piatok 15. júla 2022

SR: Zamestnanosť a mzdy v máji 2022

Májový rast slovenských miezd takmer vo všetkých odvetviach už nestíhal prekryť vysoký rast cien. Podľa Štatistického úradu SR rastúcemu tempu inflácie odolal v máji t. r. len sektor ubytovania. Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla tiež, výnimkou bol opäť počtom zamestnancov najväčší priemysel.

Už druhý mesiac po sebe rástol dvojciferným tempom počet zamestnancov v ubytovaní, medziročne ich počet narástol o 19,6 % a v reštauráciách a pohostinstvách o 10,1 %. Rast zamestnanosti nad 5 % bol tiež v informačných a komunikačných činnostiach. Nižší nárast zamestnanosti (do 4 %) bol v doprave a skladovaní, stavebníctve, vybraných trhových službách aj troch zložkách vnútorného obchodu - v maloobchode, veľkoobchode či predaji a oprave motorových vozidiel. Medziročný pokles počtu zamestnaných osôb sa prejavil len v priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí. V súhre za prvých päť mesiacov roka 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 9 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 11 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,6 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 %. Mierny úbytok sa prejavil len v priemysle (o 0,1 %).

V máji 2022 sa medziročne najvýraznejšie zvýšili nominálne mzdy v ubytovaní (o 26,3 % na 936 eur), dvojciferne rástli aj mzdy v stavebníctve (o 11,9 % na 904 eur) a v maloobchode (o 10,7 % na 991 eur). Najpomalšie rástli mzdy v informačných a komunikačných činnostiach, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, a to o 2,7 % na 2 333 eur mesačne. V priemysle boli mzdy vyššie o 6,7 %. Pri zohľadnení pretrvávajúceho vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) sa reálne mzdy zvýšili len v ubytovaní o 12,2 %. Najvýraznejší pokles reálnej mzdy o viac ako 7 % bol zaznamenaný v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách. V priemere za päť mesiacov roka 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 27,4 % (878 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,8 % (1.208 eur). Vysoké tempo inflácie sa podarilo prekonať mzdám v 5 odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní (o 15,4 %). Naopak, najvyšší pokles reálnej mzdy bol vo vybraných trhových službách o 5,1 %.

EU: Cesta k digitálnemu desaťročiu

Európsky parlament a Rada EÚ sa dohodli na programe politiky do roku 2030: Cesta k digitálnemu desaťročiu. V programe sa stanovuje mechanizmus monitorovania a spolupráce na dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov digitálnej transformácie Európy stanovených v Digitálnom kompase do roku 2030. Ten sa týka oblasti zručností a infraštruktúry vrátane pripojiteľnosti, digitalizácie podnikov a on-line verejných služieb, ako aj dodržiavania digitálnych práv a zásad EÚ pri dosahovaní všeobecných cieľov.

V záujme účinného monitorovania pokroku Európska komisia spolu s členskými štátmi vypracuje pre každý cieľ plánované trajektórie na úrovni EÚ. Členské štáty zase navrhnú národné strategické plány, v ktorých načrtnú svoje vnútroštátne plánované trajektórie a opatrenia na dosiahnutie cieľov a zámerov vrátane plánovaných regulačných opatrení a investícií. Pokrok sa bude merať pomocou kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) na základe posilneného indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) a bude sa posudzovať podľa vypracovaných trajektórií uvedených vo výročnej správe o „stave digitálneho desaťročia“, ktorá sa predloží Európskemu parlamentu a Rade. S cieľom poskytnúť komplexný prehľad a analýzu digitálnej transformácie sa v správe preskúma aj dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o ciele, zámery, ako aj práva a zásady digitálneho desaťročia. Členské štáty a Európska komisia budú spolupracovať v snahe riešiť oblasti, v ktorých je pokrok nedostatočný a v ktorých sa neustále odchyľujú od vnútroštátnych trajektórií. Kedykoľvek môžu  prijať spoločné záväzky a vytvoriť viacnárodné projekty na splnenie digitálnych cieľov do roku 2030. Do roku 2026 komisia ciele preskúma, aby zohľadnila technologický, hospodársky a spoločenský vývoj.

Rozsiahle projekty majú zásadný význam pre dosiahnutie digitálnych cieľov a uskutočnenie digitálnej transformácie do roku 2030. Vďaka viacnárodným projektom môžu členské štáty združiť zdroje a úzko spolupracovať na budovaní digitálnych kapacít, ktoré by ťažko vytvorili samostatne. Komisia určila počiatočný zoznam oblastí na investície do viacnárodných projektov, ako je napríklad spoločná dátová infraštruktúra, zavádzanie koridorov 5G, prepojená verejná správa, vysokovýkonná výpočtová technika, európska infraštruktúra služieb blockchainu či nízkopríkonové procesory. Je pripravená usmerňovať členské štáty pri vymedzovaní a vypracúvaní viacnárodných projektov a niektoré z nich môže navrhnúť počas cyklu spolupráce. Program politiky vytvára nový právny nástroj – Konzorcium pre európsku digitálnu infraštruktúru (EDIC). EDIC pomôže pri realizácii viacnárodných projektov a uľahčí členským štátom spojiť sily pri investovaní do digitálnych infraštruktúr.

Smartfón: Nielen intímne fotografie

Kybernetickí útočníci v posledných rokoch preorientovali z osobných počítačov a notebookov na smartfóny. Dôvod je prozaický, v telefónoch majú používatelia oveľa viac citlivých údajov a osobných informácií než v počítači. Napríklad každý tretí človek vo veku 18-26 rokov má vo svojom smartfóne uložené citlivé fotografie a pritom až polovica opýtaných nevyužíva antivírusový program (prieskumu Samsung Electronic Czech and Slovak, 1.050 ľudí vo veku 18 - 65 rokov).

