piatok 10. septembra 2021

EU: Priority občanov

Štyria z piatich respondentov sa v najnovšom prieskume verejnej mienky vyslovili za podmienenie prístupu k prostriedkom Európskej únie dodržiavaním zásad právneho štátu a demokratických hodnôt. Prieskum Eurobarometer zrealizovaný v druhej polovici augusta zverejnil Európsky parlament len pár dní pred plenárnou rozpravou o stave Európskej únie naplánovanej na stredu 15. septembra.

Najnovší Eurobarometer ukazuje, že verejnosť jednoznačne podporuje snahy o transparentnosť a efektívnu kontrolu vynakladania prostriedkov EÚ, ktoré by mali byť použité na obnovu pre budúce generácie v rámci programov NextGenerationEU. Podľa prieskumu sa 53 % občanov EÚ a 54 % občanov SR jednoznačne stotožňuje s požiadavkou účinnej kontroly čerpania prostriedkov únie, ďalších 32 % občanov EÚ a 31 % občanov SR s ňou skôr súhlasí. Nesúhlas s takouto požiadavkou vyjadrilo v prieskume 8 % občanov EÚ a 9 % občanov SR. Rovnaký názor zastáva aj Európsky parlament, ktorý aktuálne spolu s Európskou komisiou posudzuje národné plány s cieľom zaistiť, aby sa prostriedky EÚ určené na obnovu využili v súlade s cieľom podporiť ekologickejšiu, digitalizovanejšiu a odolnejšiu európsku spoločnosť.

Respondenti zareagovali pozitívne na program obnovy Európskej únie v hodnote 800 miliárd eur. Traja z piatich občanov EÚ (60 %) veria, že projekty NextGenerationEU pomôžu ich krajine vyrovnať sa s hospodárskymi a sociálnymi škodami spôsobenými pandémiou nového koronavírusu. Na Slovensku je o tom presvedčených 55 % obyvateľov. Tieto programy podľa väčšiny respondentov pomôžu ich krajinám lepšie sa pripraviť na budúce výzvy - na úrovni EÚ je o tom presvedčených 59 % a na Slovensku 57 % občanov. V tejto súvislosti má z Európskej únie pozitívny celkový dojem 53 % jej občanov, negatívny dojem z EÚ prevažuje u 19 % jej obyvateľov. Na Slovensku vníma EÚ pozitívne 43 % a negatívne 25 % respondentov. Prieskum však poukázal aj na obavy občanov viacerých členských štátov, ktoré sa týkajú schopnosti ich národných vlád správne využiť prostriedky EÚ určené na obnovu. V tejto súvislosti svojej vláde vo všeobecnosti dôveruje 45 % občanov EÚ, pričom 41 % občanov prejavuje pochybnosti. Na Slovensku svojej vláde v tomto smere dôveruje 26 % občanov, o jej schopnosti správne využiť prostriedky z programu obnovy však pochybuje 60 % občanov.

Verejnosť v prieskume tiež jasne podporila postoj Európskeho parlamentu v súvislosti s kontrolou, transparentnosťou a podmienenosťou prístupu k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Európania sú teda naďalej presvedčení, že rešpektovanie zásad právneho štátu by malo byť podmienkou čerpania prostriedkov EÚ. Štyria z piatich občanov EÚ (81 %) súhlasia s tým, aby EÚ poskytovala finančné prostriedky členským štátom len pod podmienkou, že ich vlády budú uplatňovať zásady právneho štátu a demokratické princípy. Tento postoj má pritom vysokú podporu naprieč úniou - na Slovensku sa s ním stotožnilo 74 % respondentov. Zaistenie dodržiavania zásad právneho štátu zostáva kľúčovou prioritou Európskeho parlamentu.

Pri otázke týkajúcej sa politických priorít, teda oblastí ktorými by sa mal Európsky parlament zaoberať prednostne, akcentovala väčšina respondentov - 40 % na Slovensku a 43 % v celej EÚ - boj proti klimatickej zmene. Medzi ďalšie priority by podľa občanov mali patriť:
• opatrenia na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (36% respondentov na Slovensku, 32% v EÚ),
• verejné zdravotníctvo (35% respondentov na Slovensku, 27% v EÚ),
• opatrenia na podporu hospodárstva a tvorbu nových pracovných príležitostí (27% respondentov na Slovensku, 31% v EÚ),
• boj proti terorizmu a organizovanému zločinu (24% respondentov na Slovensku, 31% v EÚ),
• ľudské práva - v rámci EÚ aj celosvetovo (24% respondentov na Slovensku, 24% v EÚ),
• demokracia a zásady právneho štátu (23% respondentov na Slovensku, 19% v EÚ),
• spravodlivá  a  udržateľná  poľnohospodárska  politika  (23%  respondentov  na Slovensku, 15% v EÚ),
• budúcnosť Európy (22% respondentov na Slovensku, 19% v EÚ),
• migračná a azylová politika (20% respondentov na Slovensku, 27% v EÚ).
Občania Maďarska a Poľska považujú za jednu z top priorít, ktorou by sa mal zaoberať Európsky parlament, demokraciu a právny štát. Táto oblasť bola respondentmi z celej EÚ zaradená až na ôsme miesto (na Slovensku na siedmom mieste), v Poľsku však skončila na druhom a v Maďarsku na treťom mieste.

Rýchly prieskum Eurobarometer bol pre Európsky parlament zrealizovaný agentúrou Ipsos (Ipsos European Public Affairs) v dňoch 17. - 25. augusta 2021 v on-line prostredí na vzorke 26.459 respondentov vo veku pätnásť a viac rokov z 27 členských štátov v EÚ. V Luxembursku, na Cypre a na Malte bolo vykonaných 500 rozhovorov, vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ bolo vykonaných tisíc rozhovorov.

Trend: Útoky na zariadenie pripojené k internetu

Počas prvých šiestich mesiacov tohto roku honeypoty spoločnosti Kaspersky (špeciálny softvér, ktorý imituje zraniteľné zariadenia) zaznamenali viac ako 1,5 miliardy útokov na zariadenia internetu vecí (IoT). Ide o dvojnásobok počtu útokov v porovnaní s predchádzajúcim polrokom.

Zariadenia internetu vecí, napríklad inteligentné hodinky, zámky dverí, fitness trackery a mnohé ďalšie, sú všade okolo nás. Podľa trhových analytikov so zameraním na IoT zariadenia sa každú sekundu k internetu pripojí 127 nových zariadení. Ich široká dostupnosť priťahuje pozornosť nadšených používateľov aj kyberzločincov. Na sledovanie a prevenciu útokov na inteligentné zariadenia odborníci spoločnosti Kaspersky využívajú tzv. honeypoty, čo je špeciálny softvér, ktorý imituje zraniteľné zariadenie. Honeypoty sú nasadené verejne na internet, pričom napodobňujú skutočné zariadenia a v podstate fungujú ako pasce na útočníkov, ktorí sa na takéto zariadenia zameriavajú.

Podľa analýzy údajov zozbieraných z honeypotov spoločnosti Kaspersky, počet útokov na zariadenia internetu vecí stabilne rastie. V prvom polroku 2021 sa celkový počet pokusov napadnutia IoT zariadení vyšplhal na 1.515.714.259, zatiaľčo počas predchádzajúcich šiestich mesiacov tento počet dosiahol úroveň 639.155.942. Vo väčšine prípadov pokusy o pripojenie využívali protokol telnet (používa sa na vzdialený prístup k zariadeniu a jeho správu); zvyšok využíval SSH a web. Kyberzločinci, ktorí sa zameriavajú na zariadenia internetu vecí, vždy aktualizujú svoje nástroje. Experti spoločnosti Kaspersky zdôrazňujú, že čoraz viac exploitov je zneužívaných kyberzločincami a infikované zariadenia sa okrem tradičných DDoS útokov používajú aj na krádež osobných údajov a ťažbu kryptomien. 

