piatok 23. februára 2024

Inflácia: V januári najnižšia od leta 2021

Januárová inflácia na Slovensku sa podľa údajov štatistického úradu v medziročnom porovnaní dostala po vyše roku pod 4 %. Utlmovanie zdražovania sa výrazne prejavilo pri bývaní s energiami a potravinách. Oproti decembru boli vyššie najmä ceny ovocia a zeleniny, poplatky za vzdelávanie a pohonné látky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli v januári oproti decembru o 0,7 %. Pri januárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,9 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 4,5 % a čistá inflácia hodnotu 4,3 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,5 % a čistá inflácia hodnotu 0,2 %.

Najväčší vplyv na januárový rast inflácie malo zdražovanie potravín a nealkoholických nápojov, ktorých ceny sa medzimesačne zvýšili o 1,3 %. Zdraželo predovšetkým ovocie, zelenina a cukor s cukrovinkami, minerálne vody a šťavy. Ceny mäsa naopak klesli, v priemere o 1 %. Vyššie boli aj ceny dopravy, najmä vplyvom rastu cien pohonných látok a cestnej autobusovej doprave. Ďalším výrazným vplyvom bolo zvyšovanie poplatkov v odbore vzdelávanie o 1,9 %, najmä úprava cien za škôlky a jazykové kurzy. Naopak, výraznejší tlmiaci efekt na medzimesačný rast cien mali novoročné výpredaje odevov a obuvi o 1,3 %. V porovnaní s decembrom sa zvyčajné januárové zdražovanie cien za bývanie a energie neprejavilo, naopak ceny klesli, najmä však za teplo (o 2,6 %).

Tempo rastu cien v medziročnom porovnaní aktuálne dosiahlo hodnotu 3,9 %. Najväčší vplyv na celkovú infláciu v rámci medziročného porovnania mali naďalej ceny potravín s nealko nápojmi, a tiež ceny bývania a energií. Tempo zdražovania potravín sa z úrovne takmer 29 % zo začiatku minulého roka spomalilo na aktuálnu hodnotu 4,9 %. Ceny zeleniny a cukru s cukrovinkami rástli ešte stále dvojciferným tempom. Menej ako pred rokom spotrebitelia platili len za mlieko, syry a vajcia o 3,2 % a za oleje a tuky o 4,5 %. Ceny v odbore bývanie a energie klesali, v januári ich rast dosiahol priemernú úroveň 0,5 %, čo je najnižšia hodnota od mája 2021. Spomaľovanie celkového rastu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny energií o 1,2 % a imputovaného nájomného o 0,5 %. Rástli však ceny vodného a stočného, odvozu odpadu ako aj ceny za údržbu a opravy obydlia. Medziročný pokles cien za pohonné hmoty sa ku koncu roka postupne zmierňoval a v januári platili spotrebitelia už len o 0,4 % menej ako pred rokom.

štvrtok 22. februára 2024

EU: Preukaz pre zdravotne postihnutých

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie dosiahli dohodu o smernici, ktorou sa ustanoví európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Smernicu navrhla Európska komisia v septembri 2023. V nadchádzajúcich mesiacoch smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Do 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti budú musieť členské štáty začleniť ustanovenia smernice do vnútroštátneho práva. O rok neskôr nadobudne účinnosť legislatíva, kedy môžu osoby so zdravotným postihnutím požiadať o preukazy.

Harmonizovaný európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a zlepšený európsky parkovací preukaz zabezpečia ľahšie uznávanie zdravotného postihnutia a rovnaký prístup k osobitným podmienkam a preferenčnému zaobchádzaniu v celej EÚ počas krátkodobých pobytov v iných krajinách EÚ. Tieto preukazy uľahčia mobilitu osôb so zdravotným postihnutím. Bez ohľadu na to, či ste držiteľom karty v Španielsku cestujúcim v Poľsku alebo obyvateľom Poľska, karta vám zaručí prístup za rovnakých podmienok.

