piatok 6. marca 2020

EU: Stratégia rodovej rovnosti

Európska komisia (EK) predstavila novú stratégiu dosiahnutia rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. S podporou novovytvorenej pracovnej skupiny pre rovnosť zapracuje rodové hľadisko do všetkých politík a významných iniciatív  Európskej únie (EÚ).

Aj v krajinách EÚ pretrváva rodovo motivované násilie a stereotypy. Každá tretia žena v EÚ bola niekedy vystavená fyzickému alebo sexuálnemu násiliu a 55 percent zažilo sexuálne obťažovanie. Aj napriek tomu, že univerzitné vzdelávanie absolvuje viac žien ako mužov, ženy zarábajú v priemere o 16 percent menej a v najväčších podnikoch v EÚ zastávajú len osem percent vedúcich výkonných pozícií. Komisia skonštatovala, že rovnosť medzi mužmi a ženami sa nepodarilo dosiahnuť žiadnemu členskému štátu EÚ a rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkovom zabezpečení pretrvávajú. 

Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 stanovuje hlavné opatrenia na nasledujúcich päť rokov a EK sa v nej zaväzuje, že zahrnie hľadisko rodovej rovnosti do všetkých oblastí politík EÚ. Séria opatrení tak má: ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania; dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote. EK tiež vyzýva, aby sa v EÚ prijali a zosúladili právne opatrenia, ktoré budú kriminalizovať násilie na ženách vrátane sexuálneho obťažovania, zneužívania a mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Do konca roka chce tiež predstaviť záväzné opatrenia v oblasti transparentnosti odmeňovania. 

Ženy majú nedostatočné zastúpenie vo vedúcich pozíciách a preto EK pôjde príkladom: do konca roka 2024 chce dosiahnuť 50-percentnú rovnováhu medzi ženami a mužmi na všetkých úrovniach riadenia.

Trend: Drahšie automobily

Drastické emisné limity nastavené od roku 2020 Európskou úniou začínajú zdražovať novo vyrábané autá. Limit 95 g oxidu uhličitého na kilometer jazdy totiž okrem elektromobilov splní máloktoré bežne dostupné auto. 

Do výslednej ceny nových áut sa tak začínajú premietať emisné pokuty, ktoré musia automobilky platiť. Prvé náznaky zdražovania sa objavujú aj na sekundárnom trhu s jazdenými vozidlami. Podľa analýzy dát zo slovenského trhu s jazdenými autami od AAA AUTO sa cenový medián jedného z najpredávanejších slovenských vozidiel Škody Fabie medziročne zodvihol o 700 eur. Porovnávali sa tu vozidlá vo veku do jedného roka a s priemerným nájazdom okolo 17 tisíc kilometrov. Rovnaký trend zaznamenala aj ďalšia Škodovka. Stredná cena Škody Rapid sa oproti minulému roku zdvihla o 400 eur. Zvyšovanie cien týchto dvoch žiadaných modelov je prítomné skoro vo všetkých krajinách, kde skupina AURES Holdings pôsobí.

„V druhej polovici roka očakávame, že sa zdraženie dotkne hlavne automobilov, ktoré majú najbližšie k trhu s novými autami. Podľa našich odhadov môže ísť o 10 až15 percent, čo je približne polovica emisnej pokuty, ktorú bude automobilka platiť za novo vyprodukované vozidlo", hovorí Petr Vaněček. Ceny starších jazdených áut podľa Vaněčka narastú tiež, ale nie až v takej miere: „Staršie, dajme tomu päťročné ojazdené autá, si cenovú úroveň dlhodobo držia a výkyvy na primárnom trhu ich až tak neovplyvňujú."

