piatok 12. marca 2021

Respirátor: Kedy áno a kedy nie

Od pondelka 15.3.2021 bude na Slovensku povinný respirátor najmenej FFP2 (podľa normy STN EN 149+A1), a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň rozširuje okruh výnimiek z tejto povinnosti.

Nosiť povinne respirátor sa podľa vyhlášky úradu nevzťahuje na nasledovné osoby:
a) deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy,
b) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
c) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
d) osoby pri výkone športu,
e) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
f) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
g) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
h) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
i) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
j) osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže,
k) zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pri ktorej je vystavený záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
l) zamestnanca, u ktorého na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Naďalej však platí povinnosť prekryť si na verejnosti (v exteriéri aj interiéri) horné dýchacie cesty iným spôsobom, teda rúškom, šálom alebo šatkou.

 

EU: Program investícií

Europoslanci schválili nový program InvestEU, ktorý má zmobilizovať verejné a súkromné investície a zjednodušiť prístup k ich financovaniu. Program InvestEU by mal pomocou záruky v objeme 26 miliárd eur (v bežných cenách) vyčlenenej v rozpočte EÚ zmobilizovať 400 miliárd eur, ktoré by mali byť v období 2021 – 2027 preinvestované v celej Európskej únii. 

Nový program, súčasť balíka obnovy EÚ pre budúce generácie s celkovým rozpočtom 750 miliárd eur, má podporovať strategické, udržateľné a inovatívne investície a pomôcť riešiť zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a nedostatok investícií v cieľových sektoroch. InvestEU sa zameria na podporu strategických investícií do produkcie farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok a potrieb, ktoré sú v období pandémie nevyhnutné, ako aj komponentov a zariadení pre informačné a komunikačné technológie v EÚ. Pomôže tiež financovať udržateľné projekty s dokázateľne pozitívnym sociálnym vplyvom a vplyvom na životné prostredie a klímu. 

Podporené projekty musia budú musieť rešpektovať zásadu „nespôsobenia významnej škody“, čo znamená, že nesmú mať nepriaznivý vplyv na plnenie cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a sociálnej oblasti. Poslanci navyše zabezpečili, aby program InvestEU prispel k dosiahnutiu cieľa vyčleniť do roku 2027 minimálne 30 % finančných prostriedkov EÚ na splnenie klimatických cieľov. Investície v rámci programu by tiež mali smerovať na podporu malých a stredných podnikov, ktoré zasiahla pandémia mimoriadne tvrdo a ktorým preto hrozí platobná neschopnosť.

Záruka z rozpočtu EÚ, ktorá by mala prispieť k mobilizácii dodatočných investícií vo výške 400 miliárd eur v celej Európskej únii, sa použije na tieto ciele:
 • udržateľná infraštruktúra: približne 38 %,
 • výskum, inovácie a digitalizácia: 25 %,
 • malé a stredné podniky: približne 26 %,
 • sociálne investície a zručnosti: približne 11 %.
Európsky investičný fond (EIF), ktorý prispeje k realizácii programu InvestEU, získa navyše dodatočnú sumu vo výške 375 miliónov eur.

Trend: Chceme sa cítiť lepšie

Z novej štúdie vyplýva, že väčšina ľudí má pri používaní slova "normálne" v súvislosti s popisom vlasov alebo pleti dojem, že do skupiny "normálnych" ľudí nepatrí. Unilever tak zo svojich obalov a reklám na kozmetické prípravky a produkty osobnej starostlivosti odstráni označenie "normálne".

Výsledky štúdie, ktorej sa zúčastnilo 10.000 respondentov z deviatich krajín:
 • Viac ako polovica respondentov (56 %) si myslí, že sektor kozmetiky a osobnej starostlivosti môže v ľuďoch vzbudzovať pocit vylúčenia.
 • Ľudia si želajú, aby sa firmy vyrábajúce kozmetické prípravky a výrobky osobnej starostlivosti viac zameriavali na to, aby sa ľudia lepšie cítili, nie iba na to, aby lepšie vyzerali (74 %).
 • Viac ako polovica ľudí (52 %) uvádza, že teraz pred nákupom výrobkov venuje väčšiu pozornosť tomu, aký postoj zastáva výrobca k spoločenským otázkam.
 • Sedem ľudí z desiatich súhlasí s tým, že používanie slova "normálne" na obaloch a v reklamách na výrobky má negatívny dopad. U mladších ľudí (vo veku 18 - 35 rokov) je to dokonca osem z desiatich.
Rozhodnutie odstrániť pojem "normálne" je jedným z krokov, ktorými chce spoločnosť spochybniť úzko chápané ideály krásy, snaží sa skoncovať s diskrimináciou a presadzovať inkluzívnejšiu víziu krásy. Okrem toho spoločnosť nebude v reklamách digitálne upravovať ani tvar tela, veľkosť, telesné proporcie či farbu pleti a zvýši počet reklám zobrazujúcich osoby z rôznych skupín, ktoré sú v nich nedostatočne zastúpené. Do roku 2030 chcetiež  zlepšiť zdravotný stav a duševnú pohodu, posilniť rovnosť a inklúziu u miliardy ľudí ročne. 

