piatok 16. marca 2018

Radíme: Poznaj svoje práva

Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv pripravil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prehľad práv používateľov telekomunikačných služieb. 

Zmluvu môže záujemca uzavrieť zmluvu s jedným či viacerými telekomunikačnými operátormi podľa vlastného výberu, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie, napr. ak poskytovanie služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, záujemca o ňu je dlžníkom niektorého z operátorov, alebo sa nachádza v zozname dlžníkov, alebo nesúhlasí s podmienkami zmluvy. V prípade poruchy máte zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej (telekomunikačnej) služby, ktoré ste nezavinili a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Toto právo si ale musíte uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.

Ako účastník verejnej telefónnej služby máte právo:
a) zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach,
b) na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach,
c) bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane čísla 112,
d) bezplatne zasielať SMS na číslo 112.

Ak telekomunikačný operátor poskytuje služby v rozpore so zmluvou, nekvalitne, alebo nesprávne vyúčtuje cenu za služby, máte právo uplatniť si u neho reklamáciu podľa jeho reklamačného poriadku. Nemá to však odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Operátor je povinný písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní od jej doručenia, inak sa považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní, operátor je pritom povinný vás o predĺžení písomne informovať pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Ak vám operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, tak máte právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty. Ak operátor ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy, alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, máte právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností operátora stále pretrváva.

V prípade, že nebudete so spôsobom vybavenia reklamácie spokojní, tak sa nemusíte domáhať svojich práv súdnou cestou, ale môžete sa obrátiť na subjekty, ktoré riešia spory mimosúdne alebo alternatívnym spôsobom. Tieto subjekty nenahrádzajú činnosť súdu, ale snažia sa sprostredkovať vám s operátorom písomnú dohodu, ktorá je záväzná. Sú to rýchlejšie a lacnejšie možnosti riešenia sporu. Ak operátor podstatne zmení zmluvné podmienky a vy s týmito zmenami nesúhlasíte, tak môžete od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty" odstúpiť. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť telefónneho operátora, tak si môžete svoje doterajšie telefónne číslo ponechať. 

Platy: Najmenej rástli predavačkám

Priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR medziročne vzrástla zhruba o 4%. Prieskum KRUK ukázal, že na tomto trende profitujú predovšetkým zamestnanci z dopravného sektora (31%) a finančníci (29%), ktorým sa za posledné tri roky príjem zvýšil najviac. 

Pokles príjmu naopak uvádza 40% ľudí zamestnaných v stavebníctve a zhodný počet ľudí vo finančnom sektore. Pri porovnaní výsledkov s ostatnými sektormi respondenti zaznamenali nielen jeden z najväčších rastov príjmov za posledné tri roky, ale zároveň početná časť uviedla výrazný pokles. V štátoch, ktoré čelia ekonomickým problémom (napr. Taliansko a Španielsko) výrazne klesajú platy predovšetkým zamestnancom v odbore služieb, stavebníctva a dopravy. V týchto krajinách uvádza pokles príjmov viac než 50% respondentov zo zmienených odborov.

Zvýšenie príjmov často vedie k zníženiu obozretnosti voči dlhom a ich splácaniu. Ľudia získajú pocit, že si môžu dovoliť viac utrácať, a tým sa aj viac zadlžiť. V prípade straty zamestnania alebo dlhodobej choroby, čo sú najčastejšie dôvody finančných problémov, im ale môžu chýbať prostriedky na splácanie dlhov aj bežnú prevádzku domácnosti. Najlepšou prevenciou je priebežné vytváranie finančnej rezervy aspoň vo výške trojmesačného platu. Jednotlivé profesie nakladajú so zvýšeným príjmom odlišným spôsobom. Pokiaľ sa zvýši mzda zamestnancom v doprave a vo financiách, 37%, resp. 30% respondentov ju použije na splácanie dlhov. Viac šetriť začnú pracovníci IT (46%) a bankári (36%), zamestnanci z IT sektora a služieb však zvýšený príjem tiež intenzívnejšie utrácajú. Zamestnanci v sektore služieb (30%) začnú po zvýšení platu menej plánovať nákupy a míňajú spontánnejšie.

EU: Európsky orgán práce

V poslednom desaťročí sa počet mobilných občanov, t. j. ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte, takmer zdvojnásobil a v roku 2017 ich bolo 17 miliónov. Komisia presadzuje zriadenie Európskeho orgánu práce.  

V prvom rade bude poskytovať občanom a podnikom informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a/alebo pôsobením v inom členskom štáte EÚ.

Po druhé bude podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov v cezhraničných situáciách tým, že im pomôže zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ, ktorými sa chráni a riadi mobilita, jednoducho a účinne dodržiavali. V súčasnosti sa voľný pohyb pracovníkov riadi rozsiahlym súborom právnych predpisov EÚ, pričom mnohé z týchto predpisov sa menia a modernizujú, a to napríklad tie, ktoré sa týkajú koordinácie sociálneho zabezpečenia v celej EÚ a takých otázok, ako je napr. vysielanie pracovníkov v kontexte poskytovania služieb. Prioritou je nielen docieliť, aby tieto pravidlá boli spravodlivejšie a účelné, ale aj zabezpečiť, aby sa správne uplatňovali a presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom vo všetkých hospodárskych odvetviach. Prispeje tak napr. k zlepšeniu výmeny informácií, podporí budovanie kapacít vnútroštátnych orgánov a pomôže im vykonávať zosúladené a spoločné inšpekcie. Zabráni sa tiež možným podvodom a zneužívaniu pravidiel.

