piatok 9. septembra 2022

EU: Stratégia v oblasti starostlivosti

Európska stratégia v oblasti starostlivosti má zabezpečiť kvalitné, cenovo dostupné a prístupné služby starostlivosti v celej Európskej únii a zlepšiť situáciu prijímateľov starostlivosti, ako aj ľudí, ktorí sa o nich profesionálne alebo neformálne starajú. Túto stratégiu dopĺňajú dve odporúčania pre členské štáty. Jedno sa týka revízie barcelonských cieľov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a druhé prístupu k cenovo dostupnej vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti. Ženy stále nesú hlavné bremeno opatrovateľských povinností: 90 % formálnej pracovnej sily v oblasti starostlivosti tvoria ženy a 7,7 milióna žien je z dôvodu opatrovateľských povinností mimo zamestnania.

Európska komisia navrhuje konkrétne opatrenia na podporu členských štátov, aby tieto zlepšovali prístup k vysokokvalitným a cenovo dostupným službám starostlivosti, ako aj pracovné podmienky opatrovateľov a rovnováhu medzi ich pracovným a súkromným životom.

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve: Komisia navrhuje, aby členské štáty v zaujme zvýšenia účasti žien na trhu práce zrevidovali ciele z roku 2002 v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, tiež označované ako „barcelonské ciele“. Podľa súčasných cieľov majú členské štáty poskytovať starostlivosť o deti pre 33 % detí vo veku do 3 rokov a pre 90 % detí vo veku od 3 rokov do veku povinnej školskej dochádzky. Komisia navrhuje stanoviť nové ambiciózne, avšak realistické ciele, aby do roku 2030 bolo do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve zapojených aspoň:
• 50 % detí mladších ako 3 roky a
• 96 % detí vo veku od 3 rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky na prvom stupni základného vzdelávania, ako už bolo dohodnuté v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru.

Komisia okrem iného tiež odporúča členským štátom, aby:
• zabezpečili, aby služby starostlivosti o deti boli cenovo dostupné, prístupné a vysokokvalitné a aby boli dostupné v mestských, ako aj vo vidieckych alebo znevýhodnených oblastiach,
• zaviedli právny nárok na vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, ktorý v ideálnom prípade bez časového odstupu priamo nadväzuje na ukončenie platenej rodinnej dovolenky, zaviedli cielené opatrenia, ktorými sa umožní a zvýši účasť detí zo znevýhodneného prostredia, so zdravotným postihnutím alebo s osobitnými potrebami na vzdelávaní a starostlivosti, s cieľom odstrániť rozdiely medzi týmito a ostatnými deťmi,
• preskúmali počet hodín, ktoré deti strávia v zariadeniach starostlivosti o deti (tzv. časová intenzita), a zabezpečili, aby bola starostlivosť o deti k dispozícii počas obdobia, ktoré rodičom umožní zmysluplne sa zapojiť do platenej práce, ako aj
• podporovali rovnomerné rozdelenie starostlivosti o deti medzi rodičmi prostredníctvom boja proti rodovým stereotypom a aby podporovali úpravu pracovného času, ktorá by zohľadňovala potreby rodiny.

Dlhodobá starostlivosť: Komisia odporúča, aby členské štáty vypracovali národné akčné plány na zlepšenie cenovej dostupnosti, prístupnosti a kvality starostlivosti v EÚ pre všetkých, napríklad tak, že:
• zabezpečia včasnú, komplexnú a cenovo dostupnú dlhodobú starostlivosť, ktorá ľuďom, ktorí túto dlhodobú starostlivosť potrebujú, umožní dôstojnú životnú úroveň,
• zvýšia ponuku a rozmanitosť profesionálnych služieb dlhodobej starostlivosti (domáca starostlivosť, komunitná starostlivosť a rezidenčná starostlivosť), odstránia územné rozdiely v prístupe k dlhodobej starostlivosti, zavedú dostupné digitálne riešenia v rámci poskytovania služieb starostlivosti a zabezpečia, aby služby a zariadenia dlhodobej starostlivosti boli prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím,
• zaistia, aby boli pre poskytovateľov dlhodobej starostlivosti stanovené kritériá a normy, ktorými sa zabezpečí vysoká kvalita,
• podporia neformálnych opatrovateľov, ktorými sú často ženy a príbuzní prijímateľov starostlivosti, a poskytnú im odbornú prípravu, poradenstvo, psychologickú i finančnú podporu a
• mobilizujú primerané a udržateľné financovanie dlhodobej starostlivosti, pričom využijú aj finančné prostriedky EÚ.

Spravodlivé pracovné podmienky a odborná príprava pre opatrovateľský personál: S cieľom zlepšiť pracovné podmienky a prilákať viac pracovníkov – najmä mužov – do sektora starostlivosti sa členským štátom odporúča, aby:
• podporovali kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg s cieľom zlepšiť mzdy a pracovné podmienky,
• zabezpečili najvyššie normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• navrhli ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu pre pracovníkov v oblasti starostlivosti,
• bojovali proti rodovým stereotypom v oblasti starostlivosti a začali komunikačné kampane,
• ratifikovali a vykonávali dohovor MOP č. 189 o pracovníkoch v domácnosti.

Európska komisia:
• preskúma vytvorenie nového sektorového sociálneho dialógu v oblasti sociálnych služieb na úrovni EÚ,
• podporí vytvorenie partnerstva v oblasti zručností v rámci Paktu o zručnostiach pre sektor dlhodobej starostlivosti,
• bude financovať projekty a výskum s cieľom posúdiť sociálnu a hospodársku hodnotu práce a pracovných podmienok v sektore starostlivosti,
• preskúma uplatňovanie noriem EÚ upravujúcich pracovné podmienky,
• zmapuje súčasné podmienky prijímania pracovníkov dlhodobej starostlivosti z krajín mimo EÚ a ich práva a preskúma uskutočniteľnosť vytvorenia systémov na úrovni EÚ s cieľom prilákať pracovníkov v oblasti starostlivosti a
• podporí príležitosti, ktoré majú pracovníci v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v rámci programov Erasmus+.