Vo februári t.r. sa v ponuke ojazdených vozidiel na slovenskom trhu objavilo 54.343 áut, najčastejšie  za priemernú cenu 6.000 eur. Ich vek sa pohyboval okolo 9,4 roku. Mierne vzrástol najčastejší priemerný nájazd, oproti predchádzajúcemu mesiacu o 36 tisíc kilometrov na 167.000 km. Medzi inzerovanými automobilmi sa najčastejšie objavovala Škoda Octavia, Volkswagen Passat a následne Škoda Fabia. Na štvrtej priečke rebríčka sa umiestnil model Volkswagen Golf. Vyššie spomínaná Škoda Rapid obsadila ôsmu priečku.

Bezpečnosť: V IT sektore

Plánovanie rozpočtu je pre firmy veľmi dôležitý proces, pričom správne nastavenie investícií zabezpečí, že spoločnosť je pripravená čeliť súčasným výzvam a hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ide však o zložitú úlohu, ktorá si vyžaduje pochopenie potrieb firmy v oblasti kyberbezpečnosti.

Kalkulačka IT bezpečnosti umožňuje bezplatne zobraziť priemerný rozpočet vynaložený na IT bezpečnosť v regióne a v odvetví a prípadné porovnania. Rozpočty v oblasti IT bezpečnosti vykazujú celosvetovo pozitívnu dynamiku. Ako vyplýva z viacerých správ analytikov, stále medziročne rastú. Prieskum spoločnosti Kaspersky medzi takmer piatimi tisíckami organizácií po celom svete tento trend len potvrdzuje. Až 70 % respondentov v ňom uviedlo, že v nasledujúcich troch rokoch očakáva zvýšenie ich rozpočtu na IT bezpečnosť.

Avšak štatistika z Kaspersky IT Security Calculator z obdobia medzi októbrom 2018 a októbrom 2019 poukazujú na to, že niektoré podniky tento trend nenasledujú, keďže ich výdavky na IT bezpečnosť boli dokonca podpriemerné. Na základe kalkulácií zadaných do webovej kalkulačky išlo o 45 % malých a stredných firiem a 50 % veľkých podnikov. Celkovo boli rozpočty pre malé a stredné firmy prehodnocované aktívnejšie (46 %) než pre veľké podniky (38 %) či úplne malé (16 %) spoločnosti. Pre malé a stredné firmy môže byť otázka rozpočtu ešte zložitejšia: nejde totiž len o samotné peniaze, ale aj o zosúladenie s procesom plánovania rozpočtu. Takisto sú výzvou aj požiadavky na ľudské zdroje a tiež špecifickú expertízu v oblasti kyberbezpečnosti s ohľadom na relevantné riziká a metódy ochrany pre rozličné firemné oddelenia.

štvrtok 5. marca 2020

EU: Klimatická neutralita

Európska komisia plánuje ukotviť v právnych predpisoch politický záväzok Európskej únie (EÚ) dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu na ochranu našej planéty aj ľudí. Zároveň štartuje verejnú konzultáciu o budúcom Európskom klimatickom pakte. 

Formou európskeho klimatického predpisu komisia navrhuje právne záväzný cieľ dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov do roku 2050. Na tento účel sú inštitúcie EÚ a členské štáty povinné prijať potrebné opatrenia na úrovni EÚ i vnútroštátnej úrovni. Klimatický predpis zahŕňa opatrenia na sledovanie pokroku a zodpovedajúce prispôsobenie našich krokov na základe existujúcich systémov, ako je napríklad postup členských štátov pri riadení národných energetických a klimatických plánov, pravidelné správy Európskej environmentálnej agentúry a najnovšie vedecké dôkazy o zmene klímy a jej vplyvoch. Dosiahnutý pokrok sa prehodnotí každých päť rokov, v súlade s „globálnym hodnotením“ vykonávaným podľa Parížskej dohody.

