piatok 27. mája 2022

Homer office: Slováci obľubujú

Štvrtina Slovákov (25 %) by zmenila prácu, ak by prišli o možnosť práce z domu a podľa prieskumu agentúry Focus pre Microsoft (1.071 duševne pracujúcich zamestnancov, prelom rokov 2021/2022) až 81 % respondentov by bolo dokonca ochotných pracovať na diaľku aj pre spoločnosť sídliacu mimo ich mesta, ak by bolo potrebné chodiť do práce osobne iba raz mesačne. 

Viac než dve tretiny zamestnancov, ktorí vykonávajú nemanuálny typ práce, pracovalo počas pandémie z domu (68 %), pričom pred pandémiou to bolo iba 20 %. Viac ako polovica (57 %) zo zamestnancov, ktorí fungovali v práci na diaľku, uprednostňuje po skončení pandémie prácu v kancelárii, ale iba štyri dni v týždni. Zvyšných 43 % zamestnancov, ktorí pracovali z domu, by zasa chceli pracovať z domu až tri dni v týždni.  Rovnako zamestnávatelia aj zamestnanci považujú za najväčšie negatívum práce z domu stratu sociálneho kontaktu. Na absenciu neformálnych stretnutí a rozhovorov v pracovnom kolektíve si sťažovali dve pätiny (39 %) zamestnancov, ktorí pracovali z domu.

Microsoft v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov v samostatnej ankete nadväzujúcej na prieskum zisťoval medzi zamestnancami možnosť pracovnej flexibility. Do ankety medzi zamestnávateľmi sa zapojilo 37 firiem z celého Slovenska. Spomedzi nich až 61 % oslovených skonštatovalo, že hybridný spôsob práce sa im osvedčil a plánujú ho ponechať naďalej. Firmy sa adaptovali na nový spôsob práce počas niekoľkých dní (74 %). Za najväčšie výhody považujú najmä spokojnejších zamestnancov (81 %) a v druhom rade zvýšenie produktivity a efektivity pracovných činností (32 %). Žiadne výhody v tomto novom svete práce nenašlo iba 13 % firiem.

EU: Konfiškácie majetku

Európska komisia navrhla doplniť porušovanie reštriktívnych opatrení Európskej únie do zoznamu trestných činov EÚ. Navrhuje tiež nové posilnené pravidlá vymáhania a konfiškácie majetku, ktoré prispejú aj k vykonávaniu reštriktívnych opatrení EÚ. Cieľom predložených návrhov je zabezpečiť, aby majetok jednotlivcov a subjektov, ktoré porušujú reštriktívne opatrenia, mohol byť v budúcnosti účinne skonfiškovaný. 

Európska komisia navrhuje, aby sa porušenie reštriktívnych opatrení zaradilo do zoznamu trestných činov EÚ. To umožní stanoviť spoločný základný trestnoprávny štandard a sankcie v celej EÚ. Takéto spoločné pravidlá EÚ okrem toho môžu uľahčiť vyšetrovanie, stíhanie a trestanie porušení reštriktívnych opatrení vo všetkých členských štátoch. Porušenie reštriktívnych opatrení spĺňa kritériá stanovené v článku 83 ods. 1 ZFEÚ, keďže je trestným činom vo väčšine členských štátov. Ide takisto aj o obzvlášť závažný trestný čin, pretože môže naďalej ohrozovať medzinárodný mier a bezpečnosť a má jasný cezhraničný kontext, ktorý si vyžaduje jednotnú reakciu na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. Komisia prikladá k návrhu aj informácie, ako by mohla vyzerať budúca smernica o trestných sankciách. Potenciálne trestné činy by mohli zahŕňať: účasť na činnosti alebo činnostiach, ktorých cieľom je priame alebo nepriame obchádzanie reštriktívnych opatrení, a to aj zatajovaním majetku, nezaistenie finančných prostriedkov, ktoré patria označenej osobe/subjektu, resp. sú v držbe alebo pod kontrolou označenej osoby/subjektu, alebo účasť na obchode, ako je dovoz alebo vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahujú zákazy obchodovania.

Hlavným cieľom smernice o vymáhaní a konfiškácii majetku je zabezpečiť, aby sa trestná činnosť nevyplácala, a to tým, že páchatelia trestnej činnosti prídu o svoje zisky a obmedzia sa ich možnosti na páchanie ďalšej trestnej činnosti. Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať aj na porušovanie reštriktívnych opatrení, čím sa zabezpečí účinné vyhľadávanie, zaistenie, správa a konfiškácia príjmov pochádzajúcich z porušovania reštriktívnych opatrení. Návrhom sa modernizujú pravidlá EÚ v oblasti vymáhania majetku, a to okrem iného prostredníctvom:
 • Rozšírenia mandátu úradov pre vyhľadávanie majetku s cieľom rýchlo vyhľadať a identifikovať majetok jednotlivcov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ. Tieto právomoci sa budú vzťahovať aj na majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, a to aj prostredníctvom umožnenia urýchleného zaistenia majetku, ak existuje riziko jeho straty.
 • Rozšírenia možnosti konfiškácie majetku v prípade širšej škály trestných činov vrátane porušenia reštriktívnych opatrení EÚ, v prípade, že návrh komisie na rozšírenie zoznamu takýchto trestných činov EÚ bude prijatý.
 • Zriadenia úradov pre správu majetku vo všetkých členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby zaistený majetok nestratil na hodnote, čo umožní predaj zaisteného majetku, ktorý by ľahko mohol strácať na hodnote, alebo údržba ktorého jeho nákladná.

Patch management: Výrazné zaostávanie

Iba 38 % lokálnych IT poskytovateľov v Čechách a na Slovensku podľa aktuálneho prieskumu ZEBRA SYSTEMS využíva u svojich zákazníkov automatizovaný patch management – čo je výrazne menej než inde vo svete. Táto skutočnosť predstavuje pre českých a slovenských IT správcov výzvu a zároveň významnú príležitosť na zníženie prácnosti záplatovania a zvýšenie úrovne zabezpečenia zákazníckych IT infraštruktúr pomocou dostupných moderných MSP nástrojov.

Kľúčové aktuálne výzvy v oblasti záplatovania:
 • Oproti 38 % českých a slovenských IT poskytovateľov, ktorí už automatizovali činnosti patch managementu, v globálnej štúdii spoločnosti N-able tieto činnosti uviedlo 68 % respondentov.
 • Podľa inej globálnej štúdie spoločnosti Acronis automatizovalo patch management dokonca 70 % IT poskytovateľov, avšak tí nevyužívajú ich plnú funkčnosť – napríklad len málo z nich dodržiava maximálne odporúčaných 72 hodín od vydania po inštaláciu záplaty.
 • 46 % lokálnych IT správcov necháva aktualizácie na používateľoch.
 • Útoky na neaktualizované systémy patrili medzi tri najčastejšie incidenty, ktoré v poslednom roku riešili českí a slovenskí IT poskytovatelia.

