piatok 30. septembra 2022

EU: Zmluvy samostatne zárobkovo činných osôb

Európska komisia prijala usmernenia o uplatňovaní právnych predpisov Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovných podmienok samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov. Objasňujú, kedy sa môžu určité samostatne zárobkovo činné osoby spojiť, aby kolektívne vyjednávali v snahe dosiahnuť lepšie pracovné podmienky bez toho, aby porušili pravidlá hospodárskej súťaže EÚ.

Usmernenia predovšetkým objasňujú, že:
 • Právo hospodárskej súťaže sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v situácii porovnateľnej so situáciou pracovníkov. Patria medzi ne samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov, ktoré: i) poskytujú služby výlučne alebo prevažne jednému podniku; ii) pracujú po boku pracovníkov a iii) poskytujú služby digitálnej pracovnej platforme alebo prostredníctvom nej.
 • Komisia nebude presadzovať pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v prípade kolektívnych zmlúv samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, ktoré majú slabú vyjednávaciu pozíciu. Je to napríklad vtedy, keď samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov čelia nerovnováhe vo vyjednávacej sile v dôsledku rokovaní s ekonomicky silnejšími spoločnosťami alebo keď kolektívne vyjednávajú podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ.
Komisia bude prostredníctvom Európskej siete pre hospodársku súťaž a špecializovaných stretnutí s európskymi sociálnymi partnermi monitorovať, ako sa tieto usmernenia zohľadňujú na vnútroštátnej úrovni. Komisia svoje usmernenia preskúma ešte pred rokom 2030. Sú súčasťou opatrení zameraných na zabezpečenie primeraného riešenia pracovných podmienok pracovníkov platforiem, medzi ktoré okrem iného patrí návrh smernice, ktorý predložila Európska komisia, a oznámenie o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Rozsah pôsobnosti usmernení sa však neobmedzuje len na samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov, ktoré pracujú prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, ale vzťahuje sa aj na situácie samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, ktoré pôsobia v off-line hospodárstve.

Upozorňujeme: Potvrdenia o žití

Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria ku skupine EÚ/EHP, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo, majú do 15. októbra 2022 povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.

Tlačivo Potvrdenie o žití, ktoré majú do 15. októbra Sociálnej poisťovni doručiť dôchodcovia z „mimoeurópskej“ cudziny, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za III. štvrťrok, t. j. za obdobie od 1. júla 2022 do 30. septembra 2022. Tlačivá Potvrdenie o žití zaslala Sociálna poisťovňa týmto dôchodcom ešte v januári t. r. Tlačivo je k dispozícii v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári 2023. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ/EHP, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve s výnimkou Českej republiky, pri ktorej si Sociálna poisťovňa informácie o dôchodcoch vymieňa elektronicky s Českou správou sociálneho zabezpečenia.

Od 1. januára 2004 sa dôchodky poukazujú do cudziny, a to aj do štátov, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení Potvrdenia o žití. Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách.

Aktuálne: Inflácia a spaľovanie hotovosti

Podľa najnovšej analýzy Allianz Trade takmer dve tretiny európskych spoločností prekonali očakávania týkajúce sa tržieb. Priemerné tempo rastu tržieb bolo 16,4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (v Eurozóne 12,5 %). V Spojených štátoch 63 % spoločností tiež prekonalo odhady a tržby medziročne vzrástli o 15,9 %.

Výraznejšie rozdiely ale panovali v rámci vykázaných ziskov na akciu. Zatiaľčo v Európe sa medziročne zvýšili o 18,5 % (v Eurozóne o 4,7 %), v USA sa zvýšili len o 2,1 % (celosvetovo o 0,9 %). Naznačuje to, že spoločnosti na starom kontinente boli v porovnaní so svojimi americkými partnermi schopné lepšie absorbovať rastúce výrobné náklady. Pri pohľade na výsledky podľa odvetví sa mimoriadne darilo energetike a doprave, kde globálne tržby medziročne vzrástli o 62,3 %, resp. o 31,5 %. Na druhej strane v Európe v dôsledku nedostatku polovodičov a s tým spojeného poklesu objemu výroby najviac utrpel automobilový priemysel, ktorý sa prepadol o viac ako 11 %.

Inflácia bude mať výrazný vplyv na výsledky za 3. a 4. štvrťrok, najmä v USA, kde sa problémy s rastom cien začali skôr. Okrem toho však spoločnosti vo viacerých krajinách začínajú spaľovať hotovosť, ako ukazuje Allianz Trade Cash-burning index. V prvej polovici tohto roka dosiahli hotovostné rezervy nefinančných spoločností rekordnú úroveň, ale časť týchto nárastov pochádza z nových úverov. Jedným z dôvodov zrýchleného čerpania peňažnej zásoby sú požiadavky na rast pracovného kapitálu vyvolané infláciou. Za prvý polrok 2022 sa celkové zásoby v porovnaní s koncom roka 2021 zvýšili o +5 dní obratu v USA a o +7 dní v Európe. Spoločnosti, priemyselné odvetvia a dokonca aj krajiny tak v súčasnosti čelia a budú čeliť rôznym výzvam. V Európe by energetická kríza mohla byť veľkou ranou najmä pre energeticky náročné odvetvia (energetika, papierenský priemysel, kovovýroba, železničná doprava, chemický priemysel atď.), zatiaľčo silný dolár by mohol poškodiť vývozné odvetvia v USA.

štvrtok 29. septembra 2022

EU: Minimálny príjem

Európska komisia vyzvala členské štáty, aby zmodernizovali svoje systémy minimálneho príjmu v rámci dlhodobého záväzku znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia v Európe. V navrhovanom odporúčaní Rady týkajúcom sa primeraného minimálneho príjmu zaručujúceho aktívne začleňovanie sú uvedené možnosti, ktoré môžu využiť na modernizáciu systémov minimálneho príjmu v záujme ich zefektívnenia tak, aby ľudí chránili pred chudobou a zároveň podporovali integráciu tých, ktorí môžu pracovať, do trhu práce.

