piatok 21. mája 2021

Pishing: Každý desiaty napadnutý Slovák utrpel škodu

S ohrozením citlivých informácií, akými sú osobné údaje či prístup k účtu na sociálnych sieťach, sa už aspoň raz stretol takmer každý druhý Slovák (47 %). S ohrozením svojich financií má skúsenosť takmer každý tretí (30 %). Najvyššej miere ohrozenia spomedzi porovnávaných vekových skupín čelia Slováci v strednom veku 45 až 55 rokov - viackrát sa s bezpečnostnou hrozbou, spojenou s ohrozením citlivých osobných údajov, stretla tretina (32 %) z nich. Ohrozenie svojich financií opakovane pocítila pätina (19 %) opýtaných v tejto vekovej kategórii.

V prieskume agentúry STEM/MARK pre mBank (on-line populácia SR vo veku nad 15 rokov, marec 2021) potvrdili Slováci so skúsenosťou s ohrozením bezpečnosti v on-line prostredí, že najčastejšou formou bol phishing (61 %). Ide o typ útoku, pri ktorom sa podvodník snaží elektronickou formou (napr. e-mail či SMS) vylákať citlivé informácie ako napríklad heslo, číslo platobnej karty alebo iné podobné informácie, ktoré sa dajú jednoducho zneužiť. Skupina mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov sa v porovnaní s ľuďmi v strednom veku a seniormi nad 65 rokov stretla s väčším množstvom rôznych typov hrozieb - phishing (47 %), odcudzenie identity či účtu na sociálnej sieti (36%) alebo ich neznáma osoba kontaktovala s cieľom vylákať peniaze (33 %). Respondenti v strednom veku (64 %) a seniori (65 %) sa najčastejšie stretli práve s phishingom. Ak došlo k nejakému ohrozeniu, bola väčšina takýchto pokusov odhalená včas a bez vzniku škody (91%). Alarmujúce je však zistenie, že takmer každý desiaty napadnutý utrpel nejakú škodu – či už došlo k úniku informácií alebo k finančnej ujme. Pri výskyte bezpečnostnej hrozby hľadajú ľudia pomoc najmä v rámci rodiny, priateľov či kolegov (43 %), na banku sa obrátilo 40 % respondentov a na políciu 8 % opýtaných. Každý štvrtý ohrozený (23 %) uviedol, že v čase hrozby nevedel, čo má robiť.

Väčšina Slovákov tvrdí, že sú v on-line prostredí opatrní a väčšinu bezpečnostných zásad dodržiava vyše 80 %. Medzery majú pri blokácii aktuálne nepoužívanej platobnej karty – viac ako polovica opýtaných (53 %) uviedla, že túto možnosť väčšinou alebo nikdy nevyužíva. Blokáciu magnetického prúžka na platobnej karte väčšinou alebo nikdy nevyužíva až 58 % respondentov. Takmer nikde v Európe sa magnetickým prúžkom už neplatí a jeho deaktivácia môže výrazne zvýšiť ochranu pred tzv. skimmingom – skopírovaním údajov z platobnej karty a jej následným zneužitím. Výraznejšie rozdiely v dodržiavaní bezpečnostných zásad z pohľadu vekových kategórií sa preukázali napríklad pri zabezpečení domácej wi-fi siete. Dôsledne zabezpečenú ju má vždy až 91 % mladých oproti napríklad 77 % ľudí v strednom veku či 72 % seniorov. Svoj mobilný telefón si biometriou či heslom vždy dôsledne chráni 82 % mladých ľudí, ale len 46 % seniorov. Ukázalo sa, že mladí ľudia sú oproti seniorom menej opatrní pri používaní verejnej wi-fi siete – do svojho internet bankingu alebo emailu sa cez ňu prihlasuje 29 % mladých a len 20 % seniorov. Až 90 % seniorov vo veku nad 65 rokov si väčšinou alebo vždy nastavuje limit na karte pre výber, platbu v obchode či on-line platbu podľa potreby, u mladých ľudí túto možnosť väčšinou alebo vždy využíva 82 % opýtaných.

Podľa zistení Slováci vedia o parametroch zabezpečujúcich silu prístupových hesiel a využívajú faktory, ktoré túto silu podporujú – to je napríklad používanie číslic v hesle (96 %), dĺžka hesla aspoň 8 znakov (91 %) a kombinácia malých a veľkých písmen (79 %). Na každom účte má iné heslo 64 % opýtaných. Určité rezervy máme napríklad v pravidelnom obmieňaní hesiel (40 %) a vo využívaní špeciálnych znakov (31 %). Z pohľadu vekových kategórií sa ukázali rozdiely pri obmieňaní hesiel - pravidelne si ich mení 42 % mladých, 35 % ľudí v strednom veku a 28 % seniorov. Výsledky prieskumu ukázali aj to, že rozdielne heslo na svojich účtoch má 60 % mladých, 68 % ľudí v strednom veku a 72 % seniorov.

EU: Kreatívna Európa 2021-2027

Definitívnu verziu nového programu Kreatívna Európa na roky 2021-2027 s historicky najvyšším rozpočtom na podporu kultúry a audiovizuálneho sektora schválil Európsky parlament. Program, ktorého rozpočet sa v porovnaní s rokmi 2014-2020 sumou 1,4 miliardy eur takmer zdvojnásobí, by mal do kultúrnych a kreatívnych odvetví v uvedenom období investovať približne 2,5 miliardy eur v bežných cenách. Kultúre by mal pomôcť pozviechať sa z následkov pandémie ochorenia COVID-19.

Okrem navýšenia rozpočtu sa europoslancom počas vyjednávaní o konečnej forme programu so zástupcami členských štátov v Rade EÚ podarilo presadiť, aby bol na témy v oblasti inklúzie a rovnosti žien a mužov kladený väčší dôraz. Zákonodarcovia tiež zaistili osobitnú podporu pre súčasnú a živú hudbu, ktoré patria medzi pandémiou najvýraznejšie zasiahnuté odvetvia, a vyššiu mieru spolufinancovania malých projektov zo strany Európskej únie. Parlament tiež presadil, aby program povinne podporoval ženské talenty a umeleckú a profesionálnu kariéru žien. Ženy sú dodnes nedostatočne zastúpené v rozhodovacích pozíciách v kultúrnych, umeleckých a kreatívnych inštitúciách, konštatujú v tejto súvislosti poslanci.

Najväčšou súčasťou programu Kreatívna Európa (1,4 miliardy eur) je podprogram MEDIA, ktorý podporuje rozvoj, propagáciu a distribúciu európskych filmov a audiovizuálnych diel v Európe aj mimo nej. Podprogram Kultúra podporuje cezhraničné kultúrne a kreatívne projekty - spoluprácu vo forme sietí, platforiem a inovačných projektov medzi organizáciami a profesionálmi v oblasti hudby či kníh, propagáciu európskej literatúry a architektúry, ako aj kultúrne ocenenia a iniciatívy EÚ. Podpora z medziodvetvovej zložky programu Kreatívna Európa bude po prvýkrát určená aj pre sektor spravodajských médií, na podporu mediálnej gramotnosti, pluralizmu, slobody tlače a kvalitnej žurnalistiky. Médiá by sa tiež mohli uchádzať o podporu určenú na zvládanie výziev spojených s digitalizáciou.