SR: Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2022

Zamestnanosť na Slovensku v 2. štvrťroku 2022 podľa Štatistického úradu SR medziročne vzrástla o 2,7 %, počet pracujúcich dosiahol 2 milióny 604-tisíc osôb. Rast pokračoval už štvrtý štvrťrok za sebou. Celková zamestnanosť po sezónnom očistení sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 0,8 % na 2 milióny 620-tisíc pracujúcich. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 2,8 percentuálneho bodu (p. b.) na 76,8 %.

Počet pracovníkov vzrástol v stavebníctve a poľnohospodárstve (v oboch o vyše 5 %), ale priemysel zaznamenal medziročný pokles pracujúcich osôb o 0,3 %. V priemysle, ktorý je najväčším zamestnávateľským odvetvím slovenskej ekonomiky, v 2. štvrťroku pracovalo 685-tisíc osôb. Bolo to menej ako pred rokom, a tiež nižší počet ako pred dvoma rokmi (v rámci možných prepočtov pri zásadnej zmene metodiky). Služby, najviac poškodené dôsledkami pandémie, medziročne zvýšili počet pracujúcich o 3,3 % na 1 milión 594-tisíc osôb. Celkovo dávali prácu viac ako 61 % pracujúcim. Naďalej najdynamickejšie rástol počet pracujúcich v ubytovacích a stravovacích službách (medziročne o 17,6 %), toto odvetvie však dva roky trpelo najsilnejšími dopadmi pandémie a aktuálny rast nedorovnal štvrtinový úbytok odvetvia pred rokom. Z veľkých odvetí služieb, ktoré zamestnávajú viac než 150-tisíc pracujúcich, dynamickejšie rástlo vzdelávanie (o 6,8 %). Pre pozitívny vývoj zamestnanosti v službách bol tiež dôležitý návrat veľkoobchodu a maloobchodu k medziročnému rastu (o 1,1 %). Naopak, brzdiaci efekt na rast zamestnanosti mal pokračujúci pokles pracujúcich v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 1,8 %).

Počet pracujúcich aj miera zamestnanosti medziročne stúpli vo všetkých ôsmich krajoch SR. Najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 9,3 %, ďalej v Žilinskom kraji o 3,8 % a v Košickom kraji o 2,9 %. Najnižšiu mieru zamestnanosti (pod 70 %) mal Prešovský kraj. Naopak, Bratislavský kraj, ako jediný zo všetkých krajov SR prekročil úroveň zamestnanosti 80 %, aktuálne atakoval 85 % mieru zamestnanosti. Najvýraznejšia zmena nastala v Košickom kraji, kde sa miera zamestnanosti medziročne zvýšila o 4,7 p.b. na hodnotu 72 %. Významné zvýšenie o 4,3 p.b. zaznamenal aj Žilinský kraj na 79,4 %. Za prácou v zahraničí odchádzalo v 2. štvrťroku 2022 spolu 114-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 7 % viac ako v rovnakom obdobní pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve (38,5 tis. osôb), v priemysle (26,6 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (12,4 tis. osôb). V rámci európskych krajín pracovali najmä v Nemecku, Rakúsku a Česku. Absolútne najviac tých, čo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzalo z Prešovského kraja (24,8 tis. osôb), zo Žilinského kraja (22,8 tis. osôb) a z Nitrianskeho kraja (20 tis. osôb). Najvyšší medziročný nárast pri dochádzaní za prácou bol v Nitrianskom kraji o 67,9 % a v Bratislavskom kraji o 60,8 %. V Žilinskom kraji sme zaznamenali nárast o 33 %. V ostatných piatich krajoch Slovenska došlo k poklesu pri dochádzaní za prácou do zahraničia.

V súhrne za 1. polrok 2022 stúpla celková zamestnanosť na Slovensku o 2,8 % na 2 milióny 588-tisíc osôb. Najväčšie relatívne prírastky pracujúcich boli zaznamenané v ubytovacích a stravovacích službách, v odborných, vedeckých a technických činnostiach, ako aj v umení, zábave a rekreácii. Počty pracujúcich vzrástli vo všetkých krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 8,8 % a v Žilinskom kraji o 4 %. Miera zamestnanosti súhrnne za SR stúpla o 2,8 p. b. na aktuálnych 76,3 %. Najdynamickejšia zmena v miere zamestnanosti od začiatku roka nastala v Žilinskom kraji (78,7 %) a v Košickom kraji (71,1 %), kde bol zhodný rast o viac ako 4 p. b.

Mapy Google: Ekologické trasy

Vozidlá na cestách sú zodpovedné za takmer tri štvrtiny emisií CO2 v rámci dopravy a sú jedným z najväčších prispievateľov k tvorbe skleníkových plynov. V Mapách Google teraz pribudla možnosť voľby ekologických trás, ktorá bude v najbližších týždňoch postupne nabiehať používateľom v európskych krajinách. Vďaka tomu si vodiči budú môcť zvoliť popri najrýchlejšej trase aj takú, ktorá šetrí palivo a znižuje uhlíkovú stopu. Google odhaduje, že ekologické trasy majú potenciál ušetriť viac ako jeden milión ton emisií uhlíka ročne na celom svete, čo predstavuje ekvivalent, ako keby z ciest zmizlo 200.000 áut.

Zatiaľčo Mapy Google doteraz zobrazovali vodičom najrýchlejšiu možnú trasu do zvoleného cieľa, po novom im začnú ponúkať aj tú najúspornejšiu (ak sú rozdielne). Používateľom sa zobrazí približná úspora paliva a časový rozdiel medzi oboma trasami – a následne si zvolia jednu z nich. Funkcia tiež umožňuje vodičom zvoliť si typ pohonu svojho vozidla (benzínový, dieselový, hybridný alebo elektrický) a optimalizovať ekologické trasy s ohľadom na spotrebu paliva či záťaž batérie. Návrhy ekologických trás sú založené na umelej inteligencii. „Umelá inteligencia identifikuje všetky relevantné trasy z bodu A do bodu B a vypočíta spotrebu paliva pre každú z nich na základe historických, ako aj reálnych dopravných vzorcov, prevýšenia a typu cesty a ďalších údajov. Vďaka tomu dokáže v zlomku sekundy nájsť najrýchlejšiu, ale aj najúspornejšiu trasu do cieľa,“ vysvetľuje Iva Fialová.