Wifi 6: Jednoducho lepšie

Potrebujete rýchlejšie Wifi? Najnovší štandard 802.11ax, známy ako WiFi 6, prináša rýchlejšie a spoľahlivejšie internetové pripojenie. Podporujú ho už všetky novinky na trhu: notebooky, počítače, smartfóny, televízory a ďalšie zariadenia s Wifi pripojením. Používaný obsah je totiž stále náročnejší na objem dát, či už ide o sledovanie filmov vo vysokom rozlíšení, sťahovanie hudby a podcastov, alebo konferenčné hovory.

Väčšina domácností a menších pracovísk v súčasnosti používa bezdrôtovú technológiu štandardu 802.11ac, čiže Wifi 5. Vyznačuje sa skutočne dobrými parametrami, ktoré obyčajne splnia nároky väčšiny používateľov. Niektoré domácnosti a pracoviská využívajúce ešte staršiu bezdrôtovú technológiu. Tá síce stále funguje, ale už neposkytne výkon, ktorý sa dnes požaduje. Tiež sa stáva, že technológia štandardu Wifi 5 nedokáže poskytnúť rýchlosť a priepustnosť, akú by ste si želali, a to najmä pri pripojení viacerých zariadení k Wifi, čo je dnes celkom bežné. V takých situáciách môže dôjsť k poklesu výkonu, rušeniu a meškaniam. Tieto problémy sa prejavujú napríklad stratou alebo zamrznutím video alebo audio spojenia, čo rozhodne nie je nič príjemného, či už práve sledujete film alebo máte konferenčný hovor.

Pokiaľ sa rozhodnete k upgradu z WiFi 5 alebo staršej technológie, určite stojí za to hneď prejsť na úplne najnovší štandard, ktorý prinesie vysoký výkon a súčasne ochráni investíciu do budúcnosti. Nový štandard Wifi 6 je o cca 40 % rýchlejší a poskytuje výrazne plynulejšie, konzistentnejšie a spoľahlivejšie pripojenie všetkých zariadení. 


štvrtok 26. mája 2022

Emotet: Najčastejší malvér

Emotet v rebríčku útokov podľa 
HP Wolf Security Threat Insights Report vystúpil o 36 miest a stal sa v tomto štvrťroku najčastejšie detegovaným typom malvéru – na jeho konto pripadá 9 % všetkých zachytených malvérových útokov. Príčinou 879 % nárastu zachytených vzoriek malvéru šíreného prostredníctvom súborov .XLSM (Microsoft Excel) bola z veľkej časti jedna z útočných kampaní cieliacich na japonské organizácie, ktorá prostredníctvom klamlivých emailov prinútila príjemcu infikovať vlastné počítače.

Vďaka izolácii hrozieb, ktoré dokázali obísť detekčné nástroje a prenikli až na koncové zariadenia používateľov, má HP Wolf Security detailný prehľad o najnovších technikách používaných kybernetickými zločincami.
 • V súvislosti s postupným odklonom od používania makier rastie obľuba horšie detegovateľných alternatív infikovaných dokumentov Microsoft Office: Keďže spoločnosť Microsoft začala v dokumentoch svojho kancelárskeho balíka zakazovať makrá, zaznamenala spoločnosť HP v porovnaní s minulým štvrťrokom nárast formátov, ktoré nie sú založené na balíku MS Office, vrátane škodlivých súborov Java Archive (nárast o 476 %) a súborov JavaScript (nárast o 42 %). Proti takýmto útokom sa organizácia horšie bráni, pretože miera detekcie týchto typov súborov je často nízka, čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie.
 • Na vzostupe je „vpašovanie“ škodlivého HTML kódu: Priemerná veľkosť škodlivých HTML súborov vzrástla z 3 kB na 12 kB, čo poukazuje na čoraz častejšiu snahu o „vpašovanie“ škodlivého HTML kódu. Ide o techniku, pri ktorej kybernetickí zločinci vkladajú malvér priamo do súborov HTML, aby obišli mailové brány a vyhli sa detekcii, čím by mohli získať prístup k dôležitým finančným informáciám a zmocniť sa ich. Nedávno vedené útočné kampane sa zameriavali na latinskoamerické a africké banky.
 • Útočné kampane prostredníctvom malvéru „dva v jednom“ vedú k viacnásobným infekciám RAT: Zistilo sa, že útok pomocou skriptu Visual Basic bol použitý na inicializáciu útočného reťazca, ktorý spôsobuje viacnásobnú infekciu rovnakého zariadenia, čo útočníkom umožňuje získať trvalý prístup k infikovaným systémom pomocou nástrojov VW0rm, NjRAT a AsyncRAT.
Tieto zistenia vychádzajú  z miliónov koncových zariadení vybavených systémom HP Wolf Security (január až marec 2022).  Ďalšie kľúčové zistenia uvedené v správe:
 • Deväť percent hrozieb nebolo v čase ich izolácie známych ešte z minulosti, pričom 14 % izolovaného mailového malvéru obišlo aspoň jeden skenovací program emailovej brány.
 • V priemere trvalo viac ako 3 dni (79 hodín), než tento malvér rozpoznali podľa hasha ďalšie bezpečnostné nástroje.
 • Štyridsaťpäť percent škodlivého softvéru izolovaného nástrojom HP Wolf Security predstavovali súborové formáty Office.
 • Pri pokusoch o infikovanie organizácií použili útočníci 545 rôznych rodín malvéru, pričom na prvých troch miestach boli Emotet, AgentTesla a Nemucod.
 • Zneužitie Editora rovníc spoločnosti Microsoft (CVE-2017-11882) predstavovalo 18 % všetkých zachytených škodlivých vzoriek.
 • Šesťdesiatdeväť percent zisteného škodlivého softvéru bolo doručených emailom, 18 % pripadá na sťahovanie z webu. Najčastejšími prílohami používanými na doručenie malvéru boli textové dokumenty (29 %), archívy (28 %), spustiteľné súbory (21 %) a tabuľky (20 %).
 • Najčastejšie phishingové návnady sa objavovali v podobe obchodných transakcií, napr. pod titulmi „Objednávka“, „Platba“, „Nákup“, „Žiadosť“ a „Faktúra“.


