilniť“. Prijatá bola spolu s návrhom novej legislatívy EÚ na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním. Stratégia okrem toho nadväzuje na nedávnu medzníkovú predbežnú politickú dohodu o akte o digitálnych službách, ktorý obsahuje nové záruky na ochranu maloletých a zakazuje on-line platformám zobrazovať cielenú reklamu pre maloletých založenú na profilovaní.

V novej Európskej stratégii vytvárania lepšieho internetu pre deti sa stanovuje vízia digitálneho desaťročia pre deti a mládež založená na troch kľúčových pilieroch:
1. Bezpečná digitálna skúsenosť na ochranu detí pred škodlivým a nezákonným obsahom on-line, správaním a rizikami a na zlepšenie ich pohody prostredníctvom bezpečného digitálneho prostredia primeraného veku. Aby sa digitálny svet stal bezpečným miestom pre deti a mladých ľudí, Európska komisia uľahčí vytvorenie kódexu EÚ pre koncepciu primeranú veku a do roku 2024 si vyžiada európsku normu na overovanie veku on-line. Do roku 2023 takisto preskúma, ako využiť plánovanú európsku peňaženku s digitálnou identitou na overovanie veku, podporí rýchle nahlasovanie nezákonného a škodlivého obsahu a zabezpečí jednotné harmonizované číslo „116 111“ na poskytovanie pomoci obetiam kybernetického šikanovania.
2. Posilnenie postavenia v digitálnej oblasti, aby deti získali potrebné zručnosti a kompetencie a mohli prijímať informované rozhodnutia a vyjadrovať sa v online prostredí bezpečne a zodpovedne. S cieľom podporiť posilnenie postavenia detí v digitálnom prostredí Európska komisia zorganizuje kampane v oblasti mediálnej gramotnosti pre deti, učiteľov a rodičov prostredníctvom siete centier pre bezpečnejší internet, ktorá je základom stratégie. Poskytne aj učebné moduly pre učiteľov prostredníctvom portálu betterinternetforkids.eu. Sieť centier pre bezpečnejší internet v členských štátoch, ktorá je aktívna na celoštátnej aj miestnej úrovni, posilní podporu detí v zraniteľnom postavení a pomôže preklenúť digitálnu priepasť v oblasti zručností.
3. Aktívna účasť, rešpektovanie detí tým, že v digitálnom prostredí dostanú slovo a uskutoční sa viac činností vedených deťmi na podporu inovatívnych a tvorivých bezpečných digitálnych skúseností. S cieľom zvýšiť účasť detí v digitálnom prostredí bude Európska komisia napríklad podporovať, aby skúsenejšie deti učili ostatné deti o príležitostiach aj rizikách v on-line prostredí, a každé dva roky bude organizovať hodnotenie stratégie pod vedením detí.
Radíme: Dovolenky on-line

Letné počasie inšpiruje aj na výber dovoleniek. Predpokladá sa, že tento rok narastie počet spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú rezervovať si zájazd alebo individuálne ubytovanie cez on-line portály. Na čo sa pri kúpe zájazdu cez internet zamerať a na čo si dať pozor?

