piatok 14. januára 2022

Novinka: Obnovdom.sk

Pre záujemcov o obnovu rodinných domov na Slovensku sa pripravuje nový web obnovdom.sk. Od utorka 11.1.2022 je už sprístupnená všeobecná informačná časť a kontaktný formulár. Podľa Slovenskej agentúry životného prostredia by už čoskoro mali pribudnúť aj technické detaily a parametre jednotlivých opatrení na zelenú obnovu rodinných domov s plánovaným preplatením do výšky 50 percent.
 

Podávať žiadosti o dotácie bude možné až po vyhlásení prvej výzvy, ktorej spustenie sa plánuje v treťom kvartáli tohto roku. Projekty na obnovu rodinných domov budú musieť spĺňať požiadavky na minimálne 30 percent úspory primárnej energie. Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie domu či sprievodná dokumentácia.

Záujemcom so žiadosťami o dotáciu na obnovu domov má pomáhať desať regionálnych kancelárií rozmiestnených po Slovensku. Osem z nich by malo byť v krajských mestách. Aj adresy regionálnych kancelárií budú postupne zverejnené na webe podľa termínu otvorenia.

.

SR: Zamestnanosť a mzda v novembri 2021

V novembri 2021 podľa Štatistického úradu SR medziročne najvýraznejšie vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach, a to o 7,8 %. K miernejšiemu zvýšeniu došlo aj v ubytovaní (o 4,7 %) a v doprave a skladovaní (o 0,7 %). V ostatných sledovaných odvetviach zamestnanosť klesla. V stavebníctve a priemysle medziročný pokles nepresiahol 1 %. Výraznejší pokles sa prejavil v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 7,8 %), ďalej v predaji a oprave motorových vozidiel (o 4,8 %), v maloobchode (o 4,1 %), veľkoobchode (o 4 %) a vo vybraných trhových službách (o 1,4 %). 

V súhrne za jedenásť mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť iba v informačných a komunikačných činnostiach o 4,4 % a mierne sa zvýšila aj vo vybraných trhových službách o 0,3 %. V ostatných ôsmych sledovaných odvetviach bol zaznamenaný pokles; najvyšší v ubytovaní o 10,1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,7 %, veľkoobchode o 4,3 %, stavebníctve o 4,1 %, maloobchode o 3,4 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 %, priemysle o 2,2 % a v doprave a skladovaní o 1,6 %.

Priemerná mesačná mzda sa v novembri medziročne nominálne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v ubytovaní o 21 % (dosiahla 837 eur). Dvojciferný rast zaznamenali aj mzdy vo veľkoobchode o 15,6 % (1.433 eur), v predaji a oprave motorových vozidiel o 13,3 % (1.321 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3 % (589 eur). Mzda medziročne rástla aj v priemysle o 8,4 % (1.595 eur), v doprave a skladovaní o 7,3 % (1.225 eur), vo vybraných trhových službách o 6,5 % (1.215 eur), maloobchode o 6,3 % (945 eur), stavebníctve o 6,1 % (898 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 3 % (2.444 eur). Priemerná reálna mesačná mzda oproti novembru 2020 vzrástla vo všetkých odvetviach s výnimkou informačných a komunikačných činností. Najvýraznejší relatívny rast sa prejavil v ubytovaní o 14,6 %, ďalej vo veľkoobchode o 9,5 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 7,3 %. Najnižší rast bol zaznamenaný v maloobchode 0,7 % a v stavebníctve o 0,5 %. Súčasne v informačných a komunikačných činnostiach reálna mesačná mzda po zohľadnení inflácie medziročne klesla o 2,5 %.

V súhrne za jedenásť mesiacov roku 2021 sa nominálna mzda medziročne zvýšila v ubytovaní o 11,8 % (dosiahla 787 eur), veľkoobchode o 10,2 % (1.198 eur), v predaji a oprave motorových vozidiel o 10 % (1.152 eur), vo vybraných trhových službách o 9,5 % (1.136 eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,6 % (580 eur), priemysle o 8,5 % (1.279 eur), stavebníctve o 7,7 % (812 eur), maloobchode o 7,5 % (871 eur), v informačných a komunikačných činnostiach o 6,6 % (2.153 eur), v doprave a skladovaní tiež o 6,6 % (1.091 eur). Súčasne reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v ubytovaní o 8,6 %, veľkoobchode o 7,1 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,9 %, vo vybraných trhových službách o 6,4 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,5 %, v priemysle o 5,4 %, stavebníctve o 4,7 %, maloobchode o 4,5 %, v informačných a komunikačných činnostiach a v doprave a skladovaní zhodne o 3,6 %.

EU: Pomoc pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo

Európska komisia vyzýva vyjadriť sa k navrhovaným revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva. Účelom revízie je zosúladiť súčasné pravidlá s aktuálnymi strategickými prioritami EÚ, najmä so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), spoločnou rybárskou politikou (SRP), ako aj s Európskou zelenou dohodou. Členské štáty a zainteresované inštitúcie sa môžu do konzultácie zapojiť do 13. marca 2022.

Konzultácia sa týka navrhovaných revízií rôznych súborov pravidiel: usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach z roku 2014, nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva (Agricultural Block Exemption Regulation – ABER), usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry, nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví rybolovu (Fishery Block Exemption Regulation – FIBER) a nariadenie o pomoci de minimis v sektore rybolovu. Súčasné pravidlá si vyžadujú určité cielené revízie vrátane objasnenia niektorých pojmov, ďalšieho zefektívnenia a zjednodušenia, ako aj úprav s cieľom dôslednejšie odzrkadľovať vývoj na trhu a technologický vývoj a aktuálne strategické priority EÚ, okrem iného najmä Európsku zelenú dohodu, stratégiu Z farmy na stôl a stratégiu v oblasti biodiverzity. Upraviť pravidlá je navyše potrebné aj preto, aby členské štáty mohli rýchlo uzákoniť reformovanú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a nový Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF).

