piatok 11. júna 2021

SR: Priemyselná výroba

V apríli podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR priemyselná produkcia na Slovensku medziročne vzrástla až o 69 %. Stále ale nedosiahla predkrízovú úroveň a výroba je slabšia.  K pozitívnemu výsledku priemyslu samozrejme vo veľkej miere dopomohol bázický efekt, keďže vlani v apríli výroba výrazne klesla až o viac než -40 % (vplyvom prvej vlny pandémie).

Počas tohtoročného apríla sa na Slovensku medziročne zvýšila výroba vo všetkých priemyselných odvetviach a vo väčšine z nich dokonca dvojciferným tempom. Smerom nahor náš priemysel ťahali hlavne automobilky, ktorých výroba sa medziročne zvýšila až štvornásobne. Takto výrazný rast bol možný vďaka slabej báze z minulého roka (v apríli 2020 sa výroba automobilov prepadla až o cca -80 %) a tiež vďaka oživovaniu globálneho dopytu po autách. Aktuálne ale už aj na ne dopadla čipová kríza a museli kvôli tomu obmedzovať výrobu. Napriek výraznému rastu výroby v posledných mesiacoch automobilky stále zaostávajú za predkrízovou produkciou o cca 10 % (oproti aprílu 2019). Druhým ťahúňom našej ekonomiky je výroba počítačov a elektroniky, ktorá bola v apríli až o 75 % vyššia ako pred rokom. Výrazný rast produkcie ale dosiahli aj ďalšie priemyselné odvetvia - výroba elektrických zariadení (rast o 90 %), produkcia výrobkov z gumy a plastov (o 63 %), výroba strojov (rast o cca 56 %) a taktiež výroba kovov (o cca 40 %). 

Ako sa bude vyvíjať priemyselná produkcia v ďalších mesiacoch? Analytička Jana Glasová očakáva, že aj v máji dosiahne naša priemyselná produkcia medziročný rast, ale miernejší než v predchádzajúcich mesiacoch. Smerom nahor ju bude opäť ťahať bázický efekt, keďže vlani v týchto mesiacoch dochádzalo k prudkému prepadu výroby. Májová produkcia už ale bude negatívne ovplyvnená odstávkami výroby v našich automobilkách kvôli chýbajúcim čipom. To bude ťahať priemyselnú výrobu nadol zrejme aj v letných mesiacoch. Produkcia v priemysle by potom mohla “nabrať na obrátkach” počas jesene, keď odznejú dopady niektorých chýbajúcich materiálov. Otáznik visí nad vývojom automobilového priemyslu v ďalších mesiacoch. Odvetvie je totiž silno zasiahnuté materiálovou krízou vo svete. Azda najciteľnejším je nedostatok čipov. Niektoré odhady hovoria o tom, že čipová kríza bude pretrvávať celý tento rok a teda negatívne ovplyvňovať výrobu aj v našich závodoch. Ďalším veľkým problémom pre priemysel vrátane automobiliek je nedostatok plastového granulátu, ktorého cena rapídne rastie. Ten sa využíva vo väčšine priemyselných odvetví. A zoznam nedostatkového tovaru sa týmto nekončí. Trh hlási už aj problémy s nedostatkom plechov, kovových dielov, dreva a aj skla. Ceny týchto vstupov teda pomerne výrazne rastú, čo bude tlačiť nahor aj ceny finálnych produktov pre spotrebiteľov. Táto globálna materiálová kríza v priemysle je spôsobná hlavne zabrzdením výroby počas krízy a s pomalším rozbiehaním výroby po pandémii. To spôsobuje dočasné odstávky výroby aj v našich automobilkách, ktoré pre chýbajúce súčiastky nemôžu vyrábať a exportovať.

SR: Wifi pre teba

V rámci projektu Wifi pre teba bolo za uplynulý rok schválených ďalších 110 žiadostí v objeme 1.300.000 eur. Dopytová výzva je jednou z výziev v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7, ktorej gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Doteraz sa uskutočnilo 6 kôl a prijatých bolo 576 žiadostí o podporu. Wifi pre teba je celkovo už v 496 obciach a mestách, pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 6.450.000 eur. Obec alebo mesto mohlo na jeden projekt získať podporu maximálne 15.000 eur, pričom z európskych zdrojov ide 85 % hodnoty projektu, 10 % je zo štátneho rozpočtu a 5 % predstavuje spolufinancovanie zo strany žiadateľa.