Väčšina (83,1 %) opýtaných si zamyká displej svojho smartfónu, častejšie je to v prípade mužov (86,5 %). Iba 20 % žien si displej na smartfóne nezamyká. So zvyšujúcim vekom ale naša ostražitosť klesá a smartfón si nezamykáme. Počas výskumu sa ďalej zistilo, že pri odchode od stola si vezmú so sebou telefón skôr muži (85,6 %) v porovnaní so ženami (74,6 %). Takmer každý štvrtý (24,7 %) vysokoškolsky vzdelaný respondent necháva telefón bez dozoru, naopak viac sa o bezpečnosť telefónu starajú respondenti so základným (82 %) a stredoškolským vzdelaním (81,6 %), ktorí majú telefón vždy po ruke alebo vo vrecku. V smartfónoch pritom často uchovávame aj citlivý obsah. Najčastejšie sa však chúlostivé fotografie objavujú v smartfónoch mladých ľudí vo veku 18-26 rokov. Konkrétne každý tretí mladý človek má v telefóne fotky citlivého charakteru, prevažne je to pri mužoch (18,3 %). 89 % žien do telefónu neukladá citlivé fotografie.

Pri sťahovaní aplikácie si neprečíta, aké oprávnenia od nich pri inštalácii požaduje 40,4 % respondentov. Ženy si požiadavky prečítajú v 60,2 % a muži v 59 %. Používatelia vo veku 54-65 rokov dbajú na dôkladné prečítanie podmienok, až 64,2 % z nich tomu venuje svoj čas. Aktualizovaný operačný systémy udržiava mobilný telefón v bezpečí a zaisťuje mu dobrý výkon. Preto je dôležité dbať na pravidelnú aktualizáciu systému a rovnako aj na to, ako dlho vám výrobca garantuje bezpečnostné aktualizácie. V prípade, že sa používateľovi zjaví notifikácia o novej aktualizácií, odporúča sa spustiť jej inštaláciu do 24 hodín. Ale 46,5 % opýtaných si neaktualizuje v mobile operačný systém do 24 hodín od upozornenia, pretože majú pocit, že aktualizácia by ich zdržovala. Napokon aktualizáciu systému odkladajú na neskôr a vďaka tomu sa vystavujú kybernetickej hrozbe. Najväčšiu pozornosť venujú aktualizácii respondenti vo veku 27-35 rokov. 51,6 % žien a 41,7 % mužov aktualizácie odkladá na neskôr, čím ohrozujú bezpečnosť údajov, ktoré majú uložené v smartfóne. Len polovica celkovo opýtaných má vo svojom smartfóne nainštalovaný antivírusový program (50,4 %). Zvyšná časť buď antivírus nemá, alebo o tom nevie. Mobilné hrozby sú však sofistikovanejšie a zahŕňajú rôzne phishingové kampane, falošné aplikácie či spyware a stalkerware – ktoré sledujú používateľa. Kvalitný antivírus tomu dokáže zabrániť. Niektorí výrobcovia smartfónov ich už majú dokonca predinštalované vďaka partnerstvám s antivírusovými spoločnosťami, alebo navyše využívajú dodatočnú ochranu na úrovni čipu.

štvrtok 14. júla 2022

HP Wolf Security: Útoky na firmware

IT tímy stoja pred novými bezpečnostnými výzvami. Pracujeme stále častejšie z rôznych miest, čím je obrana proti útokom cieliacim na firmware zložitejšia. Prechod na hybridné pracovné modely zmenil spôsob, akým organizácie spravujú zabezpečenie koncových zariadení a zároveň priniesol nové nebezpečenstvá, ktorým musia čeliť tímy zodpovedné za IT v súvislosti so zabezpečením firmware.

Z globálneho prieskumu HP Wolf Security (1.100 vedúcich pracovníkov v oblasti IT) vyplýva:
 • Hrozba útokov cieliacich na firmware je v súčasnej dobe, keď sa hybridní pracovníci stále častejšie pripájajú z domácich sietí, pre vedúcich IT oddelení stále väčším problémom. Vzhľadom na fakt, že hybridná práca alebo práca na diaľku dnes pre mnoho zamestnancov predstavuje normu, zvyšuje sa riziko práce v potenciálne nezabezpečených domácich sieťach, čo znamená, že sa zvýšila miera ohrozenia útokmi smerujúcimi na firmware. Viac ako osem z desiatich (83 %) vedúcich pracovníkov zodpovedných za IT uvádza, že útoky na firmware notebookov a PC teraz predstavujú významnú hrozbu, pričom 76 % z nich uviedlo, že významnú hrozbu znamenajú útoky na firmware tlačiarní.
 • Správa zabezpečenia firmware je v ére hybridnej práce stále zložitejšia a časovo náročnejšia, pre organizácie teda pretrváva riziko: Viac ako dve tretiny (67 %) vedúcich pracovníkov v IT uvádza, že ochrana proti útokom na firmware, ich odhaľovanie a obnova po napadnutí sú v dôsledku čoraz častejšej práce z domu ťažšie a časovo náročnejšie, pričom 64 % tvrdí to isté o analýze zabezpečenia konfigurácie firmware. V dôsledku tohto vývoja vyjadrilo 80 % vedúcich pracovníkov zodpovedných za IT obavu o svoju schopnosť reagovať na útoky ohrozujúce firmware koncových zariadení.
Dr. Ian Pratt dodal, že útoky na firmware sú veľmi deštruktívne a ich odhalenie alebo náprava prebiehajú oveľa ťažšie, než je to pri typickom malvéri – často vyžadujú odborný a dokonca aj manuálny zásah. To značne zvyšuje náklady a zložitosť nápravy, najmä v hybridných prostrediach, kde tímy IT nemajú k príslušným zariadeniam fyzický prístup. Väčší počet koncových zariadení mimo ochrany poskytovanej podnikovou sieťou tiež znižuje viditeľnosť týchto zariadení a zvyšuje riziko útokov vedených cez nezabezpečené siete. Zároveň sme tiež svedkami nárastu počtu deštruktívnych útokov, akým je napríklad malvér typu wiper. V minulom roku odhalil náš výskumný tím potenciálnych útočníkov, ktorí vykonávali prieskum konfigurácií firmwaru s pravdepodobným zámerom zneužiť nezabezpečené konfigurácie na vlastné obohatenie. Len čo útočník získa kontrolu nad konfiguráciou firmwaru, môže využiť svoje postavenie na získanie trvalého prístupu a skryť sa pred protimalvérovými riešeniami, ktoré sú súčasťou operačného systému (OS). To mu poskytuje výhodu a umožňuje nenápadne udržiavať trvalú prítomnosť na cieľových zariadeniach, čím môže získať prístup k infraštruktúre v celom podniku a maximalizovať dosah svojich zámerov.