Hlavné body smernice:
• Uznávanie európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím ako dôkazu zdravotného postihnutia v celej EÚ. Počas krátkodobých pobytov v iných krajinách EÚ sa osobám so zdravotným postihnutím zaručí rovnaký prístup k osobitným podmienkam a prednostnému zaobchádzaniu, pokiaľ ide o verejné a súkromné služby, činnosti a zariadenia. To môže zahŕňať prednostný prístup, znížené poplatky, osobnú asistenciu a Braillovu alebo zvukovú príručku pre dopravu, kultúrne podujatia, múzeá, centrá voľného času a športu, ako aj zábavné parky. Preukaz dopĺňa existujúce vnútroštátne preukazy alebo osvedčenia a uznáva úlohu každého členského štátu pri posudzovaní zdravotného postihnutia.
• Poskytnúť držiteľom európskeho parkovacieho preukazu rovnaké parkovacie práva v celej EÚ. Európsky parkovací preukaz zabezpečuje rovnaký prístup k vyhradeným parkovacím miestam a ďalším parkovacím podmienkam a zariadeniam. Nahrádza sa ním parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím vytvorený na dobrovoľnom základe prostredníctvom odporúčania Rady. S cieľom riešiť problémy s nejednotným uznávaním v celej EÚ sa v zlepšenom európskom parkovacom preukaze používa spoločný záväzný vzor. Obsahuje aj bezpečnostné prvky na predchádzanie falšovaniu a podvodom.
• Požiadavka, aby členské štáty vydávali a obnovovali európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím bezplatne, a to vo fyzickom formáte (s digitálnymi funkciami), ako aj v digitálnom formáte.
• Požiadavka, aby členské štáty vydávali a obnovovali európsky parkovací preukaz bezplatne alebo za malý poplatok na pokrytie administratívnych nákladov vo fyzickom formáte s digitálnymi funkciami. Každý členský štát môže poskytnúť túto kartu aj v digitálnom formáte.
• Zabezpečenie verejne dostupných informácií o podmienkach a postupoch získania týchto preukazov, ako aj všeobecných informácií o osobitných podmienkach a preferenčnom zaobchádzaní ponúkanom osobám so zdravotným postihnutím. Každý členský štát vytvorí na tento účel osobitnú webovú stránku. EÚ okrem toho vytvorí aj osobitnú webovú stránku, ktorá bude odkazovať na všetky vnútroštátne webové stránky.
• Zaručenie presadzovania a dodržiavania predpisov tým, že sa osobám so zdravotným postihnutím a ich zástupcom umožní podniknúť právne kroky podľa vnútroštátneho práva. Členské štáty musia vytvoriť mechanizmy pre tieto právne kroky a zaviesť pokuty a nápravné opatrenia za porušenia.

Smernica, ktorou sa zavádza európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím, bola oznámená v stratégii EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Prispieva k vykonávaniu Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ, ktorého zmluvnými stranami sú EÚ aj členské štáty EÚ. Je tiež v súlade so zásadami rovnakých príležitostí a začlenenia osôb so zdravotným postihnutím uvedenými v Európskom pilieri sociálnych práv.

streda 21. februára 2024

Realitné fondy: Medziročný rast

Na konci roka 2023 dosiahla celková hodnota aktív realitných fondov podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností 2,6 mld. eur, čo predstavuje nárast o 11,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka a zvýšenie o 3,2 % oproti koncu predchádzajúceho kvartálu. Výhody väčšej stability, hmatateľnosti investície a nižšieho rizika sú pre slovenských investorov stále motivujúce, a to vedie k medziročnému nárastu záujmu o investície do realitných podielových fondov. Najnovšie dáta štatistického úradu navyše potvrdili infláciu za rok 2023 na úrovni 10,5 %, čo pri projektoch, ktoré využívajú na indexáciu nájmov slovenskú úroveň indexu spotrebiteľských cien, zvýši tržby z nájmu a výkonnosť v roku 2024.