Európske spotrebiteľské centrum odporúča:
 1. Neponáhľajte sa! Pred tým, než si vašu dovolenku záväzne zarezervujete, skúste si najskôr porovnať cenové ponuky na viacerých on-line rezervačných portáloch, pretože ceny sa môžu výrazne líšiť. Ceny zájazdov musia byť uvedené vrátane všetkých dodatočných poplatkov. Neskoršie zrušenie záväzne objednanej rezervácie je väčšinou spojené so storno poplatkom.
 2. Aby ste sa na dovolenke vyhli sklamaniu, skontrolujte si, aké služby sú zahrnuté v cene a či tie, ktoré očakávate, si nemusíte priplatiť.
 3. Vopred zakliknuté extra spoplatnené služby - pozor na túto zakázanú obchodnú praktiku! Pokiaľ vaša rezervácia obsahuje už vopred zakliknuté extra spoplatnené služby, o ktoré nemáte záujem, nezabudnite zakliknuté políčko odznačiť. Ak ste to nespravili, lebo ste si to všimli až po odoslaní objednávky, môžete kontaktovať centrum.
 4. Aby ste si vybrali správne cestovné poistenie, venujte pozornosť poistným podmienkam.
 5. Pred odoslaním objednávky si skontrolujte správnosť vyplnených údajov. Dodatočná zmena údajov môže byť tiež spoplatnená.
 6. Potvrdenie rezervácie vám má byť doručené na e-mail, avšak niekedy môže prísť do priečinku s nevyžiadanou poštou, skontrolujte si preto poriadne vašu mailovú schránku.
 7. Po odoslaní objednávky si urobte aj jej „printscreen“, ktorý vám môže neskôr v prípade sporu poslúžiť ako dôkaz.
V prípade, že si cez internet rezervujete individuálne ubytovanie, dávajte si pozor na podvodné ponuky neexistujúcich víl a apartmánov na rezervačných portáloch. Najlepšou ochranou je obozretnosť už pri rezervácii: 
 • Overte si či vila alebo apartmán skutočne existuje. Pokiaľ vám ich internetový vyhľadávač nezobrazí na základe adresy uvedenej v popise ponuky, kontaktujte prenajímateľa a požiadajte ho o presné súradnice. Následne využite on-line nástroje na overenie, či daná adresa existuje a či fotky a umiestnenie apartmánu alebo vily zodpovedajú realite.
 • Pokiaľ nie je možné, aby ste uhradili cenu za prenájom, resp. jej väčšiu časť až priamo pri nástupe na ubytovanie, ale úhradu musíte vykonať vopred, uprednostnite platbu kartou cez zabezpečenú platobnú bránu tretej strany. Vyhnite sa platbe vopred prevodom na účet. V prípade platby kartou sa totiž môžete v prípade podvodu obrátiť na svoju banku a požiadať o vykonanie spätného zaúčtovania platby tzv. chargebacku.
 • Aby ste minimalizovali riziko zneužitia vašich osobných údajov a platobnej karty, nenechajte sa zlákať na komunikáciu s osobou inzerujúcou prenájom ubytovania mimo zabezpečenej platformy. A nikdy neplaťte kartou prostredníctvom odkazu v mailovej správe, sms alebo prostredníctvom četových aplikácií. Pozornosť zbystrite najmä v prípade podozrivo nízkej ceny ponúkaného ubytovania.
Či už pri rezervácii ubytovania v rámci zájazdu alebo pri individuálnej rezervácii ubytovania, je dôležité neorientovať sa výlučne podľa fotografií v ponuke, pretože sa nemusia zhodovať na 100 % s realitou. Rovnako je dobré overiť si, či je popis ubytovania na on-line portáli zhodný s popisom priamo na stránke poskytovateľa ubytovania.

streda 11. mája 2022

5G: Predané frekvencie

Výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz formou elektronickej aukcie bolo úspešne ukončené. Predané frekvencie zohrajú dôležitú úlohu v budovaní 5G sietí na Slovensku. Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je 63.610.000 EUR. Víťazmi ponúkaných frekvenčných blokov, ktorých predložené ponuky splnili podmienky stanovené vo výzve, sú Orange Slovensko, O2 Slovakia, Slovak Telekom a SWAN.

Jediným hodnotiacim kritériom bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Celý proces prebehol úspešne. Vo frekvenčnom pásme 3600 MHz (5G) získala:
 • spoločnosť SWAN frekvenčný úsek 3410-3500 MHz za sumu 14.400.000 EUR,
 • ​spoločnosť Orange Slovensko frekvenčný úsek 3500-3600 MHz za sumu 16.000.000 EUR,
 • ​spoločnosť O2 Slovakia frekvenčný úsek 3600-3700 MHz za sumu 17.210.000 EUR,
 • ​spoločnosť Slovak Telekom frekvenčný úsek 3700-3800 MHz za sumu 16.000.000 EUR.
Frekvencie z frekvenčného pásma 3600 MHz sa budú môcť používať od 1. 9. 2025. Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a rozhodnutia úradu o určení podmienok vydané na základe pripravovaného výberového konania budú vydané s platnosťou do 31.12.2045.

EU: Daj tvojej vízii hlas

Ústredným prvkom Európskeho roka mládeže má byť nový on-line nástroj. Na platforme Voice your Vision (Daj tvojej vízii hlas) môžu Európania zaznamenať svoje názory a nápady týkajúce sa budúcnosti európskeho projektu. Môžu sa dotknúť všetkých otázok, ktoré sú pre nich dôležité, od zamestnanosti, inklúzie, mieru a bezpečnosti až po zmenu klímy, vzdelávanie, duševné zdravie a iné. 