Po tretie bude schopný zabezpečiť mediáciu a uľahčiť riešenie cezhraničných sporov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v prípade reštrukturalizácie spoločnosti, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty.

Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ a po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019. Európska komisia zároveň zriaďuje poradnú skupinu pozostávajúcu z kľúčových zainteresovaných strán, ktoré sa budú zaoberať praktickými aspektmi budúceho fungovania orgánu. 

e-Formuláre: Daňové priznanie

Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2017 zostávajú necelé tri týždne, termín uplynie 3.apríla. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinné pre zdaniteľné príjmy prevyšujúce 1.901,67 eura. 

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu a navyše Veľkonočné sviatky, posledným dňom na podanie daňového priznania je utorok 3.apríla 2018. Podanie daňového priznania je možné aj odložiť, a to o 3 mesiace, resp. až o 6 mesiacov v prípade, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy zo zahraničia. O odklad je možné požiadať len na predpísanom tlačive (Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania), dostupné na portáli finančnej správy.  Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné podať do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. O odklad nemôže požiadať daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, pričom v tejto novej lehote je daň aj splatná.

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade, resp. jeho kontaktom mieste osobne, poštou alebo elektronicky. Od 1.1.2018 je elektronické podanie daňového priznania povinné už aj pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov. Všetky typy daňových priznaní sú dostupné v Katalógu formulárov.  Ak na komunikáciu s finančnou správou využívate elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1.novembri 2017. Dovtedy platné certifikáty boli totiž Ministerstvom vnútra SR zneplatnené. Podania podpísané zneplatneným certifikátom totiž systém nemôže prijať. Výmena sa realizuje v klientskych centrách okresných úradov, rovnako ako na oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ).

Do celkových zdaniteľných príjmov patrí akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený, vrátane príjmu dosiahnutého zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie nemusí podať ten daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 

štvrtok 15. marca 2018

Technológie: Príležitosť na rast

Manažment súkromných spoločností vníma budúcnosť ich firiem v najbližších dvoch rokoch optimisticky. Hlavným dôvodom je globálny rast svetovej ekonomiky, ktorý nastal prvýkrát po desiatich rokoch. 

Dve tretiny vrcholových manažérov tak veria, že príjmy spoločností budú v tomto roku rásť. Potvrdil to prieskumu Deloitte Private: Globálne perspektívy súkromných spoločností: plány, priority a očakávania (Global perspectives for private companies: Plans, priorities, and expectations). Hoci súkromné spoločnosti na celom svete pociťujú optimizmus, prieskum odhalil aj niekoľko rozdielov, týkajúcich, sa najväčších rizík rastu v jednotlivých regiónoch. „Napríklad respondenti v regióne EMEA, kam patrí aj Slovensko, považujú za najväčšiu výzvu nábor zamestnancov“, vysvetlil Patrik Ferko. Aby firmy prekonali neustále výzvy v oblasti náboru, naplnili svoje rastúce potreby pracovnej sily a podporili udržanie zamestnancov, 42% z nich plánuje v najbližšom roku investovať do školení pre svojich zamestnancov a 31% do rozvojových programov pre lídrov.

Napriek celosvetovo rastúcej ekonomike respondenti z jednotlivých regiónov vnímajú aj niektoré hrozby, napr.  menové výkyvy, slabší dopyt na domácom trhu, prísnejšie regulačné požiadavky a technologické náklady. Reakciou je zvyšovanie produktivity, zameranie sa na vývoj nových produktov a služieb a dosahovanie rastu na existujúcich trhoch. Nárast príjmov vzhľadom na vývoj na medzinárodných trhoch pritom očakáva 27% respondentov.

V ére rýchleho rozvoja technológií využívajú súkromné spoločnosti zmeny v digitálnej oblasti na náskok pred konkurenciou. Dve tretiny respondentov spája technologický pokrok s novými príležitosťami a pozitívnymi výsledkami. Existuje vščak aj niekoľko negatívnych vplyvov, ktoré zmeny so sebou prinášajú: zmeny v očakávaniach klientov, makroekonomické zmeny či zmeny v regulácii. Takmer polovica respondentov je presvedčená, že trh v najbližších rokoch zmenia netradiční konkurenti.

Napriek obmedzenej aktivite v oblasti fúzií a akvizícií v minulom roku, prieskum naznačuje ich možný návrat ako nástroj strategického rastu. V budúcom roku 42% respondentov predpokladá možnosť akvizície či fúzie, zatiaľčo 26% respondentov očakáva, že sa stanú jej cieľom.