Ekologické trasy využijú používatelia najmä tam, kde nie sú dostupné alternatívne spôsoby dopravy, akými sú bicykel či hromadná doprava, a vydávajú sa napríklad na vzdialenejší výlet autom, no pritom chcú mať k dispozícii aj voľbu úspornejšej a udržateľnejšej trasy. Vodiči, ktorí o túto ponuku nebudú mať záujem, môžu novinku v nastavení aplikácie jednoducho vypnúť. Podľa údajov spoločnosti Statista je cestná doprava najväčším zdrojom emisií uhlíka v celej Európskej únii (vrátane Spojeného kráľovstva a Islandu). Mapy Google už dlhšiu dobu ponúkajú vo svojej navigácii aj rôzne alternatívy k jazde autom, vrátane verejnej dopravy a peších trás. Funkcia ekologických trás na Mapách Google bola už predtým spustená v USA a Kanade a podľa odhadov už ušetrila viac ako pol milióna ton emisií uhlíka. To zodpovedá ekvivalentu 100.000 áut, ktoré by zmizli z ciest. Nedávno bola táto funkcia zavedená aj v Nemecku.

štvrtok 8. septembra 2022

EU: Nové iniciatívy o obnoviteľnej energií a ochrane dedičstva vidieka

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať dve európske iniciatívy občanov s názvami „Každý európsky dom vybavený fotovoltickými panelmi s výkonom 1 kW a veternými turbínami s výkonom 0,6 kW s využitím financovania z prostriedkov Únie len prostredníctvom obcí“ a „Chráňte dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v Európskej únii“.

Organizátori iniciatívy týkajúcej sa energie z obnoviteľných zdrojov vyzývajú na prijatie opatrení v súvislosti s vybudovaním a inštaláciou potrebnej infraštruktúry na zásobovanie domácností (aj v najodľahlejších dedinách) zelenou energiou s cieľom znížiť ich uhlíkovú stopu. Okrem toho sa v nich vyzýva na vzdelávanie ľudí o výhodách zelenej energie a na odbornú prípravu zamestnancov obcí v problematike životného prostredia.

Organizátori iniciatívy „Chráňte dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v EÚ“ vyzývajú na obnovenie záväzku EÚ podporovať regionálne dedičstvo, udržateľný rast vidieka a zvyšovanie životnej úrovne vo vidieckych regiónoch s cieľom zabezpečiť pretrvanie komunít vyrábajúcich potraviny v EÚ. Žiadajú, aby sa podporovali vidiecke pracovné postupy a činnosti, ktoré sú základom vidieckych komunít, aby sa rešpektovali tradičné remeselné odvetvia, a aby sa tiež uznal význam potravinovej bezpečnosti a dodávok poľnohospodárskych materiálov. Organizátori takisto žiadajú, aby sa do Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka zahrnula podpora dedičstva vidieka a uznanie významu potravinovej bezpečnosti a dodávok potravín.

Keďže tieto európske iniciatívy občanov spĺňajú formálne podmienky, Európska komisia ich považuje za právne prípustné. V tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku týchto návrhov. Po registrácii majú organizátori šesť mesiacov na to, aby začali zbierať podpisy. Ak sa im do roka podarí zhromaždiť milión vyjadrení podpory aspoň zo siedmich rôznych členských štátov, komisia bude musieť reagovať. Môže sa rozhodnúť, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať. Toto rozhodnutie musí odôvodniť.

SR: Bankrotuje čoraz viac tridsiatnikov

V auguste 2022 zbankrotovalo 774 občanov Slovenska, čo v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím s 849 osobnými bankrotmi predstavuje pokles o 8,83 percenta. Počet osobných bankrotov tak medziročne klesá už dva mesiace za sebou. V porovnaní s júlom 2022, kedy zbankrotovalo 718 dlžníkov, ich v auguste bolo o 7,80 percenta viac. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

„V auguste zbankrotovalo aj 84 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, predstavoval ich podiel 10,95 percenta. Z nich 58, resp. 69,05 percenta bolo mužov a 26, resp. 30,95 percenta bolo žien. Najčastejšie uvádzanou adresou bydliska zbankrotovaných osôb (v oboch po 8) boli ulice K Starej tehelni v Prešove a Nový Dvor v Kežmarku. Zbankrotovalo 21 manželských párov, zaznamenali sme aj 7 príbuzenských väzieb,“ upozornila Ing. Jana Marková. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 767 konkurzov (99,10 percenta) a 7 dlžníkov (0,90 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v auguste 2022 ich bolo 53 (6,85 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 721 (93,15 percenta) na majetok nepodnikateľov. Slovenské súdy zároveň zrušili 873 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 806 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 67 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Jednej žene bolo zrušené oddlženie pre nepoctivý zámer. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2022 bolo vyhlásených 64.408 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku do konca augusta zbankrotovalo 6.346 občanov.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v auguste 2022 ich pripadalo na mužov 479 a na ženy 295. Medzi mužmi malo 3,76 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v auguste 2021 to bolo 2,72 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,05 percenta dlžníčok (v auguste 2021 to bolo 3,88 percenta). V auguste sa najväčšou skupinou bankrotujúcich mužov už tretí mesiac za sebou stali tridsiatnici s podielom 31,52 percenta a medzi ženami štyridsiatničky s podielm 28,81 percenta. V auguste 2021 najväčšiu skupinu predstavovali štyridsiatnici – medzi mužmi s podielom 31,32 percenta a medzi ženami s podielom 26,87 precenta. V auguste 2022 zbankrotoval aj jeden osemdesiatnik a jeden deväťdesiatnik. Najviac osobných bankrotov bolo v Košickom (134) a v Prešovskom kraji (130). Najmenej ich bolo v Bratislavskom a v Trnavskom kraji (v oboch po 69). V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v piatich krajoch, najviac v Trenčianskom o 45,31 percenta a v Bratislavskom o 21,59 percenta. Počet osobných bankrotov najviac medziročne vzrástol v Nitrianskom kraji – o 18,60 percenta.