Súčasťou klimatického predpisu je aj cesta na dosiahnutie vytýčeného cieľa do roku 2050:
* Komisia na základe komplexného posúdenia vplyvu navrhne nový cieľ EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov na obdobie do roku 2030. Klimatický predpis sa zmení po ukončení posúdenia vplyvu.
* Komisia do júna 2021 preskúma všetky relevantné politické nástroje a v prípade potreby navrhne ich revíziu, aby sa umožnilo dosiahnutie dodatočného zníženia emisií do roku 2030.
* Komisia navrhuje vytýčiť pre celú EÚ na obdobie 2030 – 2050 trajektóriu znižovania emisií skleníkových plynov, aby bolo možné merať pokrok a orgány verejnej moci, podniky a občania mohli predvídať vývoj situácie.
* Komisia do septembra 2023 a potom každých päť rokov posúdi súlad opatrení EÚ a vnútroštátnych opatrení s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu a trajektóriou úsilia v tomto smere na obdobie 2030 – 2050.
* Komisia bude splnomocnená vydávať odporúčania členským štátom, ktorých počínanie nebude v súlade so snahou dosiahnuť klimatickú neutralitu. Členské štáty budú povinné takéto odporúčania náležite zohľadniť, v opačnom prípade budú musieť objasniť dôvody svojho konania. Komisia môže takisto preskúmať, či sú trajektória a opatrenia na území celej Únie primerané.
* Ďalej budú členské štáty povinné vypracovať a vykonávať stratégie adaptácie s cieľom posilniť odolnosť a znížiť mieru zraniteľnosti voči účinkom zmeny klímy.

Európska komisia už uverejnila úvodné posúdenie vplyvu budúceho mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach a preskúmanie smernice o zdaňovaní energie, teda dvoch ďalších dôležitých politických nástrojov v rámci európskej zelenej dohody. Navyše kolégium komisárov prijalo návrh vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc so zámerom vyzdvihnúť výhody intenzívnejšieho využívania železničnej siete na prepravu pasažierov a nákladu.

WiFi6: Nové príležitosti

Nový WiFi štandard 802.11ax má priniesť nielen vyššiu rýchlosť až o 40%, čo sa prejaví pružnejším fungovaním sietí. Spoločnosti by sa mali snažiť z nástupu WiFi 6 vyťažiť všetky výhody a odlíšiť sa od konkurencie tým, že urýchlia svoj vlastný rozvoj.

Väčšia mobilita zamestnancov
Vďaka WiFi 6 odpadajú starosti s funkčnosťou pripojenia v miestach s vysokou hustotou prevádzky. Navyše sa vďaka novému štandardu predĺži aj výdrž batérií pripojených zariadení, takže zamestnanci môžu zostať mobilní dlhšie. Upgrade na štandard WiFi 6 nielenže rozšíri možnosti pre pracovníkov, ale tiež  zatraktívni zamestnávateľov pre potenciálnych uchádzačov.

Buďte najhodnotnejším článkom reťazca
Vyššiu rýchlosť, lepšiu efektivitu a silnejší výkon naprieč internými systémami nepochybne uvítajú tiež obchodní partneri a spolupracovníci v dodávateľskom reťazci. Upgrade na nový štandard WiFi 6 prinesie všetkým zúčastneným maximálnu efektivitu, kvalitu, bezpečnosť a obmedzenie rizík.

Úspora prevádzkových nákladov
Ruku v ruke so zvýšením rýchlosti, efektivity a kvality klesajú nároky na údržbu. Tento vývoj so sebou prináša tiež menej prestojov, zvýšenú dôveru v
prevádzkové schopnosti a technológie spoločnosti a spokojnejších zamestnancov. Prevádzkové výdavky sú v dnešnej dobe úzko previazané s digitalizáciou. Archivácia a správa dát, riadenie interných aj externých vzťahov, uchovávanie súborov, výskumné aktivity, rozvoj znalostí v reálnom čase, využívanie sociálnych sietí, chatovacie aplikácie, to všetko dnes hrá kľúčovú rolu v každodennom podnikaní a neobíde sa bez silnej a rýchlej siete. 

