piatok 8. decembra 2017

SR: Rýchly internet do roku 2020

V 98,5% slovenských miest a obcí by mal byť do roku 2020 zavedený internet s minimálnou rýchlosťou 30 Mb/s. Kým ešte vo februári tohto roka bolo na mape Slovenska 207 obcí bez prísľubu pokrytia operátorom, dnes ich je už len 46.  

Pôvodne bolo na Slovensku až 1.808 miest a obcí, ktorých obyvatelia nemali prístup k internetu s prenosovou  rýchlosťou minimálne 30 Mb/s. Po vzniku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v roku 2016 sa uskutočnili dve verejné konzultácie, ktorých výsledkom bol plán pokryť 1.601 miest a obcí priamo operátormi. Zostávajúci zoznam 207 obcí a miest bol nazvaný zoznamom bielych miest. Do roku 2020 pre ne totiž nebolo ani len plánované pokrytie vysokorýchlostným internetom. Po tretej verejnej konzultácii, ktorú úrad zorganizoval koncom septembra, zostalo na zozname už len 46 obcí.

Prioritou štátu je dostať vysokorýchlostný internet aj do menších obcí či riedko osídlených oblastí, teda aj do prostredia, ktoré nie je na prvý pohľad komerčne zaujímavé pre poskytovateľov internetových služieb. Počíta sa s vybudovaním prístupových sietí novej generácie (NGA) s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s, v prípade potreby aj s pomocou štátnej podpory financovanej z eurofondov. Cieľom je zabezpečiť pokrytie všetkých oblastí Slovenska do roku 2020, pričom trojročné obdobie na pokrytie zostávajúcich 46 bielych miest začalo plynúť od 22. novembra 2017.

V zozname bielych miest sú obce, ktoré nemajú dotiahnuté dostatočné pripojenie vo forme regionálnych sietí z kostrových sietí, prípadne tam operátori neposkytujú služby s dostatočnými parametrami, teda vysokorýchlostný internet. V súčasnosti ide predovšetkým o lokality v Prešovskom kraji, kde je až 30 takýchto miest a v Banskobystrickom kraji, kde ich je spolu 13. Vysokorýchlostný internet, ktorý by mal pokrývať celé územie Slovenska, ako aj ďalších štátov Európskej únie, je aj prioritou Európskej komisie. Ide o jeden zo základných pilierov, ktorý má prispieť k efektívnemu fungovaniu jednotného digitálneho trhu. 

Aktuálne: Úprava aplikácie Sociálnej poisťovne

Do mobilnej aplikácie Sociálna poisťovňa doplnila dátumy vytvorenia predbežnej registrácie. Cieľom je odstrániť doterajšie nezrovnalosti. 

Aplikáciu zamestnávatelia využívajú od augusta 2016. V súčasnosti už eviduje dátum vytvorenia aj dátum prijatia predbežnej registrácie zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Úprava mobilnej aplikácie platí pre obe platformy – Android a IOS. Ak používate systém Android, je potrebné aplikáciu odinštalovať a následne opäť nainštalovať.

Pozor, stále platí: Zamestnávateľ, ktorý cez aplikáciu predbežne registruje zamestnanca, musí úkon vždy potvrdiť zaslaním riadneho registračného listu fyzickej osoby (RLFO) cez systém elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES SP) najneskôr do 3 dní. Ak by to neurobil, SES SP ho na to upozorní. Bez zaslania riadneho RLFO je predbežná registrácia neplatná. 

Upozorňujeme: Sociálne odvody od januára 2018

Od budúceho roka budú platiť nové vymeriavace základy na sociálne poistenie. Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je už k dispozícii praktická pomôcka vo forme tabuľky.

Od 1. januára 2018 platí nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa (pre zamestnávateľa s výnimkou poistného na úrazové poistenie, ktoré nie je obmedzené najvyššou výškou). Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila praktickú pomôcku – Tabuľku platenia poistného od 1. januára 2018, ktorú zverejnila na webovej stránke socpoist.sk.

V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity. Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. Sú v nej aj sadzby poistného pre platby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny osôb. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. V texte pod tabuľkou sa poistenci môžu detailnejšie oboznámiť s niektorými položkami uvedenými v tabuľke.  