Odporúčania na zabezpečenie zariadení:
• Čo najskôr si inštalujte aktualizácie firmvéru, ktorý používate. Odhalené zraniteľnosti je možné opraviť prostredníctvom záplat v rámci aktualizácií.
• Vždy zmeňte predinštalované heslá. Ak je to možné, používajte zložité heslá, ktoré obsahujú veľké aj malé písmená, číslice a symboly.
• Zariadenie reštartujte hneď, ako sa vám zdá, že sa správa divne. Môže to pomôcť odstrániť existujúci malvér, ale nezníži to riziko ďalšej infekcie.
• Preskúmajte a vyberte si také bezpečnostné riešenia, ktoré pomáhajú chrániť ekosystémy internetu vecí.

Aktuálne: Dištančne alebo prezenčne?

Ďalší prieskum s takmer 200.000 účastníkmi cez aplikáciu Viber zisťoval, ako si používatelia z 11 krajín: Grécka, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bosny, Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Českej republiky, Poľska a Slovinska, predstavujú vyučovanie v novom školskom roku.

Až 78 % Slovákov uviedlo, že by sa radi vrátili do škôl a rok absolvovali tradičným spôsobom vzdelávania. Na porovnanie, dištančné vzdelávanie by zvolilo len 9 % slovenských respondentov. A 13 % opýtaných uviedlo, že pre nich funguje vyučovanie rovnako dobre, či už ide o dištančný alebo prezenčný spôsob. Situácia v ostatných krajinách sa veľmi nelíši, nakoľko sa tradičným a osvedčeným spôsobom chce vzdelávať viac ako 70 % hlasujúcich.

V druhej otázke odpovedali respondenti na to, aký spôsob učenia je podľa nich najefektívnejší. Podľa výsledkov prevláda mienka, že osobný prístup v triede je tým najlepším spôsobom vzdelávania žiakov. Vo väčšine krajín bolo toto číslo vyššie ako 80 %, konkrétne na Slovensku, až 85 % opýtaných. Na druhej strane zostáva aplikácia najdôležitejšia, pokiaľ ide o komunikáciu s rodičmi, učiteľmi a spolužiakmi, ale aj pri zdieľaní a prijímaní domácich úloh.

Výzva: Pedagogické štúdium

Novú výzvu na podporu štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom semestri školského roku 2021/22 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR).

O podporu sa môžu uchádzať základné školy a stredné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za prípravu na povolanie. Zároveň pedagogický alebo odborný zamestnanec, pre ktorého bude určená podpora, musí byť:
 • zamestnancom žiadateľa (má uzatvorenú pracovnú zmluvu so žiadateľom),
 • je prijatý na: doplňujúce pedagogické štúdium na neučiteľskú vysokú školu, základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov alebo pre majstrov odbornej výchovy alebo rozširujúce štúdium učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ alebo učiteľstva niektorého z predmetov, vyučovaných na druhom stupni ZŠ alebo v stredných školách,
 • má so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce,
 • predloží zamestnávateľovi: doklad o prijatí na príslušné vzdelávanie a doklad o uhradení poplatku za príslušné vzdelávanie.
Zamestnávateľ doklady priloží k žiadosti. Po prijatí finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR ich zamestnávateľ uhradí príslušnému pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi v skutočnej výške uhradeného poplatku, maximálne do výšky 400 €.

V prípade nejasností môžete kontaktovať ministerstvo emailom na dpsrs@minedu.sk. Viac informácií získate aj cez Najčastejšie kladené otázky, ktoré budú podľa potreby aktualizované.

štvrtok 9. septembra 2021

EU: Strategický výhľad 2021

V schválenej druhej výročnej správe o strategickom výhľade Schopnosť a sloboda Európskej únie konať identifikovala Európska komisia štyri hlavné globálne trendy: zmena klímy a iné environmentálne výzvy, digitálna hyperkonektivita a technologická transformácia, tlak na demokraciu a hodnoty a zmeny v celosvetovom poriadku a demografii. Zároveň stanovila 10 kľúčových oblastí činnosti, v ktorých môže EÚ ísť svetu príkladom a vybudovať si otvorenú strategickú autonómiu.

Opatrenia spadajú do desiatich strategických oblastí politík
 1. Zabezpečenie udržateľných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti a potravín.
 2. Zabezpečenie dekarbonizovanej a cenovo dostupnej energie.
 3. Posilnenie kapacít v oblasti správy údajov, umelej inteligencie a špičkových technológií.
 4. Zabezpečenie a diverzifikácia dodávok kritických surovín.
 5. Zabezpečenie globálnej pozície určovateľky noriem.
 6. Budovanie odolných a nadčasových hospodárskych a finančných systémov.
 7. Rozvoj a udržanie zručností a talentov zodpovedajúcich ambíciám EÚ.
 8. Posilnenie bezpečnostných a obranných kapacít a prístupu do kozmického priestoru.
 9. Spolupráca s globálnymi partnermi na podpore mieru, bezpečnosti a prosperity pre všetkých.
 10. Posilnenie odolnosti inštitúcií.
Tohtoročná správa vychádza zo správy o strategickom výhľade na rok 2020, v ktorej sa zaviedla odolnosť ako nový kompas tvorby politík EÚ. V správe o strategickom výhľade na rok 2021 sú rozvedené megatrendy a politické opatrenia, ku ktorým dospeli útvary Európskej komisie pri medziodvetvovom prognostickom skúmaní. Jeho súčasťou boli rozsiahle konzultácie s členskými štátmi a inými inštitúciami EÚ zapojenými do rámca Európskeho systému strategických a politických analýz (ESPAS).

V dňoch 18. – 19. novembra usporiada Európska komisia výročnú konferenciu o Európskom systéme strategických a politických analýz, na ktorej sa bude diskutovať o hlavnej téme budúcoročnej správy o strategickom výhľade, čiže o súbežnej zelenej a digitálnej transformácii. Budú sa hľadať spôsoby, ako sa môžu navzájom posilňovať, okrem iného aj využívaním nových technológií. Okrem toho bude vo všetkých členských štátoch pokračovať celoeurópska prognostická sieť „ministrov pre budúcnosť“ v budovaní prognostických kapacít vo verejnej správe členských štátov EÚ. Neskôr tento mesiac komisia dokončí aj verejnú konzultáciu o svojich prehľadoch odolnosti, ktoré slúžia ako nový nástroj na celostnejšie posudzovanie odolnosti v EÚ a jej členských štátoch. Vďaka svojmu presahu mimo HDP obohacujú meranie sociálneho a hospodárskeho blahobytu. O návrhoch prehľadov odolnosti prebieha do 30. septembra verejná konzultácia.

Auto: Čo zvyšuje a čo znižuje jeho cenu

Väčšina Slovákov venuje svojmu vozidlu len základnú starostlivosť. Ak sa rozhodnú auto predať, nezriedka bývajú nemilo prekvapení, ako málo peňazí môžu dostať. Na druhej strane správna starostlivosť o auto môže jeho hodnotu pri predaji veľmi ovplyvniť aj pozitívne. Poradíme vám, čo zvyšuje a naopak, čo znižuje pri predaji cenu vozidla.