Nezostávajte pozadu
WiFi 6 bude nepochybne kopírovať vývoj iných prevratných technologických noviniek a čoskoro sa stane samozrejmosťou. Podobný dopad bude mať v
nadchádzajúcom roku telekomunikačný štandard 5G. Internet vecí, big dáta a umelá inteligencia už teraz pomáhajú spoločnostiam odlíšiť sa od konkurencie. To isté sa dá očakávať od WiFi 6, pričom najviac z tohoto štandardu zrejme vyťažia tí, ktorí nezostanú pozadu. 

Aktuálne: Osobné bankroty opäť rástli

 Vo februári 2020 zbankrotovalo 1.326 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRI F SK) v medziročnom porovnaní s 1.216 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o viac ako 9 percent a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v januári 2020 zbankrotovalo 1.160 dlžníkov, ich vo februári bolo viac o 14 percent.

„Minulý mesiac zároveň ukončil tretí rok od začiatku účinnosti rozsiahlej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zatiaľčo pred legislatívnou zmenou sa počet osobných bankrotov v jednom mesiaci rátal na desiatky, onedlho po marci 2017 vystúpil na stovky a v ďalších dvoch rokoch väčšinou výrazne prekračoval tisícku. Po novele, ktorá začala platiť od 1. januára tohto roku, nepredpokladáme rapídny pokles osobných bankrotov. Februárové i januárové štatistiky nám potvrdzujú, že ich počet bude aj v tomto roku naďalej vysoký", povedala Ing. Jana Marková.

Vo februári 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 285, najmenej v Bratislavskom kraji - 42. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2020 ich pripadalo na mužov 804 (60,63 percenta) a na ženy 522 (39,37 percenta). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 31,45 percenta, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 25,34 percenta, pomerne tesne nasledovaní päťdesiatnikmi s podielom 23,76 percenta. 

Zároveň vo februári 2020 súdy zrušili 1.157 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1.096 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 61 po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z dlhodobých štatistík CRI SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2020 možnosť oddlženia využilo už viac ako 40.000 obyvateľov Slovenska.

streda 4. marca 2020

Radíme: Primárne opatrenia voči koronavírusu

Svetová zdravotnícka organizácia 11. februára 2020 oznámila oficiálne pomenovanie choroby, ktorá spôsobuje nové ochorenie identifikované vo Wuhan v Číne. Je to koronavírusová choroba 2019, skrátene COVID-19, pričom CO je skratkou pre „korona“, VI znamená „vírus“ a D označuje chorobu.

Podľa  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky u 2019-nCoV nie je v súčasnosti známy zdroj infekcie (najčastejšie sa predpokladá pasáž vírusu zo zvierat alebo kontaminovaných tepelne neošetrených potravín). Koronavírusy identifikované v polovici 60. rokov 20. storočia potrebujú pre svoj rast hostiteľa (zviera alebo človeka) a nemôžu sa množiť v potravinách. Dôkladné varenie a správna hygiena by tak  vírus mali zabiť.

Každý by mal dbať na správnu hygienu a iné opatrenia na ochranu proti infekciám. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) radí:
• Pravidelne si umývajte ruky.
• Pri kašľaní a kýchaní zakryte ústa a nos.
• Mäso a vajcia dôkladne uvarte.
• Zabráňte úzkemu kontaktu s kýmkoľvek, kto má príznaky respiračného ochorenia, ako je kašeľ a kýchanie.

Dobrá hygiena a sanitácia sú dôležité, aby sa zabránilo aj krížovej kontaminácii medzi surovými alebo nedostatočne tepelne spracovanými potravinami a varenými alebo pripravenými potravinami v kuchyni. Ruky a náradie by ste mali vyčistiť pred a po príprave jedla. Vírus nie je odolný proti teplu a jedlo by sa malo dôkladne uvariť na teplotu jadra najmenej 75° C. Varené a surové potraviny by sa mali pripravovať aj skladovať osobitne, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii.

EU: Energetické deriváty C6

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal správu o energetických derivátoch C6 a súvisiacich povinnostiach podľa nariadenia o európskej trhovej infraštruktúre (EMIR). Tieto deriváty sú dôležité pre firmy obchodujúce s energetickými derivátmi na uhlie a ropu ako aj pre orgány dohľadu nad národnými regulačnými orgánmi, ktoré dodržiavajú požiadavky EMIR. 

