piatok 27. apríla 2018

Novinka: Nádej pre trpiacich chronickou ranou

Vedci v Brne dokončili výskum a vývoj unikátneho prípravku na hojenie rán. Jedinečným postupom vznikol produkt, ktorý zahojí chronické rany pacientom, u ktorých žiadna iná liečba nezaberá. 

Podporuje rast novej kože, pôsobí protizápalovo a významne urýchľuje hojenie rany tak, že dôjde k jej zahojeniu. Za chronickú ranu sa považuje rana, ktorá sa nehojí 6-9 týždňov pri adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Najčastejšími typmi sú bércové vredy, dekubity a kožné vredy rôzneho pôvodu. Tým vedcov z českého Národního centra tkání a buněk sa rozhodol tejto problematike venovať pred piatimi rokmi. Lekári a vedci sa začali zaoberať myšlienkou, kde všade by bylo možné využiť hojivý potenciál jedného z plodových obalov placenty - amniovej membrány. Výnimočné vlastnosti tohto tkaniva sa priamo ponúkajú na využitie pri hojení chronických rán. Objavený prípravok obsahuje veľké množstvo bioaktívnych molekúl, podporuje novotvrobu ciev, je neimunogénny a redukuje jazvenie. Prikladá sa na chronické rany, ktoré sa vďaka nemu začnú hojiť. Aplikácia sa opakuje po 1 týždni.

Nový prípravok bol hlavným impulzom na vytvorenie aplikačných centier. Jedno z prvých v Európe vzniklo v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni. Na Slovensku sa tejto inovatívnej liečbe chronických rán venujú tiež v Levoči, Svidníku a Dolnom Kubíne. Zatiaľ však ide o liečbu nepreplácanú zdravotnými poisťovňami. Výsledky sú ale natoľko presvedčivé, že po realizácii nevyhnutných legislatívnych postupov sa situácia určite zmení.

EU: Spoločné využívanie údajov o zdravotnej starostlivosti

Európska komisia prichádza so súborom opatrení na zvýšenie dostupnosti údajov v EÚ. Nadväzuje na svoje predchádzajúce iniciatívy na podporu voľného toku údajov na jednotnom digitálnom trhu. 

Občania sa ľahšie dostanú k svojim zdravotným údajom a budú ich môcť lepšie spravovať, verejné orgány zase budú môcť lepšie využívať údaje na výskum, prevenciu a reformy systému zdravotnej starostlivosti. Návrhy EK vychádzajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018.

Opatreniami sa má zabezpečiť:
·         Lepší prístup k údajom verejného sektora a ich opakované používanie: Revidované právne predpisy o informáciách verejného sektora sa rozšíria o údaje, ktorými disponujú verejné podniky v sektoroch dopravy a verejnoprospešných služieb. Novými predpismi sa okrem toho obmedzia výnimky, ktoré verejným orgánom umožňujú spoplatňovať opakované používanie ich údajov sumou prekračujúcou marginálne náklady na poskytovanie týchto údajov. Umožní sa nimi aj opakované využívanie otvorených výskumných údajov, ktoré vznikli vďaka verejnému financovaniu, a členské štáty budú povinné vypracovať politiky otvoreného prístupu. A napokon nové pravidlá budú v relevantných prípadoch vyžadovať, aby technické riešenia ako aplikačné programové rozhrania (API) poskytovali prístup k údajom v reálnom čase.
·         Spoločné využívanie vedeckých údajov v roku 2018: Nový súbor odporúčaní reaguje na politické a technologické zmeny, ku ktorým došlo od posledného návrhu EK o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní. Poskytnú usmernenia týkajúce sa realizácie politík otvoreného prístupu v súlade s cieľmi pre otvorenú vedu; výskumných údajov a spravovania údajov; vytvorenia európskeho cloudu pre otvorenú vedu a hĺbkovej analýzy textov a údajov. Zároveň sa nimi zdôrazní aj význam stimulov, odmien, zručností a parametrov pre novú éru sieťovo prepojeného výskumu.
·         Spoločné využívanie údajov zo súkromného sektora medzi podnikmi i medzi podnikmi a verejnou správou: Oznámenie „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“ poskytuje podnikom pôsobiacim v EÚ usmernenie k právnym a technickým princípom, ktorými by sa mala riadiť spolupráca v oblasti spoločného využívania údajov v súkromnom sektore.
·         Zabezpečenie údajov o zdravotnej starostlivosti občanov a posilnenie európskej spolupráce v tejto oblasti: EK predkladá akčný plán, ktorý v oblasti údajov o zdravotnej starostlivosti zaručuje občanom prvoradé miesto týmito krokmi: zabezpečením prístupu občanov k ich zdravotným údajom a zavedením možnosti prenášania týchto údajov cez hranice; používaním veľkých súborov údajov, vďaka ktorým budú možné personalizovanejšie diagnózy a liečba a lepšie predvídanie epidémií; a podporou vhodných digitálnych nástrojov, ktoré verejným orgánom umožnia lepšie využívať zdravotné údaje na výskum a reformy systému zdravotnej starostlivosti. Súčasťou návrhu je aj interoperabilita systémov elektronických zdravotných záznamov ako aj mechanizmus dobrovoľnej koordinácie pri spoločnom využívaní údajov – vrátane genomických údajov – v oblasti prevencie chorôb a výskumu.