Minimálny príjem sú platby v hotovosti, ktoré pomáhajú domácnostiam dosiahnuť určitú príjmovú úroveň, z ktorej budú môcť platiť účty a viesť dôstojný život. Dôležité sú najmä v časoch hospodárskej recesie, keďže dokážu zmierniť pokles príjmov domácností u ľudí v najväčšej núdzi, a tým prispieť k udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Vo všeobecnosti bývajú doplnené o vecné dávky umožňujúce prístup k službám, ako aj o cielené stimuly zamerané na prístup na trh práce. Systémy minimálneho príjmu tak nie sú iba pasívnym nástrojom, ale slúžia ako odrazový mostík k lepším možnostiam začlenenia a zamestnania. Dobre navrhnuté systémy minimálneho príjmu vytvárajú rovnováhu medzi zmierňovaním chudoby, stimulovaním k práci a zachovaním udržateľných rozpočtových nákladov.

V roku 2021 bola v Európskej únii ohrozená chudobou alebo sociálnym vylúčením viac ako jedna osoba z piatich, t. j. celkom 94,5 mil. ľudí. Záchranné sociálne siete zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore týchto ľudí a pomáhajú im vstúpiť, prípadne vrátiť sa na trh práce, ak môžu. Systémy sociálnej ochrany však musia byť efektívnejšie, keďže približne 20 % ľudí bez práce ohrozených chudobou nemá nárok na žiadnu podporu príjmu a odhaduje sa, že približne 30 % až 50 % oprávnenej populácie podporu minimálneho príjmu nevyužíva. Spomínaný návrh pomôže dosiahnuť sociálne ciele EÚ do roku 2030 zamerané na zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou v dôsledku vylúčenia minimálne o 15 miliónov tak, ako sa stanovuje v Akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. Zároveň pomôže členským štátom pri dosahovaní cieľa, ktorým je mať najmenej 78 % obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov v zamestnaní.

Členským štátom sa odporúča:
Zlepšiť primeranosť podpory príjmu:
 • Stanoviť hranicu úrovne podpory príjmov transparentnou a spoľahlivou metodikou.
 • Popri zabezpečovaní pracovných stimulov zaručiť, aby podpora príjmu postupne odrážala celý rad kritérií adekvátnosti. Členské štáty by mali dosiahnuť primeranú úroveň podpory príjmu najneskôr do konca roku 2030 a pri tom neohroziť udržateľnosť verejných financií.
 • Každoročne preskúmať a v prípade potreby upraviť výšku podpory príjmu.
Zlepšiť pokrytie a využívanie minimálneho príjmu:
 • Kritériá oprávnenosti by mali byť transparentné a nediskriminačné. Napríklad v záujme podpory rovnosti žien a mužov a ekonomickej nezávislosti, najmä žien a mladých dospelých, by členské štáty mali uľahčiť prijímanie podpory príjmu na osobu, a nie na domácnosť bez toho, aby tak muselo dôjsť k zvýšeniu celkovej úrovne dávok na domácnosť. Okrem toho sú potrebné ďalšie opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby minimálny príjem využívali domácnosti s jedným rodičom, ktorým sú väčšinou ženy.
 • Postupy podávania žiadostí by mali byť dostupné, zjednodušené a doplnené o ľahko zrozumiteľné informácie.
 • Rozhodnutie o žiadosti o minimálny príjem by sa malo vydať do 30 dní od jej predloženia s možnosťou jeho preskúmania.
 • Systémy minimálneho príjmu by mali pružne reagovať na sociálno-ekonomické krízy, napríklad zavedením dodatočnej flexibility, pokiaľ ide o ich oprávnenosť.
Zlepšiť prístup na inkluzívne trhy práce:
 • Aktivačné opatrenia by mali poskytovať dostatočné stimuly na (opätovný) vstup na trh práce s osobitným dôrazom na pomoc mladým dospelým.
 • Systémy minimálneho príjmu by mali ľuďom pomôcť nájsť a udržať si prácu, napríklad využitím inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj podpory pri hľadaní a po nájdení pracovného miesta či mentorskej podpory.
 • Malo by byť možné kombinovať podporu príjmu so zárobkami za prácu na kratšie obdobie, napríklad počas skúšobnej doby alebo stáže.
Zlepšiť prístup k podporným a základným službám:
 • Prijímatelia by mali mať účinný prístup ku kvalitným podporným službám, ako sú (zdravotná) starostlivosť, odborná príprava a vzdelávanie. Služby sociálneho začlenenia, ako poradenstvo a koučing, by mali byť dostupné pre tých, ktorí to potrebujú.
 • Prijímatelia by navyše mali mať stály a efektívny prístup k základným službám, akou sú napríklad energie.
Presadzovanie individualizovanej podpory:
 • Členské štáty by mali vykonať individuálne, viacrozmerné posúdenie potrieb s cieľom identifikovať prekážky, ktorým prijímatelia čelia pri sociálnom začleňovaní a/alebo hľadaní zamestnania, ako aj možnosti podpory ich riešenia.
 • Na základe tohto posúdenia by mali prijímatelia najneskôr do troch mesiacov od získania minimálneho príjmu dostať plán začlenenia, ktorý bude obsahovať spoločné ciele, časový harmonogram a na mieru šitý balík podpory pri ich dosahovaní.
 • Zvýšiť efektivitu správy záchranných sociálnych sietí na celoštátnej, regionálnej, miestnej úrovni a na úrovni EÚ, ako aj mechanizmov monitorovania a podávania správ.
Na zlepšovanie systémov minimálneho príjmu a sociálnej infraštruktúry formou reforiem a investícií majú členské štáty k dispozícii finančné prostriedky EÚ.