Komisia navrhuje niekoľko zmien:
 • Usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach. Komisia navrhuje považovať opatrenia členských štátov v rámci reformovanej SPP, vykonávané ako súčasť ich strategických plánov SPP, za opatrenia v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci, vďaka čomu bude možné vykonať potrebný postup schválenia štátnej pomoci rýchlo. V návrhu sa takisto zavádzajú nové kategórie pomoci, ktoré sa majú posudzovať a schvaľovať podľa usmernení, napr. pomoc na prevenciu, kontrolu a eradikáciu zamorenia inváznymi nepôvodnými druhmi a objavujúcich sa chorôb s cieľom chrániť zdravie rastlín, zvierat aj verejné zdravie. Navrhované revidované usmernenia navyše zabezpečujú viac stimulov na opatrenia v oblasti obhospodarovania lesov, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a klímu (tzv. lesnícko-environmentálne a klimatické služby), a to zvýšením maximálnej intenzity pomoci na 120 % oprávnených nákladov na služby týkajúce sa biodiverzity, klímy, vody alebo pôdy a režimy uhlíkového poľnohospodárstva.
 • Nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva. Komisia navrhuje zosúladiť intenzity pomoci v prípade opatrenia, na ktoré sa má vzťahovať nariadenie ABER, s intenzitami pomoci stanovenými v strategických plánoch SPP v rámci reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Zároveň navrhuje zaviesť nové kategórie opatrení pomoci, na ktoré sa má vzťahovať skupinová výnimka, napr. pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat a pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré vznikli v prípadoch, keď sa poľnohospodárska pôda nachádza v oblastiach sústavy Natura 2000.
 • Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry. Komisia navrhuje zaviesť nové kategórie pomoci, ktoré má posudzovať podľa príslušných usmernení, a to najmä pomoc na prevenciu, kontrolu a eradikáciu zamorenia inváznymi nepôvodnými druhmi a objavujúcich sa chorôb a pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat (pokiaľ sa na ne nevzťahuje skupinová výnimka). V návrhu usmernení sa takisto objasňujú a zjednodušujú pravidlá vo viacerých oblastiach, napríklad pravidlá týkajúce sa pomoci na obnovu rybárskej flotily v najvzdialenejších regiónoch. Cieľom je zvýšiť zrozumiteľnosť navrhovaných usmernení, čím sa uľahčí ich uplatňovanie a členské štáty získajú jasnejší prehľad, a to aj vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti.
 • Nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví rybolovu. Komisia navrhuje vyňať nové kategórie opatrení pomoci z povinnosti notifikovať pomoc Európskej komisii a získať jej schválenie, a to najmä pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat a pomoc na náhradu škôd spôsobených určitými nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
 • Nariadenie o pomoci de minimis v sektore rybolovu. Komisia navrhuje aktualizáciu maximálnych kumulatívnych výšok pomoci de minimis, ktoré možno poskytnúť členskému štátu na základe novších sektorových údajov.
Okrem konzultácie sa o návrhu revidovaného znenia nariadení ABER a FIBER a revidovaného nariadenia o pomoci de minimis v sektore rybolovu bude diskutovať aj na dvoch stretnutiach medzi Európskou komisiou a členskými štátmi. Prvé sa uskutoční ku koncu konzultačného obdobia a druhé po revízii návrhov na základe príspevkov získaných počas verejnej konzultácie. O návrhu usmernení sa bude diskutovať aj na multilaterálnom stretnutí s členskými štátmi ku koncu konzultačného obdobia. Tým sa zabezpečí, že členské štáty aj ostatné zainteresované strany budú mať dostatok príležitostí vyjadriť sa k predloženým návrhom komisie. Prijatie revidovaných pravidiel je naplánované na koniec roka 2022.

Farba roka 2022: Very Peri

Rok 2022 má svoju farbu Very Peri, ktorú ešte koncom minulého roku predstavila spoločnosť Pantone. Prvýkrát v histórii bola vytvorená so zámerom nastoliť farebné smerovanie celého roka, pričom nepochádza z existujúceho vzorkovníka farieb. Výber ovplyvnila pandémia, s ktorou celý svet bojuje už takmer dva roky. Odtieň Very Peri odzrkadľuje prepojenie reality a digitálneho sveta.

Poukazuje súčasne na stále rastúcu komunitu digitálnych umelcov a nové možnosti vo virtuálnom svete, ktoré zasahujú do sveta reálneho. Prepojenie dvoch svetov podčiarkuje aj fakt, že ide o farbu používanú vo videohrách, ktoré patria medzi obľúbené voľnočasové aktivity generácie Z. Very Peri sa vníma aj ako typická farba napríklad pre wellness: orgován či levanduľa na nás pôsobia upokojujúcim dojmom. Okrem spojenia digitálneho a reálneho sveta má symbolizovať aj nový začiatok. Obsahuje odtiene modrej, ktorá je považovaná za „spoľahlivú farbu“ a s nádychom fialovej symbolizujúcej hravosť a radosť.

Farbu roka vyhlasuje spoločnosť Pantone každý rok a následne sa aplikuje v produktovom dizajne rôznych odvetví. Okrem módy sa tak objaví v interiéroch či vizuálnej komunikácii. Pantone Color Institue vyhlasuje farbu roka Pantone Color of the Year už vyše 20 rokov na základe poznatkov výskumu expertov. Okrem vizuálnej stránky venujú pozornosť aj ďalším aspektom, napríklad ako farba ovplyvňuje dizajn a konzumné správanie sa jednotlivca na trhu, ale taktiež psychologickému efektu farieb.

štvrtok 13. januára 2022

On-line: Zmena termínu očkovania

Záujemcovia o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ktorým nevyhovuje zvolený alebo automaticky pridelený termín, si ho môžu sami zmeniť, a to cez zmenový formulár na webovej stránke korona.gov.sk. Takáto možnosť platí zatiaľ len pre prvú a tretiu dávku vakcíny.

Aktuálne je už možné pri registrácii na očkovanie vybrať si aj dátum a čas očkovania. Na očkovanie sa záujemca registruje na webstránke korona.gov.sk, z ktorej je následne presmerovaný na registračný formulár NCZI na vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Po zadaní osobných údajov si občan najprv vyberie preferovaný okres, pričom sa zobrazia všetky očkovacie miesta v danom okrese. Potom si môže vybrať čas očkovania v konkrétnom očkovacom centre. Registrácia sa využíva pri prvej a tretej dávke. Termín na podanie druhej dávky je zasielaný automaticky. Výber dátumu a časového úseku je možný u všetkých vekových kategórií. U detí len do očkovacích centier, ktoré danú skupinu očkujú, a iba na očkovanie prvou dávkou.

Výber termínu môžu využiť aj záujemcovia o očkovanie, ktorí sa na vakcináciu už registrovali a sú v tzv. čakárni – tí dostanú termín pridelený automaticky, alebo môžu upraviť svoju registráciu a požiadať o konkrétny termín. Ak túto možnosť nevyužijú a automaticky pridelený termín im vyhovovať nebude, môžu využiť službu zmena registrácie, ktorá im umožní výber nového termínu. Ak záujemca nenájde vhodný termín, môže svoju registráciu zrušiť a nanovo sa registrovať neskôr. Záujemcovia o očkovanie môžu využiť objednanie sa na konkrétny termín, ak pri registrácii zadajú maximálne 5 okresov. Ak označia viac okresov, systém ich zaradí do čakárne a termín im bude pridelený automaticky vo vakcinačnom centre v nimi zvolenom okrese.

Okrem očkovania prostredníctvom registrácie je naďalej možné využiť aj vakcináciu bez registrácie. Zoznam očkovacích centier a časy prevádzky sú zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva: health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie. Ministerstvo odporúča registráciu určite využiť - umožní sa efektívnejšia distribúcia vakcín a lepší manažment pacientov vo vakcinačných centrách. Pokračuje očkovanie v ambulanciách tých lekárov, ktorí túto možnosť poskytujú, ako aj očkovanie výjazdovými tímami.

EU: Lepšia finančná gramotnosť

Európska komisia a Medzinárodná sieť OECD pre finančné vzdelávanie (OECD-INFE) uverejnili spoločný rámec finančnej spôsobilosti EÚ a OECD-INFE pre dospelých. Má slúžiť na zlepšenie finančných zručností jednotlivcov na správne rozhodovanie o osobných financiách. Nadväzuje na opatrenia oznámené v akčnom pláne únie kapitálových trhov z roku 2020.

V spoločnom rámci finančnej spôsobilosti pre dospelých sa opisujú kľúčové zručnosti, ktoré jednotlivcom pomáhajú prijímať správne finančné rozhodnutia a nadväzuje sa na vymedzenie základných spôsobilostí finančnej gramotnosti dospelých v rámci G20/OECD-INFE, ktorý sa prispôsobuje kontextu EÚ a do ktorého sa pridávajú zručnosti digitálneho a udržateľného financovania. Úsilie Európskej komisie a OECD sa teraz zameria na zavedenie spoločného rámca vnútroštátnymi orgánmi a odborníkmi z praxe. Zároveň začnú v spolupráci s členskými štátmi vyvíjať spoločný rámec finančnej spôsobilosti EÚ a OECD-INFE pre deti a mládež, ktorý by mal byť dokončený v roku 2023.

