piatok 20. mája 2022

Trend: Digitálne skúsenosti zamestnancov

Štúdia Optimizing Digital Employee Experience for Anywhere Work (Optimalizácia digitálnych skúseností zamestnancov pre prácu odkiaľkoľvek), ktorú na objednávku VMware spracovala spoločnosť Forrester Consulting zistila, že digitálne skúsenosti zamestnancov (DEX) sú kritickou súčasťou dnešných hybridných modelov práce a že vynikajúce zamestnanecká skúsenosť stojí na štyroch previazaných pilieroch - poskytovanie zodpovedajúcich prostriedkov, meranie spokojnosti, analýze a náprave.

Urýchlenie investícií a zavádzanie DEX má zásadný význam v súvislosti s riešením problematiky hybridného pracoviska. Podľa 75 % respondentov digitálna zamestnanecká skúsenosť od začiatku pandémie nadobudla na dôležitosti či sa dokonca stala najvyššou prioritou. Na otázku ohľadom hlavných obchodných priorít, ktoré motivujú zlepšiť DEX, uviedlo 80 % respondentov zvýšenie produktivity zamestnancov. Až 75 % dúfa, že riešenie DEX môže zlepšiť celkovú zamestnaneckú skúsenosť a posilniť ich lojalitu. „V hybridnom pracovnom prostredí podniky kladú dôraz na digitálnu skúsenosť zamestnancov ako zásadnú investíciu. Digitálna zamestnanecká skúsenosť umožňuje pracovníkom a IT tímom pozitívne prispievať a odvádzať čo najlepšiu prácu. Bezproblémovou digitálnou skúsenosťou sa podniky zamerané na nábor a udržanie špičkových pracovníkov odlišujú od konkurencie,“ tvrdí Shankar Iyer.

Investície do riešenia DEX stále rastú v súvislosti so snahou podnikov zvyšovať spokojnosť zamestnancov. Iba 25 % respondentov uviedlo, že má už zavedené komplexné riešenie DEX, ale väčšina (takmer 60 %) očakáva, že ho zavedie do 24 mesiacov. Okrem toho 84 % respondentov uvádza, že ich rozpočet na riešenie DEX vzrastie v najbližších troch rokoch na 11-25 % ich celkového rozpočtu na IT, čo dokazuje dôležitosť nájdenia komplexného riešenia, ktoré bude podporovať potreby všetkých zamestnancov. V súčasnej dobe dve tretiny respondentov využívajú troch alebo viacerých dodávateľov pre svoje potreby DEX. Využitie viacerých dodávateľov môže znásobiť problémy spojené s integráciou DEX tým, že bráni analýze základných príčin a sťažuje posudzovanie návratnosti investícií. Preto je na zlepšenie digitálnej užívateľskej skúsenosti nevyhnutný holistický prístup. Dve tretiny respondentov uprednostňujú komplexné riešenia DEX, ktoré úspešne poskytujú prostriedky, monitorovanie, analýzu a možnosti nápravy. 


EU: Plán REPowerEU

Až 85 % Európanov sa domnieva, že Európska únia by mala čo najskôr znížiť svoju závislosť od ruského plynu a ropy. Opatrenia v REPowerEU môžu podporiť túto ambíciu cez úspory energie, diverzifikáciu dodávok energie a zrýchlené zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom nahradiť fosílne palivá v domácnostiach, priemysle a výrobe elektriny. Ústredným prvkom plánu je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Komisia navrhuje vykonať cielené zmeny tohto nariadenia s cieľom začleniť osobitné kapitoly REPowerEU do existujúcich plánov obnovy a odolnosti členských štátov. 

Šetrenie energie je najrýchlejším a najlacnejším spôsobom riešenia súčasnej energetickej krízy aj skresania účtov. Komisia navrhuje posilniť opatrenia vrátane zvýšenia záväzného cieľa v oblasti energetickej efektívnosti z 9 % na 13 % v rámci balíka „Fit for 55“, t. j. právnych predpisov Európskej zelenej dohody. Komisia uverejnila aj oznámenie EÚ o šetrení energiou, v ktorom podrobne opisuje krátkodobé zmeny správania, ktoré by mohli znížiť dopyt po plyne a rope o 5 %, a nabáda členské štáty, aby začali cielené komunikačné kampane a aby využívali fiškálne opatrenia na podporu úspor energie, akými sú znížené sadzby DPH na energeticky účinné vykurovacie systémy, spotrebiče a výrobky či izoláciu budov. Komisia takisto stanovuje krízové opatrenia pre prípad vážneho prerušenia dodávok, vydá usmernenia týkajúce sa kritérií prioritizácie odberateľov a pomôže s prípravou koordinovaného plánu EÚ na utlmenie dopytu.

EÚ už niekoľko mesiacov spolupracuje s partnermi na diverzifikácii dodávok a zabezpečila rekordnú úroveň dovozu LNG a vyšších dodávok plynu cez plynovody. Novovytvorená energetická platforma EÚ umožní dobrovoľné spoločné nákupy plynu, LNG a vodíka združovaním dopytu, optimalizáciou využívania infraštruktúry a koordináciou dosahu na dodávateľov. Pomáhať jej budú regionálne pracovné skupiny. Európska komisia ako ďalší krok zváži vytvorenie „mechanizmu spoločného nákupu“ plynu aj legislatívne opatrenia, ktorými by sa zaviedla povinnosť členských štátov časom diverzifikovať dodávky plynu. Platforma takisto umožní spoločný nákup vodíka z obnoviteľných zdrojov. V súlade s iniciatívou Global Gateway je prioritou stratégie záväzok EÚ týkajúci sa globálnej zelenej a spravodlivej energetickej transformácie, zvyšovanie úspor energie a energetickej efektívnosti s cieľom znížiť tlak na ceny, podpora rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a vodíka a zintenzívnenie diplomacie v oblasti energetiky. V Stredozemnom a Severnom mori sa vybudujú hlavné vodíkové koridory. Vytvorí sa rámec pre ďalšie iniciatívy:
 • Cielená solárna stratégia EÚ zameraná na zdvojnásobenie fotovoltickej solárnej kapacity do roku 2025 a inštaláciu 600 GW kapacity do roku 2030.
 • Iniciatíva pre solárne parky na strechách s postupným zavedením právnej povinnosti inštalovať solárne panely na nových verejných a komerčných budovách a nových obytných domoch.
 • Zdvojnásobenie miery zavádzania tepelných čerpadiel a opatrenia na integráciu geotermálnej a slnečnej tepelnej energie do modernizovaných systémov diaľkového a komunálneho vykurovania.
 • Odporúčanie riešiť pomalé a zložité povoľovanie veľkých projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a cielená zmena smernice o obnoviteľných zdrojoch energie s cieľom uznať energiu z obnoviteľných zdrojov za prevažujúci verejný záujem. Členské štáty by mali zaviesť vyhradené vhodné oblasti (tzv. go-to) pre obnoviteľné zdroje energie so skrátenými a zjednodušenými povoľovacími postupmi v oblastiach s nižšími environmentálnymi rizikami. S cieľom pomôcť rýchlo identifikovať takéto „go-to“ oblasti Komisia sprístupňuje súbory údajov o environmentálne citlivých oblastiach ako súčasť svojho nástroja digitálneho mapovania geografických údajov týkajúcich sa energetiky, priemyslu a infraštruktúry.
 • Stanovenie cieľa 10 miliónov ton domácej výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov a 10 miliónov ton jeho dovozu do roku 2030 s cieľom nahradiť zemný plyn, uhlie a ropu v ťažko dekarbonizovateľných priemyselných odvetviach a odvetviach dopravy. Ak chceme urýchliť rozvoj trhu s vodíkom, spoluzákonodarcovia by sa mali dohodnúť na zvýšených čiastkových cieľoch pre konkrétne odvetvia. Komisia uverejňuje aj dva delegované akty zamerané na vymedzenie a výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov s cieľom zabezpečiť, aby výroba viedla k čistej dekarbonizácii. Na urýchlenie projektov v oblasti vodíka sú vyčlenené dodatočné finančné prostriedky vo výške 200 miliónov eur na výskum a Komisia sa zaviazala dokončiť posúdenie prvých dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu do leta.
 • V akčnom pláne pre biometán sa stanovujú nástroje vrátane nového priemyselného partnerstva pre biometán a finančné stimuly na zvýšenie výroby na 35 miliárd m³ do roku 2030, a to aj prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Úspory energie, efektívnosť, nahrádzanie paliva, elektrifikácia a lepšie využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov, bioplynu a biometánu v priemysle by mohli do roku 2030 ušetriť až 35 miliárd m³ zemného plynu nad rámec toho, čo sa predpokladá v návrhoch „Fit for 55“. Komisia zavedie rozdielové zmluvy v oblasti uhlíka, ktoré majú podporiť akceptáciu ekologického vodíka v priemysle, ako aj osobitné financovanie REPowerEU v rámci inovačného fondu s využitím príjmov z obchodovania s emisiami. Zároveň poskytuje usmernenie k zmluvám o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov a elektrickej energie a spoločne s Európskou investičnou bankou zabezpečí nástroj technického poradenstva. Navrhuje zriadiť Alianciu EÚ pre solárny priemysel a rozsiahle partnerstvo založené na zručnostiach. Komisia ďalej predloží balík opatrení v oblasti ekologizácie nákladnej dopravy zameraný na výrazné zvýšenie energetickej efektívnosti v tomto odvetví a zváži legislatívnu iniciatívu na zvýšenie podielu vozidiel s nulovými emisiami vo vozovom parku verejných inštitúcií a firiem od určitej veľkosti. Oznámenie EÚ o šetrení energiou zahŕňa aj mnohé odporúčania pre mestá, regióny a vnútroštátne orgány, ktoré môžu účinne prispieť k nahrádzaniu fosílnych palív v odvetví dopravy.