Novinka: Doplnkové ordinačné hodiny

Lekári budú môcť od mája 2018 v ambulanciách na Slovensku zaviesť tzv. doplnkové ordinačné hodiny. 

Stanovenie doplnkových ordinačných hodín bude zo strany lekárov dobrovoľné. Realizovať ich budú môcť po 13.00 h. Podmienkou je, aby boli k dispozícii pacientom bezplatne na základe verejného zdravotného poistenia v rozsahu určenom zákonom. Podľa ministra zdravotníctva majú doplnkové ordinačné hodiny tvoriť maximálne 30% z trvania ordinačných hodín a lekári budú musieť pacienta prijať do 20 dní od objednania.

Doplnkové ordinačné hodiny musia byť zároveň určené tak, aby počet osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín v kalendárnom mesiaci nepresiahol 30% z celkového počtu osôb vyšetrených v predchádzajúcom mesiaci v rámci riadnych ordinačných hodín. Pacient sa bude môcť u lekára objednať v rámci doplnkových ordinačných hodín na konkrétnu hodinu, za jednotlivé výkony si zaplatí. Limit je stanovený na maximálne 30 eur.     

štvrtok 7. decembra 2017

Novinka: Ochrana krasových podzemných vôd

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zostavil a vydal publikáciu obsahujúcu základné informácie o spôsobe vzniku krasových zvodnencov a formách krasovej krajiny. 

Novinka zjednodušene znázorňuje cestu podzemnej vody v skrasovatenom horninovom prostredí od momentu jej infiltrácie do podzemia až po jej vynorenie sa v karasových prameňoch a vyvieračkách. Hoci krasovatejúce vápence a dolomity zaberajú len malú časť územia Slovenska, zabezpečujú viac ako polovicu spotreby pitnej vody. Z toho logicky vyplýva nutnosť správneho prístupu k ochrane krasových podzemných vôd, keďže s veľkou rýchlosťou ich prúdenia súvisí aj ich vysoká zraniteľnosť.

Publikácia bola vydaná pre potreby projektu LIFE+ KRASCAVE „Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“ a preto sa venuje aj vzácnej lokalite, akou je Krásnohorská jaskyňa v Slovenskom krase. V slovenskom aj anglickom jazyku si môžete prezrieť, alebo stiahnuť z webovej stránky projektu http://www.geology.sk/krascave/. 

Data Protection Officer: Nová lukratívna profesia

Keďže nároky na zodpovednú osobu za spracovanie osobných údajov (DPO - Data Protection Officer) ako aj jej právomoci sú vysoké, mali by jej výberu firmy venovať adekvátnu pozornosť. 

Regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) vyžaduje ustanoviť u prevádzkovateľov zodpovednú osobu pre spracúvanie osobných údajov, takzvaného Data Protection Officera (DPO) v troch konkrétnych prípadoch:
- Spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt.
- Hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú také spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu.
- Hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Zodpovednú osobu by mali firmy určiť na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a aj na základe spôsobilosti plniť požadované úlohy. Medzi relevantné zručnosti a odborné znalosti DPO by mali patriť odborné znalosti z vnútroštátneho a európskeho práva a postupov v oblasti ochrany údajov vrátane dôkladného porozumenia všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov, porozumenie vykonávaným spracovateľským operáciám, porozumenie informačným technológiám a bezpečnosti osobných údajov, znalosť podnikateľského sektora organizácie, či schopnosť presadzovať kultúru ochrany osobných údajov v rámci organizácie.

Odporúča sa zriadenie DPO aj firmám, ktorým nevyplýva táto povinnosť? Podľa odborníka na kybernetickú bezpečnosť Ľubomíra Kopáčka je to dvojsečná zbraň. Keď si dobrovoľne ustanovíte DPO a zabezpečíte ju aj zmluvne, dozorný orgán  naňho bude prihliadať tak, ako keby to bol DPO určený z regulácie. To znamená, že bude mať úplne rovnaké právomoci, ale aj povinnosti. Pre firmy, ktoré DPO nepotrebujú, je vhodnejšie vybrať si napríklad konzultanta, alebo iný druh pomoci, ktorý nie je oficiálne DPO, napríklad Data Protection Coordinator. 

