piatok 5. januára 2018

Upozorňujeme: Nedostupnosť e-Schránky

V prvý januárový víkend tohto roku rátajte s nedostupnosťou elektronických služieb na portáli slovensko.sk.  

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) oznámila, že od 05.01.2018 od 22:00 h. do 06.01.2018 do 17:15  h. bude na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk prebiehať mimoriadna technická odstávka. Odstávka teda začína v noci z piatka a bude pokračovať aj v sobotu cez deň. Z tohto dôvodu v uvedenom čase nebude možné pristupovať na portál ÚPVS a nebudú funkčné žiadne elektronické služby.

Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie, optimalizáciu aplikácií a infraštruktúry ÚPVS. Obmedzenie práce s portálom je naplánované v termíne, v ktorom je podľa štatistík NASES záujem o elektronické služby menší. 

Eurofondy: Od januára nové opatrenia

Na Slovensku sa zavádzajú ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavné zmeny sa týkajú predchádzania rizík, zvyšovania informovanosti, povinného hodnotenie skupinami expertov a zjednodušenia komunikácie medzi riadiacimi orgánmi a žiadateľmi. 

Od 1. januári 2018 tak začala platiť séria opatrení, ktoré sú súčasťou Akčného plánu na posilnenie transparentnosti eurofondov. Pripravil ho Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, medzi nimi aj s Nadáciou Zastavme korupciu. Celkovo 36 opatrení bolo predstavených koncom septembra 2017. Akčný plán pozitívne hodnotí aj Európska komisia.

Jedným z nových opatrení na zvyšovanie kvality vyhlasovaných výziev je povinné vypracovanie rizikovej analýzy. Tie vypracujú riadiace orgány s metodickou podporou Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) pre každú výzvu jednotlivo. Analýza musí obsahovať spôsoby, akými budú riziká eliminované. Novinkou je aj opatrenie na zvýšenie informovanosti potenciálnych žiadateľov. Riadiace orgány sú povinné pred samotným vyhlásením výzvy informovať verejnosť o tejto výzve – aké sú jej základné parametre, kto môže žiadať o finančný príspevok a na čo apod. Podstatnou zmenou je tiež, že vedecko-výskumné projekty a projekty zavádzajúce inovácie nad 10 miliónov EUR budú povinne hodnotené skupinami expertov.

Novinka: Aplikácie z verejných dát

Ako sa obliecť, alebo či vyvetrať napovie nová aplikácia s údajmi od SHMÚ, víťaz tretieho ročníka Danubehack 3.0. Ďalšia zaujímavá appka mapuje voľnú ornú pôdu, iná zachytáva historické zmeny Bratislavy podľa údajov z máp. 

Ambíciou DanubeHack 3.0 bolo podporiť vývoj aplikácií na opätovnom použití otvorených údajov a aplikačno progamovacích rozhraní (APIs) organizácií verejnej správy. Porotu najviac zaujala aplikácia SHMÚ INSPIRE & OpenData, ktorá využíva symbiózu otvorených dát a informácií o počasí. Poskytuje meteorologické údaje a údaje o kvalite ovzdušia. Tie boli sprístupnené ako otvorené dáta a prostredníctvom inspire služieb (minzp.sk/inspire/) a údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu.  

Druhá ocenená aplikácia Otvorená pôdna mapa identifikuje zmenu využitia pôdy, napríklad umožňuje identifikovať rozsah odlesnenia územia Slovenka. Využíva údaje bonitovaných pôd (geoportal.gov.sk) o kvalite pôdy, ktoré môžu byť zároveň vizualizované na mape, pričom si používateľ zistí aj hodnotu pôdy. Projekt využíva údaje bonitovaných pôdno- ekologických jednotiek Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Lužianky z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obsahujúce informácie o kvalite a cene pôdy.

Tretia víťazná aplikácia Historické zmeny Bratislavy podľa mapy ukazuje hlavné mesto Slovenska a jeho zmeny počas niekoľkých časových období, najmä zobrazenie zastavanosti v čase v centre mesta. Údaje pre tvorbu boli využité vďaka portálu geoportal.gov.sk.

Vytvoriť užitočné aplikácie z verejne prístupných dát je čoraz rozšírenejšie. Okrem programátorských zručností sú zdrojom aj verejne prístupné datasety, napr. portál otvorených dát data.gov.sk. Na oficiálnej stránke hackathonu budú aplikácie k dispozícii v januári t.r.