Dosiahnutie cieľov REPowerEU vyžaduje dodatočné investície vo výške 210 miliárd eur do roku 2027. Zníženie dovozu ruských fosílnych palív pritom môže ušetriť takmer 100 miliárd eur ročne. Na podporu plánu REPowerEU je už k dispozícii 225 miliárd eur vo forme úverov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Komisia prijala právne predpisy a usmernenie pre členské štáty o tom, ako majú upraviť a doplniť svoje plány obnovy a odolnosti. Navrhuje zvýšiť finančné krytie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti o 20 miliárd eur vo forme grantov pochádzajúcich z predaja kvót v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami.  Už v súčasnom viacročnom finančnom rámci sa v politike súdržnosti budú podporovať projekty dekarbonizácie a zelenej transformácie až do výšky 100 miliárd eur investíciami do energie z obnoviteľných zdrojov, vodíka a infraštruktúry. Ďalších 26,9 miliardy eur z kohéznych fondov by sa mohlo sprístupniť formou dobrovoľných presunov do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Prostredníctvom dobrovoľných presunov sa sprístupní ďalších 7,5 miliardy eur zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Komisia zdvojnásobí finančné prostriedky, ktoré sú dostupné pre veľkú výzvu v rámci inovačného fondu na jeseň roku 2022, na približne 3 miliardy eur.

Transeurópske energetické siete (TEN-E) pomohli vytvoriť odolnú a prepojenú plynárenskú infraštruktúru EÚ. Dodatočná plynárenská infraštruktúra si vyžiada investície v odhadovanej výške približne 10 miliárd eur. Nevyhnutné bude tiež urýchlenie projektov spoločného záujmu v oblasti elektrickej energie, aby sa budúcim potrebám prispôsobila aj elektrizačná sieť. Tento proces sa podporí z Nástroja na prepájanie Európy a komisia už uverejnila novú výzvu na predkladanie návrhov s rozpočtom 800 miliónov eur, po ktorej bude začiatkom roka 2023 nasledovať ďalšia výzva.

Upozorňujeme: Nebezpečné oleje a mlieko

Na nové nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii, ktoré boli nahlásené do systému Safety Gate RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) upozornili kontrolné orgány v Nemecku a vo Švédsku. Predávať sa môžu aj v iných krajinách či prostredníctvom internetu.

Baby Pflegeöl Parfümfrei Calendula / Baby Oil frangrance free – olej na starostlivosť o pokožku značky Weleda (typ výrobku/číslo výrobku: Artikel-Nr. 7528/25173600/1; PZN 044170 27 (D), výrobná dávka: H1201, H1207, H1213, H1214, J0101, J0202, čiarový kód: 4 001638 096560) zo Švajčiarska môže obsahovať zvyškové, kondenzujúce kvapky vody, ktoré sa mohli dostať počas plnenia výrobku do fliaš. To by mohlo viesť k rastu mikroorganizmov a predstavovať riziko kožných infekcií, najmä u osôb s oslabeným imunitným systémom, u dojčiat a malých detí. 

Mr. Burton's Beard Oil Pure – olej na fúzy značky Mr. Burton's (výrobná dávka: 310122, čiarový kód: X000DRK54J) z Nemecka obsahuje vonné látky limonene (0,019 hmot. %), citral (0,0027 hmot. %), cinnamal (0,0042 hmot. %) a benzyl benzoate (0,0035 hmot. %), ktoré musia byť vyznačené na obale. Prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.

Laser White Perfume Whitening Lotion Whitening complex All skin types Diana – telové mlieko na bielenie pokožky značky Laser white (typ výrobku/číslo výrobku: Diana LAS008, výrobná dávka: Lot 01, MFD. 08/2019 Exp. 08/2023, čiarový kód: 8857101158749) zo Spojených arabských emirátov má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku 2-Chloroacetamide, čo je v rozpore s európskym nariadením o kozmetických výrobkoch.

Výzva: Obnoviteľné zdroje energie

Prvú výzvu na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z plánu obnovy a odolnosti vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR. Na projekty je vyčlenených celkom 18 miliónov eur bez ohľadu na technológiu, hlavným kritériom pri posudzovaní bude najnižšia cena na výrobu energie. Žiadosti je možné podávať do 12. júla 2022.

Zámerom je zvýšiť podiel vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2026 minimálne o ďalších 120 megawattov. Tento výkon sa však nevzťahuje iba na aktuálnu výzvu. Aj súčasná suma 18 miliónov eur bude v ďalších výzvach navýšená na celkovo približne 122 miliónov eur. V aktuálnej výzve budú podporené inštalácie nových OZE od výkonu 500 kilowattov až do 50 megawattov. Maximálna výška podpory je stanovená na tri milióny eur. Výzva je určená pre všetkých podnikateľov, či už ide o fyzické alebo právnické osoby a takisto aj samospotrebiteľov. 

O podporu bude možné žiadať na celom území Slovenska, pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, v ostatných krajoch SR majú nárok na 60 % podporu. Základným kritériom bude nákladová efektívnosť výroby elektriny, kde náklady na vyrobenú megawatthodinu by nemali prekročiť 27 eur. Ďalším kritériom bude nenarušenie prírody. Výroba energie musí byť trvalo udržateľná. Všetky potrebné informácie k tejto výzve sú na webovom sídle mhsr.sk v časti Podpora podnikateľov/ Plán obnovy/ Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev a pre bližšie informácie je možné možné zaslať aj mail na vyzvy@mhsr.sk. 