Cieľom rámca finančnej spôsobilosti bude poskytnúť spoločné celoeurópske pojmy a rámec pre rozvoj politík a programov zvyšovania finančnej gramotnosti, identifikovať nedostatky vo vzdelávaní a vytvoriť hodnotiace nástroje.

Radíme: Bezpečná smart elektronika

S narastajúcou popularitou inteligentných (smart) zariadení sa objavujú aj nové formy hekerských útokov. Podľa odborníka na kyberbezpečnosť treba zvýšiť ostražitosť najmä po kúpe elektroniky, ktorá využíva pripojenie k internetu. Popularita smart zariadení, súčasti tzv. internetu vecí (IoT, internet of things), stále rastie. Ide o bežné spotrebiče, ktoré vďaka prepojeniu s internetom prinášajú používateľovi nové možnosti. Podľa správy Juniper Research počet IoT zariadení v tomto roku dosiahne 46 miliárd a v porovnaní s rokom 2016 ide už o dvojnásobný nárast.

„Na internet dnes vieme pripojiť akékoľvek zariadenie, či už je to smart televízia, chladnička, bezpečnostná kamera alebo termostat. V praxi si napríklad vieme pohodlne cez aplikáciu v smartphone nastaviť kávovar tak, aby nám pripravil chutnú kávu hneď po zobudení, či pozrieť sa v práci cez vzdialený prístup k bezpečnostnej kamere, čo robí doma náš pes“, hovorí Daniel Suchý. Daňou za nové funkcie a zvýšené pohodlie sú podľa neho nové nástrahy vo forme možných útokov, a to neraz aj úplne jednoduchých: „Hekeri idú s dobou a útoky na smart zariadenia nie sú novinkou. Zaznamenali sme prípady, kedy zaútočili na elektronické pestúnky a zábery tisícov detí následne zverejnili na internete. Využili pritom nedôslednosť ľudí, ktorí si na elektronických pestúnkach nechali prednastavené heslá. Známy je tiež prípad masívneho útoku, kedy zverejnili zábery bezpečnostných kamier z celého sveta vrátane Slovenska.“

Ak ste si pod stromčekom našli elektroniku, ktorá využíva pripojenie k internetu, alebo ste si ju sami zakúpili, je potrebné byť ostražitý a myslieť aj na jej zabezpečenie. Dnes môže mať aj bežná smart televízia integrovanú kameru a mikrofón, musíme preto myslieť aj na adekvátne zabezpečenie. V prvom rade je potrebné zmeniť prístupové heslá. Tie prednastavené využíva veľa zariadení a hekeri ich tak môžu ľahko získať. Dôležité je tiež nainštalovať si čo najaktuálnejšiu verziu softvéru, ktorá obsahuje všetky potrebné bezpečnostné záplaty. Netreba zabúdať ani na samotnú wifi sieť, do ktorej sa zariadenia pripájajú. Aj v tomto prípade je potrebné mať čo najkvalitnejšie heslo, aby sme ochránili prvý vstupný bod v našej inteligentnej domácnosti. Ak so zariadením nie ste spokojní a chcete ho vrátiť alebo vymeniť, je užitočné taktiež myslieť na zabezpečenie svojho súkromia. Zariadenie vždy vráťte do továrenských nastavení a použite špeciálny softvér, ktorý prepíše všetky citlivé dáta, ktorými zariadenie disponuje.

Novinka: Zmeny v predpisovaní liekov

Od roku 2022 platí legislatívna úprava zavádzajúca pri liekoch nulový limit spoluúčasti pre dôchodcov, tzv. zrušenie doplatkov za lieky. Koho a akým spôsobom sa táto novela dotkne? Lieky bez doplatku totiž nebude mať každý dôchodca. Zároveň sa po tridsiatich rokoch zásadne mení spôsob predpisovania liekov u lekárov špecialistov.

Slovenská lekárnická komora dodáva, že nie všetky lieky budú bez doplatku a rovnako nebudú bez doplatku pre všetkých dôchodcov. Zmena sa konkrétne dotkne:
 • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • poberateľov invalidného dôchodku,
 • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,
 • invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
 • poberateľov starobného dôchodku,
 • poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, vktorom je nárok na starobný dôchodok,
 • poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,
 • pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok,
 • poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.
Pri týchto pacientoch sa bude posudzovať aj výška ich príjmov. Informáciu o nároku oznámi lekárnikovi pri výdaji lieku automaticky zdravotná poisťovňa. Zoznam pacientov s nárokom na odpustenie doplatkov sú poisťovne povinné aktualizovať najmenej jedenkrát mesačne. Do posudzovaných príjmov sa započítava jednak príslušný dôchodok, ako aj ďalšie príjmy, či už zo zamestnania alebo podnikateľskej činnosti. Pokiaľ súčet všetkých týchto príjmov presiahne za štvrťrok sumu 180 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2020 bola priemerná mesačná mzda 1.133 €, takže nulové doplatky sa budú týkať dôchodcov s príjmom nižším než 2.039,40 € u za štvrťrok. Ostatní dôchodcovia budú naďalej využívať limit spoluúčasti. „Limit spoluúčasti je maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Všetko, čo zaplatia navyše, im vráti ich zdravotná poisťovňa na účet. Napríklad pre dôchodcov s príjmom vyšším ako 679,80 € je to 30 €, pre deti do 6 rokov je to 0 € a pre menovaných dôchodcov s príjmom nižším ako 680 € mesačne je to takisto 0 €“, vysvetľuje Ondrej Sukeľ.

Rovnako ako doterajšie limity spoluúčasti, aj „odpustenie doplatku“ sa týka iba liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. Lieky plne hradené pacientom si pacient naďalej hradí sám. Taktiež sa nemení princíp, podľa ktorého sa pre „odpustenie“ doplatku berie do úvahy aj to, či daný liek má, alebo nemá lacnejšiu alternatívu. Ak liek s rovnakým zložením vyrábajú viacerí výrobcovia, započíta sa výška doplatku najlacnejšieho z nich napríklad liek s obsahom amlodipínu vyrábajú až ôsmi výrobcovia. Doplatky za 30-tabletové balenie sa pohybujú od 0,33 € do 2,69 €. Preto pacient, ktorý si vyberie liek s doplatkom 0,33 €, nezaplatí skutočne nič a teda bude mať tento liek bez doplatku, ale pacientovi, ktorý si vyberie liek s doplatkom 2,69 € sa doplatok zníži iba o 0,33 € - a teda doplatí 2,36 €. Je preto dôležité komunikovať s lekárnikom a informovať sa o možnostiach a dostupnosti liekov s čo najnižším doplatkom.