HP LIFE: Podpora mladých podnikateľských talentov

Spoločnosť HP spojila sily s mimovládnou neziskovou organizáciou Junior Achievement (JA), ktorá sa zameriava na praktické ekonomické vzdelávanie mládeže. Súčasťou spolupráce bude séria vzdelávacích kurzov HP LIFE pre študentov gymnázií, stredných a vyšších odborných škôl a odborných učilíšť vo veku 16 až 18 rokov a program JA Študentská firma, prostredníctvom ktorého si môžu študenti vyskúšať výzvy podnikania.

HP už dlhšiu dobu na globálnej úrovni finančne podporuje bezplatný program HP LIFE, ponúkajúci školenia v oblasti rozvoja IT a podnikateľských zručností, ktoré je zabezpečované prostredníctvom nadácie HP Foundation. Program HP LIFE teraz bude v spolupráci s JA Czech, tuzemskou pobočkou mimovládnej neziskovej organizácie Junior Achievement, k dispozícii aj pre slovenských študentov gymnázií, stredných a vyšších odborných škôl a odborných učilíšť vo veku od 16 až do 18 rokov. Vzdelávacie kurzy budú realizované prostredníctvom e-learningovej platformy JuniorAchievement od septembra tohto roku v rámci sekcie HP podnikateľskej zručnosti. Jednotlivé kurzy sa rozdeľujú na tieto témy:

● Komunikácia v pracovnom prostredí

● Strategické plánovanie

● Úspešný štýl myslenia

● Predávame on-line

Program JA Študentská firma spočíva v tom, že si študenti vyskúšajú podnikanie na vlastnú päsť za využitia metódy „Učenie sa praxou“. Študenti v rámci tohto programu zakladajú vlastnú reálnu obchodnú spoločnosť, ktorá funguje pod vedením učiteľa a mentora či kouča. JA Company umožňuje účastníkom pochopiť problematiku fungovania firmy. Výsledky sú testované pomocou Certifikátu podnikateľských zručností ESP (viac tu). „Vzdelávací program JA Študentská firma je zameraný na študentov tretích ročníkov stredných škôl vo veku od 17 do 18 rokov a jeho ambíciou je rozvoj podnikateľského prístupu k riešeniu problémov, pochopenie vzájomných obchodných závislostí a rozvoj tzv. mäkkých zručností, ktoré sú nevyhnutnými atribútmi úspešného podnikateľa," hovorí Martin Smrž. Súčasťou programu je aj rad eventov pre zdokonaľovanie podnikateľských zručností. Ide napríklad o kurzy pod dohľadom expertov, webinár a konferencie. Vyvrcholením JA Študentská firma bude finálové kolo, z ktorého vzíde najúspešnejší podnikateľský študentský projekt, ktorý bude zároveň nominovaný do veľkého európskeho finále.

Trend: TikTok a YouTube

Účty za domácnosť rastú rýchlejšie než kedykoľvek predtým, takže čoraz viac ľudí si hľadá bočné príjmy na zvýšenie svojich financií. Jedným z najbežnejších vedľajších zdrojov je využívanie sociálnych médií, napríklad YouTube alebo TikTok na vytváranie obsahu s úmyslom zarábať peniaze prostredníctvom služby Adsense alebo fondu TikTok Creator Fund.

Spoločnosť Reboot SEO použila kalkulačku sociálnych médií spoločnosti Lickd na zistenie, koľko zobrazení na YouTube a TikTok musia obyvatelia jednotlivých krajín dosiahnuť, aby sa vyrovnali ich ročnému platu.

Najdôležitejšie z analýzy…
· Švajčiarski občania potrebujú aspoň 19 MILIÓNOV zhliadnutí na YouTube, aby sa ich zisk vyrovnal aktuálnej ročnej priemernej mzde 67.860 EUR – najvyššej v Európe! Tí, ktorí používajú TikTok, potrebujú alarmujúcich 218 MILIÓNOV zobrazení, čo nie je ľahký výkon!
· Obyvatelia Dánska sú na druhom mieste, začínajúci YouTuberi potrebujú vyše 13 MILIÓNOV zhliadnutí, alebo viac než 150 MILIÓNOV zhliadnutí TikTok .
· Susedná krajina Nórsko je tretia, ktorá vyžaduje vyše 12 MILIÓNOV zhliadnutí na YouTube, aby sa ich príjem vyrovnal ich priemernému ročnémz platu 44.652 EUR alebo viac než 143 MILIÓNOV zhliadnutí TikTok .
· Žiť v Turecku? Stať sa hviezdou sociálnych médií je tu jednoduchšie, potrebujete iba 1.047.980 zhliadnutí YouTube alebo 11.839.339 zhliadnutí TikTok.

streda 28. septembra 2022

EU: Jednotný trh

Európska komisia uverejnila správu o vykonávaní smernice o transparentnosti jednotného trhu (STMD), podľa ktorej sa členské štáty stávajú transparentnejšími pri prijímaní vnútroštátnych technických predpisov pre produkty a služby informačnej spoločnosti. Zintenzívnili aj spoluprácu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou pri riešení potenciálnych výziev, ktoré z nich vyplývajú, s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie jednotného trhu.

Podľa správy o vykonávaní smernice o transparentnosti jednotného trhu, ktorá sa vzťahuje na obdobie rokov 2016 – 2020, členské štáty počas tohto obdobia oznámili celkovo 3.500 vnútroštátnych návrhov nariadení týkajúcich sa technických produktov a IT služieb. Najvyšší podiel z nich sa týkal odvetvia stavebníctva, po ktorom nasledovali pravidlá týkajúce sa poľnohospodárskych produktov, rybolovu, akvakultúry a iných potravín. V správe sa zároveň konštatuje, že členské štáty majú čoraz väčší záujem o preskúmanie takýchto návrhov pravidiel, pričom zaznamenali takmer štvornásobný nárast názorov členských štátov na oznámenia iných členských štátov medzi rokmi 2016 a 2020.