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu na prijatie uvedených návrhov na revíziu pravidiel o opakovanom použití informácií verejného sektora. Plánuje tiež okrúhly stôl na vysokej úrovni a v priebehu druhej polovice roku 2018 a prvej polovice roku 2019 diskutovať o spoločnom využívaní údajov zo súkromného sektora medzi podnikmi a vládou. 

IT Fitness Test: Analýza IT zručností pokračuje

Tento rok bude testovanie IT zručností na Slovensku prebiehať od 26. apríla do konca roka a zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie. 

Podmienkou je registrácia na webe itfitness.sk a zapojenie sa do samotného testovania. Hlavným cieľom zostáva preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov. Test je rozdelený na dve základné časti, a to nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o čosi náročnejší bude test pre stredné a vysoké školy - IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.

Aktuálny ročník IT Fitness Testu bude obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej budú pedagógovia získavať informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda, či priemerný čas potrebný na riešenie jednotlivých úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach svojich žiakov.

Girl's Day: Deň žien v IT

Štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci je vo svete známy aj ako Deň žien v IT s tradíciou vo viac ako 166 krajinách. Už piaty rok si tento deň pripomína aj Slovensko s hlavným cieľom ukázať ženám, že svet informačných technológií vôbec nemusí byť nudný.

Napriek tomu, že v bežnom živote sme stále viac konfrontovaní s technológiami, u slovenských žien sa vývoj za sledovaných desať rokov uberal opačným smerom. Napr. v IT divíziách Siemens zamestnáva 10% žien, čo je mierne nad priemerom Slovenska. Pritom ešte v roku 2006 bol IT sektor na Slovensku z jednej tretiny ženský biznis. V tom období to bolo v Nemecku 20,3%. Dnes nás predbehli Češky (11,2%), Maďarky (13,1%), ale aj Poľky (14,5%) či Rakúšanky (17,2%). Pritom celoeurópsky podiel žien, ktoré sa venujú IT po desaťročia, sa blíži k hranici len 17%.

Na základe údajov Európskej únie len od roku 2006 na Slovensku narástol počet mužov v IT sfére zo 66,7% na takmer 91%. Slováci tak kopírovali celoeurópsky trend nárastu, keďže v rámci únie sa počet mužov v IT za desať rokov zvýšil o takmer 6%. U slovenských žien bol trend úplne opačný, ich počet v oblasti IT klesol na nelichotivých 9,2%.   

štvrtok 26. apríla 2018

EU: Posilnenie ochrany oznamovateľov

Škandalózne prípady Dieselgate, Panama Papers, LuxLeaks alebo prebiehajúce odhalenia súvisiace s Cambridge Analytica ukázali, že oznamovatelia môžu hrať dôležitú úlohu pri odhaľovaní nezákonných činností, ktoré poškodzujú verejný záujem. 

Ochrana oznamovateľov v jednotlivých štátoch EÚ je v súčasnosti rozdrobená a nejednotná. Iba 10 členských štátov dnes oznamovateľom garantuje plnohodnotnú ochranu. Inde je táto ochrana iba čiastočná a vzťahuje sa len na konkrétne odvetvia alebo kategórie zamestnancov. Občania, ktorí odkryjú nelegálne činnosti, by za svoje konanie nemali byť trestaní. V skutočnosti však zato mnohí z nich zaplatia svojím miestom, povesťou či dokonca zdravím: až 36% pracovníkov, ktorí nahlásili neprávosť, následne čelilo odvetným krokom (prieskum Global Business Ethics Survey z roku 2016). Ochrana oznamovateľov takisto pomôže brániť slobodu prejavu a slobodu médií. Má kľúčový význam pre ochranu právneho štátu a demokracie v Európe.

Nový návrh nastaví celoúniové štandardy, ktoré zaručia vysokú úroveň ochrany oznamovateľov o porušení práva EÚ tak v rámci organizácie ako aj verejným orgánom. Oznamovatelia budú zároveň chránení pred prepustením, degradáciou či inými formami odvetných opatrení. Vnútroštátne orgány budú mať povinnosť informovať občanov a zaškoliť orgány verejnej správy, ako postupovať vo vzťahu k oznamovateľom. Novým návrhom sa zaistí celoúniová ochrana pre oznamovateľov porušení európskej legislatívy v týchto oblastiach: verejné obstarávanie; finančné služby, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; bezpečnosť výrobkov; bezpečnosť dopravy; ochrana životného prostredia, jadrová bezpečnosť; bezpečnosť potravín a krmív, zdravie a dobré životné podmienky zvierat; verejné zdravie; ochrana spotrebiteľa; súkromie, ochrana údajov a bezpečnosť sietí a informačných systémov. Vzťahuje sa aj na porušenia pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, porušenia a zneužívanie pravidiel zdaňovania právnických osôb a poškodenie finančných záujmov EÚ. Komisia privíta, ak členské štáty pôjdu ešte ďalej a nad rámec týchto minimálnych noriem zavedú komplexné rámce na ochranu oznamovateľov, ktoré budú vychádzať z rovnakých zásad.

