streda 21. augusta 2019

Slovensko.sk: Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Zákon o e-Governmente vyžaduje, aby doložka právoplatnosti, resp. vykonateľnosti bola neoddeliteľne spojená s elektronickým úradným dokumentom, ktorého právne skutočnosti osvedčuje. Toto spojenie sa dosiahne tak, že oba dokumenty (aj rozhodnutie aj doložka) sa spoločne podpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a pripojí sa k nim kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

Správne vytvárať doložku v zmysle novely zákona o e-Governmente s účinnosťou od 1. augusta 2019 môžu orgány verejnej moci nielen spoločnou autorizáciou, ale aj pripojením celého rozhodnutia do prílohy. V prípade priloženia rozhodnutia do prílohy elektronickej úradnej správy musí byť zároveň v doložke tento elektronický úradný dokument jednoznačne identifikovaný. Pokiaľ elektronický úradný dokument vznikol spoločnou autorizáciou elektronického dokumentu vo formáte PDF s údajmi elektronického formulára, musí byť v prílohe k doložke právoplatnosti pripojený celý pôvodný elektronický úradný dokument, a teda aj súbor obsahujúci všetky časti elektronického úradného dokumentu (napr. ASiC obsahujúci PDF spoločne autorizovaný s údajmi formulára).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil doložku právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorá je zverejnená v module elektronických formulárov od 29. marca 2018 s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnosti.sk. Formulár doložky je dostupný cez zelené tlačidlo Vyznačiť doložku priamo v odoslaných elektronických úradných správach obsahujúcich elektronické úradné dokumenty, t. j. správy s class EGOV_DOCUMENT (rozhodnutia) a tiež ho môžeme hromadne pridať cez Vytvoriť oznámenie/výzvu, ktoré má každý orgán verejnej moci (OVM) vo svojej elektronickej schránke.

Novinka: Inovácie autobusového dopravcu

Slovak Lines spojil svoj rezervačný systém, nákup na webe či v mobilnej aplikácii a novú webovú stránku do jednej digitálnej platformy. Novinkou budú napríklad notifikácie o prípadných zmenách a meškaní spojov či možnosť rezervácie konkrétnych sedadiel.

Nový systém dopravcu prepája nielen digitálne, ale aj nedigitálne kanály. Predaj cez webstránku a mobilnú aplikáciu je v reálnom čase synchronizovaný s predajom u vodičov, pri pokladniach autobusových staníc či v pobočkách partnerov. Zároveň sa všetky dáta dajú prepojiť s digitálnymi tabuľami na nástupištiach či samoobslužnými kioskami. 

Komplexný systém notifikácií by mal umožniť informovanie o mimoriadnych udalostiach, akými sú meškanie spoja či zmena trasy a odchodu spoja. A čoskoro si zákazníci budú môcť rezervovať konkrétne sedadlá, alebo objednať si doplnkové služby a produkty aj od partnerov Slovak Lines.  Cestujúci by si tak v budúcnosti mohol cez aplikáciu napríklad dokúpiť cestovný lístok na MHD v Bratislave alebo lístky na rôzne mestské atrakcie či večeru v reštaurácii. Z pohľadu firmy je výhodou jednoduchší manažment cestovných poriadkov, liniek, trás a cien a zároveň aj kompletný servis lístkov a transakcií. Súčasťou systému sú aj CRM modul a dispečerský modul.

Výzva: Zelená nafta 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma od 19. augusta t.r. žiadosti o Zelenú naftu 2019.. Žiadosť si do 20. septembra môžu podať oprávnení žiadatelia, ktorí si aktivovali používateľské konto v štátnom DataCentre, keďže proces je plne elektronizovaný. Doteraz si ho vytvorilo viac ako 3.000 subjektov. 

Zelená nafta je prvá systémová štátna podpora v agrosektore v histórii Slovenska, ktorá bude 100 % realizovaná elektronicky. Oprávnení žiadatelia budú môcť z tohto systémového opatrenia získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby.
V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené budú tiež pestovanie chmeľu, viniča či liečivých rastlín.

Elektronizáciu procesu žiadostí o Zelenú naftu 2019 umožnila spolupráca s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a využitie jeho systému ITMS2014+.  Žiadatelia tak nebudú musieť podávať množstvo tlačív, ale tie si PPA overí priamo zo štátnych databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude priamo čerpať stavy hospodárskych zvierat k 30. novembru 2018 a podporované plodiny zasa z Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) za rok 2018. 

Všetky informácie o žiadostiach na Zelenú naftu 2019 sú zverejnené na webstránke PPA Podpory/Štátna pomoc/Výzvy.

utorok 20. augusta 2019

Upozorňujeme: Nebezpečný stlačený medicinálny plyn Conoxia

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu stlačený medicinálny plyn Conoxia. Obsahuje stopercentný kyslík, ktorý sa používa na liečbu alebo prevenciu akútneho alebo chronického nedostatku kyslíka v inhalačnej terapii ako súčasť anestézie alebo intenzívnej starostlivosti. 

Dôvodom stiahnutia predmetných fliaš z trhu je potenciálne riziko vznietenia počas prípravy na použitie. Stiahnutie sa týka jednotlivých tlakových fliaš, podľa ktorých je nutné sa orientovať. Nedostatkom v kvalite nemusia byť dotknuté všetky tlakové fľaše v rámci jednej šarže, preto je nutné sa riadiť čiarovými kódmi fliaš.
Konkrétne čiarové kódy sú zverejnené na webovej stránke sukl.sk vrátane metodického pokynu pre distrubučné spoločnosti a zdravotnícke zariadenia. 

ISIC: Náhrada potvrdenia o návšteve školy

Študentský preukaz ISIC (International Student Identity Card) sa čoraz viac akceptuje ako plnohodnotná náhrada potvrdenia o návšteve školy zo strany partnerských spoločností združenia CKM SYTS, ktoré vydáva na Slovensku preukazy ISIC, učiteľské ITIC (International Teacher Identity Card) a European Youth Card EURO<26 .="" font="" nbsp="">

Všetky tieto preukazy obsahujú čiarový kód s licenčným číslom a väčšina má tiež čip s výrobným číslom. Tieto identifikátory sú súčasťou databázy združenia a platnosť preukazov sa jednoducho overuje pomocou webovej služby. Združenie zaznamenalo nárast poskytovateľov zliav, ktorí overujú platnosť preukazu on-line. V súčasnosti overuje platnosť preukazov on-line 69 partnerov, čo predstavuje elektronickú kontrolu platnosti na niekoľkých stovkách miest na Slovensku. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o 44 percent. V internetových obchodoch je to bežné už viac ako desať rokov. U obchodníkov v kamenných prevádzkach overenie závisí aj od zariadení, čítačiek, ktoré používajú.

Podľa štatistík CKM SYTS počet poskytnutých zliav po on-line overení platnosti preukazu ISIS sa v prvom polroku medziročne zvýšil o viac ako 300 percent. Najvyužívanejšími zľavami s elektronickou kontrolou platnosti boli v tomto roku zľavy na elektronický tovar, špeciálny paušál u mobilného operátora a poistenie. Takáto rozsiahla spolupráca s poskytovateľmi zliav na základe on-line overenia platnosti preukazov zaraďuje Slovensko na špičku krajín združených v rámci ISIC Asociácie, do ktorej patrí vyše ako 130 krajín. 

Zelená domácnostiam: Poukážky na fotovoltické panely

V 18. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, otvorené v utorok 20. augusta 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštalácie fotovoltických panelov v celkovej sume 500.000 eur. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v 17. kole projektu vydala 421 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Podporu získali takmer všetci záujemcovia. O príspevky v 17. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 6. augusta od 15.00 hod. Kolo bolo uzatvorené takmer po deviatich minútach od spustenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 700.000 eur. 

Do konca roka plánuje SIEA vyhlásiť ešte sedem kôl v celkovej hodnote 4,8 milióna eur. Aktuálne je vydaných viac ako 4.900 platných poukážok v hodnote viac ako 9,4 milióna eur. Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).