Nariadenie upravujúce fungovanie nového kultúrneho programu EÚ už odobrila aj Rada (ministrov) EÚ. V nadväznosti na schválenie Európskym parlamentom tak môže nová právna úprava vstúpiť o platnosti okamžite po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. S cieľom zaistiť plynulý prechod z predchádzajúceho do súčasného programového obdobia obsahuje nariadenie ustanovenia o retroaktivite, ktoré umožnia novému programu Kreatívna Európa nadobudnúť účinnosť spätne od 1. januára 2021.

SR: Príčiny úmrtí v prvom štvrťroku

Štyri z desiatich úmrtí na Slovensku v 1. štvrťroku tohto roka spôsobil koronavírus. Infekcii COVID-19 podľahlo 9,4 tisíca ľudí, čiže 39 % percent z celkového počtu úmrtí zaznamenaných v krajine (zomrelo vyše 24-tisíc osôb). Predbehla aj choroby obehového systému či nádory, ktoré patria dlhodobo k dvom najčastejším príčinám úmrtí na Slovensku. 

Vyplýva to z predbežných údajov Štatistického úradu SR o príčinách úmrtí za 1. štvrťrok 2021. Spolu s minuloročnými 4-tisíc obeťami pandémie tak koronavírus ku koncu marca 2021 spôsobil v súhrne na Slovensku úmrtie takmer 13,4 tisíca osôb. „COVID-19 bol najčastejšou príčinou úmrtí v každom z prvých troch mesiacov roka 2021, je to nový fenomén. Počas posledných mesiacov roka 2020 bol ešte na druhom mieste za chorobami obehového systému. Tie na Slovensku dlhodobo dominujú príčinám úmrtí“, upresnila Zuzana Podmanická. Najviac úmrtí v absolútnej hodnote spôsobil koronavírus v januári, kedy mu podľahlo 3,4 tisíca osôb. V dvoch nasledujúcich mesiacoch počet obetí klesal. Druhou najčastejšou príčinou úmrtí v prvom štvrťroku boli choroby obehovej sústavy, podieľali sa na 33 % úmrtí, nasledovali nádory (13 %), choroby dýchacej sústavy (6 %) a choroby tráviacej sústavy (3 %). Týchto päť najčastejších príčin spôsobilo spolu 93 % úmrtí. Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

Z hľadiska vekových kategórií zomrelo v 1. štvrťroku na následky ochorenia COVID-19 najviac ľudí vo veku nad 65 rokov. Seniori v poproduktívnom veku predstavovali takmer osem z desiatich obetí tejto infekcie. Najvýraznejší podiel na celkovom počte obetí vírusu mali starší seniori nad 75 rokov (49 %), nasledovali mladší seniori (30 %). Ľudia v produktívnom veku predstavovali 21 % obetí tohto ochorenia. Následkom koronavírusu podľahli aj 4 deti vo veku do 14 rokov. Nárast počtu zomretých na kardiovaskulárne choroby sa prejavil u ľudí v produktívnom i v poproduktívnom veku. Najvýraznejšie v podskupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov, kde zvýšenie voči predošlým rokom dosiahlo 22 %. Pri nádoroch došlo k zníženiu počtu úmrtí v oboch vekových skupinách. Zaujímavosťou tiež je, že v skupine ľudí v produktívnom veku tento pokles predstavoval až štvrtinu z hodnôt predošlých rokov.

Koronavírus najvýznamnejšie zmenil štatistiky úmrtnosti v 1. štvrťroku v Nitrianskom kraji, kde následkom tejto choroby podľahlo až 950 osôb na 100-tisíc obyvateľov kraja. Prvenstvo má tento región aj v absolútnom počte úmrtí na COVID-19 s takmer 1,6 tisíca obeťami. Vývoj počas jednotlivých mesiacov mal tento kraj značne nevyrovnaný: kým v januári spôsobil COVID-19 úmrtie 1,7 tisíca osôb na 100-tisíc obyvateľov, v marci to bolo už len 323 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov. Nitriansky kraj bol súčasne lídrom aj v miere úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby (783 zomretých na 100-tisíc obyvateľov). Naopak, najpozitívnejší vývoj zaznamenal Žilinský kraj s mierou úmrtnosti na koronavírus v 1. štvrťroku 469 osôb na 100-tisíc obyvateľov, čo je menej ako polovičná hodnota najhoršieho regiónu. Žilinský kraj bol zároveň jediným z ôsmich slovenských regiónov, v ktorom počas prvého štvrťroka zomrelo viac ľudí na choroby obehovej sústavy než na následky ochorenia COVID-19.


Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli po kontrolách v Rakúsku, Nemecku a Španielsku upozornenia na nové kozmetické výrobky nebezpečné pre zdravie. Vyskytovať sa môžu aj v ďalších krajinách v Európskej únii.

Prvé upozornenie sa týka farby na vlasy Henna Herbal Black 1.0 značky PCC Brands (typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené, výrobná dávka: 354, čiarový kód: 8904061205782) z Indie. Obsahuje látku p-phenylenediamine (PPD) v koncentrácii 2,8 % a zistený bol aj nedostatok oxidačných činidiel s dlhým časom pôsobenia výrobku na vlasoch. Kontakt s pokožkou hlavy môže vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu. Chýbalo tiež nedostatočné varovné označenie v nemeckom jazyku. Výrobok je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 8 a) ) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Prípravok na spevnenie pokožky STRETCH CONTROL značky MESOSTYLE STRETCH CONTROL (typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené, výrobná dávka: L1 05-2021; M1 10-2020; N1 05-2021, čiarový kód: neuvedené) zo Španielska obsahuje látku - Meclofenoxate opäť v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 21) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Meclofenoxate pôsobí na centrálny nervový systém a je viazaný na lekársky predpis a je uvedený v uznesení AP (69) 2 Rady Európy.

V maske Fitokosmetik schwarzer kosmetischer Ton (Totes Meer) značky Fitokosmetik (typ výrobku/číslo výrobku: 475190650, výrobná dávka: 05-2023 15.05.2020-1-22, čiarový kód: 4607051790650) z Ruskej federácie boli identifikované ťažké kovy: nikel 61,9 +/- 12,4 mg/ kg masky; arzén 3,78 +/- 0,91 mg/ kg masky; olovo 15,7 +/- 3,14 mg / kg masky. Zistené množstvá ťažkých kovov sú v rozpore s čl.14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položky č. 1093, 43, 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov

štvrtok 20. mája 2021

SR: 40 miliónov eur na digitalizáciu školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje investovať 40 miliónov eur do digitálnych technológií. Z programu REACT-EU bude vyčlenených 20 miliónov eur, ďalších 20 miliónov eur preinvestuje ministerstvo z eurofondov. Školy sa tak môžu tešiť na notebooky, tablety či zabezpečenie počítačových učební.