Strom roka: 16. ročník vyhlásený

Nadácia Ekopolis vyhlásila ďalší ročník ankety, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem o životné prostredie. Jednotlivci, mestá, školy či organizácie môžu prihlasovať stromy, ktoré sú ich srdcu blízke do konca apríla 2018. 

Z prihlásených stromov vyberie odborná komisia 12 finalistov. Verejné hlasovanie ankety začne na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2018.  Nadácia sa rozhodla vytvoriť aj Instagram súťaž, ktorá bude prebiehať počas festivalu Pohoda. Fotografie a príbehy stromov - finalistov budú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. Hlasovať bude možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webe, ale aj na sociálnej sieti Facebook.

Súťaž bude vyhodnotená v októbri t.r. Strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2018 a postúpi do celoeurópskeho finále, teda do ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku a finančný príspevok na ošetrenie. Ošetrovania budú prebiehať s účasťou verejnosti, žiakov a študentov škôl, čím sa má prispieť k osvete o ochrane stromov. Novinkou je zorganizovanie odborného semináru s ukážkou odborného ošetrenia pre zástupcov samosprávy, úradníkov v troch slovenských mestách.

Trend: Aktivity s televízorom

Medzi najčastejšie činnosti, ktoré Slováci zvládajú pri sledovaní televízie, patrí surfovanie na internete a prezeranie sociálnych sietí. Najčastejšie používaným zariadením popri televízií je tak smartfón a počítač. 

Aktuálny výskum Nielsen Admosphere Slovakia (500 respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov zo Slovenského národného panelu) potvrdil, že Slováci sa venujú popri sledovaní televízie najmä aktivitám v spojení s komunikačnými technológiami: najväčšia časť respondentov (68%) pri televízií surfuje na internete, 53% si prehliada obsah na sociálnych sieťach a 49% sa venuje čítaniu a písaniu správ. Vo všetkých týchto činnostiach sú pritom o niečo aktívnejšie ženy ako muži. Všeobecne však platí, že len veľmi malé percento (5%) popri sledovaní televízie nerobí nič ďaľšie. A 6% respondentov odpovedalo, že televíziu nesleduje.

Najčastejším používaným zariadením popri sledovaní televízie je smartfón - denne ho takto používa 57% respondentov, ktorí sa aspoň niekedy pozerajú na televíziu. Na druhom mieste je počítač (bez ohľadu na typ), ten denne pri televízií používá 40% opýtaných a na treťom tablet, ktorý si pri televízií zapína 16% respondentov. Medzi najmenej používané zariadenia popri sledovaní televízie patria inteligentné zariadenia typu wearables: okuliare, hodinky apod. (denne 5%), herné konzoly (4%) a čítačky elektronických kníh (2%).

EU: Nebezpečné najmä hračky a automobily

Európska komisia zverejnila správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017. Vnútroštátne orgány do systému zadali vyše 2.000 varovaní, najčastejšie išlo o hračky — niekoľko modelov fidget spinnerov, automobily a motocykle. 

Celkom 2.201 varovaní viedlo k prijatiu takmer 4.000 opatrení, napr. stiahnutie výrobkov z trhu. V roku 2017 patrili k najviac nahlasovanej kategórii výrobkov hračky (29%), po ktorej nasledovali motorové vozidlá (20%) a odevy, textil a módne doplnky (12%). Pokiaľ ide o druh rizika, v roku 2017 bolo najčastejšie hlásené riziko poranenia (28%) a následne chemické riziko (22%). Väčšina nebezpečných výrobkov nahlásených do systému pochádzala z krajín mimo EÚ. Najčastejšou krajinou pôvodu je pritom Čína. Počet varovaní v roku 2017 však zostáva podobne ako rok predtým stabilne na úrovni 53% (1.155 varovaní). V 413 nahlásených prípadoch (26%) išlo o nebezpečné výrobky s pôvodom v EÚ.

Spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú výrobky na internete priamo z tretích krajín. Aj tieto výrobky musia spĺňať bezpečnostné štandardy EÚ. Komisia sa usiluje podnietiť svojich medzinárodných partnerov a internetové platformy k spolupráci. Vydala 1. marca 2018 odporúčanie so súborom opatrení, ktoré by mali prijať internetové platformy a členské štáty v záujme posilnenia svojej činnosti v oblasti boja proti nezákonnému obsahu na internete, a to aj v prípade nebezpečných výrobkov.

V apríli Európska komisia predstaví Novú dohodu pre spotrebiteľov so zámerom zmodernizovať existujúce pravidlá a zlepšiť ochranu spotrebiteľov. Ďalšia etapa modernizácie systému prispeje k tomu, že používatelia si budú môcť jednotlivé varovania pozrieť vo všetkých úradných jazykoch EÚ. V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín (EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom). Vlastná webová stránka umožňuje prístup k týždennej aktualizácií varovaní. Spotrebitelia aj podniky si môžu vytvoriť personalizované upozornenia o jednotlivých varovaniach a vymieňať si ich cez sociálne médiá. K dispozícii je aj osobitný nástroj, pomocou ktorého môžu firmy rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o výrobku, ktorý uviedli na trh a ktorý môže byť nebezpečný. 

streda 14. marca 2018

SR: Platba v hotovosti v obchodoch stále dominuje

Pri pokladni v kamenných prevádzkach pravidelne vyťahuje z peňaženky bankovky a mince až sedem z desiatich Slovákov. A hoci bezhotovostných platieb z roka na rok pribúda, stále sú v menšine.