Napriek zrejmým rizikám, ktoré útoky na firmware pre podniky predstavujú, nie je pri vytváraní nového hardvéru vždy venovaná dostatočná dôležitosť zabezpečenia zariadenia a naďalej sú používané technológie, ktoré nie sú navrhované s ohľadom na zabezpečenie. Tento problém ešte zhoršujú nové tieňové IT, keď si zamestnanci pri práci na diaľku kupujú a pripájajú zariadenia mimo kontroly podnikového IT oddelenia. V správe HP Wolf Security Out of Mind and Out of Sight sa uvádza, že 68 % kancelárskych pracovníkov, ktorí si zaobstarali zariadenie na vzdialenú prácu, priznalo, že pri ich rozhodovaní o nákupe nereprezentovala bezpečnosť hlavný faktor. Až 46 % pracovníkov si navyše nenechalo nový notebook alebo počítač skontrolovať alebo ho nainštalovať od IT oddelenia či od bezpečnostného oddelenia. Iba najmodernejšie zabezpečenie poskytuje ochranu firmware pred malvérom aj fyzickým zásahom s detekčnou schopnosťou pod aj nad úrovňou operačného systému a s autonómnou samoopravnou obnovou od úrovne hardvéru vyššie – to však pomôže vyriešiť problém iba podnikom, ktoré si pri zaobstarávaní nových zariadení dokážu položiť tie správne otázky. Jedným zo zásadných problémov je závislosť od starších zariadení vyrobených podľa skorších priemyselných noriem, keď sa pri návrhu hardvéru a firmware nekládol dôraz na flexibilné zabezpečenie a maximálnu odolnosť. V oblasti podnikového zabezpečenia kvôli tomu vzniká medzera, ktorej vyplnenie môže trvať roky.


EU: Zamestnanosť a sociálna situácia

Podľa prieskumu Vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2022 mala strata pracovných miest počas hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 najhorší dosah na mladých ľudí. A ich zotavenie bolo pomalšie než pri iných vekových skupinách. Možné vysvetlenia súvisia s tým, že medzi mladými ľuďmi je vysoký podiel zmlúv na dobu určitú, ako aj s tým, že po ukončení školy, univerzity alebo odbornej prípravy majú mladí ťažkosti pri hľadaní prvého zamestnania.
 

Z prieskumu ESDE na základe najnovších údajov vyplýva:
 • Obnova po pandémii COVID-19 nebola rovnomerne rozložená. Mladí ľudia (do 30 rokov) stále čelia značným problémom pri hľadaní zamestnania alebo pracovných miest, ktoré zodpovedajú ich zručnostiam a skúsenostiam. Hoci nezamestnanosť mladých ľudí sa v roku 2021 znížila, a to najmä ku koncu roka, zostala o jeden percentuálny bod vyššia ako pred krízou (v roku 2019). Pracovnú zmluvu na dobu určitú mal takmer každý druhý mladý človek (45,9 %), zatiaľčo v prípade všetkých pracujúcich to bol jeden z desiatich (10,2 %).
 • V priemere je u mladých ľudí väčšia pravdepodobnosť, že budú čeliť náročnej sociálnej a finančnej situácii. Už pred pandémiou bol ich príjem z pracovnej činnosti premenlivejší než príjem starších pracovníkov. Domácnosti mladých ľudí zažívali väčšiu chudobu, hoci medzi jednotlivými krajinami EÚ existujú výrazné rozdiely. Mladí ľudia mali ťažkosti s platením každodenných výdavkov, ako sú výdavky na účty a nájomné, pričom 61 % z nich malo obavy, či si v najbližších desiatich rokoch nájdu alebo udržia primerané bývanie.
 • Výzvy, ktorým čelia mladí ľudia, závisia od úrovne ich vzdelania a od ich sociálno-ekonomického zázemia. U mladých ľudí so sekundárnym vzdelaním je o 19 percentuálnych bodov nižšia pravdepodobnosť, že skončia bez práce a nebudú sa zúčastňovať na vzdelávaní ani odbornej príprave, než u mladých ľudí s nižšou úrovňou vzdelania. V prípade osôb s terciárnym vzdelaním je toto riziko nižšie o 28 percentuálnych bodov. U mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia je ešte menšia pravdepodobnosť, že budú zamestnaní, v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.
 • Ďalším faktorom, ktorý podnecuje nerovnosť medzi mladými ľuďmi, sú rodové rozdiely. Mladé ženy v EÚ zarábajú na začiatku kariéry v priemere o 7,2 % menej ako ich mužskí kolegovia a tento rozdiel sa s vekom prehlbuje. Na úrovni EÚ len malá časť tohto rozdielu (0,5 percentuálneho bodu) vyplýva z dosiahnutého vzdelania žien, výberu povolania, pracovných skúseností a typu ich pracovnej zmluvy.
V prieskume ESDE sa uvádza analýza založená na dôkazoch, ktorá sa zameriava na to, ako riešiť výzvy číhajúce na mladých ľudí. Politika zamestnanosti a sociálna politika by predovšetkým mali:
 • zlepšovať začleňovanie mladých ľudí do trhu práce,
 • umožňovať mladým ľuďom nadobúdať zručnosti,
 • podporovať mobilitu pracovnej sily, ktorá je základným kameňom úspešnej a stabilnej kariéry,
 • znižovať u mladých ľudí riziká, ako sú nezamestnanosť alebo choroba, chudoba a zadlženosť,
 • pomáhať mladým ľuďom vybudovať si vlastné imanie a nadobudnúť majetok.
Pripravujú sa aj ďalšie iniciatívy EÚ na podporu mladých ľudí. V roku 2023 plánuje Európska komisia preskúmať odporúčanie Rady týkajúce sa rámca kvality pre stáže, najmä pokiaľ ide o pracovné podmienky. Skupina na vysokej úrovni v súčasnosti skúma spôsoby, ako zlepšiť sociálnu ochranu, a to aj pre mladých ľudí, a svoje zistenia predloží začiatkom budúceho roka.