Pre projekt bezplatných wi-fi zón sa pripravuje nová schéma. Ministerstvo tiež pripravilo národný broadbandový plán s cieľom zaviesť ultrarýchly širokopásmový internet pre všetkých obyvateľov Slovenska bez ohľadu na miesto, v ktorom žijú. Investície v oblasti digitalizácie v hodnote 580 miliónov eur budú financované v rámci komponentu Digitálne Slovensko v Pláne obnovy.

EU: Vrátenie peňazí za zájazdy zrušené počas pandémie

Európska komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru nesúlad vnútroštátnych pravidiel Slovenska v rozpore s právom Európske únie (EÚ) v oblasti balíkov cestovných služieb. Slovensko pôvodne ohlásilo, že svoj zákon zmení, vnútroštátne ustanovenia o náhrade za dovolenkové zájazdy zrušené z dôvodu pandémie COVID-19, ktoré boli prijaté v máji 2020, však naďalej platia.

Podľa vnútroštátnych pravidiel SR musia cestujúci, ktorých balík dovolenkových služieb bol z dôvodu pandémie COVID-19 zrušený, akceptovať buď zmenenú zmluvu o balíku cestovných služieb, alebo náhradný balík ponúknutý organizátorom. Ako alternatívu majú cestujúci nárok na refundáciu až po 31. auguste 2021. Tieto pravidlá porušujú právo EÚ, keďže podľa smernice o balíkoch cestovných služieb majú cestujúci nárok na vrátenie peňazí do 14 dní, ak je ich zmluva o balíku cestovných služieb ukončená v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností.

Už v júli 2020 začala Európska komisia konať v prípade porušenia povinnosti proti Slovensku (a ďalším deviatim členským štátom) za to, že zaviedlo pravidlá pre dovolenkové balíky, ktoré neboli v súlade so smernicou o balíkoch cestovných služieb. V októbri 2020 pristúpila k ďalšej fáze a zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko. V decembri 2020 naň Slovensko odpovedalo a poskytlo návrh legislatívnej zmeny. Zmena mala byť prijatá v marci 2021, s účinnosťou od 1. mája 2021. Slovenské orgány koncom marca 2021 informovali Európsku komisiu, že pozmeňujúci návrh stále nebol prijatý a že sa začne nový legislatívny postup. 

Prvá pomoc: Nové podmienky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo o pokračovaní Prvej pomoci v nadväznosti na Covid automat. Po splnení podmienok bude možné žiadať o príspevok až do konca roka 2021, tzn. do nadobudnutia účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce (tzv. Kurzarbeit). Predpokladané celkové výdavky na realizáciu projektu do konca roka 2021 predstavujú 2.249.652.855,58 eur. K 9.6.2021 bolo vyplatených z projektu Prvá pomoc 1.754.738.875,74 eur na podporu udržania pracovných miest.

Napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení a oživovaniu ekonomickej aktivity stále pretrvávajú negatívne ekonomické dopady pandémie na pracovný trh. Od júla 2021 bude Prvá pomoc napojená na Covid automat, tzn. výška poskytovanej pomoci sa bude odvíjať od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Podmienky schémy pomoci
Fáza 3: Pri nepriaznivej epidemiologickej situácie, tzn. III. a IV. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu, sa bude pomoc vyplácať podľa pravidiel projektu Prvá pomoc++ . Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta, dostanú v tejto fáze príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 100 % celkovej ceny práce. SZČO a zamestnávatelia môžu žiadať o paušálny príspevok až do výšky 870 €. SZČO, ktorým nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a nie sú dobrovoľne poistení a jednoosobové s.r.o. majú nárok na príspevok vo výške 360 €.