On-line: Obnov dom

Na internetových stránkach obnovdom.sk boli zverejnené prvé dve vyhlasené výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Podpora štátu vo výške 14.000, resp. 16.000 až 19.000 eur má prispieť k zníženiu spotreby energie na Slovensku do roku 2050 (v budovách o 40 percent v porovnaní s úrovňou roku 2020 ) a k zníženiu emisií z budov (o 79 percent v porovnaní s rokom 2020). Na tento účel je k dispozícii vyše 500 miliónov eur.

Prvé, pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio - ekonomickú skupinu. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Po vyčerpaní prostriedkov sa ihneď spúšťajú ďalšie kolá, takže obyvatelia sa nemusia obávať o dostatok finančných prostriedkov. O príspevok na obnovu rodinného domu z plánu obnovy môžu požiadať vlastníci alebo spoluvlastníci rodinných domov postavených pred rokom 2013, ktorí spĺňajú podmienky špecifikované na stránke obnovdom.sk Je dôležité, aby sa žiadatelia uistili, že sú oprávnenými žiadateľmi. Žiadosť o príspevok sa podáva v elektronickej forme prostredníctvom formulára na obnovdom.sk. alebo poštou adresovanou SAŽP, osobne v regionálnych centrách alebo v podateľni SAŽP. Žiadosti je možné podávať od 15. októbra 2022. Od tohto dňa budú žiadateľom k dispozícii aj pracovníci 10-tich regionálnych kancelárií SAŽP. Záujemcom o informácie je už teraz k dispozícii bezplatná Zelená linka MŽP SR: 0800 144 440.

Podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov reagujú na rast cien energií. Výsledkom obnovy má byť zlepšenie tepelno -technických vlastností domu, výmena neefektívneho zdroja tepla a teplej vody, a tiež realizácia adaptačných opatrení zmierňujúcich klimatickú krízu. Záujemcovia môžu podporu využiť na variácie opatrení (pri zachovaní realizácie povinných opatrení uvedených vo výzvach), podľa ich finančných možností. Táto podpora sa viaže na cieľ energetickej úspory, najmenej 30 %. Toto potvrdí energetický certifikát vyhotovený pred a po rekonštrukcii. Žiadatelia zo zvýhodnenej socio - ekonomickej skupiny môžu požiadať o príspevok až do výšky 95 % vynaložených nákladov, čo môže byť maximálne 18 tisíc eur. Vyžaduje sa preukázať 30 % úsporu energií. Štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok do výšky 60 % z vynaložených nákladov, ktoré sú maximálne 14 tisíc eur. Ale ak žiadateľ dosiahne úsporu energií nad 60 %, môže byť výška príspevku z Plánu obnovy a odolnosti až 19 tisíc eur.

streda 7. septembra 2022

Eurobarometer: Hlavné nádeje a obavy Európanov

Letný štandardný prieskum Eurobarometer 2022 (EB 97) bol realizovaný prostredníctvom osobných aj on-line rozhovorov v období od 17. júna do 17. júla 2022. Na základe rozhovorov s 26.468 občanmi zo všetkých 27 členských štátov EÚ hľadí 65 % Európanov do budúcnosti Európskej únie s optimizmom, čo predstavuje trojbodový rast v porovnaní s podobným prieskumom, ktorý sa uskutočnil v januári a februári tohto roku pred ruskou agresiou voči Ukrajine. Pozitívny obraz EÚ je v súčasnosti na úrovni 47 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2009. Neutrálne vníma EÚ 36 % respondentov a 16 % ju vníma negatívne. Okrem toho, 49 % Európanov má tendenciu dôverovať skôr EÚ, zatiaľčo 34 % má tendenciu dôverovať skôr svojej národnej vláde.

Energetika a energetická bezpečnosť: Prevažná väčšina občanov EÚ súhlasí s tým, že EÚ by mala investovať do obnoviteľných zdrojov energie (87 %), znížiť svoju závislosť od ruských zdrojov energie (86 %) a s tým, že zásobníky plynu v krajinách EÚ by sa mali rýchlo naplniť, aby boli počas zimy zabezpečené neprerušené dodávky plynu (86 %). Okrem toho sa 85 % respondentov domnieva, že zvyšovanie energetickej účinnosti zníži našu závislosť od producentov energie mimo EÚ, a 83 % respondentov je za to, aby členské štáty EÚ nakupovali energiu z iných krajín spoločne v snahe získať lepšiu cenu. Až 78 % respondentov uviedlo, že už prijali opatrenia na zníženie spotreby energie alebo že tak plánujú urobiť v blízkej budúcnosti.

Hospodárstvo a euro: Pozitívne hodnotenie stavu európskeho hospodárstva sa od začiatku roka 2022 znížilo o 5 percentuálnych bodov a v súčasnosti dosahuje 40 %. Väčšina respondentov (51 %, + 6 percentuálnych bodov) si myslí, že stav európskeho hospodárstva je v súčasnosti zlý. Okrem toho sa znížilo aj pozitívne hodnotenie stavu národného hospodárstva, a to o 5 percentuálnych bodov na 34 %, pričom 64 % respondentov považuje stav svojho národného hospodárstva za zlý (+ 5 percentuálnych bodov). Väčšina respondentov očakáva, že stav národného hospodárstva sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zhorší (53 %, + 22 percentuálnych bodov). Medzitým sa zvýšila podpora euru a dosiahla historicky najvyššiu úroveň: osem z 10 respondentov v eurozóne (+ 3 percentuálne body) a 72 % v EÚ (+ 3 percentuálne body) vyjadrilo podporu európskej hospodárskej a menovej únii s jednotnou menou eurom. Viac ako polovica Európanov (56 %) si myslí, že na súčasné hospodárske výzvy dokáže účinne reagovať nástroj NextGenerationEU – najväčší balík hospodárskych stimulov EÚ.

