piatok 6. mája 2022

Covid-19: Vplyv na digitálnu gramotnosť

Inštitút pre verejné otázky (IVO)so svojimi partnermi Slovak Telekom a Accenture predstavil výsledky dlhodobého projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku.  Zámerom tohtoročného projektu (február 2022, 1.003 respondentov starších než 18 rokov) bolo zistiť, ako prispeli zmeny spôsobené pandémiou Covid-19 k rozvoju digitálnej gramotnosti dospelých na Slovensku.

V pandemickom období rokov 2020 – 2022 stúpol podiel dospelej digitálne gramotnej populácie – teda tých, ktorí disponujú základnou (používateľskou), pokročilou alebo expertnou úrovňou digitálnych zručností z 81 % na 83 %. Paralelne s tým klesol podiel digitálne negramotných, teda tých, ktorí nevedia pracovať s počítačmi, internetom, smartfónmi, tabletmi a pod. z 19 % na 17 %. Väčšina dospelej populácie (58 %) pritom deklaruje digitálne zručnosti na základnej používateľskej úrovni. Ide o bežné činnosti, akou je napr. práca s počítačom, smartfónom, tabletom, kancelárskymi aplikáciami, internetom, emailom, sociálnymi sieťami, internetbankingom a pod. Pokročilou úrovňou digitálnych zručností (prácou s profesionálnymi aplikáciami a hardvérom napr. v priemysle, administratíve, službách, verejnej správe, pri podnikaní a pod.), disponuje ďalšia skoro štvrtina dospelej populácie (23 %). Napokon najvyššiu – expertnú úroveň, dosahujú 2 % populácie. Ide najmä o ľudí, ktorí zvládajú špecializované činnosti, napr. programovanie, analýzu, vývoj, modelovanie, výskum alebo inú tvorivú činnosť pomocou moderných info - komunikačných technológií (IKT).

Hoci v období dvoch rokov pandémie podiel digitálne gramotných významne nestúpol, prieskum potvrdil najmä kvalitatívne zmeny v prostredí digitálne gramotných. Viac ako dve tretiny respondentov totiž tvrdia, že za posledné dva roky sa naučili ovládať nový hardvér, softvér, elektronické služby alebo sa zdokonalili v tom, čo nedostatočne ovládali. Až 81 % spomedzi týchto respondentov uvádza, že sa zlepšilo v práci s PC alebo prenosným počítačom, 79 % so smartfónom alebo tabletom, 73 % v používaní elektronických služieb, 69 % v používaní bežných aplikácií (kancelárske programy, internetové prehliadače, multimediálne prehrávače, aplikácie na fotky a video, a pod.) a 69 % v používaní sociálnych sietí. Na druhej strane už výrazne menej respondentov (41 %) priznáva progres v používaní špecializovaných, resp. profesionálnych aplikácií. O rozvoj digitálnych zručností sa najväčšmi zaslúžilo samoštúdium a samovzdelávanie, ktoré v období pandémie uplatnilo až 40 % opýtaných. Pre ďalších 37 % to bola pomoc rodinných príslušníkov a pre 32 % pomoc priateľov, známych či susedov – teda najbližšieho sociálneho okolia. Obdobný význam pre takýto rozvoj mala aj pomoc kolegov v práci (28 %). Takmer 6 z 10 respondentov priznalo, že ich pandémia prinútila k tomu, aby sa zlepšili, naučili niečo nové či zintenzívnili využívanie IKT. 

Najviac využívané boli e-služby štátu a verejných inštitúcií, ktoré priamo súviseli s manažmentom pandémie. Napríklad e-služby na webstránkach NCZI využilo až 67 %, webový portál korona.gov.sk 59 % či elektronické služby zdravotníckych zariadení − ambulancií lekárov, polikliník, nemocníc – 53 % opýtaných. V menšej miere už boli využívané e-služby zdravotných poisťovní (31 %), samosprávy – obcí, miest, VÚC (27 %), sociálnej poisťovne a úradov práce (25 %), daňových úradov / finančnej správy (19 %). Relatívne najnižší bol záujem o e-služby zamerané na schémy pomoci v cestovnom ruchu, v doprave, v kultúre, atď., ktoré využilo iba 16 % respondentov.


EU: Európska zdravotná únia

Nový európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia (EHDS) má Európskej únii pomôcť vykonať kvantový skok vpred, pokiaľ ide o spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti ľuďom v celej Európe. Umožní kontrolovať a používať zdravotné údaje v domovskej krajine alebo v iných členských štátoch. Podporí skutočný jednotný trh s digitálnymi zdravotníckymi službami a produktmi. Zároveň ponúka konzistentný, dôveryhodný a efektívny rámec na využívanie zdravotných údajov na činnosti v oblasti výskumu, inovácie, tvorby politík a regulácie, pričom zabezpečí úplný súlad s prísnymi normami EÚ v oblasti ochrany údajov.

Ľudia získajú kontrolu nad svojimi zdravotnými údajmi:
 • Vďaka EHDS ľudia bezplatne získajú okamžitý a jednoduchý prístup k údajom v elektronickej forme. Tieto údaje môžu ľahko zdieľať s inými zdravotníckymi pracovníkmi v rámci členských štátov a aj medzi nimi s cieľom zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Občania budú mať plnú kontrolu nad svojimi údajmi a budú môcť dopĺňať informácie, opravovať nesprávne údaje, obmedzovať prístup iným osobám a získavať informácie o spôsobe a účele využívania svojich údajov.
 • Členské štáty zabezpečia, aby sa súhrnné údaje o pacientovi, e-recepty, lekárske snímky a správy o nich, laboratórne výsledky a prepúšťacie správy vydávali a prijímali v spoločnom európskom formáte.
 • Interoperabilita a bezpečnosť sa stanú povinnými požiadavkami. Výrobcovia systémov elektronických zdravotných záznamov budú musieť osvedčiť súlad s týmito normami.
 • Na zabezpečenie ochrany práv občanov musia všetky členské štáty vymenovať orgány pre elektronické zdravotníctvo. Tieto orgány sa zapoja do cezhraničnej digitálnej infraštruktúry (Moje zdravie @ EÚ), ktorá podporí pacientov pri cezhraničnom zdieľaní ich údajov.
Zlepšenie využívania zdravotných údajov na výskum, inovácie a tvorbu politík:
 • EHDS vytvára silný právny rámec na používanie zdravotných údajov na účely výskumu, inovácií, verejného zdravia, tvorby politík a regulácie. Za prísnych podmienok budú mať výskumníci, inovátori, verejné inštitúcie alebo priemysel prístup k veľkému množstvu vysokokvalitných zdravotných údajov, ktoré sú kľúčové pre vývoj život zachraňujúcich liečebných postupov, vakcín alebo zdravotníckych pomôcok a zabezpečujú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a odolnejšie systémy zdravotníctva.
 • Na získanie prístupu k takýmto údajom výskumníci, spoločnosti alebo inštitúcie požiadajú o povolenie orgán pre prístup k zdravotným údajom, ktorý sa má zriadiť vo všetkých členských štátoch. Prístup sa udelí len vtedy, ak sa požadované údaje použijú na osobitné účely, v uzavretom a bezpečnom prostredí a bez odhalenia totožnosti jednotlivca. Zároveň je prísne zakázané používať tieto údaje pri rozhodnutiach, ktoré poškodzujú občanov, napríklad pri navrhovaní škodlivých produktov alebo služieb či na zvýšenie poistného.
 • Orgány pre prístup k zdravotným údajom budú napojené na novú decentralizovanú infraštruktúru EÚ na sekundárne využívanie zdravotných údajov (Zdravotné údaje @ EÚ), ktorá bude zriadená na podporu cezhraničných projektov.