Fáza 2: V prípade zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, tzn. I. a II. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu, sa bude pomoc vyplácať podľa pravidiel projektu Prvá pomoc+ . Podľa týchto kritérií zamestnávatelia môžu žiadať o finančný príspevok vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnancov. Vo fáze 2 si nebudú môcť zamestnávatelia žiadať o paušálny príspevok z opatrenia 3B. SZČO majú nárok na pomoc do výšky 810 €. V prípade ak im nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a nie sú dobrovoľne poistení môžu žiadať o príspevok vo výške 315 € (platí aj pre jednoosobové s.r.o.).

Fáza 1: Pri priaznivom epidemiologickom vývoji, tzn. ak nie je vyhlásený celonárodný Covid automat na I. až IV. stupni varovania a zároveň je v stupni monitoring najviac 39 okresov, príspevky sa budú vyplácať na základe podmienok z pôvodného projektu Prvá pomoc. Zamestnávatelia v tejto fáze dostanú príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80 % hrubej mzdy. Rovnako ako v predošlej fáze, ani vo fáze 1 zamestnávatelia nebudú mať nárok na paušálny príspevok z opatrenia 3B. SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 540 € a v prípade ak neboli nemocensky a dôchodkovo poistení, majú nárok na príspevok vo výške 210 € (rovnaká výška aj pre jednoosobové s.r.o.).

Fáza 0: Pomocná schéma sa nebude uplatňovať, ak žiadny z okresov nebude v I. až IV. stupni varovania a zároveň v stupni monitoring bude minimálne 40 okresov.

Covid automat sa aktualizuje na týždennej báze, avšak pre zjednodušenie systému vyplácania príspevkov sa schéma pomoci bude nastavovať na celý kalendárny mesiac. Pre určenie fázy Prvej pomoci bude rozhodujúci prevažujúci počet dní v danom stupni. V prípade rovnakého počtu dní v mesiaci sa použije výhodnejší model prvej pomoci. Medzimesačný prechod medzi jednotlivými fázami je možný najviac o dve fázy.

štvrtok 10. júna 2021

SR: Choroby z povolania

Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2020 pribudlo na Slovensku menej novozistených prípadov chorôb z povolania než v predchádzajúcich rokoch. Choroby z povolania najčastejšie postihujú ľudí pracujúcich v priemyselnej výrobe.

V Slovenskej republike bolo v roku 2020 hlásených 254 novozistených prípadov chorôb z povolania (136 mužov, 118 žien), čo predstavuje najnižší počet prípadov od roku 2001, kedy bolo nahlásených až 577 chorôb z povolania. V roku 2020 neboli hlásené žiadne ohrozenia chorobou z povolania. Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2020 bola najčastejšie hlásenou chorobou z povolania choroba končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia (52,4 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR). Ďalšími v poradí boli infekčné, prenosné a parazitárne ochorenia (11,4 %) a choroby z vibrácií (9,4 %).

Postihnutými boli predovšetkým pracujúci medzi 50. – 54. rokom života, nasledovala veková skupina 45 – 49-ročných a 55 – 59-ročných. Chorobami z povolania najčastejšie trpeli ľudia pracujúci v priemyselnej výrobe (62,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania), zdravotníctve a sociálnej pomoci (10,5 %) a ťažbe a dobývaní (9,8 %).

EU: COVID osvedčenie

Poslanci Európskeho parlamentu zavŕšili proces schvaľovania COVID osvedčení Európskej únie (EÚ). Osvedčenia budú bezplatne vydávať vnútroštátne orgány v papierovej alebo digitálnej forme s QR kódom. Potvrdia zaočkovanie jeho držiteľa proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok nedávno podstúpeného testu alebo prekonanie ochorenia. V praxi tak pôjde o tri rôzne certifikáty. 