Značky spoločnosti sa zamerajú na nasledujúce oblasti:
 • Pomoc pri odstraňovaní diskriminácie v oblasti krásy a podpora inklúzie prostredníctvom spochybnenia úzko definovaných ideálov krásy a vytvorenie portfólia výrobkov viac zameraných na inklúziu.
 • Podpora rovnosti v oblasti genderu, vrátane posilnenia programov jednotlivých značiek, podpora nabúrania existujúcich noriem a nestereotypnej reklamy.
 • Zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody prostredníctvom existujúcich vzdelávacích iniciatív zameraných na hygienu rúk a ústnej dutiny a rozšírenie záberu o nové oblasti, vrátane fyzického a duševného zdravia.
 • Podpora ochrany a obnovy 1,5 milióna ha pôdy, lesov a oceánov do roku 2030, čo je plocha väčšia ako plocha pôdy potrebná na vypestovanie obnoviteľných surovín používaných na výrobky spoločnosti v oblasti kozmetiky a osobnej starostlivosti.
 • Podpora prijatia zákazu testovania kozmetiky na zvieratách do roku 2023 a spolupráca so zákonodarcami a organizáciami na ochranu zvierat, či podobne zmýšľajúcimi firmami. V súčasnej dobe je organizáciou PETA schválených 23 výrobkov spoločnosti a ďalšie na túto certifikáciu čakajú.

Upozorňujeme: Podvodný e-mail v mene finančnej správy

Na Slovensku sa objavili nové podvodné maily, na ktoré upozornila finančná správa. Podvodníci v mailoch ponúkajú 136,99 eura za vyplnenie priloženého formulára. Odporúča sa nereagovať a neposkytovať žiadne svoje údaje.

Finančná správa apeluje na občanov, aby sa nenechali nachytať, zbytočne neprichádzali o svoje peniaze a nenaleteli podvodníkom, ktorí ich chcú len zneužiť. 

Verejnosť vyzýva, aby na podobné emaily nereagovali, nevypĺňali žiadny dotazník a obrátili sa na políciu!

štvrtok 11. marca 2021

On-line: Deti na internete

Až 21 percent detí a tínedžerov nemá zabezpečenú kameru na počítači a 9 percent z nich si neoveruje ani bezpečnosť pri platbe kartou. Vyplýva to z prieskumu Online vreckári zameraného na bezpečné správanie sa detí na sieti (2.541 respondentov).

Psychológ Marek Madro upozornil, že dnes je bežné aj streamovanie deväťročných deti, pričom sa vystavujú bezpečnostným rizikám. V on-line prostredí sú vystavené aj nevhodnému obsahu, ktoré v tomto veku nedokážu adekvátne spracovať. Je dôležité prejaviť záujem o aktivity detí na internete, získať lepšie vedomosti, čo dieťa počas streamov robí a kto ich sleduje. S nezabezpečenou kamerou sa na internete pohybuje 21,1 percenta mladých ľudí, najrizikovejšia skupina je vekové rozhranie od 13 do 15 rokov. Prelepovanie kamery na počítači nemá podľa odborníka na kyberbezpečnosť Ľubomíra Kopáčeka  žiadny zmysel. Potrebné je zariadenie aj odkladať zo svojho dosahu. Upozornil, že mladí ľudia ich majú v ruke aj pri zaspávaní. Ak je kamera zapnutá, svieti pri nej LED svetlo. V mobiloch a tabletoch máme kamery, ktoré túto kontrolnú LED nemajú a nie je možné ich vypnúť!

K platbe kartou pristupuje podľa prieskumu nekriticky 9,1 percenta opýtaných, predovšetkým staršie vekové skupiny nad 18 rokov. Pri on-line platbe sa nikdy nesmie zadávať číslo karty obchodníkovi do e-shopu priamo, ale platby vždy spracovať prostredníctvom platobných brán. Jednoducho sa to overí  kliknutím na zelený zámoček pri URL adrese, kde je možné zistiť, kto prešiel overovacím procesom pri vydávaní certifikátu. V prieskume sa tiež  2,2 percenta opýtaných priznalo, že nemá problém poslať dôverné informácie ako adresa, číslo občianskeho preukazu či platobnú kartu komukoľvek. Až 38 percent opýtaných neváha a posiela takéto citlivé údaje osobám, ktoré pozná. Osobné údaje v profile na sociálnej sieti má viditeľné pre kohokoľvek 15,3 percenta mladých ľudí.


EU: EU4Health schválený

Európsky parlament schválil program EU4Health so sedemročným rozpočtom 5,1 mld. eur, ktorý by mal systémom zdravotnej starostlivosti v EÚ pomôcť pripraviť sa na budúce zdravotné hrozby a pandémie. Medzi hlavné ciele patrí posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tým, že podporí členské krajiny pri vzájomnej koordinácii a výmene informácií, ako aj zlepšenie dostupnosti cenovo prijateľnejších liekov a zdravotníckych pomôcok.

Cieľom programu EU4Health je zlepšiť pripravenosť EÚ na závažné cezhraničné hrozby v oblasti zdravia a posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. Európska únia by vďaka tomu mala byť schopná nielen čeliť budúcim epidémiám, ale mala by si tiež vedieť lepšie poradiť s dlhodobými problémami, ako je starnutie obyvateľstva či nerovnosti v oblasti zdravia. Bude podporovať opatrenia súvisiace s elektronickým zdravotníctvom a vytvorenie európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia. Presadzovať bude aj prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti vrátane prístupu k starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie, zlepšenie duševného zdravia a zrýchlenie boja proti rakovine.

Poslanci počas utorkovej plenárnej rozpravy poukázali na kľúčovú úlohu nového programu v boji proti nerovnostiam v oblasti zdravia, a to medzi členskými štátmi, ale aj sociálnymi skupinami. Rečníci privítali vytvorenie zásob nevyhnutných zdravotníckych potrieb a vybavenia na úrovni EÚ, ktoré doplnia existujúce kapacity programu RescEU, a rezervy zdravotníckeho a podporného personálu pre prípad zdravotnej krízy. 

Bankrot: Zbankrotovalo už vyše 50.000 Slovákov

Počet osobných bankrotov vo februári 2021 vzrástol oproti januáru 2021 o 125 percent, keď súdy povolili takúto formu oddlženia 669 obyvateľom Slovenska.  V medziročnom porovnaní s januárom 2020 s 1.326 osobnými bankrotmi ide o pokles takmer o 50 percent.

Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov CRIF - Slovak Credit Bureau. Len vo februári evidoval takmer 14 percent z celkového počtu dlžníkov, ktorým bolo povolené oddlženie, s bydliskom na miestnom, mestskom, obecnom úrade alebo na virtuálnej adrese. Zároveň vo februári 2021 súdy zrušili 798 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 706 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, 92 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2021 zbankrotovalo už 50.387 obyvateľov Slovenskej republiky. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 664 konkurzov, čo je 99,25 percenta a piati dlžníci, teda 0,75 percenta sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 43 alebo 6,43 percenta vyhlásených na majetok fyzických osôb - podnikateľov.


Upozorňujeme: Nebezpečný Vitamín B17 AMYGDALÍN

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslal nové. varovné oznámenie o nebezpečnom výživovom doplnku, ktorý sa predáva aj na internete!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informuje o vysokom obsahu amygdalínu vo výživovom doplnku PROFIVIT Vitamín B17 AMYGDALÍN, kapsuly; výrobca: ProfiVit, s. r. o., Záhumenná 328/4, 851 10 Bratislava, balenie: biela plastová dóza s obsahom 210 kapsúl, dóza je zabalená v papierovej škatuľke; minimálna trvanlivosť do: 11. 03. 2022; šarža: L110320. 

Spotrebiteľom sa odporúča, aby uvedený nebezpečný výživový doplnok nekupovali (ani iné šarže) a už zakúpený výrobok neužívali.

streda 10. marca 2021

EU: Jednoduchšie právne predpisy

Fit for Future vybrala 15 iniciatív, ktoré majú pomôcť zjednodušiť právne predpisy EÚ, znížiť byrokraciu pre občanov a podniky a zabezpečiť, aby politiky EÚ reagovali na nové a vznikajúce výzvy. 

Platforma bude vydávať stanoviská k 15 vybraným témam, ktoré sa týkajú širokej škály oblastí od hospodárskej súťaže, financií, zdravotníctva, životného prostredia, štatistiky a dopravy až po clá a vnútorný trh. Pri vydávaní svojich stanovísk sa budú zohľadňovať tieto hlavné zásady:
 • Digitalizácia: pomoc podnikom pri zavádzaní digitálnych riešení a urýchlení modernizácie verejného sektora s cieľom znížiť regulačné zaťaženie.
 • Povinnosti týkajúce sa účinného označovania, povoľovania a podávania správ: identifikácia prekážok spôsobených rozdielmi medzi členskými štátmi, snaha o zjednodušenie postupov na uľahčenie investícií do budúcej infraštruktúry a inovácií a nájdenie správnej rovnováhy medzi podávaním správ a posudzovaním výkonnosti právnych predpisov EÚ.
 • Zjednodušovanie právnych predpisov EÚ: zabezpečiť predvídateľnosť a jednoznačnosť právnych predpisov EÚ a zabrániť ich prekrývaniu v rôznych oblastiach.
Všetci občania a zainteresované strany môžu prispieť k práci platformy na portáli Vyjadrite svoj názor – Zjednodušujme! Návrhy na zjednodušenie a znižovanie záťaže týkajúce sa každej z 15 vybraných tém, ktoré platforma dostane do 30. apríla 2021, zváži pri príprave svojich stanovísk v roku 2021. Ďalšie návrhy sa zohľadnia pri príprave ročného pracovného programu na rok 2022.

On-line: Móda počas korony

Ľudia trávia väčšinu svojho času doma a tomu prispôsobujú aj svoj aktuálny šatník. Neznamená to ale, že by vôbec módu nenakupovali. Práve naopak, ani zatvorené kamenné obchody ľudí nezastavili v nákupe nových kúskov oblečenia. Módny vyhľadávač GLAMI.sk preskúmal dáta používateľov a predstavuje trendy inšpirujúce outfity počas home-office.

1. TEPLÁKY / TEPLÁKOVÉ SÚPRAVY
Podľa zistení pravidelného prieskumu Fashion (Re)search vyhľadávanie teplákových súprav stúplo o 139 %. Používatelia odložili „nepohodlné” džínsy či nohavice a rozhodli sa zaobstarať si štýlové, ale hlavne pohodlné tepláky alebo rovno teplákové súpravy. Môžu sa v nich cítiť príjemne a zároveň vyzerajú štýlovo na video stretnutiach. Tepláky sa nestali uniformami iba na home-office, ale dámy ich vedia skombinovať do outfitov aj na prechádzky a nákupy.

2. NAZÚVACIE ŠĽAPKY
Ak by sme mali menovať jeden produkt (okrem rúšok), ktorý kraľoval minuloročnému vyhľadávaniu na GLAMI (+790 %), ale aj celkovo v iných módnych vyhodnoteniach (Lyst), sú to nazúvacie šľapky. Medzi tie najžiadanejšie rozhodne patrí značka Birkenstock. Tieto pohodlné šľapky slúžia nielen ako dobré „prezúvky” na doma, ale v lete ich môžete jednoducho presmerovať na vonkajšie nosenie. A pre tých, ktorí nie sú práve fanúšikmi old-schoolového dizajnu, má Birkenstock na výber aj modely rôznych iných štýlových strihov, ktoré sú práve v móde – mules, dreváky, kožené žabky...

3. ŠIROKÝ STRIH NOHAVÍC
Pohodlie kraľuje aj mimo domova a preto nie je žiadnym prekvapením, že jedným z trendov tohto roka sú podľa Vogue široké nohavice. Návrat zažívajú 70. roky. Potešia nielen väčším pohodlím ako skinny džínsy a cigaretové nohavice, no zároveň vykúzlia krásnu siluetu každej postave. Elegantnejšie nohavice alebo nadčasové džínsy sa rozhodne nestratia v žiadnom šatníku.