e-Shopping: Autá s nižším počtom kilometrov a vyššou cenou

Pri kúpe jazdeného auta cez internet si ľudia vyberajú vozidlá s nižším počtom kilometrov a zároveň sú ochotní investovať viac. Časť nákupov jazdených áut cez internet nahrádza aj pôvodne plánované obstaranie nového vozidla, kedy ľudia nie sú ochotní akceptovať dlhé čakacie doby. Vyplýva to z porovnania údajov Carvago s celkovou situáciou v niektorých krajinách, v ktorých pôsobí, a to prostredníctvom analytického nástroja ⍺lpha.

Zostatková hodnota jazdených automobilov je väčšinou podmienená ich vekom a počtom najazdených kilometrov. Nie je prekvapujúce, že jazdené vozidlá v západnej Európe sú mladšie v porovnaní s ekonomicky menej silným Východom. Rozdiely však zostávajú aj po dlhých rokoch členstva v EÚ výrazné. Zatiaľčo jazdené autá ponúkané na predaj v Nemecku a Taliansku mali vlani zvyčajne štyri roky, v Českej republike boli o rok staršie, avšak v Poľsku bol priemer až o päť rokov vyšší. Aj západné krajiny však výrazne prekonal on-line predaj: medián roku prvej registrácie vozidiel predaných prostredníctvom Carvago bol 2019. Čiže najčastejšie predávané autá on-line mali len 2 roky.

Vyššie očakávania on-line zákazníkov sa ešte lepšie prejavujú v počte najazdených kilometrov. Medián najazdených kilometrov predávaných jazdeniek v Poľsku je trikrát vyšší ako v Nemecku a v Taliansku a takisto výrazne vyšší ako v Českej republike. Na porovnanie, zákazníci Carvago často kupujú autá, ktoré ešte neprešli prvou plánovanou údržbou – ich medián najazdených kilometrov je len niečo vyše 26.000 km. Mediánová cena automobilov predaných prostredníctvom Carvago bola v minulom roku 26.908 eur, čo výrazne prevyšuje cenovú úroveň všetkých analyzovaných trhov vrátane Nemecka. 

Porovnanie veku, počtu najazdených kilometrov a cien (mediánové hodnoty)

TrhCZDEITPLCarvago
Rok registrácie20162017201720122019
Najazdené km93 68446 08659 000140 00026 350
Cena (€)12 24918 25115 8007 80826 908
Preferencie zákazníkov zároveň na mikroekonomickej úrovni potvrdzujú makroekonomické zistenie, že záujem o životné prostredie rastie s príjmom. Zákazníci si častejšie ako priemer vyberajú elektrifikované vozidlá s výrazne nižšími alebo dokonca nulovými emisiami výfukových plynov.

Podiel elektromobilov a hybridov na predajoch jazdených vozidiel

TrhCZDEITPLCarvago
Podiel (%)1.853.393.771.896.11
*Podiel zahŕňa batériové elektrické vozidlá, ako aj rôzne typy hybridných pohonov.Trh CZ DE IT PL Carvago
Rok registrácie 2016 2017 2017 2012 2019
Najazdené km 93 684 46 086 59 000 140 000 26 350
Cena (€) 12 249 18 251 15 800 7 808 26 908


Preferencie zákazníkov zároveň na mikroekonomickej úrovni potvrdzujú makroekonomické zistenie, že záujem o životné prostredie rastie s príjmom. „Naši zákazníci si častejšie ako priemer vyberajú elektrifikované vozidlá s výrazne nižšími alebo dokonca nulovými emisiami výfukových plynov,“ hovorí Jakub Šulta.
Podiel elektromobilov a hybridov na predajoch jazdených vozidiel
Trh CZ DE IT PL Carvago
Podiel (%) 1.85 3.39 3.77 1.89 6.11


*Podiel zahŕňa batériové elektrické vozidlá, ako aj rôzne typy hybridných pohonov.

EU SILC 2021: Pandémia zvýšila počet chudobných

Na Slovensku bol v roku 2021 ohrozený príjmovou chudobou podľa Štatistického úradu SR každý ôsmy obyvateľ, celkom takmer 660 tisíc osôb (12,3 % obyvateľov). S príjmom nižším ako je hranica príjmovej chudoby si muselo vystačiť o 45 tisíc osôb viac než v predchádzajúcom roku. Po piatich rokoch zlepšovania situácie miera rizika chudoby vzrástla o 0,9 percentuálneho bodu a dostala sa na úroveň z roku 2018. Výberové zisťovanie EU SILC 2021 sa uskutočnilo formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v takmer 7.000 náhodne vybraných domácnostiach Slovenska.

Suma určujúca hranicu chudoby medziročne klesla, takže aj celkové príjmy obyvateľstva za rok 2020 klesli. V domácnosti 1 dospelej osoby to bolo približne o 11 eur na 424 eur mesačne (5.084 eur/rok). Pre úplnú rodinu s dvomi deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola hranica na úrovni 890 eur za mesiac (menej o 24 eur). Prvý rok pandémie nezvýšil podiely ľudí ohrozených chudobou v tých typoch domácností, ktoré s ňou majú dlhodobo najväčší problém. Situácia sa medziročne mierne zlepšila u viacdetných úplných rodín s 3 a viac závislými deťmi, ako aj v neúplných domácnostiach osamelých rodičov s jedným či viac deťmi. Stále však v oboch týchto typoch domácností je chudobou ohrozených viac ako tretina osôb. Pri viacdetných úplných rodinách je to 36,3 % osôb a pri osamelých rodičoch s dieťaťom či deťmi až 33,6 % osôb. V domácnostiach bez detí je chudoba najčastejšia v kategórii osamelých seniorov vo veku 65 a viac rokov, pod hranicou chudoby žila viac ako štvrtina z nich (28,5 % osôb) a ich podiel medziročne mierne vzrástol. Ich situácia sa v priebehu posledných piatich rokov výrazne zhoršuje, kým ešte v roku 2016 trpelo chudobou len 9,0 % seniorov.

Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, takmer každé šieste dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Pandémia podiel detí ohrozených chudobou medziročne zvýšila zo 17,0 % na 17,6 %. Deti tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu osôb ohrozených príjmovou chudobou na Slovensku. Najvýraznejšie zhoršenie nastalo vo vekovej skupine mladých ľudí od 18 do 24 rokov, ich počet sa zvýšil o 1,6 p. b. a chudoba ohrozovala približne každého šiesteho v tejto vekovej skupine. Z celkového počtu seniorov (ľudí vo veku 65 a viac rokov) bolo chudobných 10,3 % osôb, ich podiel sa od roku 2016 takmer zdvojnásobil. Príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (52,6 % osôb). Celkový počet nezamestnaných sa síce medziročne zvýšil, podiel chudobných spomedzi nich však medziročne klesol. V príjmovej chudobe bolo aj 6,7 % ľudí, ktorí pracovali, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1,5 p. b. Keďže pracujúci tvoria najväčšiu skupinu obyvateľstva z pohľadu ekonomickej aktivity, v absolútnom počte je to najväčšia skupina ľudí ohrozených príjmovou chudobou.

Prvýkrát historicky sa podiely ľudí ohrozených chudobou medziročne zvýšili vo všetkých ôsmich krajoch SR. Najvyššia miera rizika chudoby bola v roku 2021 v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, teda viac na východe Slovenska. Najviac sa situácia medziročne zhoršila v Prešovskom kraji, kde podiel ľudí pod hranicou chudoby vzrástol zo 17,2 % na 19,2 %. Podobne bol na tom aj Banskobystrický kraj s 19,1 % obyvateľmi pod hranicou príjmovej chudoby, ktorý bol predchádzajúce dva roky najviac ohrozený príjmovou chudobou na Slovensku. Nad priemerom SR v podiele chudobných sa nachádzal aj Žilinský kraj. Najmenej ohrozené bolo opäť obyvateľstvo v Bratislavskom kraji (4,0 %). Medziročný nárast podielu ľudí pod hranicou chudoby bol v regióne okolo hlavného mesta Bratislavy) najmenší spomedzi všetkých krajov (0,3 p. b.). Veľmi nízky podiel chudobných obyvateľov bol aj v Trenčianskom kraji (5,8 %). Pod úrovňou priemeru SR bol ešte Trnavský a Nitriansky kraj.


štvrtok 5. mája 2022

On-line: Finančné záujmy EÚ v SR

Národný úrad pre OLAF vydal v spolupráci s partnermi siete AFCOS najnovšiu Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021. Vypracovali ju členovia Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR na úrade vlády a k dispozícii je aj na internete.

Cieľom Výročnej správy je informovať širokú a odbornú verejnosť o činnosti Národného úradu pre OLAF a ostatných partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti podvodom pri využívaní finančných prostriedkov z Európskej únie na Slovensku, ako aj o jeho spolupráci vrátane  partnerov s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Výročná správa je zverejnená on-line na webových stránkach vlada.gov.sk.

Národný úrad pre OLAF plní úlohu koordinačného útvaru pre boj proti podvodom v SR (tzv. Anti-Fraud Coordination Service – AFCOS) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom a spolupracuje s OLAF. Na národnej úrovni spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy, ktorých združuje do siete AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace s OFZ EÚ.


EU: Zmena volieb

Európsky parlament navrhol reformu aktu o voľbách. Schválená legislatívna iniciatíva požaduje zmenu pravidiel hlasovania v európskych voľbách tak, aby mal každý volič dva hlasy: jeden by odovzdal kandidátom vo vnútroštátnom volebnom obvode a jeden kandidátom v spoločnom volebnom obvode pre celú EÚ, z ktorého by po voľbách vzišlo 28 poslancov Európskeho parlamentu. 

Členské štáty by sa mali rozdeliť do troch skupín v závislosti od počtu obyvateľov, aby sa dosiahla geografická vyváženosť kandidátnych listín. Tie by sa potom proporčne obsadili kandidátkami a kandidátmi z uvedených troch skupín. Celoúnijné kandidátne listiny by mali predkladať európske volebné subjekty, akými sú koalície národných politických strán, národných združení voličov alebo európskych politických strán. Cieľom je tiež dosiahnutie väčšej rodovej vyváženosti. Hoci v nedávnych voľbách došlo k všeobecnému zlepšeniu, v niektorých krajinách sa nepodarilo zvoliť ani jedinú poslankyňu Európskeho parlamentu. Preto europoslanci navrhujú zavedenie povinných striedavých zoznamov (t. j. striedanie ženských kandidátok a mužských kandidátov) či kvót tak, aby sa neporušili práva nebinárnych osôb.

Medzi ďalšie návrhy patria:
· ustanovenie 9. mája ako spoločného európskeho volebného dňa,
· zadefinovanie práva kandidovať vo voľbách pre všetkých občanov EÚ vo veku aspoň 18 rokov,
· stanovenie záväzného prahu zvoliteľnosti na úrovni 3,5 % pre väčšie volebné obvody kreujúce aspoň 60 mandátov,
· zaistenie rovnakého prístupu k voľbám pre všetkých občanov vrátane osôb so zdravotným postihnutím a možnosti hlasovania poštou,
· zaistenie práva občanov hlasovať za predsedu Európskej komisie ako za hlavného kandidáta (systém takzvaných Spitzenkandidaten) prostredníctvom celoúnijnej kandidátnej listiny.
Uznesenie tiež počíta so zriadením Európskeho volebného orgánu, ktorého úlohou bude dohliadať na celý proces a zabezpečiť súlad s novými pravidlami.

Ako sa uvádza v článku 223 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, legislatívnu iniciatívu parlamentu musí jednomyseľne schváliť Rada. Potom sa iniciatíva vráti do parlamentu na opätovné odobrenie. Následne ju schváľujú členské štáty v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. Rokovania s Radou sa začnú, až keď členské štáty prijmú svoju pozíciu.