Komisia zároveň zorganizovala aj stretnutie pracovnej skupiny na presadzovanie jednotného trhu. Predstavilo niekoľko osvedčených postupov členských štátov, ktoré zjednodušujú administratívne požiadavky pre poskytovateľov cezhraničných služieb, napríklad využívanie moderných elektronických nástrojov na výmenu dokumentov a zníženie administratívnej záťaže pre podniky. Členské štáty sa dohodli, že preskúmajú rôzne osvedčené postupy a zistia, ktoré by pre nich mohli fungovať. Pracovná skupina stručne informovala aj o výsledkoch súčasných projektov, akými sú predbežné kontroly a požiadavky na dokumenty na uznávanie odbornej kvalifikácie a povolenia na nasadenie obnoviteľnej energie.

Aktuálne: Ako ušetriť v IT

Obavy z ekonomickej krízy nútia firmy intenzívne premýšľať, kde všade by mohli ušetriť. V oblasti informačných technológií môžu ísť úspory od stovák až k tisíckam eur podľa toho, aké služby daná firma využíva. Pri firemných systémoch vidí odborník tri hlavné trendy, ktoré úzko súvisia s možnosťou prevádzkových úspor: prechod na cloudové riešenia, poskytovanie softvéru ako služby a automatizácia čoraz väčšieho počtu procesov. Je aj jedna vec, na ktorej by sa nemalo šetriť vôbec.

1. Plaťte len za to, čo potrebujete: Niekedy sa firme môže hodiť možnosť obmedzenia či prerušenia využívania služby, pokiaľ nie je potrebná, napríklad pri sezónnych výkyvoch alebo v závislosti od vývoja trhu. To je jednoznačná výhoda modelu „softvér ako služba“ (software as a service - SaaS). „Ten sa dá dobre uplatniť hlavne pri menších systémoch. Pri väčších systémoch to stále býva komplikovanejšie, napríklad prerušenie využívania zavedeného ERP nie je pre podniky z praktických dôvodov úplne reálne. Avšak aj tu sa budeme určite viac stretávať s pružnejšou možnosťou využívania konkrétnych funkcionalít či počtu aktívnych používateľov, ktorí v priebehu mesiaca systém používajú. Platba je potom naviazaná na skutočne využité služby,“ vysvetľuje Martin Kudrna. Praktický je aj cenový model pay-as-you-go (PAYG). Vo všeobecnosti znamená, že používatelia platia podľa toho, koľko spotrebujú a nie naopak: paušál bez ohľadu na spotrebu. Model s priebežnými platbami má nízke počiatočné náklady, takže je u zákazníkov veľmi obľúbený. Zároveň majú pod kontrolou priebežné platby. Tie sú ideálne pre firmy, ktoré nebudú produkt alebo službu používať konzistentne každý mesiac. Pokiaľ ide, napríklad o emailovú platformu, môže zákazník zaplatiť jeden mesiac za odoslanie 5.000 emailov a ďalší mesiac, teoreticky, nezaplatiť nič, ak žiadny neodošle.

2. Skúste prenájom miesto kúpy: Ak kupujete nový IT systém, skúste cloudové riešenie, kedy je softvér spravovaný a dodávaný prostredníctvom vzdialených serverov. Potom platíte len za funkčnosť a konkrétne zdroje, ktoré potrebujete. Jednotliví používatelia si môžu svoje cloudové riešenie prispôsobiť pridaním ďalších zdrojov alebo odobratím tých, ktoré už nepoužívajú. Reč je takto o ERP systémoch v cloudovej verzii, ktoré pomáhajú manažovať vašu firmu veľmi komplexne. „Cloudové riešenia a systémy sú oveľa flexibilnejšie a škálovateľnejšie v porovnaní s tzv. on-premise riešeniami, ktoré musí podnikateľ či firma uviesť do života lokálne, na svojej IT infraštruktúre,“ upozorňuje M. Kudrna.

3. Stavte na automatizáciu: Vhodný softvér umožňuje firme usporiť náklady na zamestnancov tým, že zaistí plne automatickú či poloautomatickú prevádzku veľkej časti biznis procesov. Tým je možné ušetriť na stále drahšej pracovnej sile, ktorá môže byť efektívne využitá inde, prípadne tak hneď vyriešite problém s nedostatkom ľudí na trhu práce.

4. Počkajte s nákupom hardvéru: Problémy s dodávateľskými reťazcami spôsobili aktuálny nedostatok hardvéru, prípadne jeho obmedzenú dostupnosť, čo sa prejavilo na zvýšení cien. Ťažko dostupné sú momentálne, napríklad servery alebo skladové čítačky. S investíciou do týchto a ďalších zariadení sa teda oplatí radšej počkať.

5. Nezabúdajte na spotrebu: Môže to znieť ako fráza, ale peniaze ušetríte aj dôsledným vypínaním všetkých spotrebičov, ktoré práve nie sú potrebné. V kanceláriách a firmách sa ponúka vypínať, napríklad všetky monitory, tlačiarne, skenery a iné zariadenia, ktoré sú v stand-by režime, čo permanentne spotrebováva energiu.

6. Na jednej veci za však nemá šetriť vôbec: kyberbezpečnosť. V tejto oblasti je potrebné naopak investovať a veľmi dôkladne zabezpečiť kritickú infraštruktúru a systémy. „Z vlastnej skúsenosti vieme, že firmy čelia každodenným útokom a pokusom o prienik do vnútorného prostredia a systémov. V najhorších scenároch to môže viesť k zablokovaniu či zničeniu prevádzkových aj produkčných systémov, stratám dát či poškodeniu reputácie. Nehovoriac o finančných stratách, ktoré môžu byť aj likvidačné,“ uzatvára M. Kudrna.