Od nového roka sa po tridsiatich rokoch bez akejkoľvek odbornej diskusie zásadne mení spôsob predpisovania liekov lekármi – špecialistami. Slovenská lekárnická komora preto upozorňuje, že od januára zaniká možnosť lekárov – špecialistov odporúčať predpisovanie lieku viazaného na konkrétnu špecializáciu všeobecným lekárom pacienta. Tieto lieky na základe novely Zákona č. 362/2011 Z.z. bude môcť predpisovať iba lekár – špecialista alebo vo výnimočných prípadoch po dobu maximálne dvoch mesiacov ním poverený lekár.

streda 12. januára 2022

Bankrot: V roku 2021 zbankrotovalo 8.641 Slovákov

V decembri 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 884 osobných bankrotov, čo v medziročnom porovnaní (788 dlžníkov, december 2020) predstavuje nárast o 12,18 percenta. V celom roku 2021 zbankrotovalo 8.641 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit 
Bureau (CRIF SK), počet osobných bankrotov v minulom roku bol v porovnaní s rokom 2020 s 11.249 osobnými bankrotmi o 23,18 percenta nižší. Počet osobných bankrotov tak medziročne klesol už druhý rok za sebou, v roku 2020 bol však pokles strmší - dosiahol až 30,42 percenta.

„Na takomto výraznom prepade počtu osobných bankrotov v roku 2020 sa podieľala zmena konkurznej legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020, a ovplyvnila aj počty osobných bankrotov v roku 2021. Tá okrem iného sprísnila jednu z podmienok, za ktorých je možné žiadať o oddlženie formou konkurzu – a to, že exekúcia musí trvať aspoň jeden rok. Zároveň nadobudol účinnosť aj zákon upravujúci postup ukončenia tzv. starých exekúcií. Predpokladáme, že nárast počtu osobných bankrotov vplyvom pandemickej situácie a legislatívnych zmien sa prejaví v roku 2022“, uviedla analytička Ing. Jana Marková. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2021 zbankrotovalo 58.062 obyvateľov Slovenskej republiky. Od roku 2006 do konca roka 2016 sa počty osobných bankrotov v jednotlivých mesiacoch počítali rádovo na desiatky, resp. stovky. Po legislatívnej úprave zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. marca 2017, ktorá zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb – dlžníkov, počet osobných bankrotov v roku 2017 vzrástol na 5.239,  čo je o 79,54 percenta viac, ako za celé obdobie 2006 – 2016. Zmena zákona sa však výraznejšie prejavila s odstupom času, ako je pri legislatívnych zmenách bežné, až v ďalších rokoch: kým v roku 2017 bolo v jednom mesiaci priemerne vyhlásených 437 osobných bankrotov, v roku 2018 ich bolo už 1.154 a v rekordnom roku 2019 až 1.347. Ďalšia legislatívna zmena zákona, platná od začiatku roka 2020, podmienky oddlženia sprísnila, čo sa prejavilo od apríla, a aj preto už v roku 2020 priemerný počet vyhlásených bankrotov v jednom mesiaci výrazne klesol pod tisíc – na 937.

V minulom roku v priemere mesačne zbankrotovalo 720 obyvateľov Slovenska. Z celkového počtu 8.641 osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v roku 2021, si oddlženie formou konkurzu zvolilo 8.562 dlžníkov (99,09 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 79 dlžníkov (0,91 %). V roku 2021 bolo 8 038 (93,02 %) osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 603 (6,98 %) zbankrotovaných dlžníkov predstavovali podnikajúce fyzické osoby. Zároveň v roku 2021 súdy vydali 9.081 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 89,23 percenta tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani euro z dlhov. Iba 10,77 percenta dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v roku 2021 ich pripadalo na mužov 5.360 a na ženy 3.281. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov zvýšil o 0,91 percentuálneho bodu (62,03 percenta v roku 2021 vs. 61,12 percenta v roku 2020). Pomer žien v roku 2021 medziročne o 0,91 percentuálneho bodu klesol (37,97 percenta v roku 2021 vs. 38,88 percenta v roku 2020). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v roku 2021, malo 3,02 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v roku 2020 ich bolo 3,74 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,26 percenta dlžníčok (v roku 2020 ich bolo 3,45 percenta). Rovnako ako v roku 2020, aj v minulom rokou sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali spolu muži a ženy štyridsiatnici s podielom 30,02 percenta (30,84 percenta v roku 2020), za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 26,73 percenta (25,85 percenta v roku 2020). Medzi dlžníkmi, ktorí zbankrotovali v minulom roku, bol aj jeden dospelý tínedžer. V roku 2021 zbanrotovali aj sedemnásti osemdesiatnici, z nich viac ako dve tretiny predstavovali ženy. Je to jediná veková kategória s väčším počtom žien než mužov. V roku 2021 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom – 1.490 a v Banskobystrickom kraji – 1.379; najmenej v Bratislavskom – 727 a v Žilinskom kraji – 863. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Bratislavskom – o 40,89 percenta.

Upozorňujeme: Nebezpečné utierky a kozmetika

Z Chorvátska, Francúzska a Švédska pribudli v systéme RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nové upozornenia na ďalšie nebezpečné kozmetické výrobky. Predávať sa môžu vo viacerých krajinách a aj na internete.

BECUTAN BABY WIPES WITH CHAMOMILE – detské vlhčené utierky značky BECUTAN (výrobná dávka: 130720212/098, čiarový kód: 5310001234775) zo Severného Macedónska mali vyšší počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov, aeróbnych mezofilných baktérii, kvasiniek a plesní. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie. Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko.

antiMarks lightening cream – výrobok na zosvetlenie pokožky značky antiMarks z Kene obsahuje zakázanú látku – Clobetasol propionate 0,05 (hmot. %). Patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

Gold Glowing – Correcteur de tâches - Sérum révélateur – sérum na zosvetlenie tmavých škvŕn značky Pure White (typ výrobku/číslo výrobku: 50 ml, výrobná dávka: 0BBEB0, 0B00B0) ponúkaný cez https://www.amazon.fr/ obsahuje zakázané látky - Hydroquinone 9,3 (hmot. %) a Clobetasol propionate 0,03 % (hmot. %). Hydrochinón môže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

Lait éclaircissant Soin Hydratant Nourrissant CAROTTE – výrobok na zosvetlenie pokožky značky Pr. Francoise Bedon Paris (typ výrobku/číslo výrobku: 500 ml, výrobná dávka: S201292 201297, čiarový kód: 3760091560735) ponúkaný cez internet: eBay obsahoval zakázanú látku hydroquinone 4,4 (hmot. %), ktorá môže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu.

EU: Klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie

V rámci Konferencie o budúcnosti Európy sa vo Varšave 7. - 9. januára sa zišlo 200 Európanov na poslednom, treťom stretnutí európskych diskusných panelov občanov venovaných klimatickým zmenám, životnému prostrediu a zdraviu. S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa niektorí účastníci panelu zúčastnili on-line formou.

Panelisti viedli diskusie okolo piatich hlavných oblastí: lepšie spôsoby života, ochrana životného prostredia a nášho zdravia, zmena pohľadu na hospodárstvo / ekonomiku, zmiernenie znečistenia, investície do nových technológií, starostlivosť o všetkých. Účastníci hlasovali o 64 odporúčaniach, z toho 51 bolo prijatých, zatiaľ čo 13 odporúčaní nedosiahlo potrebnú podporu (70 % účastníkov). Privítali možnosť navrhnúť konkrétne časti politiky.

Udržateľnejší spôsob života: Diskutujúci odporúčajú zavedenie podpory z EÚ pre organické poľnohospodárstvo a tiež tzv. vertikálne poľnohospodárstvo, kde sú plodiny pestované vo vrstvách. EÚ by tiež mala zaviesť minimálne štandardy pre kvalitu potravín v školských jedálňach a téma produkcie jedla by mala byť súčasťou školských osnov. Ďalším odporúčaním je smernica EÚ pre urbánny rozvoj s cieľom zabezpečiť zelenšie mestá; panelisti tiež požadujú viac podpory pre cyklistov a investície do nových cyklotrás.