Hlavné obavy Európanov na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni: Hlavné obavy sú odrazom pesimistického vnímania hospodárstva. Na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ došlo k výraznému nárastu obáv súvisiacich s infláciou a dodávkami energie – tie sa umiestnili na prvom a druhom mieste. V odpovedi na otázku „Ktorým najdôležitejším problémom EÚ v súčasnosti čelí?“ uviedla viac ako tretina respondentov „rastúce ceny/infláciu/životné náklady“ (34 %, + 10 percentuálnych bodov v porovnaní s februárom a teraz na prvom mieste), „dodávky energie“ (28 %, + 12 percentuálnych bodov a teraz na druhom mieste, v predošlom prieskume na siedmom mieste) a „medzinárodnú situáciu“ (takisto 28 %). Rastúce ceny/inflácia/životné náklady sú jedným z hlavných problémov aj na vnútroštátnej úrovni, a to pre viac než polovicu respondentov (54 %, + 13 percentuálnych bodov), po nich nasledujú dodávky energie (22 %, + 11 percentuálnych bodov) a hospodárska situácia (20 %, + 1 percentuálny bod). Nie je to prekvapujúce, keďže viac ako šesť z desiatich respondentov (62 %) uviedlo, že vojna na Ukrajine mala vážne dôsledky na ich osobnú finančnú situáciu.

COVID-19: Postoje občanov sú naďalej pozitívne, aj pokiaľ ide o reakciu členských štátov a EÚ na pandémiu koronavírusu. Viac ako polovica respondentov je spokojná s opatreniami, ktoré na boj proti pandémii koronavírusu prijala ich vláda a EÚ (v oboch prípadoch 56 %). Spokojnosť s reakciou na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni sa v 23 členských štátoch zvýšila. Zvýšila sa aj dôvera v EÚ, pokiaľ ide o prijímanie správnych rozhodnutí v reakcii na pandémiu koronavírusu v budúcnosti – v súčasnosti túto dôveru prejavuje viac ako šesť z desiatich opýtaných (63 %, + 3 percentuálne body).

On-line: 87 miliónov Eur do reklamy

Na Slovensku sa v prvom polroku 2022 preinvestovalo do internetovej reklamy 87 miliónov Eur. V medziročnom porovnaní s prvým polrokom 2021 ide o 10 % rast. Výsledky investícií do reklamy na slovenskom digitálnom trhu pravidelne zverejňuje združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia. Metodika výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia.

K celkovému rastu v prvom polroku 2022 najviac prispeli reklamné formáty: „riadková inzercia“ (+26%), „vyhľadávanie“ (+10%) a “natívna reklama” (+11%). Pod rast riadkovej inzercie sa podpísala reklama najmä na pracovných portáloch a portáloch nehnuteľností. Najvyšší rast zaznamenala „digitálna audio reklama“ (75%), ktorá však v absolútnej hodnote zatiaľ nesiahla na prvý 1 milión Eur. Za vysokým rastom audio reklamy stoja postupne sa navyšujúce rozpočty klientov do reklamy v podcastoch, či audio stream platforiem za posledné 2 roky. „Affiliate reklama“ je v prvom polroku 2022 prvýkrát publikovaná v rámci štruktúry výdavkov ako samostatný formát pre jej narastajúce obraty. Najnižší rast zaznamenala “display reklama” (+4%), ktorá však tvorí na výdavkoch stále najväčší podiel (vrátane video reklamy až 55%). Hodnota display reklamy dosiahla sumu 48 miliónov Eur (+4%). Video display má na nej 35% podiel, ktorý bol rovnaký aj v predchádzajúcom období.

Z hľadiska investícií reklamných on-line rozpočtov do jednotlivých platforiem si od roka 2021 pripisuje mobilná reklama väčší objem ako desktopová. Rast v prvom polroku 2022 je na úrovni +12 %. V absolútnej hodnote sa na mobilných zariadeniach zobrazila reklama v hodnote 46 miliónov Eur, čo predstavuje 53% z celkového objemu výdavkov. Čoraz väčší objem bannerovej reklamy sa obchoduje automatizovaným spôsobom, čiže programmaticky. V prvom polroku 2022 sa takto zobchodovalo 39 miliónov Eur. Rast programmatic reklamy dosiahol 9 %. Do programmatic výdavkov sú podľa novej metodiky započítané investície zrealizované cez DSP platformy, cez reklamné nástroje Google Ads, DV360 a Facebook Ads. 

Auto: Stagnácia na sekundárnom trhu

Podľa analýzy Barometer od AURES Holdings si benzínové ojazdené autá aj napriek miernemu úbytku v ponuke na Slovensku už druhý mesiac držia cenu, najčastejšie ide o 7.500 eur. Naopak dieselové vozidlá mierne zdraželi a rozdiel strednej hodnoty ceny benzínových a naftových áut sa tak prehĺbil na 1.700 eur.

Odborníci ďalej očakávajú medzimesačne mierny pokles celkovej ponuky automobilov. Ponuka dieselových áut na trhu zatiaľ klesla o 3 % na aktuálnych 24.000 automobilov, podobne aj benzínových, ktorých je v ponuke necelých 13.000. „Cena dieselových áut je už tretí mesiac viac-menej stabilná a drží sa na najvyššej úrovni 9.200 eur, avšak od januára sa zvýšila stredná hodnota o takmer jedenásť percent. Naopak, cena benzínových vozidiel na trhu od začiatku roka rástla menej, a to len o 600 eur, a to aj napriek klesajúcemu počtu áut v ponuke. Motoristi sú spolu s nárastom cien energií a spotrebného tovaru nútení hľadať automobily lacnejšie na prevádzku. Preto je pre nich stále výhodným riešením naftové vozidlo, a to aj za cenu vyššieho nájazdu kilometrov na tachometri,“ upozornil Petr Vaněček. Dieselové aj benzínové automobily sú najčastejšie vo veku blížiacemu sa k desiatim rokom. Avšak značný rozdiel je v počte najazdených kilometrov, ktorý je pri naftových autách nad hranicou 190.000 kilometrov, teda o takmer 80.000 vyšší ako v prípade benzínových vozidiel.