4. ŽUPANY A NOČNÁ BIELIZEŇ
S rastúcim množstvom času stráveného doma si mnohí zákazníci uvedomili, že ich možnosti domácich outfitov (pyžamá, spodná bielizeň, nočné košele) potrebujú osviežiť novými kúskami. Interné dáta GLAMI hovoria o tom, že vyhľadávanie a objednávky županov vzrástli za minulý rok takmer o 135 %, spodné prádlo v tesnom závese o 108 % a pyžamá o 88 %. Tento trend bude ďalej pokračovať aj v nasledujúcom období, keďže nová sezóna si bude žiadať ľahšie jarné kúsky – nočné košele s krátkym rukávom, príjemné saténové pyžamá a ľahučké župany.

5. ŠPORTOVÉ OBLEČENIE
Sedavá práca a nedostatok inej aktivity z dôvodu pandemických opatrení vedie mnohých ľudí k tomu, aby začali so športom. Či si vyberú domácu jógu, cvičenie alebo beh vonku, na všetky športy je potrebné mať aspoň základné športové kúsky. Táto kategória oblečenia stúpala výrazne aj minulý rok (+728 %) a bude jedným z trendov aj tohtoročnej jari, keďže teplé počasie ľudí nabáda k podstatne častejšiemu tráveniu času vonku v prírode. Kvalitné legíny, športové/bežecké tenisky a funkčné kúsky budú určite patriť k vyhľadávaným produktom tejto jari.

SR: Dočasná ochrana

Vo februári 2021 súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba trom podnikateľským subjektom. Zároveň pre nespĺňanie podmienok na jej udelenie ju zrušili jednej spoločnosti a jednej dočasnú ochranu zamietli po podaní žiadosti.  

Podľa analýzy CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), do 28. februára 2021 dočasnú ochranu využívali iba tri spoločnosti: Chemkostav HSV akciová spoločnosť (IČO: 36473332), Nexis Fibers a.s. (IČO: 36729680) a VINIDI s.r.o. (IČO: 36693138). „Malý počet podnikateľov pod dočasnou ochranou neodráža reálny stav zlej finančnej situácie viacerých firiem. Prísne legislatívne podmienky na jej udelenie nespĺňa množstvo z nich, navyše doba troch mesiacov, prípadne jej predĺženie o ďalšie tri mesiace, je pre firmu na riešenie finančných problémov často nedostačujúca”, uviedla analytičky Ing. Jana Marková.

Z troch spoločností, ktoré dočasnú ochranu využívali do konca februára, dve o túto formu vládnej pomoci požiadali aj v máji v minulom roku, ešte podľa pôvodného zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorý bol vyhlásený 25. marca 2020 s účinnosťou od 12. mája 2020. Podnikatelia pod dočasnou ochranou podľa týchto predpisov mohli túto formu pomoci využiť do konca januára 2021. Ako vyplýva z analýz spoločnosti CRIF SK, k 31. januáru 2021 dočasnú ochranu využívalo celkom 298 podnikateľských subjektov. Od začiatku tohto roka je možné požiadať o povolenie dočasnej ochrany iba podľa zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dve z uvedených troch spoločností, ktoré k 28. februáru 2021 využívali dočasnú ochranu, podnikajú v priemysle a jedna v stavebníctve; dve sídlia v Prešovskom a jedna v Nitrianskom kraji. Z hľadiska počtu zamestnancov každá z nich predstavuje inú kategóriu (10 – 19; 25 – 49 resp. 250 – 499 zamestnancov). Dve dosahujú obrat do 999 999 eur a jedna od 50 do 149 miliónov eur.

Práca: Obavy o bezpečnosť

Zamestnancom, ktorí fyzicky chodia do práce, chýba jasná komunikácia zo strany zamestnávateľa a tiež sa obávajú, že sa môžu od kolegov nakaziť. U ľudí pracujúcich formou home office by zas väčšina zamestnancov nechcela režim práce z domu nastálo, chýba im kontakt s kolegami.

Januárový prieskum portálu Kariéra.sk medzi viac ako 1070 respondentov zisťoval, ako ľudia zvládajú, ak v čase pandémie musia fyzicky dochádzať do práce a prispôsobovať sa novým podmienkam na pracovisku aj ako zvládajú pracovať a domu. Až 50 % vníma ako veľký problém nedostatočnú komunikáciu zo strany zamestnávateľa a 47 % respondentov sa obáva rizika, že sa môžu na pracovisku nakaziť. Tieto dva najčastejšie uvádzané dôvody spolu úzko súvisia. „Dostatočná, jasná a zrozumiteľná komunikácia zo strany zamestnávateľa je v čase pandémie kľúčová. Spoločnosť by mala obzvlášť v tomto období svojim zamestnancom komunikovať, ako plánuje zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov a podnikať také kroky, aby sa cítili na pracovisku bezpečne“, radí Emil Čižinský. Zamestnanci, ktorí stále fyzicky chodia do práce a obávajú sa o svoje zdravie, však paradoxne vyjadrili nespokojnosť s nosením rúšok. Na otázku, ako s ním zvládajú prácu počas pracovnej doby, 49 % opýtaných uviedlo, že im prekáža, otravuje ich a najradšej by pracovali bez neho. 

Z respondentov zapojených do prieskumu sa 52 % vyjadrilo, že by prácu formou home office nechceli nastálo a preferovali by striedanie práce z domu s občasným dochádzaním do kancelárie. Iba 25 % respondentom by taký režim vyhovoval aj dlhodobo. Ako dôvody nespokojnosti s prácou z domu respondenti najčastejšie uvádzali chýbajúci kontakt s kolegami (54 %) a zdĺhavosť pri riešení úloh v komunikácii na diaľku (39 %). Ľudia pracujúci na home office si myslia, že by mnoho úloh vyriešili rýchlejšie a efektívnejšie, ak by sa s kolegom osobne stretli. Pre 31 % opýtaných je zas problematické a náročné počas home office zladiť pracovný čas so starostlivosťou o deti.