štvrtok 19. mája 2022

On-line: Práca a platy na Slovensku

V tomto roku bolo na portáli Profesia.sk zverejnených už vyše 136 tisíc pracovných príležitostí, z nich viac než tretinu (38%) tvorili ponuky v Bratislavskom kraji. V Banskobystrickom kraji a Prešovskom kraji zamestnávatelia inzerujú len približne 5 % ponúk. Aj rozdiely v zverejnených platoch sú markantné, vyššie minimálne platy v Bratislave núkajú kandidátom na viacerých pozíciách.

Na Slovenských je aktuálne voľných vyše 22 tisíc pracovných miest, najviac v Bratislavskom kraji. Kým v hlavnom meste a okolí je pre uchádzačov o zamestnanie k dispozícii cez 8.400 miest, inde je ponuka nižšia. V Trnavskom kraji, ktorý je na základe celkového počtu otvorených ponúk na druhom mieste za Bratislavou, je takýchto inzerátov 2.200. V Prešovskom regióne si záujemcovia môžu vyberať už len z 1.030 pracovných príležitostí. Najviac reakcií pritom pracovný portál zaznamenáva na ponuky zverejnené pre Košický kraj, kde na jednu ponuku reflektujú v priemere asi 20 záujemcovia. Najmenej kandidátov, menej než 9, reaguje v Trenčianskom kraji.

Priemerná mzda, ktorú firmy v tomto roku uverejňovali do ponúk na Profesia.sk, predstavovala 1.454 eur v hrubom. Oproti priemeru z predchádzajúceho roku je to o 104 eur viac. Priemerný plat v ponukách práce v Bratislavskom kraji predstavoval hrubú mzdu 1.418 eur. Najvyššia priemerná základná mzda sa však nachádza v pracovných ponukách, v ktorých hľadajú zamestnancov do zahraničia či na diaľku, a je na úrovni 1.980 eur. V Prahe je tohtoročná priemerná ponúkaná mzda 1.772 eur. Vyšší inzerovaný mesačný plat než v Bratislave však nájdeme aj vo väčšine českých krajov. Na západnom Slovensku sú ponúkané zárobky väčšinou vyššie, najnižšie sú v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Platí pritom, že pri pracovných ponukách v zahraničí či na diaľku sú uvádzané spravidla najlepšie platové podmienky zo všetkých skúmaných regiónov. Kým napríklad na pozíciu predavač zamestnávatelia v Bratislavskom kraji ponúkajú priemernú základnú mzdu vo výške 885 eur, v Banskobystrickom kraji je to 821 eur. Najvyššiu minimálnu mzdu ponúkajú zamestnávatelia uchádzačom, ktorí zareagujú na inzerát ponúkajúci voľné pracovné miesto riaditeľa IT, a to 3.921 eur. Ďaleko lepšiu ponuku ako je slovenský priemer získa aj kandidát uchádzajúci sa o miesto generálneho riaditeľa/riaditeľky, country manažéra/manažérky, výrobného riaditeľa/riaditeľky, IT architekta/architektky či technického riaditeľa/riaditeľky.

Dáta z Eurostatu, aj keď z roku 2020, naznačujú jednoznačne – ešte máme čo doháňať. Kým v tomto pandemickom roku bol mediánovo vyrovnaný čistý príjem občana SR v produktívnom veku 746 eur, v Rakúsku zarobil pracujúci v priemere v čistom 2.377 eur, v Nemecku 2.262 eur. Menej ako Slováci zarobili v roku 2020 v priemere Maďari aj Poliaci.

EU: Partnerstvá pre regionálne inovácie

V rámci pilotného projektu iniciatívy Partnerstvá pre regionálne inovácie bolo vybraných 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty. Budú si vymieňať osvedčené postupy a spoločne vyvíjať a testovať nástroje na mobilizáciu viacerých zdrojov financovania a politík ako aj na prepájanie regionálnych a vnútroštátnych programov s iniciatívami EÚ v záujme dosiahnutia zelenej a digitálnej transformácie. Partnerstvá prispejú k novému Programu inovácií pre Európu, v ktorom inovácie prepájajú miestne stratégie s iniciatívami na úrovni EÚ.

Výzva prilákala rozmanitých zástupcov: počnúc členskými štátmi, ktoré sa zapájajú na vnútroštátnej úrovni, napríklad Slovensko, až po širokú škálu regiónov EÚ, akými sú Andalúzia, Azory, Hauts-de-France, Pohjanmaa, Podkarpatské vojvodstvo, Severný Aegean, Emilia Romagna a mnohé ďalšie. Výzva takisto odštartovala proces spolupráce a tvorby sietí zdola nahor, ktorý už teraz spája účastníkov v rámci viacregionálnych sietí. Patrí sem napríklad región Baltského mora, nástroj pre bioregióny (Bioregions Facility) a rozšírené konzorcium Mestá 4.0 (Leuven, Bologna, Turku), do ktorého sú zapojené aj Eindhoven (NL), Espoo (FI) a Cluj-Napoca (RO).

Účastníci pilotného projektu získajú prvé skúsenosti s novými Partnerstvami pre regionálne inovácie na základe Príručky Partnerstiev pre regionálne inovácie – počiatočného usmerňujúceho dokumentu, ktorý uverejnilo Spoločné výskumné centrum. V tejto príručke sa navrhuje široká škála nástrojov a mechanizmov riadenia na zlepšenie koordinácie regionálnych, vnútroštátnych a únijných inovačných politík, ktoré sú zamerané na realizáciu zelenej a digitálnej transformácie v Európe a riešenie rozdielov v oblasti inovácií v EÚ. Základným prvkom navrhovaného prístupu je zavedenie miestnych misií na koordináciu činností v rámci premyslenej cielenej logiky, čo umožní využívať rozsiahle kombinácie politík zameraných na inovácie na úrovni systému. Počas pilotnej akcie budú účastníci testovať tieto politické nástroje a zároveň spoločne vytvárať prevádzkové usmernenia. Príručka a pilotná akcia budú takisto propagovať osvedčené postupy, uľahčovať učenie sa prostredníctvom experimentovania a podporovať verejnú správu a širší ekosystém. Pilotná akcia nebude mať vplyv na súčasný proces programovania fondov na roky 2021 – 2027.

Novinka: Digitálny reštart pre samosprávy

Výzvy na zlepšenie, semináre aj ukážky realizácií nájdu samosprávy na novej webovej stránke digitalnyrestart.sk. Digitálny reštart má podľa Združenia miest a obcí Slovenska mimoriadne veľký potenciál v spájaní verejného sektora s privátnym, nakoľko v ekonomicky náročnom období je toto spojenie garanciou udržateľnosti a rozvoja, ktoré dokážu eliminovať očakávané negatívne dopady krízy.

V najbližšom období sa v rámci Digitálneho reštartu bude združenie orientovať aj na to, aby  štatutárnym predstaviteľom miest a obcí poskytli špeciálnu aplikáciu s mimoriadne dôležitými informáciami z legislatívy, eurofondov, ako aj činnosti Združenia miest a obcí Slovenska. Nebude chýbať ani detailný prehľad o termínoch legislatívnych povinností a ďalšie dôležité informácie.

Nadväzuje sa tým na doterajší infolist, ktorým už vyše 2 roky, každé pracovné ráno posiela združenie informácie z rôznych oblastí dôležitých pre samosprávu na vyše 8.500 emailových adries. Okrem sprostredkovania reálnych riešení budú súčasťou aj špeciálne semináre zamerané na spájanie technológií a verejných služieb, kde nebudú chýbať ani príklady dobrej praxe a transfer poznatkov.Aktuálne: Ročne vyúčtovanie

Koľko sme v minulom roku prekúrili a spotrebovali teplej a studenej vody? Nastáva čas, kedy domácnosti obdržia ročné vyúčtovania. Nemusí však byť ľahké sa v nich orientovať. Aké informácie nám pomôžu?