Systém osvedčení EÚ sa formálne zavedie 1. júla 2021 na obdobie 12 mesiacov. Osvedčenie nebude podmienkou využívania práva na voľný pohyb a nebude sa považovať za cestovný doklad. Poslanci počas rokovaní so zástupcami ministrov krajín EÚ o konečnej forme pravidiel týkajúcich sa nových osvedčení presadili dohodu, podľa ktorej členské štáty EÚ nebudú môcť uvaliť na držiteľov osvedčenia ďalšie cestovné obmedzenia, ako karanténa, samoizolácia či testovanie, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané z dôvodu ochrany verejného zdravia. Pri prijímaní takýchto opatrení bude platiť povinnosť prihliadať na vedecké dôkazy vrátane epidemiologických dát zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Komisia a členské štáty by mali byť upozornení najneskôr 48 hodín pred začiatkom uplatňovania takýchto dodatočných obmedzení, verejnosť by sa o nich mala dozvedieť aspoň s 24 hodinovým predstihom.

Členské štáty EÚ by sa mali postarať o to, aby bolo testovanie cenovo prijateľné a široko dostupné. Komisia na žiadosť parlamentu prisľúbila uvoľniť z nástroja núdzovej podpory EÚ sumu vo výške 100 miliónov eur, ktorá umožní členským štátom nakúpiť testy a následne aj vydávať osvedčenia EÚ o ich podstúpení. Všetky krajiny EÚ budú akceptovať osvedčenia o očkovaní vydané v iných členských štátoch pre vakcíny schválené Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Členské štáty sa samy rozhodnú, či uznajú aj osvedčenia týkajúce sa vakcín schválených v rámci vnútroštátnych povoľovacích postupov alebo vakcín, ktoré schválila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na núdzové použitie.

Všetky osobné údaje sa musia spracúvať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Osvedčenia sa budú overovať off-line a nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje.

.

Kryptomeny: Rast minerov

Škodlivé programy určené na odcudzenie kryptomeny z infikovaných zariadení k
ryptominery sú častokrát nainštalované bez vedomia používateľov a následne začnú pomaly odčerpávať rôzne druhy kryptomien. Dokážu odcudziť aj milióny! Zatiaľčo sa tieto programy stali začiatkom roku 2018 obľúbeným nástrojom kyberzločincov, ich popularita v priebehu roku 2020 klesala stabilným tempom. Avšak podľa aktuálnej správy spoločnosti Kaspersky o malvéri došlo v prvom štvrťroku 2021 k zmene. 

Od februára do marca 2021 sa počet jedinečných modifikácií minerov zvýšil viac než štvornásobne, a to z 3.815 na 16.934. Celkovo experti spoločnosti objavili v 1. štvrťroku tohto roku 23.894 nových modifikácií minerov. Zároveň sa stabilným tempom zvyšoval aj počet používateľov, ktorí sa na svojich zariadeniach stretli s minermi – zo 187.746 v januári na 200.045 používateľov v marci 2021. Celkovo sa s minermi v 1. štvrťroku 2021 stretlo 432.171 jedinečných používateľov. „Zatiaľ nevieme predpovedať, či tento trend, ktorý sme zaznamenali v prvom štvrťroku, pretrvá aj do budúcnosti. Zdá sa však, že zvýšenie hodnoty bitcoinu a iných kryptomien vyvolalo vyšší záujem o minery. Ak budú trhy s kryptomenami aj tento rok silné, je pravdepodobné, že sa aj naďalej budeme stretávať s ďalšími prípadmi, kedy používatelia narazia na minerov“, komentuje vývoj Evgeny Lopatin. Kľúčové trendy vyplývajúce zo správy zahŕňajú tiež zníženie počtu používateľov, ktorí sa stretli s bankovými trójskymi koňmi na mobilných zariadeniach aj počítačoch a zvýšenie počtu modifikácií  ransomwarových trójskych koňov – z 3.096 v 4. štvrťroku 2020 na 4.354 v 1. štvrťroku 2021. 

Na zníženie rizika vystavenia sa minerom odborníci odporúčajú:
• Nainštalujte si do svojho počítača silné bezpečnostné riešenie.
• Keďže minery sú často distribuované ako „riskware“ (čo je legitímny softvér, ktorý sa dá zneužiť), nie sú bezpečnostnými riešeniami automaticky blokované. Mali by ste si preto nakonfigurovať nastavenia svojho bezpečnostného riešenia tak, aby blokovali všetky „riskware“ programy.
• Softvér aktualizujte na všetkých zariadeniach, ktoré používate. Ak chcete zabrániť minerom v zneužití slabých miest, použite nástroje, ktoré vedia automaticky detegovať zraniteľnosti a sťahovať a inštalovať záplaty.
• Inštalujte aplikácie z legitímnych zdrojov (napr. z oficiálnych obchodov s aplikáciami).