Upozorňujeme: Nebezpečná vlasová kozmetika

Z Fínska pribudlo do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, teda aj na Slovensku.   


Olive Oil - Hand and Body Lotion značky Sta-Sof-Fro (čiarový kód: 6 16762 149859, výrobca: M&M Products, 183-189 The Vale, London W3 7RW, United Kingdom) a gély na vlasy Spiky Hair Gel – firm Look a Spiky Hair Gel Extreme Hold značky La Fresh Synite (čiarový kód:  1. 5 060071 229606 a 5 060071 225578, výrobca: neznámy, United Arab Emirates) obsahujú podľa zoznamu zložiek nepovolenú zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone.

Uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone je podľa platnej legislatívy Európskej únie povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobky tak môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie. 

On-line: Šanca pre majiteľov áut zasiahnutých Dieselgate

Je vaše auto na zozname vozidiel s manipulovaným emisným softvérom? Ak ste svoje auto kúpili v období od 1.1.2009 do 18.9.2015, pridajte sa k tisícom Európanov, ktorí sa rozhodli svojich práv dovolať spoločne. 

V septembri 2017 americká právnická kancelária Hausfeld oznámila spoluprácu s členmi Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC pri zastupovaní majiteľov áut dotknutých tzv. Dieselgate škandálom zo Slovenska, Slovinska, Švajčiarska, Litvy a Nemecka. Začiatkom novembra podal Hausfeld v mene 15.000 nemeckých majiteľov áut hromadnú žalobu na nemeckom súde. Ak chcete zabojovať o vrátenie kúpnej ceny vášho auta spolu s ďalšími Európanmi aj vy, zaregistrujte sa na http://sk.myright.com/.

Spotrebiteľská on-line platforma je už aj v slovenčine a nájdete tam všetky potrebné informácie. Stačí  sa zaregistrovať, vyplniť potrebné formuláre a priložiť relevantné dokumenty. Právne služby sú bezplatné, myRight si vyúčtuje 35% províziu len zo sumy, ktorú reálne vymôže vo váš prospech. Cieľom tejto pilotnej výzvy je v prvej fáze do 14.1. 2018 nájsť a registrovať minimálne 1000 majiteľov áut zo Slovenska, aby sa aj Slováci mohli pridať k medzinárodnej kolektívnej akcii.

Na Slovensku projekt zastrešuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad. Slovenským majiteľom automobilov je počas pracovných dní v čase od 12:00 do 15:00 k dispozícii aj bezplatná telefonická linka s číslom 0800 123 163. 

streda 6. decembra 2017

Aktuálne: Slováci kupovali najviac zrkadlovky s Full-frame snímačom

Trh technického spotrebného tovaru na Slovensku v treťom kvartáli roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka narástol o skoro jedno percento. K pozitívnemu vývoju prispeli takmer všetky sektory okrem telekomunikácií a spotrebnej elektroniky. Najdynamickejšou kategóriou bola foto technika a veľmi slušný bol tiež nárast malých domácich spotrebičov a sektoru informačných technológií.  

V kategórii TV prijímačov pokračoval posun dopytu k väčším uhlopriečkam a technológiám s vyššou kvalitou obrazu, vďaka čomu rástla aj priemerná cena TV. Dvojciferný rast predajov zaznamenali aj všetky sledované audio kategórie, medzi nimi najmä domáce audio systémy s pripojením, prenosné reproduktory a súpravy s Bluetooth pripojením. Negatívnym trendom bol pokles podielu modelov s prehnutou obrazovkou. Aj predaje tradičných audio systémov a systémov domáceho kina pokračovali v medziročných poklesoch.

Pozitívnym trendom bola tiež rastúca váha zrkadloviek s Full-frame snímačom. Naopak, poklesol dopyt po kompaktoch s pevným objektívom.

Predaj malých domácich spotrebičov v treťom štvrťroku narástol o viac ako 8% a po foto sektore sú druhým najviac rastúcim trhom. Zubná hygiena je stále lídrom v náraste medzi všetkými SDA kategóriami s nárastom o skoro 40%. Ďalšou kategóriou s nárastom skoro o 20% sú vysávače, kde je tento trend podporený výpredajom klasických vysávačov s príkonom od 900 wattov. Kategória odšťavovačov klesla oproti minulému roku o tretinu a je jedinou dvojcifernou klesajúcou kategóriou v rámci malých domácich spotrebičov.