On-line: Nelegálny hazard na Slovensku

Finančná správa do konca uplynulého roka zverejnila v zozname zakázaných webových sídiel až 127 webstránok.  

Zamestnanci finančnej správy riešili až 221 webových sídiel so zakázanou ponukou. S výzvou na ukončenie nelegálnej činnosti boli oslovené všetky dotknuté spoločnosti. Subjekty majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom 76 z nich na základe výzvy tak urobilo. Štyri subjekty prestali prevádzkovať službu ešte pred jej zaslaním. Ak vyzvané subjekty nelegálnu činnosť neukončia, dostanú sa na zoznam zakázaných webových sídiel.

Ku koncu roka 2017 tak evidovala finančná správa v zozname 127 webstránok. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 8 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 40 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500.000 eur. Využívanie nelegálnych webových sídiel môže spôsobiť problémy aj ich používateľom. Občania, klienti nelegálnych hazardných stránok môžu byť vystavení riziku straty investovaných peňazí.

Pozornosť na oblasť on-line hazardu upriamila finančná správa na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Od júla 2017 jej tak pribudla nová kompetencia.

štvrtok 4. januára 2018

Radíme: Odvoz vianočných stromčekov

Odvoz vianočných stromčekov bude zabezpečovať OLO v Bratislave od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Existuje aj ďalšia možnosť, priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

O odvoz vianočných stromčekov sa budú v Bratislave starať tri pracovné skupiny, každá v zložení jeden vodič a dvaja závozníci. Zber a odvoz vianočných stromčekov začne 8. 1. 2018 v mestskej časti Staré Mesto a následne bude pokračovať aj v ostatných mestských častiach. Stromčeky budú odvezené do bratislavskej spaľovne odpadu, kde sa energeticky zhodnotia, teda spália. Ich spálením spolu so zmesovým komunálnym odpadom sa vyrába teplo a elektrina, ktorá je ďalej distribuovaná do 22.000 bratislavských domácností.

Množstvo vyzbieraných a odvezených vianočných stromčekov z roka na rok stúpa. Kým napríklad v roku 2014 pracovníci OLO odviezli 84 ton vianočných stromčekov, v roku 2016 to bolo takmer 99 ton a v roku 2017 už viac ako 112 ton. 

Aktuálne: Biele kone aj osobná zodpovednosť

Prvým januárovým dňom roku 2018 nadobudlo účinnosť viacero úprav právnych predpisov, ku ktorým patrí aj novela Obchodného zákonníka. 

Už 8. novembra 2017 nadobudla účinnosť časť zákona zameraná na špekulatívne fúzie spoločností, teraz sa k nej pridali opatrenia zvyšujúce mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem.  V zmysle schválenej novely tak už nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom mala byť spoločnosť v úpadku. Rovnako sa zakazuje, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. K tomu, či sú tieto podmienky splnené, teda či nástupnícka spoločnosť nebude v úpadku, sa musí vyjadriť audítor.

Zavádza sa aj vyššia zodpovednosť štatutárov a spoločníkov. S účinnosťou od 1. januára 2018 možno napríklad uplatňovať zodpovednosť voči:
- Spoločníkovi obchodnej spoločnosti, ktorý ju ovláda, a spôsobil jej úpadok.
- Tzv. faktickému štatutárovi, t.j. osobe, ktorá síce „formálne“ nikdy nebola ustanovená do funkcie štatutára, avšak vykonáva najvyššie obchodné vedenie spoločnosti.
- Štatutárom, ktorí podali oneskorene (resp. vôbec nepodali) návrh na vyhlásenie konkurzu a súd konkurz nemohol vyhlásiť pre nedostatok majetku; rozhodnutie o náhrade škody bude znamenať diskvalifikáciu.
Zrejme kľúčové je posilnenie zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú veriteľom, ak nie je včas podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Štatutári budú osobne zodpovedať za škodu, ktorú tým spôsobia veriteľom a rozhodnutie súdu o náhrade škody môže znamenať diskvalifikáciu štatutára. Navyše, nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas bude trestným činom.