V správe sa posudzuje primeranosť zmlúv o energetickom deriváte C6, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje osobitný režim. Tieto zmluvy v súčasnosti podliehajú zúčtovacej povinnosti a požiadavkám na maržu EMIR. ESMA analyzovalo potenciálny vplyv zahrnutia týchto zmlúv do výpočtu s cieľom určiť, ktoré zmluvné strany podliehajú zúčtovaniu. 

ESMA vypracovalo uvedenú správu, aby poskytla Európskej komisii vstupné informácie týkajúce sa posúdenia súčasného osobitného režimu pre zmluvy o derivátoch energie C6 a toho, či by sa tento režim mal zachovať.

Svetový deň obezity (WOD): Riešme spoločne obezitu v Európe

Po prvý raz v histórii sa spojili svetové organizácie zamerané na obezitu, aby upozornili na vážny problém 21. storočia, akým je narastajúca nadváha a obezita. Hlavným zámerom kampane je zvýšenie informovanosti verejnosti o výskyte, prejavoch, následkoch a komplikáciách, ktoré toto ochorenie sprevádzajú, hľadanie riešení a poskytnutie terapie ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a chcú. 

Vysoký počet ľudí s nadváhou a obezitou sa dotýka aj našej krajiny. Pri príležitosti Svetového dňa obezity (4. marec) pripravili už po piaty raz viaceré odborné spoločnosti podujatia aj na Slovensku: bezplatné vyšetrenia body mass index (BMI), cholesterolu, glykémia a ďalších vecí v lekárňach v krajských mestách, prezentácie pre odborníkov a tiež študentov vysokých škôl. 

Pracovníci Poradní zdravia, ktoré sú súčasťou regionálnych úradov verejného zdravotníctva, budú poskytovať bezplatnú identifikáciu rizika a jeho meranie individuálne pre každého klienta a následne im poskytnú poradenstvo v rámci akcie Lekárne pomáhajú s riešením obezity. Každý účastník dostane okrem odporúčaní, ako riešiť svoj problém aj praktické materiály. Akcia bude prebiehať 4. marca 2020 v každom okresnom meste SR.

utorok 3. marca 2020

Aktuálne: Papierová či e-kniha?

Marec je tradične mesiacom knihy. Uprednostňujete klasické papierové alebo elektronické knihy? V súčasnosti už možno na trhu nájsť aj knihy, ktorých celá výroba je v súlade so životným prostredím a výsledná kniha sa tak považuje za ekologickú. Jedinečným príkladom udržateľnosti vo svete kníh je napríklad aj čoraz obľúbenejší swap, čiže výmena kníh.

Papierové knihy sú u čitateľov stále obľúbenejšie ako e-knihy. ,,Stretávame sa veľmi často s tým, že ak sa čitateľovi kniha v elektronickej forme páči, zakúpi si aj vytlačenú“, hovorí Lukáš Bonk. Jedným z argumentov fanúšikov e-kníh je ich ekologický aspekt. Je však potrebné zohľadniť, že aj bežné knihy možno považovať za ekologické. Papier je ekologickým materiálom a cesta knihy nemusí končiť v zbere. Existujú už aj knihy vyrobené s ohľadom na životné prostredie. Sú z recyklovaného papiera a farby, ktorými sú potlačene rovnako pochádzajú z ekologických materiálov. Na otázku, či je výroba takýchto publikácii náročnejšia oproti iným má odpoveď Matej Ďurišin: ,,Ich výroba je z finančného hľadiska náročnejšia. Recyklovaný papier je dvakrát drahší ako obyčajný, náklady sú teda dvojnásobné.“ Jednou z nich je titul Domácnosť bez odpadu. 