Až 66 % respondentov z prieskumu si myslí, že dnes je hľadanie práce náročnejšie, pretože firmy ponúkajú menej pracovných miest. Z tohto dôvodu 49 % opýtaných uviedlo, že by prácu v súčasnom období nemenili: zvolili by si radšej istotu, ktorú im prináša súčasná práca. Čo by však mali robiť tí, ktorí o prácu počas pandémie prišli a hľadajú si nové zamestnanie? „Ľuďom hľadajúcim si zamestnanie odporúčam, aby sa zamerali na zlepšovanie svojej osobnej prezentácie. Ak váš životopis nefunguje, vylepšite ho, alebo zvážte, či sú vaše ambície v súlade s ponukami na ktoré reagujete. Ak ste na pohovore neuspeli, zamyslite sa prečo a pokúste sa vylepšiť svoju komunikáciu. Hlavne práca na sebe a vzdelávanie sa prinesie výsledky", odporúča E. Čižinský.

utorok 9. marca 2021

Auto: Preferencie žien

Zánovné vozidlá si kupuje aj takmer štvrtina žien. Obľúbenosť malých kompaktných áut u nich klesá, naopak rapídne rastie záujem o SUV a vozidlá s automatom. Pri doplnkovej výbave sú však stále skromnejšie ako muži.

Ženy sú pri výbere auta dlhodobo veľmi pragmatické, aj preto viac uprednostňujú praktickosť vozidla pred prehnanou doplnkovou výbavou. Stále častejšie si vyberajú väčší batožinový priestor, automatickú prevodovku a hlavne mladšie automobily. Z doplnkovej výbavy uprednostňujú bezpečnostné prvky: handsfree, tempomat, parkovacie senzory či automatické zastavenie pred prekážkou. Podľa analýzy trhu spoločnosti AAA AUTO vodičky vlani aj napriek vyšším nárokom nemíňali oveľa viac peňazí. V priemere sa ich útrata za nákup vozidla zvýšila len o necelých 100 eur – na 7.442 eur. V súčasnej dobe je to ale už 8.222 eur. Viac ako polovica žien si kupuje autá maximálne do 10 rokov veku.

Najobľúbenejšou karosériou tohto roku u žien je ešte stále hatchback (40 %), ktorému ale stále viac šliape na päty hlavne variant SUV (23 %). Ten tento rok už predbehol verziu kombi (22 %), ktorá ešte donedávna bola na druhej priečke. Až 57 % žien si volí vozidlo s benzínovým motorom, 22 % automatickú prevodovku a 15 % náhon na všetky štyri kolesá. Z modelov je stále najobľúbenejšia Škoda Fabia, ktorej sa predalo len o štyri kusy viac, ako Škody Octavia. Na tretej priečke je Kia Ceed. Rovnako ako u mužov je najobľúbenejšou značkou žien česká Škoda. Najviac, 18 % žien si vyberá čiernu, skoro rovnako potom aj striebro-šedú či bielu farbu vozidla. 

EU: Podpora na kombinovanú výrobu elektriny a tepla

V súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci Európska komisia schválila plány Slovenskej republiky podporiť výrobu elektriny vo vysokoúčinných kogeneračných zariadeniach napojených na siete diaľkového vykurovania na Slovensku.

Slovensko oznámilo Európskej komisii svoj plán podporiť zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) pripojených na siete diaľkového vykurovania na Slovensku. Cieľom schémy je: i) zvýšiť alebo udržať vysokú účinnosť existujúcich kogeneračných zariadení; ii) motivovať ich k prechodu z uhlia na zemný plyn alebo obnoviteľné zdroje; a iii) stimulovať investície do nových vysoko účinných kogeneračných zariadení.

Slovensko vyberie príjemcov na základe:
 • verejnej súťaže pre viaceré technológie pre nové zariadenia s kapacitou najmenej 1 megawatt (MW);
 • správneho konania pre malé a existujúce zariadenia. V tomto prípade stanovujú pomoc slovenské orgány podľa ich nákladov na výrobu elektrickej energie (harmonizované náklady na energiu – LCOE).
Všetky vybraté zariadenia nad 250 kilowattov (kW) dostanú pomoc vo forme výkupného príplatku (t. j. zariadenie predá svoj produkt na trhu a dostane doplatok k trhovej cene). Zariadenia s výkonom nižším ako 250 kilowattov dostanú pevnú výkupnú sadzbu (t. j. zaručenú cenu za vyrobenú elektrinu). Podpora sa bude poskytovať maximálne 15 rokov a celkový rozpočet schémy predstavuje 1.050 miliónov EUR (70 miliónov EUR ročne). Na získanie podpory podľa schémy nie sú oprávnené uhoľné zariadenia.

Európska komisia dospela k záveru, že schéma bude podporovať výrobu elektriny z vysoko účinnej kogenerácie v súlade s cieľmi EÚ v oblasti energetiky a klímy, a to bez toho, aby neprimerane narušila hospodársku súťaž na jednotnom trhu. Komisia preto dospela k záveru, že opatrenie je v súlade s únijnými pravidlami štátnej pomoci.