Trh veľkých domácich spotrebičov pokračoval v miernom raste. Najrýchlejšie rastúcou skupinou stále zostávajú sušičky bielizne, veľký záujem je aj o kombinované práčky so sušičkou. S negatívnym medziročným výsledkom za domáce spotrebiče skončili mrazničky aj odsávače pár. Tieto kategórie zaznamenali medziročne mierny pokles.

V IT bol pozitívnym trendom medziročný nárast tržieb v rámci prenosných počítačov a pokračujúci nárast herných zariadení v kategórii stolových a prenosných počítačov. Naopak medziročne poklesol objem predaja počítačov a tabletov. Vzrástol aj objem a obrat smartfónov oproti minulému štvrťroku, negatívny trendom zostáva klesajúca váha smartfónov bez čítačky otlačkov prstov.

Medziročný nárast zaznamenal predaj atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Naďalej však klesá dopyt po laserových multifunkčných zariadeniach.

Podľa údajov GfK TEMAX, ktorý sleduje predaje technického tovaru vo viac ako 41 krajinách. Výsledky sú založené na maloobchodnom paneli GfK, do ktorého je zapojených približne pol milióna maloobchodných predajní po celom svete. 

Radíme: Čítajte etikety a pýtajte sa na zloženie potravín

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj obsahu nákupných košíkov. Potvrdili to tisíce kontrol zamerané na potraviny, ktoré konzumujeme počas Vianoc a Nového roku. 

Medzi zistené nedostatky patril opäť predaj potravín po uplynutí minimálnej trvanlivosti, predaj klobásy a salámy bez dokladu o pôvode či problémy s čerstvosťou pri ovocí a zelenine - najčastejšie išlo o jablká, banány, paradajky, papriky. Vo vlašských orechoch sa nachádzal napr. nadlimitný počet škrupín. Prekročené množstvo chemických látok našli inšpektori vo včelom mede kvetovom. Podobne ako vlani neuvádzali niektorí výrobcovia čokolády a čokoládových figúrok množstvo kakaovej sušiny, alebo produkt predávali po dátume exspirácie. V ananásových rezoch sa našli syntetické farbivá, v údenom bôčiku došlo k prekročeniu najvyššieho prípustného množstva uhlovodíka benzoapyrén, v konzerve tresčej pečeni sa vyskytovali mŕtve škrkavky,  u domácej bravčovej masti namerali kontrolóri prekročený limit kyseliny olejov.

Kontrolóri sa zamerali aj na importované suroviny a potraviny rastlinného pôvodu z tretích krajín a krajín mimo EÚ (napr. výživové doplnky, rafinované oleje, citrusy, nealko nápoje, káva, arašidy). Nevyhovelo napr. kokosové mlieko z Vietnamu, kakaová nátierka s lieskovcami zo Srbska, nelúpané arašidy z Číny, paradajková pasta z Iránu, sušienky polomáčané v kakaovej poleve s posypom škorice. 

Trend: Mobilná komunikácia

K prvému polroku 2017 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,23 miliárd minút hovorov a rozoslali 1,4 miliardy SMS správ a 35,6 milióna MMS správ. 

Z toho 57% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 36% v iných mobilných sieťach, 4% minút boli medzinárodné volania a 3% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 319,7 milióna minút hovorov, 54,1 mil. SMS správ a 251,3 tis. MMS správ z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

K prvému polroku 2017 bolo na Slovensku cca 7,4 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,2 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo takmer 2,2 mil. Cca 1,2 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.

SR: Mzda v 3. štvrťroku 2017

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla podľa Štatistického úradu 935 eur a v porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 5,2%. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa  medziročne zvýšila o 3,6%. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2017 vzrástla o 1,3%.       

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach informácie a komunikácia (1.631 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1.592 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1.560 eur). V jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1.157 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 714 eur v Prešovskom kraji do 888 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2016 s najvyšším prírastkom o 8,8% v Trenčianskom kraji.  

Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (607 eur), ostatných činnostiach (652 eur) a v stavebníctve (675 eur). Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška relatívne najrýchlejšie vzrástla v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti (o 8%), verejná správa a obrana (o 7,8%) a v doprave a skladovaní (o 7,1%). Klesla v informáciách a komunikácii (o 2,5%), v administratívnych službách (o 1,1%) a v dodávke vody (o 0,9%).  V rozpočtových organizáciách vzrástla o 7,6% na 966 eur, vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 6,1% na 1.111 eur, v príspevkových organizáciách o 4,2% na 1.041 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 0,7% na 706 eur.

V 1. až 3. štvrťroku 2017 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 925 eur. Medziročne sa zvýšila o 4,4%, reálna mzda vzrástla o 3,3%. Rast nominálnej mzdy bol o 1,3 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.

utorok 5. decembra 2017

On-line: 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko

Rozsiahly výskum verejnej mienky na Slovensku má svoje druhé pokračovanie. Minulý rok hlasovalo 2.070 Slovákov a v siedmich kategóriách udelili vyše 350.000 hviezdičiek. Absolútnym víťazom sa stal Peter Sagan. 

Aj tento rok majú Slováci v ankete 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko, možnosť udeliť hviezdičky v siedmich kategóriách. Kategórie osobnosť roka, športovec roka a udalosť roka zostali nezmenené, len s novými nomináciami. Novými kategóriami sú slovenské filmy, ikony novodobej slovenskej architektúry, slovenské nápoje a špeciálna kategória 7 odtlačkov Slovenska vo svete.

Ankete 2016 dominoval šport: udalosťou roka sa stali tituly majstra sveta v individuálnych športoch a osobnosťou roka Miro Šatan. Tradičná kuchyňa starých mám sa stala naj chuťou Slovenska, za najlepší slovenský produkt bol zvolený antivírusový softvér Eset a spomedzi spoločenských akcií vyhral Ľadový dóm na Hrebienku. Siedmym divom Slovenska sa stali Vysoké Tatry. Ako obstojí Slovensko v roku 2017? V špeciálnej kategórii 7 odtlačkov Slovenska vo svete sú medzi nominovanými ikona pop-artu Andy Warhol, vynálezca Štefan Banič, ale aj slovenskí stavitelia a hokejisti.

Hlasovať môžete na 77dovodov.sk. Anketu podporila nezisková organizácia Súdržnosť zrodená z minulosti.

FSC: Značka pre nákup výrobkov z dreva

Takmer polovica svetových lesov už vplyvom ľudí zmizla. Je teda najvyšší čas, aby každý z nás podporoval obhospodarovanie lesov, ktoré bude environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a zároveň ekonomicky životaschopné.  

Ročný úbytok lesov bol podľa svetovej organizácie FAO (Medzinárodná organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) v rokoch 2010 až 2015 na úrovni 3,3 milióna hektárov, čo sa rovná 67% rozlohy Slovenska. Stále vážnejší problém predstavuje nelegálna ťažba. Odhaduje sa, že v brazílskej Amazónii je 80% stromov vyrúbaných nezákonne a zhruba polovica tropického dreva dovážaného do krajín Európskej únie pochádza z nelegálnych zdrojov.

Certifikácia FSC (Forest Stewardship Council) je podľa WWF najdôveryhodnejšou schémou certifikácie lesov súčasnosti. Zaručuje, že drevo nebolo vyťažené nelegálne a pochádza z lesov obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom. Certifikát FSC takisto zaisťuje spravodlivú mzdu, bezpečnosť práce a možnosť vzdelávania ľuďom ktorí v lese a na spracovaní výrobkov pracujú.