Aby sa zabránilo prevádzať firmy na „biele kone", zavádza sa povinnosť, že na vymenovanie do funkcie štatutára bude potrebné mať podpisový vzor úradne overený pred notárom alebo matrikou osobne. Ďalším opatrením je zavedenie nového trestného činu nekalej likvidácie. Ak sa niekto stane „bielym koňom", môže byť trestne stíhaný. Rovnako sa to vzťahuje aj na tých, ktorí prevádzajú svoju účasť v podniku na „bieleho koňa", alebo ktorí tieto úkony sprostredkúvajú.

Zmeny sa dotknú aj možnosti založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Založiť ju nemôže  daňový dlžník a už ani dlžník Sociálnej poisťovne. Na druhej strane už nebude potrebné pri zakladaní spol. s r.o. vždy predkladať potvrdenie správcu dane o tom, že zakladateľ nemá podlžnosti voči Daňovému úradu. Toto potvrdenie bude po novom potrebovať iba ten, kto je vedený v zozname daňových dlžníkov a toto potvrdenie vie eliminovať údaje zapísané v zozname dlžníkov. Súd pri výmaze firmy z Obchodného registra bude skúmať, či firma nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Účinnosť nadobúda aj ďalšie opatrenie, podľa ktorého osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora, ktoré uzatvárajú so subdodávateľmi zmluvy na dodanie tovaru alebo služieb pre verejnú zákazku, musia plniť subdodávateľom faktúry v rovnako prísnych lehotách, v akých ich plní verejný sektor im, t. j. v lehote 30 dní. 

Plastové tašky: Od 1. januára povinne spoplatnené

Igelitky sa stávajú odpadom pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466! 

Ľahké plastové tašky, ktoré predstavujú výraznú záťaž pre životné prostredie, sú od 1. januára 2018 predajcovia povinní spoplatniť a zároveň alternatívne poskytovať iné druhy tašiek z papiera či textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia.

Spoplatnené sú ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov. Veľmi ľahká plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov – nazývaná aj ako mikroténové vrecúško, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami, spoplatneniu nepodlieha.

Ministerstvo životného prostredia SR ešte koncom roka 2016 vyhlásilo iniciatívu Slovensko bez igelitových tašiek. V súčasnosti sa k výzve pripojili maloobchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland a podporil ju tiež Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Cieľom je postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu.  

streda 3. januára 2018

On-line: Ubytovanie od súkromných osôb si za posledný rok objednal každý šiesty Európan

Až 17% ľudí v Európskej únii si za posledný rok objednalo ubytovanie (izbu, byt, dom, chatu, atď.) od súkromných osôb cez internet. Väčšina z nich pritom použila špecializované weby, aplikácie aj sociálne siete.  

On-line rezervácia ubytovania od súkromných osôb bola najčastejšia medzi ľuďmi vo veku 25-54 rokov (22%), najmenej to bolo u vyššej vekovej kategórie 55-74 rokov (10%). Najčastejší je takýto typ on-line rezervácie vo Veľkej Británii a Luxembursku. Slovensko sa ocitlo tesne pod priemerom EÚ, takéto služby on-line využilo 16% ľudí. Na poslednom mieste sa v tomto rebríčku nachádza Česká republika, len 1% Čechov využilo rezerváciu ubytovania od súkromných osôb cez internet.

Objednanie dopravných služieb od súkromných osôb on-line bolo za posledný rok menej obvyklé, len 8% Európanov využilo takéto služby, čomu zodpovedá aj slovenský priemer v tejto kategórii. Slováci však využívajú rezerváciu dopravných služieb cez internet najviac z celej V4. V rámci EÚ ich najviac využili mladí vo veku 16-24 rokov (14%). Najobľúbenejšie sú vo Veľkej Británii, Estónsku a Írsku. Naopak najmenej využívaná objednávka dopravných služieb od súkromných osôb cez internet bola na Cypre (1%), v Českej republike, Rakúsku, Portugalsku a Rumunsku (každá krajina po 2%). Takmer vo všetkých členských krajinách bol počet jednotlivcov, ktorí pri objednávke ubytovania využili internet od iných súkromných osôb vyšší ako tých, ktorí si takto objednali dopravu. Výnimkou je Estónsko (15% ubytovanie a 20% doprava) a Česká republika (1% ubytovanie, 2% doprava).