SR: V konkurze najmä malí zamestnávatelia

Vo februári 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 15 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 4 reštrukturalizácie. Vyplýva to z údajov portálu cribis.sk, ktoré analyzovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 16,67 percenta (z 18 na 15) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 100 percent (z 2 na 4). V medziročnom porovnaní s februárom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 7,14 percenta (zo 14 na 15) a počet reštrukturalizácií ostal na rovnakej úrovni. V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 7 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 12 konkurzov.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli vo februári 2021 všetky konkurzy (100 percent) vyhlásené na majetok spoločností s ručením obmedzeným. Jednu tretinu predstavujú spoločností bez zamestnancov a ďalšiu tretinu spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami. Najväčším zamestnávateľom, na ktorého bol v minulom mesiaci vyhlásený konkurz, bola MA – TRANS s.r.o., pôsobiaca v ostatnom maloobchode v nešpecializovaných predajniach. Zamestnávala 25 – 49 pracovníkov. Dve zo spoločností, ktorým bola vo februári 2021 povolená reštrukturalizácia, sú „eseročky“ a dve sú akciové spoločnosti. Najväčšími zamestnávateľmi sú ESIN construction, a. s., pôsobiaca v ostatnom vzdelávaní i. n., a NEC-TRANS, s. r. o., pôsobiaca v nešpecializovanom veľkoobchode. V obidvoch spoločnostiach pracuje od 50 do 100 zamestnancov. 

Vo februári 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (9) a v stavebníctve (2). Ostatné spoločnosti v konkurze pôsobili v oblastiach dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1); ubytovacie a stravovacie služby (1); činnosti v oblasti nehnuteľností (1) a odborné, vedecké a technické činnosti (1). Spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v štyroch sekciách: v priemysle (1); oprava motorových vozidiel a motocyklov (1); administratívne a podporné služby (1) a vo vzdelávaní (1). 

Najviac konkurzov súdy vo februári 2021 vyhlásili v Žilinskom (5), v Prešovskom (4) a v Nitrianskom kraji (3). V Bratislavskom, v Košickom a v Trenčianskom kraji bol vyhlásený jeden konkurz. Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Banskobystrickom a v Trnavskom kraji. Spoločnosti, ktorým boli povolené reštrukturalizácie, sídlia v Banskobystrickom (1), v Trenčianskom (1), v Trnavskom (1) a v Žilinskom (1) kraji.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 169 konkurzov, čo je o 31,02 percenta menej než v predchádzajúcom období (245 konkurzov). V období od marca 2020 do februára 2021 bolo povolených 21 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 5 percent viac (20 reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca februára 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4321 konkurzov a bolo povolených 864 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov.

Radíme: Prvé príkrmy

Mrkva, hrášok, zemiak, či jabĺčko? Uvarené alebo čerstvé ovocie? Kedy je najvhodnejší čas dňa na ochutnanie novej potraviny? Prechod dieťatka z výlučne mliečnej na tuhú stravu so sebou prináša množstvo otázok. Iniciatíva Prvých 1000 dní v spolupráci s pediatrami vydala Sprievodcu prvými príkrmami, v ktorom rodičia nájdu praktické rady a typy podľa najnovších a overených vedeckých poznatkov a množstvo receptov pre deti od šiestich mesiacov.

Výživa dieťatka počas prvých tisíc dní života (teda od počatia po druhé narodeniny) má významný vplyv nielen na jeho rast a vývoj, ale aj na celoživotné zdravie. V prvých mesiacoch života je jedinečnou a ideálnou stravou materské mlieko, ktoré zabezpečuje nielen všetky výživové potreby dieťaťa, ale plní aj ochrannú funkciu a pomáha pri správnom formovaní imunitného systému. V období okolo šiestich mesiacov by sa súčasťou dennej stravy dieťatka mali postupne stávať aj iné potraviny. Prieskum Iniciatívy Prvých 1000 dní medzi pediatrami ale ukázal, že práve v tomto období robia rodičia najviac chýb. Pritom zoznámenie sa s rôznymi potravinami v správnom čase môže u dieťaťa nastaviť nielen vhodné chuťové preferencie, ale najmä správne „trénovať“ imunitný jeho systém. MUDr. Silvia Barteková, pediatrička so 17-ročnou praxou pôsobiaca v Bratislave, uvádza: „V ambulancii sa na mňa rodičia často obracajú s otázkami o prechode na tuhú stravu a stretávam sa aj s nevhodným zavádzaním prvých príkrmov. Veríme, že vysvetlenie imunologického okna, ako aj jedálničky a recepty, ktoré sme vytvorili na základe najnovších vedeckých poznatkov, rodičom uľahčia obdobie prechodu dieťatka na tuhú stravu a budú sa s ním môcť tešiť z objavovania nového sveta chutí, konzistencií a tvarov.“

Nový Sprievodca prvými príkrmami je určený najmä pre rodičov dojčiat vo veku 4 až 12 mesiacov. Vysvetľuje sa v ňom význam „imunologického okna“ a spôsob, ako sa dá efektívne využiť, aby sa čo najviac podporila rozvíjajúca sa imunita ich dojčaťa. Text doplnený inštruktážnymi obrázkami a schémami sprevádza rodičov krok za krokom zavádzaním jednotlivých príkrmov a dáva im praktické rady pri ich príprave, servírovaní, stolovaní, informuje o pitnom režime a upozorňuje aj, čo do stravy dojčaťa nepatrí. Brožúrka je dostupná on-line na stránke 1000dni.sk aj v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast.

pondelok 8. marca 2021

Výzva: Projekty pre mládež

Podpora mládeže je cieľom novej výzvy rezortu školstva, v rámci ktorej môžu uchádzači získať príspevok 20.000 eur na jeden projekt. Žiadosti je možné predkladať do 9. apríla 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí prácu s mládežou prostredníctvom dotačnej výzvy PRIORITY. Výzva je súčasťou dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021. V tomto roku sa subjekty môžu uchádzať o maximálnu alokáciu 20.000 eur na jeden projekt. Projekty je možné predkladať z oblastí podpory sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencie pred sociálno-patologickými javmi; rozvojových programov pre mládež; informačných a poradenských služieb pre mládež či z oblasti podpory participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti.