Hoci problematika ekológie dnes výrazne rezonuje, ekologické knihy len veľmi ťažko nahradia  bežné. Dôvodom môže byť silná konkurencia v knižnom sektore či už spomínaný finančný aspekt, a to konkrétne neochota čitateľov priplatiť si za ekologickú knihu. Slováci však nie sú voči tejto téme ľahostajní. Na trhu sú desiatky titulov, ktoré síce nie sú vyrobené z ekologických materiálov, no svojím obsahom sa venujú téme ekológie. Pozitívne sú aj štatistiky kníhkupectva Panta Rhei, ktoré hovoria o zvýšenom záujme o knihy venujúce sa udržateľnosti či ekológii za posledný rok.

Výzva: Podpora malých poľnohospodárov

Malým podnikom zameraným na živočíšnu a špecializovanú rastlinnú výrobu poskytne štát podporu vo výške 15.000 eur na realizáciu podnikateľských plánov v rámci Podopatrenia 6.3 Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov“. 

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje 15.000 eur pre jeden podnik. Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na výzvu vyčlenilo celkom 4.920.000 eur. Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na rozvoj jeho podnikateľskej činnosti, spojenej s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Podpora pomôže lokálnej produkcii a presadeniu sa slovenských produktov. Každý žiadateľ však musí preukázať svoju existenciu a činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe najmenej 24 mesiacov pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP).

„Vykonávanie poľnohospodárskej činnosti za obdobie minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania žiadosti bude overené na základe žiadostí o priamu podporu žiadateľa za roky 2018 a 2019 na sekcii priamych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo zvierat v rokoch 2018 a 2019, na základe evidencie zvierat žiadateľa v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii“, vysvetlil Juraj Kožuch. PPA výšku podpory 15.000 eur vyplatí na jeden malý poľnohospodársky podnik vo forme dvoch splátok. Prvá polovica podpory sa vypláca po podpise zmluvy o poskytnutí NFP a 50 % po správnej realizácii podnikateľského plánu.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014 - 2020 je otvorená od 25. februára do 30. júna 2020. Samotné podávanie žiadostí bude prebiehať od 15. júna do 30. júna 2020 na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne popísané vo výzve zverejnenej na webovom sídle apa.sk.

Novinka: Nové memorandum EIB a UNEP

Európska investičná banka (EIB) a Program OSN pre životné prostredie (UNEP) sa dohodli na prehĺbení spolupráce s cieľom posilniť opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia. Strategická spolupráca bude zameraná na zmenu podnebia, ochranu, ochranu, skvalitnenie a podporu prírody a prírodných zdrojov vrátane biologickej diverzity vo svete a obehového hospodárstva. Prioritou bude identifikácia nového súboru investičných projektov v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

Memorandum o porozumení bolo podpísané v Bruseli na stretnutí medzi generálnou tajomníčkou Organizácie Spojených národov a výkonnou riaditeľkou UNEP Inger Andersenovou a viceprezidentkou EIB zodpovednou za opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia Emmou Navarro: „Ročné globálne financovanie potrebné na ochranu prírody sa odhaduje na 300 až 400 miliárd USD, zatiaľčo súčasné toky zostávajú na úrovni približne 50 miliárd USD. Musíme spolupracovať na preklenutí investičnej medzery. Sme veľmi radi, že môžeme spojiť sily s UNEP, vedúcou agentúrou OSN v oblasti boja proti zmene klímy a životného prostredia.“

Svet čelí bezprecedentným výzvam v oblasti klímy a životného prostredia. Rok 2020 je rozhodujúci pre začatie poskytovania riešení v oblasti zmeny klímy, straty biodiverzity a znečistenia. Veda, politické reakcie a investície musia ísť ruka v ruke. Toto strategické partnerstvo medzi UNEP a EIB prichádza v rozhodujúcom čase, kedy je nevyhnutné zvýšiť financovanie týchto transformácií.

pondelok 2. marca 2020

Zriedkavé choroby: #InováciePreZdravie

29. február je symbolicky venovaný Medzinárodnému dňu zriedkavých chorôb. Už po trinástykrát ľudia na celom svete rôznou formou poukázali na výzvy v starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, ktoré postihujú už 5 % svetovej populácie. Témou nielen Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb, ale aj celého roka 2020 budú #InováciePreZdravie.