Upozorňujeme: Podozrivá výhra

V uplynulých dňoch sa na Slovensku začali šíriť nové podvodné emaily, ktoré majú v ľuďoch vzbudiť falošný dojem, že vyhrali veľkú sumu peňazí. Podvodníci vystupujú ako zamestnanci spoločnosti TIPOS a svoje obete kontaktujú už aj telefonicky. Aj takýmto spôsobom sa pravdepodobne snažia od Slovákov dostať k ich osobným údajom.

„Spoločnosť TIPOS takéto telefonáty neuskutočňuje, rovnako ani podobné emaily neodosiela a apeluje na všetkých, aby na ne nereagovali, neklikali na priložené hypertextové odkazy a v žiadnom prípade neposkytovali svoje údaje,“ informovala Adriana Podobová. Vo všeobecnosti platí odporúčanie, že v prípade, ak Vám niekto volá z čísla, ktoré nepoznáte, pri zdvihnutí sa mu nepredstavujte menom.

Telefonicky, mailom alebo v inej správy nikdy neposkytujte žiadne údaje – napríklad adresu bydliska, e-mail, číslo účtu, platobnej karty alebo rodné číslo. Ak od vás niekto prostredníctvom telefónu, emailu alebo inej správy vyžaduje poskytnutie takýchto údajov, rozlúčte sa s volajúcim a položte a v prípade emailu alebo inej správy na tieto nereagujte.

utorok 27. septembra 2022

EU: Inovačná výkonnosť

Z európskeho prehľadu výsledkov inovácií za rok 2022 vyplýva, že inovačná výkonnosť Európskej únie (EÚ) od roku 2015 narástla o približne 10 %. V porovnaní s rokom 2021 sa celková výkonnosť zlepšila v 19 členských štátoch a v ôsmich sa koncentruje. V porovnaní s priemerom EÚ majú svetoví konkurenti ako Austrália, Kanada, Kórejská republika a Spojené štáty, naďalej výkonnostný rozdiel. EÚ sa však od roku 2021 darí rozdielu oproti týmto krajinám vyrovnať a medzičasom predbehlo Japonsko.

Správa sa týka členských štátov EÚ a niekoľkých ďalších krajín v Európe a na svete. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tohtoročné vydanie zahŕňa tri nové krajiny: Albánsko, Čile a Mexiko. Na základe počtu bodov sa členské štáty delia na štyri výkonnostné skupiny: inovační lídri (výkonnosť presahuje 125 % priemeru EÚ), silní inovátori (100 % až 125 % priemer EÚ), mierni inovátori (70 % až 100 % priemer EÚ) a začínajúci inovátori (menej než 70 % priemeru EÚ). Najlepšie výsledky v EÚ stále Švédsko. Ďalšími lídrami sú Belgicko, Dánsko, Holandsko a Fínsko. V porovnaní s minulým rokom postúpili do inej výkonnostnej skupiny tri krajiny. Holandsko dosiahlo priečku lídra inovácií, Cyprus priečku silného inovátora a Estónsko mierneho inovátora, konkrétne:
 • Nemecko, Írsko, Francúzsko, Cyprus, Luxembursko a Rakúsko sú silní inovátori s výkonnosťou presahujúcou priemer EÚ.
 • Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Litva, Malta, Portugalsko a Slovinsko sú miernymi inovátormi.
 • Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko sú začínajúcimi inovátormi.
Rovnako ako v predchádzajúcich verziách európskeho prehľadu výsledkov inovácie sa v snahe vychádzať z najaktuálnejších údajov pri viacerých ukazovateľoch použili predbežné údaje. Zloženie výkonnostných skupín by sa mohlo zmeniť, keby boli pri výpočtoch dostupné konečné údaje, a to najmä v prípade krajín s hodnotami blízko prahov výkonnostných skupín. Rozdiely v inováciách v EÚ pretrvávajú. Pre výkonnostné skupiny je typické, že sa sústreďujú v jednej zemepisnej oblasti – inovační lídri a silní inovátori sú krajiny v severnej a západnej Európe a väčšina miernych a začínajúcich inovátorov sú krajiny v južnej a vo východnej Európe. Komisia prijala v júli 2022 nový európsky inovačný program, ktorý má za cieľ preklenúť rozdiely v inovácii v EÚ a urobiť z Európy svetového lídra inovácie.

e-Shopping: Prínos aj pre kamenné predajne

Popularita internetového nakupovania sa v posledných rokoch rýchlo zvyšuje a stáva sa bežnou súčasťou života ľudí aj na Slovensku. Z jeho rozvoja však môžu ťažiť aj lokálne kamenné prevádzky. Zákazníci internetových obchodov totiž stále častejšie využívajú na vyzdvihnutie objednaného tovaru sieť odberných miest. Aj samotní obchodníci tak môžu získať nových zákazníkov.

Podľa kuriérskej spoločnosti DPD sa počet zákazníkov, ktorí navštívia obchod po zriadení odberného miesta Pickup sa zvýši v priemere približne o 15 percent. Diverzifikácia služieb sa ukázala ako dobrá stratégia najmä počas obdobia pandémie. Menšie obchody, ktoré museli v období lockdownu ostať zatvorené, mali možnosť fungovať ako výdajné miesta. Obchodník pritom nie je obmedzený iba na spoluprácu s jednou doručovateľskou službou. Ak má priestor a možnosti, môže u seba zriadiť odberné miesto aj pre viacero kuriérskych spoločností. Z mnohých menších prevádzok, napríklad na sídliskách, sa aj vďaka tomu stali obľúbené miesta, ktoré pravidelne navštevujú ľudia z okolia.