Zdroje z programu REACT-EU v objeme 20 miliónov eur sú prioritne určené pre základné školy. Financie budú využité na nákup približne 16-tisíc zariadení, najmä notebookov pre učiteľov a 17-tisíc zariadení, najmä tabletov pre žiakov. Okrem toho sa počíta s vybavením 265 počítačových učební a s vytvorením 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na základných školách. Pre stredné školy je vyčlenená z eurofondov rovnaká suma, teda 20 miliónov eur. Peniaze pôjdu na zabezpečenie približne 17-tisíc zariadení pre učiteľov, 14-tisíc zariadení pre žiakov, na vybavenie 590 študovní na školách a 150 študovní na internátoch a tiež na vytvorenie 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na stredných školách. Úlohou novej pracovnej pozície koordinátora bude pripravovať učiteľov a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami, učiť ich s nimi narábať, pomáhať s využívaním digitálneho obsahu a technológií vo výučbe či administrovať on-line testy. 

Ministerstvo pripravilo aj dotazník stavu technického vybavenia škôl. Základné aj stredné školy v júni t. r. vyplnia dotazníky a určia, o aké digitálne vybavenie majú záujem. Na základe nich budú následne hromadne objednávané notebooky a tablety, ktoré by sa na školy mali dostať od septembra t. r. Prioritu budú mať školy so žiakmi so sťaženým prístupom k digitálnym technológiám. Ministerstvo tiež plánuje pokračovať v projekte IT Akadémia (683 škôl). V rámci tohto projektu boli pilotne zaškolení digitálni koordinátori, vznikli metodiky pre základné a stredné školy či webináre pre učiteľov zamerané na dištančné vzdelávanie. 

EU: Erasmus+ 2021–2027

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá fungovania programu Európskej únie (EÚ) na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ v rokoch 2021 – 2027. V záverečnej fáze rokovaní s Radou sa poslancom podarilo zabezpečiť navýšenie rozpočtu programu o ďalších 1,7 miliardy eur. Finančné prostriedky vyčlenené na program tak budú takmer dvojnásobne vyššie (viac ako 28 miliárd eur z rôznych zdrojov) ako počas predchádzajúcich siedmich rokov (14,7 miliardy eur).

Nová generácia programu Erasmus+ bude ponúkať viac nástrojov a zdrojov na podporu začleňovania. Komisia a členské štáty musia predložiť akčné plány na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a mobilite pre ľudí, pre ktorých bolo doposiaľ náročné zúčastniť sa na tomto programe, akými sú napríklad osoby so zdravotným postihnutím, ľudia žijúci v chudobe alebo v odľahlých oblastiach, či osoby prisťahovaleckého pôvodu. Osoby nedisponujúce dostatočnými prostriedkami na pokrytie počiatočných nákladov spojených s účasťou na programe, ktoré sa týkajú napríklad kúpy cestovného lístka na vlak či rezervácie ubytovania, môžu získať dodatočnú finančnú podporu vrátane zálohových platieb. Žiadosti nebude možné zamietnuť z dôvodu vyšších nákladov, pokiaľ vzniknú v spojitosti s opatreniami na zaručenie začlenenia. V porovnaní s minulosťou by mala nová generácia programu Erasmus+ podporovať aj pobyty študentov v rámci programov vzdelávania pre dospelých v inej krajine EÚ v dĺžke až šesť mesiacov. Program by tak mal pomôcť ľuďom rôzneho veku a pôvodu získať novú prácu a životné zručnosti a lepšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré so sebou prinášajú tak zelená a digitálna transformácia, ako aj pandémia ochorenia COVID-19.

Nový program Erasmus+ bude pre žiadateľov jednoduchší a prístupnejší, s používateľsky ústretovejšími IT systémami a nižšou mierou byrokracie. Menším organizáciám, napr. mládežnícke združenia a športové kluby, ponúkne osobitný systém financovania – tzv. drobné partnerstvá. Program bude dbať aj na svoj prínos k plneniu cieľov EÚ týkajúcich sa výdavkov v oblasti klímy a na znižovanie vlastnej environmentálnej stopy, napríklad motivovaním účastníkov, aby používali ekologické dopravné prostriedky.

Do programu Erasmus+ bude začlenená aj iniciatíva DiscoverEU, vďaka ktorej môžu mladí ľudia požiadať o bezplatný preukaz na cestovanie po Európe, aby sa mohli vzdelávať - napr. absolvovať intenzívny jazykový kurz alebo sa zúčastniť na workshope v múzeu - a objavovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy. Iniciatíva Európske univerzity zas študentom umožní získať diplom kombináciou štúdia vo viacerých krajinách EÚ. Tretia iniciatíva – tzv. Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy – pomôže vytvoriť miestne ekosystémy zručností, ktoré budú prepojené na medzinárodnej úrovni.

Elektromobily: Rast záujmu

Veľa spoločností dnes reálne uvažuje o využití elektromobilov vo svojom vozovom parku. Zameranie na redukciu emisií z dopravy a posilnenie dôrazu na udržateľnosť je „trendy“ a prináša firmám aj rôzne praktické výhody. Svoju rolu zohrávajú aj prísne požiadavky na znižovanie emisií z cestnej dopravy.

Pred piatimi rokmi mal napríklad iba jeden z partnerov spoločnosti Eurowag vo svojom vozovom parku tri elektromobily a žiadne nákladné alebo dodávkové vozidlá. V roku 2021 sa však celkový počet elektromobilov zvýšil viac než 100-násobne, a to na 350 vozidiel na elektrický pohon, pričom počet elektrických nákladných vozidiel tento rok vzrastie celkovo na 10. „Na prelome rokov 2021/22 očakávame ešte väčší nárast elektromobilov, a to rádovo v desiatkach, najmä u zákazníkov, ktorí sa rozhodnú podporovať flotilu s nízkymi emisiami. V druhej polovici roku 2022 je očakávaný nárast elektromobilov rádovo v stovkách“, vysvetľuje Martin Vohánka.

Na zvýšený záujem o elektromobily majú vplyv aj prísne požiadavky na znižovanie emisií z cestnej dopravy vyplývajúce z aktuálnych smerníc Euróspkej únie (EÚ). Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 vyžaduje, aby do roku 2030 vozový park znížil emisie CO 2 o 37,5 % pri osobných automobiloch a o 31 % pri dodávkových vozidlách. V rámci Zelenej dohody pre Európu si tak EÚ stanovila cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Tento plán počíta okrem iného s redukciou emisií v doprave o 90 %, veľkou mierou by sa na jeho realizácii malo podieľať využitie alternatívnych palív a práve elektromobilita. Spoločnosti, ktorým sa emisné limity nepodaria splniť, budú čeliť hrozbe citeľných finančných sankcií. Zaradenie elektromobilov do podnikových flotíl je jednou z hlavných ciest, ako uvedený cieľ dosiahnuť. Podstatným aspektom je v poslednej dobe najmä rovnako zvýšený dôraz na spoločenskú zodpovednosť a ochranu životného prostredia, ktorý aj širšia verejnosť vníma jednoznačne pozitívne.