Desať tipov ako postupovať pri nákupe výrobkov z dreva: 
1. Uprednostnite drevo pred plastmi či kovmi. Drevo je prírodný materiál a obnoviteľná surovina.
2. Pýtajte sa predajcov, či ponúkajú drevo a drevené výrobky s označením FSC. Drevo pochádza z lesov obhospodarovaných podľa prísnych ekologických a sociálnych pravidiel.
3. Uprednostnite výrobky vyrobené z domácich drevín, najlepšie vyrobené na Slovensku. Platí pravidlo, že čím bližšie je krajina pôvodu, tým je to lepšie.
4. Ak chcete kúpiť produkt vyrobený z tropického dreva, zistite si, či neexistuje alternatíva vyrobená z domáceho dreva.
5. Vyhýbajte sa kúpe výrobkov z tropického dreva bez značky FSC. Často pochádzajú z devastovaných či nelegálne ťažených tropických lesov.
6. Ak kupujete výrobky z tropických druhov drevín (tík, eukalyptus a iné), rozhodne vyberajte len z tovaru označeného značkou FSC.
7. Uprednostnite výrobky z masívneho dreva pred lepenými materiálmi. Tie často obsahujú zdraviu škodlivé chemické látky.
8. Uprednostnite výrobky ošetrené olejmi, voskami a fermežou pred farbenými a lakovanými produktmi.
9. Uprednostnite výrobky ošetrené prírodnými farbami a lakmi pred syntetickými.
10. Vyberajte si tovar vyššej kvality. Vydrží dlhšie a nebude potrebné nábytok čoskoro nahradiť novým. Z dlhodobého pohľadu tento prístup šetrí aj vašu peňaženku. 

EU: Výdavky na výskum a vývoj v r. 2016

V roku 2016 vynaložili členské štáty únie na výskum a vývoj celkovo viac ako 300 miliárd EUR. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP zostali minulý rok na úrovni 2,03%. Pred desiatimi rokmi (v roku 2006) bola táto intenzita na úrovni 1,76%. 

Pri porovnaní s inými hospodárstvami bola intenzita výskumu a vývoja v Európskej únii oveľa nižšia ako v Južnej Kórei (4,23% v roku 2015), Japonsku (3,29% v roku 2015) či Spojených štátoch (2,79% v roku 2015). Dosahovala však približne rovnakú úroveň ako v Číne (2,07% v roku 2015) a bola podstatne vyššia ako v Rusku (1,10% v roku 2015) alebo Turecku (0,88% v roku 2015).

V snahe poskytnúť impulz konkurencieschopnosti EÚ je zvýšenie intenzity výskumu a vývoja do roku 2020 na 3% HDP jedným z piatich hlavných cieľov stratégie Európa 2020. Najvyššie intenzity výskumu a vývoja boli v roku 2016 zaznamenané vo Švédsku (3,25%) a v Rakúsku (3,09%). Slovensko sa s 0,79% nachádza medzi 10 členskými krajinami EÚ, ktorých výdavky na výskum a vývoj boli nižšie ako 1% HDP. 

SR: Služby centrálneho registra exekúcií využívajú občania aj firmy

Register exekúcií využilo za rok jeho existencie 7.823 občanov a 1.029 firiem. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha, alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre. 

Zároveň do registra vstúpilo 1.029 právnických osôb, priemerne si každá z nich zisťovala 95 prípadov. V exekučnej databáze môžu bezplatne vyhľadávať aj orgány verejnej moci, ktoré vykonali za rok 419.643 prístupov. Spoločne teda centrálny register exekúcií zaznamenal 533.085 požiadaviek na lustráciu. Okrem individuálneho zisťovania umožňuje register aj nepretržité sledovanie exekúcií na zadaný subjekt. Tieto služby využilo 14 občanov a 6 firiem.

Ak občan, firma alebo orgán verejnej moci potrebuje z registra výpis, použiteľný na právne účely, môže si ho vyzdvihnúť osobne v sídle Slovenskej komory exekútorov alebo požiadať o jeho zaslanie poštou. O výpis požiadalo 276 občanov, 138 firiem a 1.090-krát aj orgány verejnej moci. Register je na webovej stránke www.cre.sk. Po uhradení administratívneho poplatku je v ňom možné vyhľadávať podľa priezviska a dátumu narodenia alebo bydliska, názvu alebo obchodného mena, IČO alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014 v rámci zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Od 1. januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené. Od 1. júla 2016 je register prístupný verejnosti. 

pondelok 4. decembra 2017

Erasmus+: Ďalšie rekordy

V roku 2016 sa z rozpočtu európskeho programu financovalo 21.000 projektov, do ktorých sa zapojilo 79.000 organizácií z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (o 15% viac ako v roku 2015). Mobilnú aplikáciu Erasmus+, spustenú v júni 2017, si stiahlo už vyše 22.000 používateľov. 