Správna starostlivosť a údržba auta výrazne ovplyvňuje jeho hodnotu, dvojnásobne to platí pri jazdených vozidlách. Ak sa totiž  ľudia rozhodnú svoje auto predať v zanedbanom stave, môžu sa pripraviť až o tisíce eur. Technický stav a praktické alebo úžitkové vlastnosti auta nie sú tým jediným, čo záujemca sleduje. Dôležitým faktorom, ktorý býva pri predaji vozidla rozhodujúci, je tiež vzhľad, história vozidla, ale aj aktuálna situácia na trhu s autami. Množstvo Slovákov sa obracia pri predaji svojho vozidla na autobazáre, čo je spravidla bezpečnejší spôsob, ako predaj auta neznámym ľuďom na ulici. „Ocenenie vozidla je úplne transparentný, ale pomerne zložitý proces, pri ktorom musí výkupca zohľadniť obrovské množstvo parametrov, vrátane jeho aktuálneho technického stavu, teda nielen počet najazdených kilometrov, zovňajšok, výbavu či vek auta. Taktiež sú tam právne otázky, či nie je kradnuté alebo v exekúcii a podobne. Pri výkupe kontrolujeme 107 technických parametrov a odmietame až 65 – 70 % ponúkaných vozidiel“, hovorí Karolína Topolová.

Každé jedno auto na trhu sa pri cenotvorbe posudzuje individuálne. Samotnú cenu auta ovplyvňujú tiež ceny a počet podobných áut na trhu, poruchovosť, likvidita či záujem zákazníkov o daný model. 
Čo pri predaji zvyšuje cenu vozidla?
 Aktuálne žiadaná motorizácia
 Nízky stav najazdených kilometrov
 Nadštandardná výbava: (LED/xenónové svetlomety, kožené sedačky, hliníkové kolesá, automatická klimatizácia)
 Automatická prevodovka
 História (súkromný majiteľ, nefajčiar, kúpené na Slovensku, prvý majiteľ, pravidelný servis, nehavarované)
 Platná záruka od výrobcu
 Pekný a zachovalý interiér
 Metalický lak
 Náhradná sada pneumatík
Čo cenu auta znižuje?
 Vyšší vek vozidla
 Vysoký stav najazdených km
 Slabšia výbava
 Absencia klimatizácie
 História (firemný majiteľ, vozidlo bolo používané ako taxík, v autoškole, absencia servisnej knižky)
 Poškodený alebo veľmi opotrebovaný interiér
 Neatraktívna farba
 Každé poškodenie karosérie
 Každá mechanická porucha
„Zdokumentovaná servisná história je najvýznamnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje trhovú hodnotu auta. Je potrebné pravidelne viesť servisnú knižku, uchovávať faktúry zo servisu za opravy a výmeny dielcov. Keď vozidlo utrpí na parkovisku škrabanec na blatníku, ktorý je nutné prelakovať, je potrebné všetko zdokumentovať a pri predaji auta byť schopný doložiť, že vozidlo nebolo havarované, ale len prelakované pre kozmetickú chybu“, dopĺňa Petr Vaněček.

Rady, ktoré môžu pomôcť zachovať hodnotu auta
 • Pravidelné umývanie karosérie je najlepší spôsob, ako zachovať povrchovú úpravu vozidla a zabrániť vzniku korózie. Práve vonkajšie kozmetické chyby na exteriéri a v interiéri automobilu majú zásadný vplyv na jeho predajnú cenu.
 • Auto má svoje slabé miesta. Príkladom je tzv. brzdný prach, ktorý pri brzdení dopadá na disky kolies, tie znečisťuje a má na ne nepriaznivý vplyv. Horúce častice sú nebezpečné najmä pri hliníkových kolesách. Vytvorí na nich žltohnedý spálený povlak, ktorý je dôsledkom dlhodobého zanedbávania diskov. „Ďalším problémom je umývanie znečisteného motora, ktoré by majiteľ auta mal prenechať odborníkom. Vzhľadom na množstvo elektronických systémov pod kapotou sa neodporúča neodborná manipulácia a použitie vysokotlakových prístrojov“, radí Petr Vaněček.
 • Škvrny v interiéri patria do kategórie absolútneho základu starostlivosti o vozidlo. Zanedbávanie čistoty, ale aj funkčnosti interiéru môže spôsobiť zníženú funkčnosť systémov, samozrejme aj nepekný vzhľad. Špeciálnu starostlivosť vyžadujú kožené sedačky. Aspoň raz ročne by sa mali hĺbkovo vyčistiť a netreba zabudnúť ani na pravidelnú impregnáciu kože.
 • Dôležitou kapitolou je aj čistenie klimatizácie. Pravidelnou údržbou predĺžite jej životnosť, ale predovšetkým chránite svoje zdravie. Vo výparníku klimatizácie sa totiž vďaka kondenzovanej vode môže nachádzať veľké množstvo škodlivých mikroorganizmov.
 • Zápach v interiéri, či už je spôsobený čímkoľvek, predstavuje obdobné znehodnotenie. Obyčajné vyvetranie vozidla či použitie sprejov alebo aromatických doplnkov a autokozmetiky tento problém rieši len krátkodobo. Potrebné je dôkladné vyčistenie a vytepovanie, ktoré je vhodné nechať radšej na odborníkov.
Upozorňujeme: Metódy vylákania peňazí

Páchatelia v oblasti počítačovej kriminality vymýšľajú stále nové spôsoby, ako sa nabúrať do firemných systémov. Situáciu sťažuje pokračujúca neistota spojená s pandémiou. Firmy umožňujú kombináciu práce home office striedajúcu sa s určenými službami v kancelárii. No zabezpečenie firemných počítačových systémov nie je ani zďaleka také, ako by mohlo byť.

Súčasná doba je eldorádo pre počítačových zločincov, tvrdí nemenovaný IT špecialista vo firme a priznáva, že ochrana pred kybernetickými podvodníkmi nie je dostatočná. Napríklad aj počas nedôsledne chránených videokonferencií, kde sa hovorí o citlivých firemných dátach, môže ľahko dôjsť k úniku informácií. Pracovná komunikácia na diaľku, či už formou emailov alebo hlasových správ, priniesla novú formu podvodu, tzv. falošného riaditeľa. V nej podvodník predstiera, že je šéfom a svojho podriadeného požiada o urgentnú realizáciu finančnej transakcie. Objavili sa tiež prípady, kedy takúto požiadavku zamestnanec dostal formou hlasovej správy, v ktorej sa počítačovo upravený hlas podobal skutočnému riaditeľovi. Príkladom podvodného konania sú tiež falošní odberatelia. Páchatelia sa v tomto scenári vydávajú za existujúceho alebo nového zákazníka, objednajú si tovar, ktorý si nechajú doručiť na nimi určenú adresu a preberú ho. O podvode sa dodávateľ často dozvie až v momente, keď jeho faktúra nie je uhradená. Stretli sme sa aj s prípadom, kedy páchateľ vytvoril vierohodnú webovú stránku, na základe ktorej sa slovenský dodávateľ ubezpečil, že je všetko v poriadku. O tom, že ide o podvod sa dozvedel až po uplynutí dátumu splatnosti faktúry, keď sa snažil vymôcť si svoje peniaze. Inokedy zas podvodník vďaka podplateniu vrátnika pozval svojho dodávateľa priamo do továrne, v ktorej nepracoval a vierohodne mu ju odprezentoval, aby od neho získal tovar.