Aktualizácia: Rutina a nuda?

Čas strávený čakaním na inštaláciu aktualizácie môže byť využitý aj produktívne. Nová kampaň Pain in the neck (Oštara) spoločnosti Kaspersky sa zamerala na skúmanie postojov používateľov k aktualizáciám zariadení. Nie sú dôležité len z pohľadu získania prístupu k novým funkciám či rozhraniam, ale takisto pomáhajú udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti. 

Výrobcovia zariadení, resp. vývojári softvéru pravidelne testujú svoje produkty, aby našli nové potenciálne zraniteľností, ktoré by mohli útočníci zneužiť. Včasná inštalácia aktualizácií môže slúžiť ako účinná ochrana pred kyberzločincami. Zároveň čas, kedy je zariadenie nepoužiteľné, môže slúžiť na zvýšenie produktivity ľudí či pomôcť celkovému pocitu komfortu. Respondenti v štúdii spoločnosti (apríl 2021) súhlasia s tým, že čas strávený čakaním na aktualizáciu zariadení je možné stráviť hodnotne, 40 % z nich uviedlo, že zariadenie je možné aj počas aktualizácie používať na iné účely, aj keď to ovplyvňuje ich produktivitu a 39 % si dokonca užíva krátky oddych preč od technológií. Používatelia väčšinou uprednostňujú iné aktivity počas inštalácie aktualizácií. Napríklad, ak zariadenia nie sú k dispozícii, 31 % respondentov sa snaží vypnúť a relaxovať, pozerať televíziu, čítať knihu, 18 % hľadá rozptýlenie vo varení a 9 % uprednostňuje šport alebo prechádzku. Takmer štvrtina respondentov (23 %) pokračuje v tom, čo robila, len jednoducho prejde na iné zariadenie.

Aj napriek výhodám takýchto prestávok, až 50 % respondentov zvyčajne odloží inštaláciu aktualizácií na neskôr. Najbežnejším dôvodom je, že používatelia sú zaneprázdnení prácou (30 %), 26 % používateľov nechce prestať používať svoje zariadenie v danom okamihu a štvrtina (25 %) nechce zavrieť aplikácie, ktoré aktuálne používa. Celkovo až 63 % respondentov nevidí v oneskorení aktualizácie žiaden problém.V rámci kampane sa spoločnosť spojila so známou blogerkou, učiteľkou jogy a osobnou trénerkou Shonou Vertue a pripravili krátky kurz jednoduchých cvičení, ktoré si môžete zacvičiť počas inštalácie aktualizácií. Samotný kurz je veľmi jednoduchý a zacvičiť si je možné aj v domácom prostredí.

streda 19. mája 2021

Aktuálne: Ekonomika po 1. kvartáli

Štatistický úrad SR zverejnil rýchly odhad HDP za 1. kvartál tohto roka, podľa ktorého ekonomika Slovenska medziročne mierne vzrástla o 0,3 %. Po roku strávenom v recesii sa teda našej ekonomike podarilo prehupnúť opäť do zelených čísiel. Predpokladáme, že sa pod to podpísal hlavne zahraničný dopyt, vďaka ktorému môže rásť náš export a priemyselná výroba. Ruku k dielu ale pridal aj bázický efekt, nakoľko v 1. kvartáli 2020 sa náš HDP prepadol do červených čísiel. Očakáva sa, že za celý tento rok sa bude rast nášho HDP hýbať okolo úrovne 4 %.

Prvý kvartál tohto roka bol silno zasiahnutý druhou vlnou pandémie a tvrdými protipandemickými opatreniami. Tie zasiahli hlavne sektor služieb a stavebníctvo a ťahali naše hospodárstvo nadol. Priemysel ale zostal voči koronakríze ako-tak odolný. Prvý kvartál sa teda niesol v znamení rastúcej priemyselnej výroby a exportu, a to hlavne vďaka automobilkám. Exportne orientovaným priemyselným odvetviam sa darí, nakoľko vyvážajú jednak do krajín, ktoré sa z krízy rýchlo zotavujú a tiež do krajín, kde sa ekonomikám poskytujú rozsiahle fiškálne stimuly. Rast HDP v prvom kvartáli bol ale ťahaný aj bázickým efektom, keďže v úvode minulého roka prepukla pandémia a my sme sa prepadli do červených čísiel. Štruktúru HDP zatiaľ nepoznáme, ale predpokladáme, že ťahúňom hospodárstva bol export a negatívne na ekonomiku pôsobila slabšia spotreba obyvateľstva a nižšie investície.

Aký bude ďalší vývoj HDP v tomto roku? Podľa analytičky Jany Glasovej aj v druhom kvartáli sa nášmu hospodárstvu podarí dosiahnuť rast HDP, a to výraznejší než v prvom štvrťroku. Bude to možné aj vďaka slabej báze z minulého roka. Prepad HDP v 2. kvartáli 2020 bol totiž najsilnejší, na úrovni takmer -11 %. K rastu HDP bude ale samozrejme naďalej prispievať priemysel a pridá sa aj sektor služieb. Obchody, gastro sektor, hotely a rôzne prevádzky poskytujúce služby môžu konečne privítať zákazníkov a začať opäť zarábať. K slovu sa znova dostáva domáca spotreba, ktorá sa bude postupne zvyšovať. Domácnosti začínajú realizovať svoju odloženú spotrebu, teda nákupy, ktoré počas pandémie „odložili na neskôr“, či už kvôli šetreniu alebo kvôli zatvoreným prevádzkam. K úplnému návratu nášho života do normálu je potrebné, aby sme dosiahli vyššiu úroveň zaočkovanosti populácie a zabránili tak prepuknutiu tretej vlny pandémie. Ak sa to podarí, môže sa ekonomický vývoj v 2. polroku 2021 výraznejšie zlepšovať. Očakáva sa, že za celý tento rok dosiahne rast nášho HDP úroveň okolo 4 %. Negatívne sa v 1. polroku vyvíja hlavne domáca spotreba, ktorá je zasiahnutá horšou situáciou na trhu práce a šetrnejším správaním domácností. Spotreba domácností by mohla začať opäť rásť v druhom polroku, keď sa obyvatelia „vrátia“ k svojej odloženej spotrebe a trúfnu si aj na väčšie nákupy. Ťahúňom našej ekonomiky bude ale počas tohto roka hlavne zahraničný dopyt, ktorý pomáha nášmu exportne orientovanému priemyslu.

EU: Udržateľné modré hospodárstvo

Európska komisia navrhuje nový prístup k udržateľnému modrému hospodárstvu v Európskej únii (EÚ) pre priemyselné odvetvia a odvetvia súvisiace s oceánmi, morami a pobrežnými oblasťami. Udržateľné modré hospodárstvo má zásadný význam z hľadiska dosahovania cieľov Európskej zelenej dohody a zabezpečenia zelenej a inkluzívnej obnovy po pandémii. Komisia bude aj naďalej vytvárať podmienky pre udržateľné modré hospodárstvo na medzinárodnej úrovni v súlade s programom medzinárodnej správy oceánov.