Ochrana životného prostredia a nášho zdravia: Obyvatelia navrhujú jednotný označovací systém pre ekologickú stopu výrobkov zakúpených v EÚ a tiež štítky s označením využitia hormónov pri produkcii jedla. Tiež sa dožadujú vyššieho daňového zaťaženia nezdravých produktov za účelom zníženia ich spotreby a celoeurópskeho systému označenia pre zdravé potraviny. Diskutujúci navrhli drastické zníženie použitia chemických pesticídov a hnojív. Na ochranu biodiverzity by chceli dosiahnuť rozšírenie chránených oblastí a tiež masívne zalesňovanie. Tiež sa zasadzujú za postupné znižovanie intenzívneho chovu zvierat.

Zmena pohľadu na hospodárstvo / ekonomiku: Účastníci navrhujú, aby EÚ zvýšila dĺžku záruky pre produkty, stanovila maximálne ceny za vymeniteľné súčasti a tak podporila dlhšie používanie výrobkov. Tiež by mali byť vyžadované prísnejšie ekologické štandardy vo výrobe, čo by malo byť aplikovateľné aj na dovážané výrobky a tiež by mali byť zavedené pravidlá na zníženie propagácie výrobkov, ktoré poškodzujú životné prostredie.

Zmiernenie znečistenia, investície do nových technológií: Diskutujúci chcú zavedenie povinných CO2 filtrov, najmä pre uhoľné elektrárne. Navrhujú postihovanie znečisťovateľov zavedením pokút a znižovaním dovezeného tovaru, ktorý nespĺňa európske ekologické kritériá. EÚ by podľa diskutujúcich mala tiež podporiť členské krajiny v zlepšovaní prepojenia odľahlých oblastí poskytovaním dostupnej hromadnej prepravy, zvyšovaním povedomia o elektromobilite a investovaním do technológií, ktoré neznečisťujú životné prostredie.

Starostlivosť o všetkých: Občania navrhujú zmenu zakladajúcich zmlúv tak, aby mohla byť EÚ aktívnejšia v oblasti zdravia. Zdravotná starostlivosť by mala mať naprieč EÚ rovnakú kvalitu a byť cenovo dostupná, diskutujúci navrhujú vytvorenie spoločnej obstarávacej agentúry, ktorá by mohla vyjednávať lepšie ceny liekov pre všetky členské krajiny. Hygienické potreby pre ženy by nemali byť považované za luxusný tovar a nemali by byť zdaňované. Na zvýšenie povedomia o zdraví, by mali členské krajiny zahrnúť starostlivosť o mentálne zdravie a sexuálnu výchovu do školských osnov.

Zástupcovia panelu budú prezentovať svoje návrhy počas plenárneho zasadnutia konferencie 21. - 22. januára 2022 v Štrasburgu. Plenárneho zasadnutia sa zúčastnia zástupcovia EÚ inštitúcií, národných parlamentov, občianskej spoločnosti a obyvateľov. Finálny výsledok konferencie bude prezentovaný v správe predsedníctvu Parlamentu, Rady a Komisie, ktorí sa zaviazali vziať ich do úvahy pri ďalšej práci inštitúcií. Zostávajúce európske diskusné panely občanov tiež sfinalizujú svoje odporúčania v blízkej budúcnosti.

BMW: Variabilná farba

Výber farby pre auto údajne vyjadruje osobnosť vodiča. Technológie však zabezpečia úplne novú úroveň slobody rozhodovania. Zmena odtieňa povrchu vozidla BMW iX Flow je možná aj podľa pokynov vodiča. Elektroforetická technológia pritom na rozdiel od displejov alebo projektorov nevyžaduje energiu na udržanie zvoleného farebného stavu okrem krátkej fázy zmeny farby.

Elektroforetické farbenie je založené na technológii vyvinutej spoločnosťou E Ink, známej najmä displejmi v elektronických čítačkách. Povrchová vrstva BMW iX Flow obsahuje milióny mikrokapsúl s priemerom ekvivalentným hrúbke ľudského vlasu. Každá z nich obsahuje záporne nabité biele a kladne nabité čierne pigmenty. V závislosti od zvoleného nastavenia stimulácia pomocou elektrického poľa spôsobí, že sa pigmenty zhromaždia na povrchu mikrokapsuly, čím sa na karosérii vyzvorí požadovaný odtieň. Dosiahnutie farebného efektu vyžaduje použitie mnohých presne namontovaných segmentov ePaper. Generatívne návrhové algoritmy umožňujú potrebnú tvarovateľnosť a flexibilitu potrebnú na prispôsobenie ePaper presne podľa dizajnových línií vozidla. Laserové rezacie technológie zaručujú vysokú presnosť pri generovaní každého segmentu. Po priložení segmentov a pripojení napájacieho zdroja na stimuláciu elektrického poľa sa celé telo zahreje a utesní, aby bola zaručená optimálna a rovnomerná reprodukcia farieb pri každej zmene farby.

Variabilná farba exteriéru môže zvýšiť pohodlie v interiéri aj ​​efektivitu vozidla s prihliadnutím na rozdielne schopnosti svetlých a tmavých farieb. Biely povrch odráža oveľa viac slnečného svetla než čierny, takže prehrievanie vozidla a priestoru pre cestujúcich v dôsledku silného slnečného žiarenia a vysokých vonkajších teplôt možno znížiť zmenou exteriéru na svetlú farbu. Naopak v chladnejšom počasí tmavý vonkajší plášť pomôže vozidlu absorbovať viac tepla zo slnka. V oboch prípadoch môžu selektívne zmeny farby pomôcť znížiť množstvo chladenia a kúrenia, ktoré si vyžaduje klimatizácia vozidla. Tým sa znižuje množstvo energie, ktorú potrebuje elektrický systém vozidla, a tým aj spotreba paliva alebo elektriny vozidla. V čisto elektrickom aute preto môže zmena farby podľa počasia prispieť aj k zvýšeniu dojazdu. V interiéri by technika mohla napríklad zabrániť prílišnému prehrievaniu palubnej dosky.

utorok 11. januára 2022

Upozorňujeme: Telefonáty cez WhatsApp

Slovenská pošta zaznamenala už približne 30 rôznych typov podvodných emailov, ktoré „sa tvária“ ako od pošty. Adresáta vyzývajú na úhradu platieb za doručenie zásielky, na zmenu doručenia či uloženia zásielky, na zaplatenie colných poplatkov, možnosť vyhrať v súťaži hodnotné ceny či zapojiť sa do prieskumu a vyhrať finančnú hotovosť. Najnovšie je meno pošty zneužité na údajné vytvorenie objednávky na poštového kuriéra, ktorý má zásielku vyzdvihnúť a cez stránku pošty majú byť preposlané peniaze. 

Podvodníci využívajú čoraz sofistikovanejšie metódy, ako získať údaje z platobných kariet inzerujúcich občanov. Ak má predávajúci zverejnený telefónny kontakt, kontaktujú ho cez aplikáciu WhatsApp zaujímajúc sa o konkrétny inzerát zverejnený na portáli, ktorý sprostredkúva predaj či kúpu rozličného tovaru. Ubezpečujú ho, že cez web Slovenskej pošty vytvoria objednávku na poštového kuriéra, ktorý zásielku vyzdvihne na adrese a peniaze predávajúcemu pošlú vopred, ak na stránke tváriacej sa ako web pošty vyplnia formulár so všetkými údajmi z platobnej karty. Aby sa javili dôveryhodne, posielajú podvodníci aj kópiu občianskeho preukazu. Slovenská pošta preto vyzýva nereagovať na podozrivé správy a najmä nezadávať údaje svojich platobných kariet, aby ste neprišli o peniaze. 