EU: Ochrana dopravy

Európska komisia prijala pohotovostný plán pre dopravu s cieľom posilniť odolnosť dopravy Európskej únie v čase krízy. Navrhuje súbor 10 opatrení na usmernenie EÚ a jej členských štátov pri zavádzaní núdzových opatrení reakcie na krízu. Okrem iného zdôrazňuje význam zabezpečenia minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich, budovania odolnosti voči kybernetickým útokom a testovania odolnosti.

Zdôrazňuje sa aj význam zásad zelených jazdných pruhov, ktoré zabezpečujú, aby pozemná nákladná doprava mohla prekračovať hranice za menej ako 15 minút, a posilňuje úloha siete kontaktných miest vo vnútroštátnych dopravných orgánoch. Obe sa ukázali ako kľúčové počas pandémie COVID-19, ako aj v priebehu súčasnej krízy spôsobenej ruskou agresiou voči Ukrajine.

Konkrétne opatrenia:
 • prispôsobenie právnych predpisov EÚ v oblasti dopravy krízovým situáciám;
 • zabezpečenie primeranej podpory pre odvetvie dopravy;
 • zabezpečenie voľného pohybu tovaru, služieb a ľudí;
 • riadenie tokov utečencov a repatriácia uviaznutých cestujúcich a pracovníkov v doprave;
 • zabezpečenie minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich;
 • spoločné využívanie dopravných informácií;
 • posilnenie koordinácie dopravnej politiky;
 • posilnenie kybernetickej bezpečnosti;
 • testovanie nepredvídaných udalostí v oblasti dopravy;
 • spolupráca s medzinárodnými partnermi.
Jedným z kľúčových ponaučení z pandémie je význam koordinácie opatrení reakcie na krízu, napríklad s cieľom zabrániť situáciám, kedy nákladné automobily, ich vodiči a základný tovar uviaznu na hraniciach, ako sa to stalo počas prvých dní pandémie. Pohotovostným plánom pre dopravu sa zavádzajú hlavné zásady, ktoré zabezpečujú, aby boli opatrenia reakcie na krízu primerané, transparentné, nediskriminačné a v súlade so zmluvami EÚ, ako aj schopné zabezpečiť, aby jednotný trh naďalej fungoval tak, ako by mal. Komisia bude podporovať členské štáty a riadiť proces budovania pripravenosti na krízy v spolupráci s agentúrami EÚ, a to koordináciou siete národných dopravných kontaktných miest a udržiavaním pravidelných diskusií s medzinárodnými partnermi a zainteresovanými stranami. Bude tiež koordinovať sieť kontaktných miest pre koridory solidarity a platformu na vytváranie kontaktov pre koridory solidarity.

UNICEF: Škodlivé životné prostredie

Podľa najnovšej správy Report Card 17: Miesta a priestory, publikovanej Centrom výskumu UNICEF Innocenti, väčšina bohatých krajín vytvára nezdravé, nebezpečné a škodlivé životné podmienky pre deti na celom svete. Porovnáva 39 krajín, členov OECD a Európskej únie, pri vytváraní zdravého prostredia pre deti. Správa uvádza indikátory, akými sú vystavenie škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie, pesticídom, vlhku a olovu, svetlé domáce prostredie, prístup k zeleným plochám a bezpečné cesty, a tiež spôsoby, akými tieto krajiny prispievajú ku klimatickej kríze, spotrebe prírodných zdrojov, vytváranie a skladovaniu elektronického odpadu.

Keby každý obyvateľ planéty spotrebúval prírodné zdroje v rovnakej výške, v akej ich spotrebúvajú obyvatelia členských krajín OECD a EÚ, potrebovali by sme 3,3 planéty vo veľkosti našej Zeme na udržanie takéhoto životného štandardu. Ak by každý konzumoval v rovnakej miere ako obyvatelia Kanady, Luxemburska a Spojených štátov, potrebovali by sme aspoň päť planét vo veľkosti našej Zeme. Kým Španielsko, Írsko a Portugalsko sa nachádzajú na vrchných priečkach tabuľky, všetkým krajinám OECD a EÚ sa nedarí vytvárať zdravé prostredie pre všetky deti v daných kategóriách. Niektoré z najbohatších krajín, vrátane Austrálie, Belgicka, Kanady a Spojených štátov, majú vážny a rozsiahly dopad na životné prostredie na celom svete. Porovnania sú založené na objeme emisií CO2, elektronického odpadu a celkovej spotrebe zdrojov na obyvateľa. Tieto krajiny sú celkovo na nízkych priečkach, čo sa týka vytvárania zdravého prostredia pre deti tam žijúce. Naopak, v najmenej bohatých krajinách OECD a EÚ, v Latinskej Amerike a Európe, je negatívny vplyv na životné prostredie celosvetovo najnižší.

Ďalšie zistenia:
 • Viac ako 20 miliónov detí v tejto skupine krajín majú v krvi zvýšenú hladinu olova. Olovo je jednou z najtoxickejších látok nachádzajúcou sa v prostredí.
 • Fínsko, Island a Nórsko sa radia k top trom krajinám vo vytváraní zdravého prostredia pre deti, avšak súčasne sú na posledných priečkach rebríčka celosvetovo v produkcii emisií, elektronického odpadu a nadspotreby.
 • Na Islande, v Litve, Portugalsku a Veľkej Británii je jedno z piatich detí vystavené riziku vlhkého prostredia s tvorbou plesní. Na Cypre, v Maďarsku a Turecku je takémuto riziku vystavené jedno zo štyroch detí.
 • Mnoho detí dýcha znečistený vzduch vonku aj v domácom prostredí. Mexiko patrí ku krajinám, na ktoré pripadá najvyšší počet stratených rokov života v dôsledku znečisteného ovzdušia – 3,7 roka na tisíc detí. Vo Fínsku a Japonsku je počet rokov najnižší – 0,2 roka.
 • V Belgicku, Česku, Izraeli, Holandsku, Poľsku a Švajčiarsku je viac ako 1 dieťa z 12 vystavené vysokému znečisteniu pesticídmi. Znečistenie pesticídmi sa spája so vznikom rakoviny, vrátane detskej leukémie a môže poškodiť nervový, kardiovaskulárny, tráviaci, reprodukčný, endokrinný, krvný a imunitný systém dieťaťa.
UNICEF vyzýva krajiny, aby prijali nasledujúce kroky na ceste k zlepšeniu životného prostredia detí tam žijúcich:
 • Vlády na národnej, regionálnej a miestnej úrovni musia zavádzať zlepšenia vo vytváraní zdravého prostredia pre deti – znižovaním znečistenia vzduchu, vody a tvorby odpadov, ako aj zabezpečením vysokej úrovne bývania a s tým súvisiacej infraštruktúry,
 • Zlepšiť prostredie pre najzraniteľnejšie deti. Deti v chudobných rodinách sú náchylnejšie na riziká súvisiace s nevyhovujúcim prostredím ako deti v bohatých krajinách. Tento fakt znásobuje už aj tak existujúce znevýhodnenie a nerovnosť.
 • Zabezpečiť, aby boli environmentálne politiky vnímavé k potrebám detí. Vlády a zákonodarcovia by mali zabezpečiť, aby potreby detí boli zabudované do zákonodarného procesu. Dospelí zákonodarcovia na všetkých úrovniach, od rodičov po politikov, musia zohľadňovať ich potreby a brať ich do úvahy pri tvorbe súvisiacich politík, ktoré neproporciálne zasiahnu budúce generácie.
 • Zapojiť do procesu deti, ktoré sú hlavnými nositeľmi budúcnosti. Deti budú čeliť dnešným problémom súvisiacim so životným prostredím najdlhšie, no súčasne majú aj najmenej možností dnes o vývoji udalostí rozhodovať.
 • Vlády aj podnikateľské subjekty musia urobiť efektívne kroky na zabezpečenie záväzkov súvisiacich so znížením skleníkových plynov do roku 2050. Adaptácia na klimatickú zmenu by mala byť tiež rozhodujúcim faktorom pre vlády a svetové spoločenstvo naprieč všetkými sektormi od vzdelávania až po infraštruktúru.