Bezkontaktné platby sú skôr rozšírenejšie u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, na druhej strane hotovosťou platia častejšie ľudia s nižším vzdelaním. Pre spoločnosť Home Credit to zistil prieskum agentúry STEM/MARK. V kamenných obchodoch, napríklad v potravinách, dennodenne platí hotovosťou takmer štvrtina Slovákov a ďalších takmer 50% niekoľkokrát za týždeň. Na druhej strane debetnou kartou, ktorú majú ľudia k svojmu bežnému účtu, platí denne len jeden z desiatich Slovákov a niekoľkokrát za týždeň ďalšia tretina opýtaných. „Na Slovensku v kamenných prevádzkach denne platí hotovosťou dvakrát toľko ľudí ako kartou. Pravidelne hotovosť využíva vyše 70% ľudí. Na druhej strane kartou pravidelne uhrádza takéto nákupy len 45% nakupujúcich. Samozrejme viacerí v priebehu jedného týždňa využívajú aj hotovosť aj kartu", približuje výsledky prieskumu analytik Roman Müller.

Aj nákupy cez internet najčastejšie Slováci nakoniec zaplatia v hotovosti. A to aj napriek tomu, že bezhotovostné platby sú jednoduchšie a rýchlejšie. Tretina Slovákov aspoň raz za mesiac za tovar objednaný cez internet zaplatí v hotovosti až po jeho prevzatí, teda na dobierku. Za to isté obdobie zaplatí za internetový nákup prevodom z účtu len každý piaty človek, podobne je to aj v prípade platby debetnou kartou. Platba kreditnou kartou za nákupy on-line je podľa prieskumu na Slovensku ešte menej rozšírená. 

EU: Cezhraničné investovanie

Európska komisia predložila návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania.  

Zámerom je oživiť cezhraničný trh pre investičné fondy, podporiť trh EÚ s krytými dlhopismi a väčšia istota pre investorov v súvislosti s cezhraničnými transakciami s cennými papiermi a pohľadávkami. Únia kapitálových trhov by mala mobilizovať kapitál a smerovať ho do všetkých podnikov v EÚ, hlavne malých a stredných, ktoré potrebujú zdroje na to, aby mohli expandovať a prosperovať. Vďaka rýchlemu prijatiu návrhov Európskym parlamentom a Radou budú môcť podniky a investori väčšmi využívať príležitosti jednotného trhu. Komisia súčasne vyzýva spoluzákonodarcov, aby čo najrýchlejšie prijali návrhy kľúčových reforiem na dobudovanie únie kapitálových trhov. Ide napríklad o návrh na posilnenie dohľadu nad kapitálovými trhmi, návrh týkajúci sa reštrukturalizácie podnikov a tiež návrh na poskytnutie nových možností sporenia pre spotrebiteľov. Z dvanástich návrhov, ktoré EK predložila s cieľom vytvoriť predpoklady pre vznik únie kapitálových trhov, spoluzákonodarcovia doteraz schválili len tri.

Európske kryté dlhopisy: Komisia navrhuje spoločné predpisy – smernicu a nariadenie – týkajúce sa krytých dlhopisov. Tie dnes s objemom nesplatených súm vo výške 2,1 bilióna EUR predstavujú jeden z najväčších dlhových trhov v EÚ. Návrhy predpisov majú zabezpečiť, aby úverové inštitúcie väčšmi využívali kryté dlhopisy ako stabilný a nákladovo efektívny zdroj financovania, a to hlavne na menej rozvinutých trhoch. Investorom zároveň ponúkajú širšie a bezpečnejšie možnosti investovania. Ich cieľom je aj zníženie nákladov na úvery a pôžičky pre hospodárstvo ako celok. Komisia odhaduje, že celkové ročné úspory pre dlžníkov v EÚ by sa mohli pohybovať v rozmedzí od 1,5 do 1,9 miliardy EUR.

Cezhraničná distribúcia investičných fondov: Investičné fondy umožňujú nasmerovať do hospodárstva súkromné úspory a prinášajú podnikom väčšie možnosti financovania. Celkový objem trhu EÚ s investičnými fondmi sa pohybuje na úrovni 14,3 bilióna EUR. Tento trh však ešte svoj plný potenciál nenaplnil. Iba o čosi viac ako tretina (37%) fondov podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a približne 3% alternatívnych investičných fondov je registrovaných na predaj vo viac ako troch členských štátoch. Dôvodom sú okrem iného regulačné prekážky, ktoré v súčasnosti bránia cezhraničnej distribúcii investičných fondov. Cieľom  návrhu je odstrániť tieto prekážky pre všetky druhy investičných fondov, aby bola cezhraničná distribúcia jednoduchšia, rýchlejšia a lacnejšia. Vďaka väčšej konkurencii budú mať investori väčší výber a získajú lepšie ponuky. Pritom zostane zachovaná vysoká úroveň ochrany investorov.