Vizuály falošných emailov a SMS správ sú zverejnené aj na webovej stránke Slovenskej pošty. Pripomína, že nikdy nežiada úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom emailov alebo SMS, ani za colné konanie či DPH, ani nesprostredkúva žiadne platby. Klient za zásielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo v BalíkoBOXe. Rovnako je to aj pri platbe colných poplatkov a dane z pridanej hodnoty – klient ich hradí pri prevzatí zásielky. Slovenská pošta podala orgánom činným v trestnom konaní trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a nabáda k ostražitosti. Pochybná adresa phishingových emailov či podozrivé správy, v ktorých žiadajú o bezpečnostné údaje z platobných kariet, totiž jasne napovedajú, že ide o podvod. V prípade, že klienti na tieto podvodné emaily už zareagovali a bola im spôsobená škoda, odporúča sa obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

Radíme: Ako motivovať deti

Motivácia, teda vôľa a ochota niečo vykonať, sa u detí odpotúča formou podnietenie nadšenia a zvedavosti. Deti potorm radi urobia aj to, do čoho sa im za normálnych okolností nechce. Rozdiel medzi dospelými a deťmi je ten, že deti sa učia viac napodobňovaním a hrou. Úlohou dospelých sprievodcov je ukázať im, že aj z neatraktívnych úloh sa môže stať zábavná hra. Psychologička a koučka Kamila Velková radí podporiť ich zvedavosť a ak narazia na problém, ukázať, že ide o výzvu, ktorú je možné zvládnuť.

Odmeny a pochvaly určite nezatracujme, ale vyplatí sa to s nimi nepreháňať. Deti si totiž veľmi ľahko zvyknú a budú sa snažiť len pri vidine nejakej odmeny. Chváliť je dobré už za samotný proces, nielen výsledok. Ak chválite deti za snahu a pomáhate im pochopiť, že víťazstvo nie je všetko a že sa môžu stále zlepšovať, ich motivácia bude väčšia. Deti chválené len za dobrý výsledok môžu niekedy skĺznuť aj k životu v strachu, čo bude, ak neuspejú. Na druhej strane aj v tomto prípade si dajte pozor na prekročenie určitej hranice, aby si dieťa po celý život so sebou nenieslo potrebu neustáleho uznania. Stále častejšie odporúčanou cestou je oceňovanie. Skúste zameniť: „Ty si ale šikovná, ten obrázok sa ti veľmi podaril“ za „Ten obrázok sa mi veľmi páči. Naučíš ma tiež také kvietky?“ V roku 1998 Carol Dwecková a Claudia Muellerová rozdelili 400 detí na dve skupiny. Jedna skupina bola za svoju činnosť chválená a druhá nie. Deti, ktorým bolo povedané, že sú dobré a talentované, mali tendenciu vyhýbať sa zložitým úlohám a uprednostnili istotu. Chválené deti si riešenie zložitých úloh neužívali – nemali tendenciu trénovať naviac a celkovo mali horšie výsledky než deti nechválené. Prečo? Keď dieťaťu hovoríte, že je dobré:
 • môžete uňho vyvolať strach zo zlyhania, ktoré spôsobí, že sa začne náročným situáciám vyhýbať,
 • nadobudne dojem, že nemusí vyvíjať veľké úsilie, aby uspelo,
 • keď následne nedosiahne výsledok, usídli sa v ňom pocit beznádeje.                                       
„Tvrdiť deťom, že ich výhodou je, že sú dobré alebo talentované, nie je pre ich duševný vývoj prospešné, pretože potom majú tendenciu vyhýbať sa náročným situáciám, málo trénovať a keď začne ísť do tuhého, strácajú rýchlo motiváciu. Zatiaľ čo pochvala za vynaložené úsilie ľudí povzbudzuje k prekonávaniu svojich hraníc, k väčšej usilovnosti a výdrži pri prekonávaní prekážok“, hovorí Velková.

Ak deťom robí problémy napríklad počítanie, vezmite si ako pomôcku obľúbené hračky a dávajte dieťaťu rôzne matematické príklady, kedy namiesto čísloviek, alebo spolu s nimi použije práve daný počet hračiek. Čísla môžu niekedy na dieťa pôsobiť trochu abstraktne, ale keď pri výpočtoch použije niečo konkrétne, bude sa mu zrátavanie, odrátavanie a násobilka lepšie učiť. Upratovať si izbu sa deti lepšie naučia, ak vydržíte a nebudete im za upratovanie sľubovať odmenu a už vôbec im ju upratovať. Dieťa skôr či neskôr príde na to, že ak chce nájsť svoju obľúbenú hračku, musí si najprv upratať. Vnútorná motivácia je tá najúčinnejšia. Vo chvíli, keď dieťa pochopí hodnotu a význam toho, čo sa od neho chce, príjme to ako súčasť svojho života. Či už sa venuje nejakému športu alebo spieva, zásadné sú tréningy. Nenúťte dieťa, že musí 2x týždenne trénovať, skôr mu vysvetlite, prečo je to dôležité. Samozrejme, základom je, aby dieťa danú činnosť chcelo vykonávať a nešlo len o nenaplnenú túžbu rodičov.

V dnešnej dobe sa veľká väčšina vecí odohráva v digitálnej sfére, čo má určite svoje výhody, ale osobný kontakt nič nenahradí. „V anonymnom kyberpriestore, kde sú parťáci aj súperi virtuálni, sa správame po svojom. Rozťahujeme sa niekde, kde nás vôbec nikto a nič okrem techniky neobmedzuje a keď hrám, tak výhradne za seba. Ak by sme boli v prirodzenom kolektíve, niekto by nás upozornil, aby sme sa prispôsobili ostatným a rešpektovali ich. Vedieť využiť výhody, ktoré nám technológie poskytujú, je bezpochyby dôležité. Ale výzvou potom zostáva nájsť, kde sa nachádza tá pomyselná hranica, keď už nám technológie škodia. To nadväzovanie vzťahov len online je vlastne oveľa jednoduchšie. Keď vás niekto naštve, skrátka ho „vypnete“. Lenže dôsledky sa už začínajú prejavovať nielen v oblasti psychosociálnej, ale aj v biologickej – keď telo neprichádza do intímneho kontaktu s ďalším človekom, vyhodnotí, že reprodukčné orgány nepotrebuje a tie potom prestávajú fungovať“, uzatvára psychologička Velková.

EU: Podpora duševného vlastníctva

Európska únia potrebuje zvýšiť odolnosť svojich malých a stredne veľkých spoločností (MSP), aby im umožnila vyrovnať sa so súčasnými výzvami spôsobenými krízou COVID-19 a pomohla pri prechode na zelené a digitálne technológie. Európska komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spustili nový fond EÚ pre MSP so sídlom v EÚ so zámerom pomôcť chrániť ich práva duševného vlastníctva. Ide o druhý fond EÚ pre malé a stredné podniky zameraný na podporu malých a stredných podnikov pri obnove COVID-19, zelenej a digitálnej transformácii počas nasledujúcich troch rokov (2022 – 2024).