Aktuálne: Výmaz duplicitných účtov na PFS

Až 15 tisíc daňovníkov s duplicitným, nevyužívaným  účtom eviduje na svojom portáli slovenská finančná správa. S cieľom vyhnúť sa možným komplikáciám pri plnení daňových povinností sa rozhodla zrušiť účty nevyužívané od 1. 1. 2020. Používateľom portálu finančnej správy bude ponechaný len účet podľa posledného prihlásenia, resp. vybraný účet s najnižšou hodnotou čísla prihlasovacieho mena.

Zrušenie duplicitných účtov nemá žiadny vplyv na prihlasovanie prostredníctvom eID či podávanie a podpisovanie podaní. Finančná správa bude dotknuté subjekty o zrušení vybraného účtu informovať v predstihu prostredníctvom softwarningu. Následneobdržia aj informáciu o ich ponechanom účte, prostredníctvom ktorého sa budú môcť naďalej na portál prihlasovať. 

Používatelia sa nemusia obávať ani v prípade, ak k ponechanému účtu nebudú poznať heslo, prípadne ho zabudli. Obnoviť si ho môžu priamo na portáli finančnej správy.  V prípade problémov sa môžu obrátiť na call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

COVID-19: Zmeny na Slovensku

Od stredy 4. 5. 2022 budú na Slovensku PCR testy bezplatné len pre osoby staršie než 60 rokov alebo na základe indikácie lekárom. Zároveň už vstup do zdravotníckych zariadení nebude podmienený očkovaním ani testovaním na ochorenie COVID-19. Platí však povinnosť nosiť respirátor.

Podľa usmernenia, ktoré na svojom webe zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR, tak pacientovi indikuje vyšetrenie na základe klinických príznakov výlučne lekár. Výnimku získali osoby vo veku 60 a viac rokov, ktoré sa môžu kedykoľvek prihlásiť na testovanie cez webové stránky korona.gov.sk. Medzi klinické príznaky patrí napríklad zvýšená teplota, kašeľ, nádcha či bolesti hlavy, hrdla, kĺbov a svalov. Naďalej má fungovať aj testovanie pre samoplatcov.

Vstup do zdravotníckych zariadení už nie je podmienený očkovaním ani testovaním na ochorenie COVID-19. Platí to pre pacientov, sprevádzajúce osoby aj návštevy, rovnako pre zamestnancov či praxujúcich študentov. Ak bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyžadovať test, vykoná ho v rámci svojej réžie priamo vo svojom zariadení. Od mája tohto roku platí tiež usmernenie k antigénovému testovaniu pacientov pred prevozom záchrannou službou. Test mu urobia len v prípade prítomnosti klinických príznakov alebo podozrenia na ochorenie COVID-19.

streda 4. mája 2022

Novinka: Elektronický účet

Individuálny účet o  sociálnom poistení nahradila Sociálna poisťovňa novým Elektronickým účtom poistenca. Postupne ho chce ako prostredie pre vzájomnú komunikáciu doplniť o ďalšie funkcie, napr. aj v súvislosti s elektronickou PN, ktorá má byť najnovšie zavedená 1. júna 2022. Zámerom je najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie s poisťovňou bez potreby osobnej návštevy,  okamžitý prístup k informáciám, on-line prehľad o sociálnom poistení, možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov.

Každý poistenec získa: 
 • prehľad dôb poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne,
 • informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok),
 • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie,
 • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské, OČR.
V novom účte  sú pridané funkcionality: účasť v II. pilieri – informácie o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zapísaní v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, prehľad poistení (aktualizované on-line) a prehľad období, kedy bolo poistenie prerušené spolu s dôvodom prerušenia (aktualizované on-line). V tabuľke je uvedený aj dôvod, napr. materské, OČR, dočasná PN, predĺžené podporné obdobie na čerpanie nemocenského. S aktivovaným prístupom do Elektronického účtu poistenca si môže klient údaje môže kontrolovať priebežne. Zároveň získa prehľad o svojom sociálnom poistení a v akej výške sa mu vyráta suma dávok - nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. 

Ak chcete získať prístup do Elektronického účtu poistenca, je potrebná osobná návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne a vyplniť / odovzdať požadované tlačivo. Prístup bude k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.
 

EU: Zneužívanie súdne konania

Zneužívajúce súdne konania proti verejnej účasti, známe ako SLAPP, sú osobitnou formou obťažovania, ktoré sa používa predovšetkým proti novinárom a obhajcom ľudských práv s cieľom brániť im vyjadrovať sa k otázkam verejného záujmu alebo ich za túto činnosť postihovať. Európska komisia pripravila smernicu umožňujúcu sudcom rýchlo zamietnuť zjavne neopodstatnené žaloby proti novinárom a obhajcom ľudských práv. Stanovuje sa v nej aj niekoľko procesných záruk a opravných prostriedkov, napríklad náhrada škody či odrádzajúce sankcie za začatie zneužívajúcich súdnych konaní.