Predpisy týkajúce sa cezhraničných transakcií s pohľadávkami a cennými papiermi: Pri postúpení pohľadávky prenesie veriteľ právo vymáhať pohľadávku na inú osobu výmenou za platbu. Podniky tento systém využívajú, aby získali likviditu a prístup k úverom. V súčasnosti však neexistuje právna istota, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má postupovať pri určovaní majiteľa cezhranične postúpenej pohľadávky. Nové predpisy objasňujú, podľa ktorého práva sa takéto spory majú riešiť. Spravidla by to bolo právo krajiny, v ktorej majú obvyklé bydlisko či sídlo veritelia. Nehľadí sa pritom na členský štát, ktorého súdy alebo orgány tento prípad skúmajú. Návrh podporí cezhraničné investovanie, prístup k lacnejším úverom a zabráni systémovým rizikám.

Komisia prijala tiež oznámenie, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má pri cezhraničnej transakcii určiť majiteľ cenného papiera. Väčšia právna istota prispeje k rozmachu cezhraničných investícií, prístupu k lacnejším úverom a k integrácii trhov.

Aktuálne: Defibrilátori na štadiónoch

Okruh futbalových štadiónov s prístupným automatickým externým defibrilátorom sa rozširuje. Najčastejšie sa umiestňuje práve do priestorov, kde sa združuje veľké množstvo ľudí.

Ďalších päť defibrilátorov bude umiestnených na štadiónoch druholigových klubov Lokomotíva Košice, Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves, Komárno a Trebišov. Automatický externý defibrilátor slúži na zrušenie chorobného rytmu srdca, môže ich používať aj laik.

Súčasťou projektu bude ale aj školenie odborníkmi, ako defibrilátory používať správne. „Viaceré zdravotné incidenty počas futbalových stretnutí totiž ukázali, že je nesmierne dôležité, aby sme disponovali potrebnou technikou a mali na úrovni vyškolený personál, ktorý vie, čo má v krízovej situácii robiť", dodal Peter France zo Slovenského futbalového zväzu. 

e-Maturita: Pre vyše 2.100 prihlásených žiakov

Od utorka 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začal týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43.541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. 

Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. Žiaci certifikačných stredných škôl si mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou pomocou počítača. Týka sa to maturity zo slovenské jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky. Na elektronickú maturitu sa prihlásilo vyše 2.100 žiakov zo 101 škôl.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2018 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 4. mája 2018.

Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2018 sú dostupné na stránkach http://www.nucem.sk/sk/maturita a http://www.etest.sk/e-maturita-2018/. 

utorok 13. marca 2018

Malvér: Zo stránok pre dospelých

Aj v kybernetickom priestore „sex predáva“. Potvrdil to prieskum bezpečnostných analytikov zameraný najmä na to, ako kyberzločinci zneužívajú obsah pre dospelých na škodlivé aktivity. 

Škodlivý súbor zo stránok a aplikácií s obsahom pre dospelých si stiahlo 25% používateľov mobilných zariadení. Viac ako 1,2 milióna ľudí vyšli tak tieto aktivity veľmi draho. Takmer dobrovoľne otvorili dvere kyberzločincom, ktorí prístup k zariadeniu vedeli naozaj výhodne zužitkovať. Či už na získanie citlivých údajov a prístupov k bankovým službám, predaju identít na čiernom trhu alebo za účelom získania finančnej odmeny vo forme výkupného.

Experti objavili až 23 malvérových rodín (kmeňov), ktoré za šteklivým obsahom pre dospelých ukrývali ich skutočné škodlivé aktivity. Najväčšie riziko pri sťahovaní obsahu z neznámych aplikácií s obsahom pre dospelých predstavujú  tzv. clickery. Hneď potom, ako infikujú zariadenie, sa začne malvér preklikávať cez rôzne reklamné odkazy (ad-linky), alebo sa pokúsi prihlásiť používateľa na predplatené služby tzv. WAP-subscription s cieľom obrať ho o jeho predplatený mobilný kredit. Druhým najrozšírenejším typom hrozby v tomto odvetví sú bankingové trojany, ktoré sa tvária ako obľúbené prehrávače videí s obsahom pre dospelých. K často sa vyskytujúcim hrozbám patria aj malvér zameraný na získanie root oprávnení a ransomvér. Značná časť infekcií pochádza aj z legálnych aplikácií známych portálov a služieb.

Vo väčšine prípadov ide o ransomvér, ktorý využíva výhražné taktiky. Ihneď po infikovaní sa používateľovi zobrazí odkaz, že na jeho zariadení bol detekovaný nelegálny obsah (vo väčšine prípadov odkazuje na detskú pornografiu), a preto bolo zariadenie zablokované. Za odomknutie zariadenia požaduje od obete zaplatenie určitej finančnej sumy, teda výkupné.

Aktuálne: Najčastejšie mýty o mozgu

Slovensko sa tento rok po jedenástykrát aktívne pripája k celosvetovej kampani Týždeň mozgu. Od roku 1996 sa vo vyše 60 krajinách konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.  