Ročné vyúčtovanie nákladov na teplo za predchádzajúci rok musí byť v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predložené vlastníkom bytov najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. Rozúčtovanie nákladov a vyúčtovanie záloh sa vykonáva za zúčtovacie obdobie, ktorým je spravidla kalendárny rok. S predstihom pred termínom vyúčtovania sú vykonávané odpočty spotreby tepla a vody. V bytových domoch s centrálnym vykurovaním sa náklady na teplo rozúčtovávajú na základe odčítaných údajov nameraných na vodomeroch, pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla. Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdeľujú medzi konečných používateľov na dve zložky – základnú a spotrebnú. Pomer jednotlivých zložiek je určený vyhláškou. V prípade rozpočítania nákladov na vykurovanie dáva vyhláška aj možnosť, aby si vlastníci bytov iný pomer odsúhlasili na zhromaždení vlastníkov bytov.

Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok a pravidlá rozpočítavania tepla v bytových domoch upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z.., ktorá definuje pomer základnej (ZZ) a spotrebnej zložky (SZ):
Teplo na vykurovanie: 60 % ZZ – 40 % SZ, je možné stanoviť aj iný pomer
Teplo na ohrev vody: 20 % ZZ – 80 % SZ
Aký pomer zložiek odporúčajú odborníci?  Poď Ing. Sylvie Martinkovičovej sa vo všeobecnosti odporúča nastavenie pomeru základnej a spotrebnej zložky pri vykurovaní 60 % ZZ – 40 % SZ v zmysle  legislatívy. Ideálne je však postupovať na základe odborného posudku tepelnoizolačných vlastností a konštrukcie objektu, a v neposlednom rade sa odporúča zohľadniť aj spotrebiteľské správanie používateľov bytov. Pokiaľ sa chcú vlastníci dohodnúť na inom pomere, je potrebné, aby si zmenu odsúhlasili v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nový pomer si budú môcť uplatniť až vo vyúčtovaní tepla za nasledujúci rok. Základná zložka 20 % pre dodané teplo na ohrev vody je pevne daná legislatívou.

Ak konečný spotrebiteľ neumožnil vykonať odčítanie z pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla alebo ich nemá zapojené, určí sa spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový. Spotrebná zložka u teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania tepla. Ak konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo, určí sa spotrebná zložka ako 3-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania. Takto určená náhradná spotreba je pre vlastníkov nevýhodná a môže navýšiť náklady na teplo. Nevýhodným náhradným spotrebám a navyšovaniu nákladov možno predísť inštaláciou rádiových meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov s funkciou automatizovaného diaľkového odpočtu meračov tela a vodomerov zbernicou dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch bytového domu.

streda 18. mája 2022

Radíme: Nemusíte mať vysoký tlak

Ešte stále veľa ľudí zistí, že má vysoký krvný tlak, až keď ich postihne srdcový infarkt alebo mozgová mŕtvica. A zďaleka sa to netýka iba seniorov. Spozornieť by mali najmä muži nad 35 rokov – myslíte si, že bolesti hlavy, nespavosť a občasné bolesti na hrudníku, máte zo stresu? A čo, ak je to inak? Zmerajte si svoj krvný tlak a ak sú jeho hodnoty vyššie ako 140/90 mmHg, objednajte sa k lekárovi.

Pred vážnymi následkami vysokého krvného tlaku sa môžete chrániť jedine tak, že ho včas zachytíte pomocou merania tlakomerom a podniknete kroky, ktorými znížite riziko zdravotných následkov hypertenzie. Vysoký tlak má 40 až 50 % dospelých osôb vo veku nad 18 rokov. Pravidelné meranie je preto vhodné pre všetkých dospelých, a býva tiež súčasťou preventívnych prehliadok u všeobecného lekára. Meranie tlaku si však viete urobiť aj sami v pohodlí domova pomocou tlakomeru. Aby malo meranie tlaku čo najpresnejší výsledok, dodržte tieto zásady:
 • Aspoň hodinu pred meraním nepite alkohol, kávu, nefajčite.
 • Pred každým meraním treba sedieť aspoň päť minút v pokoji, nerozprávať.
 • Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
 • Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku tak, aby bola niekoľko centimetrov nad lakťom (približne 2-3 cm alebo na 2 prsty) – vo výške srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne ohnutý.
 • Počas celého merania ruku nedvíhajte, opierajte dolné končatiny o zem, nestláčajte brucho a nerozprávajte.
 • Mali by ste uskutočniť 2 – 3 merania v odstupe 1 až 2 minúty. Zaznamenáva sa hodnota, ktorá je priemerom z posledných dvoch meraní alebo najnižšie nameraná hodnota (zvyčajne je to posledná).
Keď má muž v mladom veku neliečený vysoký krvný tlak, znásobuje sa u neho hrozba infarktu myokardu vo vyššom veku. Navyše, Slovensko má najkratší vek života v zdraví spomedzi európskych krajín. Ľudia sú teda zdraví len do určitého veku a potom sa na nich „lepí“ jedna choroba za druhou. Chýba nám tak komunita zdravých dôchodcov a to preto, že v mladšom veku svoje zdravie zanedbávame. A ten vek, v ktorom sa táto nepriaznivá situácia môže zmeniť, je práve veková kategória 35 – 50 rokov.

Ako predchádzať vysokému krvnému tlaku: 
 • Udržiavajte si primeranú telesnú hmotnosť - pozor na nadváhu a obezitu.
 • Výrazne obmedzte príjem soli - dospelí by mali denne prijať najviac 5 gramov soli, čo je približne ekvivalent jednej čajovej lyžičky.
 • Nefajčite, minimalizujte príjem alkoholu.
 • Chráňte sa pred stresom, doprajte si dostatok oddychu a priestoru pre regeneráciu.
 • Zlepšite si fyzickú kondíciu - pasívny sedavý životný štýl obohaťte o aktívne činnosti, pri ktorých ste na nohách a v pohybe.
 • Upravte si jedálniček - mastné či vyprážané jedlá, polotovary, sladkosti a pochutiny vymeňte za stravu bohatú na čerstvú zeleninu, ovocie či orechy.
 • Dbajte na dostatok pohybu - činnosti ako pravidelné prechádzky, turistika, cyklistika, korčuľovanie či plávanie zlepšujú kvalitu života a podporujú zdravie.
 • Pravidelne si kontrolujte krvný tlak, optimálne je meranie tlaku v domácom pokojnom prostredí, vždy v rovnakú dennú hodinu.
 • Dodržiavajte liečbu, ktorú vám nastavil lekár - to sa týka nielen liečby vysokého krvného tlaku, ale aj iných ochorení.

EU: Partnerstvo s USA

Európska únia a Spojené štáty potvrdili svoju úzku spoluprácu pri riešení globálnych výziev v obchode a technológiách. Na druhom ministerskom zasadnutí Rady EÚ – USA pre obchod a technológie (TTC) v Paríži znovu zdôraznili ústrednú úlohu TTC pre obnovené transatlantické partnerstvo, ktoré už poslúžilo na koordinovanie spoločných opatrení EÚ a Spojených štátov v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine.

Kľúčové výsledky druhého ministerského zasadnutia TTC
Podpora pre Ukrajinu: Spolupredsedovia TTC tlmočili silný spoločný záväzok podporovať Ukrajinu proti ruskej vojenskej agresii a dohodli sa na konkrétnych opatreniach – už vykonaných aj pokračujúcich v rámci TTC. Takisto sa zaviazali spolupracovať s Ukrajinou na znovuvybudovaní jej hospodárstva a uľahčení obchodu a investícií.