Ceny modelov áut sa ale v jednotlivých variantoch paliva líšia. Najžiadanejšiu Škodu Octavia si zaobstaráte v benzínovej verzii medzimesačne o 6,7 % lacnejšie, teda so strednou hodnotou ceny 5.600 eur. V naftovom prevedení vás vyjde medzimesačne o 2 % lacnejšie, konkrétne zaplatíte 7.395 eur, to aj napriek tomu, že na tachometri budete mať najčastejšie o štyridsať tisíc kilometrov viac. Nie vždy ale platí, že je naftový variant drahší. Napríklad Volkswagen Golf si v oboch variantoch medzimesačne drží takmer rovnakú cenu. V prípade nafty zaň zaplatíte len 5.495 eur, ale medián veku je 11,6 rokov a nájazd vyšší ako 200.000 kilometrov. V „benzíne“ ho zaobstaráte za 7.000 eur, o pol roka mladšie a s nájazdom o takmer 53.000 kilometrov nižším.

utorok 6. septembra 2022

EU: Obchod s bravčovým a hydinovým mäsom

Krajiny Európskej únie (EÚ) môžu od pondelka 5. 9. 2022 ľahšie vyvážať bravčové mäso a hydinu do Kórejskej republiky. Ministerstvo poľnohospodárstva, výživy a vidieckych záležitostí Kórejskej republiky (MAFRA) sa rozhodlo odstrániť dlhodobú obchodnú prekážku, ktorá ovplyvňovala vývoz bravčového mäsa a hydinových výrobkov z EÚ, keďže Kórejská republika teraz uznáva prísne regionalizačné opatrenia EÚ na kontrolu epidémií, afrického moru ošípaných a vysoko patogénnej vtáčej chrípky.

Toto rozhodnutie by mohlo v nasledujúcich rokoch uvoľniť obchod v hodnote viac ako jednej miliardy eur. Konkrétne prináša prospech 11 krajinám EÚ, ktoré majú povolenie vyvážať hydinu a hydinové výrobky do Kórejskej republiky – Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Belgicko, Francúzsko, Fínsko, Španielsko, Holandsko, Švédsko, Dánsko a Litva; a 14 členských štátov, ktoré boli oprávnené vyvážať bravčové mäso a výrobky z bravčového mäsa – Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Belgicko, Francúzsko, Fínsko, Španielsko, Holandsko, Švédsko, Dánsko, Slovensko, Rakúsko, Írsko a Portugalsko.

Týmto rozhodnutím Kórejská republika ďalej zosúlaďuje svoje dovozné podmienky so záväzkami, ktoré prijala v rámci WTO a dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou. Kórejská republika doteraz uvalila celoštátny zákaz dovozu bravčového a hydinového mäsa z členských štátov EÚ postihnutých africkým morom ošípaných alebo vysoko patogénnou vtáčou chrípkou, aj keď EÚ má prísny systém regionalizácie, podľa ktorého sa ohniská držia v postihnutej oblasti regiónu, aby sa zabránilo šíreniu chorôb. S uznaním regionalizačných opatrení EÚ, ktoré sa odzrkadľujú v revidovaných zdravotných požiadavkách Kórejskej republiky pri dovoze, je teraz umožnené pokračovať vo vývoze z oblastí v členských štátoch EÚ, ktoré sú bez týchto chorôb, namiesto zavedenia celoštátneho zákazu v prípade prepuknutia týchto chorôb zvierat.

SR: Mzdy v 2. štvrťroku 2022

Mzdy na Slovensku rástli podľa Štatistického úradu SR vyše 7 % tempom, vysoká inflácia ich však stiahla do najväčšieho reálneho poklesu za 22 rokov. Priemerné hrubé zárobky reálne medziročne klesli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva SR. Vyššie rasty, z veľkej miery kompenzujúce dopady inflácie, sa prejavili v odvetviach s nízkymi zárobkami. Naopak, odvetvia s vysokými mzdami sa dostali do reálneho poklesu približne 10 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 2. štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 7,4 % na 1.291 eur. Po sezónnom očistení priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2022 nominálne vzrástla o 2,4 %. Životné náklady sa však zvyšovali rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast nominálnych miezd. Po zohľadnení rastu cien (inflácie) mzda na Slovensku medziročne reálne poklesla o 4,5 %. Najvyšší prepad reálnej mzdy na úrovni približne 10 %, pocítili zamestnanci odvetví v hornej časti rebríčka najvyšších priemerných hrubých platov. V odvetviach finančné a poisťovacie činnosti, ako aj dodávka elektriny, plynu a pary (s priemernou mzdou nad úrovňou 2.100 eur mesačne), zárobky nominálne rástli len minimálne a reálne poklesli približne o 10 %. Z odvetví s takto vysokými zárobkami bol zaznamenaný vyšší nominálny rast len v informáciách a komunikácii (+7,0 %), ale aj ten len spolovice dorovnával dopady inflácie. Vyšší reálny pokles medzi 8 až 10 % bol zaznamenaný aj vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení, zdravotníctve a sociálnej pomoci a vo vzdelávaní.

Súčasne naďalej vo väčšine, celkovo v 11 odvetviach, bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (745 eur), ostatných činnostiach (818 eur) a v stavebníctve (909 eur). Tieto odvetvia však mali dynamické rasty miezd a tak nezaznamenali významný reálny pokles. Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod aj priemysel, zaznamenali vyššie percentuálne medziročné prírastky miezd. V priemysle mzdy stúpli nominálne o 7,7 % na úroveň 1 383 eur, reálny pokles tak predstavoval 4,3 %. V oblasti obchodu mzdy vzrástli v nominále o 10,1 % (na 1 243 eur), čo stlmilo reálny pokles na 2,1 %.

Z územného hľadiska mzdy nad priemerom celého hospodárstva SR boli opäť len v Bratislavskom kraji (1.577 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala priemerná mesačná mzda od 984 eur v Prešovskom do 1.260 eur v Košickom kraji. Vo všetkých krajoch bola mzda vyššia ako pred rokom, ale ani v jednom kraji nebol rast dostatočný, aby dorovnal vplyv inflácie. Preto reálna mzda vo všetkých krajoch Slovenska klesla, najviac v Prešovskom kraji (o 6,2 %) a najmenej v Košickom (o 2,8 %).

V súhrne za 1. polrok 2022 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1.252 eur. Medziročne sa zvýšila o 7,7 %, reálna mzda klesla o 2,9 %

Upozorňujeme: Nebezpečné parfumy, balzamy aj mydlá

Nové upozornenia na nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii pribudli po nahlásení do systému Safety Gate / RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) v Litve, vo Švédsku aj v Slovenskej republike. Predávať sa však môžu aj v iných krajinách a tiež na internete.