Podľa prieskumu Eurostatu, ktorý okrem iného mapoval využívanie on-line poskytovanie ubytovania a dopravných služieb od súkromných osôb a venoval sa fenoménu zdieľanej ekonomiky. 

e-Tlačivá: Finančná správa upozorňuje na zmeny

Elektronicky komunikujúci daňovníci získajú predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel počas prvých dvoch januárových týždňov. Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii tiež počas januára. Pre verejnosť ich finančná správa sprístupní na svojom portáli a v tlačenej forme na daňových úradoch v druhej polovici januára.  

Ako prvé sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) do 31. januára 2018. Tlačivo je už dostupné na portáli finančnej správy v časti Katalóg elektronických formulárov. Finančná správa zabezpečí už predvyplnené DP k DzMV pre tých daňovníkov, ktorí elektronicky podali DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2016 v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu najneskôr do polovice januára 2018. Na portáli finančnej správy je už zverejnená Informácia k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel, čiže ako pracovať s predvyplneným elektronickým dokumentom.

Ďalší januárový termín, konkrétne 25. január 2018, je posledný deň na podanie kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH a tiež daňového priznania k DPH za uplynulé zdaňovacie obdobie (posledný štvrťrok 2017 alebo december 2017) pre podnikateľov, ktorí sú zároveň platiteľmi DPH. Za tieto zdaňovacie obdobia sa tlačivá nemenia a ostávajú v platnosti tie, ktoré podnikatelia používali počas roka 2017. Dostupné sú na portáli finančnej správy v časti Katalóg elektronických formulárov. Pre zdaňovacie obdobia od januára 2018 budú však účinné už nové tlačivá daňového priznania k DPH, ktoré budú k dispozícii od začiatku februára 2018 a prvýkrát ich bude potrebné podať do 26. februára 2018.

Medzi najdôležitejšie daňové termíny roka patrí koniec marca, resp. 3. apríl v roku 2018, kedy je posledný deň na podanie daňového priznania pre daň z príjmu za predchádzajúci rok. Finančná správa upozorňuje, aby si daňovníci neodkladali túto povinnosť až na posledný možný termín po veľkonočných sviatkoch, ale aby daňové priznanie podali skôr. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A sa nemenilo a je dostupné na portáli v časti Katalóg elektronických formulárov. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DPFO B) a daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické osoby (DPPO) sa menia. Nové vzory týchto tlačív ovplyvnila novela zákona o dani z príjmov, ktorú  schválili poslanci Národnej rady SR až v decembri. Tlačivá tak budú zverejnené postupne v priebehu januára.  

Radíme: Nový televízor by mal podporovať DVB-T2/HEVC

Ak prijímate televízne stanice terestriálne, t.j. prostredníctvom vonkajšej alebo izbovej antény, mali by ste sa pripraviť na zmeny. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré sa používajú na televízne vysielanie, budú onedlho používať mobilní operátori. 

Okolité krajiny tiež prechádzajú z DVB-T na DVB-T2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) preto odporúča, aby ste si pri kúpe nového televízneho prijímača všímali, či podporuje štandard DVB-T2/HEVC. Starší televízor, s ktorým ste spokojní, ale nie je nevyhnutné ihneď meniť. Bude však potrebné k nemu dokúpiť prídavné zariadenie s podporou DVB-T2/HEVC, ktoré sa pripojí medzi anténu a televízor. Čo by ste mali vedieť pred kúpou nového televízneho prijímača obsahuje krátke video na https://youtu.be/JexyJq1lqj4.

Regulačný úrad už uzavrel dohody s národnými regulačnými autoritami všetkých okolitých členských krajín EÚ a s Ukrajinou týkajúce sa frekvenčných plánov pre digitálne terestriálne televízne vysielanie vo frekvenčnom pásme 470 – 694 MHz, čím naplnil požiadavky čl. 1 ods. 2 Rozhodnutia EÚ 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej len „700 MHz“) v Európskej únii. Uzavretiu dohôd predchádzali vyše dvojročné dvojstranné rokovania s regulačnou autoritou každej susednej krajiny jednotlivo v rámci štvorstrannej skupiny (AUT, CZE, HNG, SVK) ako aj skupiny NEDDIF (North Eastern Digital Dividend Implementation Forum) združujúcej krajiny strednej, východnej a severnej Európy. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz na budovanie sietí piatej generácie (5G). Z dôvodu zachovania rozsahu programov šírených prostredníctvom digitálneho terestriálneho televízneho vysielania a modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií členské štáty EÚ prechádzajú z DVB-T na DVB-T2, resp. na DVB-T2/HEVC.  