Integrita informácií: Strany sa dohodli na posilnení spolupráce na podporu integrity informácií v krízových situáciách. V počiatočnej fáze sa práca zameriava na spoločný analytický rámec na odhaľovanie ruskej informačnej manipulácie a zasahovania. V konečnom dôsledku povedie k vytvoreniu rámca na spoluprácu vo všetkých krízových situáciách.

Dialóg o obchode a práci: Spolupredsedovia sa dohodli na vytvorení tripartitného dialógu o obchode a práci v snahe spoločne propagovať medzinárodne uznávané základné pracovné práva, a to vrátane vykorenenia nútenej práce a detskej práce.

Kontroly vývozu: Spolupráca v TTC zohrala významnú úlohu pri rýchlom a koordinovanom zavedení vývozných kontrol pokročilých technológií v oblasti leteckého a kybernetického dohľadu v snahe oslabiť schopnosť Ruska ďalej rozvíjať svoje priemyselné a vojenské spôsobilosti. Obe strany sa zaviazali ďalej rozvíjať a prehĺbiť túto úzku spoluprácu.

Zabezpečené dodávateľské reťazce: Úzka spolupráca pri zvyšovaní odolnosti dodávateľských reťazcov je dôležitejšia než kedykoľvek doteraz. EÚ a Spojené štáty sa napríklad dohodli, že vyvinú spoločné mechanizmy včasného varovania a monitorovania pri hodnotových reťazcoch polovodičov v snahe zlepšiť informovanosť o narušení ich dodávok i pripravenosť na toto narušenie. Takisto sa dohodli na výmene informácií, aby sa predišlo pretekom v poskytovaní dotácií.
Osobitná pracovná skupina zameraná na verejné financovanie bezpečnej a odolnej digitálnej infraštruktúry v tretích krajinách takisto pripraví pôdu pre financovanie digitálnych projektov v tretích krajinách z verejných zdrojov Spojených štátov a EÚ na základe súboru spoločných všeobecných zásad.

Technologické normy: V oblasti vznikajúcich technológií sa EÚ a Spojené štáty dohodli, že vytvoria mechanizmus pre strategické informácie o normách (Strategic Standardisation Information – SSI) na podporu a ochranu spoločných záujmov pri medzinárodnej činnosti v oblasti normalizácie. Obe strany budú pracovať na podpore vývoja zladených a interoperabilných technických noriem v oblastiach spoločného strategického záujmu, ako sú umelá inteligencia, aditívna výroba, recyklácia materiálov a internet vecí.

Umelá inteligencia: Strany ďalej prediskutovali vykonávanie spoločných zásad umelej inteligencie. Dohodli sa, že zostavia spoločný plán hodnotenia a nástrojov merania pre dôveryhodnú umelú inteligenciu a riadenie rizík.

Riadenie platforiem: EÚ a Spojené štáty takisto potvrdili svoju podporu otvoreného, globálneho, interoperabilného, spoľahlivého a bezpečného internetu v súlade s Vyhlásením o budúcnosti internetu a vyhlásením o európskych digitálnych právach a zásadách. Okrem toho sa EÚ a Spojené štáty dohodli na posilnení spolupráce pri kľúčových aspektoch riadenia platforiem.

Prístup MSP k technológiám: EÚ a Spojené štáty uverejnili spoločnú príručku k najlepším postupom, ako môžu MSP dosiahnuť lepšiu úroveň kybernetickej bezpečnosti.

Environmentálne a pracovné aspekty obchodu a technológií: Jednou zo všeobecných ambícií TTC je podporovať udržateľnosť. V tomto duchu sa ministri dohodli zaoberať sa otázkami obchodu a životného prostredia/klímy. Medzi inými ide o otázku podpory lepšieho chápania úlohy, ktorú môže obchod zohrávať pri uľahčovaní šírenia environmentálneho tovaru a služieb, otázku užšej spolupráce pri zelenom verejnom obstarávaní i otázku práce na spoločných metodikách uhlíkovej stopy.

Obchodné prekážky: Ministri sa dohodli na spolupráci pri hľadaní riešení, ktoré pomôžu zintenzívniť transatlantický obchod a investovanie. Konkrétne podoby budú väčšia spolupráca pri vládnom obstarávaní a posudzovaní zhody, ako aj výmena informácií o potenciálnych nových obchodných prekážkach – dvojstranných i vo vzťahu k tretím krajinám. Okrem toho sa dohodli na koordinácií úsilia zamerať sa na netrhové politiky a snahy predísť vedľajším dôsledkom pre daného partnera.

Európska únia a Spojené štáty zriadili Radu EÚ – USA pre obchod a technológie (TTC) na samite 15. júna 2021 v Bruseli. TTC slúži ako fórum pre EÚ a Spojené štáty na koordináciu prístupov k zásadným obchodným a technologickým otázkam a na prehĺbenie transatlantickej spolupráce v tejto oblasti na základe na spoločných demokratických hodnôt. Ustanovujúce zasadnutie TTC sa uskutočnilo 29. septembra 2021. V nadväznosti na zasadnutie sa zriadilo 10 pracovných skupín, ktoré sa budú venovať otázkam, ako sú normy, umelá inteligencia, polovodiče, kontroly vývozu a globálne výzvy v oblasti obchodu. Ďalšie zasadnutie TTC je naplánované do konca roka 2022 v Spojených štátoch.

Inflácia: Aké zlé to môže byť

Eurozóna vrátane Slovenska čelí najhorším cenovým tlakom od 70-tych rokov minulého storočia. Celková inflácia dosiahla v apríli tohto roku medziročnú hodnotu 7,5 % (nárast zo 7,4 % v marci). Podľa analýzy za to z takmer dvoch tretín môže zvyšovanie cien energií.

Európa bola zasiahnutá obzvlášť tvrdo vzhľadom na jej silnejšiu závislosť od dovozu energií a nedávne znehodnotenie eura na päťročné minimum oproti americkému doláru. Analytici Allianz Trade sú presvedčení, že prudký nárast cien bol spôsobený najmä kombináciou silnej dynamiky opätovného otvorenia ekonomiky po pandémii Covid-19, ale aj problémom v pružnosti dodávateľských reťazcov, keďže krehký globálny systém výroby a distribúcie nedokázal držať krok s dopytom po pandémii. „Vojna Ruska s Ukrajinou ešte viac zhoršila dynamiku inflácie, ktorú poháňa predovšetkým prudký nárast cien komodít – najmä energií,“ poznamenal Peter Mucina. Čo sa týka Slovenska, medziročná hodnota inflácie v apríli vzrástla na 11,8 %, čo analytici označujú za rekordný rast. Ceny sa podľa Štatistického úradu SR medzimesačne zvýšili o 1,5 %. Najvýraznejšie to bolo cítiť pri nákupoch v potravinách, ale aj na účtoch za energie či pri tankovaní na pumpách. Peter Mucina poznamenáva, že inflácia postupuje smerom nahor a tlaky na ceny energií sa stále zvyšujú, čo naznačuje, že vrchol je ešte len pred nami: „Doterajšia dynamika inflácie predpovedá, že sa sekundárne efekty počiatočných cenových šokov (najmä potravín a energií) v priebehu roka postupne zmiernia. Základné príčiny súčasných cenových šokov sú však mimoriadne silné, preto očakávame, že inflácia zostane vyššia dlhšiu dobu.“