Z nového prieskumu Eurobarometra (od 22. februára do 4. marca 2022) vyplýva, že angažovanosť mládeže narastá: v súčasnosti sa väčšina (58 %) mladých ľudí aktívne zapája do diania v spoločnosti, v ktorej žijú, pričom za posledných 12 mesiacov sa zúčastnili činností jednej alebo viacerých mládežníckych organizácií. Od posledného prieskumu Eurobarometra v roku 2019 je to nárast o 17 percentuálnych bodov. Okrem toho najčastejším očakávaním mladých ľudí v súvislosti s Európskym rokom mládeže 2022 je, aby činitelia s rozhodovacou právomocou viac počúvali ich požiadavky a konali podľa nich a zároveň aby podporovali ich osobný, sociálny a profesijný rozvoj (72 %). Zachovanie mieru, posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a podpora medzinárodnej spolupráce by mali byť prvoradým cieľom EÚ (37 %). Podľa ďalších najvyšších očakávaní by EÚ mala zvýšiť počet pracovných príležitostí pre mladých ľudí (33 %), bojovať proti chudobe a hospodárskym a sociálnym nerovnostiam (32 %), ako aj podporovať politiky šetrné k životnému prostrediu a bojovať proti zmene klímy (31 %). Za hlavné oblasti záujmu Európskeho roka mládeže považujú mladí ľudia duševné a fyzické zdravie a celkovú životnú pohodu (34 %), ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy (34 %), ale aj vzdelávanie a odbornú prípravu vrátane voľného pohybu vzdelávajúcich sa osôb (33 %).

Napriek pandémii z prieskumu vyplýva nárast nadnárodnej mobility mladých ľudí v porovnaní s rokom 2019, čo odráža ich silnú ochotu opäť nadväzovať cezhraničné kontakty. Na profesijnej, dobrovoľníckej, vzdelávacej alebo športovej činnosti v inej krajine EÚ sa zúčastnili takmer štyria z desiatich mladých ľudí (39 %) v porovnaní s približne tromi z desiatich (31 %) v roku 2019. Hlavným dôvodom neúčasti na projektoch mobility zostáva aj naďalej nedostatok finančných prostriedkov, hoci existencia finančnej prekážky je na ústupe (36 % v porovnaní so 42 % v roku 2019).
Výsledky prieskumu Eurobarometra v neposlednom rade potvrdzujú, že program Erasmus+, ktorý v roku 2022 oslavuje 35. výročie, pozná viac ako polovica mladých respondentov, hoci medzi členskými štátmi pretrvávajú určité rozdiely. Podiel mladých ľudí, ktorí tento program poznajú, je najväčší v Grécku (72 %) a na Cypre (70 %) a najmenší vo Švédsku (26 %).


e-Auto: Ekologická záťaž

Elektromobily sú označované z hľadiska ich prevádzky za bezemisné. Nová analytická metóda, ktorá posudzuje ekologickú záťaž počas celého životného cyklu vozidiel však ukázala, že aj automobily s alternatívnym pohonom zanechávajú významnú ekologickú stopu. dTest pripravil porovnanie celkovej ekologickej náročnosti 61 populárnych modelov automobilov všetkých typov pohonov. 

Iniciatíva Green NCAP, ktorá sa zameriava na ekologické skúšky automobilov v rámci medzinárodného projektu financovaného jednotlivými európskymi krajinami a tiež spotrebiteľskými organizáciami vrátane dTestu, vytvorila metódu analýzy životného cyklu (LCA), vďaka ktorej je teraz možné porovnávať skutočnú ekologickú stopu áut rôznych typov. Napríklad výroba  elektrického Fiata 500 a produkcia elektriny, ktorú na pohon spotrebuje počas svojho životného cyklu, zaťaží ovzdušie 31 tonami ekvivalentu CO2. To je 24-krát viac, ako váži samotný automobil. A dvojtonový naftový Land Rover Discovery Sport predstavuje záťaž vyše 70 ton ekvivalentu CO2. Analýza LCA do vplyvu na životné prostredie započítava celkové emisie skleníkových plynov a spotrebu primárnych (energetických) zdrojov - teda nielen ťažbu surovín, z ktorých sa vozidlá vyrábajú, alebo ktoré sú potrebné na výrobu paliva či energie, ale aj ďalšie faktory, ktoré sa podpisujú pod ekologickú stopu. Významným prvkom v dopade na životné prostredie je hmotnosť vozidla, ktorá môže mať dokonca väčší vplyv ako typ pohonu. Rozmernejšie elektromobily môžu počas svojej existencie v niektorých prípadoch spotrebovať viac energie ako autá s konvenčným spôsobom pohonu. Z výsledkov je zrejmé, že výroba a dodávka ropných produktov v porovnaní s výrobou elektriny produkuje síce menší objem skleníkových plynov, no spaľovacie motory sú znevýhodnené stále pomerne vysokými emisiami vytváranými počas prevádzky. Celkovú produkciu skleníkových plynov pri elektromobiloch negatívne ovplyvňuje náročná výroba batérie a rôznych elektronických komponentov, ale veľkým benefitom je možnosť neskoršej recyklácie elektronických súčiastok.