Týždeň mozgu je tento rok od 12. do 18. marca 2018. Slováci si môžu vo všetkých krajoch vypočuť prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov, alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity. Viaceré poradne zdravia, knižnice, školské zariadenia či zariadenia sociálnych služieb ohlásili, že počas Týždňa mozgu zorganizujú nejakú zaujímavú aktivitu pre občanov. Informujú o nich na svojich webových stránkach alebo v lokálnych médiách. My sme pre Vás vybrali najčastejšie mýty o mozgu spolu s vysvetlením, ako to je v skutočnosti.

Mýtus 1: Využívame len určité percento (10%, 5%, 2% ...) mozgu
Fakt: Nezáleží na tom, čo robíme, náš mozog je neustále aktívny. Niektoré oblasti sú aktívnejšie v rôznych situáciách ako iné, ale celý mozog pracuje nepretržite na 100%.

Mýtus 2: Poškodenie mozgu je vždy nezvratné, neuróny sa neobnovujú, len počas života zanikajú
Fakt: Aj počas života v mozgu pribúdajú nové synaptické spojenia. Záleží od rozsahu a vážnosti zranenia, ale s niektorými poškodeniami sa dokáže mozog vysporiadať. Aj u dospelých je zachovaná tzv. neurogenéza, teda rast nových neurónov.

Mýtus 3: Mozog je sivý
Fakt: Mozog je ružovej až červenej farby, pretože je zásobovaný krvou cez hustú sieť ciev a kapilár. Sivá mozgová hmota, ktorá tvorí zväčša mozgovú kôru je tvorená telami neurónov, pri­čom biela mozgová hmota, ktorá tvorí podkôrové oblasti je tvorená axón­mi. Avšak ani jedna z nich nemá skutočne bielu, resp. sivú farbu.

Mýtus 4: Ľudský mozog je najväčší spomedzi všetkých živočíchov
Fakt: Priemerný ľudský mozog váži 1.300 g, pričom mozog delfína váži pri­bližne rovnako, ale mozog veľryby až 7.800 g a mozog orangutana len 370 g. Väčší teda neznamená lepší a ani inteligentnejší.

Mýtus 5: Alkohol zabíja mozgové bunky
Fakt: Alkohol nevplýva priamo na smrť neurónov, avšak môže nepriaz­nivo ovplyvňovať počet dendritov, čo spôsobuje problémy pri prenose vzruchov medzi neurónmi. Alkohol je neurotoxín a jeho nadmerná a pravidelná konzumácia môže viesť k neurologickým ochore­niam ako Wernicke-Korsakovov syndróm.

Mýtus 6: Používame prevažne pravú alebo ľavú hemisféru
Fakt: Výskum na vyše 1.000 účastníkoch neukázal, že by sme používali jednu hemisféru viac ako druhú. V skutočnosti sú iba niektoré funkcie mozgu (reč) lokalizo­vané viac do jednej z hemisfér, čo nazývame lateralita, ale je pri tom vždy zapojená aj druhá hemisféra.

Mýtus 7: Starší mozog si ťažšie zapamätáva a pamäť vekom oslabuje
Fakt: Veľa ľudí má aktívnu a bystrú myseľ aj vo vysokom veku. Do istej miery zohráva úlohu tiež genetika, avšak najväčší vplyv na vitalitu nášho moz­gu má spôsob života. Primeraná fyzická a mentálna aktivita, zdravá a vyvážená strava a dostatok sociálnych kontaktov pomáhajú udržiavať mo­zog v dobrej kondícii. Je dôležité mozog neustále „zaťažovať“ a trénovať ho. Učenie a všetko nové mozgu prospieva a podnecuje ho k tvorbe nových spojení medzi neurónmi.

EU: Centrum na zlepšenie kvality potravín

Vedomostné centrum pre potravinové podvody a kvalitu potravín bude v rámci Spoločného výskumného centra podporovať tvorcov politík EÚ a vnútroštátne orgány poskytovaním a výmenou najaktuálnejších vedeckých poznatkov o potravinových podvodoch a problémoch s kvalitou potravín. 

Obavy súvisiace s potravinovými podvodmi a kvalitou potravín podkopávajú dôveru spotrebiteľov, čo má nepriaznivé dôsledky na celý potravinový reťazec od poľnohospodárov až po maloobchodných predajcov. Okrem toho môžu byť spotrebitelia vystavení nekalým obchodným marketingovým praktikám, najmä pokiaľ ide o potravinové výrobky, ktoré sa na rôznych trhoch ponúkajú v podobnom balení napriek tomu, že majú odlišné zloženie.

Vedomostné centrum pre boj proti potravinovým podvodom a kvalitu potravín bude:
* koordinovať činnosti zamerané na dohľad nad trhom, napríklad nad zložením a senzorickými vlastnosťami potravín ponúkaných v rovnakom balení a pod rovnakou značkou na viacerých trhoch v celej EÚ,
* prevádzkovať systém včasného varovania a informovania o potravinových podvodoch, napríklad monitorovaním médií a poskytovaním informácií širokej verejnosti,
* prepájať informačné systémy členských štátov a Európskej komisie, napríklad databázy, v ktorých sa opisuje zloženie určitých vysokohodnotných agropotravinárskych výrobkov ako víno a olivový olej,
* generovať informácie o situácii v jednotlivých krajinách, napríklad mapovaním kompetencií a infraštruktúry laboratórií v členských štátoch.