Analytici Allianz Trade sú presvedčení, že k odlišnej dynamike inflácie by mohli viesť aj štrukturálne zmeny v dôsledku neefektívneho prerozdeľovania zdrojov počas oživenia po pandémii. Napríklad globálne dodávateľské reťazce mohli byť trvalo poškodené alebo trh práce sa môže ukázať ako oveľa napätejší, než naznačuje miera nezamestnanosti. Očakávajú, že inflácia v eurozóne sa tento rok ustáli na úrovni 6,5 % a 2,5 % v budúcom roku. Jadrová inflácia by mala zostať neobvykle vysoká - na priemernej úrovni 2,5 % (medziročne), čo je viac ako dvojnásobok miery zaznamenanej počas dekády pred pandémiou Covid-19. V období medzi rokmi 2001 a 2021 sa podieľala z 55 % na náraste spotrebiteľských cien. V roku 2022 však analytici odhadujú, že iba 35 % celkovej inflácie bude možné pripísať jadrovej inflácii, pričom za zvyšok môže zvyšovanie cien potravín (17 %) a energií (48 %). Očakávajú, že celková inflácia dosiahne vrchol v 2. štvrťroku 2022. Vychádzajú pritom zo základných prognóz cien ropy a zemného plynu, ktoré nezahŕňajú embargo EÚ na dovoz ruskej ropy a zemného plynu. Tento vrchol by nemal byť prekonaný, aj keď by ceny energií zostali konštantné na súčasných zvýšených úrovniach až do konca budúceho roka. „Ceny ropy a plynu však pravdepodobne klesnú, ak nedôjde k ďalšej politickej eskalácii, ale ak by sa to aj stalo, očakávame, že v budúcom roku budú mať na celkovú infláciu vplyv dezinflačné sily,“ doplnil Peter Mucina.

SR: Učitelia a technológie

Od októbra 2021 do januára 2022 zrealizoval Junior Achievement Slovensko prieskum (1.071 učiteľov z 86 základných a stredných škôl na Slovensku) s cieľom zistiť potreby učiteľov v oblasti využívania digitálnych technológií na škole, ich úroveň, stav a očakávania od koordinátora digitálnych kompetencií. Prieskum bol zameraný aj na zisťovanie frekvencie používania rôznych digitálnych nástrojov, programov a aplikácii, ktoré sú bežné a využívané učiteľmi aj dnes.

Viac ako polovica opýtaných (54,9 %) využíva denne vo svojej práci základné kancelárske nástroje (Word, Excel, PowerPoint a pod.). Viackrát za týždeň ho využíva 29,7 % a viackrát za mesiac 11,2 % opýtaných. Najviac však učitelia využívajú rôzne administratívne podporné nástroje, napr. Edupage alebo elektronickú triednu knihu. Až 82,5 % tak robí denne. Naopak najmenej učitelia vo svojej práci používajú rôzne interaktívne aplikácie (Slido, Kahoot, Mentimeter). Vôbec ich nevyužíva 61,4 %, sporadicky 14,8 %, raz za mesiac 8,1 % a raz za týždeň iba 4,4 %. Tieto nástroje pritom môžu byť cenným nástrojom na doplnenie vyučovania o interaktívne a gamifikačné prvky a zatraktívnenie vyučovacích hodín pre samotných žiakov. Používanie interaktívnej tabule v triedach je zastúpené s ohľadom na jeho frekvenciu takmer rovnomerne. Denne ho využíva 22,3 %, viackrát za týždeň 23,2 %, viackrát za mesiac 18,2 %, sporadicky 17,8 %. Vôbec ju nepoužíva 16,6 % respondentov.

Podobné výsledky sa objavili aj pri otázke o používaní rôznych on-line platforiem na komunikáciu a kolaboráciu (Zoom, MS Teams, Webex a pod.). Denne ich využíva 29,6 %, viackrát za týždeň 31,4 %, viackrát za mesiac 18,7 %, sporadicky 16,1 %. Vôbec ich nepoužíva 2,2 % respondentov. Tieto platformy zaznamenali pomyselný boom predovšetkým počas obdobia, keď boli školy z dôvodu pandémie zatvorené a práve prostredníctvom nich prebiehala dištančná výučba. Pri otázke o používaní rôznych platforiem na ukladanie a zdieľanie dát (Google disk, OneDrive, DropBox) bolo ich využívanie rozložené rovnomerne. Najviac 23,7 % respondentov ich využíva viackrát za mesiac.

Prieskum ďalej zisťoval aj úroveň zručností pri používaní vyššie uvedených nástrojov. Rozdelené boli do kategórií expert, pokročilý užívateľ, ovládam základné funkcie, vôbec neovládam a neviem posúdiť. V prípade on-line platforiem na komunikáciu a kolaboráciu tvorili najväčšiu skupinu tí respondenti, ktorí ovládajú základné funkcie, až 67,3 %. Pokročilých bolo 28,6 % respondentov a expertov iba 1,6 %. V používaní interaktívnej tabule označilo 58,3 % respondentov, že ovláda základné funkcie a 26,9 % sú pokročilí. Prácu s ňou vôbec neovláda 9,3 respondentov. Ide pritom o nástroj, ktorý je už bežnou súčasťou škôl a sú ňou vybavené mnohé, predovšetkým základné školy. Administratívne nástroje vo vzdelávacom procese (Edupage, Elektronickú triednu knihu) ovláda v základných funkciách 55,4 % opýtaných a 33,8 % sa identifikovalo ako pokročilí používatelia. Lepšie výsledky boli zaznamenané pri používaní základných kancelárskych nástrojov (Excel, Word a pod.). Väčšina sa považuje za pokročilých používateľov (57,6 %) a 35,4 % ovláda základné funkcie. Pri používaní rôznych interaktívnych aplikácií (Slido, Kahoot a i.) výsledky neboli veľmi prekvapujúce. Až 57 % uviedlo, že ich vôbec nevyužíva a 20,6 % ovláda ich základné funkcie.

Pri zisťovaní prekážok za najväčší problém označili respondenti fakt, že nie všetci ich žiaci majú rovnaký prístup k technológiám (29 %). To im neumožňovalo vzdelávať predovšetkým v on-line forme všetkých žiakov rovnako. Nedostatočnú kvalitu internetového pripojenia, ako prekážku pri väčšom využívaní, uviedlo 19 % a nedostatočné technické vybavenie v triedach, spolu s potrebnými znalosťami v ich používaní, uviedlo 18 % respondentov. Iba 8 % z nich si myslí, že intenzívnejšie využívanie IKT vo výučbe nie je potrebné a pre 4 % je problém, že nemajú vlastný počítač.

utorok 17. mája 2022

Upozorňujeme: Podvody v mene pošty

Slovenská pošta upozornila na nový typ podvodu, pri ktorom podvodníci volajú z utajených čísel, predstavia sa ako zamestnanci pošty a volanému tvrdia, že pošta mu má vyplatiť väčší obnos peňazí. Odvolávajú sa na nový zákon či vyhlášku, podľa ktorých môžu u seba peniaze držať najviac 5 dní, no keďže ide o väčšiu sumu peňazí, treba rýchlo zaplatiť poistenie. Cieľom podvodníkov je opäť získať údaje o platobných kartách či bankových účtoch.

Slovenská pošta zaznamenala tiež už vyše 30 rôznych typov podvodných emailov. Adresáta vyzývajú na úhradu platieb za doručenie zásielky, na zmenu doručenia či uloženia zásielky, na zaplatenie colných poplatkov, možnosť vyhrať v súťaži hodnotné ceny či zapojiť sa do prieskumu a vyhrať finančnú hotovosť. Meno pošty je zneužívané aj pri kúpe rozličného tovaru cez inzertné portály, pričom podvodníci sa snažia získať údaje z platobných kariet inzerujúcich občanov, najskôr kontaktujú predajcu cez aplikáciu WhatsApp, ponúkajú vytvorenia objednávky na poštového kuriéra, ktorý má zásielku vyzdvihnúť a cez stránku pošty majú byť preposlané peniaze. Najnovšie podvodníci nabádajú za symbolické 2 eurá kúpiť náhodne vybranú nedoručenú zásielku. Pošta údajne takto zozbierané peniaze použije na humanitárnu pomoc!