RAPEX: Nová nebezpečná kozmetika

Nové nebezpečné kozmetické výrobky pribudli v systéme RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky EÚ) po kontrolách v Dánsku, Írsku a v Českej republike. Úrad verejného zdravotníctva SR ale upozorňuje, že sa môžu predávať aj v iných krajinách.

Vo výrobku na bielenie zubov Teeth Whitening Kit from HiSMILE Teeth Whitening K značka: HiSMILE (typ výrobku/číslo výrobku: Lot nr.: 003042020, výrobná dávka: neuvedené, čiarový kód: 019962296611) z Austrálie bola zistená látka - sodium hypochloride (0,036 %), ktorá sa však neuvádza v zozname zložiek na obale výrobku. Prítomnosť látky vo vyššie uvedenej koncentrácii môže spôsobiť podráždenie ústnej sliznice. 

Skúškou oleja Natural suntan oil with mineral filters, SPF 30 značka: Alta Herba (typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené, výrobná dávka: 52307-6/22, čiarový kód:8595673702877) z Českej republiky na stanovenie slnečného ochranného faktora (SPF) bolo zistené, že výrobok neposkytuje deklarovanú ochranu. 

V súprave na maľovanie tváre Natural Face Paint (typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené, výrobná dávka: neuvedené, čiarový kód: 793573035950) zo Spojených štátov amerických boli vo farbách: žltá, červená a modrá zistené aeróbne mezofilné baktérie (>3000 KTJ). Výrobok s prekročeným limitom pre mikroorganizmy predstavuje mikrobiologické riziko. Ak prichádza do styku so sliznicami, alebo ak sa používa na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekciu či podráždenie.

streda 9. júna 2021

Luxusná knižnica: Velikán Michelangelo / Pod krídlami

Vydavateľstvo Ikar a Luxusná knižnica predstavili v Bratislave exkluzívnu monografiu o Michelangelovi Buonarroti, označovanom za najväčšieho umelca všetkých čias, a sériu 10 unikátnych krídlových oltárov s anjelskými motívmi maľovanými na lipovom dreve Pod krídlami od Martina Augustína.  

Nová luxusná monografia je rozčlenená na tri hlavné kapitoly – Sochár Michelangelo, Maliar Michelangelo a Architekt Michelangelo. Prostredníctvom nich prináša autor jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s géniom, ktorého tvorbou vstupuje renesancia do svojej vrcholnej fázy a dátum umelcovej smrti býva považovaný za jej ukončenie. Knihu uzatvára umelcov život v skratke. Monografia z pera spisovateľa a vedca renesančného umenia Fabia Scalettiho zaujme nielen pútavým obsahom, ale aj desiatkami nádherných fotografií Michelangelových sochárskych a výtvarných diel. Vydavateľstvo Ikar vydáva monografiu v rámci Luxusnej knižnice v limitovanom počte 111 očíslovaných výtlačkov v špeciálnej kombinovanej väzbe z pravej kože a plátna, uložená je v puzdre s výsekom na chrbte, cez ktorý je vidieť podpis Michelangela.

Typickou črtou na maľbách Augustínových oltárov sú postavy anjelov, vsadené do amorfného prostredia plného kvetenstva, vtáctva a tajomných zákutí anjelských záhrad. Samotné oltáre sú majstrovsky spracované drevené podklady z lipového dreva, aké sa používali na stredovekých doskových chrámových maľbách. Špeciálna technika spájania drevených kusov zabezpečuje, že si drevo ako materiál zachováva svoje pôvodné vlastnosti a ani po rokoch používania sa neohýba. Takto zhotovené oltáre pochádzajú z dielne Michala Kožienku a každý z nich nesie na zadnej strane jeho podpis. Oltáre sú variabilné. Môžu byť zavesené na stene ako obraz alebo umelecký predmet. Rovnako môžu stáť aj ako samostatný estetický objekt v priestore. Môžu byť zatvorené alebo otvorené a v istých výnimočných okamihoch našich životov plniť aj obradnú funkciu. Autor použil kombináciu maliarskych techník akrylu a olejomaľby na nanesený šepsový podklad a na záver fixoval maľbu lakom. Na prednej strane oltárov je podklad vytvorený zlatou, patinovanou fóliou a maľovaným motívom kvetu.