Všetky odvetvia modrého hospodárstva vrátane rybolovu, akvakultúry, pobrežného cestovného ruchu, námornej dopravy, prístavných činností a stavby lodí budú musieť znížiť svoj vplyv na životné prostredie a klímu. Predpokladom boja proti zmene klímy a strate biodiverzity sú zdravé moria a udržateľné využívanie ich zdrojov spôsobom, ktorý prináša alternatívy k fosílnym palivám a tradičnej výrobe potravín. Prechod na udržateľné modré hospodárstvo si vyžaduje investície do inovačných technológií. Energia z vĺn a prílivová energia, produkcia rias, vývoj inovačného rybárskeho výstroja alebo obnova morských ekosystémov povedú k vzniku nových zelených pracovných miest a podnikateľských príležitostí v modrom hospodárstve.

V oznámení sa stanovuje podrobný program pre modré hospodárstvo v týchto oblastiach:
  • Dosahovanie cieľov klimatickej neutrality a nulového znečistenia, najmä rozvojom modrej energie (teda energie z oceánov), dekarbonizáciou námornej dopravy a ekologizáciou prístavov. Udržateľný energetický mix vrátane energie z plávajúcich veterných turbín, geotermálnej energie, energie vĺn a prílivovej energie by mohol v roku 2050 predstavovať štvrtinu elektrickej energie vygenerovanej v EÚ. Prístavy majú zásadný význam pre prepojenosť a hospodárstvo regiónov a krajín Európy a mohli by sa využívať ako energetické uzly.
  • Prechod na obehové hospodárstvo a zníženie znečistenia, a to aj prostredníctvom obnovených noriem pre navrhovanie rybárskeho výstroja, recykláciu lodí a vyraďovanie morských plošín, ako aj pre opatrenia na zníženie znečistenia plastmi a mikroplastmi.
  • Zachovanie biodiverzity a investovanie do prírody – ochrana 30 % morských oblastí EÚ zvráti stratu biodiverzity, zlepší stav populácie rýb, prispeje k zmierneniu zmeny klímy a zvýšeniu odolnosti a zároveň prinesie významné finančné a sociálne výhody. Environmentálny vplyv rybolovu na morské biotopy sa bude ďalej minimalizovať.
  • Podpora adaptácie na zmenu klímy a odolnosti pobreží – činnosti v oblasti adaptácie, ako je rozvoj zelenej infraštruktúry v pobrežných oblastiach a ochrana pobreží pred rizikom erózie a záplav, pomôžu zachovávať biodiverzitu a chrániť krajinu a zároveň budú prínosom pre cestovný ruch a hospodárstvo pobrežných oblastí.
  • Zabezpečenie udržateľnej výroby potravín — udržateľná produkcia morských plodov a nové normy týkajúce sa ich uvádzania na trh, využívanie rias a morskej trávy, prísnejšia kontrola rybolovu, ako aj výskum a inovácie v oblasti morských plodov na báze buniek pomôžu chrániť európske moria. Vďaka strategickým usmerneniam pre udržateľnú akvakultúru v EÚ, ktoré boli už takisto prijaté, sa Komisia zaviazala aj k rozvoju udržateľnej akvakultúry v EÚ.
  • Zlepšenie riadenia priestoru na mori – nové modré fórum pre subjekty využívajúce moria na koordináciu dialógu medzi prevádzkovateľmi zariadení na mori, zainteresovanými stranami a vedcami zaoberajúcimi sa rybolovom, akvakultúrou, lodnou dopravou, cestovným ruchom, energiami z obnoviteľných zdrojov a ďalšími činnosťami bude stimulovať spoluprácu v záujme udržateľného využívania morského prostredia. Správa o vykonávaní smernice EÚ o námornom priestorovom plánovaní vyjde v roku 2022 po prijatí národných plánov o námornom priestorovom plánovaní v marci 2021.
Európska komisia a skupina Európskej investičnej banky zložená z Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu (EIF) zintenzívnia spoluprácu v oblasti udržateľného modrého hospodárstva. Inštitúcie budú spolupracovať s členskými štátmi na plnení existujúcich finančných potrieb s cieľom znížiť znečistenie v európskych moriach a podporovať investície do modrých inovácií a modrého biohospodárstva. Nový Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond bude slúžiť na podporu prechodu na udržateľnejšie hodnotové reťazce založené na oceánoch, moriach a pobrežných činnostiach, a to najmä prostredníctvom jeho platformy BlueInvest a nového fondu BlueInvest. V záujme ďalšieho financovania tejto transformácie Európska komisia vyzýva členské štáty, aby v období do roku 2027 začlenili do svojich národných plánov obnovy a odolnosti a národných operačných programov pre rôzne fondy EÚ investície do udržateľného modrého hospodárstva. Prispievať budú aj ďalšie programy EÚ, napríklad výskumný program Horizont Európa, a zriadi sa špecializovaná misia pre oceány a vody. Pokiaľ ide o súkromné investície, v príslušných investičných rozhodnutiach by sa mali uplatňovať dohodnuté zásady a normy udržateľnosti týkajúce sa oceánov, napríklad finančná iniciatíva v oblasti udržateľného modrého hospodárstva sponzorovaná EÚ.

WIFI: Riziká používania

Milióny ľudí sú vystavené bezpečnostným rizikám v súvislosti s používaním rozširujúcej sa škály zariadení pripojených k wifi. Žiada si to urobiť dôkladnú kontrolu aj v našich domácnostiach. A ktoré predmety sú najviac ohrozené hekermi? Pomocou webu SEMRush.com spoločnosť Reboot Digital Marketing analyzovala mesačné objemy vyhľadávania Google, aby zistila, ktoré predmety chcú ľudia  heknúť najčastejšie.

Na prvom mieste v zozname je WIFI, v priemere sa na Googli zrealizuje vyše 87.000 vyhľadávaní za mesiac na témy ako posielať falošné antivírusové správy, ransomvér či inštalovať softvér bez vášho súhlasu. Na druhom mieste sme najviac vystavení riziku pri nabúraní sa do domácnosti cez naše počítače - každý nesuac 9.800 hľadaní návodov, ako heknúť PC, notebooky a počítače. Trojicu top produktov na heknutie uzatvára Bluetooth reproduktor - 2. 100 vyhľadávaní návodov na heknutie mesačne na Googli. Na opačnom, spodnom konci rebríčka, kde ale tiež stále hrozí hekerský útok, sú detské monitory so 100 vyhľadávaniami za mesiac. A ak bude heker úspešný, môže aj pomocou tohto zariadenia získať kontrolu nad všetkými ostatnými inteligentnými zariadeniami v našich domácnostiach.