Na podozrivé telefonáty či správy radšej nereagujte a najmä nikdy neposkytujte údaje o platobných kartách či bankových účtoch, aby ste neprišli o peniaze. V prípade, že ste na podvodné pokusy už zareagovali a bola vám spôsobená škoda, obráťte sa na orgány činné v trestnom konaní.


EU: Správa o kybernetickej bezpečnosti otvorenej RPS

Nová Správa o kybernetickej bezpečnosti otvorenej rádiovej prístupovej siete (RPS) vznikla v spolupráci s Európskou komisiou a agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA. V nasledujúcich rokoch bude tento nový typ architektúry sietí 5G poskytovať alternatívny spôsob zavádzania rádiového prístupu do 5G sietí cez otvorené rozhrania. Ide o ďalší významný krok v koordinovanom úsilí na úrovni EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5G sietí, ktorý potvrdzuje rozhodnutie naďalej spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy 5G sietí a držať krok s vývojom technológií a architektúry 5G.

Občania a firmy v EÚ, ktoré využívajú pokročilé a inovačné aplikácie s podporou 5G, ako aj ďalšie generácie mobilných komunikačných sietí, by mali využívať ten najvyšší štandard zabezpečenia. V nadväznosti na doterajšie výsledky práce koordinovanej na úrovni EÚ v snahe zvýšiť bezpečnosť sietí 5G prostredníctvom súboru nástrojov EÚ pre kybernetickú bezpečnosť 5G, členské štáty analyzovali bezpečnostné aspekty otvorenej RPS. V správe sa uvádza, že otvorená RPS môže za určitých podmienok znamenať aj prínos z hľadiska bezpečnosti. Vďaka vyššej interoperabilite sieťových komponentov od rôznych dodávateľov môže otvorená RPS priniesť väčšiu rozmanitosť dodávateľov v sieťach na tom istom geografickom území. To by prispelo k splneniu odporúčania týkajúceho sa súboru nástrojov EÚ pre 5G, podľa ktorého by mal mať každý prevádzkovateľ adekvátnu stratégiu založenú na viacerých dodávateľoch, aby tak nebol príliš závislý od jedného dodávateľa. Otvorená sieť RPS by zároveň mohla zvýšiť viditeľnosť siete používaním otvorených rozhraní a noriem, znížiť počet ľudských chýb väčšou automatizáciou a zvýšiť flexibilitu využívaním virtualizácie a cloudových riešení.

Koncept otvorenej RPS však stále nie je dostatočne vyspelý a otázka kybernetickej bezpečnosti zostáva aj naďalej otvorená. Najmä z krátkodobého hľadiska by otvorená RPS zvýšila zložitosť sietí, a priniesla tak so sebou množstvo bezpečnostných rizík. Tieto riziká vyplývajú napríklad z rozšírenia priestoru na kybernetický útok a zo zvýšenia počtu prístupových bodov pre aktérov s nekalými úmyslami, zo zvýšeného rizika nesprávnej konfigurácie sietí a z možných dosahov na iné funkcie siete v dôsledku zdieľania zdrojov. V správe sa tiež konštatuje, že navrhnuté technické špecifikácie napr. tie, ktoré vypracovalo združenie O-RAN, ešte nie sú dostatočne vyspelé a bezpečné. Otvorená RPS môže viesť k novým kritickým závislostiam, napr. v oblasti komponentov a cloudu. Na zmiernenie týchto rizík a lepšie využitie potenciálnych výhod otvorenej RPS sa v správe odporúča niekoľko opatrení založených na súbore nástrojov EÚ pre 5G, a to najmä:
 • Využitie regulačných právomocí na kontrolu plánov veľkoplošného zavádzania otvorených RPS mobilnými operátormi a v prípade potreby obmedzenie, zakázanie a/alebo uloženie osobitných požiadaviek alebo podmienok týkajúcich sa dodávania, rozsiahleho zavádzania a prevádzkovania otvorenej RPS a jej nástrojov.
 • Sprísnenie kľúčových technických kontrol, akými sú autentifikácia a autorizácia, a prispôsobenie monitorovacieho režimu modulárnemu prostrediu, v ktorom sa každý komponent monitoruje.
 • Posúdenie rizikového profilu poskytovateľov otvorených RPS, externých poskytovateľov služieb súvisiacich s otvorenými RPS, poskytovateľov cloudových služieb/infraštruktúry a systémových integrátorov a zároveň rozšírenie kontrol a obmedzení týkajúcich sa poskytovateľov riadených služieb týmto poskytovateľom.
 • Riešenie nedostatkov vo vývoji technických špecifikácií: tento proces by mal byť v súlade so základnými princípmi technických prekážok obchodu podľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) pri vypracúvaní medzinárodných noriem a mal by riešiť bezpečnostné nedostatky.
 • Čo najrýchlejšie začlenenie komponentov otvorenej RPS do budúceho systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti 5G, ktorý sa momentálne vyvíja.
Pokiaľ ide o zachovanie a konsolidáciu kapacít EÚ na tomto trhu, mala by sa zachovať technologicky neutrálna regulácia v záujme podpory hospodárskej súťaže. V tomto kontexte by sa financovanie výskumu a inovácií v oblasti 5G a 6G na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni mohlo využiť v prospech rovnakých príležitostí pre hráčov v EÚ. Okrem RPS je dôležité riešiť aj potenciálnu závislosť alebo nedostatočnú rozmanitosť v celom komunikačnom hodnotovom reťazci z hľadiska diverzifikácie dodávok. Vo všeobecnosti sa v správe odporúča, aby sa k tejto novej architektúre sietí pristupovalo opatrne. Akýkoľvek prechod od existujúcich a koexistujúcich spoľahlivých technológií by sa mal uskutočniť poskytnutím dostatočného času a zdrojov na predbežné posúdenie rizík, zavedenie vhodných zmierňujúcich opatrení a jasné vymedzenie povinností v prípade zlyhania alebo incidentu.

Radíme: PCR test pred hospitalizáciou

Prípadný PCR test pred hospitalizáciou má pacientovi na Slovensku zabezpečiť nemocnica. Testovanie má prebehnúť priamo v zdravotníckom zariadení. Vyplýva to z usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je účinné od 1. mája 2022.

Zároveň je podľa ministerstva potrebné, aby si PCR test vykonalo to zdravotnícke zariadenie, ktoré bude vykonávať zdravotný výkon, ak zariadenie tento test vyžaduje.

Test môže indikovať priamo lekár zdravotníckeho zriadenia, v ktorom má pacient zdravotný výkon podstúpiť. V rámci predoperačného manažmentu a s cieľom nepredlžovania hospitalizácie je možné, v prípade ak bude v zdravotnej dokumentácii uvedené, že je PCR test indikovaný, objednať sa cez špecializovaný portál korona.gov.sk. Testovanie na základe indikácie je bezplatné.

Novinka: Detská dopravná nadácia

Na Slovensku vznikla nová nadácia na pomoc a podporu detí, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. V Českej republike funguje Detská dopravná nadácia už vyše dvadsať rokov a vyhovela už takmer 900 žiadostiam o pomoc sumou takmer 600.000 eur. Iniciátormi slovenskej nadácie sú AURES Holdings spolu so slovenským automotoklubom ÚAMK a ESSOX. 

Úlohou Detskej dopravnej nadácie bude hlavne finančne pomáhať osirelým deťom a tiež tým, ktorým v dôsledku dopravnej nehody ostanú trvalé následky na ich zdraví. Výška príspevku je 1.200 eur pre osirelých vysokoškolákov, 600 eur pre vysokoškolákov polosiroty, 1.000 eur pre ostatné siroty od materských škôl až po vyššie odborné školy a 500 eur pre polosiroty v rovnakých vzdelávacích zariadeniach. Okrem podpory vzdelávania bude Detská dopravná nadácia poskytovať pomoc deťom aj pri zdravotných rehabilitáciách, pobytoch v prírode a pri udržaní ich životného štandardu.