Navrhovaná smernica poskytuje nástroje na boj proti zjavne nepodloženým alebo zneužívajúcim súdnym konaniam súdom a tým, proti ktorým sú takéto zneužívajúce konania vedené. Navrhované záruky sa budú uplatňovať v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami. Očakáva sa, že záruky budú prínosom najmä pre novinárov a osoby alebo organizácie zapojené do ochrany základných práv a rôznych ďalších práv, napríklad environmentálnych a klimatických práv, práv žien, práv LGBTIQ osôb, práv osôb s menšinovým rasovým alebo etnickým pôvodom, pracovných práv alebo náboženských slobôd, ale budú sa vzťahovať na všetky osoby zapojené do verejnej účasti týkajúcej sa vecí verejného záujmu. Návrh obsahuje tieto hlavné prvky:
 • predčasné zamietnutie zjavne neodôvodnených súdnych konaní – súdy budú môcť včas prijať rozhodnutie o zamietnutí konania, ak je prípad zjavne neopodstatnený. V takejto situácii nesie dôkazné bremeno žalobca, ktorý musí preukázať, že prípad nie je zjavne neopodstatnený;
 • trovy konania – ak bude žaloba zamietnutá ako nepatričná, všetky trovy konania vrátane nákladov na advokáta žalovaného ponesie žalobca;
 • náhrada škody – subjekt, proti ktorému je vedené zneužívajúce súdne konanie, bude mať právo požadovať a získať úplnú náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy;
 • odrádzajúce sankcie – s cieľom zabrániť tomu, aby žalobcovia začínali zneužívajúce súdne konania, budú môcť súdy budú ukladať odrádzajúce sankcie tým, ktorí takéto prípady súdu predložia;
 • ochrana pred rozsudkami tretích krajín – členské štáty by mali odmietnuť uznanie rozsudku pochádzajúceho z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, proti osobe s bydliskom na území niektorého z členských štátov, ak by sa takéto konanie podľa práva daného členského štátu považovalo za zjavne neopodstatnené alebo zneužívajúce. Subjekt, proti ktorému bolo takéto konanie vedené, bude môcť požiadať aj o náhradu škody a nákladov v členskom štáte, v ktorom má bydlisko.
Zároveň bolo prijaté aj odporúčanie komisie, ktoré dopĺňa uvedenú smernicu a nabáda členské štáty postarať sa o to, aby:
 • vnútroštátne právne rámce poskytovali potrebné záruky, podobné opatreniam na úrovni EÚ, na riešenie vnútroštátnych prípadov neopodstatnených súdnych konaní proti verejnej účasti. Patrí k nim aj zabezpečenie procesných záruk predčasného zamietnutia zjavne neopodstatnených súdnych konaní. Členské štáty by zároveň museli zabezpečiť, aby ich pravidlá týkajúce sa ohovárania, ktoré patrí k najbežnejším dôvodom začatia zneužívajúcich súdnych konaní, nemali neopodstatnený vplyv na slobodu prejavu, existenciu otvoreného, slobodného a pluralitného mediálneho prostredia a na účasť verejnosti;
 • odborníkom v oblasti práva a subjektom, voči ktorým by mohli byť takéto konania podané, bola k dispozícii odborná príprava na zlepšenie ich znalostí a zručností, aby mohli takéto súdne konania účinne riešiť. Do úsilia o zabezpečenie koordinácie a šírenia informácií vo všetkých členských štátoch bude zapojené aj Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN);
 • boli organizované kampane na zvyšovanie povedomia a informačné kampane, vďaka ktorým budú môcť novinári a obhajcovia ľudských práv rozpoznať, kedy čelia neopodstatneným súdnym konaniam proti verejnej účasti;
 • mali subjekty, voči ktorým by mohli byť takéto konania podané, prístup k individuálnej a nezávislej podpore, napríklad od právnických firiem, ktoré obhajujú subjekty takýchto zneužívajúcich súdnych konaní proti verejnej účasti pro bono;
 • boli súhrnné údaje zozbierané na vnútroštátnej úrovni o zjavne neopodstatnených alebo zneužívajúcich súdnych konaniach proti účasti verejnosti každoročne oznamované Európskej komisii, a to počnúc rokom 2023.

Výzva: Na cykloturistiku

Slovenské obce, mestá aj kraje budú môcť od 16. mája do 15. augusta 2022 opäť žiadať peniaze na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. V prvej výzve z plánu obnovy je na tento účel vyčlenených 30 miliónov eur bez DPH. Celkovo ministerstvo dopravy avizuje na podporu cyklotrás z plánu obnovy 105 miliónov eur s DPH, pričom avizuje 200 kilometrov cyklotrás.

Maximálna ani minimálna výška podpory podľa podmienok vyhlásenej prvej výzvy nie je stanovená, oprávnené výdavky na kilometer však nemajú presiahnuť pol milióna eur s DPH. 

Stanovujú sa dve možnosti podania žiadosti:
- elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) alebo 
- v listinnej forme na poštovú adresu ministerstva dopravy.

Výdavky môžu slúžiť na aktivity od 1. februára 2020 do konca marca 2026. Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžete získať na webových stránkach mindop.sk (Fondy EU/Plán obnovy a odolnosti/Udržateľná doprava/Cyklistická infraštruktúra), kde by mali byť zverejnené  aj odpovede k najčastejšie kladeným otázkam (FAQ).

Trend: Vodíkové doprava

Aká bude udržateľná doprava, ktorá nám pomôže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu? Táto otázka rezonuje v spoločnosti stále viac. Doprava, ako ju poznáme dnes, už nie je dlhodobo udržateľná a my musíme hľadať alternatívne zdroje. Jednu z možností pre budúcnosť dopravy predstavujú vodíkové technológie.

V zmysle Parížskej dohody, ktorú podporilo aj Slovensko, sa Európska únia zaviazala na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55%. Tento záväzok zohľadňuje tiež Akčný plán pre vodíkovú stratégiu Slovenska. Podľa poslednej dostupnej verzie tohto dokumentu by malo Slovensko investovať do vodíkových technológií necelú miliardu eur. Finančné prostriedky by mali byť vyčlenené tak z nášho rozpočtu, ako aj z európskych zdrojov. 

Akčný plán počíta už do roku 2030 s deviatimi tisícmi automobilov a s takmer tromi stovkami vodíkových autobusov na slovenských cestách. K verejným zdrojom by mal prispieť aj súkromný sektor, a to sumou 1,5 miliardy eur. Cieľom akčného plánu je získať informácie o reálnej potrebe využitia vodíka v celom národnom hospodárstve.

utorok 3. mája 2022

e-mail: Najdôležitejšia časť IT ochrany

Najdôležitejšou časťou IT zabezpečenia zostáva ochrana elektronickej pošty. Prieskum, ktorý sa uskutočnil v apríli 2022 medzi predajcami spoločnosti ZEBRA SYSTEMS ďalej konštatuje, že popri súbore technických nástrojov sú jednou z najúčinnejších aktivít pravidelné školenia používateľov.

V prostredí SMB podnikania patria firemné emaily medzi kritické informácie a poštové servery a aplikácie sú spravidla najdôležitejšou IT infraštruktúrou, pretože ich výpadok v podstate zastaví obchodnú prevádzku – bez ohľadu na odvetvie a typ organizácie. Aj napriek tomu rad organizácií zabezpečenie elektronickej pošty podceňuje, čo je okrem iného vidieť na úspešnosti phishingových emailov, ktoré v súčasnosti predstavujú najvyužívanejšiu formu kybernetických útokov.

K najzaujímavejším výsledkom prieskumu patria:
• Z celkového pohľadu na kybernetické riziká sa IT predajcovia najčastejšie stretávajú s phishingovými útokmi (74 %), ransomvérom (45 %) a využívaním softvérových zraniteľností (37 %).
• Až 84 % českých a slovenských IT predajcov uviedlo, že ochrana elektronickej pošty je pre ich SMB zákazníkov najdôležitejšou časťou IT zabezpečenia, 62 % uviedlo ochranu koncových zariadení a 30 % ochranu hesiel.
• V prípade mailových útokov čelia podľa predajcov ich zákazníci najčastejšie spamom (84 %), phishingovým emailom (71 %) a emailom s podvrhnutými adresami (47 %).
• Najúčinnejšou ochranou sú antivírusové filtre na poštovom serveri (podľa 68 % respondentov), školenia používateľov (65 %) a antispamové filtre (59 %).