Členské štáty EÚ majú povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ a do 30. júna 2020 umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Do 30. júna 2018 majú prijať a zverejniť svoj národný plán a harmonogram, ktorý bude obsahovať podrobné kroky týkajúce sa uvoľnenia frekvenčného pásma 700 MHz. V Slovenskej republike je prijatie a zverejnenie národného plánu v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

utorok 2. januára 2018

Trend: Za darčeky sme platili kartami, výrazne vzrástli nákupy cez internet

Počas troch predvianočných týždňov sa počet platieb u obchodníkov na internete v priemere zdvojnásobil, v niektorých e-shopoch vzrástla hodnota predaného tovaru aj niekoľkonásobne. Najvyššie sumy sme platili v priemere za elektroniku  – až 185 eur a za letenky 474 eur. 

Na vianočných nákupoch obyvatelia Slovenska ani v tomto roku nešetrili. Najviac žiadanými darčekmi boli elektronika, športové potreby, odevy, knihy a hračky. Vzrástol záujem aj o zážitkové darčeky, najmä letenky a vstupenky na kultúrne či športové podujatia. Uprednostňovali nákupy  realizované prostredníctvom platobných kariet. VÚB zaznamenala nárast počtu platieb kartou najmä v posledných týždňoch roka. Najsilnejším nákupným obdobím boli dni medzi 21.a 23. decembrom, kedy bolo používanie kariet najintenzívnejšie. V druhej polovici adventu sme nechali v supermarketoch približne o tretinu viac peňazí ako začiatkom decembra. Obrovský nárast posledných desať dní pred Vianocami zaznamenali najmä predajcovia kníh (takmer o 100% v porovnaní so začiatkom mesiaca) a s blížiacim sa termínom sviatkov sme kupovali aj 2,5 krát viac šperkov ako v úvode adventu. Zaujímavé je, že znovu sa nakupovalo najmä na poslednú chvíľu – teda posledný týždeň pred Vianocami, kedy prudko rástol počet realizovaných platieb. Vo všeobecnosti platí, že drahšie darčeky ľudia nakupujú skôr v predstihu a pri nákupoch na poslednú chvíľu ide o nižšiu hodnotu.

Opäť vzrástol aj počet Slovákov, ktorí nakupovali v e-shopoch a využili na platenie internetbanking a prevod peňazí priamo zo svojho účtu. Túto cestu zvolili desiatky tisíc ľudí. Najväčší nárast platieb u obchodníkov na internete zaznamenala VÚB pri e-shopoch s elektronikou, lístkami na kultúrne a športové podujatia a už  tradične aj s knihami. Pri hodnotení  výšky platieb okrem elektroniky viedli aj e-shopy s letenkami. A nárast počtu platieb bol citeľný aj u dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko.

Slováci si opäť zdroje na zvýšené výdavky na Vianoce doplnili pôžičkou. Pred sviatkami stúpol o viac ako pätinu najmä záujem o menšie pôžičky do 3.000 eur. V tejto sume neboli zahrnuté len darčeky, ale často aj rôzne vylepšenia do domácnosti či cestovanie.  

Upozorňujeme: Registrácia zamestnávateľa a zamestnancov

Od 1. januára t. r. sú zamestnávatelia povinní prihlásiť sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začali zamestnávať aspoň jedného zamestnanca (do konca roka 2017 platila lehota do ôsmich dní). Lehota na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov sa naopak predĺžila z jednodňovej na osemdňovú.

Zmenou zákona sa zjednotila lehota na prihlásenie zamestnávateľa s lehotou na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne a tiež lehota na odhlásenie zamestnanca s lehotou na odhlásenie zamestnávateľa. Zamestnávateľ tak bude musieť prihlásiť seba do Sociálnej poisťovne už v deň predchádzajúci dňu, kedy zamestná prvého zamestnanca a odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej poisťovne do ôsmich dní po zániku poistenia zamestnanca.

Ak povinnosť prihlásiť zamestnávateľa do registra zamestnávateľov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, zamestnávateľ musí túto povinnosť splniť bez ohľadu na to, na aký deň povinnosť podania prihlášky pripadne. Naopak, ak posledný deň lehoty na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, za včasné odhlásenie sa považuje splnenie odhlasovacej povinnosti zamestnávateľom v najbližší pracovný deň.