Viac informácií, aj ohľadom možnosti požiadania o príspevok či zapojenia sa do pomoci deťom, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov v dôsledku dopravnej nehody, nájdete na webovej stránke detskadopravnanadacia.sk.

pondelok 16. mája 2022

e-Recept: Obľúbený a využívaný

Elektronický recept patrí k najpoužívanejším službám na Slovensku. Podiel e-Receptov v súčasnosti dosahuje podľa Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku (APSL) až 95 percent zo všetkých vydaných lekárenských receptov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií lekárne len za prvé dva mesiace tohto roka vydali vyše desať miliónov e-Receptov, vlani to bolo spolu 66 miliónov.

Prechod na elektronické recepty výrazne urýchlila pandémia nového koronavírusu. „Pred koronakrízou sme každomesačne bojovali o nárast percenta - dvoch s e-Receptom. Teraz môžeme povedať, že dosahujeme viac ako 90-percentné pokrytie e-Receptmi. A to je obrovská úspora pre lekárne, poisťovne, pacientov, jednoducho pre všetkých," skonštatoval Jan Žák.

Elektronické recepty tiež podľa asociácie zmenili správanie slovenských pacientov. Čoraz viac si vyberajú predpísané lieky pri nakupovaní, v lekárňach spojených s obchodmi. Lekárne, ktoré sú prepojené s nákupným centrami, vydávajú oveľa viac liekov na predpis, než historicky vydávali.

EU: Nová smernica o kybernetickej bezpečnosti

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie sa dohodli na smernici o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ (NIS 2). Doterajšie pravidlá týkajúce sa bezpečnosti sietí a informačných systémov (NIS) boli prvým celoeurópskym právnym predpisom o kybernetickej bezpečnosti. Aktualizáciu si vyžiadala rastúca miera digitalizácie, prepojenosti aj nárast škodlivých kybernetických aktivít na celosvetovej úrovni.

Smernica NIS 2 sa v súčasnosti vzťahuje na stredné a veľké subjekty, ktoré sú kritické pre hospodárstvo a spoločnosť, vrátane poskytovateľov verejných elektronických komunikačných služieb, digitálnych služieb, odpadových vôd a odpadového hospodárstva, výroby kritických produktov, poštových a kuriérskych služieb aj verejnej správy. Vo všeobecnosti sa vzťahuje tiež na sektor zdravotnej starostlivosti, napríklad na výrobcov zdravotníckych pomôcok, vzhľadom na narastajúce bezpečnostné hrozby, ktoré vznikli počas pandémie COVID-19. Rozšírenie pôsobnosti nových pravidiel na väčší počet subjektov a odvetví, ktoré budú mať povinnosť prijímať opatrenia na zníženie rizík pre kybernetickú bezpečnosť, pomôže zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti v Európe v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Smernica NIS 2 takisto posilňuje požiadavky na kybernetickú bezpečnosť kladené na podniky, rieši bezpečnosť dodávateľských reťazcov a dodávateľských vzťahov a zavádza zodpovednosť vrcholového manažmentu za nedodržiavanie povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Do popredia kladie ohlasovacie povinnosti a zavádza prísnejšie opatrenia dohľadu pre vnútroštátne orgány, ako aj prísnejšie požiadavky na presadzovanie práva s cieľom harmonizovať režimy sankcií vo všetkých členských štátoch. Smernica NIS 2 pomôže zvýšiť výmenu informácií a spoluprácu v oblasti riadenia kybernetických kríz na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.


Aktuálne: Rekordná inflácia

Inflácia ná Slovensku medziročne rastie už pätnásty mesiac za sebou a je najvyššia od júna 2000 najmä vplyvom rastu cien potravín, palív a účtov za energie. Pri aprílovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 11,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 11,1 % a čistá inflácia hodnotu 10,2 %. Medzimesačný rast cien 1,5 % bol síce pomalší ako počas marca, z dlhodobého hľadiska však patrí k vyšším. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,7 % a čistá inflácia hodnotu 1,5 %.

Medzimesačne rástli najmä ceny potravín o 2,6 %. Najvýraznejšie ceny mäsa o 5,6 %, chleba a obilnín o 2,3 % a mlieka, syrov, vajec o 2 %. V porovnaní s vývojom v predošlých mesiacoch spomalil rast cien zeleniny na 2,9 %, naopak, rýchlejšie rástli ceny olejov a tukov o 3,3 % (z toho maslo o 3,5 %). Klesli iba ceny ovocia o 0,9 %. V odbore bývanie a energie medzimesačne vzrástlo najmä imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 2,3 %, vyššie ceny sa udržali aj za rôzne služby týkajúce sa obydlia. Z energií rástli hlavne ceny za pevné palivá o 1,4 %. Z odboru dopravy sa na celkovom raste cien podpísali najmä drahšie pohonné hmoty o 3,5 %, nákup dopravných prostriedkov o 1 %. Vzrástli tiež aj ceny v reštauráciách a kaviarňach, osobnej starostlivosti či poistenia.

Medziročná hodnota inflácie vzrástla v apríli 2022 na 11,8 %. Ceny potravín boli drahšie o 14,3 %, ceny chleba a obilnín o 16,4 %, olejov a tukov o 29,8 %, zeleniny o 26,2 %, mlieko, syry a vajcia o 13 %, mäso o 12 %. Pri nealkoholických nápojoch vzrástli ceny za kávu, čaj a kakao aj za minerálne vody, nealko a šťavy. Náklady na bývanie vzrástli o 15,7 %. Medziročný rast sa zvýšil tak pri imputovanom nájomnom (o 19,7 %), tak aj pri službách súvisiacich s bývaním (údržba a opravy obydlia o 19,2 %). Domácnosti si k tomu priplatili aj za tepelnú energiu a pevné palivá. Pohonné hmoty mali medziročne vyššie ceny o 31,2 %. V porovnaní s aprílom 2021 sme si priplatili aj za stravovanie v reštauráciách a kaviarňach o 11,7 %, náklady na osobnú starostlivosť o 8,7 %, za ambulantné služby 7,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli oproti marcu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 1,5 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 1,4 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 11,7 %, za domácnosti dôchodcov o 12,7 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 9,9 % (za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 9,8 %, za domácnosti dôchodcov o 10,7 %).

On-line: Zelená domácnostiam

SIEA zverejnila aktualizované podmienky pokračovania projektu Zelená domácnostiam. Záujemcom o finančné príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie pri vypĺňaní žiadosti má pomôcť videonávod a aktualizovaný manuál informačného systému. K dispozícii sú aj doplnené najčastejšie otázky a praktické rady na zaregistrovanie žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu, ktoré bude možné napokon podávať oddnes, 16. mája 2022.

Sumár základných odporúčaní obsahuje aj upozornenia na ohlásené zmeny pri vydávaní poukážok a možnosti, ako žiadosť opraviť. Poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú od mája vydávané priebežne v pracovné dni o 11. hod. Na kontrolu a prípadnú úpravu žiadostí tak majú domácnosti niekoľko hodín, ktoré sa určite oplatí využiť. Výber zariadenia netreba odkladať, pretože konkrétny typ zariadenia je možné meniť len do vydania poukážky. Odporúčame ešte pred podaním žiadosti nájsť zhotoviteľa, ktorý potvrdí, že je schopný vybrané zariadenie v termíne do 8 mesiacov od vydania poukážky dodať a nainštalovať.

Podrobnejšie informácie o tom, čo sa zmenilo a na čo si dať pozor pri vypĺňaní žiadosti, sú k dispozícii na internetovej stránke projektu zelenadomacnostiam,sk.