Novinka: Pre deti narodené cisárskym rezom

Až 3 z 10 detí sa v Európskej únii narodia cisárskym rezom. Deti narodené sekciou môžu mať iné zloženie črevnej mikrobioty ako bábätká narodené prirodzenou cestou. Práve pre tieto deti bola vyvinutá špeciálna receptúra dojčenského mlieka. Pôrod cisárskym rezom môže totiž potenciálne viesť k problémom s dojčením. Býva často spojený s neskorším nástupom laktácie, problémovým dojčením alebo jeho predčasným ukončením. 
 
„Na rozdiel od relatívne stabilnej črevnej mikrobioty dospelých, vyvíjajúca sa črevná mikrobiota novorodencov vykazuje vyššiu plasticitu a adaptabilitu. Za najvýznamnejší faktor, ktorý ovplyvňuje vytvorenie počiatočnej novorodeneckej črevnej mikrobioty je považovaný spôsob pôrodu. U výhradne dojčených, zdravých novorodencov, porodených vaginálne, dominuje v črevnom trakte populácia bifidobaktérií, ktorá predstavuje až 90 % celkovej črevnej mikrobioty. Pri pôrode cisárskym rezom nedochádza ku kontaktu novorodenca s materskými mikroorganizmami v pôrodných cestách, čím je znemožnený prenos zdraviu prospešných materských mikroorganizmov na novorodenca. Narušená črevná mikrobiota novorodencov po cisárskom reze má za následok nepriaznivý vplyv na vývoj imunitného systému, ako i celkové zdravie dieťatka,“ vysvetľuje MUDr. Jana Nikolinyová, PhD. 

Pre prípady, kedy nie je možné bábätko dojčiť, vzniklo špeciálne dojčenské mlieko. Obsahuje vitamíny C a D, ktoré prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému. Oproti iným dojčenským mliekam obsahuje napríklad bifidobaktérie (Bifidobacterium breve M-16 V) a zmes oligosacharidov GOS/FOS, navyše aj oligosacharid materského mlieka 2´F (2´fukozyllaktóza, nepochádza z materského mlieka).

streda 25. mája 2022

Smart: Ktoré zariadenia sú ohrozené?

Domácnosť plná inteligentných zariadení môže byť podľa jedného z prieskumov  ohrozená vyše 10.000 hekerskými útokmi za jediný týždeň. Existuje však konkrétny produkt, ktorého napadnutia sa obávame najviac? BespokeSoftwareSolutions to zaujalo a pomocou on-line nástroja Ahrefs vznikla zaujímavá analýza (údaje boli zhromaždené od 16.05.2022 do 17.05.2022).

Produktom, z ktorého napadnutia máme najväčšie obavy, sú prirodzene telefóny s celkovým obrovským počtom 716.400 globálnych on-line vyhľadávaní ročne. Keďže sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného života, nie je žiadnym prekvapením, že sa obávame, že budú napadnuté hekermi, pričom sú ohrozené dôležité heslá, finančné aj iné osobné informácie. Prudké nárasty spotreby dát, problémy s výkonom, kontextové okná alebo zmeny na obrazovke sú indikátormi toho, že váš telefón bol napadnutý. Na druhom mieste je počítač s celkovým počtom 31.920 globálnych on-line vyhľadávaní ročne súvisiacich s hekovaním. Ak je váš počítač napadnutý, heker môže ukradnúť osobné údaje alebo vymazať programy, ktoré ste nainštalovali. iPad je tretí v poradí s celkovým počtom 29.160 globálnych on-line vyhľadávaní ročne. Spoločnosť Apple už vykonala zmeny a zaviedla do svojich najnovších aktualizácií viac zabezpečenia, staršie zariadenia sú ale stále zraniteľné.

The smart product we are most concerned about being hacked:

Rank

Product

Most used search term related to hacking

Total no. of annual global online searches related to hacking

1

Phone

How to know if your phone is hacked

716,400

2

Computer

Computer hacked

31,920

3

iPad

iPad hacked

29,160

4

Wi-Fi

Wi-Fi hacked

23,760

5

Alexa

Alexa hacked

16,800

6

Laptop

Is my laptop hacked

14,040

7

Watch

Watch hacked

13,200

8

Camera

How to know if your camera is hacked

12,960

9

TV

TV hacked

10,680

10

Baby monitor

How do I know if my baby monitor is being hacked

9,840


Vždy dodržujte jednoduché odporúčania, ktoré nepochybne zlepšia aj bezpečnosť vašich inteligentných produktov:
 • Zmeňte predvolené heslá za silné a používajte správcu hesiel.
 • Udržujte svoje produkty plne aktualizované.
 • Dávajte si pozor na phishing.
 • Povoľte dvojfaktorové overenie.

EU: Udržateľný rozvoj

Eurostat uverejnil dokument Udržateľný rozvoj v Európskej únii – monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2022, v ktorom sa uvádza štatistický prehľad o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja v Európskej únii. Hoci rýchlosť pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov bola rôzna, k odklonu od cieľov udržateľného rozvoja došlo len v niekoľkých špecifických oblastiach.