Slovenskí investori naďalej preferujú dlhodobé a vyvážené investície, s hmatateľnosťou a nižším rizikom, aj za cenu nižšieho priemerného ročného zhodnotenia pri výnose. Investovanie cez realitné fondy im ponúka príležitosť s dlhodobou stabilitou, pravidelnými príjmami a možnosťou diverzifikácie portfólia. V prostredí nízkych úrokových sadzieb môže byť investovanie do nehnuteľností vnímané ako atraktívnejšie v porovnaní s inými formami investícií, čo môže viesť k zvýšenému dopytu po nehnuteľnostiach. Tým pádom sa môžu pozitívne ovplyvniť výnosy realitných fondov. Ďalším impulzom pre realitné fondy môže byť vplyv na ceny nehnuteľností. Rastúci dopyt a lacnejšie financovanie môžu prispieť k zvýšeniu hodnoty nehnuteľností a celkového portfólia realitných fondov.

Realitné fondy však závisia od pravidelných príjmov generovaných nájomnými platbami zo spravovaných projektov v ich portfóliu. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní hodnoty projektu, pretože valuácia realitných fondov vychádza z výnosovej metódy, ktorá sa líši napríklad od hodnoty nehnuteľností zakúpených na účely bývania. Je preto dôležité, aby nájomcovia v projektoch v portfóliu fondu platili nájomné pravidelne, včas a v plnej výške. V tejto perspektíve odporúča 365.invest investovať do realitného fondu s pevným a zdravým portfóliom, nevyberať svoje peniaze ani v čase nižšieho výnosu a vytrvať. Tento prístup môže ponúknuť stabilitu a potenciálny rast hodnoty investícií v dlhodobom horizonte, navzdory aktuálnym globálnym výzvam.

utorok 20. februára 2024

EU: Nebezpečné hračky

Nebezpečné hračky si stále nachádzajú cestu k spotrebiteľom aj v Európskej únii. Podľa systému EU Safety Gate (na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných spotrebiteľských výrobkoch) boli hračky najviac nahlásenou kategóriou výrobkov, čo predstavovalo 23 % všetkých oznámení v roku 2022 a 20 % v roku 2021. Cieľom nových pravidiel je znížiť počet nebezpečných hračiek predávaných v EÚ a lepšie chrániť deti pred rizikami súvisiacimi s hračkami vrátane zmien nákupných návykov v internetových obchodoch a zvýšeného využívania digitálnych technológií.

V záujme zlepšenia ochrany zdravia detí sa aj v novom nariadení naďalej zakazujú karcinogénne a mutagénne látky alebo látky toxické pre reprodukciu. Prijatý text okrem toho zakazuje chemické látky škodlivé pre endokrinný alebo dýchací systém a toxické pre konkrétne orgány. Výrobcovia vytvoria pre každú hračku digitálne pasy výrobkov, v ktorých sa podrobne uvedie, ako hračka spĺňa príslušné pravidlá. Tým sa posilní dohľad nad trhom a posilnia colné kontroly na hraniciach. Spotrebitelia by tiež mali mať ľahký prístup k bezpečnostným informáciám, napríklad prostredníctvom QR kódu.

Aby sa zabránilo prekrývaniu s existujúcimi pravidlami EÚ, europoslanci spresnili, že digitálne hračky s umelou inteligenciou budú musieť byť v súlade so zákonom o umelej inteligencii, ktorý ich klasifikuje ako vysoko rizikové a podrobuje ich posudzovaniu treťou stranou, riadeniu rizík, transparentnosti a ľudskému dohľadu. Podľa pravidiel kybernetickej bezpečnosti EÚ si hračky pripojené k internetu, ktoré majú sociálne interaktívne prvky (napr. hovoriaci alebo filmový), môžu vyžadovať aj posúdenie zhody treťou stranou. Pri posudzovaní bezpečnosti sa budú musieť zohľadniť zdravotné riziká a v prípade potreby duševné zdravie, aby sa zabezpečili najvyššie normy pre blaho detí. Hračky musia byť tiež v súlade s nedávno aktualizovanými pravidlami všeobecnej bezpečnosti výrobkov, napríklad pokiaľ ide o on-line predaj, hlásenie nehôd, právo spotrebiteľov na informácie a nápravu.