Centrum bude tvoriť vestníky, interaktívne mapy, databázy a pravidelné správy prístupné verejnosti. V plnej miere ho bude financovať Európska komisia. Veľkosť jednotlivých skupín odborníkov bude závisieť od konkrétnej pracovnej úlohy. 

Upozorňujeme: Ďalšia nebezpečná kozmetika

Kontroly v Litve, Rumunsku a v Nemecku upozornili na nové nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). Predávať sa ale môžu aj na Slovensku. 

Zmäkčujúca pedikúrová maska Skin pedicure mask značky Strictly Professional (výrobná dávka: SPB 0648, batch BJ 24, čiarový kód: 5033940008787) a maska na ruky s gáfrovým olejom Manicure mask with camphor oil značky Strictly professional ( výrobná dávka: SPB 0564, batch BF 24, čiarový kód: 5033940004659) zo Spojeného kráľovstva majú v zložení na obale uvedené Isobutylparaben a Methyldibromo glutaronitrile. Látka Methyldibromo glutaronitrile je pritom konzervať, ktorý nie je povolený v kozmetických výrobkoch.


Rovnako lak na nechty Vitamin Super Nail Hardner značky BNC manicure Miss Rou/ Daewon Cosmetics (výrobná dávka: neuvedené, krajina pôvodu: neuvedené, výrobca: neuvedené) obsahuje v zozname zložiek nepovolené látky Dibutyl Phtalate a Toluenesulfoamide.

A vo farbe na tetovanie INTENZE Terra Di Siena značka: INTENZE (article: ST1199ALEXTER, ref: 21C22515G23150074, batch: RX44Q22Y77W122O72RD68G87IMX40, LOT: SS199, EXP: 11/30/2019) z USA bola zistená prítomnosť ťažkých kovov (nikel: 86 mg.kg -1 a olovo: 11 mg. kg-1).

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na stránke Európskej komisie:  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm. 

pondelok 12. marca 2018

Aktuálne: Nové vyhlášky ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  pripravuje nové vyhlášky, ktorými sa ustanoví cenová regulácia v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve. Verejnosť bude môcť zaslať podnety v predpokladanom pripomienkovacom konaní v apríli a máji 2018. 

Elektroenergetika: Základným cieľom je úprava výpočtu veličiny WACC pre výpočet povoleného zisku pre regulované subjekty za výkon regulovaných činností v oblasti prenosu elektriny a distribúcie elektriny. Ďalej je to úprava využívania rezervovaných kapacít odberateľom elektriny pri distribúcii elektriny, zabránenie duplicitného účtovania prekročenia rezervovanej kapacity a úprava legislatívno-technických parametrov pri vzorci na určenie ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Plynárenstvo: ÚRSO chce upraviť spôsob výpočtu veličiny WACC, ktorá slúži na výpočet povoleného primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Spresní sa tiež definícia niektorých ekonomicky oprávnených nákladov. Doplnia sa ustanovenia, ktoré zamedzia neprimeranému doúčtovaniu ceny za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu, resp. dodaného množstva plynu pre tarifné skupiny vzťahujúce sa na zraniteľných odberateľov plynu. Zavedie sa osobitný režim spoplatnenia prekročenia objednaného denného maximálneho množstva odobraného plynu pre odberateľov plynu, ktorých charakter odberu je sezónny.

Teplárenstvo: Cieľom sú zmeny výpočtu niektorých ekonomicky oprávnených nákladov v cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla. ÚRSO chce, aby sa objektívne odzrkadľovali náklady nevyhnutne potrebné na vykonávanie tejto regulovanej činnosti. Navrhovaná úprava spočíva aj v zjednodušení výpočtu maximálnej výšky ceny zemného plynu v cene tepla a v úprave ekonomicky oprávnených fixných nákladov v špecifickom prípade, ak dodávateľ tepla priberie nových odberateľov. V prílohách sa k predmetnej vyhláške odstránia niektoré technické nepresnosti.

Vodárenstvo: Novou vyhláškou chce ÚRSO zabezpečiť pri zmene cenových rozhodnutí o maximálnych cenách za vodné a stočné počas regulačného obdobia 2017-2021 zohľadnenie výšky primeraného zisku a uplatnenie odpisov z majetku používaného na regulovanú činnosť vo výške, ktorá je ekonomicky oprávneným nákladom. Navrhovaná úprava spočíva v úprave vzorca pre výpočet primeraného zisku pri zohľadnení využitia kapacity vodohospodárskeho majetku, ktorý sa používa na regulovanú činnosť a v úprave výpočtu faktora investičného rozvoja.

EU: Akčný plán pre finančné technológie

Finančný sektor je najväčším používateľom digitálnych technológií a je významnou hybnou silou v digitálnej transformácii hospodárstva. 

V novom akčnom pláne sa stanovuje 23 krokov, ktorými by sa umožnil rozmach inovačných obchodných modelov, podpora šírenia nových technológií, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a integrity finančného systému.