Podľa prieskumu E-shopper barometer využíva doručenie objednaného tovaru do odberných miest až 41 percent pravidelných zákazníkov internetových obchodov. Po doručovaní na domácu adresu je to v súčasnosti druhý najobľúbenejší spôsob, akým si ľudia na Slovensku vyzdvihujú tovar z internetových obchodov. Tento spôsob preberania zásielok využívajú napríklad ľudia, ktorí sa nechcú viazať na príchod kuriéra, ale objednávku si chcú vyzdvihnúť v čase a na mieste, ktoré im najviac vyhovuje. Odberné miesta tiež pravidelne využívajú zákazníci, ktorým sa zmení program a plánovaný čas príchodu kuriéra im nevyhovuje. Zásielku si dokážu presmerovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Upozorňujeme: OvereneSpolocnost.sk

Slovenská advokátska komora (SAK) na svojom webe upozorňuje na aktivity od „OverenaSpolocnost.sk“, ktorý podvodným spôsobom vymáha od občanov aj firiem peniaze za neobjednané služby tzv. „účtovného auditu“, pri ktorých zároveň dochádza k zneužívaniu dobrého mena komory a jej rozhodcovského súdu. SAK preto vyzýva firmy a občanov, ktorí dostali takéto faktúry za nevyžiadané služby, aby ich neuhrádzali, a prípadne sa obrátili s podnetom na orgány činné v trestnom konaní.

Súčasťou týchto podvodných výziev na úhradu faktúr je poukazovanie na rozhodcovské doložky Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory (RS SAK). Ide o hrubé zneužívanie dobrého mena rešpektovaného súdu a komory ako takej. SAK sa preto voči takémuto konaniu dôrazne ohradzuje, a na ochranu dobrého mena podnikne potrebné právne kroky. Konanie okolo stránky „OverenaSpolocnost.sk“ môže podľa nášho názoru zároveň napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu a zneužitia účasti na hospodárskej súťaži. 

SAK je zriaďovateľom Rozhodcovského súdu SAK, ktorý ponúka dôveryhodnú alternatívu na riešenie obchodných sporov. Doložky RS SAK sú široko používané v podnikateľskom prostredí; súd zároveň tvoria profesionáli s dobrou povesťou a dlhodobou praxou.

pondelok 26. septembra 2022

EU: Prvé ekologické ocenenia

Európska komisia zverejnila mená ôsmich víťazov, ktorí získali prvé ekologické ocenenie EÚ v histórii. Sú medzi nimi poľnohospodári, ale i zástupcovia sektoru reštaurácií. Ocenenia poputujú do Belgicka, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Švédska a Talianska. Ich nositelia predstavujú rast a inovácie odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby a hodnotového reťazca a jeho príspevok k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na klímu a životné prostredie.

Keďže predpokladom stimulácie ekologickej výroby je rastúci dopyt spotrebiteľov po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby, Komisia sa snaží propagovať vlastnosti a prínosy ekologickej poľnohospodárskej výroby. Ekologické ocenenia EÚ sú ocenením rôznych aktérov z celého ekologického hodnotového reťazca, ktorí vyvinuli inovačný, udržateľný a podnetný projekt, ktorého výsledkom je skutočná pridaná hodnota pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu. Spoločne ich organizujú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov a organizácie COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe za účasti Európskeho parlamentu a Rady v porote pre udeľovanie ocenení.

Udelilo sa osem ocenení:
 1. Ocenenie najlepšia ekologická poľnohospodárka dostala Nazaret Mateos Álvarez zo Španielska. Pani Mateos Álvarez prevádzkuje ekologickú výrobnú prevádzku húb na severe Španielska. Vyvinula jedinečnú metódu pestovania, vďaka ktorej možno dosiahnuť maximálnu kvalitu pri minimálnych vstupoch a výrazne nižšej spotrebe vody.
 2. Ocenenie najlepší ekologický poľnohospodár bolo udelené Davidovi Pejićovi z Chorvátska. Pán Pejić prevádzkuje najstaršiu ekologickú farmu neďaleko Záhrebu v Chorvátsku. Pestuje na nej viac ako 60 rôznych plodín. Farma sa zapája do rôznych vzdelávacích a poradenských činností a jej súčasťou je aj pekáreň a reštaurácia.
 3. Ocenenie najlepší ekologický región poputuje do francúzskeho regiónu Occitanie. Ekologická poľnohospodárska výroba je pre rozvoj regiónu Occitanie na juhu Francúzska prioritou. V súčasnosti sa ekologické poľnohospodárstvo rozprestiera na 19 % celkovej poľnohospodárskej pôdy a zahŕňa tak 608 285 hektárov a 13 265 poľnohospodárskych podnikov. Cieľom tohto regiónu je dosiahnuť, aby do roku 2030 ekologické poľnohospodárstvo pokrývalo 30 % jeho celkovej poľnohospodárskej pôdy. Uplatňuje sa tu komplexný prístup, ktorého súčasťou je inkluzívne regionálne riadenie a úplný hodnotový reťazec od výroby až po spotrebu.
 4. Ocenenie najlepšie ekologické mesto sa udelilo rakúskemu mestu Seeham. Seeham je mesto na severozápade Rakúska, ktoré je členom organizácie Organic Cities Network Europe (sieť ekologických miest v Európe). Vo verejných kantínach, v škôlkach a školách sa varia a ponúkajú iba stopercentné biopotraviny. Vďaka intenzívnej spolupráci s infraštruktúrou cestovného ruchu sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby dostávajú aj do gastronómie a hotelov.
 5. V kategórii najlepší ekologický eko-obvod dostal ocenenie taliansky obvod Associazione Bio-Distretto Cilento . Ekologický obvod Cilento investuje do udržateľnej a miestnej výroby potravín, ktorá je prepojená s iniciatívami v oblasti cestovného ruchu, ako sú biologické pláže a biologické turistické trasy. Tento trend je prínosný pre vytváranie pracovných miest, sociálnu súdržnosť a revitalizáciu oblasti.
 6. Najlepším ekologickým malým a stredným podnikom sa stáva podnik Goodvenience.bio v Nemecku. Má desať zamestnancov a vyznačuje sa domácou výrobou organických bujónov, polievok, omáčok, korenín a olejov. Kladie veľký dôraz na udržateľnú, obehovú a inovačnú výrobu a podporuje zdravé stravovanie prostredníctvom blogu venovaného receptom a videí o varení.
 7. Titul najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby si vybojoval podnik La ferme à l'arbre de Liège v Belgicku. V tomto maloobjemovom supermarkete, ktorý sa nachádza na farme, sa od roku 1978 predávajú výrobky ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako je mäso a múka, z celého regiónu. S výrazným zameraním na udržateľnú a obehovú výrobu podnik využíva aj zelenú energiu, vyhýba sa obalovým materiálom a obmedzuje emisie z dopravy tým, že sa sústredí na miestne obstarávanie.
 8. Ocenenie najlepšia ekologická reštaurácia bolo udelené reštaurácii Lilla Bjers vo Švédsku. Podnik združuje reštauráciu a ekologickú farmu na ostrove Gotland v Baltskom mori a funguje na princípe „od semienka na stôl“. Na farme sa pestuje 300 rôznych plodín. Zachováva sa tu biodiverzita a nepoužívajú sa fosílne palivá. Reštaurácia sa stala centrom odbornej prípravy pre mladých ekologických poľnohospodárov a šéfkuchárov.