Treba si však dávať pozor aj na ďalšie metódy vylákania peňažných prostriedkov. V týchto prípadoch podvodníci predstierajú, že sú obchodnými partnermi, s ktorými daná firma už spolupracuje a informujú ju o zmene bankového účtu, kam by mala platbu odoslať. Okrem už tradičných podvodných emailov – tzv. phishingu, boli zaznamenané aj pokusy o vytvorenie webových stránok, ktoré ukazujú mapu šírenia koronavírusu v reálnom čase. Zamestnanci pripojení k firemnej sieti na diaľku si kliknutím na túto mapu nevedomky na pozadí stiahli aj škodlivý softvér.„Laxné zaobchádzanie s hardvérom, firemnými údajmi resp. prístupom na server otvára dvere vynaliezavým zločincom. Takéto podvody sa pravdepodobne stanú jedným z najväčších rizík podnikania súčasnosti. Každý z týchto podvodov je iný, preto treba byť naozaj obozretný. Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako sa vyhnúť možným škodám, je otvorená firemná kultúra. Ak sa vie zamestnanec jednoducho spojiť so svojím šéfom, overiť si situáciu alebo sa s ním poradiť, môže tak pokusy o kyberpodvody prekaziť. Čím striktnejšia hierarchia v spoločnosti je, tým väčšia je aj šanca podvodníkov na úspech. Práve hierarchicky organizované spoločnosti sú náchylnejšie stať sa obeťami podobných podvodov“, upozorňuje Peter Mucina. Okrem toho je dôležitejšie než kedykoľvek predtým najmä vzdelávanie zamestnancov o súčasnej situácii aj o stále častejších formách phishingových útokov, falošných odberateľoch či kybernetických podvodoch.

Hlavné odporúčania Euler Hermes:
• Zamestnanci by mali byť prostredníctvom špeciálnych školení informovaní o podobných podvodoch a musia sa naučiť, že podozrivý obsah treba okamžite hlásiť.
• Tímy by sa mali prostredníctvom virtuálnych stretnutí a tímových rozhovorov snažiť udržiavať úzky kontakt. Dobré je vymeniť si najdôležitejšie telefónne čísla (či už firemné, ale aj súkromné).
• Treba vždy zadávať webové adresy ručne. Neklikať na žiadne odkazy ani prílohy v podozrivých emailoch a neodpovedať na nevyžiadané správy.
• Pri doručených emailoch si treba dávať pozor na preklepy a drobné zmeny v mailových adresách. Napríklad mailová adresa s koncovkou ...@eulerhermes.com je správna, ale …@eulerhernnes.com je falošná.
• Pokiaľ to je možné, pri práci z domova by sa na komerčné účely nemali používať žiadne verejné alebo súkromné počítače, pretože s nimi možno manipulovať.
• Pre rôzne služby je nutné nastaviť si bezpečné a rozdielne heslá.
• Treba vždy nainštalovať najnovšie aktualizácie pre operačné systémy a aplikácie, aby sa podarilo odstrániť zraniteľné miesta.
• Aplikácie vždy sťahovať iba z dôveryhodných zdrojov alebo zo zdrojov poskytovaných vašou vlastnou spoločnosťou.
• Podvodníci často využívajú informácie zo sociálnych sietí, zamestnanci by mali byť pri zverejňovaní informácií na internete opatrní.

e-Shopping: Starší zákazníci

Oblasť elektronického obchodu sa za posledné roky dynamicky vyvíja a pandémia koronavírusu tento rast ešte zrýchlila. Zvýšil sa nielen počet zákazníkov, ale aj množstvo nákupov, ktoré ľudia zrealizujú na internete. Počas pandémie čaro internetového nakupovania objavili aj starší zákazníci nad 55 rokov. Pri nákupoch sa ale správajú inak, ako mladší zákazníci.

Podľa pravidelného prieskumu spoločnosti kuriérskej spoločnosti DPD e-shopper barometer majú zákazníci nad 55 rokov k nákupom tradičnejší prístup a ich správanie je menej impulzívne. Až 90 percent z nich uprednostňuje pri nákupoch osobný počítač pred smartfónom. Reklama alebo názory na sociálnych sieťach majú minimálny vplyv na ich správanie. Spoliehajú sa viac na porovnávače cien a podrobne čítajú popisy produktov, ktoré sa chystajú kúpiť. „Premyslené správanie sa odráža aj v tom, že ak si vybrali tovar a majú ho v nákupnom košíku, iba zriedkakedy nákup nedokončia a internetový obchod opustia“, hovorí Peter Pavuk. Starší zákazníci pri platení za nákup uprednostňujú platbu kartou pred digitálnymi peňaženkami a až v 92-percentách prípadov si nechávajú zásielku doručiť na domácu adresu.

Viac ako 2/3 zákazníkov nad 55 rokov (68 %) považuje on-line nakupovanie za veľmi jednoduché. „Ani starší zákazníci dnes nemajú problém nakupovať on-line. Pre internetové obchody sa stávajú novou, zaujímavou skupinou zákazníkov. Majitelia e-shopov by však mali myslieť na to, že pri nákupoch sa správajú inak, ako mladší zákazníci a majú aj trochu iné potreby“, dodáva Peter Pavuk. Elektronický obchod prechádza výraznými zmenami a vypuknutie pandémie na začiatku minulého roka tieto zmeny ešte viac urýchlilo. V minulom roku v Európe pribudlo až 15 miliónov on-line zákazníkov. Z celkového počtu nákupov urobia zákazníci na internete až 12 percent.

streda 8. septembra 2021

EU: Zelené dlhopisy

Európska komisia schválila nezávisle hodnotený rámec pre zelené dlhopisy a urobila tak ďalší krok k emisii zelených dlhopisov v hodnote až 250 mld. eur, čiže 30 % celkových emisií NextGenerationEU. V závislosti od trhových podmienok sa má pristúpiť k prvej emisii zelených dlhopisov už v októbri t. r.

Komisia bude ponúkať poukážky EÚ výlučne prostredníctvom aukcií, ktoré sa majú začať 15. septembra. Komisia zorganizuje pre poukážky EÚ zvyčajne dve aukcie mesačne, a to v prvú a tretiu stredu v mesiaci. Aukčný program sa spolu so syndikáciami použije aj v prípade dlhopisov. Podľa zverejneného emisného kalendára bude komisia usporadúvať v zásade jednu aukciu a jednu syndikáciu svojich dlhopisov mesačne.

Z výnosov zo zelených dlhopisov NextGenerationEU sa bude v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financovať časť výdavkov súvisiacich s klímou. Každý členský štát musí zo svojho národného plánu obnovy a odolnosti, čiže plánu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci mechanizmu vyčleniť aspoň 37 % na investície a reformy súvisiace s klímou, pričom mnohé členské štáty plánujú urobiť viac, ako sa vyžaduje. Podľa pravidiel mechanizmu členské štáty predložia komisii správu o svojich zelených výdavkoch. Komisia tieto informácie použije na to, aby investorom ukázala, ako sa výnosy zo zelených dlhopisov použili na financovanie zelenej transformácie. Podľa rámca pre zelené dlhopisy NextGenerationEU budú podávané správy rozdelené do deviatich kategórií, pričom najväčší podiel bude mať čistá energia, energetická efektívnosť a čistá doprava. Správy o pridelených prostriedkoch overí nezávislý externý audítor.

Výdavky: Školské potreby

Pre veľkú väčšinu slovenských domácností nepredstavuje začiatok školského roka taký veľký výdavok, aby si na školské potreby pre deti museli požičať. Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika v novom prieskume zistila, že na školské potreby si musia vziať úver len 4 % slovenských domácností.

Pôžičky na školské potreby si berú predovšetkým domácnosti s tromi a viac deťmi a ak ich úspory nestačia na výdavky spojené so začiatkom školského roka, najčastejšie si potrebné peniaze požičajú v rámci rodiny. „Nákup školských pomôcok môže, predovšetkým v rodinách s viacerými deťmi, znamenať podstatný zásah do rozpočtu domácnosti. V našom prieskume sme zaznamenali i rodiny, v ktorých si rodičia museli na školskú výbavu pre svoje deti požičať aj viac než 200 eur. Celkovo sú ale pôžičky na tento účel len výnimočné a pri nedostatku financií spravidla pomôže širšia rodina“, hovorí Jaroslava Palendalová.