HOUSEHOLD ITEM:

ESTIMATED NUMBER OF MONTHLY SEARCHES ON HOW TO HACK:

1.      WIFI

87,820

2.      PCs

9,800

3.      Bluetooth speaker

2,100

4.      Security cameras

900

5.      Smart TV

530

6.      Ring doorbell

460

7.      Drone

230

8.      Thermostat

180

9.      Printer

120

10.  Baby monitor

100


Spoluzakladateľ digitálneho marketingu Reboot Shai Aharony poskytol nasledujúci komentár k práci z domu a k tomu, ako to môže viesť k väčším hrozbám počítačovej kriminality: „Nie je žiadnym prekvapením, že počítače patria medzi desať domácich technológií, ktoré môžu byť heknuté, pretože milióny z nás teraz pracujú z domu na svojich osobných alebo pracovných počítačoch, a preto sa stávame oveľa ľahšími cieľmi hekerov. Zvyšuje sa pravdepodobnosť straty alebo krádeže dát, pretože pre zamestnávateľov bude čoraz ťažšie monitorovať a chrániť zariadenie. Pri práci z osobných počítačov tiež chýbajú zvyčajné zabudované bezpečnostné opatrenia. Nová realita vzdialenej práce je skvelou správou pre kybernetických zločincov, ktorí sú pripravení zúročiť vašu nedostatočnú bezpečnosť. Patrí sem použitie vašej osobnej siete WIFI na vzdialený prístup k podnikovým zdrojom bez pomoci firemného IT. Pre hekera môže byť prekvapivo ľahké preniknúť do siete WIFI, a preto neudivuje, že je na vrchole zoznamu s 87.200 vyhľadávajúcimi, ktorí chcú vedieť, ako to urobiť úspešne.“

IKEA: Nebezpečné HEROISK a TALRIKA

Spoločnosť IKEA žiada všetkých zákazníkov, ktorí si kúpili taniere, misky a  hrnčeky HEROISK alebo TALRIKA, aby ich prestali používať. Pri ich používaní hrozí hrozí prasknutie, v dôsledku čoho môžu vzniknúť u používateľov popáleniny. Zákazníci môžu požiadať o  vrátenie peňazí v plnej výške.

IKEA sa rozhodla stiahnuť z predaja taniere, misky a hrnčeky HEROISK a TALRIKA preventívne. Môžu totiž prasknúť a v prípade horúceho obsahu spôsobiť popáleniny. Napriek skutočnosti, že všetky výrobky spoločnosť testuje a musia byť v súlade s platnými normami a legislatívou, obdržala hlásenia o tom, že pri týchto výrobkoch došlo k prasknutiu.

Výrobky zo série HEROISK a TALRIKA je možné vrátiť v obchodnom dome IKEA, kde budú zákazníkom vrátené peniaze v plnej výške. Doklad o kúpe (pokladničný blok) nie je v tomto prípade nutné predložiť. Viac informácií získate na tel. č. 02/48 226 111.

utorok 18. mája 2021

Čierne skrinky: Už aj vo vlakoch

Slovensko nainštaluje do regionálnych vlakov 54 rádiostaníc a 88 tzv. BlackBoxov. Zámerom je vyššia bezpečnosť, lepšia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečingom ako aj v prípade nehody jej rýchlejšie odstránenie, vyšetrenie a zníženie meškania ďalších vlakov v dôsledku nehody. Železničná spoločnosť Slovensko má na financovanie projektu zmluvou dohodnutý príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 5 miliónov eur. Realizácia je plánovaná do novembra 2023. 

V rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel“ budú nainštalované rádiostanice do železničných koľajových vozidiel radu 736, 812, 813, 425 a 840, ktoré umožnia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečerom, výpravcom bez potreby mobilného signálu.

BlackBoxy zaznamenávajú zvuk zo stanovišťa rušňovodiča a videozáznam z kamier z čelného pohľadu na trať a videozáznamu priestoru styku zberača a trolejového vedenia. Tzv. „čierne skrinky“ uľahčia vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí. V prípade kamerového alebo akustického záznamu je toto vyšetrovanie jednoduchšie, rýchlejšie a jednoznačnejšie, čo sa pozitívne prejaví aj na kratšom meškaní vlaku spôsobeného nehodou, resp. inou mimoriadnou situáciou. Zariadenia BlackBox umožnia vypracovať analýzu nehodovosti a prijatie rôznych opatrení.


EU: Usmernenia pre akvakultúru

Každý štvrtý produkt z morských plodov spotrebovaný v Európe pochádza z akvakultúry. Väčšina týchto produktov sa však do Európskej únie (EÚ) dováža (približne 60 % celkovej ponuky). Z akvakultúry EÚ pochádza celkovo len 10 % morských plodov spotrebovaných v EÚ. Produkcia akvakultúry v EÚ sa od roku 2007 zvýšila len o 6 %. V roku 2018 objem predaja predstavoval 1,2 milióna ton a dosiahol sa obrat vo výške 4,1 miliardy EUR. Príspevok EÚ k svetovej produkcii akvakultúry predstavoval v roku 2018 menej ako 2 % celosvetovej produkcie (FAO 2020). 

Európska komisia prijala nové strategické usmernenia pre udržateľnú a konkurencieschopnú akvakultúru v EÚ. Poskytujú víziu pre rozvoj tohto odvetvia spôsobom, ktorý priamo prispieva k Európskej zelenej dohode, a najmä k stratégii „z farmy na stôl“.  Stanovujú sa v nich štyri vzájomne súvisiace ciele pre ďalší rozvoj akvakultúry v EÚ:
  • Posilňovanie odolnosti a konkurencieschopnosti.
  • Zapojenie tohto odvetvia do zelenej transformácie.
  • Zabezpečenie spoločenskej akceptácie a informovanie spotrebiteľov.
  • Rozširovanie poznatkov a miery inovácie.
Ďalším zámerom je docieliť výrazné zvýšenie podielu ekologickej akvakultúry na úrovni EÚ. Ako sa uvádza v nedávno uverejnenom akčnom pláne ekologického poľnohospodárstva, ekologická akvakultúra je stále pomerne novým odvetvím, ale má významný potenciál pre rast. 

Vzhľadom na výzvy a príležitosti odvetvia akvakultúry v EÚ sa v usmerneniach navrhujú konkrétne opatrenia týkajúce sa viacerých oblastí vrátane prístupu k priestoru a vode, zdravia ľudí a zvierat, environmentálneho správania, zmeny klímy, dobrých životných podmienok zvierat, regulačného a správneho rámca a poskytovania informácií o akvakultúre EÚ. Komisia navrhuje vypracovať podrobné usmerňujúce dokumenty týkajúce sa osvedčených postupov v najdôležitejších oblastiach. Takisto plánuje zriadiť osobitný mechanizmus pomoci v oblasti akvakultúry, ktorý bude poskytovať podporu pri vypracúvaní týchto usmerňujúcich dokumentov, ako aj pri vykonávaní v nich opísaných osvedčených postupov. Členské štáty EÚ nabáda, aby do (prebiehajúceho) preskúmania svojich národných strategických plánov pre toto odvetvie zahrnuli zvýšenie objemu ekologickej produkcie akvakultúry a aby podporovali tento typ produkcie akvakultúry časťou finančných prostriedkov dostupných v rámci Európskeho námorného, rybárskeho a akvakultúrneho fondu (ENRAF).