Fond EÚ pre MSP s rozpočtom vo výške 47 miliónov eur ponúkne nasledujúcu pomoc:
 • uhradí 90 % poplatkov účtovaných členskými štátmi za služby IP Scan na posúdenie potrieb duševného vlastníctva žiadajúceho MSP, pričom sa zohľadňuje inovačný potenciál jeho nehmotného majetku;
 • preplatí 75 % poplatkov účtovaných úradmi duševného vlastníctva (vrátane národných úradov duševného vlastníctva, Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Úradu duševného vlastníctva Beneluxu) za registráciu ochrannej známky a dizajnu;
 • preplatí 50 % poplatkov účtovaných Svetovou organizáciou duševného vlastníctva za získanie ochrany medzinárodnej ochrannej známky a dizajnu;
 • preplatí 50 % poplatkov účtovaných národnými patentovými úradmi za registráciu patentov v roku 2022;
 • od roku 2023 by sa mohli pokryť ďalšie služby, napr. čiastočná úhrada nákladov na rešerš patentového stavu techniky, na prihlášku patentu; súkromné ​​poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva účtované právnikmi v oblasti duševného vlastníctva (na registráciu patentov, licenčné zmluvy, oceňovanie duševného vlastníctva, náklady na alternatívne riešenie sporov atď.).
EUIPO bude spravovať fond pre MSP prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov. Prvá výzva je už na webovej stránke úradu spustená. S cieľom zabezpečiť spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s potenciálnymi príjemcami ako aj zabezpečiť efektívne riadenie bude podávanie žiadostí o granty otvorené počas obdobia 2022 – 2024. Žiadosti budú preskúmané a hodnotené na základe kritéria „prvý dnu, prvý von“. Malé a stredné podniky bez skúseností v oblasti duševného vlastníctva sa vyzývajú, aby najskôr požiadali o službu IP Scan a až následne o ďalšie služby.

On-line: Dezinformácie na Slovensku

Dezinformácie predstavujú významnú bezpečnostnú hrozbu aj pre Slovenskú republiku. Polícia SR zverejnila na svojom webe výročnú správu o dezinformáciách na Slovensku v roku 2021, kedy sa pestrosť šírených hoaxov v porovnaní s predošlým rokom zvýšila.

Dezinformácie zasahovali najmä oblasti, ktoré sa priamo či nepriamo týkali pokračujúcej pandémie. Intenzita šírenia hoaxov zodpovedala krivke z roku 2020 – dezinformácie sa vyskytovali v on-line priestore predovšetkým na jar a na jeseň, teda počas druhej a tretej vlny pandémie. Sila vplyvu dezinformácií sa prejavila nielen na miere zaočkovanosti obyvateľstva, ale vyúsťovala aj do verbálnych a fyzických útokov voči radovým predstaviteľom štátnych inštitúcií (zdravotníci, policajti, hygienici, očkovacie tímy atď.). Útoky boli výsledkom frustrácie šíriteľov a prijímateľov dezinformácií, konanie ktorých sa stalo predmetom vyšetrovania.

Polícia na špecializovanej facebookovskej stránke Hoaxy a podvody v roku 2021 vyvrátila 189 hoaxov, pričom 151 z nich sa týkalo pandémie. Podrobnejšie informácie sú v súhrnnej správe, ktorú vypracoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ: Správa Policajného zboru o dezinformáciách na Slovensku v roku 2021 (1,2 MB)

pondelok 10. januára 2022

Aktuálne: Očakávame zvýšené náklady, ale nie rast príjmu

Finančné očakávania Slovákov pre rok 2022 nie sú príliš optimistické. Osem z desiatich predpokladá, že sa zvýšia ich náklady na chod domácnosti, väčšina počíta s navýšením v rozmedzí od 40 do 120 eur mesačne. Na druhej strane takmer 60 percent Slovákov neráta s tým, že by sa ich príjmy v tomu roku zvýšili. Iba štvrtina verí, že sa ich celková finančná situácia zlepší. Viac ako polovica opýtaných neplánuje v tomto roku väčšie investície, akými sú rekonštrukcia nehnuteľnosti, kúpa auta či drahších elektrospotrebičov. Ak sa predsa len odhodlajú, financovať to chcú predovšetkým z vlastných úspor. 

Stále stúpajúce ceny energií, tovarov a služieb sa premietli aj do očakávaní Slovákov pre začínajúci sa rok 2022. Len 2 percentá opýtaných rozhodne nekalkulujú s ich navýšením, ďalších skoro 14 percent si myslí, že sa skôr nenavýšia. Prieskum pre spoločnosť Home Credit taktiež ukázal, že väčšina opýtaných počíta so zvýšením výdavkov z rodinných rozpočtov v sume do 120 eur mesačne. Pätina Slovákov očakáva nárast dokonca až do sumy 200 eur. Väčší tlak na rodinné rozpočty však nekorešponduje s tým, aké vyhliadky majú Slováci v otázke svojich príjmov. Viac ako polovica opýtaných nepočíta s tým, že by sa príjmy ich domácností zvýšili, rozhodne s tým rátajú deviati zo sto.

Hoci väčšina ľudí nepočíta s vyššími príjmami do rodinnej kasy, vyššie výdavky budú musieť utiahnuť. Približne štvrtina domácností uvádza, že nebude mať problém vykryť zvýšené náklady aj z doterajších zdrojov. Ďalšia pätina by však potrebovala na rastúce výdavky domácností pridať od 121 do 200 eur. No je tu aj 11 percent takých, ktorí by na porytie vyšších nákladov potrebovali zvýšiť svoj rozpočet domácnosti o viac ako 400 eur. Keď sa na finančné očakávania Slovákov pozrieme v globále, takmer tretina respondentov uvádza, že ich celková finančná situácia domácností v tomto roku bude rovnaká ako vlani. So zhoršením ráta 35 percent a so zlepšením 25 percent opýtaných. Finančná kondícia rodín, ktoré sa musia pripraviť sa vyššie výdavky, sa odzrkadľuje aj v ich plánoch v tomto roku. Viac ako polovica neplánuje väčšie investície ako rekonštrukcia nehnuteľnosti, kúpa auta či drahších elektrospotrebičov. Ak sa predsa len rozhodnú k väčšej investícii, financovať ju hodlajú predovšetkým z vlastných úspor (70%), ďalších 13 percent ľudí by využilo úver a viac ako 20 percent kombináciu pôžičky a úspor.


Upozorňujeme: Nebezpečné farby na tetovanie - aktualizované

Do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli nové upozornenia zo Švédska na nebezpečné farby na tetovanie nespĺňajúce požiadavky európskej legislatívy. Predávajú sa však aj na internete, preto zvýšte svoju obozretnosť.

Intenze Formula 23 – farba na tetovanie značky Intenze Tattoo Ink (výrobná dávka: Batch BK1551MX40, Lot SS295) zo Spojených štátoch amerických ponúkaný cez https://tattoo.eaststreet.se/ obsahuje nadmerné množstvo jednotlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU): acenaphthylene (2,0 mg/kg), fluoranthene (0,8 mg/kg), naphthalene (1,4 mg/kg), pyren (7,7 mg/kg) a benzo[a]pyrene (0,04 mg/kg), ktoré môžu spôsobiť rakovinu a môžu byť mutagénne a toxické pre reprodukciu.

Fusion Ink Basic Black – farba na tetovanie značky FUSION INK (výrobná dávka: LOT# 59-081720 Expire date: 08/17/2023) zo Spojených štátoch amerických ponúkaný cez www.lundberg-custom.com/se obsahuje nadmerné množstvo polycyklického aromatického uhľovodíka (PAU) - naphthalene (8,0 mg/kg), ktorý môže spôsobiť rakovinu a môže byť mutagénny a toxický pre reprodukciu.