EU: Štátna pomoc v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia

Európska komisia otvorila cielenú verejnú konzultáciu  k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky (usmernenia o štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia). Revidované usmernenia sa budú nazývať Usmerneniami o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia. Súčasťou sú aj pravidlá zlučiteľnosti týkajúce sa kľúčových oblasti, ako infraštruktúra čistej mobility a biodiverzita, ako aj efektívne využívanie zdrojov v záujme podpory prechodu na obehové hospodárstvo. Zainteresované strany môžu svoje pripomienky predložiť v rámci osemtýždňovej konzultácie, a to do 2. augusta 2021.

Vďaka usmerneniam o štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia môžu členské štáty za určitých podmienok podporovať projekty slúžiace na ochranu životného prostredia (vrátane ochrany klímy a výroby zelenej energie), ako aj opatrenia na zabezpečenie primeranosti výroby energie. Cieľom usmernení je pomôcť členským štátom pri plnení ambicióznych cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy, a to pri čo najnižších nákladoch pre daňovníkov a bez neprimeraných narušení hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Európska komisia uskutočnila hodnotenie aktuálnych usmernení, podľa ktorého súčasné ustanovenia usmernení fungujú dobre, sú na daný účel celkovo vhodné a predstavujú účinný nástroj podpory pri dosahovaní environmentálnych a klimatických cieľov EÚ, pričom zároveň pomáhajú obmedzovať nenáležité deformačné vplyvy na jednotný trh. Z hodnotenia zároveň vyplynula potenciálna potreba určitých cielených úprav vrátane zjednodušenia a aktualizácie niektorých ustanovení, ako aj možná potreba rozšírenia rozsahu pôsobnosti usmernení s cieľom zahrnúť doň nové oblasti, medzi ktoré patrí napríklad čistá mobilita či dekarbonizácia. Ako ďalej vyplynulo z tohto hodnotenia, súčasné pravidlá bude možno potrebné zosúladiť so strategickými prioritami, najmä s prioritami stanovenými v Európskej zelenej dohode, a s ďalšími nedávnymi regulačnými zmenami v oblastiach energetiky a životného prostredia.

V tejto súvislosti sa navrhuje niekoľko zmien súčasných pravidiel, a to:
  • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti usmernení, tak aby slúžili na podporu v nových oblastiach (napr. čistá mobilita, energetická efektívnosť budov, obehovosť či biodiverzita) a aby sa vzťahovali na všetky technológie nápomocné pri dosahovaní cieľov zelenej dohody, a to vrátane podpory energie z obnoviteľných zdrojov. Na základe revidovaných pravidiel by v zásade bolo možné pokrývať sumy pomoci až do 100 % medzery vo financovaní či zavádzať nové nástroje pomoci, ako sú tzv. rozdielové zmluvy o uhlíku.
  • Zvýšenie flexibility a zefektívnenie existujúcich pravidiel vďaka zavedeniu zjednodušeného posudzovania prierezových opatrení, na ktoré sa vzťahuje jeden oddiel usmernení, a vďaka odstráneniu požiadavky súvisiacej s individuálnym notifikovaním veľkých ekologických projektov v rámci schém pomoci, ktoré už schválila Európska komisia.
  • Zavedenie ochranných opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť efektívne nasmerovanie pomoci tam, kde je nevyhnutná v záujme zlepšenia ochrany klímy a životného prostredia, a ktorých cieľom je zároveň zabezpečiť, aby sa daná pomoc obmedzovala na potreby súvisiace s dosahovaním stanovených environmentálnych cieľov a aby nenarúšala hospodársku súťaž alebo integritu vnútorného trhu. Napríklad za určitých okolností budú členské štáty zavádzajúce schému podpory musieť viesť konzultácie so zainteresovanými stranami týkajúce sa hlavných prvkov predmetnej podpory.
  • Zosúladenie predpisov s príslušnými právnymi predpismi a politikami EÚ v oblasti životného prostredia a energetiky a zabezpečenie ich prepojenosti, a to okrem iného aj postupným rušením dotácií na fosílne palivá (predovšetkým na palivá najviac znečisťujúce životné prostredie), v prípade ktorých je pozitívne posúdenie zo strany Európskej komisie v kontexte pravidiel štátnej pomoci nepravdepodobné vzhľadom na ich významné negatívne vplyvy na životné prostredie. Usmernenia sa budú vzťahovať na opatrenia zahŕňajúce nové investície do projektov súvisiacich so zemným plynom len vtedy, ak sa preukáže ich zlučiteľnosť s klimatickými cieľmi EÚ na roky 2030 a 2050.
Predpokladá sa, že k prijatiu nových usmernení dôjde koncom roka 2021.