Herpes: Leto miluje

UV žiarenie, podráždenie pokožky, zmena stravovania, stres z cestovania či letná romantika veľmi často spôsobujú bolestivý opar. Herpes je vlastne označenie celého spektra infekcií spôsobených vírusmi. Najčastejším je Herpes simplex HSV1, ktorý sa objavuje na perách počas slnečných dní na dovolenke, môže sa vyskytnúť aj na tvári, krku či na brade. Opakovanie herpesu v oblasti očí môže viesť až k slepote. Druhý typ Herpes simplex HSV2 spôsobuje nepríjemný genitálny herpes, ktorý je najčastejším pohlavným ochorením. Oba vírusy sú infekčné a môžu sa preniesť aj na iné miesto na tele.

Medzi herpetické vírusy sa zaraďuje aj vírus Varicella zoster. V detstve spôsobuje ovčie kiahne až u 90 % detí a už navždy ostáva v tele. Pri správnom fungovaní imunitného systému sa nemusí prejaviť, ale v dospelom veku, pri poklese imunity, pri fyzickom, či mentálnom strese sa môže opäť prejaviť vo forme pásového oparu, ktorý je oveľa bolestivejší a nebezpečnejší ako opar na perách. Herpetický vírus nikdy z tela nezmizne. Dajú sa ovplyvniť iba prejavy vírusu vo vašom tele. Tu je dôležité hlavne správne fungovanie imunity. Slnenie, horúčavy, únava, stres, úzkosť, menštruácia, hormonálna nerovnováha, starnutie, zlá kvalita spánku, ochorenia… to všetko môže spôsobiť oslabenie imunity a spustenie herpesu. Pribúdajú aj ďalšie rizikové faktory moderného života, ako je napríklad tetovanie, zväčšovanie pier a iné estetické zákroky, ktoré vám na počkanie „vyrobia“ herpes.

Každý, koho trápi herpes v akejkoľvek forme, ho chce čo najrýchlejšie zastaviť a zbaviť sa ho. Vhodná je okamžitá podpora imunity, lebo jej oslabenie podporilo herpes infekciu. Krémy a mastičky fungujú najmä v počiatočných štádiách oparu, neskôr sú neúčinné. Najpoužívanejšou cestou pri závažnejších prejavoch je podávanie antivirotík, ktoré nedovoľujú vírusu ďalej sa rozširovať, a tým zmierňujú opuch aj bolesť. Dostupnosť antivirotík v tabletkovej forme je však obmedzená len na lekársky predpis.

streda 13. júla 2022

Upozorňujeme: Ďalšia nebezpečná kozmetika

Upozornenia na nové, zdravie ohrozujúce kozmetické výrobky pribudli v Safety Gate/RAPEX (systém Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) po kontrolách v Českej republike, v Litve a v Nemecku. Predávať sa však môžu aj v iných krajinách rovnako aj prostredníctvom internetu.

Latte di Mandorla, Crema Vellutante - telový krém značky MARIE LAURENT ML (typ výrobku/číslo výrobku: 190607, výrobná dávka: EXP. 06/2022 00180600, čiarový kód: 8016543020032) zo Španielska obsahuje zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2metylo-2H-izotiazol-3-on) a Methylisothiazolinone (2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), povolenú len do zmývateľných výrobkov. Môže tak spôsobiť u citlivých osôb alergickú reakciu.

Hyaluron + Raspberry extract leave-on sleeping mask - maska na tvár značky Sence beauty (výrobná dávka: C1680101, čiarový kód: 8719874195867) z Číny, Mumijo shilajit hand and elbows revitalizing cream - revitalizačný krém značky Belita (výrobná dávka: 0523 006, čiarový kód: 4813406006622), Ultra hand care - krém na ruky značky Belita (výrobná dávka: 0223001, čiarový kód: 4810151027582), MEZO hair complex - sérum na rast vlasov značky Belita (výrobná dávka: 003, čiarový kód: 481015123652) z Bieloruska, Skinlite Hyaluronic acid x 3 Face mask - maska na tvár značkay Skinlite (výrobná dávka: MFG.04.12.2020, čiarový kód: 8809541194634) z Kórejskej republiky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional.

Burgundy Henna - Henna - farba na vlasy značky Royal (výrobná dávka: 019, čiarový kód: 8901371090114) z Indie obsahuje Barium peroxide s obsahom bária (13,6 +/- 2,7 g/100 g), ktorá je v kozmetických výrobkoch zakázaná. Bárium sa môže ľahko vstrebávať a má toxické účinky na organizmus narúšajúce činnosť svalov, srdca a obličiek, čo vedie k arytmii, paralýze alebo gastrointestinálnym zmenám. Ďalej výrobok obsahuje látky p-aminophenol (2,9 +/- 0,86 g/100 g) a p-phenylenediamine (PPD - 0,1 +/- 0,03 g/100 g) a nedostatočné množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok a pripravovanej zmesi. Látky p-aminophenol a PPD sú kožné senzibilizátory, ktoré môžu vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu.