pondelok 19. februára 2024

SR: Zamestnanosť a mzdy 2023

Priemerná mzda na Slovensku v minulom roku 2023 rástla podľa štatistického úradu medziročne vo všetkých sledovaných odvetviach, dokonca aj dvojciferným tempom. Rast miezd bol rýchlejší ako rast inflácie v šiestich sektoroch. Väčšina odvetví však vykazovala pokles zamestnanosti, v priemysle ubudli zamestnanci už piaty rok v rade.

Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku sa v decembri 2023 medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach, dvojciferne rástla až v polovici z nich. Najvýraznejší rast evidovali činnosti reštaurácií a pohostinstiev o 15,1 % (724 eur), najnižší zase stavebníctvo (1 064 eur) a tiež doprava vrátane skladovania (1 415 eur), obe zhodne o 7 %. Reálne mzdy zamestnancov všetkých sledovaných odvetví počas decembra 2023 boli tiež medziročne vyššie. Ich rast sa pohyboval od 1 % v doprave a skladovaní do 8,7 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. V poslednom mesiaci roka 2023 zamestnanosť medziročne mierne vzrástla iba v 3 z 10 odvetví, a to v predaji a oprave vozidiel, v ubytovaní a tiež v informáciách a komunikácii. Najvýraznejšie, až o 6,8 %, poklesla zamestnanosť v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, v ostatných sektoroch sa jej pokles pohyboval od 1,3 % do 3,3 %.

Nominálna mesačná mzda sa v priemere za rok 2023 medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach. Najviac vzrástla v odvetviach s nižšími mzdami, a to v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,4 % (dosiahla 706 eur) a v ubytovaní o 13,8 % (1 082 eur). Dvojciferným tempom sa zvýšila mzda ešte v stavebníctve na hodnotu 1 025 eur, maloobchode na 1 086 eur, vo vybraných trhových službách na 1 395 eur, vo veľkoobchode na 1 466 eur a v priemysle2) na 1 511 eur. Najpomalšie rástli platy v odvetví s najvyššími mzdami, v informáciách a komunikácii, tempo ich medziročného rastu bolo 7,2 % a úroveň priemerného zárobku dosiahla 2 449 eur. Rast inflácie v roku 2023 postupne spomaľoval a jej úroveň okresávala zárobky menej ako v predchádzajúcom roku. Reálna mzda vzrástla v 6 z 10 sledovaných odvetví, rast sa pohyboval od 0,6 % vo veľkoobchode do 3,5 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálne nižšie mzdy do 3 % boli evidované v sektore informácii a komunikácie, v doprave a skladovaní, v predaji a oprave motorových vozidiel a v priemysle. V dlhodobom porovnaní vývoja reálnych miezd od roku 2009 bol najhorší rok 2022, kedy rast zaznamenalo iba jedno odvetvie, a to ubytovanie. 

Zamestnanosť na Slovensku v priemere za celý rok 2023 sa medziročne zvýšila len v 4 z 10 sledovaných odvetví. Počet zamestnancov vzrástol najviac v informáciách a komunikácii o 2 %, naopak najvýraznejšie poklesol vo veľkoobchode o 2,8 %. V najväčšom zamestnávateľskom odvetví, v priemysle, zamestnanosť klesla najmenej, o 0,6 %. Medziročný úbytok zamestnancov bol však evidovaný už piaty rok po sebe, pokles v roku 2023 bol druhý najnižší. V dlhodobom porovnaní všetky sledované odvetvia zaznamenali rast zamestnanosti v roku 2017 a naopak, jej pokles v roku 2010.