„Elektronická pošta je dlhodobo komunikačným kanálom, cez ktorý smeruje najviac kybernetických útokov. Preto je dôležité chrániť e-mailovú prevádzku pomocou viacvrstvového zabezpečenia nielen na koncových zariadeniach, ale už na poštovom serveri, pomocou antivírusových, antispamových a anti-phishingových filtrov. A popri tom neustále vzdelávať užívateľov o novovzniknutých formách e-mailových útokov“, dodala Márie Baranová.

EU: Nová misia Mestá

Do novej misie Európskej únie „Mestá“, ktorej cieľom je vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030, sa zapojí prvých 100 miest vo všetkých 27 členských štátoch a ďalších 12 v krajinách pridružených k programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027). V európskych mestských oblastiach žije 75 % občanov EÚ. Tieto oblasti globálne spotrebúvajú vyše 65 % svetovej energie, čo predstavuje viac ako 70 % emisií CO2. Je preto dôležité, aby mestá pôsobili ako experimentálne a inovačné ekosystémy s cieľom pomôcť všetkým ostatným pri ich prechode na klimatickú neutralitu do roku 2050.

Na misiu Mestá bude vyčlenených 360 miliónov eur z finančných prostriedkov programu Horizont Európa na obdobie 2022 – 2023 s cieľom vydať sa na inovačné cesty ku klimatickej neutralite do roku 2030. Opatrenia v oblasti výskumu a inovácií sa budú zameriavať na čistú mobilitu, energetickú efektívnosť a zelené územné plánovanie a ponúknu možnosť vytvárať spoločné iniciatívy a zintenzívniť spoluprácu v súčinnosti s inými programami EÚ. Medzi prínosy, ktoré mestá získajú, patrí individuálne poradenstvo a pomoc špecializovanej platformy tejto misie, ktorú prevádzkuje projekt NetZeroCities, dodatočné peňažné prostriedky a možnosti financovania a príležitosť zapojiť sa do veľkých inovačných akcií a pilotných projektov. Misia zároveň poskytuje príležitosti na vytváranie sietí, výmenu najlepších postupov medzi mestami a podporu zapojenia občanov.

Komisia vyzve 100 vybraných miest, aby vypracovali tzv. zmluvy o klíme v meste s celkovým plánom klimatickej neutrality vo všetkých odvetviach, akými sú napríklad energetika, budovy, nakladanie s odpadom a doprava, spolu so súvisiacimi investičnými plánmi. Do tohto procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie a súkromný sektor. Jasné a viditeľné záväzky miest sformulované v zmluvách o klíme v meste im umožnia spolupracovať s EÚ, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, a najmä s vlastnými občanmi, aby mohli splniť tento ambiciózny cieľ. Navyše vzhľadom na obrovský záujem 377 miest zapojiť sa do misie, komisia zavádza aj podporu pre mestá, ktoré neboli vybrané, a to vrátane podpory prostredníctvom platformy misie a možností financovania na základe pracovného programu misie.

Metaverzum: Vplyv na biznis

Podľa najnovšej správy Accenture Technology Vision (prieskum medzi vyše 4.600 vedúcimi predstaviteľmi biznisu a technológií z 23 odvetví a 35 krajín) ani fakt, že metaverzum je v počiatočnej fáze svojej existencie neodradil 71 % respondentov od toho, aby verili v jeho pozitívny dopad na svoje podnikanie. Ďalších 42 % si myslí, že metaverzum bude prelomové a prinesie transformáciu. 

Metaverzum je nepretržite fungujúci a zdieľaný virtuálny priestor. V súčasnosti je vo vývoji viacero typov tejto virtuálnej technológie s odlišným zameraním – niektoré sú pre firmy, iné pre spotrebiteľov. Accenture identifikovalo štyri kľúčové trendy, ktoré budú musieť firmy v blízkej budúcnosti riešiť. Prvý z nich poukazuje na to, že korporátne stratégie súčasnosti sú postavené na internete vo forme, ako ho poznáme dnes. Metaverzum a Web3 však internet pretvoria – z veľkého množstva roztrúsených stránok a aplikácií sa stane 3D prostredie, v ktorom sa budeme pohybovať tak jednoducho, ako keď prechádzame z jednej izby do druhej. Práve preto až 95 % respondentov uviedlo, že digitálne platformy budúcnosti musia umožňovať interoperabilitu údajov zákazníkov na rôznych platformách a v rôznych priestoroch.

Digitálne prostredia budú vďaka technológiám ako 5G, rozšírená realita či smart materiálom čoraz prítomnejšie aj vo fyzickom svete. Až 92 % opýtaných v tejto súvislosti súhlasí s tým, že vedúce spoločnosti budú posúvať hranice virtuálneho sveta tak, aby ho spravili reálnejším. Zvýši sa tak potreba bezproblémovej navigácie medzi digitálnym a fyzickým priestorom. Spoločnosti a spotrebitelia začínajú v kontexte celej značky vnímať a posudzovať autentickosť, keďže príchod virtuálneho sveta stiera hranice medzi skutočným a vymysleným. Významne rastie aj úloha umelej inteligencie, ktorá je číslom jedna v mnohých firmách. Už teraz 96 % vedúcich pracovníkov potvrdzuje, že ich spoločnosti sú odhodlané overovať pôvod svojich dát a využívanie umelej inteligencie. Kvantové výpočty či výpočty inšpirované biológiou umožňujú organizáciám riešiť problémy, ktoré sú pre tradičné počítače príliš drahé, neefektívne alebo jednoducho nerealizovateľné. Takmer všetci (94 %) respondenti sa zhodli na tom, že dlhodobý úspech bude závisieť od využitia výpočtovej techniky novej generácie na riešenie zdanlivo neriešiteľných výziev.
Zelená domácnostiam: Tretie pokračovanie - aktualizované

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila tretie pokračovanie projektu Zelená domácnostiam. Už v máji tohto roku malo byť možné znova požiadať o podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Operatívne sa na projekt Zelená domácnostiam III presúvajú voľné financie z iných oblastí. 

V poradí tretie pokračovanie bude prebiehať paralelne so súčasným druhým, ktorý bude v najbližších mesiacoch s predstihom ukončený. Spolu bude na poukážky k dispozícii vyše 15,8 mil. eur. Žiadosti o poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu budú môcť domácnosti podľa harmonogramu podávať od 2. mája 2022, pre fotovotlické panely od 4. mája, pre slnečné kolektory od 9. mája a tepelné čerpadlá od 11. mája 2022. Elektronický systém umožní vypĺňanie žiadostí v určené dni v čase od 15,00 hod. na webstránke zelenadomacnostiam.sk.

Zámerom je kontinuálne pokračovanie podpory, podmienky na získanie poukážky tak zostávajú rovnaké a nezmenená je aj výška príspevkov na kúpu a inštaláciu zariadení. Domácnosti budú môcť žiadosti registrovať cez osvedčený elektronický systém, prostredníctvom ktorého môžu sledovať, ako sa blíži termín vydania poukážky a v prípade potreby žiadosť aj upraviť. Na inštaláciu zariadení budú mať tri mesiace od vydania poukážky. Výška príspevkov môže pokryť maximálne 50 % oprávnených nákladov na inštaláciu. Suma uvedená na poukážke závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Pri slnečných kolektoroch je príspevok najviac 1.750 eur, pri fotovoltických paneloch a kotloch na biomasu po 1.500 eur a pri tepelných čerpadlách 3.400 eur. Podporu dostanú domácnosti vo forme poukážok, ktoré si môžu uplatniť u zhotoviteľov. Poukážky prepláca SIEA priamo zhotoviteľom po dokončení inštalácie. Domácnosti si v projekte môžu vybrať z takmer 4.000 konkrétnych typov zariadení spĺňajúcich technické požiadavky a spomedzi 1.200 zhotoviteľov, ktorí sú zodpovední za ich dodanie a inštaláciu.

Aktualizácia: SIEA napokon odložila avizované podávanie žiadostí o poukážky na kotly na biomasu, fotovoltické panely a slnečné kolektory. Dôvodom je enormný záujem a limitované finančné zdroje. Projekt Zelená domácnostiam sa prehodnocuje.

pondelok 2. mája 2022

Upozorňujeme: Nebezpečné smart hodinky

Slovenská obchodná inšpekcia a DECATHLON SK s.r.o. v zastúpení spoločnosti Fitbit International Limited varujú pred ďalším používaním výrobku trénerské hodinky FITBIT Ionic, konkrétne  modelu s kódom 8510658. Dôvodom je potenciálne riziko podpálenia v dôsledku prebratia batérie v uvedených inteligentných hodinkách.

Na vrátenie kúpnej ceny je potrebné vyplniť formulár dostupný na webovej stránke fitbitionic.expertinquiry.com/. 

Ďalšie podrobné informácie sú uverejnené na webovej stránke
help.fitbit.com/en/region.htm, kde je možné v prípade potreby obrátiť sa aj na zákaznícku podporu.

EU: Vyhlásenie o budúcnosti internetu

Vyhlásenie o budúcnosti internetu zachytáva víziu a zásady dôveryhodného internetu. Partneri vyhlásenia vyjadrili svoju podporu budúcej otvorenej, slobodnej, globálnej, interoperabilnej, spoľahlivej a bezpečnej forme internetu. Potvrdili aj svoj záväzok chrániť a dodržiavať ľudské práva on-line a v celom digitálnom svete. Doteraz vyhlásenie schválilo 60 partnerov, medzi nimi všetky členské štáty Európskej únie. Očakáva sa, že ďalšie krajiny sa pridajú v nasledujúcich týždňoch. 

Vyhlásenie o budúcnosti internetu je v súlade s právami a so zásadami pevne ukotvenými v EÚ. Vychádza z vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách, ktoré Európska komisia navrhla na spolupodpísanie s Európskym parlamentom a Radou Európskej únie. Partneri vo vyhlásení zdôrazňujú, že internet musí posilňovať základné demokratické zásady, základné slobody a ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Zhodujú sa v presvedčení, že internet by mal fungovať ako jednotná decentralizovaná sieť sietí, v ktorej sa digitálne technológie používajú dôveryhodným spôsobom, čím sa predchádza nespravodlivej diskriminácii medzi jednotlivcami a umožňuje súťažeschopnosť na on-line platformách aj spravodlivá hospodárska súťaž medzi podnikmi.

Vyhlásenie je aj prejavom hlbokých obáv partnerov z potláčania internetových slobôd niektorými autoritárskymi vládnymi režimami, z využívania digitálnych nástrojov na porušovanie ľudských práv, z rastúceho dosahu kybernetických útokov, zo šírenia nezákonného obsahu a dezinformácií ako aj z nadmernej koncentrácie hospodárskej sily. Zaväzujú sa spolupracovať na riešení týchto trendov a rizík. Takisto sa zhodujú v presvedčení, že digitálne technológie majú potenciál podporovať prepojenosť, demokraciu, mier, vládu práva a udržateľný rozvoj. Aktuálna situácia na Ukrajine nám dramatickým spôsobom ukazuje hrozby vážneho narušenia internetu, hlavne vo forme celkového alebo čiastočného vypnutia. Ďalším rizikom je rozdrobenie internetu, keďže ruská vláda hrozí čiastočným alebo úplným odpojením od celosvetového internetu. Hrozbou je aj zneužívanie internetu, pretože už teraz sme svedkami nárastu kybernetických útokov, on-line cenzúry a šírenia dezinformácií. Znova nám to ukazuje, aké je dôležité zintenzívniť náš boj za globálny otvorený internet ako motor hospodárstiev a spoločností na celom svete.


e-Auto: Batéria sa nesmie prehrievať

Elektromobily  sú tichšie, jednoduchšie na riadenie, lacnejšie na údržbu a šetrnejšie k životnému prostrediu. Jeden veľký otáznik však zostáva nezodpovedaný. Nabíjanie úplne vybitej batérie trvá príliš dlho a minimálne polhodinová povinná prestávka po prejdení 400 kilometrov je pre vodičov nočnou morou. Najdostupnejším riešením tohto problému sa ukazuje nová generácia tepelného riadenia batérií. 

Už dnes dokážu rýchlonabíjačky nabíjať až 300 kW, pri ktorom desaťminútové nabíjanie vystačí na jazdu 300 kilometrov. Avšak reálne sa takto rýchlo nemôže nabíjať žiadny dnes dostupný elektromobil. Dôvod je prozaický: prehriatie batérie. Silný tok prúdu by zahrieval batériu do takej miery, že by vnútorné teplo začalo poškodzovať jej stabilitu, čo by viedlo k nezvratnej strate kapacity. Lepšie chladenie batérií je preto kľúčom na širšie používanie elektrických vozidiel. Väčšina výrobcov sa spolieha na nepriame chladenie. Chladiaca kvapalina cirkuluje v potrubí okolo článkov batérie a odvádza teplo. Trubice však ochladzujú články len v mieste, kde sa ich dotýkajú. Účinok tejto technológie je preto obmedzený. Čoraz viac odborníkov preto uprednostňuje tzv. ponorné chladenie, pri ktorom je batéria úplne ponorená do chladiacej kvapaliny. To dokáže v krátkom čase absorbovať oveľa viac tepla. Nasadenie tohto riešenia do praxe však závisí od chemického priemyslu, konkrétne od výrobcov špeciálnej chladiacej kvapaliny.

„Pri ponornom chladení musí chladiaca kvapalina fungovať výrazne odlišne a zároveň oveľa lepšie ako predtým“, vysvetľuje David Stonecipher. Vedie tím, ktorý pracuje na nových chladiacich kvapalinách vo vývojových centrách. Keďže tieto tekutiny prúdia priamo okolo buniek, nesmú viesť elektrinu. Preto by nemali reagovať s rôznymi kovmi alebo plastmi a musia byť schopné nepretržite prúdiť bez ohľadu na teplotu vo vnútri akumulátora. Tieto vlastnosti dopĺňajú požiadavky na vysokú nehorľavosť, tepelnú kapacitu a šetrnosť k životnému prostrediu. V reakcii na dopyt po rýchlejšom nabíjaní batérií elektromobilov pracujú vývojári spoločnosti LANXESS na sortimente špeciálnych chemických látok:
 • Polyalfaolefíny (PAO): extra čisté syntetické uhľovodíkové kvapaliny, ktoré takmer nereagujú s okolitými materiálmi a majú dobré tepelné a elektrické vlastnosti.
 • Estery polyolov (POE): kvapaliny s veľmi dobrými tepelnými a elektrickými vlastnosťami a vysokou požiarnou odolnosťou.
 • Fosfátové estery (PE): poskytujú dokonalú ochranu pred požiarom a popáleninami v prípade náhodného poškodenia alebo elektrickej poruchy.
V budúcnosti nebude nabíjanie elektromobilu trvať dlhšie ako tankovanie vozidla so spaľovacím motorom. Ponorné chladenie je však ešte vo vývoji a plne funkčný systém si bude vyžadovať napríklad úplne inak navrhnutý batériový blok. Očakáva sa, že v nasledujúcich 3 až 5 rokoch by sa ponorné chladenie mohlo objaviť v prvých osobných elektromobiloch s hmotnosťou do jednej tony.

Amazfit: Ako beháme

O
byvatelia Čiech a Slovenska behajú predovšetkým v jarných mesiacoch, priemerne 41 minút a spália necelých 420 kilokalórií. Tento údaj je však veľmi individuálny, záleží na tempe, váhe, kondícii a ďalších premenlivých faktoroch. Spaľovanie kalórií býva podľa všeobecných údajov zo smart hodiniek najefektívnejšie medzi 30 a 60 minútou behu. Aj tento údaj sa však líši pri každom bežcovi.

Pravidelný beh znižuje hladinu stresu v tele. Tú majú žiaľ Česi so Slovákmi všeobecne vysokú, čo dokazujú aj dáta Amazfit, podľa ktorých sa na rebríčku úrovne stresu nachádzajú  na piatom mieste v Európe. Viac sa stresujú napríklad v Taliansku či Španielsku, najmenej potom v Turecku a Holandsku. Obuť tenisky a vydať sa do prírody na aspoň polhodinový beh zaženie podľa prepočtov smart hodiniek stres a zlepší spánok. Ten je lepší u ľudí, ktorí pravidelne behajú ako u tých, ktorí tento šport nepraktizujú. Dokazuje to tzv. Sleep score, čo je škála od čísla 1 po číslo 100, podľa ktorej sa hodnotí kvalita spánku. Výsledné číslo je kombináciou dvoch faktorov: miery regenerácie a dĺžky spánku. Česi a Slováci sú najmä poobednými bežcami, najradšej totiž kilometre zdolávajú medzi 12. a 18. hodinou popoludní. Týchto bežcov je až dvakrát viac ako tých, ktorí si zvyknú zabehať radšej ráno či predpoludním. Behanie teda pravdepodobne pre mnohých slúži ako nástroj na odreagovanie sa od pracovných starostí. Ako konkrétne vyzerá rozloženie bežcov podľa častí dňa? Popoludní behá 50,9 % bežcov, predpoludním 28,7 %, večer 16,5 % a v iných časoch len 3,9 % (skoro ráno alebo v noci). Údaje vychádzajú z dát spoločnosti Zepp Health a na základe vzorky športovej aktivity realizovaných 1.667.680 behov, ktoré boli namerané cez smart hodinky Amazfit v roku 2021.

Čísla tiež ukázali, že obyvatelia Čiech a Slovenska začínajú častejšie behať v januári až v marci. Počas jari a začínajúceho leta, práve v aktuálnom druhom štvrťroku, nastáva vrchol bežeckej sezóny, respektíve možno v exteriéri vidieť najväčšie množstvo ľudí, ktorí sa behom vydávajú na svoje obľúbené trasy. Dôvodom je pravdepodobne teplejšie a priaznivejšie počasie, rovnako tak to, že sa blíži letná sezóna, kedy mnohí odchádzajú na dovolenku. Športovci ale nezaháľajú ani v ďalších častiach roka, konkrétne na jeseň a v zime, kedy na bežeckých trasách behá iba o tretinu menej ľudí ako v prvej polovici roka. V prvom kvartáli aktívne behá 28,6 % bežcov, v druhom kvartáli je ich 28,8 %, v treťom 24,7 % a v štvrtom kvartáli 17,9 %. Údaje vychádzajú z dát spoločnosti Zepp Health, na základe bežeckej aktivity vzorky najvyššie dosiahnutého štvrťročného počtu 96.494 bežcov, ktorí cez smart hodinky Amazfit v roku 2021 použili bežecký športový mód. Okrem behania Slováci a Česi vyznávajú aj ďalšie športy, napríklad prechádzky, jazda na bicykli či plávanie. Obľúbené je aj cvičenie v posilňovni. Všetky tieto aktivity, rovnako ako akýkoľvek iný pohyb, sú samozrejme prínosom pre naše zdravie, udržujú nás v kondícii a slúžia ako prevencia pred mnohými civilizačnými chorobami. Stále viac ľudí sleduje pokrok vo svojich športových výkonoch pomocou funkcií inteligentných hodiniek.