Reflect Yourself Shaving Gel COOL - gél na holenie značky MAJIX (výrobná dávka: A5, čiarový kód: 8696630134462) z Turecka má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku Butylphenyl methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde). Royal Black Henna - čierna farba na vlasy z Indie obsahuje p- phenylenediamine (PPD), ktorý po zmiešaní s nedostatočným množstvom činidla a dlhým časom pôsobenia na pokožku hlavy predstavuje riziko pravdepodobného poškodenia zdravia a alergickej reakcie.

Zakázané látky obsahujú tiež parfumy značky AL Haramain.
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC, Lyral) - kožný senzibilizátor, ktorý môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu a môžetiež poškodiť reprodukčný systém ako aj senzibilizáciu pokožky: 
L'Adventure Blanche (výrobná dávka: BH: 250916011909, čiarový kód: 6291100136605) 
Musk Pure Perfume (výrobná dávka: BH: 070721011734, čiarový kód: 6291100133765) 
L'Aventure Femme (výrobná dávka: BH: 280720011908, čiarový kód: 6291100137565) 
Maryam Haramain Eau de parfum (výrobná dávka: 070320011626) 
Oudh Majun Maliki (výrobná dávka: 25022101863, čiarový kód: 6291100135998) 
Hajar pure perfume (výrobná dávka: 060719011642, čiarový kód: 6291100133680) 
L'Aventure (výrobná dávka: 250221011604) 
Amber pure perfume 12 pieces (výrobná dávka: 070721011734, čiarový kód: 6291100133758) aj Butylphenyl methylpropional, ktorý sa potvrdil aj u Musk Pure Perfume (výrobná dávka: BH: 070721011734, čiarový kód: 6291100133765).

Zakázané látky Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde a a Butylphenyl methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde boli zistené ďalej v parfumovanej vode AP. DURAND PARFUMS WHAT ELSE EAU DE PARFUM (100 ml, výrobná dávka: Ref: 454016, LOT: D18C11, čiarový kód: 3551440454016) a Jack Hope Sweet FEELING SOIREE EAU DE PARFUM - parfumovaná voda (100 ml, výrobná dávka: Ref: 548029, čiarový kód: 3551440548029) z Francúzska. Butylphenyl methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde) bol potvrdený aj v sprchovom géle New Dalan d'Olive Pure Olive Oil Moisturizing Shower Gel Relaxing - sprchový gél (400 ml, výrobná dávka: 927, čiarový kód: 8690529007066) z Turecka

Balzamy po holení PRORASO AFTER SHAVE BALM AZUR LIME (typ výrobku/číslo výrobku: AZUR LIME, výrobná dávka: 79208, čiarový kód: 8004395007813) a After Shave Balm Protective With Aloe And Vitamin E (typ výrobku/číslo výrobku: Aloe And Vitamin E, výrobná dávka: 76035, čiarový kód: 8004395001460) z Talianska ako aj krém na tvár Intesively Moisturizing Face Cream značky GREEN FEEL'S (typ výrobku/číslo výrobku: 50 ml Triple Effect Cucumber And Aloe Extracts + Hydreis, výrobná dávka: B23, čiarový kód: 4779033101393) z Litvy obsahujú rovnako Butylphenyl methylpropional.

Nebezpečná ortuť, ktorá môže poškodiť obličky, mozog a nervový systém a tiež ovplyvniť reprodukciu bola zistená vo viacerých kozmetických výrobkoch.
Medicated Soap – mydlo značky Crusader (1, 20 %),
Noor Gold Beauty Cream - pleťový krém (43 900 mg/kg),
Vitamin C serum - krém na starostlivosť o pleť značky ROUSHUN (výrobná dávka: RS-29910, čiarový kód: 4897075010531, 0,224 mg/kg),
SHIVANYA GOLD Beauty Cream - pleťový krém značky AQSA Cosmetics (12 200 mg/kg),
Creme Diana – krém značky Diana de Beauté (čiarový kód: 5280080004166 0,022 mg/kg).

Zároveň pribudlo upozornenie na výrobky do kúpeľa BATH FIZZER značky I Heart Revolution:
IHEART REVOLUTION Chocolate Bar Chocolate 110 g - EAN: 5057566137478
I HEART REVOLUTION Chocolate Bar Peach 110 g - EAN: 5057566137539
I HEART REVOLUTION Chocolate Dipped 150 g - EAN: 5057566123389
I HEART REVOLUTION Chocolate Bar Rose 110 g - EAN: 5057566137508
I HEART REVOLUTION Chocolate Bar Vanilla 110 g - EAN: 5057566137485
I HEART REVOLUTION Ginger Cookie 120 g - EAN: 5057566416023
I HEART REVOLUTION Red Velvet Cookie 120 g - EAN: 5057566416047
REVOLUTION Bubblegum Cookie 120 g - EAN: 5057566416009
REVOLUTION Tasty Peach 105 g - EAN: 5057566460217
I HEART REVOLUTION X Elf Candy Cane 126 g - EAN: 5057566539517
I HEART REVOLUTION Chocolate Cookie Fizzer Set 150 g - EAN: 5057566504119
I HEART REVOLUTION Tasty Banana Fizzer 110 g - EAN: 5057566141079
I HEART REVOLUTION Tasty Coffee Fizzer 120 g - EAN: 5057566167154
I HEART REVOLUTION Tasty Hotdog Fizzer 120 g - EAN: 5057566141130
I HEART REVOLUTION Cherry Sprinkle Donut 150 g - EAN: 5057566264310
z Čínskej ľudovej republiky, ktoré vzhľadom na charakteristický tvar, vzhľad, farbu a veľkosť sú ľahko zameniteľné s potravinou. Malé časti sa dajú ľahko oddeliť, deti ich môžu vložiť do úst, čo by mohlo znamenať riziko zadusenia, alebo malé časti končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa.

pondelok 5. septembra 2022

EU: COVID-19 - príprava na jeseň a zimu

Európska komisia navrhla opatrenia na zabránenie nárastu prípadov COVID-19 v nadchádzajúcej jesennej a zimnej sezóne. Členské štáty vyzýva, aby zaviedli potrebné stratégie a štruktúry vrátane očkovania a sledovania COVID-19 s cieľom rýchlo reagovať na budúce prepuknutia. Hlavným cieľom je zvýšiť využívanie vakcín vrátane upravených a nových vakcín a zabezpečiť, aby boli všetci občania dobre chránení.