Žiadosti je možné predkladať do 9. apríla 2021. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže k tejto výzve zároveň pripravila informačný seminár, ktorý sa uskutoční 11.marca. Prihlásiť sa naň je možné prostredníctvom linku: https://sk-sk.facebook.com/events/529230711372044/.


SR: Priemerná mesačná mzda v 4. štvrťroku 2020

Štatistický úrad SR zverejnil prehľady o vývoji miezd na Slovensku v poslednom kvartáli minulého roku aj za celý rok 2020. Priemerná mzda zamestnanca si v roku 2020 navzdory epidémii koronavírusu udržala rast, iba zmiernila jeho tempo o polovicu na 3,8 % a dosiahla hodnotu 1.133 eur. V poslednom štvrťroku bola medziročná dynamika rastu priemerného zárobku 5,8 %. Na sklonku roka prvýkrát priemerné mzdy prekročili hranicu 1.000 eur vo všetkých ôsmich krajoch SR. 

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla vo 4. štvrťroku minulého roka 1.245 eur, medziročne bola vyššia o 5,8 %. Napriek tomu, že rok 2020 poznamenala kríza spojená s Covid-19, dopad tlmiacich opatrení na výkon ekonomiky ovplyvnil rast miezd na celoslovenskej úrovni menej, ako sa očakávalo. Priemerné mzdy síce zaznamenali medziročný pokles v 2. štvrťroku 2020 o 1,2 %, v treťom a štvrtom štvrťroku sa vrátili k rastúcemu trendu. Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda vo 4. štvrťroku 2020 vzrástla o 4,2 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti 3. štvrťroku 2020 zvýšila o 1,9 %. 
Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach s výnimkou dvoch najviac zasiahnutých odvetví, a to v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemerný zárobok klesol o 14,4 % a v umení, zábave a rekreácii pri poklese o 1,5 %. V ostatných 17 odvetviach mzdy vzrástli, a to od 0,2 % v administratívnych službách do 14,6 % v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Zvýšenie priemernej mzdy nad 10 % pocítili aj vo vzdelávaní (o 10,3 %) a výrazný rast zaznamenali aj vo verejnej správe a obrane (o 9,6 %). 
Z územného hľadiska rast priemernej mzdy zaznamenali vo všetkých krajoch, najvyšší relatívny prírastok o 7,6 % bol v Prešovskom a po 6,1 % v Trnavskom a Žilinskom kraji. Súčasne prvýkrát priemerný hrubý zárobok presiahol úroveň 1.000 eur vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska (na kvartálnej úrovni) a pohyboval sa od 1.007 eur v Prešovskom kraji do 1.530 eur v Bratislavskom kraji. Z regiónov mimo hlavného mesta bola najvyššia priemerná mzda v posledných troch mesiacoch roka 2020 v Žilinskom kraji (1.152 eur).

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca si v roku 2020 navzdory epidémii koronavírusu udržala rast, zvýšila sa o 3,8 % na 1.133 eur. Mzdy tak vzrástli v priemere o 41 eur. Tempo rastu sa v porovnaní s rokom 2019 síce spomalilo o polovicu, ale mzdy aj tak v priemere prekročili úroveň 1.100 eur. Reálne po započítaní rastu spotrebiteľských cien mzda medziročne vzrástla o 1,9 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 bol rast reálnej mzdy pomalší o 3,1 percentuálneho bodu. 
Z 19 sledovaných odvetví hospodárstva 17 zaznamenalo medziročný rast, v dvoch odvetviach priemerné zárobky klesli. Zásadný pokles na kvartálnej, ale aj na celoročnej úrovni, sa prejavil v odvetví ubytovacie a stravovacie služby, kde klesla priemerná mzda o 6,8 % a dosiahla 613 eur. Zaostávanie odmeňovania za prácu v tomto odvetví, ktoré dlhodobo vedie rebríčky najnižších miezd v SR sa tak prehĺbilo. Priemerné mzdy sa znížili aj v administratívnych službách a to o 1,2 %. V ostatných odvetviach priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla, najvýraznejšie pracovníkom v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 8,7 % a vo verejnej správe a obrane o 8,5 %. Najvyššia priemerná mzda sa priblížila k úrovni 2.000 eur, a to v odvetviach, ktoré sú dlhodobo lídrami mzdových tabuliek v informáciách a komunikácii a v odvetví finančné a poisťovacie činnosti. 
V roku 2020 priemerné mzdy rástli vo všetkých krajoch, relatívne najrýchlejšie v Prešovskom (o 5,3 %), Banskobystrickom (o 4,8 %) a Nitrianskom kraji (o 4,2 %), ktoré sú regiónmi s nižším priemerným zárobkom. Aj v roku 2020, podobne ako v predošlých rokoch, bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji (1.412 eur.). Tento kraj mal zároveň najvyšší absolútny prírastok priemernej mzdy (o 53 eur), v dôsledku čoho sa regionálne rozdiely v odmeňovaní oproti roku 2019 neznížili.

Darknet: Vakcíny proti COVID-19 za 200 až 1000 eur

Nie je žiadnym prekvapením, že podvodníci a obchodníci na čiernom trhu dychtivo siahli po možnosti profitovať aj z pandémie. Experti Kaspersky preskúmali 15 rôznych predajných miest na Darknete (časti internetu, ktorý nie je štandardne prístupný) a našli ponuky na tri hlavné vakcíny proti ochoreniu COVID-19: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Našli sa tu však aj predajcovia ponúkajúci neoverené vakcíny.