Phishing: Podvodné mailové útoky

Ľudský faktor je pravdepodobne jedným z najslabších článkov bezpečnostného reťazca každej organizácie. Hekeri si to veľmi dobre uvedomujú a stále častejšie používajú klamlivé taktiky, aby zneužili nič netušiacich zamestnancov. Tí sa môžu nevedomky stať obeťou phishingového útoku jediným kliknutím a toto jedno malé kliknutie môže pritom zničiť celú firmu.

„Prvé, čo je dobré každému zamestnancovi odporučiť, je porozmýšľať nad tým, ako počítač používa a či nemá tendenciu občas klikať a sťahovať bezmyšlienkovite čokoľvek , čo naňho „ vyskočí“. Avšak to úplne najjednoduchšie, čo môže každý zamestnanec urobiť sám, je zvoliť si unikátne a silné heslá pre služby, do ktorých sa prihlasuje,“ radí Jana Večerková. Phishingový e-mail sa tvári, akoby pochádzal z dôveryhodného zdroja (napr. od vašej banky, iného zamestnanca alebo známej spoločnosti). Akonáhle však používateľ klikne na škodlivý odkaz alebo prílohu, bude vyzvaný na zadanie dôverných informácií. Odkaz môže tiež do zariadenia zamestnanca stiahnuť malvér ( škodlivý program). Zamestnanci by tak mohli hekerom odovzdať presne to, čo potrebujú na získanie prístupu k dôležitým firemným účtom bez toho, aby sa dozvedeli, čo sa stalo. „Predtým sa väčšina podobných podvodných emailov dala spoznať už len podľa štýlu a zlej gramatiky, ale dnes tieto emaily vyzerajú úplne legitímne. Preto je dobré skontrolovať doménu, z ktorej email prišiel a či presne sedí s doménou služby, za ktorú sa vydáva,“ dopĺňa Večerková.

Nestačí zamestnancom posielať emaily s upozornením na phishing. Zamestnanci potrebujú školenia cielené na rozšírenie povedomia, bezpečnosť a simulované phishingové testy, ktoré vyhodnotia a zmerajú ich náchylnosť k phishingovým útokom. Dôraz by sa mal klásť na vzdelávanie v oblasti kybernetických bezpečnostných hrozieb a hľadanie spôsobov, ako zlepšiť školenie zamestnancov, aby podvodníci nemohli prejsť cez váš personál. Vytvorenie povinného celopodnikového bezpečnostného školenia je pre ochranu firemných dát veľmi dôležité. Implementujte toto školenie pri nástupe u nových zamestnancov s následnými pravidelnými opakovacími kurzami. Školenie by sa malo týkať osvedčených postupov, ale nemali by ste pri tom skončiť. Zaistite, aby zamestnanci vedeli, čo majú robiť, ak si všimnú niečo podozrivé, a aké kroky majú podniknúť, aby na problém upozornili vedenie. Keď spustíte phishingové testy, niektorí ľudia v nich nevyhnutne zlyhajú. Musíte sa rozhodnúť, ako s výsledkami naložíte. Ak zamestnanec neustále zlyháva v testoch kybernetickej bezpečnosti, zhodnoťte riziko spojené s týmto užívateľom a až potom sa rozhodnite, aké opatrenia podniknete.

Príkladom faktorov, podľa ktorých zhodnocovať vážnosť situácie, môžu byť:
· Má dotyčný prístup k citlivým dátam?
· Má možnosť pristupovať k finančným prostriedkom alebo spracovávať bankové prevody ?
· Ak klik nie na skutočný, reálny phishingový odkaz, čo najhoršieho sa môže stať?
· Ak si stiah nie vírus, ako by to ovplyvnilo zvyšok organizácie?