Všetky spoločnosti, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov alebo ročný obrat vyšší ako 10 miliónov eur, budú musieť zaviesť interný postup spracúvania informácií od oznamovateľov. Nová právna úprava sa bude týkať aj štátnych a regionálnych orgánov a obcí nad 10.000 obyvateľov. Zriadené ochranné mechanizmy budú povinne zahŕňať:
* jasné oznamovacie kanály vo vnútri organizácie aj navonok, ktoré zaručia dôvernosť;
* trojstupňový systém oznamovania:
- vnútorné oznamovacie kanály;
- oznamovanie príslušným orgánom – ak vnútorné kanály nefungujú alebo ak dôvodne nemožno očakávať, že by fungovali (napríklad ak by využitie vnútorných kanálov mohlo ohroziť účinnosť vyšetrovacích činností zodpovedných orgánov);
- verejné/mediálne oznamovanie – ak po oznámení cez iné kanály nedošlo k prijatiu primeraných opatrení alebo ak existuje bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu alebo nezvratné poškodenie;
* povinnosť orgánov a podnikov poskytovať spätnú väzbu: v prípade oznamovania cez vnútorné kanály budú orgány a podniky musieť do troch mesiacov reagovať na správy oznamovateľov a poskytnúť im následné informácie;
* zabránenie odvetným opatreniam a účinná ochrana: všetky formy odvetných opatrení sú zakázané a mali by sa sankcionovať. Ak oznamovateľ čelí odvetným opatreniam, mal by mať prístup k bezplatnému poradenstvu a primeraným opravným prostriedkom (napríklad k možnostiam zastaviť obťažovanie na pracovisku alebo zabrániť prepusteniu). Dôkazné bremeno sa v takýchto prípadoch presunie tak, aby daná osoba alebo organizácia museli preukázať, že sa svojím konaním nechcú pomstiť oznamovateľovi. Oznamovatelia budú takisto chránení v súdnych konaniach, predovšetkým tým, že budú oslobodení od zodpovednosti za zverejnenie informácií.

Aktuálne: Zelená škola na Slovensku

Inovátori a startupisti môžu svoju rozpracovanú ekoinováciu prihlásiť na bratislavskú Zelenú inovačnú a podnikateľskú letnú školu, ktorá sa po prvom ročníku v Nemecku presúva na Slovensko.  

Spoločne s odborníkmi tu nájdu spôsob, ako svoj nápad, riešenie v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja posunúť k reálnemu podnikateľskému plánu. Hlavným cieľom je, aby účastníci získali nové znalosti v oblasti zhodnocovania svojho potenciálneho biznis plánu, ale aj jeho financovania, marketingu či ochrany duševného vlastníctva. K dispozícii budú pre účastníkov tiež experti z oblasti ekoinovácií a „zeleného sektora“, od ktorých môžu získať spätnú väzbu. Svoje vlastné projekty odprezentujú účastníci na záver pred odbornou porotou.

Do Zelenej inovačnej a podnikateľskej letnej školy sa môžu prihlásiť startupové tímy, ale aj individuálne eko talenty do 31. mája t.r. vyplnením registračného formulára. Zelená letná škola sa uskutoční v dňoch 25. - 28. Júna 2018. Účasť na podujatí je bezplatná. Registračný formulár a ďalšie potrebné informácie nájdu záujemcovia na ecoinnovative.eu. Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu EcoInn Danube, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného programu Interreg Danube spolufinancovaného fondmi Európskej únie. Koordinátorom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR. 

SR: Zlepšenie fungovania obchodného registra

Vláda SR schválila rad opatrení, ktorých postupným zavedením sa má dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra, čím prispejú tiež k zlepšovaniu podnikateľského prostredia.  ​

Opatrenia majú byť realizované v dvoch na seba nadväzujúcich fázach – v prvej do 31. decembra 2018 a v druhej do 31. decembra 2020.

Oprava neaktuálnych údajov v obchodnom registri: odstránenie chybovosti a nekorektnosti údajov najmä prostredníctvom údajov z referenčných registrov ako aj prostredníctvom skúmania plnenia zákonných podmienok registrácie. Vyústi to do tzv. čistenia údajov obchodného registra a registrového súdu, kde sa zapísané osoby nespĺňajúce podmienky registrácie (napr. obchodné spoločnosti, ktoré majú stále vedené základné imanie v slovenských korunách) vymažú z úradnej povinnosti (výmaz tzv. mŕtvych obchodných spoločností). Rešpektovať sa bude ochrana možných veriteľov ako aj opatrenia na boj proti daňovým podvodom.

Elektronizácia procesov: elektronický spôsob podávania návrhov na zápis údajov, na zápis zmeny zapísaných údajov a na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra zjednoduší viaceré procesy na strane súdov aj na strane osôb, ktoré ich podávajú. Navrhuje sa preto, aby návrh do obchodného registra bolo možné podávať na súd len elektronicky. Zároveň by sa mali zaviesť elektronické formuláre s automatickou kontrolou údajov navrhovaných na zápis alebo zmenu oproti údajom uvedeným v iných (najmä referenčných) registroch.
Pre osoby, ktoré nebudú môcť z rôznych dôvodov komunikovať elektronicky, zostane zachovaná možnosť podať návrh do obchodného registra najmä prostredníctvom advokáta, notára, či jednotného kontaktného miesta a neskôr tiež externých registrátorov.

Efektívnejšie prepojenie s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami: podávanie návrhov v elektronickej forme predpokladá efektívnejšiu integráciu s príslušnými registrami (či už referenčnými alebo zdrojovými), čo umožní preberanie údajov, ktoré už sú v informačných systémoch verejnej správy k dispozícii. Odpadne tak viacero obdobných administratívnych záťaží spojených s nevyhnutnosťou viacnásobnej registrácie údajov na viacerých miestach. Zároveň sa tým aj zníži chybovosť zapisovaných údajov, ktoré môžu vznikať najmä pri ich manuálnom prepisovaní. A spolu s opatreniami zameranými na odstránenie chybovosti už zapísaných údajov sa týmto tiež vytvorí predpoklad, aby údaje zverejnené v obchodnom registri na internete boli právne záväzné.