Okrem nezamestnaných rodičov si na školské pomôcky požičiavajú najčastejšie rodičia na rodičovskej dovolenke. Najväčšie sumy si na školskú výbavu svojich detí požičiavajú rodičia zamestnaní v priemysle a stavebníctve, celkovo si však pôžičky súvisiace so školou najčastejšie berú ľudia zamestnaní v poľnohospodárstve a lesníctve. Potreba požičať si peniaze na školské pomôcky pre deti nijak zásadne nesúvisí s dosiahnutým vzdelaním rodičov. „Nie je prekvapením, že peniaze na školské pomôcky si potrebujú požičať predovšetkým domácnosti, ktorým rozpočet často nevystačí ani na najlacnejšie potraviny a oblečenie. Rodičia, ktorí potrebujú úver na výbavu detí do školy, majú okrem toho často i ďalšie záväzky po splatnosti a nemajú žiadne úspory“, dodáva J. Palendalová. Aj keby rodičia vyberali medzi najlacnejšími ponukami, výbava pre dieťa nastupujúce do prvej triedy ich stojí viac než 150 až 200 eur. Ďalšie peniaze zaplatia za školské výlety, exkurzie, povinné kurzy alebo pobyt na škole v prírode. Rodiny, ktorým príjmy a úspory nestačia na obstaranie školských pomôcok pre deti, majú možnosť obrátiť sa na rôzne neziskové a charitatívne organizácie, alebo obstarať lacnejšiu výbavu z druhej ruky.

On-line: Hrdinovia internetu

Google prináša na Slovensko program Hrdinovia internetu. Poskytuje učiteľom základných škôl učebné osnovy vytvorené špeciálne pre výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu. Jeho cieľom je naučiť deti vo veku od 7 do 12 rokov napríklad to, ako si poradiť s hekermi, obťažovaním, kyberšikanou alebo neopatrným zdieľaním informácií na sociálnych sieťach. 

Vďaka spolupráci s programom Teach for Slovakia chce spoločnosť osloviť v tomto školskom roku všetky slovenské základné školy a predstaviť učiteľom možnosti, ako tento ucelený učebný plán dokážu čo najefektívnejšie využiť na svojich hodinách. Pedagógom ponúkne dvojmesačný učebný plán spoločne s výučbovými materiálmi a zábavnými aktivitami, ale najmä účasť na workshopoch, ktoré ich s týmito materiálmi naučia pracovať. To by im malo pomôcť s integráciou výučby zameranej na on-line bezpečnosť do predmetov ako informatika či základy spoločenských vied, prípadne ju zahrnúť do mimoškolských aktivít. „Veľa detí má neobmedzený prístup na internet, no len obmedzenú podporu od rodičov, ako sa správať v „on-line“ priestore. Pritom vo virtuálnom priestore sa ukrýva mnoho nástrah. Aj keď sú deti mnohokrát technicky zdatnejšie, treba si uvedomiť, že sú v svojej podstate aj veľmi dôverčivé, a preto je na nás dospelých, aby sme ich správne nasmerovali a naučili ich bezpečne sa správať na internete. Škola plní okrem vzdelávacích cieľov, aj výchovné, a preto nesmieme v dnešnom uponáhľanom a rýchlo sa meniacom digitálnom svete zabudnúť zamerať sa aj na túto oblasť“, komentuje Mgr. Lenka Kubiková, učiteľka na 1. stupni na ZŠ.

Deti vo veku od 7 do 12 rokov sa v rámci učebného plánu budú učiť zaobchádzať s citlivými dátami, overovať si informácie, rozpoznať šikanu, alebo upozorniť dospelého na podozrivé aktivity na internete. Získané zručnosti si potom môžu overiť v zábavnej webovej hre Interland, ktorú Google na Slovensku predstavil koncom minulého roka. Táto hra pozostáva zo štyroch základných lekcií, po ich úspešnom absolvovaní obdržia deti titul “Hrdina internetu”. Program bol vytvorený spoločnosťou Google v spolupráci s expertmi na internetovú bezpečnosť z organizácií iKeepSafe a Online Family Safety Institute. Pomoc s realizáciou programu poskytne Teach for Slovakia spájajúci ľudí, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich. Pre učiteľov, ktorí budú mať záujem o rozšírenie vedomostí v oblasti kyberbezpečnosti, budú organizované on-line workshopy. Na školenia sa môžu učitelia hlásiť individuálne počas celého školského roka na stránke Hrdinovia internetu.


Radíme: Návrat detí do školy

Aj keď sa po dlhej domácej výuke väčšina detí do školy tešila, po prázdninách môže byť všetko inak. Deti si zvykli na voľnejší režim, viac sa zafixovali na rodičov a návrat do školských lavíc nemusia vítať. Čo teda ako rodičia môžete urobiť, predovšetkým pre mladšie deti, aby ste im prechod od prázdninových radovánok k učeniu uľahčili?

Podporujte psychickú pohodu - niektoré deti sa do školy naozaj tešia, ale iné môžu mať z návratu do lavíc aj strach, hlavne teraz v dobe najrôznejších opatrení. Dôsledkom vlečúcej sa dištančnej výučby je tiež znížená motivácia a nesústredenosť. Je teda veľmi dôležité s deťmi hovoriť, nech vedia, že tu ste pre nich a ste ich oporou. Preberajte spolu pozitívne aj nepríjemné pocity, vysvetľujte opatrenia a snažte sa byť sami v pohode, pretože u vás začína aj vyrovnanosť vašich ratolestí. „Napojenie na matku nekončí pôrodom. Väzba dieťa – rodič trvá v určitej miere celý život. V detstve býva veľmi intenzívna, preto emočné prejavy detí môžu byť odrazom emócie rodičov. Ak teda my rodičia máme z nástupu detí do školy strach alebo cítime úzkosť, je veľká pravdepodobnosť, že to dieťa vycíti“, hovorí psychologička a koučka Kamila Velková.

Učte deti hrou - najmä menšie deti sa s učením lepšie zžijú, ak ho pojmete hravo. Čítanie, skladanie slov, počítanie či rozpoznávanie tvarov... „Niektorí rodičia sa od septembra zase po dlhej dobe opäť možno stanú „taxikármi“. Veľa detí trávi v aute množstvo času, ktoré je práve možné využiť aj na hravú výuku alebo k rozprávaniu a nadviazaniu tak hlbšieho vzťahu s dieťaťom“, odporúča psychologička Velková.

Postupne im vneste do života poriadok - vybavte napr. nočný stolík vášho dieťaťa super budíkom, s ktorým sa mu bude vstávať o niečo lepšie. Dôležitá je aj postupná príprava na pravidelný školský rytmus. Začnite skracovaním doby, kedy musia ísť spať, a pokračujte napríklad tým, že spolu budete plánovať čas. Môžete si vytvoriť rozvrh, kde dieťa uvidí, aké aktivity má naplánované – spoločný výlet, hranie sa, návšteva kamaráta či babičky apod. „Kvalitný spánok je úplne zásadný. Pre deti snáď ešte viac než pre dospelých. Pravidelná večierka a večerná „rutina“ napomáha k lepšiemu spánku, a teda aj ľahšiemu vstávaniu. U starších detí, ktoré trávia pred spaním čas na mobilnom telefóne, odporúčam telefón vypnúť a dať do inej miestnosti minimálne 2 hodiny pred spaním. Je mnoho výskumov, ktoré preukazujú, že „modré“ svetlo z mobilov a televízie (pohyb fotónov) aktivuje vyplavovanie kortizolu, tzv. stresového hormónu, ktorý ako by telu hovoril, že teraz nemôže ísť spať“, radí Velková.

Kráľovstvo na prácu aj odpočinok - podľa prieskumu Salfordskej univerzity vo Veľkej Británii platí, že čím lepšie je navrhnutá učebňa, tým lepšie známky deti majú. Vzhľad triedy síce príliš neovplyvníte, ale v prípade detskej izby to je iné a na deti nemá jej usporiadanie o nič menší vplyv. Izbička má byť miestom odpočinku, hrania aj štúdia, preto je nutné ju potrebám dieťaťa prispôsobiť. „Keď je nám niekde príjemne, trávime tam viac času. Dovoľme teda deťom, aby si svoje kráľovstvo pomohli spoluzariadiť – opýtajte sa ich, akú vec by si do svojej izbičky želali“, potvrdzuje Velková. Vyberte spolu výmaľbu izby, nábytok či dekorácie. Veselé rolety izbu prežiaria, nová posteľná bielizeň s obľúbenými hrdinami zlepší spánok aj náladu. Dbajte však na to, aby boli priestory na odpočinok a prácu oddelené a aby dieťa nebolo pri štúdiu rozptyľované napríklad televíziou či telefónom.

Odmeňujte za snahu, nielen za výsledok - vedeli ste, že čím ďalej tým viac psychológov sa zhoduje na tom, že motivovať dieťa odmenou za výsledok je kontraproduktívne? „Ak dieťa robí maximum a výsledok sa mu nedarí dosiahnuť, pripadá si, že zlyhalo a odnáša si tým do života skúsenosť, že nech už sa snaží akokoľvek, aj tak neuspeje. Prečo by sa teda malo snažiť, keď je to zbytočné? Omnoho účinnejšie je sústredenie sa na proces a odmeňovanie snahy samotnej bez ohľadu na to, či bol výsledok dosiahnutý alebo nie. Podporíte tak u detí zameranie sa na prítomnosť“, dodala psychologička Velková.

utorok 7. septembra 2021

EU: Rýchlik spájajúci Európu

V rámci Európskeho roka železníc 2021 bol vypravený 2. septembra z lisabonskej hlavnej stanice špeciálny vlak Connecting Europe Express. Na svojej päťtýždňovej ceste do Paríža, kam dorazí 7. októbra, zastaví vo viac než 100 mestách a metropolách. Na trase Lisabon – Paríž čaká vlak čestná zastávka v Ľubľane, kde symbolicky „prepojí“ portugalské, slovinské a francúzske predsedníctvo v Rade EÚ.

Na trase je naplánovaných viacero podujatí sprevádzajúcich vítanie vlaku na zastávkach po Európe. Nadšenci železničnej dopravy sa budú môcť zúčastniť aj na diskusiách priamo vo vlaku, ako aj na konferenciách v Lisabone, Bukurešti, Berlíne a luxemburskom Bettembourgu o politike EÚ v oblasti infraštruktúry a úlohe transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktoré budú vysielané naživo na internetovej stránke podujatia. Vlak Connecting Europe Express je výsledkom unikátnej spolupráce Európskej komisie so Združením európskych železničných a infraštruktúrnych spoločností (CER), s európskymi železničnými dopravcami, správcami infraštruktúry a s mnohými ďalšími partnermi na miestnej aj celoeurópskej úrovni.

Vzhľadom na rôzny rozchod koľajníc v Európe bude Connecting Europe Express pozostávať z troch vlakov – tzv. pyrenejského, štandardného a pobaltského vlaku, ktoré sa na trase stretnú. Projekt upozorňuje jednak na chýbajúcu interoperabilitu medzi niektorými časťami európskej železničnej siete, ale aj na príklady úspešnej spolupráce medzi železničnými spoločnosťami a správcami infraštruktúry. Železničné vozne poskytli rôzne európske železničné spoločnosti. Jeden z nich, ktorý poskytla maďarská železničná spoločnosť MÁV, bude miestom výstavy na kolesách organizovanej Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) a spoločným podnikom Shift2Rail. Výstava ukáže viaceré technológie a inovácie, ktoré zlepšujú zážitok z cestovania vlakom, a tiež možnosti finančnej podpory EÚ na projekty v oblasti infraštruktúry. Vlak dopĺňa konferenčný vozeň (poskytnutý francúzskou železničnou spoločnosťou SNCF), dva klasické osobné vozne (od nemeckej DB a švajčiarskej SBB), jedálny vozeň (talianskej FS) a lôžkový vozeň (rakúskej ÖBB). Pyrenejský vlak medzi Portugalskom a Španielskom zabezpečuje španielsky dopravca Renfe a pobaltský vlak zasa litovský dopravca LTG.

Bankroty: Rast aj v auguste

V auguste 2021 zbankrotovalo 849 občanov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) to v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 676 osobnými bankrotmi predstavuje nárast o 25,59 percenta, pričom počet osobných bankrotov medziročne rastie už tretí mesiac za sebou. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júli zbankrotovalo 859 dlžníkov, ich v ôsmom mesiaci toho roka bolo iba o 1,16 percenta menej.

„Až 177 bankrotov pripadá na ľudí bez trvalého bydliska, ktorí sú prihlásení na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Predstavuje to 20,85 percenta z celkového počtu ľudí, ktorí zbankrotovali v auguste 2021. Predtým sme takýto vysoký podiel ešte nikdy nezaznamenali“, dopĺňa analytička Jana Marková. Zároveň zbankrotovalo 25 manželských párov a zaznamenaných bolo aj 15 príbuzenských väzieb. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 844 konkurzov (99,41 percenta) a 5 dlžníci (0,59 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v auguste 2021 ich bolo 43 (5,06 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 806 (94,94 percenta) na majetok nepodnikateľov. V auguste 2021 súdy zároveň zrušili 712 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 625 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 87 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v auguste 2021 ich pripadalo na mužov 514 a na ženy 335. Stále viac bankrotujú muži, no v medziročnom porovnaní ich pomer na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 0,85 percentuálneho bodu (61,39 percenta v auguste 2020 vs. 60,54 percenta v auguste 2021). Pomer žien v auguste 2021 medziročne o 0,85 percentuálneho bodu vzrástol (38,61 percenta v auguste 2020 vs. 39,46 percenta v auguste 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v auguste 2021, malo 2,72 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v auguste 2020 ich bolo 4,34 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,88 percenta dlžníčok (v auguste 2020 ich bolo 4,21 percenta). V auguste sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov stali medzi mužmi štyridsiatnici s 31,32 percentami (v auguste 2020 boli najpočetnejšou skupinou bankrotujúcich mužov s podielom 31,33 percenta tridsiatnici) a medzi ženami rovnako štyridsiatničky s podielom 26,87 percenta (aj medzi ženami boli v auguste 2020 najpočetnejšou skupinou tridsiatničky s podielom 29,12 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli po prvýkrát nie tridsiatničky, ale päťdesiatničky s podielom 25,67 percenta (v auguste 2020 s podielom 21,84 percenta).

V ôsmom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 138 a najmenej v Trnavskom kraji – 60. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v troch krajoch: v Nitrianskom (- 18,87 percenta), v Žilinskom (- 16,16 percenta) a v Trnavskom (- 7,69 percenta). V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Bratislavskom kraji, až o 183,87 percenta.

Z dlhodobých štatistík CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2021 zbankrotovalo 54.215 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca augusta ich bolo 4.794. 

SR: Priemerná mzda v 2. štvrťroku 2021

Priemerná mzda na Slovensku vzrástla podľa Štatistického úradu SR najrýchlejšie za posledných šestnásť a pol roka, pokorila hranicu 1.200 eur. Vyššia mzda ako pred pandémiou bola vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva, v niektorých však len mierne prekonala minuloročné prepady. Celkovo vyššie rasty o viac ako 8 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou (oproti 2. štvrťroku 2019) dosiahlo 13 odvetví.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa medziročne zvýšila o 10,5 % na 1.202 eur. Vyšší nárast bol naposledy vo štvrtom štvrťroku 2004. Rast miezd ťahal najmä priemysel, zdravotníctvo a sociálna pomoc. Vysoký medziročný rast je tiež dôsledkom skutočnosti, že v rovnakom období minulého roka (v 2. štvrťroku 2020) priemerné zárobky prvýkrát v ére SR klesli (o 1,2 %). V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou priemerná nominálna mesačná mzda o 101 eur (o 9,2 %) prevýšila výšku priemernej mzdy z 2. štvrťroka 2019. Reálna mzda po zohľadnení miery inflácie medziročne vzrástla o 8,1 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti predchádzajúcemu obdobiu (1. štvrťroku 2021) zvýšila o 1,4 %. 

Rast priemernej nominálnej mzdy oproti druhému štvrťroku minulého roka zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva a všetky mali tiež hodnotu mzdy vyššiu ako v rovnakom období pred pandémiou (v 2. štvrťroku 2019). V odvetviach, v ktorých pracuje najviac ľudí sa dosiahli vysoké medziročné prírastky, v priemysle o 13,5 % a v oblasti obchodu o 12 %, čo bolo výrazne viac aj ako v rovnakom období pred dvoma rokmi, teda pred pandémiou. Relatívne najrýchlejšie medziročne vzrástli mzdy v ubytovacích a stravovacích službách (o 20,7 %), ale išlo len o dorovnanie minuloročného prepadu, výška mzdy sa dostala prakticky na úroveň ako pred dvoma rokmi. Mzdy v tomto odvetví patria dlhodobo medzi najnižšie, aktuálne dosahujú len 55 % z priemernej mzdy v SR (664 eur). V porovnaní so situáciou pred pandémiou (2. štvrťrokom 2019) najvýraznejší rast dosiahla priemerná mzda v zdravotníctve a sociálnej pomoci, vzrástla o 23 %.

Spomedzi regiónov sa priemerná nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila vo všetkých krajoch, až na jeden región rasty prekonali úroveň 10 %. Najvyššie relatívne prírastky boli v Žilinskom (o 13,8 %) a Prešovskom kraji (o 13,4 %). Najnižší rast o 7, 4 % bol v Bratislavskom kraji, ale v tomto regióne je priemerná mzda dlhodobo vysoko nad priemerom celého hospodárstva SR, aktuálne dosiahla 1 467 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala výška mzdy od 933 eur v Prešovskom kraji do 1 152 eur v Košickom kraji. V porovnaní so situáciou pred dvoma rokmi dosiahli rast platov vyšší ako 10 % štyri regióny, a to Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.

Za 1. polrok 2021 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1.163 eur. Medziročne sa zvýšila o 7 %, a v porovnaní s obdobím pred dvoma rokmi bola nominálna priemerná mzda vyššia o 9,5 %. Reálna mzda po zohľadnení inflácie medziročne vzrástla o 5,3 %.

Radíme: Najčastejšie chyby v tuneli

Medzi najčastejšie chyby jazdy v tuneli patrí podľa Národnej diaľničnej spoločnosti nedodržiavanie rýchlosti a vzdialenosti, napríklad pri 80 kilometrovej rýchlosti by mala byť vzdialenosť medzi vozidlami 70 metrov. Za žiadnych okolností nevchádzajte do tunela, ak svieti na semafore červená alebo červený kríž. Medzi ďalšie chyby patria tiež nezvýšená pozornosť, nesledovanie dopravného značenia a nerozsvietenie stretávacích svetiel. Vodiči by nemali ani podceňovať zásoby paliva, nevchádzať na diaľnicu s rezervou nádrže a už vôbec nie do tunela. Úplnou absurdnosťou je otáčanie sa do protismeru. Ako postupovať v prípade vzniku dopravnej nehody v tuneli?

Ak ste priamymi účastníkmi dopravnej nehody, je potrebné okamžite poskytnúť prvú pomoc, vyhľadať najbližšiu SOS kabínku a spojiť sa s operátorom tunela, ktorý vás bude inštruovať. Peter Schmidt, bezpečnostný technik pre tunely, radí nevolať mobilom, pretože pri množstve volajúcich to môže spôsobiť obsadenosť mobilnej siete, navyše ak voláte z SOS kabínky, tak sa priamo spojíte s operátorom tunela, ktorý vás vidí na kamerách, dokáže najlepšie vyhodnotiť situáciu, vie vás inštruovať pri ďalšom postupe a zároveň rýchlo privolať potrebnú pomoc. Spojenie s operátorom tunela poskytuje komplexnú informáciu pre volajúceho, zároveň vám môže podať bližšie informácie k udalosti, čím sa urýchli a zefektívni zásah záchranných zložiek. Na základe vašich informácií vie operátor zavolať potrebné záchranné zložky (polícia, sanitka, hasiči), ako aj bližšie špecifikovať rozsah povolaných zložiek. Ak stojíte v kolóne, tak odstavte vozidlo čo najbližšie k obrubníku, čím sa automaticky vytvorí záchranárska ulička, počúvajte pokyny z rádia (frekvencia Slovenského rozhlasu), poprípade z tunelového rozhlasu. Následne vypnite motor a čakajte na ďalšie pokyny polície, respektíve pracovníkov tunela.

V prípade, že ste priamymi účastníkmi nehody s požiarom (môže byť aj požiar nákladu), bezodkladne použite hasiaci prístroj z SOS kabínky. Pri požiari väčšieho rozsahu, kedy je zrejmé, že hasiaci prístroj nepostačuje, je potrebné vyslobodiť spolujazdcov a okamžite opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa označenia na stenách tunela. Ak ste svedkami požiaru, vozidlo odstavte čo najbližšie k obrubníku , vypnite motor, kľúče nechajte v zapaľovaní a bezodkladne opustite tunel najbližším únikovým východom podľa označenia na stenách tunela.

pondelok 6. septembra 2021

EU: Súťaž mladých prekladateľov

Stredné školy vo všetkých krajinách Európskej únie sa môžu začať prihlasovať do každoročnej prekladateľskej súťaže Európskej komisie – Juvenes Translatores. Od 2. septembra 12.00 SEČ sa školy môžu on-line zaregistrovať, aby ich študenti mohli súťažiť so svojimi rovesníkmi z celej EÚ. Témou textov, ktoré majú študenti tohto roku prekladať, je „Vydajme sa na cestu smerom k ekologickejšej budúcnosti“.

Súťažiaci si budú môcť vybrať ktorékoľvek dva z 24 úradných jazykov EÚ (z 552 možných jazykových kombinácií). V minuloročnej súťaži študenti využili 150 rôznych kombinácií. Registrácia pre školy je prvou fázou dvojfázového procesu a je otvorená do 20. októbra 2021 do 12.00 SEČ. Učitelia môžu školu zaregistrovať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Komisia následne pozve do druhej fázy 705 škôl. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente, pričom ich náhodne vyberie počítač. Vybrané školy potom do súťaže nominujú najviac piatich študentov. Účastníci môžu mať akúkoľvek národnosť, no musia byť narodení v roku 2004.

Súťaž sa uskutoční on-line 25. novembra 2021 vo všetkých vybraných školách. Víťazov (jedného za každú krajinu) vyhlásia začiatkom februára 2022. Ak to podmienky dovolia, budú na jar 2022 pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien do Bruselu. Tam budú mať možnosť stretnúť sa s profesionálnymi prekladateľmi z Európskej komisie a dozvedieť sa viac o profesii prekladateľa a o práci s jazykmi.

Phishing: Malé platby

V poslednom období narastá tzv. phishing, e-mail od dopravnej či kuriérskej spoločnosti a žiada prostredníctvom priloženého odkazu zaplatiť malú sumu peňazí za doručenie tovaru. Ľudia v dobrej viere zadajú všetky údaje ku karte, vrátane hesiel a verifikačných údajov a nevedomky tak umožnia podvodníkovi nainštalovať si ich kartu do jeho mobilného zariadenia. Okamžite tak nad ňou stratia kontrolu a prídu o peniaze.

Podvodné praktiky ťažia z veľkého nárastu nákupov cez internet, teda aj prichádzajúcich zásielok a balíkov a z odlišných podmienok doručovania. Pravdepodobnosť, že sa podvodníci „trafia“ do momentu, kedy človek očakáva zásielku, je preto pomerne vysoká a ostražitosť, najmä pri malých platbách za prepravu, sa tak nezriedka vytráca.

Najčastejšie príznaky podvodného emailu:
1. Nespisovné výrazy.
2. Pozmenené logo, ktoré sa len podobá na originál.
3. Emailová adresa je často veľmi komplikovaná, na prvý pohľad je zrejmé, že nepochádza od „pravého“ dopravcu. Odporúča sa porovnať si takýto podozrivý e-mail s oficiálnymi mailmi na webovej stránke dopravcu.
4. Odkaz na platbu zdanlivo smeruje na webovú stránku dopravcu. „Neklikajte na odkaz, stačí naň prejsť myšou a zistíte, že názov linku odkazuje na úplne inú stránku, ako je uvedené. Zvyčajne je odkaz dlhý a smeruje na zahraničnú webovú stránku", odporúča Miroslav Zborovský.

Podvodníci sa, žiaľ, vo svojich trikoch zdokonaľujú a už je možné naraziť aj na veľmi dôveryhodné emaily so správnou slovenčinou, aktuálnymi logami a dokonca len s malou, ľahko prehliadnuteľnou zmenou adresy, ktorá na prvý pohľad zodpovedá skutočnej inštitúcii. „Ak človek klikne na odkaz zaslaný v emaile, zadá číslo a dátum expirácie karty, CVV kód a overovací kód (jednorazové heslo) pre vloženie karty do mobilnej platobnej aplikácie (Google Pay, Apple Pay), umožní tak niekomu inému nainštalovať svoju kartu do platobnej aplikácie inej osoby. Takto odsúhlasil vloženie svojej karty do mobilného zariadenia podvodníka. Ten potom okamžite nakupuje alebo vyberá peniaze, kým si klient uvedomí, že urobil chybu a kartu zablokuje. Vydavateľ karty je však na reklamáciu takýchto transakcií prikrátky, pretože uskutočnené transakcie sú z jeho pohľadu plne autorizované klientom, takže ich nemožno reklamovať. Dať fyzickú platobnú kartu s napísaným PIN kódom niekomu cudziemu na ulici nikomu ani len nenapadne, aj keby sa tváril akokoľvek dôveryhodne. Toto je v podstate to isté, len sa to robí v on-line prostredí", upozorňuje Alessandro Villa.

Ako bezpečne používať platobné karty?
 Pamätajte na to, že banka alebo poskytovateľ kreditnej karty nikdy nepožaduje od svojich zákazníkov, aby zadávali svoje PIN kódy a heslá do webových odkazov, alebo ich posielali emailom.
 Potvrdzovanie platieb v mobilnej aplikácii pomocou biometrických údajov je bezpečnejšie a jednoduchšie.
 Nikomu neprezrádzajte číslo svojej karty, prihlasovacie údaje do mobilnej aplikácie, PIN kódy a heslá.
 Zvoľte si bezpečné heslá a kódy PIN, nie dátum narodenia alebo 1111 či 1234 a raz ročne ich zmeňte.
 Na internete plaťte na stránkach, ktoré sú zabezpečené zámkom.
 Skontrolujte názov stránky vždy, keď sa rozhodnete vyplniť akékoľvek informácie na stránke.

 Neodpovedajte na podozrivé e-maily, neklikajte na odkazy, ani neotvárajte prílohy.

 Pravidelne aktualizujte operačné a antivírusové programy v počítači alebo mobilných zariadeniach.

 Plaťte a vyberajte z bankomatov rýchlo a bezpečne pomocou karty v mobile.

 Pravidelne kontrolujte prehľady transakcií na platobnej karte.

 Dôsledne čítajte informácie v SMS s potvrdzovacími kódmi.

 Nereagujte na súťaže či výhry, pri ktorých je podmienkou zadanie akýchkoľvek údajov z karty

Konkurzy: Pokračuje rast

V auguste 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 31 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 34,78 percenta (z 23 na 31) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 100 percent (z 1 na 2). V medziročnom porovnaní s augustom 2020 počet konkurzov vzrástol až o 181,82 percenta (z 11 na 31) a počet reštrukturalizácií sa zdvojnásobil (z 1 na 2).

V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 14 konkurzných konaní (6 v auguste 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 12 konkurzov (11 v auguste 2020). Zároveň sa začalo 34 nových konkurzných konaní (36 v auguste 2020). „V minulom mesiaci sa medzi spoločnosťami, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, vyskytli aj 3 spoločnosti, ktoré využívali inštitút dočasnej ochrany. Zároveň 178 konkurzov vyhlásených v prvých ôsmich mesiacoch tohto roka už prekročil počet konkurzov vyhlásených za celý minulý rok. Tých bolo 167”, uviedla analytička Ing. Jana Marková. V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 235 konkurzov, čo je o 10,33 percenta viac než v predchádzajúcom období (213 konkurzov). V období od septembra 2020 do augusta 2021 bolo povolených 25 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (24 reštrukturalizácií) o 4,17 percenta viac. Od roku 2006 do konca augusta 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4.466 konkurzov a bolo povolených 878 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v auguste 2021 bolo 31 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb, pričom z nich 30 (96,77 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a 1 (3,23 percenta) bola akciová spoločnosť. Až 54,84 percenta predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. V auguste 2021 boli povolené reštrukturalizácie dvom „eseročkám“ (100 percent). Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v auguste 2021 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o., ktorá sa zaoberala opravou strojov, s 50 – 99 pracovníkmi. Aj v auguste 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (9). Najviac konkurzov súdy v auguste 2021 vyhlásili v Bratislavskom (11), v Nitrianskom (6) a v Žilinskom kraji (5); spoločnosti, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, sídlia v Trenčianskom a v Trnavskom kraji.

Upozorňujeme: Nebezpečné nanuky a zmrzliny

Prostredníctvom systému RASFF prijala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky varovné oznámenie o zmrzlinových výrobkoch z Poľska. Dôvodom bolo zistenie nebezpečnej prísady - stabilizátora z Turecka, ktorý obsahoval biocídnu látku etylénoxid v množstve presahujúcom maximálny reziduálny limit (MRL).

Na Slovensku boli dodané do prevádzky Ryba Košice s.r.o. tieto zdravie ohrozujúce výrobky:
 • Milka mini kornútok vanilka čokoláda 8×25 ml (multipack)
 • Milka mini zmrzlina vanilka čokoláda 6x50ml (multipack)
 • Milka čokoláda oriešok 100 ml
 • Milka caramel crunch 100 ml
 • Milka čokoláda a vanilka 100 ml
 • Milka zmrzlina čokoláda vanilka 480 ml
Následnou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť Ryba Košice bola informovaná dodávateľom o nevyhovujúcich výrobkoch ešte v júli t. r. Výrobky boli zo slovenských obchodov už stiahnuté a vrátené dodávateľovi. Dôležitá však zostáva aj kontrola domácností. Uvedené zakúpené výrobky rozhodne nekonzumujte!