V jednom extréme máte napríklad zamestnanca na základnej úrovni, ktorý pracuje v časti siete chránenej firewallom a nemá prístup k ničomu inému ako k internetu – to je situácia s nižším rizikom. Na druhom konci máte zamestnanca na vyššej úrovni, ktorý je "miestnym administrátorom" a má priamy prístup k databáze - situácia s vyšším rizikom. Vašu pozornosť je lepšie zamerať na zamestnancov s vyšším rizikom. Táto osoba môže potrebovať individuálny koučing alebo úpravu prístupu. Preskúmanie vyššie uvedených faktorov môže tiež odhaliť niektoré technické kontroly, ktoré by malo oddelenie IT zaviesť. „Najlepšie je nikdy nekonať unáhlene a pod časovým tlakom. Mnoho podvodných emailov stavia aj na výhodné časovo obmedzené ponuky, výhry v súťažiach a podobné. Keď niečo vyzerá tak, že je to príliš dobré na to, aby sa tomu dalo veriť, tak to viac-menej vždy je preto, že to tak je,“ hovorí J. Večerková. Bohužiaľ, kyberzločinci sú stále inteligentnejší. Začínajú tiež používať veľmi sofistikované techniky, takže pre ľudí bez účinných antispamových filtrov je veľmi ťažké rozlíšiť legitímne a nelegitímne e-maily. Pokiaľ ste sa chytili do tejto pasce a klikli na phishingový odkaz, je na čase rýchlo konať a chrániť seba aj svoje dáta.

Užitočné rady:
 • Snažte sa nepanikáriť! - Ľahšie sa to povie, ako urobí, ale zachovanie pokoja vám pomôže uvažovať logicky a konať prakticky. Pamätajte – jednoduché otvorenie phishingového emailu vás pravdepodobne neohrozí. Pokiaľ ste e-mail otvorili, ale neklikli ste na žiadny odkaz, ani ste si nestiahli žiadnu prílohu, je pravdepodobnosť, že sa zločinci stojaci za útokom dostanú k vašim informáciám, veľmi malá. V takom prípade nahláste odosielateľa a presuňte e-mail do zložky s nevyžiadanou poštou.
 • Odpojte zariadenie od siete – Ak ste však v emaili klikli na podvodný odkaz, je tento ďalší krok veľmi dôležitý. Odpojenie od internetu pomôže zabrániť kyberzločincom zodpovedným za phishingový útok v prístupe k dôležitým a citlivým údajom. To môžete vykonať odpojením Wi-Fi alebo ethernetového kábla.
 • Skontrolujte, či ste stiahli prílohu – Kliknutím na phishingový odkaz sa často spustí sťahovanie zložiek alebo súborov obsahujúcich škodlivý malvér. Vzhľadom na to by ste mali skontrolovať zložku stiahnutých súborov, či do vášho zariadenia nebola stiahnutá príloha – ale neotvárajte ju. Ak môžete, odstráňte prílohu bez toho, aby ste ju otvorili.
 • Zmeňte svoje osobné údaje – Ak ste v rámci phishingového útoku zadali svoje osobné prihlasovacie údaje k webovej stránke, je na čase ich aktualizovať. Ľudia stojaci za podvodným mailom teraz môžu mať prístup k vášmu používateľskému menu a heslu, ktoré môžu byť použité na rozlúštenie prihlasovacích údajov k ďalším webom a účtom.

Šetríme: Voda v domácnosti

Na Slovensku sme tento rok zažili jedno z najhorúcejších a zároveň najsuchších liet za posledné desaťročia. Viaceré mestá a obce museli prejsť na úsporný režim, obyvateľom tiekla voda len v obmedzených hodinách. Kde nám v domácnosti odteká najviac vody a čo môže urobiť každý z nás, aby mali aj naše deti v budúcnosti dostatok vody?

Sprcha viackrát denne, kúpanie vo vani, „veľké“ splachovanie či poloprázdna práčka. Toto sú najväčšie objemy vody, ktorú púšťame len tak dolu odtokom. Odsledovali ste si niekedy čas strávený pod sprchou? Tak schválne, skúste si raz počas večernej či rannej rutiny zapnúť rádio a spočítajte, koľko pesničiek si vypočujete. A teraz prichádza výzva! Čo keby ste si dali čas na sprchovanie iba v trvaní jednej pesničky? Dobrú službu urobí aj výmena sprchovej hlavice za nízko prietokovú, ušetrí nám to až polovicu odtečenej vody. Ak sa už nevieme zbaviť kúpeľa, dávajme si ho naozaj len za odmenu, povedzme raz za mesiac. Nech nás hreje pri srdci, že sprcha nás vyjde o 60 litrov vody menej ako kúpeľ.

Hektolitre vody dokážeme vyplytvať aj v kuchyni. V prípade, že plánujeme variť zo zmrazených potravín, myslime na to včas a dajme ich rozmraziť večer pred prípravou do chladničky. Ak sme na to zabudli, radšej dajme mäso do misky s vlažnou vodou, ako ho rozmrazovať pod prúdom tečúcej vody. A keď už začneme s varením, vyberajme si hrnce vhodných veľkostí. Niekedy stačí cestoviny uvariť v menšom hrnci, čím logicky minieme menej vody. A voda, ktorá nám ostane, poslúži po vychladnutí napríklad na poliatie kvetov. Rovnako by sme mohli zeleninu a ovocie umývať v miske s vodou a nie pod tečúcou.

A čo taká bežná každodenná aktivita, akou je umývanie riadu? Prvou podstatnou otázkou je, či riad umývame ručne alebo máme umývačku. Vedeli ste, že ak riad umývame ručne, spotrebujeme aj 90 litrov vody? Naopak, umývačka riadu potrebuje v priemere len 10 litrov na jeden cyklus, dokonca ak zapneme eko-program, tak len 7. Ešte viac vody vieme ušetriť, ak použijeme vysokokvalitné kapsuly. Riad pred vložením do umývačky tak nebude potrebné opláchnuť, aby sa zbavili hrubej nečistoty.