Komisia členské štáty najmä nabáda:
  • Zlepšiť príjem vakcíny v rámci základného očkovania a prvej posilňovacej dávky u vhodných jedincov. Toto je obzvlášť dôležité pre skupiny obyvateľstva s vyšším rizikom závažných následkov a pre krajiny s nižšou zaočkovanosťou.
  • Uprednostnite podanie ďalšej posilňovacej dávky špecifickým skupinám populácie, najmä ľuďom vo veku 60 rokov a viac a iným oprávneným jednotlivcom v akomkoľvek veku s rizikom závažného ochorenia.
  • Skombinujte kampane na očkovanie proti COVID-19 a chrípke. Očkovanie sprevádzajte pravidelne aktualizovanou a jasnou komunikáciou založenou na epidemiologickom vývoji, poznatkoch o správaní a vnímaní verejnosti.
  • Zabezpečenie zrozumiteľnej komunikácie s občanmi o výhodách očkovania.
Nad rámec očkovania sa ďalej odporúča dohľad nad respiračnými vírusmi, akými sú chrípka, COVID-19 a ďalšie, je nevyhnutný na lepšie pochopenie toho, ako sa vírus šíri a vyvíja. V závislosti od epidemiologickej situácie zostávajú nefarmaceutické zásahy, napríklad masky na tvár alebo obmedzenie veľkosti zhromaždení, na obmedzenie šírenia vírusu kľúčovou súčasťou nástrojov. Je dôležité, aby všetky členské štáty boli pripravené znovu zaviesť opatrenia v oblasti verejného zdravia založené na jasných prahových hodnotách. Akékoľvek opatrenia realizované v školách by mali byť prispôsobené vzdelávaciemu prostrediu a vekovej skupine a mali by sa udržiavať na minime, aby sa predišlo akémukoľvek narušeniu vzdelávania.

Zdôrazňuje sa tiež význam silných systémov a kapacít zdravotnej starostlivosti vo všetkých členských štátoch. Musí sa zlepšiť pripravenosť zdravotníckych systémov na prepuknutie infekčných chorôb a iné typy šokov. Mali by sa prijať aj ďalšie opatrenia na podporu dobrého duševného zdravia zdravotníckych pracovníkov a celej populácie. Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby spojili svoje sily s cieľom zhromaždiť aktuálne dôkazy o stave po COVID a zlepšiť odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov, aby bolo možné lepšie rozpoznať dlhotrvajúce ochorenie COVID, najmä v primárnej starostlivosti.

Pokračujúce snahy o uľahčenie voľného pohybu v EÚ počas pandémie COVID-19 sú naďalej kľúčové, a to pre ľudí aj tovar. V súvislosti s cestovaním z tretích krajín má komisia v úmysle čoskoro navrhnúť revíziu príslušného odporúčania Rady, aby sa zohľadnila zmenená epidemiologická situácia, zvýšená zaočkovanosť na celom svete a vývoj požiadaviek na vstup v členských štátoch. Nakoniec, na ukončenie pandémie je naďalej kľúčové podporovať úsilie v boji proti COVID-19 na celom svete. EÚ bude pokračovať v spolupráci s medzinárodnými partnermi s cieľom zabezpečiť rýchly vývoj, rozšírenie a spravodlivú distribúciu vakcín na celom svete.

Trend: Virtuálna privátna sieť (VPN)

Hoci sa počas pandémie väčšina podnikov a organizácií dokázala vyrovnať s reštrikciami rozšírením práce z domu a posilnením IT bezpečnosti, po jej odznení sa zamestnanci väčšinou vrátili späť do kancelárií. Jedným z motívov je všeobecné presvedčenie, že v kancelárii sú pracovníci produktívnejší než pri práci z domu. Avšak podiel pracovníkov na home office je vyšší než pred pandémiou, čo pre IT správcov znamená udržiavať vysokú úroveň zabezpečenia pomocou kombinácie technických nástrojov a organizačných opatrení.

Podľa prieskumu medzi partnermi GFI Software v Čechách a na Slovensku zostala aj napriek odzneniu pandémie nezanedbateľná časť pracovníkov pracovať formou home office. Podľa 80 % opýtaných lokálnych IT správcov je najúčinnejšou ochranou firemnej siete pri práci z domu virtuálna privátna sieť (VPN).

K najzaujímavejším zisteniam prieskumu patrí:
  • Podľa 20 % oslovených IT správcov sa do kancelárií vrátili všetci pracovníci, podľa 61 % väčšina, podľa 12 % polovica a podľa 6 % zostala väčšina či všetci pracovníci firmy na home office.
  • 53 % IT správcov je presvedčených, že zamestnanci sú produktívnejší v kancelárii, 11 % z domu a 36 % nevidí rozdiel v produktivite.
  • Z kombinácie využívaných nástrojov na zabezpečenie práce z domu je podľa 80 % najúčinnejšia VPN sieť, podľa 63 % dvojfaktorová autentizácia, podľa 55 % komplexná ochrana koncových bodov. 47 % tiež uviedlo pravidelné školenia pracovníkov v IT bezpečnosti.

Upozorňujeme: Podvodné maily od ministerstva

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) na svojich webových stránkach upozorňuje na podvodné emaily, ktoré sa v posledných dňoch objavili v mene ministerstva s výzvou na uhradenie pokuty. Ide o tzv. phishing, pokus o podvodné získanie citlivých informácií vydávajúcich sa za oficiálnu inštitúciu.

Rezort hospodárstva preto upozorňuje verejnosť, aby zvýšila svoju pozornosť v prípade, ak ste obdržali správu s výzvou na úhradu pokuty vo výške 999 eur za neuhradenie bližšie nešpecifikovaného poplatku. Súčasťou podvodného mailu môže byť taktiež vaše číslo bankového účtu.

Opäť upozorňujeme, aby ste nikomu nepotvrdzovali a neautorizovali svoje číslo účtu,ani neuhrádzali finančné prostriedky na základe emailu. Po obdržaní podozrivého mailu stále platí neklikať na žiadne z údajov a daný e-mail urýchlene natrvalo vymazať z mailovej schránky.