World Famous Tattoo Ink Samuel O´Reilly Red – farba na tetovanie značky World Famous Tattoo Ink
(výrobná dávka: BATCH B40404/LOT WFSOR 200407) zo Spojených štátoch amerických obsahuje nadmerné množstvo niklu (7,1 mg/kg). Nikel môže spôsobiť podráždenie pokožky a vyvolať alergické reakcie.

Eternal Ink Deep Red – farba na tetovanie značky ETERNAL INK (výrobná dávka: IE004025 Expire date 03/2023) zo Spojených štátoch amerických ponúkaný cez www.barbarella.se obsahuje nadmerné množstvo polycyklického aromatického uhľovodíka (PAU) - naphthalene (4,0 mg/kg) a nadmerné množstvo aromatického amínu - o-anisidine (6,8 mg/kg).

Viking ink Dark Shadow – farba na tetovanie značky Viking (výrobná dávka: L-118 Expire date 11/2023) zo Spojených štátoch amerických ponúkaný cez https://www.killerinktattoo.se/contact
obsahuje nadmerné množstvo jednotlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU): acenaphthylene (0,5 mg/kg), naphthalene (0,5 mg/kg), pyren (2,2 mg/kg) a benzo[a]pyrene (0,09 mg/kg), ktoré môžu spôsobiť rakovinu a môžu byť mutagénne a toxické pre reprodukciu.

Perma Blend Blackish Brown – farba na tetovanie značky Perma Blend (výrobná dávka: B40401/PBBLB200406) zo Spojených štátoch amerických obsahuje aromatický amín: o-toluidine (5,7 mg/kg).

Eternal Ink True Blue – farba na tetovanie značky Eternal Ink (výrobná dávka: BATCH IE 013182) zo Spojených štátoch amerických obsahuje nadmerné množstvo medi – 1800 mg/kg (1800 ppm).


EU: 20 rokov eura

Pred dvadsiatimi rokmi, 1. januára 2002, dvanásť krajín Európskej únie vymenilo svoje národné bankovky a mince za euro, čo predstavovalo najväčší prechod na inú menu v dejinách. Euro dnes v 19 krajinách EÚ používa viac než 340 miliónov ľudí, pričom v obehu je 27,6 miliardy eurobankoviek v hodnote približne 1,5 bilióna EUR. Euro je v súčasnosti druhou najpoužívanejšou menou na svete po americkom dolári.

Euro prešlo od prvých diskusií o hospodárskej a menovej únii koncom 60. rokov 20. storočia dlhú cestu. Konkrétne kroky smerom k vytvoreniu jednotnej meny boli prvýkrát podniknuté v roku 1988 v Delorsovom výbore. Maastrichtská zmluva bola v roku 1992 rozhodujúcim momentom v prechode na euro, keď politickí lídri podpísali kritériá, ktoré museli členské štáty splniť, aby prijali jednotnú menu. O dva roky neskôr začal Európsky menový inštitút (EMI) vo Frankfurte prípravné práce smerujúce k tomu, aby mohla Európska centrálna banka (ECB) prevziať zodpovednosť za menovú politiku v eurozóne. Následne 1. júna 1998 ECB začala fungovať.

V roku 1999 bolo euro zavedené v 11 členských štátoch ako účtovná mena na finančných trhoch a používalo sa na elektronické platby. Nakoniec Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko vymenili 1. januára 2002 svoje národné bankovky a mince za eurá. Slovinsko sa stalo členom eurozóny v roku 2007 a potom nasledoval Cyprus a Malta (2008), Slovensko (2009), Estónsko (2011), Lotyšsko (2014) a Litva (2015). Chorvátsko v súčasnosti podniká prípravné kroky na vstup do eurozóny, do ktorej plánuje vstúpiť 1. januára 2023 za predpokladu, že splní všetky konvergenčné kritériá. Veľká väčšina Európanov podporuje jednotnú menu. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra sa 78 % občanov v celej eurozóne domnieva, že euro je dobré pre EÚ.

Euro je druhou najdôležitejšou menou v medzinárodnom menovom systéme. Stalo sa medzinárodnou fakturačnou menou, prostriedkom uchovávania hodnoty a rezervnou menou, ktorá predstavuje približne 20 % devízových rezerv. Šesťdesiat ďalších krajín a území na celom svete, ktoré sú domovom približne 175 miliónov ľudí, sa rozhodlo používať euro ako svoju menu alebo naviazať svoju menu na euro. V súčasnosti sa euro používa pri takmer 40 % celosvetových cezhraničných platieb a na viac ako polovicu vývozu EÚ. Od celosvetovej finančnej krízy v roku 2008 a následnej krízy štátneho dlhu EÚ pokračovala v posilňovaní a prehlbovaní hospodárskej a menovej únie. Vďaka plánu obnovy EÚ NextGenerationEU sa má zlepšiť hospodárska odolnosť eurozóny a posilniť hospodárska konvergencia. Emisia dlhopisov denominovaných v eurách v rámci nástroja NextGenerationEU má prispieť k značnému prehĺbeniu a zvýšeniu likvidity kapitálových trhov EÚ, pričom ich spolu s eurom zatraktívni pre investorov. Euro je teraz aj hlavnou menou pre zelené investície: polovica svetových zelených dlhopisov je denominovaná v eurách a toto číslo sa zvyšuje vďaka novým zeleným dlhopisom emitovaným na účel financovania nástroja NextGenerationEU.


SR: Jednoduchšia podpora na zatepľovanie

Vďaka navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU pribudne na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov na Slovensku  viac peňazí. Majitelia bytov aj nebytových priestorov majú tiež získať úver na rekonštrukciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania jednoduchšie. 

Na podporu komplexnej aj čiastkovej obnovy bytových domov po celom Slovensku, a to aj na území Bratislavského kraja, je vyčlenených 47,8 milióna eur. Podpora bude poskytnutá prostredníctvom dlhodobých zvýhodnených úverov s dobou splácania až 20 rokov na:
 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien),
 • modernizáciu vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácie systémov merania a riadenia/merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie,
 • modernizáciu osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie,
 • modernizáciu výťahov za účelom zníženia spotreby energie,
 • odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie.
Doteraz bolo možné z eurofondov financovať len komplexnú obnovu bytových domov a projekty tak museli zahŕňať všetkých päť aktivít. Nové projekty už nemusia povinne kombinovať tri z piatich aktivít potrebných na komplexnú obnovu. Postačujúca bude už aj čiastková obnova. Oprávnené obdobie na poskytnutie úverov je do 31.12.2023, pričom prvé úvery budú poskytnuté ešte tento rok. Podmienky poskytnutia podpory, ako aj ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania www.sfrb.sk. Výška úrokovej sadzby sa odvíja od typu účelu úverovej podpory a je v rozpätí 0 % – 2%.

Doteraz boli z programu IROP poskytnuté Štátnemu fondu rozvoja bývania finančné prostriedky vo výške takmer 171 miliónov eur, ktoré sa využili na pokrytie 582 úverov. Do konca minulého roka sa vďaka tomu zlepšila energetická trieda vyše 8.100 domácnostiam a ročná úspora na energiách predstavuje 23.000 kWh. Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v dôsledku komplexnej obnovy za rok je na týchto domácnostiach vyše 8.100 ton CO2.