Odbremenenie registrových súdov: popri registrovom súde by boli oprávnení pôsobiť aj tzv. externí registrátori (notári). Výhoda bude najmä v dostupnejších a komfortnejších službách a v  odbremenení súdov od časti agendy, ktorá je administratívna a nesúvisí priamo s vedením súdnych sporov.

Optimalizácia sústavy registrových súdov: obchodný register vedie osem registrových súdov. Toto prináša viacero odlišností v postupoch jednotlivých súdov, čo pre zapísané osoby predstavuje aj právnu neistotu. Optimalizovaním počtu registrových súdov sa zlepší predvídateľnosť rozhodovania a ich postupov pri registrácii údajov v obchodnom registri. 

Upozorňujeme: Chybná varná doska

Plynové varné dosky Eldslaga, ktoré si spotrebitelia zakúpili v sieti IKEA pred 1. januárom 2018, je potrebné si nechať opraviť.

Upozornenie týkajúce sa tovaru zakúpeného v Európe vydala samotná spoločnosť na základe kontroly v Belgicku. Pri výrobe došlo u dodávateľa k omylu a do jedného z horákov varnej dosky bol nainštalovaný nesprávny vstrekovací plynový ventil, čoho dôsledkom sú zvýšené emisie oxidu uhoľnatého (CO) nad povolené limity Európskej únie. Podľa skúmania nehrozí zvýšené nebezpečenstvo požiaru či výbuchu a zatiaľ neboli hlásené žiadne prípady nehody.

IKEA vyzýva zákazníkov na Slovensku, ktorí si takúto varnú dosku zakúpili, aby prestali používať veľký horák v pravom hornom rohu varnej dosky (ostatné horáky sú bezpečné) a obrátili sa na Kontaktné centrum IKEA na tel. č. 02/48 226 111. Na odstránenie chyby je potrebné, aby zákazníka navštívil servisný technik a varnú dosku opravil. Táto služba je bezplatná a ani doklad o kúpe (pokladničný blok) nie je potrebný! 

streda 25. apríla 2018

Radíme: Sociálne poistenie

Pred odchodom za prácou do krajín Európskej únie (EÚ) si overte, kde a ako budete platiť sociálne poistenie.  

Je to dôležité, aby ste vedeli, ktorým zákonom budete v zahraničí podliehať, kde sa máte hlásiť a poistiť, a teda prípadne aj žiadať o príslušné dávky (napr. nemocenské, materské, dávku v nezamestnanosti). O priznanie dávky sa spravidla žiada tam, kde ste boli naposledy poistení. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, aby ste sa o svoje práva a povinnosti zaujímali v konkrétnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia v tom štáte, do ktorého odchádzate pracovať. Príslušné inštitúcie členských štátov EÚ, ktoré občanom poskytnú potrebné informácie, sú zverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: Verejný adresár európskych inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Pre zamestnancov aj SZČO totiž platí, že sociálne poistení môžu byť len v jednej krajine EÚ.

Zamestnanec, resp. SZČO obvykle podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom tej krajiny, v ktorej reálne vykonáva činnosť/pracuje (s výnimkou situácie, v ktorej si uplatní tzv. inštitút vyslania a bude mať vystavené potvrdenie PD A1 – vtedy zostáva poistencom Sociálnej poisťovne). Čiže napr. v prípade brigády v Španielsku sa bude takýto zamestnanec či SZČO, ktorý bude pracovať v Španielsku, riadiť španielskymi právnymi predpismi a tam sa musí aj prihlásiť a platiť poistné. Zamestnancom pracujúcim výhradne na území štátu EÚ taktiež odporúčame, aby si po príchode v tamojšej inštitúcii sociálneho zabezpečenia overili, či ich zahraničný zamestnávateľ na sociálne poistenie aj skutočne prihlásil.

Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje, aby si poistenci pri odchode zo štátu, v ktorom vykonávali zárobkovú činnosť, požiadali o potvrdenie dôb poistenia v príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia, teda ešte pred návratom na Slovensko. 

Aktuálne: Nezamestnaní mladí sú ochotní sa kvôli práci vycestovať

Až 23% nezamestnaných Slovákov vo veku 20 - 34 rokov je ochotných presťahovať sa za prácou do iného členského štátu EÚ, zatiaľ čo na zmenu bydliska v rámci vlastnej krajiny by pristúpilo len 14% z nich.  

SR je v tomto smere medzi ôsmimi krajinami s „obráteným“ pomerom oproti väčšine a na druhej priečke podľa rozdielu, hneď za Bulharskom (23% : 12%). Väčšina krajín EÚ má pritom tento pomer obrátený - väčšina mladých ľudí sa za prácou nechce sťahovať do iného štátu, radšej tak urobí v rámci svojej rodnej krajiny. Vyplýva to z analýz zverejnených koncom marca 2018 Eurostatom, štatistickým úradom Európskeho spoločenstva, ktoré sa týkali pracovného trhu mladých ľudí v rámci EÚ vo veku 20 – 34 rokov a vypracované boli na základe dát European Labour Force Survey.