SR: Priemerná mesačná mzda

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil údaje o vývoji priemernej mesačnej mzde zamestnancov v 1. štvrťroku 2021. Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku v tomto období vzrástla medziročne o 38 eur. Celkovo však v šiestich spomedzi 19 sledovaných odvetví hospodárstva mzdy medziročne poklesli.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v prvom štvrťroku 2021 hodnotu 1.124 eur a medziročne sa zvýšila o 3,5 %. Dynamika jej rastu sa tak spomalila, v prvom štvrťroku 2020 rast dosahoval až 6,2 %. Po zohľadnení miery inflácie reálna mzda v prvom štvrťroku 2021 vzrástla o 2,5 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti predchádzajúcemu obdobiu (4. štvrťroku 2020) zvýšila o 0,2 %.

Z hľadiska vývoja rastu miezd a dynamiky zmien sa situácia v jednotlivých odvetviach ekonomiky výraznejšie líšila. Celkovo z 19 sledovaných odvetví hospodárstva až 13 zaznamenalo medziročný rast priemernej mzdy, ale 6 odvetví vykázalo medziročný pokles miezd. Relatívne najrýchlejšie vzrástli zárobky v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 14,5 %) a v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 10,4 %). Vyšší rast ako je celoslovenský priemer, zaznamenali tiež mzdy v stavebníctve, priemyselnej výrobe, dodávke vody, a aj v informáciách a komunikácii. Naopak, najväčší pokles bol v dodávke elektriny a plynu (o 4,3 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (o 3,2 %).

Priemerná nominálna mesačná mzda dosiahla rast vo všetkých krajoch, s najvyšším relatívnym prírastkom o 6 % v Košickom kraji a o 4 % v Trenčianskom kraji. Vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola iba v Bratislavskom kraji (1.432 eur). Z regiónov mimo hlavného mesta bola najvyššia priemerná mzda v prvom štvrťroku 2021 v Trenčianskom kraji (1.047 eur) a nad úrovňou 1.000 eur boli tiež mzdy v Trenčianskom a Košickom kraji. Najnižšia mzda je dlhodobo v Prešovskom kraji (866 eur).

SR: V máji 2021 zbankrotovalo 596 obyvateľov

Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím s 1.055 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 43,51 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v apríli zbankrotovalo 419 dlžníkov, ich v piatom mesiaci toho roka bolo o 42,24 percenta viac. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2021 zbankrotovalo už 51.686 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca mája 2021 zbankrotovalo 2.265 dlžníkov.