Každý z nás sa s nimi stretol aspoň v médiách: cystická fibróza, hemofília, rakovina pankreasu, ale aj náročnejšie pomenovania spinálna svalová atrofia, alkaptonúria, achondroplázia. Je ich vyše 7.000 a každý deň vedci objavia nové. Sú závažné, život ohrozujúce a postihujú najmä deti. Iba pre menej ako 5 % z nich existuje liečba. Vďaka vede a výskumu ich vieme objaviť, lepšie rozumieť a v niektorých prípadoch aj liečiť. Málokto vie, že inovácie v oblasti zriedkavých chorôb nám pomohli lepšie porozumieť krvnej transfúzii. Študovať krv, krvné zrážanie, bolo kľúčové pre pacientov so zriedkavou chorobou – hemofília. Práve pri starostlivosti a liečbe pacientov s hemofíliou čelili lekári a výskumníci mnohými výzvam, kedy museli riskovať, improvizovať, skúšať a inovovať. Stálo to však za to. Dnes nielenže považujeme krvné transfúzie za bezpečné a život zachraňujúce, ba čo viac, kvalita života pacientov s hemofíliou sa dramaticky zmenila. Kým v minulosti im aj dlhšia prechádzka spôsobila silné zakrvácanie do kĺbov a barle či iné pomôcky boli samozrejmosťou, dnes si pre nich nie je prekážkou ani šport.

Inovácie pre zdravie prinášajú aj samotní pacienti ich rodičia či súrodenci. To je aj prípad Mareka Voseckého. Narodila sa mu dcérka s cystickou fibrózou, no on sa tomu nepoddal. Práve naopak, našiel vtom príležitosť. Začal sa pohrávať s myšlienkou, ako uľahčiť život pacientom s touto zriedkavou diagnózou. Spoločne so svojím tímom vytvoril aplikáciu pre zlepšenie života ľudí s cystickou fibrózou – CF HERO. Moderná, zábavná apka určená pre pacientov s cystickou fibrózou pomáha dodržiavať náročný liečebný režim. Zábavnou formou im pripomína každodenné inhalácie a dychové rehabilitácie. Postupne im pomôže vybudovať si potrebné návyky, ktoré im nakoniec predĺžia život. Inhalácie a dychové rehabilitácie im pomáhajú získavať peniaze, tzv. kyslíky, za ktoré si je možné zaobstarať oblečenie pre svojho Avatara.

Pre pacientov je tu aj Slovenská aliancia zriedkavých chorôb. „Sme jednou z 38 národných aliancií v Európe. Našou úlohou je predovšetkým spájať. V problematike zriedkavých chorôb je dostatok miesta pre každého kto chce pomôcť dobrej veci, či je to novinár, právnik, lekár, študent alebo pacient. Je komplexná, náročná a skrýva v sebe množstvo emotívnych príbehov ľudí. Do života im náhle vstúpila závažná, život ohrozujúca choroba, o ktorej sa toho vie relatívne málo. Práve preto sme presvedčení, že jediné čo jej naozaj pomôže je systémový prístup. Nastavenia systému zdravotníctva, sociálnych vecí a práce, školstva tak aby sa na nikoho nezabudlo“, hovorí odborný garant Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb Tatiana Foltánová.

Upozorňujeme: Zraniteľnosť miliardy zariadení

Nová zraniteľnosť Kr00k (CVE-2019-15126) sa nachádzala vo Wi-Fi čipoch používaných v mobilných či smart zariadeniach, ale aj vo Wi-Fi prístupových bodoch (WAP) a routeroch. Prítomná je minimálne v miliarde zariadení a zapríčiňuje nesprávne šifrovanie časti sieťovej komunikácie takzvaným nulovým kľúčom. Útočník môže túto chybu zneužiť na odchytávanie Wi-Fi komunikácie obeti a jej následné dešifrovanie.