Zo správy vyplýva, že za posledných päť rokov zaznamenala EÚ významný pokrok pri dosahovaní piatich cieľov udržateľného rozvoja a mierny pokrok pri plnení väčšiny ostatných:
 • EÚ opäť najviac pokročila pri posilňovaní mieru a osobnej bezpečnosti na svojom území, zlepšovaní prístupu k spravodlivosti, ako aj dôvery v inštitúcie (cieľ udržateľného rozvoja č. 16). Podiel obyvateľov EÚ, ktorí nahlasujú kriminalitu, násilie a vandalizmus vo svojom susedstve, klesol z 13,2 % v roku 2015 na 10,9 % v roku 2020. Okrem toho podiel obyvateľov EÚ, ktorí považujú justičný systém vo svojej krajine za dostatočne nezávislý, sa od roku 2016 do roku 2021 zvýšil o 4 percentuálne body (z 50 % na 54 %).
 • Významný pokrok sa dosiahol aj pri plnení cieľov udržateľného rozvoja v týchto oblastiach: znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia (cieľ č. 1), hospodárstvo a trh práce (cieľ č. 8), čistá a cenovo dostupná energia (cieľ č. 7), ako aj inovácie a infraštruktúra (cieľ č. 9). V oblasti chudoby (cieľ udržateľného rozvoja č. 1) sa dostupné údaje čiastočne týkajú predpandemického obdobia, a preto ešte v plnej miere nezachytávajú dosah pandémie.
 • Na priaznivé posúdenie cieľa udržateľného rozvoja č. 7 malo výrazný vplyv pozoruhodné zníženie spotreby energie v roku 2020 (mínus 8 % v porovnaní s rokom 2019) v dôsledku obmedzení verejného života a nižšej hospodárskej činnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. EÚ bola preto schopná dosiahnuť svoj cieľ v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2020 a na základe doteraz zaznamenaného pokroku sa zdá, že je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa na rok 2030. Okrem toho energia z obnoviteľných zdrojov sa využívala čoraz viac, pričom jej podiel sa od roku 2005 zdvojnásobil, do roku 2020 predstavovala 22,1 % hrubej konečnej spotreby energie. Dovoz fosílnych palív však stále pokrýva viac ako polovicu dopytu EÚ po energii a nižšia spotreba energie zaznamenaná v roku 2020 bola pravdepodobne len dočasná.
 • Podobne možno konštatovať, že na pokrok pri dosahovaní cieľa udržateľného rozvoja č. 8 týkajúceho sa hospodárstva a trhu práce, v prípade ktorého máme najnovšie dostupné údaje z roku 2021, mal pozitívny vplyv silný hospodársky rast a výkonnosť trhu práce v minulom roku. Napríklad miera zamestnanosti sa v roku 2021 zvýšila na 73,1 %, takže dokonca prekročila svoju úroveň pred pandémiou.
 • Pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja v oblasti zdravia a kvality života (cieľ č. 3), života pod vodou (cieľ č. 14), rodovej rovnosti (cieľ č. 5), udržateľných miest a komunít (cieľ č. 11), zníženia nerovností (cieľ č. 10), zodpovednej spotreby a výroby (cieľ č. 12), kvalitného vzdelania (cieľ č. 4), ochrany klímy (cieľ č. 13) a žiadneho hladu (cieľ č. 2) bol mierny.
 • Celkové hodnotenie pokroku EÚ v oblasti partnerstiev (cieľ č. 17) a čistej vody a hygieny (cieľ č. 6) bolo neutrálne, čo znamená, že sa vyznačovali takmer rovnakým podielom udržateľného a neudržateľného rozvoja.
 • Za posledných päť rokov došlo aj k miernemu odklonu od príslušných cieľov udržateľného rozvoja, pokiaľ ide o život na pevnine (cieľ č. 15), čo naznačuje, že ekosystémy a biodiverzita zostávajú pod tlakom ľudskej činnosti. Hoci sa podiel lesnatej plochy aj chránených suchozemských oblastí v EÚ mierne zvýšil, tlak na biodiverzitu sa naďalej zintenzívňoval. Ukazovateľom biodiverzity je napríklad výskyt bežných vtákov, pretože mnohé z nich potrebujú na rozmnožovanie a hľadanie potravy špecifické biotopy, ktoré sú zároveň často domovom mnohých ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov. Odhaduje sa, že od roku 2000 sa počet bežných vtákov znížil o 10 %. Po mnohých rokoch poklesu sa však zdá, že ich počet sa začal stabilizovať.

Názor: Ceny v IT

Aj keď ceny priemyselných výrobcov v 1. štvrťroku medziročne podľa Štatistického úradu SR rástli o rekordných 39,8 %, ďalší rast cien v IT sektore nemusí byť automatický. Svoju rolu by primárne mohli zohrať napríklad nižšie prevádzkové náklady či digitalizácia.

„Najväčšou nákladovou položkou u výrobcov softvérov sú náklady na mzdy. Z dôvodu rastúcej inflácie očakávam tlak na zvyšovanie cien práce. To sa môže premietnuť do zvýšených cien za IT služby v horizonte do konca roka. Tento rast by som odhadol na 15 až 20 %,“ hovorí Martin Cígler. Rizikoví môžu byť menší dodávatelia softvérov alebo tí, ktorí sa úzko profilujú na vybrané odvetvia. Pre nich môže byť strata klientov z priemyselných odvetví zásadnou stratou aj pre ich biznis, aj keď naň zvyšujúce ceny energií vplývajú sekundárne. Avšak plusom v prospech malých firiem môže byť flexibilita a rýchlejšie prispôsobenie sa novým trhovým podmienkam. Nastaviť úsporný režim v korporátoch je totiž časovo náročné a bez finančnej rezervy ťažké.

Digitalizácia je určite jednou z ciest znižovania nákladov. Nie je to len o zmene papiera za elektronický dokument. Digitalizácia dokáže zlepšiť všetky vnútorné procesy a má vplyv aj na možnosť rastu cien práce. Podľa Cíglera na území bývalého Česko – Slovenska je utilizácia práce ľudí stále trikrát nižšia než v západnej Európe. Ak chceme západné krajiny doháňať v platoch, musíme ich tiež doháňať aj v pracovnom výkone. A tu práve zohrávajú rolu efektívne digitálne nástroje. Správne digitalizovaná firma, v praxi procesne efektívna firma, pomáha vo zvyšovaní výkonu výkonu zamestnancov. Firmy by aj pri optimalizácii nákladov mali myslieť na budúcnosť. V digitalizácii tzv. on-premise riešenia, lokálne prevádzkované na vlastnej IT infraštruktúre nahrádzajú flexibilné a bezpečnejšie cloudové služby a riešenia. Firma si ich môže nastavovať prakticky z mesiaca na mesiac podľa aktuálnych potrieb. Navyše ich v každom momente využíva v tej najväčšej možnej kvalite a funkcionalite.