Hlavné aktivity
- Komisia vytvorí Laboratórium EÚ v oblasti finančných technológií, v ktorom sa budú európske a vnútroštátne orgány stretávať s poskytovateľmi technológií v neutrálnom a nekomerčnom priestore.
- Komisia už vytvorila monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu. Tento rok bude informovať o výzvach a možnostiach kryptoaktív. Pracuje na komplexnej stratégii pre technológiu distribuovanej databázy transakcií a blockchain, ktorá sa týka všetkých odvetví hospodárstva. Distribuovaná databáza transakcií je informačná databáza, ktorá je spoločná pre celú sieť, najznámejším druhom je blockchain.
- Komisia uskutoční konzultáciu na tému, ako najlepšie podporiť digitalizáciu informácií zverejnených kótovanými spoločnosťami v Európe, a to aj prostredníctvom využitia inovačných technológií na prepojenie národných databáz. Investori tak získajú oveľa ľahší prístup ku kľúčovým informáciám, aby mohli prijímať informované investičné rozhodnutia.
- Komisia bude organizovať pracovné semináre s cieľom zlepšiť výmenu informácií, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť.
- Komisia predloží plán s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa tzv. experimentálnych regulačných prostredí (regulatory sandboxes), ktorý vychádza z usmernenia európskych orgánov dohľadu. Experimentálne regulačné prostredie je rámec vytvorený regulačnými orgánmi umožňujúci začínajúcim podnikom v oblasti finančných technológií a iným inovátorom realizovať živé experimenty v kontrolovanom prostredí pod dohľadom regulačného orgánu. Získavajú popularitu najmä na rozvinutejších finančných trhoch.

Nariadenie o kolektívnom investovaní po schválení v Európskom parlamente a v Rade umožní požiadať o značku EÚ, ktorá umožní ponúkať služby v celej únii. Investori budú v rámci platforiem kolektívneho financovania chránení jasnými pravidlami pre zverejňovanie informácií, pravidlami týkajúcimi sa správy a riadenia rizík a jednotného prístupu k dohľadu. 

Výzva: Cloud pre obce

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejnil výzvu na národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“ (DCOM+). 

Projekt DCOM+ spočíva v migrácii informačných systémov obcí do vládneho cloudu a vytvorenie predpokladov na pripojenie ďalších obcí a miest do vládneho cloudu v nadväznosti na už implementovaný projekt Dátové centrum obcí a miest, do ktorého bolo pripojených 1.511 obcí a miest. Rozšíri sa tak dostupnosť koncových služieb (napr. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, Platenie miestnych daní, Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a Registrovanie psa) v jednotlivých obciach a mestách. O DCOM+ už prejavilo záujem 624 obcí. Okrem toho sa predpokladá záujem ďalších 449 obcí. Na konci projektu v roku 2020 by malo byť do projektu zapojených 86% miest a obcí Slovenska.

Prínosom pripojenia ďalších obcí a miest v rámci projektu DCOM+ je výrazné zníženie nákladov miest a obcí o informačné systémy, pričom aktuálnosť, prevádzku a údržbu bude garantovať DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Tento prístup umožní jednoduchšie fungovanie samosprávy a tým zásadnej zmeny kvality poskytovaných služieb pre občanov a podnikateľov. Ďalším prínosom pre samosprávu je ušetrenie investícií do budovania samostatných dátových centier pre jednotlivé obce a mestá.

Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) schválil tento projekt v decembri 2017. Celková maximálna suma vyčlenená na realizáciu predmetného projektu predstavuje 31.440.257,18 eur. Vyzvania na národné projekty sú spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na  informatizacia.sk, opii.gov.sk a partnerskadohoda.gov.sk.  

Novinka: Centrálne úradné doručovanie

Nový projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) má byť spustený v plnej prevádzke už v novembri t.r. Štátu môže priniesť počas desiatich rokov úsporu až 120 miliónov eur. 

Pri odosielaní úradnej zásielky občanovi Slovenska už nebude musieť úrad zisťovať, či má, alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku. Urobí to zaňho automaticky systém a ak občan nemá aktivovanú elektronickú schránku, kam by mu inak prišli všetky úradné dokumenty, systém pošle dokument na listinné doručovanie – do poštového podniku, odkiaľ sa už dostane do rúk príjemcu. Na základe stanoviska Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb NASES spustil priame rokovacie konanie s podnikom Slovenská pošta, ktorý bude listinné doručovanie realizovať. Slovenská pošta totiž podľa vyjadrenia regulátora ako jediná vlastní licenciu distribuovať úradné dokumenty.

Centrálne úradné doručovanie sa podľa zákona o e-Governmente v plnom rozsahu spustí v novembri 2018 pre 34 štátnych organizácií, vrátane všetkých ministerstiev, Finančnej správy SR alebo Štatistického úradu SR. Na systém centrálneho doručovania povinne pripoja všetky hlavné orgány verejnej moci. Zapájanie úradov bude postupné počas pilotnej prevádzky ešte pred zákonom stanoveným termínom. Prvým pilotným partnerom bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR.