piatok 28. júla 2017

Ransomvér: Až v 40% všetkých spamov  
Zašifrovanie firemných dát hrozí najviac z nevyžiadanej pošty, nemožno však podceniť ani web, USB pamäte a neaktualizované systémy. 

Podľa GFI Software je najčastejším spôsobom napadnutia podnikových počítačov ransomvérom nevyžiadaná pošta, ktorá je zodpovedná za takmer 60% ransomvérových infekcií. Napriek tomu by sa SMB spoločnosti mali sústreďovať aj na ochranu pred ďalšími útokmi prichádzajúcimi z webu, USB pamätí a prostredníctvom neaktualizovaných systémov.  

Zo súhrnných údajov vyplýva:
- 59% ransomvérových infekcií v roku 2016 prišlo do firiem prostredníctvom elektronickej pošty;
- 40% všetkých spamových emailov obsahovalo ransomvér;
- škody spôsobené ransomvérom vzrástli z 24 miliónov dolárov v roku 2015 na 1 miliardu dolárov v roku 2016;
- podľa údajov americkej National Cyber Security Alliance 60% malých firiem, ktoré sa stali obeťou vážneho kybernetického útoku, do 6 mesiacov skrachovalo.  

Hlavná pozornosť by teda mala byť venovaná filtrovaniu elektronickej pošty prichádzajúcej do podniku, kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo, avšak podceniť sa nemôžu ani iné vektory útoku. Odborníci odporúčajú využívať špecializované automatizované nástroje na pravidelnú aktualizáciu, na sledovanie výmenných pamäťových médií a filtrovanie prístupu k potenciálne nebezpečným webovým stránkam.
Upozorňujeme: Register partnerov verejného sektora
Všetky spoločnosti, ktoré chcú obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100-tisíc eur, alebo v prípade opakovaného plnenia 250-tisíc eur, musia byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora.

Uvedenú povinnosť zaviedol zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) účinný od 1. februára 2017.  Zákon zároveň obsahuje prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. júla 2017. V praxi to znamená, že do daného termínu musia byť v Registri partnerov verejného sektora zapísané všetky osoby, ktoré so štátom obchodovali ešte pred účinnosťou zákona, majú platne uzatvorené zmluvy a spĺňajú stanovený finančný limit. Rovnakú lehotu majú aj tie osoby, ktoré boli do účinnosti zákona zapísané v Registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Údaje z Registra koncových užívateľ výhod sa síce do Registra partnerov verejného sektora transformovali automaticky, ale osoby musia do konca prechodného obdobia zabezpečiť zosúladenie zapisovaných údajov s novou právnou úpravou a overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod prostredníctvom oprávnenej osoby. Oprávnená osoba vykonáva v rámci registračného konania všetky úkony (prvozápis, zmena, výmaz) a zároveň zodpovedá za správnosť a úplnosť registrovaných údajov.

Povinnosť registrácie sa za predpokladu splnenia finančného limitu týka aj zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, držiteľov banského oprávnenia a povolenia na podnikanie v zmysle zákona o energetike a tiež osôb poverených správcom výberu úhrady diaľničnej známky a mýta.

Nesplnenie uvedených povinností do 31. júla 2017 môže mať za následok výmaz z registra, odstúpenie štátu od zmluvy alebo bez hrozby sankcie skončenie plnenia zmluvných povinností.
Aktuálne: Slováci dôverujú najviac domácim potravinám
Podľa prieskumu pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) považuje 59% opýtaných slovenské potraviny za kvalitnejšie ako zahraničné a 25% za rovnako kvalitné. Najčastejším dôvodom uvádzajú čerstvosť (48%) a prísnejšiu kontrolu (41%). Napriek tomu počet vystavení slovenských výrobkov v obchodoch dosiahol len 37%.

Spotrebitelia vnímajú pôvod slovenských potravín najcitlivejšie pri mäse (59%) a pri mliečnych výrobkoch (50%). Za dôležitý ho považuje u mlieka štvrtina (34%) opýtaných, avšak u mliečnych výrobkov až polovica (50%). Slovenský pôvod vajec uprednostní 30% respondentov, o niečo menej (22%) u hydiny. Obdobne 30% uviedlo, že slovenský pôvod je pre nich dôležitý pri nákupe zeleniny, kým slovenské ovocie uviedlo len 19% opýtaných. Pri trvanlivých druhoch potravín je miera dôležitosti slovenského pôvodu v rozmedzí 8 – 14%. Najmenej je slovenský pôvod dôležitý pri pochutinách a nápojoch (alkoholických aj nealkoholických). Len 6% opýtaných uviedlo, že slovenský pôvod ich nezaujíma a nie je dôležitý pri žiadnom druhu potravín.

Dlhodobým cieľom rezortu pôdohospodárstva je zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch reťazcov. Na podporu predaja slovenských potravín sa realizuje viacero projektov. Tohtoročnou novinkou budú regionálne pulty, vďaka ktorým môžu lokálni producenti potravín dodávať svoje potraviny do obchodov vo vzdialenosti 50 kilometrov.

štvrtok 27. júla 2017

Trend: Digitálny podpis
Podľa prieskumu Gfk medzi IT manažérmi, riaditeľmi a majiteľmi firiem využíva u nás v súčasnosti systém pre digitálne podpisovanie 38% spoločností. Za prínosný ho považujú viac ako tri štvrtiny respondentov (78%).

Digitalizácia papierov vrátane digitálneho podpisovania má pre spoločnosti dve hlavné výhody. Prvou sú dosahované úspory. Napríklad ČSOB leasing zavedením elektronického podpisovania dokumentov znižuje spotrebu papiera a s ňou súvisiace náklady. Ročne dokáže ušetriť až 1,5 milióna listov papiera. Druhý veľký prínos elektronického podpisovania spočíva v urýchlení obchodného cyklu a zvýšení úspešnosti uzavretých kontraktov. Ak totiž obchodník dokáže s klientom podpísať zmluvu okamžite, znižuje riziko, že si zákazník svoj záujem rozmyslí.  

Zmluvy, objednávky alebo preberacie protokoly je možné podpisovať dotykovým perom priamo na obrazovku tabletu. Zaznamenaný vlastnoručný podpis vrátane biometrických prvkov následne spojí s podpisovaným dokumentom, ktorý sa tak môže ihneď preniesť na firemný server a sprístupniť kolegom na ďalšie spracovanie. Firmy vďaka tomu zefektívňujú prácu obchodníkov, zjednodušujú procesy asset manažmentu, aj spracovanie a správu dokumentov a v neposlednom rade znižujú náklady.

Prieskum Gfk na vzorke vyše sto respondentov mapoval nielen využívanie digitálnych technológií vo firmách, ale tiež plánované investície. Do riešení pre digitálne podpisovanie dokumentov mieni v najbližších 3 až 5 rokoch investovať na Slovensku 16% spoločností. Najväčší záujem prejavili organizácie o cloudové (31%) a mobilné riešenia (27%), štvrtina chce tiež investovať do systémov pre digitalizáciu a manažment dokumentov.
SR: Mobilná appka na výlety
Počas leta plánujete zrejme aj výlety po Slovensku. Ak radi svoje zážitky, fotografie a videá zdieľate na sociálnych sieťach, potrebujete kvalitné internetové pripojenie. Ako zistiť, či je dostupné práve tam, kam sa chystáte?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporúča webovú stránku www.meracinternetu.sk. Ak na niektorých miestach z mapy ešte nie sú viditeľné výsledky meraní kvality internetového pripojenia, môžete sa stať priekopníkmi. Stačí si stiahnuť bezplatnú mobilnú aplikáciu MobilTest a urobiť prvé merania.

Výsledky meraní pomôžu aj ďalším turistom, ktorí danú lokalitu plánujú navštíviť. Čím viac meraní sa urobí, tým užitočnejšia bude aplikácia pre všetkých používateľov. Krátke video je zverejnené na YouTube. Webové rozhranie a mobilná appka sú pritom k dispozícii aj v angličtine.
Aktuálne: Najčastejšie sa falšujú 50 eurové bankovky
V prvom polroku 2017 bolo podľa údajov ECB a NBS na Slovensku zadržaných 1.507 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom 2016 je to viac než 10% nárast. V obehu bolo zadržaných približne 85% falzifikátov.

Najväčší podiel tvorili falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (59,7%) a 20 EUR (13,5%). V prvom polroku sa tiež zvýšil výskyt falzifikátov 500 EUR (10,2%). Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek tomu je možné ich odhaliť aj bez použitia technických pomôcok a prezrú sa hmatom – pohľadom – naklonením.

Na Slovensku bolo zároveň zadržaných 574 kusov falzifikátov eurových mincí: najväčší podiel tvorili 2 eurové mince (67,6%). Všetky boli zadržané v obehu. Z hľadiska kvality vyhotovenia ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné ich odhaliť. Najdostupnejšou pomôckou je jednoduchý magnet. Euromince 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri 2 eurových minciach je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

streda 26. júla 2017

EU: Záujem o cezhraničné internetové nákupy narastá
Ako ukázala nová Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských podmienok 2017, čoraz viac spotrebiteľov EÚ nakupuje cez internet a ich dôvera v elektronický obchod sa dramaticky zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ.


Za posledných desať rokov sa tak podiel Európanov, ktorí nakupujú cez internet, takmer zdvojnásobil (z 29,7% v roku 2007 na 55% v roku 2017). Na Slovensku v roku 2016 nakupovalo cez internet 56,3% opýtaných, pričom v roku 2007 to bolo len 16% opýtaných. Zvýšila sa tiež informovanosť spotrebiteľov o svojich právach. Plne oboznámených so svojimi základnými právami je v priemere 13 spotrebiteľov (od roku 2014 nárast o 3,6 percentuálneho bodu). Slovensko v rámci EÚ dokonca dosiahlo najlepšie hodnotenie ohľadom znalosti svojich spotrebiteľských práv, keď v priemere až 60% opýtaných odpovedalo správne na všetky otázky v tejto oblasti. Horšie je to s dôverou Slovákov v to, že im vládne či mimovládne spotrebiteľské organizácie pomôžu pri ochrane ich spotrebiteľských práv – týmto podľa prieskumu dôveruje len 57% opýtaných, pričom priemer EÚ bol 72%.

Hodnotiaca tabuľka zároveň ukázala, že maloobchodníci stále nie sú ochotní rozšíriť svoje obchodné aktivity na internete a naďalej majú obavy predávať svoj tovar online spotrebiteľom v iných krajinách EÚ. Ako dôvod najčastejšie uviedli vyššie riziko podvodu a neplatenia pri cezhraničnom predaji, odlišné daňové predpisy či rozdiely vo vnútroštátnom zmluvnom práve a v pravidlách na ochranu spotrebiteľa. Európska komisia preto predložila návrh týkajúci sa moderných digitálnych zmluvných pravidiel na zosúladenie zmluvných pravidiel pre online predaj tovaru, ktorého cieľom je uľahčiť prístup k digitálnemu obsahu a online predaju v rámci EÚ. Zároveň od 14. júla tohto roku zdokonalila konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré v súčasnosti umožňuje spotrebiteľom využívať výhody zrýchleného postupu vybavovania sťažností cez internet pre nároky do výšky 5.000 eur. Komisia tiež podporuje mimosúdne urovnania pomocou platformy na riešenie sporov online, ktorá ponúka jednoduchý prístup cez internet k subjektom alternatívneho riešenia sporov v prípade elektronických transakcií.
Trend: Pranky a hauly vo svete Youtube
Youtuberi, blogeri, instagrameri sú fenoménom doby. Ide o celebrity, ktoré sú v očiach mladých mileniálov TOP STARS. Napokon každá generácia mala svoje hudobné idoly, hercov, športovcov, neskôr hviezdičky z reality show a teraz už aj digitálne celebrity...

Ostáva veriť, že aj oni snáď dospejú so svojim publikom. Možno však aj sami nájdete na Youtube inšpiráciu, napríklad ako očistiť mango, nakrájať cibuľu nadrobno, alebo si pozriete najsledovanejšie hudobné video.

Aby ste sa v digitálnom svete úplne nestratili, máme pripravený aj mini slovník najpoužívanejších výrazov:

Flamy (flejmy) = z anglického slova flame – plameň. Flejmy sú nepríjemné komentáre v diskusiách na sociálnych sieťach, po ktorých doslova vzplaniete hnevom alebo zhoríte od hanby.
Trolovať = zákerne si robiť z niekoho srandu, vysmievať sa niekomu.
Deep shit = prejsť v konverzácii na hlbokú, vážnu tému.
Obvi = je to zrejmé, z anglického slova obvious.
Pranky = vtipné videa, kde ide o to, niekoho nachytať.
Haul = druh príspevku na YouTube, kde youtuberky ukazujú to, čo si práve kúpili.
#ootd /#motd = z anglického outfit- alebo make-up of the day. V preklade make-up alebo outfit dňa.
Whatever = akokoľvek, je mi to jedno.
Cute (kjút) = z angličtiny, roztomilé, zlaté.
LOL = skratka z angl. laughing out loud – smiať sa nahlas.
OMG = skratka z angl. Oh my god – O môj bože.
Like a boss = z angličtiny, „ako pán“, „jak pánko“, „na pána“, má ťažkú situáciu pod kontrolou.
Mem, giphy = obrázková komunikácia.
Aktuálne: Plytvanie potravinami
Podľa OSN sa až tretina všetkého jedla skazí, alebo sa vôbec neskonzumuje. Ovocie a zelenina sú pritom najčastejšie vyhodenými potravinami kvôli rýchlej strate čerstvosti a nedostatku umelých konzervačných látok.

Chladiace technológie dramaticky premenili vývoj spoločnosti, pretože chladničky umožnili ľuďom posun od agrárneho životného štýlu k životu v urbanistickom prostredí. Ale aj chladničky majú svoje limity. Náhle teplotné zmeny môžu spôsobiť pokazenie potravín, zvlášť ovocia a zeleniny, aj keď sú uložené v chladničke. Dnes sa tak zhruba 1,3 miliardy ton potravín vyhodí alebo znehodnotí, čo predstavuje hodnotu cca 680 miliárd dolárov vo vyspelých krajinách a 310 miliárd dolárov v krajinách rozvojových.

Pre maximálny účinok musia byť chladničky dobre chránené pred vonkajšími zmenami teplôt, aby udržiavali konštantnú teplotu. Zmeny vo vnútri majú totiž najväčší vplyv na trvanlivosť skladovaného jedla. Presvedčili sa o tom aj hudobníci z London Vegetable Orchestra (LVO). Netradičný orchester vytvára hraním na jedlé nástroje takzvanú zelenú symfóniu. Po využití chladničky s patentovanou technológiou invertorového lineárneho kompresora sa na ich nástrojoch počas týždňa neprejavila žiadna zmena zvuku.
 
 

utorok 25. júla 2017

Radíme: Nezničte si leto dažďom
Jazda v daždivom počasí môže byť veľmi nebezpečná. Aj skúsený vodič môže urobiť chybu a dostať šmyk. Čo je teda dôležité dodržať pri jazde na mokrej vozovke?

Akvaplaning, alebo strata kontaktu s vozovkou pri jazde za mokra je častou príčinou dopravných nehôd. Hovoríme aj o tzv. plávaní na vozovke, ktorú spôsobuje intenzívny dážď, príliš rýchla jazda či nedostatočná hĺbka dezénu. Celoeurópsky legislatívny štandard stanovuje minimálnu hĺbku dezénu v Európe pri letných pneumatikách 1,6 mm. Pri tomto zákonom povolenom minime dezénu ale vodný klin bráni pneumatike v kontakte s vozovkou, brzdná dráha sa zásadne predlžuje a vzniká vysoké riziko akvaplaningu. „Pri hĺbke dezénu 1,6 mm sa brzdná dráha pri zostatkovej rýchlosti 44 km/h predlžuje až o takmer 18,6 m, čo predstavuje dĺžku asi štyroch automobilov. Preto sa odporúča dezén pravidelne kontrolovať a pneumatiky vymieňať už pri zvyškovej hĺbke dezénu 3 mm. Aj pri hĺbke dezénu 3 mm je brzdná dráha v porovnaní s novými pneumatikami o 9,5 m dlhšia. Ak sa však rozhodnete dojazdiť svoje pneumatiky do zákonného limitu 1,6 mm, výrazne obmedzte rýchlosť pri intenzívnom daždi“, radí Juraj Ižvolt. Vodiči tiež podceňujú kontrolu geometrie, avšak nesprávna geometria náprav výrazne skracuje životnosť pneumatík, pretože sa nesúmerne opotrebováva dezén plášťa.  

Pneumatiky sú kľúčovým faktorom pre celkové jazdné vlastnosti a preto je potrebné  pravidelne kontrolovať hĺbku dezénu a aj tlak. Dobrý hustiaci tlak predlžuje ich životnosť, ovplyvňuje tiež spotrebu paliva a jazdné vlastnosti. Až 50% vozidiel pritom jazdí so zlým hustiacim tlakom. Títo vodiči majú priemerne až o 10% vyššiu spotrebu paliva, ale aj životnosť pneumatiky je až o 30% kratšia. Navyše chybný tlak v pneumatikách značne zvyšuje riziko dopravnej nehody. Kontrolujte preto tlak v pneumatikách každé dva týždne a nezabudnite ani na rezervnú pneumatiku. Oplatí sa skontrolovať aj funkčnosť heveru, pretože bez neho chybnú pneumatiku vymeníte len ťažko.
Trend: Jedine cestovanie ťa urobí skutočne bohatším - LOL
Obľúbený a najzásadnejší citát generácie Y. Neprešiel ani mesiac, čo si vybalili kufre a už zase vymýšľajú, kam by vyrazili. Pokračujeme v charakteristike generácie Mileniálov.

Mileniál nemá zavreté hranice, nikdy to nepocítil a historky o výjazdných doložkách sú pre neho sci-fi. Lacné letenky dokáže zohnať do pár klikov a rovnako aj ubytovanie, najčastejšie v hosteli či cez webovú službu Airbnb, ktorá sprostredkováva celosvetovo ubytovanie v domácnostiach. Jazyk už tiež prestáva byť bariérou, hranice sa zmazávajú a niet sa čomu diviť, že vo voľnom čase mladí najradšej cestujú niekoľkokrát ročne. Všetko je preňho o zážitkoch.

Svoju prácu musíš milovať - like a boss
Chápeme, že ste chceli mať zo svojej ratolesti právnika či lekára a teraz ste mierne znepokojení, keď vám pred nosom máva ponukou brigády vo fastfoode. Mileniáli to majú so zamestnaním nasledovne: za prioritu považujú balans medzi zamestnaním a osobným životom a v práci sa chcú cítiť slobodne. Preto nie je prekvapením, že generácia Y len nerada obetuje svoj voľný čas a víkendy práci. Dnešní mladí striedajú zamestnania ako na bežiacom páse. Pri práci potrebujú cítiť spokojnosť a dávať do nej „celé srdiečko“. Pokiaľ to tak dlhší čas nie je, vydávajú sa na lov ideálneho zamestnania znovu. Najväčšou motiváciou je pre nich výška mzdy a hneď za tým nasleduje zaujímavosť práce a sebarealizácia v zamestnaní.
Aktuálne: Obchodný register čakajú zmeny
Zápisy, zmeny a výmaz údajov budú vykonávať nielen súdy, ale aj externí registrátori. Rozšírenie počtu registrátorov z pôvodných 8 na 150 odbremenení súdny systém a skráti priemerný čas potrebný na zapísanie obchodnej spoločnosti z 5 dní na „obratom“.

Prínosy projektu spočívajú predovšetkým v zjednodušení a skrátení úkonov súvisiacich s registráciou. Nový informačný systém bude tiež odstraňovať kolíziu viacerých návrhov týkajúcich sa tej istej spoločnosti. Zabezpečiť má 100% kvalitu a integritu dát v registri, ktoré budú použiteľné na právne účely on-line. Informácie zverejnené v rámci systému budú právne záväzné aj bez potreby výpisu z Obchodného registra.

Podporované budú aj rôzne kontroly pri registrácií, napríklad automatická kontrola voči všetkým referenčným registrom a najmä finančnej správe. V tomto kontexte bude dôležité prepojenie s registrom diskvalifikovaných osôb, ktoré umožní zablokovať vybrané úkony a výmaz existujúcich zápisov, ako aj riešenie dôsledkov zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na vyzvanie národný projekt Informačný systém Obchodného registra predstavuje 9.936.207,00 EUR. Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017.

pondelok 24. júla 2017

e-Schránka: Splnomocnenie vybavíte pár klikmi
Úradné zásielky od 1. júla už nechodia firmám do klasických schránok, ale elektronicky. Prístup do firemnej schránky majú zo zákona všetci jej štatutári. Tí ju však nemusia spravovať sami, môžu poveriť nimi zvolenú osobu. Môžu tak urobiť listinnou žiadosťou, alebo oveľa jednoduchšie elektronicky, pár klikmi. 

Záujem štatutárov o udelenie oprávnení iným osobám je enormný. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby eviduje už takmer 14 tisíc listinných žiadostí. Aktuálne prichádza vyše sto listinných žiadostí denne, čo kladie zvýšené nároky na ich spracovanie v zákonnej lehote do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Listinnú žiadosť musí navyše podpísať štatutár a overiť notár, až potom sa zasiela na úrad vlády.

Oprávnenie je pritom možné udeliť aj elektronicky, priamo v prostredí e-schránky. Stačí na to pár klikov, netreba čakať na spracovanie žiadosti a nie sú s tým spojené žiadne náklady. Videonávod, ako udeliť oprávnenie elektronicky, nájdete tu. Celým jednoduchým procesom prevedú tiež operátori kontaktného centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.
Trend: Mileniáli
Stretávate často človeka so slúchadlami a zrakom upretým do smartfónu? Počuli ste už nové slová ako komenty, insta, flejm, deep shit alebo obvi? Sú to typické výrazy generácie mileniálov...

Podľa prieskumu pre značku čokoládových tyčiniek je mileniálová populácia momentálne vo veku medzi 15 a 35 rokmi a tvoria až štvrtinu slovenskej populácie. Zvyčajne sa osamostatnia od rodičov, keď majú 25 rokov. Tí mladší si chcú hlavne užívať, baviť sa a poznávať. A práve tých zatiaľ chápeme najmenej.

Heslo na wifi a nebo nad hlavou - to je snáď obvi
Tešili ste sa celý týždeň na rodinnú večeru a keď k nej konečne došlo, tak má polovica osadenstva zrak upnutý na displej a jedinú otázku, ktorú ste dostali, bolo: „Majú tu wifi?“ Hlavnou črtou mileniálskych detí je fakt, že vyrastali v ruke s internetom. Ľahšie rozumejú technológiám, žijú s neustálym prívalom informácií a sú viac samostatní. No aj napriek tomu milujú spoločnosť, radi si užívajú vonku s priateľmi, ale vždy sú pritom jednou nohou v online svete.

Komentuj, flejmuj, a hlavne si daj bacha na deep shit
Zmierte sa s tým, že 6 až 8 hodín svojho mileniála neuvidíte. Toľko času totiž trávi na internete. Čo tam vlastne robia? S najväčšou pravdepodobnosťou si dopisujú s niekoľkými priateľmi na Facebooku (kde ich má každý v priemere až 200), zdieľa obľúbené pesničky, sleduje zaujímavé stránky, digitálne celebrity. Občas prekliknú na ďalšiu populárnu sieť Instagram, ktorá slúži hlavne na zdieľanie fotiek. Už viete, prečo fotia toľko selfies. V súvislosti s tým sa môžeme stretnúť aj so slovom „hešteg“ (angl. hashtag), ktoré označuje symbol #. Uvádza sa pri fotkách a za ním sa píšu kľúčové slová, ktoré s fotkou súvisia.
Novinka: Centrálny ekonomický systém
Implementácia nového informačného systému má Ministerstvu financií SR umožniť centrálne metodicky riadiť a usmerňovať subjekty štátnej správy, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku.

CES sa bude skladať z modulov (napr. Finančné účtovníctvo, Rozpočet, Evidencia majetku, Personalistika, Mzdy, Materiálové hospodárstvo a iné), ktorých súčasťou budú štandardizované procesy ekonomických a podporných agend subjektov štátnej správy. Do projektu bude zapojených 487 organizácií štátnej správy prostredníctvom Dohody o migrácii zapájanej organizácie do CES (nastavenie inštancie / klienta / účtovného okruhu a finálne nastavenie procesov pre potreby zapájanej organizácie). Vo vybraných organizáciách budú implementované v rámci CES aj ďalšie aplikačné moduly (napr. Správa pohľadávok zmluvného účtu - evidencia a správa súdnych pohľadávok na Ministerstve spravodlivosti SR či Služby vysunutých pracovísk - na zastupiteľských úradoch v rámci rezortu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR). 

Prínosy projektu majú spočívať najmä v okamžitej dostupnosti dát pre analýzy a riadenie verejných financií, v úspore finančných zdrojov určených na správu a prevádzku vlastných ekonomických IS dotknutých organizácií, v presnosti účtovných závierok a efektívnosti nastavenie procesov účtovníctva a konsolidácie a v zlepšení kvality a konzistentnosti dát v oblasti výkazníctva štátnej a verejnej správy. 

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na toto vyzvanie predstavuje 48.185.000,00 EUR. Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017.