Street View: 15 rokov

Obľúbená služba Google oslavuje tento mesiac 15 rokov od svojho uvedenia. Prvými publikovanými zábermi v Stredu View boli ulice San Francisca a 4 ďalších amerických miest. Odvtedy sa rozrástla do vyše 100 krajín sveta, vrátane Amazónie či Antarktídy a dostala sa aj do vesmíru. Pred desiatimi rokmi bola spustená aj na Slovensku. Ktoré miesta si pozeráme najčastejšie?

Rebríček krajín, ktoré sú najviac navštevované z pohľadu Street View, vedie Indonézia a najobľúbenejšou globálnou lokalitou sa stal dubajský mrakodrap Burj Khalífa.

Najpopulárnejšie svetové lokality na Street View za posledný rok
 1. Burj Khalifa, Spojené arabské emiráty
 2. Eiffelova veža, Francúzsko
 3. Tádž Mahal, India
 4. Socha slobody, Spojené štáty americké
 5. Socha Krista Spasiteľa, Brazília
 6. Labyrinth at Rhyolite, Spojené štáty americké
 7. Nekropola pri Gíze, Egypt
 8. Biely dom, Spojené štáty americké
 9. Koloseum, Taliansko
 10. Národný monument, Indonézia
Súčasťou služby sa stali aj pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO, na Slovensku napríklad Ochtinská aragonitová jaskyňa či Vlkolínec. Z aktuálnych štatistík sa za posledný rok stal najpopulárnejšou Street View destináciou na Slovensku Spišský hrad.

Najvyhľadávanejšie slovenské lokality na Street View za posledný rok
 1. Spišský hrad
 2. Hlavná stanica, Bratislava
 3. Bratislavský hrad
 4. Dóm svätej Alžbety
 5. Danubiana
 6. Oravský hrad
 7. Čachtický hrad
 8. Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
 9. Národná zoologická záhrada Bojnice
 10. Hrad Devín
Okrem snímania lokalít kultúrneho či prírodného významu spoločnosť Google tiež pravidelne aktualizuje lokálne snímky, aby poskytovali čo najvernejší obraz reality a čo najlepšie slúžili svojim používateľom. V týchto mesiacoch až do leta jazdia po slovenských cestách Street View autá, pričom zavítajú do mnohých miest na Slovensku.

utorok 24. mája 2022

Aktuálne: Potvrdenie o ukončení tehotenstva

Slovenské matky, ktoré poberajú tehotenské, majú o jednu byrokratickú starosť menej. Sociálna poisťovňa od 23. mája 2022 zrušila povinnosť predložiť doklad o ukončení tehotenstva, ak bolo ukončené pôrodom. V týchto prípadoch ukončenie tehotenstva už nemusia potvrdzovať ani príslušné zdravotnícke zariadenia.

Povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie tehotenstva zostáva naďalej  pre poistenky:
 • ktorých tehotenstvo bolo ukončené inak ako pôrodom,
 • ktoré sú cudzinkami
 • ktorých dieťa sa narodilo v cudzine, t. j. bezprostredne po pôrode ešte nie je zapísané v matrike na území SR.
V období január až apríl 2022 vyplatila poisťovňa priemerne mesačne takmer 20 tisíc dávok tehotenské vo výške 200 eur (konkrétne: dávku dostalo mesačne 19.559 mamičiek v priemernej výške 199,65 eura).

Slovenskí rodičia už nemusia žiadať ani o vyplatenie Príspevku pri narodení dieťaťa (tzv. kočíkovné) a Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa môžu uskutočniť elektronicky alebo osobne aj priamo v pôrodnici.

EU: Zvýšená podpora pre poľnohospodárov

Európska komisia navrhla opatrenie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) na vyplatenie jednorazovej sumy poľnohospodárom a agropotravinárskym podnikom zasiahnutým výrazným nárastom vstupných nákladov (energie, hnojivá a krmivo). Po prijatí umožní členským štátom rozhodnúť sa použiť dostupné finančné prostriedky do výšky 5 % svojho rozpočtu EPFRV na roky 2021 – 2022 na priamu podporu príjmov poľnohospodárov a MSP pôsobiacich v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov. Ide o potenciálny rozpočet vo výške 1,4 miliardy EUR v Európskej únii. 

Od členských štátov sa vyžaduje, aby túto podporu zamerali na prijímateľov, ktorí sú najviac zasiahnutí súčasnou krízou a ktorí sa zapájajú do obehového hospodárstva, hospodárenia so živinami, efektívneho využívania zdrojov alebo výrobných metód šetrných k životnému prostrediu a klíme. Vybraní poľnohospodári by mohli dostať podporu v maximálnej výške 15.000 EUR a MSP v maximálnej výške 100.000 EUR. Platby by sa mali uskutočniť do 15. októbra 2023. Aby členské štáty využili túto výnimočnú možnosť, budú musieť predložiť úpravu svojich programov rozvoja vidieka, ktorou sa zavádza toto nové opatrenie. Návrh nadväzuje na podporný balík vo výške 500 miliónov EUR pre poľnohospodárov v EÚ, ktorý bol prijatý 23. marca v rámci oznámenia Zaistenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov. V týchto dvoch opatreniach komisia nabáda členské štáty, aby podporovali poľnohospodárov, ktorí uplatňujú udržateľné postupy.

Komisia takisto zintenzívňuje monitorovanie hlavných poľnohospodárskych trhov ovplyvnených vojnou. Členské štáty budú povinné oznámiť svoju mesačnú úroveň zásob obilnín, olejnatých semien, ryže a certifikovaných osív týchto produktov, ktoré majú príslušní výrobcovia, veľkoobchodníci a prevádzkovatelia. Európska komisia spustila aj osobitný prehľad, ktorý obsahuje aktuálne podrobné štatistiky o cenách a produkcii pšenice na mletie, kukurice, jačmeňa, repky olejnej, slnečnicového oleja a sójových bôbov a obchode s týmito komoditami na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. To poskytne účastníkom trhu včasný a presný obraz o dostupnosti základných komodít pre potraviny a krmivá.

Zálohovanie: A čo ďalej?

Aj keď viac než 90 % administrátorov zálohuje u svojich zákazníkov minimálne raz denne, až 46 % z nich tieto zálohy testuje iba raz ročne, alebo netestuje vôbec. A iba 27 % IT správcov testuje obnovu dát zo zálohy aspoň raz mesačne, hoci väčšina z nich registruje viac kybernetických útokov než pred rokom. 

