piatok 13. mája 2022

Novinka: 4ka rozširuje služby

Zo slovenského mobilného operátora 4ky sa stáva plnohodnotný telekomunikačný operátor. Pokiaľ doteraz ponúkala len mobilné služby, po novom už obslúži aj zákazníkov, ktorí chcú domov fixné internetové pripojenie či televíziu.

Tento zásadný prerod je jednak výsledkom januárového spojenia sesterských firiem SWAN a SWAN Mobile, ale tiež dohody so Slovak Telekomom, ktorého optickú infraštruktúru bude 4ka používať na poskytovanie svojich služieb. Vo výsledku sú jej fixné služby takto dostupné pre viac ako milión domácnosti na celom Slovensku.

„Už pri zlúčení SWANu so SWAN Mobile sme sa dohodli, že celé portfólio služieb pre domácnosti – ako fixné, tak mobilné – budeme predávať pod značkou 4ka. Pre existujúceho zákazníka sa tým nič nemení, azda okrem loga na faktúre. Pre nových zákazníkov rozširujeme predajnú sieť – fixné služby si oddnes môžu kúpiť aj v partnerských sieťach Smartshop a Mobilonline. Zároveň pri kombinácii fixných a mobilných služieb môže zákazník získať zľavu a ušetriť až 96 eur ročne,“ uviedol Juraj Ondriš.

EU: Proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Len v roku 2021 bolo celosvetovo nahlásených 85 miliónov fotiek a videí znázorňujúcich sexuálne zneužívanie detí, ale mnohé ďalšie však nahlásené neboli. Sexuálne zneužívanie detí sa nebezpečne šíri. Pandémia COVID-19 tento problém ešte zhoršila: nadácia Internet Watch zaznamenala v roku 2021 medziročný nárast hlásení o potvrdenom sexuálnom zneužívaní detí o 64 %. Súčasný systém, založený na dobrovoľnom odhaľovaní a nahlasovaní zneužívania platformami, sa ukázal ako nedostatočný na to, aby deti primerane chránil. Až 95 % všetkých hlásení o sexuálnom zneužívaní detí v roku 2020 podala tá istá spoločnosť, a to napriek jasným dôkazom, že problém sa netýka len jedinej platformy.

Ak chceme účinne znemožniť, aby mohli byť prostredníctvom on-line služieb sexuálne zneužívané deti, potrebujeme jasné pravidlá s pevnými podmienkami a zárukami. Podľa nových navrhovaných pravidiel Európskej únie budú poskytovatelia musieť v rámci svojich služieb povinne odhaľovať, nahlasovať a odstraňovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí. Budú musieť posudzovať a zmierňovať riziko zneužitia ich služieb a prijať opatrenia primerané tomuto riziku vrátane pevných podmienok a záruk. Na uľahčenie úsilia poskytovateľov služieb vznikne nové nezávislé európske centrum boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí (ďalej len „centrum EÚ“), ktoré bude sústreďovať odborné znalosti, poskytovať spoľahlivé informácie o identifikovaných materiáloch, prijímať a analyzovať hlásenia poskytovateľov s cieľom nájsť mylné hlásenia a zabrániť, aby sa tieto dostali k orgánom činným v trestnom konaní, urýchlene preposielať pravdivé hlásenia orgánom činným v trestnom konaní a poskytovať podporu obetiam.

Nové pravidlá pomôžu zachrániť deti pred ďalším zneužívaním, zabrániť opätovnému výskytu materiálu on-line a odovzdať páchateľov spravodlivosti. Tieto pravidlá budú zahŕňať:
 • povinné posudzovanie rizika a opatrenia na zmiernenie rizika: Poskytovatelia hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb budú musieť posudzovať riziko zneužitia ich služieb na šírenie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo na zvádzanie detí na účely sexuálneho zneužívania, tzv. grooming. Poskytovatelia budú musieť navrhnúť aj opatrenia na zmiernenie rizika.
 • povinnosti cieleného odhaľovania na základe príkazu na odhalenie: Členské štáty budú musieť určiť vnútroštátne orgány, ktoré budú zodpovedať za kontrolu posúdenia rizika. Ak takéto orgány rozhodnú, že ešte stále je tam značné riziko, môžu požiadať súd alebo nezávislý vnútroštátny orgán o vydanie príkazu na odhalenie už známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo groomingu. Príkazy na odhalenie sú dočasné a zameriavajú sa na konkrétny druh obsahu v rámci konkrétnej služby.
 • pevné záruky pri odhaľovaní: Spoločnosti, ktoré dostali príkaz na odhalenie, budú môcť odhaliť obsah len pomocou ukazovateľov sexuálneho zneužívania detí overených a poskytnutých centrom EÚ. Detekčné technológie sa musia používať len na účely odhaľovania sexuálneho zneužívania detí. Poskytovatelia budú musieť zaviesť technológie, ktoré najmenej zasahujú do súkromia v súlade s najnovším vývojom v tomto odvetví a ktoré v maximálnej možnej miere obmedzia výskyt mylne pozitívnych výsledkov.
 • jasné oznamovacie povinnosti: Poskytovatelia, ktorí odhalili sexuálne zneužívanie detí online, ho budú musieť nahlásiť centru EÚ.
 • účinné odstraňovanie obsahu: Ak materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí nie je rýchlo odstránený, vnútroštátne orgány môžu na to vydať príkaz. Od poskytovateľov prístupu na internet sa bude takisto vyžadovať, aby znemožnili prístup k fotkám a videám, ktoré nemožno odstrániť napr. preto, že sú umiestnené mimo EÚ v nespolupracujúcich jurisdikciách.
 • obmedzenie vystavenia groomingu: V pravidlách sa vyžaduje, aby obchody s aplikáciami zabezpečili, že si deti nebudú môcť sťahovať aplikácie, ktoré ich môžu vystaviť vysokému riziku zvádzania.
 • spoľahlivé mechanizmy dohľadu a súdne prostriedky nápravy: Príkazy na odhalenie budú vydávať nezávislé vnútroštátne orgány. S cieľom minimalizovať riziko mylného odhalenia a nahlásenia bude centrum EÚ preverovať hlásenia poskytovateľov o možnom sexuálnom zneužívaní detí on-line a až potom ich poskytne orgánom činným v trestnom konaní a Europolu. Poskytovatelia aj používatelia budú mať právo podať proti akémukoľvek opatreniu, ktoré sa ich týka, žalobu na súde.
Nové centrum EÚ bude podporovať:
 • poskytovateľov on-line služieb, najmä pri plnení ich nových povinností, ako je posudzovanie rizík, odhaľovanie, nahlasovanie, odstraňovanie obsahu so sexuálnym zneužívaním detí on-line a znemožňovanie prístupu k nemu: na tento účel im bude poskytovať ukazovatele na odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí a prijímať od spoločností hlásenia;
 • vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní a Europol: bude preverovať hlásenia spoločností, aby nedošlo k omylu, a rýchlo ich postúpi orgánom činným v trestnom konaní. Pomôže to zachrániť deti pred zneužívaním a odovzdať páchateľov spravodlivosti.
 • členské štáty: bude slúžiť ako vedomostné centrum najlepších postupov v oblasti prevencie a pomoci obetiam a presadzovať prístup založený na dôkazoch.
 • obete: bude im pomáhať s odstraňovaním materiálov, ktoré obsahujú ich zneužívanie.
Zároveň Európska komisia predložila aj Európsku stratégiu vytvárania lepšieho internetu pre deti.