Vďaka tomuto programu mohli vysokoškolské inštitúcie v akademickom roku 2015/2016 vyslať a prijať 330.000 študentov a vyučujúcich vrátane 26.000 osôb, ktoré vycestovali do partnerských krajín, alebo z nich pricestovali. Najviac účastníkov vysielajú Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi krajiny s najväčším počtom prijatých účastníkov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Erasmus+ je na dobrej ceste k naplneniu svojho cieľa, ktorým je podporiť 3,7% mladých ľudí v EÚ v období rokov 2014 až 2020.

V rámci mobility v oblasti vzdelávania a stáží sa do 338 slovenských projektov vlani zapojilo 11.184 účastníkov, ktorí celkovo využili granty v hodnote 19,03 milióna eur. Najviac študentov a pracovníkov z vysokých škôl na Slovensku posielali do zahraničia v rámci programu Erasmus+ Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzi najčastejšie hostiteľské krajiny Slovákov patrila Česká republika, Poľsko a Španielsko.

Zo Slovenska využilo program na štúdium alebo stáž v zahraničnej firme v akademickom roku 2015/2016 spolu 3849 ľudí. Naopak, na Slovensko takto za minulý akademický rok prišlo 1992 študentov a stážistov.  

Aktuálne: Elektronické nahlasovanie emisií skleníkových plynov

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá nastaví prehľadný systém obchodovania s ročne pridelenými emisnými kvótami AEA, určí spôsoby použitia výnosov z ich predaja a zavedenie nahlasovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom elektronického systému.   

Európska únia pridelí Slovensku ročne zhruba 25 miliónov ton emisných kvót AEA na pokrytie dopravy, poľnohospodárstva a odpadov, ale aj na individuálne vykurovanie domácností. Slovensko z tohto prideleného množstva spotrebuje ročne zhruba 21 miliónov. Systém nahlasovania údajov o skleníkových plynoch v rámci EU ETS sa na Slovensku zjednoduší. Po novom sa prevádzkovatelia a ďalší účastníci schémy obchodovania budú registrovať a predkladať vybrané údaje prostredníctvom elektronického systému. Ten bude slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky alebo správ o overení a monitorovacích plánov.

Zmenami prejde aj obchodovanie s emisnými kvótami mimo EU ETS - individuálne vykurovanie domácností, malá energetika, doprava, pôdohospodárstvo a odpady (kvóty AEA). Novela zákona ich umožní Slovensku predať. Z dôvodu využitia flexibility predaja návrh zákona definuje pojem emisné kvóty AEA, určuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správcu emisných kvót AEA, ako aj spôsob predaja emisných kvót AEA formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Výnosy z predaja emisných kvót budú príjmom Environmentálneho fondu. 

Smartfóny: Rekordný rast

Celosvetový dopyt po smartfónoch dosiahol v treťom kvartáli 367 miliónov kusov, čo predstavuje medziročné zvýšenie o tri percentá. Z hľadiska absolútnej požiadavky ide o najsilnejší tretí štvrťrok zaznamenaný GfK.  

Najväčšie prírastky zaznamenali najmä Latinská Amerika (medziročný nárast o 11%) a stredná a východná Európa (nárast o 9% medziročne). Globálna priemerná predajná cena v treťom kvartáli stúpala medziročne o rekordných 7%. Arndt Polifkeí z GfK tvrdí: „Sektor sa veľmi jasne začal zameriavať na zvyšovanie hodnoty predajov a najlepšie globálne top značky ako Apple, Google, HTC, Huawei, LG, Moto, Nokia, Samsung a Sony už v súčasnosti uviedli na trh, alebo v blízkej budúcnosti ponúknu prémiové modely a zabezpečia si tak zákazníkov pre svoje najnovšie zariadenia. Súčasne platí, že tieto špeciálne vlastnosti sú pre zákazníkov stále dôležitejšie, takže u nových produktov môžu očakávať väčší dôraz na ochranu pred prachom a vodou, zvýšenie kapacity batérie a pamäte, zabezpečenie vysokej kvality zvuku s vysokým rozlíšením, zlepšenie fotoaparátu a videa, dizajn bez hraníc a dokonca aj biometrické senzory.“  