Kybernetické útoky sú však iba jednou z príčin možnej straty dát. Najčastejším dôvodom je stále ľudská chyba alebo zlyhanie systémov a niektorí používatelia sa musia vyrovnať aj so stratou či krádežou zariadení. Vo všetkých prípadoch je kľúčová čo najrýchlejšia obnova dát, aby bol výpadok prevádzky čo najkratší.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu Acronis (apríl 2022 medzi predajcami v Českej republike, Slovenskej republiky a juhovýchodnej Európe):
 • 62 % administrátorov uviedlo, že najčastejším dôvodom straty dát je ľudská chyba, 54 % uviedlo zlyhanie systému a 44 % kybernetický útok. Iba 8 % prišlo o svoje dáta krádežou či stratením zariadenia.
 • 18 % registruje výrazný nárast počtu kybernetických útokov, 55 % mierny nárast a 26 % vidí rovnakú úroveň ako pred rokom.
 • 5 % IT administrátorov testuje obnovu zo zálohy aspoň raz týždenne, 22 % raz mesačne, 27 % štvrťročne a 27 % raz ročne. Vôbec netestuje 19 % správcov.
 • Aspoň raz denne zálohuje 92 % IT správcov.

Radíme: Dlhé cesty za volantom

Unavených vodičov sa obáva podľa prieskumu pre Nextbase  5 % respondentov a je jasné prečo. Pri rýchlosti 90 km/h prejde auto za sekundu 25 metrov, takže zavrieť oči na 5 sekúnd znamená prejsť vzdialenosť dlhšiu ako futbalové ihrisko. A pri diaľničných 130 km/h je to už cez 36 metrov za každú sekundu, počas ktorej sa môže stať čokoľvek. 

Po dvoch rokoch pandemických obmedzení môžeme v nadchádzajúcej letnej sezóne očakávať výrazne vyššiu premávku na cestách s množstvom hodín strávených za volantom. S tým sa zvyšuje riziko nárastu počtu nehôd spôsobených únavou, mikrospánkom alebo fyzickou indispozíciou vodiča. Menšia premávka na cestách v uplynulých dvoch rokoch sa podľa štatistík Polície SR prejavila aj v znížení nehôd z uvedených príčin – z 1.105 v roku 2019 na 879, resp. 861 v rokoch 2020 a 2021.

Pri riadení auta na dlhé vzdialenosti môže od nebezpečnej únavy pomôcť niekoľko jednoduchých trikov:
 • Pred náročnou cestou sa dôkladne vyspite a pokiaľ je to možné, cestujte radšej cez deň ako v noci – najmä pokiaľ na riadenie v noci nie ste zvyknutí.
 • Každé dve hodiny si dajte aspoň 15 minútovú prestávku, kedy sa prejdete a napijete vody.
 • Pozor na energetické nápoje a kávu – ich účinok spravidla netrvá ani hodinu a akonáhle energia dodaná formou cukru alebo kofeínu vyprchá, rýchlo nastupuje únava.
 • Únavu za volantom sa neoplatí podceňovať. Jej prvotné príznaky sú pálenie očí a zívanie, rovnako ako pocit chladu a neskôr aj rozmazané videnie a nutkanie na častejšie žmurkanie. Bohužiaľ, prvotné príznaky hroziaceho mikrospánku mnoho vodičov ignoruje.
Zdokumentovať správanie vodičov na ceste je možné prostredníctvom palubnej kamery, ktorej záznam môže byť veľmi dôležitým dôkazom v prípade nehody. Musí však byť dostatočne kvalitný. Preto je dôležité zaobstarať si autokameru s čo najvyšším rozlíšením (niektoré modely podporujú až rozlíšenie 4K) s citlivým snímačom, ktorý produkuje kvalitný obraz za všetkých okolností – teda aj v tme a vo svetle reflektorov protiidúcich vozidiel. „Vyspelé algoritmy na spracovanie obrazu si poradia aj s extrémnymi podmienkami ako hmla alebo silný dážď, a senzor zrýchlenia pri detekcii nárazu uzamkne aktuálny záznam proti jeho nechcenému zmazaniu. A keď dôjde na najhoršie, dokážu niektoré palubné kamery prostredníctvom svojej SOS funkcie privolať pomoc,“ dodáva Laszlo Szalontai. Prieskum tiež ukázal, že dvaja z troch vodičov (62 %) by sa na svojich cestách cítili bezpečnejšie, ak by mali vo svojom vozidle palubnú kameru. Vlastníctvo autokamery ale samozrejme vodiča pred mikrospánkom alebo nepozornosťou neochráni, ale až o tretinu znižuje sklon k nebezpečnej a bezohľadnej jazde. 

pondelok 23. mája 2022

SR: Vývoj nezamestnanosti v apríli 2022

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v apríli 2022 klesla na úroveň 6,54 % oproti 6,67 % v marci tohto roku. Medziročne sa znížila o 1,46 percentuálneho bodu z úrovne 8,00 % v apríli 2021. Podľa  ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je nezamestnanosť na Slovensku najnižšia za posledné dva roky. Počet nezamestnaných navyše klesol vo všetkých krajoch Slovenska. Pri medzimesačnom porovnaní si najviac polepšil Nitriansky kraj, z marcových 4,65 % sa tam nezamestnanosť v apríli znížila na 4,44 %.

Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov v apríli dosiahla 7,16 % (7,29 % v marci 2022, 8,55 % v apríli 2021). Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie predstavoval 176.533 osôb (180.265 osôb v marci 2022, 219.293 osôb v apríli 2021). Celkový počet evidovaných uchádzačov dosiahol v apríli tohto roka 193.409 (197.060 v marci 2022, 234.472 v apríli 2021). Úrady práce evidovali 88.066 dlhodobo nezamestnaných ľudí, čo bol najnižší stav za posledných 13 mesiacov.

V apríli tohto roku bolo na slovenskom pracovnom trhu 86.768 voľných pracovných miest (85.676 v marci 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 25.691 miest (podiel 29,61 %), najmenej v Košickom kraji, a to 4037 (podiel 4,65 %).  Počet voľných pracovných miest na Slovensku od decembra minulého roka vzrástol o vyše 15.000. V apríli 2022 sa potvrdil aj klesajúci trend v počte evidovaných uchádzačov nad 50 rokov, ktorý pokračuje od januára tohto roka, v apríli ich bolo evidovaných 57.692. Zároveň počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie dosiahol najnižšiu úroveň za posledných 13 mesiacov. 

EU: Centrálny elektronický priečinok pre colníctvo

Iniciatíva centrálneho elektronického priečinka Európskej únie je súčasťou projektu modernizácie colných kontrol v nadchádzajúcom desaťročí. Prinesie ďalšie uľahčenie obchodu, zlepšenie kontrol bezpečnosti a dodržiavania predpisov, podporí digitálnu a zelenú transformáciu a zníži administratívnu záťaž. Dohoda medzi spoluzákonodarcami posilňuje pôvodný návrh, pričom osobitne uznáva nefiškálne povinnosti colných orgánov. Slúži aj ako odrazový mostík na realizáciu programu legislatívnej reformy. Európska komisia do konca roka predloží balík návrhov v nadväznosti na nedávne odporúčania pre modernejšiu a efektívnejšiu colnú úniu, ktoré sformulovala skupina odborníkov EÚ pre colné záležitosti.