Svoju úlohu zohráva typ pohonu, hmotnosť vozidla, podmienky, v akých automobil používate a tiež zdroje energie používané v krajine, v ktorej žijete. Napríklad životný cyklus Volkswagenu ID.3 vyrobeného a prevádzkovaného vo Švédsku, kde je vysoká podpora obnoviteľných zdrojov, predstavuje produkciu zhruba 25 ton CO2. Naopak, v Poľsku, ktoré pri výrobe elektrickej energie stále vsádza na fosílne palivá, je záťaž ovzdušia pri tomto elektromobile viac ako 60 ton CO2. Zatiaľčo existujúce analýzy životných cyklov počítali iba so spotrebou oficiálne deklarovanou automobilkami, analýza životného cyklu iniciatívy Green NCAP vie rozlíšiť najlepšie, najhoršie a priemerné emisie. Skúšky zohľadňujú aj rozdiely v správaní sa vodičov či odlišné podmienky na európskych cestách. Pokles vonkajšej teploty na 7 stupňov pod bod mrazu pre niektoré elektromobily napríklad znamená dvakrát väčšiu spotrebu energie. Ešte väčší rozdiel medzi najlepšou a najhoršou dosiahnuteľnou celoživotnou produkciou emisií, je možné zaznamenať pri plug-in hybridoch. Pri niektorých modeloch môže byť rozdiel v celkovom súčte emisií až dvojnásobný v závislosti od poveternostných podmienok a dobíjania batérie.

Najväčší podiel na využitej energii má samotná prevádzka, a to bez ohľadu na spôsob pohonu. Výroba automobilov v porovnaní s tým vyjde zhruba na pätinu. Možno preto očakávať zvyšujúci sa tlak na čo najnižšiu spotrebu paliva či elektriny. Z porovnania spotreby primárnych zdrojov najlepšie dopadla Škoda Octavia Combi. Od výroby cez prevádzku až po likvidáciu, si však napriek tomu vyžiada 164 MWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe 55 priemerných európskych domácností. 

Dlhy: Neplatíme najmä kvôli strate zamestnania

Záväzok po splatnosti má 8 % Slovákov, v produktívnom veku (25 – 54 rokov) dokonca každý desiaty Slovák (10 %). Polovica dlžníkov (51 %) so záväzkami po splatnosti má nesplatené splátky bankových úverov, zatiaľčo takmer tretina (vyše 31 %) dlhuje splátky úverov nebankovým subjektom. V prieskume z roku 2020 dominovali neuhradené splátky nebankových úverov (40 %), nesplatené pôžičky od bánk (36 %), poplatky za služby ako telefóny či internet (vyše 16 %) a neuhradené poplatky za bývanie (nájomné, energie). 

Nezaplatené záväzky slovenských domácností zisťoval prieskum spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Vlani muselo odložiť splácanie svojich dlhov ešte viac Slovákov (13 %). Boli to častejšie muži ako ženy a vo všeobecnosti ľudia v strednom veku 45 až 54 rokov (15 %). Dlžníci majú najčastejšie záväzky po splatnosti vo výške 500 až 5.000 EUR (43 %) alebo do 500 EUR (33 %). V porovnaní s prieskumom v roku 2020 sa zvýšil podiel väčších dlhov po splatnosti: dlhy po splatnosti vo výške 500 až 5.000 eur malo 40 % respondentov a znížil sa podiel menších nesplácaných dlhov do 500 eur rovnako 40 % Slovákov. Dlhy po splatnosti má síce viac len o necelé jedno percento Slovákov, ale zároveň sú tieto dlhy väčšie, resp. zvýšili sa nesplatené splátky bankových úverov v porovnaní s nesplatenými splátkami nebankových úverov. 

Najčastejším dôvodom nesplácania (50 %) je strata zamestnania, oveľa častejšie u mužov (61 %) ako u žien (41 %). Takmer 23 % Slovákov nespláca svoje záväzky z dôvodu choroby a každý piaty dlžník (21 %) uvádza ako dôvod vysoké splátky niektorých úverov. „Problémy so splácaním dlhov majú najčastejšie ľudia bez maturity a nezamestnaní, prípadne zamestnanci v priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve a len minimálne ľudia pracujúci v štátnej správe, službách či armáde a bezpečnostných zložkách,“ dodáva Jaroslava Palendalová. Slováci sú voči dlžníkom s zvyčajne veľmi zhovievaví. Najčastejšie (33 %, resp. 32 %) súhlasia s tým, že hlavným dôvodom neschopnosti splácať dlhy je strata zamestnania alebo dlhodobá choroba a že do problémov so splácaním sa môže dostať každý, že je však potrebné dobre plánovať financie a mať rezervu na neočakávané výdavky. Takmer 12 % Slovákov si však myslí, že títo ľudia sa vyhýbajú zodpovednosti za svoje dlhy a že ide o osoby s nedostatočnou finančnou gramotnosťou (7 %).