Crema Corpo Revitalizzante ALOE VERA - telový krém značky MARIE LAURENT ML (typ výrobku/číslo výrobku: 190607 EXP. 06/2022 00190600, čiarový kód: 8016543020049) zo Španielska, Vdl Natural Care ® Miel - telový krém značky Vdl Natural Care ® (typ výrobku/číslo výrobku: 00180600 190607 001800600, výrobná dávka: ITEM No.0281575, čiarový kód: 8432583815757) zo Španielska majú v zozname zložiek uvedenú zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2metylo-2H-izotiazol-3-on) a Methylisothiazolinone (2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), povolenú len do zmývateľných výrobkov. Môžu spôsobiť u citlivých osôb alergické reakcie.

Black Henna - Henna - farba na vlasy značky Royal (výrobná dávka: 025, čiarový kód: 8901371090015) z Indie obsahuje látky Barium peroxide s obsahom bária (18,1 +/-3,6 g/100 g) a p-phenylenediamine (PPD- 9,7 +/- 2,9 g/100 g), ktorý po zmiešaní s nedostatočným množstvom činidla a dlhým časom pôsobenia na pokožku hlavy predstavuje riziko pravdepodobného poškodenia zdravia. Bárium sa môže ľahko vstrebávať a má toxické účinky na organizmus narúšajúce činnosť svalov, srdca a obličiek, čo vedie k arytmii, paralýze alebo gastrointestinálnym zmenám. Neviazaný PPD je kožný senzibilizátor a môže vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu.

Brown Henna - Henna - farba na vlasy značky Royal (výrobná dávka: 165, čiarový kód: 8901371090022) z Indie obsahuje Toluene-2,5-Diamine (0,2 +/- 0,06 g/100 g), 5-Amino-o-cresol (0,8 +/- 0,23 g/100 g) a p-aminophenol (4,1 +/- 1,24 g/100 g) a p-phenylenediamine (PPD - 2,7 +/-0,80 g/100 g) a nedostatočné množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok v pripravovanej zmesi. Látky Toluene-2,5-Diamine, 5-Amino-o-cresol, neviazaný p-aminophenol a PPD sú kožné senzibilizátory a môžu vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu.

Henne Natur, Henna Kina: Haarfärbemittel, Kupferschimmer - Henna - farba na vlasy značky Hennedrog (výrobná dávka: N1859, čiarový kód: 3289070104000) z Francúzska obsahuje zakázanú látku monocrotophos (0,016 +/- 0,008 mg/kg).

Studio 2000 System Professional Mouse Pro-vitamin B5 - stylingová pena na vlasy značky Studio 2000 System (typ výrobku/číslo výrobku: vyrobené - 14/12/2020; najlepšie spotrebovať do: 12/01/2023, výrobná dávka: No 012, čiarový kód: 5012334002501) zo Spojeného kráľovstva má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde).EU: Ekologickejšie letecké palivá

Civilné letectvo predstavuje 13,4 % celkových emisií CO2 z dopravy v Európskej únii. Podľa Európskeho parlamentu by sa použitý kuchynský olej, syntetické palivo a vodík mali postupne stať bežným leteckým palivom, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Poslanci zvýšili pôvodný návrh Európskej komisie týkajúci sa minimálneho podielu udržateľného leteckého paliva, ktoré by malo byť prístupné na letiskách EÚ. Od roku 2025 by tento podiel mal byť 2 %, pričom by sa mal zvýšiť na 37 % v roku 2040 a 85 % do roku 2050 a zohľadní sa potenciál elektrickej energie a vodíka v celkovom palivovom mixe (komisia navrhla 32 % na rok 2040 a 63 % na rok 2050).

Parlament zároveň zmenil navrhované vymedzenie pojmu udržateľné letecké palivo, ktorý zahŕňa aj syntetické palivá alebo niektoré biopalivá vyrobené z poľnohospodárskych alebo lesných zvyškov, rias, biologického odpadu alebo použitého kuchynského oleja. Do tohto pojmu boli zahrnuté aj recyklované uhlíkové palivá vyrobené pri spracovaní odpadu a výfukové plyny pochádzajúce z výrobných procesov v priemyselných zariadeniach. Navrhuje sa tiež, aby niektoré biopalivá vyrábané zo živočíšnych tukov alebo destilátov mohli byť zahrnuté do leteckého palivového mixu na obmedzený čas (do roku 2034). Naopak vylúčené boli palivá založené na kŕmnych a potravinárskych plodinách a palivá získané z palmového oleja, zo sóje či mydlový vývar pretože nie sú v súlade s navrhovanými kritériami udržateľnosti. Do udržateľného palivového mixu poslanci zahrnuli aj elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a vodík, keďže v oboch prípadoch ide o sľubné technológie, ktoré by mohli postupne prispieť k dekarbonizácii leteckej dopravy. Podľa návrhu pravidiel by letiská EÚ mali prevádzkovateľom lietadiel uľahčiť prístup k udržateľným leteckým palivám vrátane infraštruktúry na dopĺňanie vodíka a elektrické nabíjanie.

Európsky parlament navrhol vytvorenie Fondu pre udržateľnú leteckú dopravu od roku 2023 do roku 2050 s cieľom urýchliť dekarbonizáciu odvetvia letectva a podporiť investície do udržateľných leteckých palív, inovatívnych technológií pohonu lietadiel a výskumu nových motorov. Fond by bol financovaný zo sankcií získaných presadzovaním týchto pravidiel. S cieľom ďalej podporovať dekarbonizáciu odvetvia letectva a informovať verejnosť o ekologickejšom letectve europoslanci poverili Európsku komisiu, aby do roku 2024 vypracovala systém EÚ na označovanie úrovne udržateľnosti prevádzky lietadiel, leteckých spoločností a komerčných letov.