Prostredníctvom centrálneho elektronického priečinka EÚ sa posilní spolupráca a koordinácia medzi colnými orgánmi a inými necolnými orgánmi na hraniciach EÚ. Umožní sa tak automatické overovanie necolných formalít, akými sú formality týkajúce sa zdravia a bezpečnosti, životného prostredia a súladu výrobkov. Centrálny elektronický priečinok digitalizuje a zefektívňuje postupy pre tovar, ktorý vstupuje do EÚ a opúšťa EÚ, aby podniky už nemuseli predkladať doklady viacerým orgánom cez rôzne portály ako v súčasnosti. Overovaním údajov sa neposlednom rade zabezpečí správa kvót na celoúnijnej úrovni a zníži sa riziko podvodov pri dovoze alebo vývoze citlivého tovaru, akým sú výrobky s vysokými emisiami fluórovaných skleníkových plynov.

Colnou úniou sa každý rok uľahčí obchod s tovarom za viac ako 3,5 bilióna eur. Efektívne colné konanie a kontroly sú nevyhnutnou podmienkou pre nerušený priebeh obchodu, ale aj pre ochranu občanov, podnikov a životného prostredia EÚ. Kríza spôsobená pandémiou COVID-19, ako aj bezprecedentné sankcie EÚ voči Rusku poukázali na to, že je dôležité mať pružné, ale spoľahlivé colné a necolné postupy. Bude to čoraz dôležitejšie, keďže objem obchodu naďalej rastie a objavujú sa nové výzvy súvisiace s digitalizáciou a elektronickým obchodom, vrátane nových foriem podvodov.

Medzivládna zložka centrálneho elektronického priečinka po jej formálnom prijatí Európskym parlamentom a Radou nadobudne účinnosť do roku 2025, zatiaľčo systém medzi podnikmi a verejnou správou bude dostupný v neskoršej fáze.

Novinka: Elektronické informačné karty

V zmysle zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ na Slovensku povinný informovať prostredníctvom informačnej karty úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe cudzinca do zamestnania a o skončení jeho zamestnania, a to v lehote siedmych pracovných dní. Príslušnému úradu, podľa miesta výkonu zamestnania, zamestnávateľ môže podať informačnú kartu poštou alebo osobne a od mája 2022 už aj elektronicky. 

Elektronické služby zasielania informačných kariet sú dostupné na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Zamestnávatelia si tu môžu vyhľadať príslušnú službu podľa kľúčových slov, alebo nájdu priame odkazy na webstránke ministerstva práce, kde sú uverejnené aj manuály na vypĺňanie informačných kariet. Na zasielanie formulára je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID) a tiež podpísanie informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom. Úrad práce už nebude potvrdzovať zaslané formuláre, ale bude zasielať potvrdenie o prijatí informačnej karty do elektronickej schránky zamestnávateľa.

Prostredníctvom informačnej karty nahlasujú zamestnávatelia aj zamestnancov, ktorým bolo udelené národné vízum. Od 1. apríla 2022 nadobudli účinnosť nariadenia vlády SR, ktorými sa spúšťa zrýchlená schéma udeľovania národných víz pre zjednodušený prístup vodičov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín na slovenský trh práce. Cieľom je skrátiť procesy zamestnávania vo vybraných nedostatkových profesiách. V súlade s týmto cieľom je aj uľahčenie nahlasovania alebo odhlasovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej komunikácie s úradom.


Biometria: Platby pri pokladni

Technológiu používanú na odomykanie smartfónov tvárou alebo odtlačkom prsta je možné využívať aj na platenie pri pokladni. Podľa celosvetového prieskumu  74 % spotrebiteľov vníma biometrické technológie pozitívne. Trh s bezkontaktnými biometrickými technológiami by mal do roku 2026 dosiahnuť hodnotu 18,6 mld USD.  Nový spôsob platenia v obchodoch si vystačí s úsmevom či mávnutím ruky. 

V rámci pilotnej prevádzky reťazec St Marche zaviedol technológiu spoločnosti Payface v piatich zo svojich supermarketov v São Paule. Zákazníci týchto supermarketov si svoje biometrické a platobné údaje môžu zaregistrovať pomocou aplikácie Payface. Potom budú mať možnosť svoje nákupy platiť iba úsmevom pre objektív kamery, bez potreby použiť platobnú kartu alebo mobilné zariadenia. Spustenie ďalších pilotných projektov je naplánované v krajinách Blízkeho východu a Ázie. Zákazník sa bude môcť registrovať do programu buď priamo v obchode s pomocou obchodníka alebo prostredníctvom aplikácie. Po kontrole účtu sa len jednoducho usmeje do kamery alebo mávne rukou nad čítačkou a bude mať zaplatené. Obchodníci získajú urýchlenie transakcií a skrátenie radov pri pokladniach, zlepšenie hygieny aj vyššiu mieru zabezpečenia. Platobný systém možno navyše jednoducho prepojiť s vernostnými programami a personalizovanými ponukami, ktoré spotrebiteľom pomôžu nájsť tovar, o ktorý by na základe svojich predchádzajúcich nákupov mohli mať záujem.

V rámci globálneho spustenia programu Biometric Checkout bol predstavený aj technologický rámec, ktorý uľahčí zavedenie potrebných štandardov nového spôsobu platenia v obchodoch. Program predkladá bankám, obchodníkom a poskytovateľom technológií súbor noriem, ktoré prispievajú k zaisteniu bezpečnosti a súkromia osobných údajov využívaných pri biometrickom overovaní platieb. Medzi partnerov spoločnosti Mastercard sa radia firmy ako NEC, Payface, Aurus, PaybyFace, PopID či Fujitsu Limited. Využívanie biometrických údajov je bezpečný spôsob overovania totožnosti, ktorý spoľahlivo nahrádza heslá a kódy priamo osobou platiteľa. Overovanie biometrickými údajmi na štandarde EMV 3-D Secure je možné pri platení využívať s modernými platobnými kartami alebo mobilnými či nositeľnými zariadeniami. Biometrické údaje sa okrem toho využívajú aj na overovanie totožnosti pri „platení pomocou selfie“ alebo on-line, kedy sa uplatňujú ďalšie štandardy, napríklad FIDO (Fast Identity Online).