Väčšina predajcov pochádzala z Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie a USA a ceny za jednu dávku vakcíny sa pohybovali v rozmedzí od 200 do 1000 eur. Komunikácia medzi predajcom a kupujúcim sa odohráva prostredníctvom komunikačných aplikácií so šifrovaním ako sú Wickr či Telegram a platba sa realizuje prostredníctvom kryptomien, predovšetkým cez bitcoin. Takisto väčšina týchto predajcov na čiernom trhu uskutočnila od 100 do 500 transakcií, čo naznačuje, že k obchodu skutočne došlo. Čo presne však nakupujú používatelia Darknetu zostáva nejasné. Podľa informácií, ktoré mali k dispozícii bezpečnostní experti, nie je možné zistiť, koľko dávok vakcín inzerovaných on-line sú reálne dávky (keďže mnohým zdravotníckym zariadeniam nejaké zvyšné dávky zostali) a v koľkých prípadoch ide o podvod. Treba si uvedomiť, že aj keby ste vôbec nejakú zásielku obdržali poštou, s najväčšou pravdepodobnosťou bude to, čo dostanete, neúčinná a neefektívna dávka. Avšak dôležitejšie je to, že získavanie takýchto vakcín je nezákonné.

„Na Darknete nájdete takmer všetko, takže nie je prekvapením, že sa predajcovia pokúsili zúročiť aj očkovaciu kampaň. Za posledný rok došlo k množstvu podvodov využívajúcich tému COVID-19 a mnoho z nich bolo úspešných. Momentálne však ľudia nepredávajú len vakcíny ako také, ale dokonca aj záznamy o očkovaní – teda dokument, ktorý by vám mohol umožniť voľne cestovať. Je dôležité, aby si používatelia dávali pozor na akékoľvek „ponuky“ súvisiace s pandémiou, a samozrejme, mali na pamäti, že kúpiť si vakcínu na Darknete nie je dobrý nápad“, upozorňuje Dmitry Galov, bezpečnostný expert.

Aby ste boli počas pandémie COVID-19 v bezpečí pred podvodníkmi:
• Nikdy nekupujte výrobky, vrátane dávok vakcín, na Darknete.
• Ak vidíte reklamu na niečo, čo súvisí s ochorením COVID-19, pozorne si prezrite adresy URL stránok, ktoré navštevujete. Ak iba jedno písmeno vyzerá nevhodne, alebo ak webová stránka nemá zvyčajnú koncovku .com a je nahradená ako .com.tk a pod., v takom prípade pôjde pravdepodobne o phishing. Na takýchto stránkach nikdy nezadávajte svoje osobné informácie!
• Venujte pozornosť gramatike a vzhľadu webov, ktoré navštevujete a rovnako aj emailom, ktoré dostávate. Ak niečo nesedí, bude to pravdepodobne nekalé.

EU: Právo na rovnakú odmenu za prácu

Právo na rovnakú odmenu pre ženy a mužov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je základnou zásadou Európskej únie už od podpisu Rímskej zmluvy v roku 1957! A v roku 2021 Európska komisia prezentuje ďalší návrh týkajúci sa transparentnosti odmeňovania, pretože prax je stále iná...

Legislatívny návrh sa zameriava na dva základné prvky rovnakej odmeny: opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania pracovníkov a zamestnávateľov, ako aj lepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania.

Opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania:
 • Transparentnosť odmeňovania pre uchádzačov o zamestnanie – zamestnávatelia budú musieť poskytnúť informácie o nástupnej výške mzdy alebo jej rozsahu v oznámení o voľnom pracovnom mieste alebo pred pohovorom s uchádzačom o zamestnanie. Zamestnávatelia nebudú môcť žiadať potenciálnych zamestnancov, aby im oznamovali svoje predchádzajúce platové pomery.
 • Právo na informácie pre zamestnancov – pracovníci budú mať právo požadovať od svojho zamestnávateľa informácie o výške svojej individuálnej mzdy a o priemernej výške odmeny v členení podľa pohlavia za kategórie pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
 • Podávanie správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov – zamestnávatelia s minimálne 250 zamestnancami musia zverejňovať informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo svojej organizácii. Na interné účely by mali poskytovať aj informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov podľa kategórií pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
 • Spoločné hodnotenie odmeňovania – ak sa v správach o odmeňovaní odhalí rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo výške aspoň 5 % a ak zamestnávateľ nedokáže tento rozdiel vysvetliť objektívnymi, rodovo neutrálnymi dôvodmi, zamestnávatelia budú musieť v spolupráci so zástupcami pracovníkov realizovať hodnotenie odmeňovania.
Lepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania:
 • Odškodnenie pracovníkov – pracovníci, ktorí utrpeli diskrimináciu v odmeňovaní žien a mužov, môžu získať odškodnenie vrátane spätného získania všetkých odmien a súvisiacich prémií či nepeňažných platieb.
 • Dôkazné bremeno zamestnávateľa – štandardne bude na zamestnávateľovi, a nie na pracovníkovi, aby preukázal, že v oblasti odmeňovania nedošlo k diskriminácii.
 • Sankcie budú zahŕňať pokuty – členské štáty by mali stanoviť osobitné sankcie za porušovanie pravidla rovnakej odmeny vrátane minimálnej výšky pokút.
 • Orgány pre rovnaké zaobchádzanie a zástupcovia pracovníkov môžu v súdnych alebo správnych konaniach vystupovať v mene pracovníkov a zároveň v prípade kolektívnych žalôb o rovnakú odmenu viesť súdne konania.
Návrh nabáda členské štáty, aby na nahlasovanie údajov využívali dostupné zdroje. Náklady na podávanie správ o odmeňovaní sa v prípade zamestnávateľov, resp. spoločností s viac než 250 zamestnancami odhadujú na 379 až 890 EUR ročne.

Návrh Európskej komisie bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Po jeho prijatí budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva a na oznámenie príslušných znení. Po ôsmich rokoch sa vykoná hodnotenie navrhovanej smernice.