V uvedenej vekovej skupine až 89% ľudí pracujúcich v SR nezmenilo pri nástupe do svojho terajšieho zamestnania miesto svojho bydliska (extrémom je 98% v Taliansku), pričom v rámci krajiny sa presťahovalo za miestom len 6% (v Írsku 26%) a z inej členskej krajiny sa prisťahovalo 5% (v Luxembursku 12%). V poslednom uvedenom prípade je pritom kontinentálny priemer pod 1%. Navyše viac ako polovica nezamestnaných mladých Slovákov, konkrétne 56%, nie je naklonených myšlienke presťahovať sa za prácou. K európskemu štandardu na úrovni 50% sa to blíži oveľa výraznejšie ako zistená neochota k pracovnej mobilite u Malťanov (73%), Holanďanov (69%) či Cyperčanov (68%).

Prieskum zamestnaneckých preferencií / Candidate Survey 2017 ukazuje, že 46% respondentov zo vzorky 1.503 kontaktovaných sa už niekedy sťahovalo za prácou, z nich 43% do zahraničia. Troma hlavnými dôvodmi boli nedostatok práce, ponuka práce a mzda. Až 48% respondentov udáva, že pravidelne jazdí pracovne do zahraničia. Hlavným motivujúcim faktorom pre prácu v zahraničí je lepšia mzda (73%). Presne polovica všetkých sťahovaní za prácou v rámci SR sa udiala do iného kraja, iba 2% boli v rámci rovnakého okresu (5% do iného okresu pri zachovaní kraja).

Trend: Predražené byty

Ceny nehnuteľností na Slovensku budú pravdepodobne ďalej rásť, pričom sa to dotkne najmä starších bytov. Ceny novostavieb závisia od ponuky developerov.

Priemerná cena bytu v krajských mestách SR sa v tento rok v marci oproti februáru zvýšila z 1.496 eur za meter štvorcový na 1.534 eur (2,5%). Rástli hlavne ceny starších bytov. Hodnota nových sa vyvíjala nejednoznačne, niekde medzimesačne aj poklesla. Dôvodom je podľa analytika Vladimíra Kubrického to, že záujemcov o bývanie obmedzujú finančné možnosti najmä v tomto segmente, keďže ceny novostavieb sú vyššie. Priemerný rozdiel medzi novými a staršími dvojizbovými bytmi je 17%. Očakávané zvýšenie cien bytov spája so zmenami v oblasti financovania nehnuteľností prostredníctvom bankových úverov. Národná banka Slovenska pripravuje opatrenie, podľa ktorého by celkové zadlženie na osobu nemalo prekročiť osemnásobok jej čistého ročného príjmu. Záujemcovia to môžu pochopiť ako signál na okamžité riešenie vlastného bývania skôr, ako začnú platiť nové pravidlá národnej banky, kedy už úver možno nedostanú.

Najväčšia kúpyschopnosť obyvateľstva je podľa analytika v hlavnom meste, ktoré dominuje v cenách bytov. V segmente starších dvojizbových bytov sa cena pohybuje okolo 2.300 eur/m2. Najdrahšie staršie dvojizbové byty sú v rámci Bratislavy v Starom Meste, kde je ich cena na úrovni 2.681 eur/m2, nasleduje Nové Mesto na úrovni 2.479 eur/m2 a Ružinov s cenou 2.353 eur/m2. Najnižšie ceny v rámci Bratislavy sú vo Vrakuni (1.752/m2). V Trnave, Nitre, Žiline a Košiciach sa ceny bytov pohybujú od 1.400 do 1.600 eur/m2, zatiaľčo v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove sú ich ceny v rozmedzí od 1.100 do 1.300 eur/m2. 

EU: Schvaľovanie nových automobilov a ich kontroly

Každý členský štát bude musieť každoročne vykonať minimálny počet skúšok automobilov - skontrolované musí byť aspoň jedno vozidlo na každých 40.000 automobilov prihlásených do evidencie v danom členskom štáte v predchádzajúcom roku. 

Minimálne 20% týchto skúšok sa musí týkať aj emisií. Členské štáty s nízkym počtom zaregistrovaných vozidiel budú musieť skontrolovať aspoň päť automobilov ročne. Overiť dodržiavanie predpisov bude môcť vykonať aj Európska komisia, ktorá bude mať právomoc udeliť výrobcom automobilov administratívne pokuty až do výšky 30.000 eur za každé nevyhovujúce vozidlo. Komisia tiež bude mať právomoc nariadiť stiahnutie vozidiel v celej únii.

Nová legislatíva zavádza nový režim testovania vozidiel, ktorý by mal zaručiť, že schválené vozidlo počas celého svojho životného cyklu neprekročí emisné limity. Poskytovatelia služieb technickej kontroly budú v tejto súvislosti pravidelne kontrolovaní nezávislými audítormi.

Majiteľom automobilov, ktorí budú nútení nechať si vozidlo po výzve výrobcu opraviť, bude odstránenie výrobcom zapríčineného nedostatku uhradené. Výrobcovia budú zároveň povinní poskytnúť prístup k relevantným informáciám nevyhnutným na vykonanie akejkoľvek opravy vozidla aj nezávislým autoservisom, aby si majitelia automobilov mohli vybrať, u koho a za akú cenu si nechajú vozidlo opraviť.

Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2020.

utorok 24. apríla 2018

Aktuálne: Advokáti poradia aj tento rok zadarmo

Slovenská advokátska komora každoročne oslavuje výročie prijatia zákona, ktorým sa v roku 1990 vytvoril rámec pre novú advokáciu. Pri príležitosti Dňa advokácie budú advokáti aj tento rok poskytovať v deviatich slovenských mestách právne rady bezplatne. 

Podľa zverejnených informácií na internete sa záujemcovia o právnu pomoc budú môcť poradiť s advokátmi v stredu 25. apríla 2018 v čase od 9.00 do 14.00 hod.:
- v mestskom úrade v Nitre,
- v mestskom úrade v Banskej Bystrici,
- v mestskom úrade v Trnave,
- v mestskom úrade v Trenčíne,
- v mestskom úrade v Žiline,
- v mestskom úrade v Prešove,
- v mestskom úrade  v Poprade,
- v regionálnej kancelárii SAK v Košiciach na Floriánskej 19,
- v sídle SAK v Bratislave na Kolárskej 4. 

EU: Kvalitnejšie biopotraviny

Europoslanci schválili novú legislatívnu úpravu, ktorá by mala zvýšiť kvalitu produktov ekologickej výroby a prispieť k rozšíreniu bioprodukcie v EÚ. 

Novela nariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní bioproduktov v EÚ je výsledkom rokovaní parlamentných vyjednávačov a ministrov členských štátov zavŕšených dohodou na jej konečnom znení zo dňa 28. júna 2017.

Zvyšovanie kvality biopotravín
- Prísne kontroly založené na posúdení rizika v celom dodávateľskom reťazci: inšpekcie sa budú vykonávať fyzicky na mieste u všetkých subjektov na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie bioproduktu, a to aspoň raz ročne alebo v prípade, že v predchádzajúcich troch rokoch nebolo zaznamenané porušenie pravidiel a pravdepodobnosť ich porušenia bola vyhodnotená ako nízka aspoň raz za dva roky.
- Rovnako prísne pravidlá pre dovážané bioprodukty: platnosť aktuálnych pravidiel o uznávaní podobných, nie však identických štandardov ekologickej výroby pri produktoch dovážaných z niektorých tretích krajín, vyprší v priebehu piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia.

Podpora rozširovania bioprodukcie v EU
- Zvyšovanie dostupnosti ekologického osiva a zvierat: členské štáty zriadia a zabezpečia aktualizovanie databáz dostupného ekologického rozmnožovacieho materiálu s cieľom nasýtiť dopyt po výrobných vstupoch na strane poľnohospodárov a motivovať ponuku na strane chovateľov, šľachtiteľov a producentov. V prípade dostatočnej ponuky vyprší platnosť výnimiek umožňujúcich za istých podmienok využívanie konvenčného (nie plne ekologického) rozmnožovacieho materiálu pri bioprodukcii v roku 2035.
- Zmiešané poľnohospodárstvo ostáva povolené: farmy vyrábajúce produkty konvenčného aj ekologického poľnohospodárstva budú naďalej povolené, nakoľko ich zákaz, pôvodne navrhovaný Európskou komisiou, by podľa poslancov odrádzal farmárov od postupného prechodu na ekologickú výrobu. Zmiešané farmy však budú musieť jasne a účinne oddeliť oba druhy poľnohospodárskej výroby, aby nedochádzalo k zámene výrobkov či kontaminácii bioproduktov nepovolenými pesticídmi či hnojivami.
- Jednoduchšia certifikácia pre malých farmárov: možnosť skupinovej certifikácie ušetrí malým poľnohospodárom čas a peniaze pri prechode na ekologickú výrobu.

Zabránenie kontaminácii biopotravín syntetickými pesticídmi či hnojivami 
- Preventívne opatrenia: poľnohospodári aj ďalší operátori v dodávateľskom reťazci budú povinní aplikovať nové preventívne opatrenia s cieľom zabrániť kontaminácii ekologických produktov nepovolenými látkami. V prípade podozrenia z kontaminácie bude do ukončenia kontroly zakázané ponúkať výrobok ako ekologický. V prípade, že kontaminácia bola úmyselná, napr. v prípade zámerného použitia nepovoleného pesticídu, alebo nedošlo k dôslednému uplatneniu preventívnych opatrení, produkt definitívne príde o predponu bio.
- Osobitné prahové hodnoty pre nepovolené látky: vnútroštátna legislatíva, ktorou niektoré členské štáty určujú limity napríklad pre prítomnosť nepovolených pesticídov v bioproduktoch, a teda ide ďalej ako nariadenie EÚ, môže ostať naďalej v platnosti. Dané členské štáty však zároveň musia na svojom území umožniť predaj bioproduktov z iných krajín únie, ktoré spĺňajú všeobecné pravidlá EÚ v oblasti bioprodukcie.
- Prehodnotenie preventívnych opatrení a vnútroštátnych pravidiel: Európska komisia vypracuje do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia správu, ktorá zhodnotí uplatňovanie preventívnych opatrení a vnútroštátnych limitov pre prítomnosť nepovolený látok v bioproduktoch. V prípade potreby predloží legislatívny návrh, ktorý by preventívne opatrenia posilnil či harmonizoval vnútroštátne pravidlá.

Trend: Miestne potraviny

Pre 47% slovenských spotrebiteľov je pri nákupe potravín, drogérie a kozmetiky najdôležitejšia kvalita, pre 26% cena a pre 10% krajina pôvodu.  

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Slovenskú alianciu moderného obchodu (SAMO) vypracovala agentúra GfK (február 2018, 1.000 respondentov starších ako 18 rokov). Viac ako polovica spotrebiteľov si myslí, že kvalita slovenských potravín sa určite (6%) alebo skôr  (49%) zlepšuje. Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú potraviny zo Slovenska najmä v kategóriách čerstvých potravín. Obchodné reťazce vyvíjajú rôzne programy, aby mohli domáci výrobcovia, aj malí a strední, jednoduchšie dodávať tovar na pulty veľkých sietí.

Najväčšie zastúpenie slovenských potravín na pultoch reťazcov majú výrobky z cukrovarníckeho, hydinárskeho, mliekarenského, pivovarníckeho a vinárskeho priemyslu, ale aj mlynského, pekárskeho a cukrárskeho priemyslu a týka sa to aj medu, lahôdok a chladeného, baleného hotového jedlá. Aliancia je presvedčená o tom, že podporné aktivity reťazcov našli u slovenských výrobcov aj spotrebiteľov odozvu. Za rok 2017 predali členovia SAMO potraviny pochádzajúce zo Slovenska za viac ako 1,5 miliardy eur. Na pulty obchodných reťazcov združených v SAMO ide aj produkcia slovenských poľnohospodárov. Napr. jeden z členov predal v roku 2017 viac ako 50 miliónov kilogramov ovocia a zeleniny pochádzajúcich od slovenských pestovateľov.  

Deň zeme 2018: Obmedzte plasty!

Hlavnou témou tohtoročného Dňa Zeme (22. apríla) bol plastový odpad. Ohrozuje najmä oceány - výskumníci odhadujú, že do roku 2050 bude v oceánoch viac plastových čiastočiek ako rýb. 

Plast sa totiž nikdy úplne nerozloží, iba sa časom rozpadne na menšie kúsky. Väčšina z nich nie je väčšia ako 5 mm, preto si ich ryby mýlia so svojou prirodzenou potravou, fytoplanktónom. Každému človeku, ktorý skonzumuje priemerné množstvo morských plodov, sa zároveň do tela dostáva približne 11.000 plastových čiastočiek ročne. Také množstvo chémie môže spôsobovať niektoré druhy rakoviny, poruchy imunity či obezitu. Plasty prispievajú tiež ku klimatickým zmenám. Spôsobujú zvyšovanie emisií metánu, ktorý je jednou z hlavných príčin globálneho otepľovania. Navyše, keďže ide o ropný produkt, už len ich výroba znásobuje množstvo skleníkových plynov v atmosfére.

Ako znížiť množstvo plastov okolo nás? 
* Stačí povedať „Nie, ďakujem“: Najjednoduchšou cestou, ako obmedziť spotrebu plastov je odmietnuť ich. Napríklad nepoužívať v baroch a reštauráciách slamky. Túto myšlienku podporuje kampaň #StopSucking pod záštitou nadácie Lonely Whale či iniciatíva londýnskeho denníka Evening Standard The Last Straw. Pomôže tiež nebrať si pri pravidelných nákupoch igelitky.

* Preč s jednorazovými obalmi: Aj drobnosti, napríklad látková nákupná taška či vlastný pohár v kaviarni môžu z dlhodobého hľadiska predstavovať zmenu. Dell sa napríklad tento rok rozhodol nepodávať na konferencii nápoje v plastových fľašiach, ušetrí ich tak až 65.000.

* Recyklovať, recyklovať, recyklovať: Ak sa odpad správne nevytriedi, skončí v spaľovni alebo na skládke. Každá nádoba slúži špecifickému odpadu a je dobré vedieť, kam aký odpad patrí.

* Na značke záleží: Trvalá udržateľnosť sa stala prioritou pre mnohé firmy, ktoré tomu prispôsobujú aj svoje výrobky a služby. Plastový odpad z oceánov sa dnes už používajú na výrobu ekologických obalov aj topánok.

* Odstráňme, čo sme už vytvorili: Nie je dôležité len zamedziť vzniku nového plastového odpadu, pozornosť je treba venovať aj postupnému odstraňovaniu toho existujúceho. Čo keby ste vyčistili svoje okolie od plastového odpadu? 

pondelok 23. apríla 2018

Výskum a inovácie: Dve nové výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v celkovej výške 36 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok od 200 tisíc eur do 1 milión eur. 

Cieľom je podporiť nielen výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a výskumných organizáciách, ale aj aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení. V rámci výziev môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty s realizáciou na celom území Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja.

Hodnotenie jednotlivých žiadostí sa uskutoční v rámci kôl. Uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl sú naplánované na 29. júna a 31. augusta 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené – to znamená, že k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa. Obe výzvy sú vyhlásené v zjednodušenom režime, aby znížili administratívnu záťaž žiadateľov. Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušene prebieha aj predkladanie jednotlivých príloh. Všetky potrebné informácie získate na https://www.opvai.sk/ a prostredníctvom emailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.   

Trend: Až 85% Slovákov si porovnáva ceny na internete

Tradičný spôsob, návštevu viacerých kamenných prevádzok, dnes ešte využíva skoro polovica opýtaných. Na druhej strane vôbec nikdy ceny neporovnáva len jeden zo sto Slovákov.  