V strednej a východnej Európe pokračuje rast dopytu - za 3Q 2017 medziročne o 9% , čo predstavuje 22,3 milióna kusov. Hodnota predajov však narástla rýchlejšie - medziročne o 26%, a to vďaka tomu, že spotrebitelia presunuli svoj záujem o drahšie zariadenia. O vyšší dopyt v tomto regióne v 3Q 2017 si zaslúžil hlavne silný rast v Rusku (o 10%) a na Ukrajine (nárast o 19%). Výhľad je tiež pozitívny, pretože sa očakáva, že dopyt po smartfónoch sa oproti predchádzajúcemu roku zvýši o 9% a dosiahne 85,2 miliónov kusov.

V západnej Európe dosiahol celosvetový dopyt po smartfónoch v Q3 roku 2017 celkom 30,9 milióna kusov, čo je o 7% menej ako vlani. Sledovanie trhu v spojení s oneskoreným uvedením iPhone X spôsobilo medziročný pokles trvajúci v poradí už štvrtý kvartál za sebou. Dopyt v Nemecku sa znížil o 7% medziročne a vo Veľkej Británii a Francúzsku sa očakáva pokles na úrovni 8%. Avšak vďaka 11% nárastu priemerných predajných cien stúpla hodnota predaja v tomto regióne medziročne o 4% a v dôsledku toho upravila GfK odhad vývoja hodnoty trhu smartfónov za rok 2017 na 6%. Posun smerom k veľmi luxusným produktom je v tomto regióne veľmi zreteľným trendom, pretože 1 z 8 smartfónov sa predáva za cenu vyššiu ako 900 USD v porovnaní s 3Q 2016, kedy sa za takú cenu predávalo 1 zo 16 takýchto zariadení. 

EU: Boj proti podvodom DPH

Nové nástroje, ktoré navrhla Európska komisia, majú za cieľ posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a umožniť im rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, a to aj tie, ku ktorým dochádza on-line. 

Návrhy by mali celkovo výrazne posilniť našu schopnosť identifikovať podvodníkov a páchateľov trestnej činnosti, ktorí sa obohacujú na daňových príjmoch a zakročiť proti nim.

Hlavné opatrenia zahŕňajú:
- Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi: uskutočniť podvod v oblasti DPH netrvá viac než pár minút, členské štáty preto musia mať také nástroje, aby mohli zakročiť čo najpohotovejšie. Návrhom by sa mal zaviesť do praxe on-line systém na zdieľanie informácií v rámci siete Eurofisc. Sieť už existuje a spája odborníkov na boj proti podvodom. Tento systém by mal členským štátom umožniť spracovávať a analyzovať údaje o cezhraničnej činnosti a vykonávať ich audit tak, aby sa riziko mohlo posúdiť čo najrýchlejšie a najpresnejšie.

- Spoluprácu orgánov presadzovania práva: Nové opatrenia by poskytli aj nové možnosti na komunikáciu a výmenu údajov medzi daňovými orgánmi a európskymi orgánmi presadzovania práva o cezhraničných aktivitách, pri ktorých existuje podozrenie z toho, že by mohli viesť k podvodom v oblasti DPH. Bude sa to týkať úradu OLAF, Europolu a novo vytvorenej Európskej prokuratúry (EPPO).- Zdieľanie kľúčových informácií o dovoze z krajín mimo EÚ: ďalej by sa zlepšilo zdieľanie informácií medzi daňovými a colnými orgánmi v prípade určitých colných režimov, ktoré sa v súčasnosti využívajú na páchanie podvodov v oblasti DPH.

- Zdieľanie informácií o motorových vozidlách: k podvodom neraz dochádza aj pri obchodovaní s vozidlami, a to pre rozdiely v uplatňovaní DPH na nové a ojazdené vozidlá. Na riešenie tohto druhu podvodov by pracovníci siete Eurofisc mali takisto prístup k údajom o registrácii vozidiel z iných členských štátov.

Uvedené legislatívne návrhy budú teraz predložené Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade na prijatie.