5G: Do konca roka dvojnásobne viac

V roku 2022 má pribudnúť viac predplatných 5G pripojení než v predchádzajúcich troch rokoch, čím stúpne 540 miliónov 5G pripojení na konci roka 2021 na vyše 1,3 miliardy už koncom tohto roka. Podľa spoločnosti Omdia bude zároveň 5G už v roku 2026 generovať takmer tri pätiny celosvetových výnosov mobilných služieb, pričom objem predplatiteľov má dosiahnuť 40 %.

„Hoci je 5G stále v plienkach a predstavuje len 5 % všetkých mobilných pripojení, výnosy z mobilných služieb 5G by mali v najbližších rokoch rýchlo rásť. Očakávame, že do roku 2026 bude 40 % všetkých mobilných predplatiteľov predstavovať 5G, čo predstavuje celkovo 4,8 miliardy. Okrem toho ročné výnosy z mobilných služieb 5G dosiahnu do roku 2026 celosvetovo 540,01 miliardy USD, teda 60 % globálnych výnosov mobilných služieb. Rast výnosov mobilných služieb 5G zvýši v roku 2026 globálne globálne výnosy z mobilných služieb na 911,61 miliardy USD oproti 798,57 miliardy USD v roku 2019," uviedla Maria Rua Aguete. Priame dôkazy o vplyve 5G na ARPU sú stále roztrieštené, keďže penetrácia 5G SIM kariet zostáva na mnohých trhoch nízka a Covid obmedzenia sa rušia a opätovne zavádzajú. V reakcii na to Aguete navrhla, že telekomunikačné spoločnosti by mali poskytnúť stratégiu, ktorá zatraktívni 5G pre svojich používateľov. Omdia považuje hry, streamovanie videa, rozšírenú realitu (AR) a virtuálnu realitu (VR) za kľúčové hnacie sily pre spotrebiteľov, aby plánovali prejsť na 5G pripojenie.

Na čele rebríčka využívania 5G v roku 2021 bola Čína  s 357 miliónmi predplatiteľmi, nasledujú USA (vyše 72 miliónov), Japonsko (vyše 23 miliónov) a Južná Kórea (vyše 20 miliónov). Spojené kráľovstvo je na piatom mieste s viac než 9 miliónmi pripojení 5G. Z hľadiska percenta populácie s pripojením 5G by bola lídrom Južná  Kórea  (vyše 40 %) nasleduje Hongkong (39 %) a Čína (30 %). V Spojenom kráľovstve malo pripojenie 5G iba 8 % populácie.


Aktuálne: Európska nedôvera v dáta

Až dve tretiny (66 %) európskych spotrebiteľov nevedia, kto má prístup k ich osobným údajom a ako sa používajú. Napriek tomu má väčšina záujem o digitálny pokrok - 58 % verí, že technológie môžu prispieť k digitálnemu pokroku ich krajiny, napríklad vytváraním nových pracovných miest a živností a 68 % chce, aby investície do technologických inovácií prispievali k zlepšeniu životných podmienok. Oproti tomu iba 6 % opýtaných si želá obchodné využitie oblastí, akou je vesmírna turistika.

Značná nerovnosť medzi túžbou po digitálnom pokroku medzi spotrebiteľmi a ich dôverou v to, ako sa ich dáta využívajú na vytváranie takýchto služieb a skúseností, by mohla podkopať potenciál technológií zlepšovať našu ekonomiku, spoločnosť a planétu, odhaľuje nová štúdia spoločnosti VMware (prieskum medzi 6.214 spotrebiteľmi z 5 krajín: Veľkej Británie (2.060), Francúzska (1.124), Nemecka (1.030), Talianska (1.020) a Španielska (1.021), 31. január až 22. marec 2022). Takmer polovica (47 %) respondentov uznáva, že zavádzanie nových technológií, ktoré posúvajú hranice, ​​môže byť nepríjemné či desivé, avšak napriek tomu verí, že sú nevyhnutné na zvyšovanie blahobytu občanov a spoločnosti. Naopak 16 % respondentov s tým nesúhlasí. Väčšina (58 %) respondentov sa stále viac obáva o bezpečnosť svojej on-line digitálnej stopy, takmer tri štvrtiny (72 %) majú obavy z úlohy, ktorú technológie zohrávajú pri šírení dezinformácií a 48 % je znepokojených, že ich podniky a organizácie sledujú a zaznamenávajú , čo robia na svojich zariadeniach. Okrem toho má iba 10 % spotrebiteľov pocit, že podniky a štáty dostatočne transparentne informujú o tom, aké technológie používajú a ako ich používajú. 

Nedôvera k dátam dosiahla bod, kedy bráni plnému využitiu potenciálu technológií pre dobrú vec. Šesťdesiat percent spotrebiteľov sa bojí, alebo sa im nepáči zdieľanie bežných osobných dát s cieľom pomôcť štátu a firmám navrhovať múdrejšiu a ekologickejšiu infraštruktúru. Len 17 % respondentov je nadšených z vyhliadky na digitálny tieň (virtuálna replika založená na nepretržite dodávaných dátach zo senzorov v určitom mieste, ktoré sledujú veličiny ako  kvalita ovzdušia, hustota dopravy, spotreba energie v budovách, objem produkovaného odpadu a pod.)  mesta, v ktorom žijú, ktorý by mohol zvýšiť efektivitu fungovania ich okolia. „Podľa Európskej komisie by prínos plného využitia dát mohol v EÚ do roku 2025 dosiahnuť 550 miliárd eur. Je na nás, ktorí pôsobíme v odbore, a na štáte, aby sme aktívne pomáhali spotrebiteľom lepšie si uvedomovať dáta a získať väčšiu istotu, a tým spoločne prispieť k posilneniu digitálnych ekonomík. Môžeme to dosiahnuť vytváraním riešení založených na individuálnej voľbe a kontrole nad dátami; inšpirovaním a vzdelávaním, aby sme pomohli zvyšovať technickú gramotnosť populácie, a budovaním dôvery, že tí, ktorí nakladajú s citlivými údajmi, sú na to spôsobilí. V posledných dvoch rokoch došlo k zásadnému pokroku smerom k svetu, ktorý je skutočne primárne digitálny. Teraz sa musíme zastaviť a zamyslieť, aby sme digitálnym inováciám otvorili nový horizont,“ uzatvára Joe Baguley.


štvrtok 12. mája 2022

SR: Zamestnanosť a mzdy v marci 2022

Hoci zamestnanosť aj mzdy na Slovensku medziročne vzrástli, reálne zárobky kvôli inflácii vo väčšine odvetví klesli. Podľa Štatistického úradu SR vo väčšine odvetví rástol tiež počet zamestnaných osôb. Naopak pokles počtu zamestnaných ľudí do 1 % vykázali dve odvetvia – priemysel, ktorý zamestnáva najviac ľudí o 0,7 % a súčasne veľkoobchod o 0,8 %.

Výraznejší nárast počtu zamestnaných bol zaznamenaný v odvetviach najviac zasiahnutých koronakrízou v predošlých dvoch rokoch, a to najmä v ubytovaní o 7,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 6,8 %. Zamestnanosť sa medziročne zvýšila tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 %, v doprave a skladovaní o 3 %, maloobchode o 2,6 % či v predaji a oprave motorových vozidiel o 2 %. Mierne vzrástol počet zamestnaných osôb aj vo vybraných trhových službách či v stavebníctve. Od začiatku roka do konca marca 2022 sa výraznejšie zvýšil priemerný počet zamestnaných osôb v ubytovaní o 6,4 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 %, ale aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,3 %. Priemysel a veľkoobchod si udržali počas prvých troch mesiacov 2022 počet zamestnancov na rovnakej úrovni ako minulý rok. Úbytok zamestnancov medziročne nastal len v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,9 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v marci 2022 v medziročnom najvýraznejšie vzrástla v ubytovaní (o 27,2 % na 903 eur). Dvojciferný rast miezd bol zaznamenaný aj v predaji a oprave motorových vozidiel (o 15,5 % na 1.252 eur), v maloobchode (o 13,7 % na 937 eur), vo veľkoobchode (o 13 % na 1.327 eur) a v stavebníctve (o 10,1 % na 869 eur). Najnižší rast miezd bol v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, v informačných a komunikačných činnostiach (o 3,6 % na 2.472 eur). V priemysle, v ktorom je zamestnaných najviac osôb, mzdy vzrástli o 9,8 %. Po zohľadnení vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) reálne mzdy stúpli len v štyroch z 10 sledovaných odvetví. Rast reálnej mzdy zaznamenali tri odvetvia vnútorného obchodu, a ubytovanie. Zvýšenie v ubytovaní na úrovni 15,2 % je reakciou na rozbeh po takmer úplnom pandemickom zastavení služieb a tiež faktu, že dlhodobo zárobky v tomto sektore ekonomiky patria medzi najnižšie. Reálna mzda klesla najvýraznejšie v informačných a komunikačných činnostiach o 6,2 %, vo vybraných trhových službách o 2,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,8 %. V súhrne za prvé tri mesiace roku 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 26,5 % (846 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,9 % (1.206 eur). Po zohľadnení inflácie mesačná mzda reálne vzrástla v 5 odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní (o 15,7 %). Naopak najvyšší pokles reálnej mzdy nastal vo vybraných trhových službách o 4 %.

SR: Povinná recyklácia stavebného odpadu

Novela zákona o odpadoch zavádza na Slovensku selektívnu demoláciu stavieb, ktorá výrazne znižuje náklady súvisiace s odstránením stavebného odpadu. Skládkovanie bude totiž najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Reforma stavebného odpadu sa týka priemyselných odpadov a veľkých stavieb, veľkých developerských firiem, rekonštrukcie ciest, či chodníkov. 

V zmysle novej právnej úpravy sa bude vyžadovať, aby sa recyklovalo najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Selektívna demolácia zníži náklady na odstránenie stavebných odpadov desaťnásobne oproti nákladom súvisiacich s uložením odpadu na skládku. Reforma nezasahuje do drobného stavebného odpadu, ktorý patrí pod komunálny odpad a na zberný dvor. Bežného človeka, ktorý si rekonštruuje kuchyňu, kúpeľňu, alebo izbu, sa novela zákona o odpadoch nedotkne. Za drobný stavebný odpad buď zaplatí za konkrétne množstvo vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo je tento poplatok už súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad. Každá samospráva si podrobnosti upravuje vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení.

Ďalšou povinnosťou, ktorá vyplýva z návrhu novely zákona o odpadoch, je zriadenie miesta na triedenie stavebného odpadu a následná povinná systematická kontrola. Spoločnosti, ktoré vykonávajú selektívnu demoláciu, musia zabezpečiť špeciálne kontajnery na jednotlivé typy odpadov priamo na stavbe, následne aj odvoz vytriedených zložiek odpadu zo stavby. Tieto materiály sa môžu opätovne využiť na ďalšie spracovanie. Taktiež sa zavádza povinnosť ohlásiť začiatok a ukončenie demolačných prác. Týmito opatreniami sa umožní rozvoj trhu spracovateľov odpadu, ale aj výrobkov, vyrábaných z pôvodne odpadových materiálov.

EU: Lepší internet pre deti

Za posledných desať rokov sa digitálne technológie a spôsob, akým ich deti používajú, dramaticky zmenili. Väčšina detí používa smartfóny denne a takmer dvakrát viac než pred desiatimi rokmi. Navyše ich začínajú používať v oveľa mladšom veku. Moderné zariadenia im prinášajú rôzne príležitosti a výhody, nie sú však bez rizík. Nová Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti sa zameriava na prístupný, vekovo primeraný a informatívny on-line obsah a služby, ktoré by mali byť v najlepšom záujme detí.

Stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti je digitálnou zložkou komplexnej stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa, ktorú odráža digitálnu zásadu „Deti a mladí ľudia by mali byť v on-line prostredí chránení a ich postavenie by sa malo posilniť“. Prijatá bola spolu s návrhom novej legislatívy EÚ na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním. Stratégia okrem toho nadväzuje na nedávnu medzníkovú predbežnú politickú dohodu o akte o digitálnych službách, ktorý obsahuje nové záruky na ochranu maloletých a zakazuje on-line platformám zobrazovať cielenú reklamu pre maloletých založenú na profilovaní.

V novej Európskej stratégii vytvárania lepšieho internetu pre deti sa stanovuje vízia digitálneho desaťročia pre deti a mládež založená na troch kľúčových pilieroch:
1. Bezpečná digitálna skúsenosť na ochranu detí pred škodlivým a nezákonným obsahom on-line, správaním a rizikami a na zlepšenie ich pohody prostredníctvom bezpečného digitálneho prostredia primeraného veku. Aby sa digitálny svet stal bezpečným miestom pre deti a mladých ľudí, Európska komisia uľahčí vytvorenie kódexu EÚ pre koncepciu primeranú veku a do roku 2024 si vyžiada európsku normu na overovanie veku on-line. Do roku 2023 takisto preskúma, ako využiť plánovanú európsku peňaženku s digitálnou identitou na overovanie veku, podporí rýchle nahlasovanie nezákonného a škodlivého obsahu a zabezpečí jednotné harmonizované číslo „116 111“ na poskytovanie pomoci obetiam kybernetického šikanovania.
2. Posilnenie postavenia v digitálnej oblasti, aby deti získali potrebné zručnosti a kompetencie a mohli prijímať informované rozhodnutia a vyjadrovať sa v online prostredí bezpečne a zodpovedne. S cieľom podporiť posilnenie postavenia detí v digitálnom prostredí Európska komisia zorganizuje kampane v oblasti mediálnej gramotnosti pre deti, učiteľov a rodičov prostredníctvom siete centier pre bezpečnejší internet, ktorá je základom stratégie. Poskytne aj učebné moduly pre učiteľov prostredníctvom portálu betterinternetforkids.eu. Sieť centier pre bezpečnejší internet v členských štátoch, ktorá je aktívna na celoštátnej aj miestnej úrovni, posilní podporu detí v zraniteľnom postavení a pomôže preklenúť digitálnu priepasť v oblasti zručností.
3. Aktívna účasť, rešpektovanie detí tým, že v digitálnom prostredí dostanú slovo a uskutoční sa viac činností vedených deťmi na podporu inovatívnych a tvorivých bezpečných digitálnych skúseností. S cieľom zvýšiť účasť detí v digitálnom prostredí bude Európska komisia napríklad podporovať, aby skúsenejšie deti učili ostatné deti o príležitostiach aj rizikách v on-line prostredí, a každé dva roky bude organizovať hodnotenie stratégie pod vedením detí.
Radíme: Dovolenky on-line

Letné počasie inšpiruje aj na výber dovoleniek. Predpokladá sa, že tento rok narastie počet spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú rezervovať si zájazd alebo individuálne ubytovanie cez on-line portály. Na čo sa pri kúpe zájazdu cez internet zamerať a na čo si dať pozor?

Európske spotrebiteľské centrum odporúča:
 1. Neponáhľajte sa! Pred tým, než si vašu dovolenku záväzne zarezervujete, skúste si najskôr porovnať cenové ponuky na viacerých on-line rezervačných portáloch, pretože ceny sa môžu výrazne líšiť. Ceny zájazdov musia byť uvedené vrátane všetkých dodatočných poplatkov. Neskoršie zrušenie záväzne objednanej rezervácie je väčšinou spojené so storno poplatkom.
 2. Aby ste sa na dovolenke vyhli sklamaniu, skontrolujte si, aké služby sú zahrnuté v cene a či tie, ktoré očakávate, si nemusíte priplatiť.
 3. Vopred zakliknuté extra spoplatnené služby - pozor na túto zakázanú obchodnú praktiku! Pokiaľ vaša rezervácia obsahuje už vopred zakliknuté extra spoplatnené služby, o ktoré nemáte záujem, nezabudnite zakliknuté políčko odznačiť. Ak ste to nespravili, lebo ste si to všimli až po odoslaní objednávky, môžete kontaktovať centrum.
 4. Aby ste si vybrali správne cestovné poistenie, venujte pozornosť poistným podmienkam.
 5. Pred odoslaním objednávky si skontrolujte správnosť vyplnených údajov. Dodatočná zmena údajov môže byť tiež spoplatnená.
 6. Potvrdenie rezervácie vám má byť doručené na e-mail, avšak niekedy môže prísť do priečinku s nevyžiadanou poštou, skontrolujte si preto poriadne vašu mailovú schránku.
 7. Po odoslaní objednávky si urobte aj jej „printscreen“, ktorý vám môže neskôr v prípade sporu poslúžiť ako dôkaz.
V prípade, že si cez internet rezervujete individuálne ubytovanie, dávajte si pozor na podvodné ponuky neexistujúcich víl a apartmánov na rezervačných portáloch. Najlepšou ochranou je obozretnosť už pri rezervácii: 
 • Overte si či vila alebo apartmán skutočne existuje. Pokiaľ vám ich internetový vyhľadávač nezobrazí na základe adresy uvedenej v popise ponuky, kontaktujte prenajímateľa a požiadajte ho o presné súradnice. Následne využite on-line nástroje na overenie, či daná adresa existuje a či fotky a umiestnenie apartmánu alebo vily zodpovedajú realite.
 • Pokiaľ nie je možné, aby ste uhradili cenu za prenájom, resp. jej väčšiu časť až priamo pri nástupe na ubytovanie, ale úhradu musíte vykonať vopred, uprednostnite platbu kartou cez zabezpečenú platobnú bránu tretej strany. Vyhnite sa platbe vopred prevodom na účet. V prípade platby kartou sa totiž môžete v prípade podvodu obrátiť na svoju banku a požiadať o vykonanie spätného zaúčtovania platby tzv. chargebacku.
 • Aby ste minimalizovali riziko zneužitia vašich osobných údajov a platobnej karty, nenechajte sa zlákať na komunikáciu s osobou inzerujúcou prenájom ubytovania mimo zabezpečenej platformy. A nikdy neplaťte kartou prostredníctvom odkazu v mailovej správe, sms alebo prostredníctvom četových aplikácií. Pozornosť zbystrite najmä v prípade podozrivo nízkej ceny ponúkaného ubytovania.
Či už pri rezervácii ubytovania v rámci zájazdu alebo pri individuálnej rezervácii ubytovania, je dôležité neorientovať sa výlučne podľa fotografií v ponuke, pretože sa nemusia zhodovať na 100 % s realitou. Rovnako je dobré overiť si, či je popis ubytovania na on-line portáli zhodný s popisom priamo na stránke poskytovateľa ubytovania.

streda 11. mája 2022

5G: Predané frekvencie

Výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz formou elektronickej aukcie bolo úspešne ukončené. Predané frekvencie zohrajú dôležitú úlohu v budovaní 5G sietí na Slovensku. Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je 63.610.000 EUR. Víťazmi ponúkaných frekvenčných blokov, ktorých predložené ponuky splnili podmienky stanovené vo výzve, sú Orange Slovensko, O2 Slovakia, Slovak Telekom a SWAN.

Jediným hodnotiacim kritériom bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Celý proces prebehol úspešne. Vo frekvenčnom pásme 3600 MHz (5G) získala:
 • spoločnosť SWAN frekvenčný úsek 3410-3500 MHz za sumu 14.400.000 EUR,
 • ​spoločnosť Orange Slovensko frekvenčný úsek 3500-3600 MHz za sumu 16.000.000 EUR,
 • ​spoločnosť O2 Slovakia frekvenčný úsek 3600-3700 MHz za sumu 17.210.000 EUR,
 • ​spoločnosť Slovak Telekom frekvenčný úsek 3700-3800 MHz za sumu 16.000.000 EUR.
Frekvencie z frekvenčného pásma 3600 MHz sa budú môcť používať od 1. 9. 2025. Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a rozhodnutia úradu o určení podmienok vydané na základe pripravovaného výberového konania budú vydané s platnosťou do 31.12.2045.

EU: Daj tvojej vízii hlas

Ústredným prvkom Európskeho roka mládeže má byť nový on-line nástroj. Na platforme Voice your Vision (Daj tvojej vízii hlas) môžu Európania zaznamenať svoje názory a nápady týkajúce sa budúcnosti európskeho projektu. Môžu sa dotknúť všetkých otázok, ktoré sú pre nich dôležité, od zamestnanosti, inklúzie, mieru a bezpečnosti až po zmenu klímy, vzdelávanie, duševné zdravie a iné. 

Z nového prieskumu Eurobarometra (od 22. februára do 4. marca 2022) vyplýva, že angažovanosť mládeže narastá: v súčasnosti sa väčšina (58 %) mladých ľudí aktívne zapája do diania v spoločnosti, v ktorej žijú, pričom za posledných 12 mesiacov sa zúčastnili činností jednej alebo viacerých mládežníckych organizácií. Od posledného prieskumu Eurobarometra v roku 2019 je to nárast o 17 percentuálnych bodov. Okrem toho najčastejším očakávaním mladých ľudí v súvislosti s Európskym rokom mládeže 2022 je, aby činitelia s rozhodovacou právomocou viac počúvali ich požiadavky a konali podľa nich a zároveň aby podporovali ich osobný, sociálny a profesijný rozvoj (72 %). Zachovanie mieru, posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a podpora medzinárodnej spolupráce by mali byť prvoradým cieľom EÚ (37 %). Podľa ďalších najvyšších očakávaní by EÚ mala zvýšiť počet pracovných príležitostí pre mladých ľudí (33 %), bojovať proti chudobe a hospodárskym a sociálnym nerovnostiam (32 %), ako aj podporovať politiky šetrné k životnému prostrediu a bojovať proti zmene klímy (31 %). Za hlavné oblasti záujmu Európskeho roka mládeže považujú mladí ľudia duševné a fyzické zdravie a celkovú životnú pohodu (34 %), ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy (34 %), ale aj vzdelávanie a odbornú prípravu vrátane voľného pohybu vzdelávajúcich sa osôb (33 %).

Napriek pandémii z prieskumu vyplýva nárast nadnárodnej mobility mladých ľudí v porovnaní s rokom 2019, čo odráža ich silnú ochotu opäť nadväzovať cezhraničné kontakty. Na profesijnej, dobrovoľníckej, vzdelávacej alebo športovej činnosti v inej krajine EÚ sa zúčastnili takmer štyria z desiatich mladých ľudí (39 %) v porovnaní s približne tromi z desiatich (31 %) v roku 2019. Hlavným dôvodom neúčasti na projektoch mobility zostáva aj naďalej nedostatok finančných prostriedkov, hoci existencia finančnej prekážky je na ústupe (36 % v porovnaní so 42 % v roku 2019).
Výsledky prieskumu Eurobarometra v neposlednom rade potvrdzujú, že program Erasmus+, ktorý v roku 2022 oslavuje 35. výročie, pozná viac ako polovica mladých respondentov, hoci medzi členskými štátmi pretrvávajú určité rozdiely. Podiel mladých ľudí, ktorí tento program poznajú, je najväčší v Grécku (72 %) a na Cypre (70 %) a najmenší vo Švédsku (26 %).


e-Auto: Ekologická záťaž

Elektromobily sú označované z hľadiska ich prevádzky za bezemisné. Nová analytická metóda, ktorá posudzuje ekologickú záťaž počas celého životného cyklu vozidiel však ukázala, že aj automobily s alternatívnym pohonom zanechávajú významnú ekologickú stopu. dTest pripravil porovnanie celkovej ekologickej náročnosti 61 populárnych modelov automobilov všetkých typov pohonov. 

Iniciatíva Green NCAP, ktorá sa zameriava na ekologické skúšky automobilov v rámci medzinárodného projektu financovaného jednotlivými európskymi krajinami a tiež spotrebiteľskými organizáciami vrátane dTestu, vytvorila metódu analýzy životného cyklu (LCA), vďaka ktorej je teraz možné porovnávať skutočnú ekologickú stopu áut rôznych typov. Napríklad výroba  elektrického Fiata 500 a produkcia elektriny, ktorú na pohon spotrebuje počas svojho životného cyklu, zaťaží ovzdušie 31 tonami ekvivalentu CO2. To je 24-krát viac, ako váži samotný automobil. A dvojtonový naftový Land Rover Discovery Sport predstavuje záťaž vyše 70 ton ekvivalentu CO2. Analýza LCA do vplyvu na životné prostredie započítava celkové emisie skleníkových plynov a spotrebu primárnych (energetických) zdrojov - teda nielen ťažbu surovín, z ktorých sa vozidlá vyrábajú, alebo ktoré sú potrebné na výrobu paliva či energie, ale aj ďalšie faktory, ktoré sa podpisujú pod ekologickú stopu. Významným prvkom v dopade na životné prostredie je hmotnosť vozidla, ktorá môže mať dokonca väčší vplyv ako typ pohonu. Rozmernejšie elektromobily môžu počas svojej existencie v niektorých prípadoch spotrebovať viac energie ako autá s konvenčným spôsobom pohonu. Z výsledkov je zrejmé, že výroba a dodávka ropných produktov v porovnaní s výrobou elektriny produkuje síce menší objem skleníkových plynov, no spaľovacie motory sú znevýhodnené stále pomerne vysokými emisiami vytváranými počas prevádzky. Celkovú produkciu skleníkových plynov pri elektromobiloch negatívne ovplyvňuje náročná výroba batérie a rôznych elektronických komponentov, ale veľkým benefitom je možnosť neskoršej recyklácie elektronických súčiastok.

Svoju úlohu zohráva typ pohonu, hmotnosť vozidla, podmienky, v akých automobil používate a tiež zdroje energie používané v krajine, v ktorej žijete. Napríklad životný cyklus Volkswagenu ID.3 vyrobeného a prevádzkovaného vo Švédsku, kde je vysoká podpora obnoviteľných zdrojov, predstavuje produkciu zhruba 25 ton CO2. Naopak, v Poľsku, ktoré pri výrobe elektrickej energie stále vsádza na fosílne palivá, je záťaž ovzdušia pri tomto elektromobile viac ako 60 ton CO2. Zatiaľčo existujúce analýzy životných cyklov počítali iba so spotrebou oficiálne deklarovanou automobilkami, analýza životného cyklu iniciatívy Green NCAP vie rozlíšiť najlepšie, najhoršie a priemerné emisie. Skúšky zohľadňujú aj rozdiely v správaní sa vodičov či odlišné podmienky na európskych cestách. Pokles vonkajšej teploty na 7 stupňov pod bod mrazu pre niektoré elektromobily napríklad znamená dvakrát väčšiu spotrebu energie. Ešte väčší rozdiel medzi najlepšou a najhoršou dosiahnuteľnou celoživotnou produkciou emisií, je možné zaznamenať pri plug-in hybridoch. Pri niektorých modeloch môže byť rozdiel v celkovom súčte emisií až dvojnásobný v závislosti od poveternostných podmienok a dobíjania batérie.

Najväčší podiel na využitej energii má samotná prevádzka, a to bez ohľadu na spôsob pohonu. Výroba automobilov v porovnaní s tým vyjde zhruba na pätinu. Možno preto očakávať zvyšujúci sa tlak na čo najnižšiu spotrebu paliva či elektriny. Z porovnania spotreby primárnych zdrojov najlepšie dopadla Škoda Octavia Combi. Od výroby cez prevádzku až po likvidáciu, si však napriek tomu vyžiada 164 MWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe 55 priemerných európskych domácností. 

Dlhy: Neplatíme najmä kvôli strate zamestnania

Záväzok po splatnosti má 8 % Slovákov, v produktívnom veku (25 – 54 rokov) dokonca každý desiaty Slovák (10 %). Polovica dlžníkov (51 %) so záväzkami po splatnosti má nesplatené splátky bankových úverov, zatiaľčo takmer tretina (vyše 31 %) dlhuje splátky úverov nebankovým subjektom. V prieskume z roku 2020 dominovali neuhradené splátky nebankových úverov (40 %), nesplatené pôžičky od bánk (36 %), poplatky za služby ako telefóny či internet (vyše 16 %) a neuhradené poplatky za bývanie (nájomné, energie). 

Nezaplatené záväzky slovenských domácností zisťoval prieskum spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Vlani muselo odložiť splácanie svojich dlhov ešte viac Slovákov (13 %). Boli to častejšie muži ako ženy a vo všeobecnosti ľudia v strednom veku 45 až 54 rokov (15 %). Dlžníci majú najčastejšie záväzky po splatnosti vo výške 500 až 5.000 EUR (43 %) alebo do 500 EUR (33 %). V porovnaní s prieskumom v roku 2020 sa zvýšil podiel väčších dlhov po splatnosti: dlhy po splatnosti vo výške 500 až 5.000 eur malo 40 % respondentov a znížil sa podiel menších nesplácaných dlhov do 500 eur rovnako 40 % Slovákov. Dlhy po splatnosti má síce viac len o necelé jedno percento Slovákov, ale zároveň sú tieto dlhy väčšie, resp. zvýšili sa nesplatené splátky bankových úverov v porovnaní s nesplatenými splátkami nebankových úverov. 

Najčastejším dôvodom nesplácania (50 %) je strata zamestnania, oveľa častejšie u mužov (61 %) ako u žien (41 %). Takmer 23 % Slovákov nespláca svoje záväzky z dôvodu choroby a každý piaty dlžník (21 %) uvádza ako dôvod vysoké splátky niektorých úverov. „Problémy so splácaním dlhov majú najčastejšie ľudia bez maturity a nezamestnaní, prípadne zamestnanci v priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve a len minimálne ľudia pracujúci v štátnej správe, službách či armáde a bezpečnostných zložkách,“ dodáva Jaroslava Palendalová. Slováci sú voči dlžníkom s zvyčajne veľmi zhovievaví. Najčastejšie (33 %, resp. 32 %) súhlasia s tým, že hlavným dôvodom neschopnosti splácať dlhy je strata zamestnania alebo dlhodobá choroba a že do problémov so splácaním sa môže dostať každý, že je však potrebné dobre plánovať financie a mať rezervu na neočakávané výdavky. Takmer 12 % Slovákov si však myslí, že títo ľudia sa vyhýbajú zodpovednosti za svoje dlhy a že ide o osoby s nedostatočnou finančnou gramotnosťou (7 %).

utorok 10. mája 2022

SR: Iba 24 % Slovákov pracuje vo svojom odbore

Zhruba 37 % Slovákov vykonáva úplne inú prácu, ako vyštudovali. Naopak v oblasti, ktorú vyštudovali, pracuje 24 % ľudí. Podľa prieskumu portálu Kariéra.sk medzi 3.255 respondentmi ďalšie skupiny tvoria ľudia, ktorí chcú pracovať v odbore svojho štúdia, ale nenachádzajú v ňom dostatok pracovných príležitostí, alebo ich daný odbor prestal zaujímať. 

Slovenskí zamestnávatelia hľadajú najmä kvalifikovanú pracovnú silu z technického odvetvia, ktorú sa im dlhodobo nedarí obsadiť. Sú to technické pozície v oblasti IT, v priemysle, vo výrobe a na trhu chýbajú aj remeselníci. Mladí ľudia však naopak čoraz viac vyhľadávajú netechnické odbory, akými sú filozofické, politologické či humanitné vedy. Najviac pracovných príležitostí podľa portálu môžu absolventi nájsť v oblasti výroby, v logistike, obchode, administratíve a aj cestovnom ruchu. Prvé pracovné skúsenosti však zvyknú absolventi aj napriek ukončenej vysokej škole hľadať napríklad v oblasti administratívy.

Na portáli si za posledný rok vytvorilo svoj životopis 38,4 % absolventov. Väčšinu z nich tvorili absolventi stredných škôl s maturitou a bez nej, ale aj absolventi vysokých škôl a vysokoškolskí študenti. Medzi odvetvia, ktoré majú najväčší pomer ponúk vhodných pre absolventov voči všetkým ponukám, patrí chemický priemysel (61 %), sociálne služby (60 %), výrobné odvetvia (53 %) a iné. Ľudia bez praxe tesne po škole si však niekedy predstavujú svoj budúci plat vyšší, ako je skutočný ponúkaný plat pri vstupe na trh práce. Od zamestnávateľa požadujú tiež benefity, čo najväčšiu flexibilitu, zaujímavé platové podmienky. Dnešná generácia sa čoraz menej zaujíma o manuálnu prácu či remeslá. 

EU: Konzultácia o fúziách

Európska komisia začala verejnú konzultáciu, v ktorej vyzvala všetky zainteresované strany, aby do  3. júna 2022 predložili pripomienky k návrhu revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách a k oznámeniu o zjednodušenom postupe.

V auguste 2016 začal proces dôkladného preskúmania procesných a jurisdikčných pravidiel týkajúcich sa fúzií. Cieľom je zamerať sa na komisný postup preskúmania fúzií v prípadoch, v ktorých je nepravdepodobné, že by vyvolali obavy z narušenia hospodárskej súťaže, a ktoré sa riešia v rámci zjednodušeného postupu. Zámerom je takisto zjednodušiť tento postup preskúmania fúzií a sústrediť zdroje na tie najzložitejšie a najrelevantnejšie prípady. Uvedený proces zahŕňal hodnotenie procesných a jurisdikčných aspektov pravidiel kontroly fúzií v Európskej únii a verejnú konzultáciu o úvodnom posúdení vplyvu.

Navrhované zmeny - ciele:
 • rozšíriť a objasniť kategórie prípadov, ktoré možno riešiť v rámci zjednodušeného postupu,
 • zaviesť prepracované záruky, aby sa zjednodušený postup neuplatňoval na prípady, ktoré si zaslúžia podrobnejšie preskúmanie,
 • zabezpečiť účinný a primeraný zber informácií vďaka zavedeniu nového tlačiva na oznamovanie zjednodušených prípadov vo formáte zaškrtávania políčok,
 • zefektívniť preskúmanie nezjednodušených prípadov, a to obmedzením a objasnením požiadaviek na informácie,
 • zaviesť elektronické oznámenia a poskytnúť dotknutým stranám možnosť predložiť určité dokumenty elektronicky.
SR: V apríli zbankrotovalo vyše 700 Slovákov

V apríli tohto roka zbankrotovalo 748 Slovákov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 78,52 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom však pokles o 11,27 %. Podľa spoločnosť CRIF SK bolo celkom počas prvých štyroch mesiacov tohto roka na Slovensku vyhlásených 3.057 osobných bankrotov.

„V apríli zbankrotovalo aj 94 ľudí bez vlastného domova, čo predstavuje až 12,75 % z celkového počtu vyhlásených osobných bankrotov. Je to viac, ako obvykle,“ upozornila hlavná analytička Jana Marková. Do registra diskvalifikácií nepribudol žiadny dlžník a žiadnej osobe nebol zrušený konkurz pre nepoctivý zámer.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v apríli ich pripadalo na mužov 467 a na ženy 281. Aj teraz boli najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov štyridsiatnici s podielom 29,95 %. Vo štvrtom mesiaci tohto roka súdy vyhlásili najviac osobných bankrotov v Banskobystrickom a v Prešovskom kraji – 143.

Výzva: Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov

Na zlepšenie digitálnych zručností zdravotne znevýhodnených občanov je určených 3 milióny eur  v rámci novej dopytovej výzvy Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny - prioritná os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Na jeden projekt je možné získať od 50.000 do 200.000 eur.

Výzva je určená pre znevýhodnené skupiny s dôrazom na zdravotne znevýhodnených občanov. O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, združenia, ale aj Slovenský Červený kríž.  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 27. júna 2022.

Žiadať je možné o podporu na vzdelávanie lektorov, inštruktorov, metodikov či asistentov, ktorí vzdelávajú zdravotne znevýhodnených občanov. Taktiež na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených občanov, aby vo väčšej miere mohli využívať softvérové nástroje a aplikácie. Treťou oprávnenou aktivitou je nákup hardvérových a softvérových zariadení, akými sú napríklad aj zariadenia na tlmočenie alebo pomôcky na asistovanú podporu.


pondelok 9. mája 2022

Upozorňujeme: Správne nastavenie súhlasu

Podľa Zákona o elektronických komunikáciách (§ 109 ods. 8) získavať a ukladať informácie zo zariadení používateľa internetu pri prezeraní webových stránok je možné iba s jeho preukázateľným súhlasom. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb už začal vykonávať kontroly získavania týchto súhlasov so spracúvaním a ukladaním súborov cookies, pričom môže udeliť aj pokuty.

Súbormi cookies sa rozumejú malé jednoduché textové súbory, ktoré webový server ukladá do zariadenia pri návšteve a prezeraní webových stránok. Žiadosti o súhlas s ukladaním a spracúvaním informácií prostredníctvom cookies sa na webových stránkach často objavujú vo veľkosti, ktorá prekrýva takmer celý ich obsah, a tým komplikujú používanie webových stránok zo strany používateľa. V niektorých prípadoch dokonca ani nemá na výber, a ak chce pokračovať v prehliadaní webovej stránky, musí kliknúť na tlačidlo „súhlasím“ alebo „prijať“. 

Spoločnosti používajú rôzne praktiky, aby prinútili používateľov „súhlasiť“. Prevádzkovatelia webových stránok sa cielene snažia dizajnovať možnosť udelenia súhlasu so spracovaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom cookies tak, aby čo najviac používateľov kliklo na „súhlasím“. Pri kontrolách môže pritom  regulačný úrad za nesprávne nastavenie súborov cookies udeliť pokutu od 200 eur až do 10 % z obratu prevádzkovateľa webovej stránky.

EU: Prvé projekty Nového európskeho Bauhausu

V rámci výzvy na podporu vlajkových demonštračných projektov Nového európskeho Bauhausu vo výške 25 miliónov eur bolo vybraných päť projektov a s vybranými príjemcami sa momentálne rokuje o dohodách o grante. Pomôžu vytvoriť udržateľnejšie, inkluzívnejšie a krajšie priestory po celej Európskej únii a zapojiť občanov do zelenej transformácie na miestnej úrovni.

Každý z piatich vybraných projektov získa finančnú podporu vo výške približne 5 miliónov eur. Realizovať sa budú v 11 členských krajinách (Belgicko, Česko, Nemecko, Dánsko, Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Slovinsko a Portugalsko), ako aj v Nórsku a Turecku. Venovať sa budú témam ako obnova budov, obehovosť, umenie, kultúrne dedičstvo, vzdelávanie, inteligentné mestá či obnova miest a vidieka:
 • CULTUURCAMPUS (udržateľné centrum umenia, výskumu, vzdelávania a komunity ako katalyzátora): spájaním vzdelávania, výskumu, politiky a kultúry a zohľadnením reálnych skúseností obyvateľov sa projekt zameriava na transformáciu znevýhodnenej mestskej oblasti Rotterdam – juh (NL). Cultuurcampus bude sídliť v historickej budove a bude pôsobiť ako centrum pre rôzne skupiny a činnosti.
 • NEB-STAR (Nový európsky Bauhaus STAvangeR): bude demonštrovať, ako možno zásady a hodnoty európskeho Bauhausu zaradiť do plánov územnej transformácie v Stavangeri (NO), Prahe (CZ) a Utrechte (NL). Projekt bude riešiť štyri symbolické výzvy spojené s klimaticky neutrálnymi mestami, pričom vo všetkých sa zohľadnia miestne potreby a obavy formou kreatívnej spolupráce s obyvateľmi a so zainteresovanými stranami.
 • NEBhourhoods: v rámci tohto projektu sa bude mestská časť Mníchova Neuperlach (DE) pripravovať na budúcnosť predstavenú v Európskej zelenej dohode, a to v súvislosti so zastavaným prostredím, s obehovosťou, mobilitou, energetikou, potravinami a so zdravím. Projekt bude stavať na silných stránkach tejto lokality – silného zmyslu pre komunitu, rozsiahlych zelených plôch, rozsiahlych obytných plôch, aj keď potrebujú renováciu – a bude riešiť jej slabé stránky – nezamestnanosť, ktorá je vyššia než priemer, a úroveň vzdelania, ktorá je nižšia než priemer.
 • DESIRE (z angl. Designing the Irresistible Circular Society): cieľom je riešiť hlavné výzvy, s ktorými sa musia vysporiadať spoločnosti a mestá: zmena klímy, strata biodiverzity a dostupnosť zdrojov. Na základe troch hlavných tém inkluzívnosti, obehovosti a zosúladenia miest s prírodou sa v rámci projektu využije umenie, architektúra a dizajn na to, aby sa preskúmali alternatívne spôsoby transformácie území v rôznych európskych mestách (DK, NL, SI, IT, LV).
 • EHHUR (z angl. EYES HEARTS HANDS Urban Revolution): projekt podporuje mestá a zraniteľné obyvateľstvo pri transformácii ich zastavaného prostredia. Pokrýva sedem rôznych lokalít v EÚ a pridružených krajinách (DK, EL, BE, PT, TR, HR, IT) a pokúsi sa riešiť sociálno-ekonomické a kultúrne výzvy, napríklad sociálnu segregáciu, energetickú chudobu či degradáciu historických centier miest, z ktorých odišli obyvatelia.
Na podporu projektov v rámci Nového európskeho Bauhausu poslúži ďalší projekt, koordinačné a podporné opatrenie CRAFT (z angl. CReating Actionable FuTures), ktoré poskytne financie vo výške 2 milióny eur. Bude testovať kolaboratívne miestne modely transformácie Nového európskeho Bauhausu v troch mestách určených ako „experimentálne“ (Amsterdam, Bologna a Praha) a vypracuje pokyny pre 100 miest vybraných v rámci misie EÚ zameranej na vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest.

On-line: Zaručená elektronická faktúra

Nový informačný systém zaručenej elektronickej fakturácie a zasielania údajov z faktúr finančnej správe predstavilo ministerstvo financií. Zasielanie údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov je súčasťou opatrení, ktorými chcú ministerstvo a finančná správa bojovať proti daňovým podvodom, znižovať daňovú medzeru, zefektívňovať výber daní a tak celý systém.

Ministerstvo financií v spolupráci s finančnou správou zavádza jednotný proces elektronizácie obehu faktúr a zasielania štruktúrovaných údajov z faktúr cez informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA). Implementácia zaručenej elektronickej fakturácie prispieva k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov. Informačný systém prináša možnosti vyhotovovania elektronických faktúr aj pre malých podnikateľov. Bezodplatne poskytnutá webová on-line aplikácia im pomôže pri vyhotovovaní a správe faktúr v predpísanom elektronickom formáte a zároveň poskytne možnosť automatizovaných formálnych kontrol elektronických faktúr v reálnom čase.

Pre podnikateľov využívajúcich vlastné softvéry IS EFA ponúka otvorené programové rozhranie, prostredníctvom ktorého môžu faktúry vytvárané vo svojich systémoch preniesť do IS EFA bez nutnosti ďalšieho zásahu používateľa. Podrobné informácie a technické podrobnosti s možnosťou otestovania systému sú dostupné na webových stránkach web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk.


Novinka: Štipendium pre vysokoškolákov

Tohtoroční maturanti na Slovensku môžu po prvýkrát získať štipendium v celkovej výške 9.000 eur. Podľa ministerstva školstva má byť udelených celkovo 1.400 štipendií. Cieľom je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách. Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

V aktuálnom roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov:
 • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest),
 • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest).
Študenti sa môžu registrovať do 31.5.2022 na webových stránkach stipendia.portalvs.sk. Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch či výsledky v ďalších činnostiach, ako napríklad súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity. Rezort školstva tak chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3.000 € za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 € mesačne. Tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 200 € mesačne, ktoré budú určené na systematickú prácu so šikovnými študentmi.