Trend: Alergie a intolerancie

Svetová alergiologická organizácia (WAO) zverejnila najnovšie údaje, podľa ktorých trápia alergie a potravinové intolerancie už vyše 60 % populácie. Toto číslo je čoraz vyššie a predpokladá sa, že bude rásť, nakoľko je intolerancia na potraviny do určitej formy dedičná.

Potravinová intolerancia (neznášanlivosť) znamená, že určitú potravinu, ktorú konzumujeme, náš organizmus zle znáša alebo netoleruje. Väčšinou je spôsobená nedostatkom niektorého tráviaceho enzýmu. Typickým príkladom a zároveň najčastejšou neznášanlivosťou je intolerancia mliečneho cukru laktózy (laktózová intolerancia). Okrem intolerancie jednoduchých cukrov existuje aj neznášanlivosť histamínu (histamínová intolerancia) a zvýšená citlivosť na lepok (gluténová senzitivita). Pri týchto typoch neznášanlivosti môže okrem tráviacich ťažkostí dôjsť aj ku kožným, neurologickým alebo psychickým príznakom. Potravinové intolerancie sa nepovažujú za také závažné poruchy zdravia ako potravinové alergie. Napriek tomu však dokážu tým, ktorí na ne trpia, niekedy poriadne znepríjemniť ich každodenný život.

Kým potravinové intolerancie sú spôsobené neimunitnými procesmi, potravinové alergie sú dôsledkom neprimeranej imunitnej reakcie na niektoré potraviny. Potravinové alergie sú neadekvátnou reakciou imunitného systému, ktoré vyvolávajú chorobné príznaky alergie, medzi ktoré patria kožné vyrážky, svrbenie kože, opuchy, dýchavičnosť a v kritických prípadoch môže dôjsť až k obehovému kolapsu. Na rozdiel od intolerancií k alergickým prejavom dochádza veľmi rýchlo po zjedení aj nepatrného množstva alergizujúcej potraviny a ich prejavy môžu byť život ohrozujúce. Potravinové alergie postihujú dospelých aj deti. Pre dospelých sú bežnými alergénmi ryby, morské mäkkýše a orechy. Deti bývajú alergické na mlieko, vajcia, ryby, arašidy a orechy. Celiakia je osobitným typom potravinovej citlivosti. Na rozdiel od bežnej potravinovej intolerancie a potravinovej alergie je celiakia geneticky podmienená, celoživotná a nevyliečiteľná permanentná precitlivenosť na lepok (glutén) na autoimunitnom podklade. Aktuálne je na Slovensku viac ako 20-tisíc oficiálne diagnostikovaných celiatikov. Minimálne raz toľko pacientov o svojej diagnóze netuší.

Komplexné riešenie potravinových intolerancií vyžaduje okrem iných opatrení aj citlivé intervencie v oblasti stravovania, preto je vhodné prediskutovať otázky stravovania a výživy so svojím lekárom alebo nutričným terapeutom. Aj keď intolerancia nie je život ohrozujúca, život človeka dokáže poriadne skomplikovať. Nie je totiž žiadnou raritou, že sa k jednej intolerancii a alergii neskôr pridruží aj ďalšia. V niektorých prípadoch ide dokonca o dedičný proces. Starostlivosť o to, čo konzumujeme, by tak mala byť na prvom mieste. Nielen pre naše zdravie, ale aj zdravie našich potomkov.utorok 12. júla 2022

Aktuálne: Lieky a dovolenka

Lieky na predpis je možné vyzdvihnúť v lekárňach vo všetkých krajinách Európskej únie (EÚ), teda aj v mieste dovolenky. Pripomenul to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti. Pred cestou však odporúča overiť si, či je liek v danej krajine dostupný. Pozornosť je potrebné venovať aj správnym podmienkam uloženia liekov, škodí vysoká teplota aj vlhkosť.

O vystavenie predpisu v papierovej verzii (kópii) majú pacienti podľa ŠÚKL požiadať svojho lekára. Elektronický predpis totiž v zahraničí nemusí byť akceptovaný. Povinnými údajmi sú: meno, priezvisko a dátum narodenia pacienta, meno, priezvisko, kvalifikáciu, adresu pracoviska a kontakt lekára, dátum vydania predpisu a podpis lekára. Je dôležité, aby sa na predpis uviedli tiež názov liečiva, lieková forma, sila / koncentrácia liečiva, množstvo a dávkovanie lieku. Nemá sa udávať obchodné meno lieku, pretože v zahraničí sa môže volať inak.

Aj lieky znehodnocuje vysoká teplota či zvýšená vlhkosť. Skladovať by sa preto mali na suchom a tmavom mieste pri teplotách do 25 stupňov Celzia. Niektoré lieky ako inzulín, emulzie, aerosóly či rôzne kvapky do nosa, očí alebo uší, sa musia skladovať v chladničke. Podľa ŠÚKL vystavenie vysokým teplotám môže viesť k znehodnoteniu liekov a strate ich účinnosti, čo môže negatívne ovplyvniť celý proces liečby. Navyše po užití takýchto liekov môžu hroziť aj zdravotné riziká. Lieky znehodnocuje tiež zvýšená vlhkosť. Neodporúča sa preto skladovanie v kúpeľni či v kuchyni, kde sa teplota aj vlhkosť menia. Ideálnym miestom je napríklad spálňa či obývačka. Pri uskladnení lieku je potrebné prečítať si informácie v príbalovom letáku, kde sú aj inštrukcie, pri akej teplote je potrebné liek skladovať. Kontrolovať treba rovnako dátum exspirácie.

EU: Nový inovačný program

Nový európsky inovačný program má Európe pomôcť vyvíjať a uvádzať na trh nové technológie na riešenie najnaliehavejších spoločenských výziev. Špičkové  technologické inovácie, ktoré si vyžadujú výskum a vývoj a vysoké investície kapitálu, majú posilniť svoju úlohu pri formovaní zelenej a digitálnej transformácie a pomôcť nájsť inovačné riešenia naliehavých spoločenských problémov, akými sú zmena klímy a kybernetické hrozby. Z týchto inovácií však majú profitovať všetky odvetvia od energie z obnoviteľných zdrojov, cez poľnohospodárske technológie, stavebníctvo až po mobilitu a zdravie, v dôsledku čoho sa bude riešiť otázka potravinovej bezpečnosti, zníži sa energetická závislosť, občania budú zdravší a naše hospodárstva budú konkurencieschopnejšie. 