Keď idem niečo kupovať, tak to rozhodne chcem mať výhodnejšie a za menej peňazí. Takto uvažuje väčšina Slovákov. Viac ako tri štvrtiny ľudí totiž pravidelne porovnávajú pred nákupmi ceny tovaru vo viacerých konkurenčných obchodoch. Ďalších vyše 20 % opýtaných to robí aspoň príležitostne. Na druhej strane takých, čo vôbec nikdy neporovnávajú ceny je naozaj veľmi málo - len jedno percento. Najviac, až 85% sa orientuje v cenách pomocou internetových porovnávačov. Len o niečo menej je takých, ktorí si ceny kontrolujú priamo na webových stránkach jednotlivých predajcov. Medzi nakupujúcimi však stále fungujú aj letáky obchodníkov. V klasickej papierovej alebo elektronickej forme si v nich ceny všímajú až dve tretiny opýtaných. Čoraz väčšej obľube sa tešia aj inovatívne riešenia. Približne 15% ľudí si kontroluje ponuky prostredníctvom aplikácií v telefónoch, v prevažnej miere ide predovšetkým o mladšie ročníky.

Podľa prieskumu pre Home Credit porovnávanie cien sa týka najčastejšie práve nákupov spotrebnej elektroniky, teda napríklad televízorov, počítačov či mobilov. Výrobok takejto kategórie si kúpi bez porovnania cien len päť ľudí zo sto. Podobne to funguje aj pri bielej elektronike, ako je napr. kúpa práčky alebo chladničky, kde sa porovnaním cien na trhu riadi skoro 90% ľudí. Väčšina porovnáva ceny predovšetkým pri drahších položkách. Po elektronike potom ide najčastejšie o nábytok, dovolenky, oblečenie či vybavenie pre dom a záhradu. Hoci z mesačných rozpočtov domácností ukrajujú veľkú časť náklady spojené s nákupom potravín, nie všetkých Slovákov až tak trápi ich cena. Čo sa kde dá zohnať lacnejšie v tomto prípade rieši len šesť z desiatich ľudí. Ešte o niečo menej respondentov, približne polovica, si vyberá finančné produkty a služby tak, že si porovnajú ich výhodnosť a ceny.

Do práce na bicykli: Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce

Cyklisti majú stále možnosť zapojiť sa do kampane, a to až do soboty 5. mája. Podľa ministerstva dopravy sa do v poradí 5. ročníka zapojilo už vyše 80 miest a obcí. 

Dochádzanie do práce na bicykli má pozitívne dopady na zdravie ľudí aj na životné prostredie. Všetci prihlásení prispievajú svojou účasťou k rozvoju cyklodopravy. Dvoj až štvorčlenné družstvá môžu v priebehu mesiaca máj každodennými jazdami poskytnúť vedeniu svojich miest dôležité informácie o pohybe cyklistov a vytvoriť tak podmienky na výstavbu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry.

Samotná súťaž sa spúšťa v utorok 1. mája a končí sa vo štvrtok 31. mája 2018. Je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do zaregistrujú a potvrdia tak, že budú v priebehu mája dochádzať do práce na bicykli. 

Slovensko.sk: Pribudne aj inteligentný sprievodca zákonmi a predpismi

Aby ľudia postupne nemuseli predkladať žiadne výpisy, potrebujú si úrady vymieňať údaje. Technické riešenia na vzájomné zdieľanie údajov prinesie jeden z už odsúhlasených projektov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). 

Pracovný názov projektu Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov odzrkadľuje tiež ďalší aspekt projektu, ktorým je ochrana osobných údajov. Občan získa prehľad o tom, aké údaje o ňom štát má, aj kto a kedy ich použil. Projekt v hodnote približne 16 miliónov a 748-tisíc eur vypracoval ÚPVII v spolupráci so Slovensko.Digital, Útvarom hodnota za peniaze a ministerstvami vnútra a práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odsúhlasené boli štúdie uskutočniteľnosti aj pre tieto štyri projekty:
* WiFi pre Teba – slovenská obdoba európskeho projektu WiFi4EU, ktorý umožní mestám a obciam získať financie na technické vybavenie pre WiFi zdarma na verejných miestach. Hodnota z OPII – PO7: 10 miliónov eur.
* Zavedenie služieb Platform as a Service – jednotné cloudové testovacie prostredie pre nové informačné systémy verejnej správy, ktoré bude spoločné pre všetky úrady. Rezorty tak nebudú musieť vytvárať vlastné riešenia a míňať štátne financie za „to isté“. Zároveň sa zrýchli tvorba informačných systémov. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 18 miliónov a 975tisíc eur.
* Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy – inovácie na portáli Slovensko.sk smerujúce k väčšej prehľadnosti a používateľskému komfortu. Pribudne napríklad osobná zóna klienta, kde bude možné sledovať stav svojich podaní. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 14 miliónov a 444 tisíc eur.
* Inteligentné regulácie – 1. fáza – výsledkom projektu bude bezplatný inteligentný sprievodca v komplikovanej spleti slovenských aj európskych predpisov, regulácií a zákonov, ktorý uľahčí život najmä začínajúcim podnikateľom, ale aj ostatným občanom. Register používateľovi automaticky vyfiltruje, ktoré povinnosti voči štátu sa ho týkajú. V prvej fáze projektu by malo byť pokrytých 80% povinností, ktoré sa vzťahujú na bežných podnikateľov. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 6 miliónov a 23 tisíc eur.

Spoločnou vlastnosťou schválených projektov je zámer šetriť čas a peniaze občanovi aj štátu. Aj používateľský komfort a služby na portáli Slovensko.sk sa musia neustále zlepšovať. Užitočným pomocníkom bude napr. sprievodca zákonmi a predpismi, ktorý bude občanov presne informovať, aké sú ich povinnosti.