„Aby ste sa chránili pred touto zraniteľnosťou, mali by ste si aktualizovať všetky zariadenia, ktoré sa dokážu pripojiť na Wi-Fi. Aktualizáciou by mali prejsť operačné systémy aj softvér telefónov, tabletov, laptopov a zariadení označovaných ako internet vecí (IoT). Rovnako by sa používatelia mali uistiť, že používajú najnovší firmware dostupný pre ich Wi-Fi prístupový bod, router či IoT“, odporúča Robert Lipovský. Kr00k sa týka všetkých zariadení s neaktualizovanými Wi-Fi čipmi od spoločností Broadcom a Cypress. Ide o najrozšírenejšie Wi-Fi čipy používané aj v bežných používateľských zariadeniach (smartfóny, tablety, počítače, IoT a tak ďalej). „Veľkým problémom je fakt, že sa Kr00k týka aj Wi-Fi prístupových bodov a routerov, čo výrazne zväčšuje prípadnú útočnú plochu. Útočník totiž môže dešifrovať aj údaje odosielané cez zraniteľný router do zariadenia používateľa, ktoré nemusí túto zraniteľnosť vôbec mať. Treba tiež dodať, že na Wi-Fi prístupový bod či router používateľ nemusí mať vždy dosah“, dopĺňa Lipovský.

Spoločnosť ESET testovala a môže potvrdiť, že medzi zraniteľné používateľské zariadenia patrili:
Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S4 GT-19505, Apple iPhone 6, 6S, 8, XR, Apple iPad mini 2, Apple MacBook Air Retina 2018 13-palcový, Amazon Echo 2. generácia, Amazon Kindle 8. generácia, Google Nexus 5, 6, 6S, Xiaomi Redmi 3S, Raspberry Pi 3. Zraniteľnosť bola objaveni aj v routeroch Huawei B612S-25d, Huawei EchoLife HG8245H, Huawei E5577Cs-321 a Asus RT-N12. Zraniteľnosť sa podľa odhadov nachádza minimálne na jednej miliarde zariadení. Ide však o konzervatívny odhad, ktorý vychádza z počtu iPhoneov zraniteľných generácií, ktoré boli súčasťou testovania. „Kr00k sa prejavuje po odpojení (disasociácií) z Wi-Fi. Ide o proces, ku ktorému dochádza často prirodzene, napríklad v dôsledku slabého Wi-Fi signálu či prepájania z jedného routeru na iný, no útočník ho dokáže spustiť aj manuálne. Ak takýto útok opakuje, môže odhaliť aj potenciálne citlivé informácie“, vysvetľuje Miloš Čermák.

ESET o zraniteľnosti informoval výrobcov čipov Broadcom a Cypress, ktorí na ne vydali záplaty. Spoločnosť tiež spolupracovala s konzorciom ICASI - Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet – aby zabezpečila, že o zraniteľnosti budú informované aj všetky dotknuté firmy, vrátane výrobcov používajúcich dané čipy do používateľských zariadení a výrobcov ďalších značiek čipov. Podľa informácií boli zaplátané všetky zariadenia popredných výrobcov. Používatelia by si pre tento a jemu podobné prípady mali pravidelne aktualizovať všetky svoje zariadenia, vrátane firmwaru routerov alebo Wi-Fi prístupových bodov.

Výzva: Príspevok na zateplenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo v poradí šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Aj tento rok môžu záujemcovia získať príspevok do výšky 8.800 eur na zateplenie starších rodinných domov.

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať v termíne od 1. apríla 2020, 8:00h do 30. júna 2020, alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok. Záujemcovia o príspevok tak majú časovú rezervu na prípravu žiadostí. Aktuálne informácie a podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na novom webovom portáli byvajteusporne.sk.

Podmienky poskytnutia príspevku sa nemenia, platí, že rodinný dom musí byť skolaudovaný aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia, jeho podlahová plocha je maximálne 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome a využíva sa výlučne na bývanie.