Novinka: Proti on-line podvodom

Falošné súťaže, internetové odkazy vyzývajúce na kliknutie, žiadosti o zaslanie čísla kreditnej karty či príbehy vymyslených amerických vojakov... On-line podvody sa nevyhýbajú ani slovenským používateľom internetu. V novej kampani na sociálnych sieťach bude polícia zverejňovať odporúčania aj príklady podvodných konaní.

V prvom týždni polícia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou priblíži typ podvodu, ktorý zneužíva mená známych osobností na podvodné súťaže. V minulosti už polícia zachytila prípady, kedy boli v mene prezidentky založené falošné stránky s vymyslenými súťažami. Kampaň bude prebiehať 8 týždňov a bude súčasťou odborných prednášok policajných preventistov pre žiakov základných škôl, stredoškolákov, seniorov používajúcich moderné technológie a ďalšie ohrozené skupiny.

On-line podvody sú podľa polície fenoménom 21. storočia.  Podvodníci, ktorí často pochádzajú zo zahraničia, sú schopní svojim konaním spôsobiť škodu u jednej obete aj vo výške státisícov eur. Je dôležité, aby obete takýchto podvodov išli na najbližší policajný útvar celú vec nahlásiť. A keďže niekedy je takmer nemožné postihnúť páchateľa, ktorý sa nachádza tisícky kilometrov od nášho územia, kľúčová zostáva prevencia.

Upozorňujeme: Falošný web Finančnej správy

Finančná správa upozorňuje na nových podvodníkov, ktorí chcú v jej mene zneužiť osobné údaje a vylákať peniaze. Neznámy páchateľ vytvoril podvodnú webstránku v mene finančnej správy. Prostredníctvom tejto falošnej webstránky sa od klientov snaží vylákať osobné údaje po vyplnení zverejneného formulára na vrátenie platby. 

Finančná správa chce informovať verejnosť o týchto podvodných praktikách, aby občania zbytočne neprichádzali o svoje peniaze a nenaleteli podvodníkom, ktorí ich chcú len zneužiť. Vyzýva verejnosť, aby takéto formuláre nevypisovali a obrátili sa na políciu. 

Zárároveň klientom odporúča, aby za žiadnych okolností nevypisovali svoje osobné údaje / prihlasovacie údaje do webstránok, ktoré sú ľubovoľným spôsobom podozrivé, alebo nemajú dôvod požadovať podobné informácie. Najnovší pokus podvodníkov sa už rieši v spolupráci s kompetentnými orgánmi.

pondelok 17. mája 2021

COVID-19: Nežiadúce účinky na Slovensku

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zverejnil na svojom webe aktuálnu štatistiku (k 13. 5.) o nežiaducich účinkoch očkovania proti novému koronavírusu na Slovensku. Celkovo eviduje 4.492 hlásených podozrení na takéto nežiaduce účinky, pričom 272 je klasifikovaných ako závažné (6,1 % hlásení). 

Najčastejšie hlásené nežiaduce závažné účinky bol pretrvávajúci zvýšený krvný tlak, a to najmä u pacientov liečených na hypertenziu. Ďalej sa objavili prekolapsový stav, kolaps, trombóza, pľúcna embólia, alergické reakcie, dočasná paralýza či krátkodobá strata vedomia. Objaviť sa môže aj epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu. Medzi závažné nežiaduce účinky zaradil ŠÚKL aj prípady zlyhania očkovania. Výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia od celkového zdravotného stavu konkrétneho človeka, ako aj od jeho veku, pričom všeobecne sú nežiaduce reakcie po očkovaní u ľudí vo vyššom veku menej časté a menej intenzívne. Svoj vplyv majú tiež iné, súbežne užívané lieky, imunitná reakcia, a v niektorých prípadoch aj psychické nastavenie očkovaného.


Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bolo k 13. 5. 2021 na Slovensku prvou dávkou zaočkovaných 1.326.765 osôb a druhou dávkou 616.767 osôb.

EU: Konzultácia a diskusia o digitálnych zásadách

Cieľom novej konzultácie Európskej komisie, ktorá bude prebiehať do 2. septembra 2021, je otvoriť rozsiahlu spoločenskú diskusiu a zhromaždiť názory občanov, mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, podnikov, správnych orgánov a všetkých zainteresovaných strán. Európska únia (EÚ) a členské štáty sa budú týmito zásadami riadiť pri navrhovaní digitálnych pravidiel a predpisov s cieľom sprístupniť výhody digitalizácie všetkým občanom.

Európska komisia predstavila 9. marca t.r. v oznámení Digitálny kompas: digitálne desaťročie na európsky spôsob svoju víziu digitálnej transformácie Európy do roku 2030 a navrhla vypracovať súbor digitálnych zásad. Tie sa týkajú oblastí, akými sú prístup k internetovým službám, bezpečnému a dôveryhodnému on-line prostrediu, digitálnym zdravotníckym službám, digitálnym verejným službám a verejnej správe, ktoré sú zamerané na ľudí. Všetky zainteresované osoby a strany môžu vyjadriť svoj názor aj na digitálne vzdelávanie a zručnosti, ktoré ľudia potrebujú na aktívnu účasť v spoločnosti a na demokratických procesoch, ako aj na etické zásady pre algoritmy zamerané na človeka, ochranu a posilnenie postavenia detí a mladých ľudí v on-line priestore alebo digitálne systémy a zariadenia, ktoré berú ohľad na životné prostredie. Zároveň môžu navrhovať alternatívne formulácie alebo rozpracovať ďalšie možné zásady.

Spomínané zásady budú dopĺňať existujúce práva, ktoré už chránia a posilňujú postavenie Európanov v on-line prostredí, napr. ochrana osobných údajov a súkromia, sloboda prejavu, sloboda zakladať podniky a podnikať on-line alebo ochrana výsledkov tvorivej činnosti. Tento prístup ide ruka v ruke s nedávnym návrhom o umelej inteligencii, ktorým sa komisia snaží zabezpečiť, aby používanie tejto technológie v EÚ vzbudzovalo u ľudí dôveru a bolo zamerané na človeka. Príspevky zaslané do verejnej konzultácie budú podkladom pre návrh Európskej komisie na spoločné medziinštitucionálne vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o digitálnych zásadách. Návrh by sa mal vypracovať do konca roku 2021.

SR: Inflácia v apríli vzrástla na 1,6 %

Inflácia sa na Slovensku zvýšila tretí mesiac za sebou: v apríli 2021 boli ceny medziročne vyššie o 1,6 %. Kým v medziročnom porovnaní ťahali ceny nahor palivá s rastom až o 19,5 % a tabakové výrobky, v medzimesačnom porovnaní to boli najmä vyššie ceny potravín o 0,6 %.

Rast spotrebiteľských cien v apríli bol na Slovensku vyšší než v predošlé mesiace (marcová inflácia 1,4 %), stále však bola dynamika rastu cien oveľa nižšia než pred rokom či pred dvoma - v apríli 2020 na úrovni 2,1 %. Medzimesačne sa zvýšili ceny potravín, pričom nárast cien bol vo všetkých deviatich sledovaných zložkách (skupinách) potravinových výrobkov, najvýraznejšie pri mliečnych výrobkoch, zelenine a mäse. Ceny mäsa a zeleniny boli naďalej nižšie ako pred rokom a mliečne výrobky boli na úrovni vlaňajšieho apríla. Medzimesačne pokračovalo zdražovanie pohonných hmôt, ale už pomalšie ako predošlé mesiace. Celkovo na medziročnej úrovni boli pohonné hmoty drahšie takmer o pätinu, ale tento stav z časti ovplyvnil aj fakt, že pred rokom v apríli ceny pohonných hmôt prudšie klesali v dôsledku rýchleho zabrzdenia spotreby počas opatrení prvej vlny pandémie.

Medzimesačný rast cien sa oproti marcu mierne spomalil na 0,2 % (v marci ceny medzimesačne vzrástli o 0,5 %). Najvýraznejší vplyv na vývoj mali predovšetkým vyššie ceny v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, a to najmä ceny v skupine potraviny o 0,6 %. Medzimesačne vyššie ceny sa prejavili najmä v položke zelenina o 1,7 %, mlieko, syry a vajcia o 1,1 % aj mäso o 0,4 %. Naopak, pokles zaznamenali ceny nealkoholických nápojov o 0,2 %. K medzimesačnému výsledku prispeli aj vyššie ceny nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 1,5 % v rámci odboru nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, ako aj zvýšenie cien v odbore doprava o 0,1. Zvyšovanie pokračovalo počas apríla pri cenách palív a mazadiel (pohonné hmoty), medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,9 %, čo je však výrazne nižšie tempo rastu ako v predošlých mesiacoch tohto roka. V podielovo najvýznamnejšej zložke - v cenách za bývanie a energie sa ceny v porovnaní s marcom zvýšili 0,1 %, hlavne vplyvom rastu cien imputovaného nájomného, ako aj za údržbu a opravu obydlia. Ceny energií zostali na medzimesačnej úrovni nezmenené. K zmierneniu rastu cien v apríli prispeli nižšie ceny za celý odbor alkoholické nápoje a tabak o 0,1 %, a to pokles cien piva o 0,6 % a vína o 0,4 %. K poklesu došlo aj v odbore zdravotníctvo o 0,2 %, hlavne vplyvom nižších cien za farmaceutické výrobky o 0,3 %. Index spotrebiteľských cien sa v apríli oproti marcu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %.

Aprílovú medziročnú hodnotu inflácie, ktorá vzrástla na úroveň 1,6 %, ovplyvnili odbory s nižšou váhou v rámci spotrebného koša. Rast inflácie bol výsledkom najmä medziročne vyšších cien tabakových výrobkov o 16,5 % (druhý mesiac po sebe), čo ovplyvnilo aj celkovú mieru rastu cien v celom odbore alkoholické nápoje a tabak o 8,7 %. Druhou skupinou, ktorá významne ťahala infláciu hore, boli ceny palív a mazadiel o 19,5 %, v rámci odboru doprava. Ceny benzínu a nafty rastú intenzívnejšie od začiatku roka, v apríli medziročnú mieru zvýšenia cien ovplyvnil aj fakt, že pred rokom ceny prudšie klesali v dôsledku prvej vlny pandémie. Vplyv na celkovú úroveň infláciu mali tiež rastúce ceny v rámci odboru rozličné tovary a služby, rástli ceny na osobnú starostlivosť o 2,9 % a tiež finančné služby (bankové poplatky) o 2,1 %. Z iných odborov sme si viac ako pred rokom priplatili aj za predprimárne a primárne vzdelávanie o 7,1 % či za nábytok a bytové zariadenie o 2,6 %. Tieto druhy tovarov a služieb výraznejšie zvýšili ceny v predošlých mesiacoch. Dva odbory, ktoré predstavujú najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných zložiek (odborov) spotrebného koša - potraviny a alkoholické nápoje a bývania a energie, boli medziročne v poklese a tlmili rast medziročnej inflácie. V najsledovanejšom odbore spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, infláciu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny zeleniny o 7,6 %, ovocia o 7 % a mäsa o 1,3 %. Viac, ako v apríli pred rokom, sme zaplatili napríklad za chlieb a obilniny o 0,4 %, ryby o 2,9 % aj za minerálne vody, nealkoholické nápoje a šťavy o 2 %. V odbore bývanie a energie sa na medziročnej úrovni už štvrtý mesiac za sebou prejavoval vplyv januárového výraznejšieho zníženia cien plynu a elektriny, plyn o 9,6 % a elektrina o 4,2 %. Naopak, rast cien zotrval za zber smetí, i keď sa zmiernil na úroveň 6,5 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,1 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,2 %, za domácnosti dôchodcov o 0,8 %, za nízkopríjmové domácnosti o 1,1 %. Index spotrebiteľských cien sa v apríli 2021 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,7 %, za domácnosti dôchodcov o 1,1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,5 %.

Novinka: Aplikácia Učko

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so vzdelávacím programom Digital League vytvorili bezplatnú mobilnú aplikáciu. Cieľom je pomáhať pedagogickej komunite orientovať sa v uverejňovaných rozhodnutiach či usmerneniach a sprostredkovať informácie o plánovaných, ako aj realizovaných webinároch a ďalších podporných nástrojoch. Aplikácia je priamo prepojená s portálom Učíme na diaľku, ktorý slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie ministerstva školstva, a podpory pre učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov a ďalších pedagogických aj odborných zamestnancov počas pandemickej situácie.

Portál Učíme na diaľku pravidelne komunikuje novoprijaté usmernenia a odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho organizácií. Učiteľom, riaditeľom, zriaďovateľom aj rodičom ponúka v krízovej situácii pomoc prostredníctvom mailového poradenstva aj prehľadu využiteľných zdrojov, nástrojov na tvorbu a vedenie výučby na diaľku, ako aj po návrate žiakov do škôl. Ambíciu zjednodušiť učiteľom prístup k informáciám týkajúcich sa fungovania škôl počas pandemickej situácie a podporiť ich v kritických obdobiach má mobilná aplikácia Učko. Priamo do mobilných zariadení prinesie pedagógom novinky z portálu formou informácií o rozhodnutiach ministra, manuáloch či usmerneniach pre školy z dielne rezortu školstva, ako aj informácie o pripravovaných webinároch. Rovnako je prostredníctvom Učka možné využiť službu virtuálneho poradenstva.

Aplikáciu bezodplatne vyvinuli účastníci vzdelávacieho programu Digital League. Po zapracovaní spätnej väzby od testerov je Učko pripravené slúžiť svojmu zámeru a pomôcť zlepšiť informovanosť zamestnancov v školstve. K dispozícii na stiahnutie zdarma je v Apple Store a Google Play. Po vyplnení základných údajov bude používateľovi zobrazovať informácie podľa regiónu, v ktorom sa nachádza, či typu školského zariadenia, v ktorom pôsobí.