Nový inovačný program má:
 • zlepšovať prístup k financovaniu európskych startupov a rozširujúcich sa podnikov, napríklad mobilizáciou nevyužitých zdrojov súkromného kapitálu a zjednodušením pravidiel kótovania;
 • zlepšovať podmienky, aby mali inovátori väčší priestor na experimentovanie s novými nápadmi v experimentálnom regulačnom prostredí;
 • pomáhať pri tvorbe „regionálnych inovačných údolí“, čím sa posilní a zlepší prepojenie aktérov v oblasti inovácií v celej Európe, a to aj v zaostávajúcich regiónoch;
 • lákať a udržiavať talenty v Európe, napríklad školením 1 milióna talentov v oblasti špičkových technológií, posilnením podpory pre ženy inovátorky a inováciou akciových opcií pre zamestnancov startupov;
 • zlepšovať politický rámec použitím zrozumiteľnejšej terminológie, ukazovateľov a dátových súborov, ako aj poskytovaním politickej podpory pre členské štáty.

Stanovuje 25 cielených opatrení v rámci piatich hlavných iniciatív:
 1. Financovanie rozširujúcich sa podnikov zmobilizuje inštitucionálnych a iných súkromných investorov v Európe, aby investovali do rozširujúcich sa európskych startupov pôsobiacich v oblasti špičkových technológií a profitovali z nich.
 2. Umožnenie vzniku inovácií vytvorením priestorov na experimentovanie a verejným obstarávaním uľahčí inovácie prostredníctvom zlepšených rámcových podmienok vrátane experimentálnych prístupov k regulácii (napr. experimentálne regulačné prostredia, testovacie zariadenia, živé laboratóriá a inovačné obstarávanie).
 3. Urýchlenie a posilnenie inovácií v európskych inovačných ekosystémoch v celej EÚ podporí vytvorenie regionálnych inovačných údolí a pomôže členským štátom a regiónom nasmerovať aspoň 10 miliárd EUR do konkrétnych medziregionálnych inovačných projektov vrátane špičkových technologických inovácií pre kľúčové priority EÚ. Podnieti tiež členské štáty k tomu, aby podporovali inovácie vo všetkých regiónoch v rámci integrovaného využívania politiky súdržnosti a nástrojov programu Horizont Európa.
 4. Podpora, prilákanie a udržanie talentov v oblasti špičkových technológií zabezpečia príliv dôležitých talentov v oblasti špičkových technológií do EÚ a ich rozvoj prostredníctvom série iniciatív vrátane inovačného systému stáží pre startupy a rozširujúce sa podniky, okruhu talentov EÚ, ktorý má pomôcť startupom a inovatívnym podnikom pri hľadaní talentov z krajín mimo EÚ, programu na podporu podnikavosti a vodcovských schopností žien a priekopníckej práce na akciových opciách pre zamestnancov startupov.
 5. Zlepšenie nástrojov na tvorbu politiky bude kľúčom k rozvoju a využívaniu odolných, porovnateľných dátových súborov a spoločných vymedzení pojmov (startupy, rozširujúce sa podniky), ktoré môžu slúžiť ako podklad politikám na všetkých úrovniach a v celej EÚ, a môžu tiež prispieť k zabezpečenie lepšej koordinácie politík na európskej úrovni prostredníctvom fóra Európskej rady pre inováciu.


Radíme: Horúčavy a elektronika

Horúce počasie dokáže uškodiť aj bežne používaným elektronickým zariadeniam, najmä mobilným telefónom. Následky intenzívneho vystavenia teplu siahajú od straty údajov až po vytečenie batérie. Odborníci na vývoj softvéru na mieru sa rozhodli poskytnúť odporúčania, ako počas leta chrániť naše zariadenia.

Pozor na priame slnečné žiarenie: Ak je to možné, elektronické zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Aj keď päť minút bude ešte v poriadku, dlhší čas už nie. Najdôležitejšie je zabezpečiť, aby sa zariadenie nezahrievalo nad rámec jeho schopnosti regulovať teplo. Vnútorné ventilátory v počítačoch a notebookoch sú navrhnuté tak, aby ochladzovali zariadenie teplom generovaným pohybom komponentov vo vnútri počítača. Akýkoľvek externý zdroj tepla, napríklad aj slnko, bude pre ventilátor príliš náročný.

Odstráňte puzdro: Puzdro je skvelé v zime, ale počas horúcich letných dní je najlepšie ho odstrániť. Pôsobí ako izolácia, takže ak sa telefón zahrieva, puzdro udrží teplo vo vnútri. V záujme ochrany telefónu je dôležité ho odstrániť, aby sa teplo mohlo rýchlo rozptýliť. Hoci to nie je vždy praktické, ak relaxujete doma alebo v parku, najlepšie je vybrať telefón z puzdra aspoň na niekoľko minút. Alebo sa rozhodnite pre tenšiu ochranu displeja.

Prestaňte telefón používať / prepnite do režimu v lietadle: Ak ste na pláži a plánujete tam byť niekoľko hodín, telefón vypnite, alebo ho prepnite do režimu v lietadle. Nemá zmysel prebíjať energiu telefónu a spôsobovať jeho zahrievanie pri používaní. Okrem toho je dôležité sledovať používanie telefónu vašimi deťmi, pretože si pravdepodobne neuvedomujú škody, ktoré by mohli spôsobiť na svojich zariadeniach počas dlhého vystavenia slnku.

Zmeňte nastavenia telefónu: Existuje niekoľko užitočných zmien, ktoré môžete vykonať v nastaveniach telefónu. Po prvé, môžete začať znížením jasu obrazovky na najnižšiu úroveň. To spotrebúva menej batérie vášho telefónu, a preto sa menej zahrieva. Ak váš telefón automaticky prepne jas na maximum, keď ste vonku, zvážte vypnutie. Vypnutím dát tiež šetríte batériu, čo opäť úzko súvisí s teplotou telefónu.

Netlačte svoj telefón na limity:  Na telefóne môžeme použiť veľa vecí, ktoré ho zahrejú - hranie náročných hier, úprava videí a fotografií alebo pripojenie k nabíjaniu vysokou rýchlosťou – to všetko ho dokáže rýchlo zahriať! Ak je váš telefón horúci, mali by ste sa vyhnúť činnostiam, ktoré ho prirodzene zahrievajú.

Nenechávajte telefón vo vrecku: Aj keď sa vaše vrecko môže zdať ako najpraktickejší priestor na odloženie telefónu, teplo vášho tela spôsobí, že sa bude viac zahrievať. Vyberte telefón z akéhokoľvek vrecka úzkych nohavíc alebo košele. Ak ste niekde vonku, pravdepodobne bude najlepšie dať telefón do tašky, aby ste ho udržali ďalej od telesného tepla.

Zvážte chladič telefónu: Chladiče telefónu sú pripojené k zariadeniu zvyčajne na cestách. Dokážu udržať slúchadlo studené, keď by bolo normálne horúce. Nájdete ich už aj za prijateľnú cenu, takže ak je pre vás prehrievanie telefónu bežným problémom, môže to byť výhodná investícia.

Umiestnite ho pod ventilátor: Low-tech možnosťou je použitie ventilátora. Jednoducho ho umiestnite na miesto, kde bude ťažiť z prúdenia chladného vzduchu. To je výhodné, pretože sa ochladzuje pomaly, čo znamená, že je menej pravdepodobné, že spôsobí poškodenie. Zabezpečí sa tak, že teplo vznikajúce počas dňa bude zmiernené a telefón môže fungovať normálne.

pondelok 11. júla 2022

Bankroty: Realita už pre vyše 62.000 Slovákov

V druhom štvrťroku tohto roka podľa CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) zbankrotovalo 2.545 obyvateľov Slovenska, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.836 osobnými bankrotmi nárast o 38,62 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy od januára do marca zbankrotovalo 2.309 dlžníkov, ich v druhej štvrtine tohto roka bolo o 10,22 % viac. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2022 zbankrotovalo 62.916 obyvateľov Slovenska.

„Zo štatistík z predchádzajúceho mesiaca chceme upozorniť na skutočnosť, že zbankrotovalo 107 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách, z nich bolo 75 mužov a 32 žien. Celkovo ľudia bez domova predstavujú podiel až 12,62 percenta z celkového počtu osobných bankrotov. Zároveň sme medzi bankrotujúcimi dlžníkmi zaznamenali dve rodinné väzby," uviedla analytička Jana Marková. V júni 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 862 osobných bankrotov. V porovnaní s júnom minulého roka s 821 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast o 4,99 %. V porovnaní s májom, v ktorom zbankrotovalo 935 dlžníkov, ich v šiestom mesiaci bolo o 7,81 % menej.

Súdy vyhlásili 848 konkurzov a 14 dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v júni 2022 ich bolo 62 (7,19 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 800 (92,81 percenta) na majetok nepodnikateľov.

EU: Vodičské preukazy pre Ukrajincov

Len dva týždne ako Európska komisia predložila svoj návrh, poslanci Európskeho parlamentu súhlasili so zjednodušením postupu pre ukrajinských utečencov, aby si mohli ponechať svoje vodičské preukazy v Európskej únii. Ukrajinskí utečenci si tak môžu ponechať svoje národné vodičské preukazy. Návrh pravidiel bude teraz musieť formálne prijať Rada ministrov EÚ. Nariadenie nadobudne účinnosť päť dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Ukrajinci so štatútom dočasnej ochrany budú môcť naďalej používať svoj ukrajinský vodičský preukaz bez toho, aby ho museli vymeniť za vodičský preukaz EÚ alebo absolvovali novú vodičskú skúšku. V prípade straty alebo odcudzenia vodičského preukazu budú môcť krajiny EÚ vydať nové vodičské preukazy EÚ za predpokladu, že u ukrajinských orgánov overia, či je osoba držiteľom platného vodičského preukazu v krajine a dotyčná osoba predloží osvedčenie o tom, že je fyzicky a duševne spôsobilá viesť vozidlo.

Ukrajinskí utečenci, ktorí pracovali ako vodiči nákladných vozidiel a autobusov, si budú môcť nechať uznať svoje osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané na Ukrajine po krátkom kurze odbornej prípravy a skúške. To im umožní pracovať v EÚ počas obdobia dočasnej ochrany a pomôcť pri vývoze ukrajinského tovaru.

Upozorňujeme: Platnosť technickej a emisnej kontroly

Pandemické predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly o tri mesiace sa na Slovensku skončí k 31. augustu 2022. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke Národnou radou SR.

Podľa ministerstva dopravy a výstavby SR to má v praxi platiť tak, že ak končí platnosť technickej a emisnej kontroly do 31. augusta 2022, predĺženie o tri mesiace bude ešte platiť. Ak sa ale platnosť technickej a emisnej kontroly skončí 1. septembra 2022 alebo neskôr, predĺženie o tri mesiace už neplatí. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že predĺženie platnosti týchto kontrol o tri mesiace platí len na Slovensku. V zahraničí môže vodičovi za neplatnú technickú a emisnú kontrolu hroziť vysoká pokuta.

Absolvovať technickú a emisnú kontrolu sa odporúča neodkladať. Stanice technickej kontroly fungujú aktuálne bez akýchkoľvek obmedzení.