„Medzi dlžníkmi sme identifikovali 21 manželských párov a 6 príbuzenských väzieb. Adresu na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese malo 66 dlžníkov. Ľudia bez domova tak predstavujú 11-percentný podiel z celkového počtu obyvateľov Slovenska, ktorí zbankrotovali v máji. Zároveň bol vyhlásený konkurz na majetok 6 väzňov. Tieto prípady však nie sú zahrnuté v štatistikách osobných bankrotov, nakoľko s účinosťou od 1. januára 2018 dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody. V týchto prípadoch súd uložil trest prepadnutia majetku“, upozorňuje hlavná analytička Jana Marková. V piatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Trnavskom – 93 a najmenej v Bratislavskom kraji – 47. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v siedmich krajoch, najviac v Nitrianskom kraji (- 63,52 percenta). Jedinou výnimkou bol Žilinský kraj, v ktorom počet osobných bankrotov medziročne vzrástol o 66,67 percenta.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v máji 2021 ich pripadalo na mužov 389 a na ženy 207. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní ich pomer na celkovom počte osobných bankrotov narástol o 2,14 percentuálneho bodu (63,13 percenta v máji 2020 vs. 65,27 percenta v máji 2021). Pomer žien v máji 2021 medziročne o 2,14 percentuálneho bodu klesol (36,87 percenta v máji 2020 vs. 34,73 percenta v máji 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v máji 2021, malo 3,60 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v máji 2020 ich bolo 3,30 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 5,31 percenta dlžníčok (v máji 2020 ich bolo 3,08 percenta). V máji sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali medzi mužmi tridsiatnici s 31,36 percentami (v máji 2020 s podielom 27,93 percenta boli tridsiatnici druhou najpočetnejšou skupinou bankrotujúcich mužov) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 31,40 percenta (s 30,33 percentami boli najpočetnejšou skupinou aj v máji 2020).

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 592 konkurzov (99,33 percenta) a 4 dlžníci (0,67 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v máji 2021 ich bolo 46 (7,72 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 550 (92,28 percenta) na majetok nepodnikateľov. V máji 2021 súdy zároveň zrušili 759 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 681 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 78 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.


utorok 8. júna 2021

Aktuálne: Rast maloobchodu

Maloobchodné tržby sa na Slovenskú počas druhej vlny pandémie nevyvíjali priaznivo a v prvom kvartáli tohto roka boli medziročne zhruba o desatinu nižšie než vlani. Spotrebitelia si počas krízy viac sporili a menej nakupovali. So zlepšujúcou sa pandemickou situáciou sa ale prebúdza aj naša spotreba.

V apríli t. r. sa našim maloobchodníkom podarilo zarobiť viac ako v marci o 3 % a taktiež viac ako pred rokom, a to až o 11,5 %. Pozitívny trend vývoja maloobchodných tržieb bol odštartovaný už v marci a v apríli sa teda ešte zintenzívnil. Medziročný rast tržieb bol ale samozrejme ovplyvnený aj bázickým efektom, keďže vlani v takomto období už boli predajne zatvorené kvôli prvej vlne pandémie. V skratke môžeme povedať, že tržby supermarketov medziročne klesli, ale výrazne rástli tržby v rôznych špecializovaných obchodoch, ktoré už mohli byť otvorené.

V medziročnom porovnaní sa v apríli podarilo zarobiť viac hlavne obchodníkom s tovarom pre kultúru a rekreáciu, obchodníkom predávajúcim tovar pre domácnosť, taktiež obchodom s oblečením, obuvou, drogériou a tiež obchodníkom s výpočtovou technikou. Dvojciferný rast tržieb okrem nich dosiahli ešte aj benzínky a e-shopy. Na aprílových číslach maloobchodu je vidieť, že došlo k oživeniu spotreby, čomu dopomohlo uvoľnenie protipandemických opatrení a otváranie ekonomiky. Mnohí ľudia totiž vyčkávali, kým sa otvoria kamenné predajne a pôjdu fyzicky nakupovať. On-line nakupovanie nie je pre každého a niektoré veci chceme radšej vidieť. Reč pritom nie je len o oblečení a topánkach, ale napríklad aj o elektronike, domácich spotrebičoch či autách. Naopak, pokles tržieb zaznamenali menšie špecializované predajne s potravinami a nápojmi, predávajúci v stánkoch a na trhoch a tiež aj supermarkety. Práve tie boli počas pandémie najmenej volatilné a ich tržby nezaznamenávali až take výrazné výkyvy. Pôsobil tu ale opačný efekt ako pri obchodníkoch, ktorí museli obchody po prepuknutí pandémie zavrieť a ich tržby sa prepadli. Supermarkety počas minuloročného apríla zarábali, takže bázický efekt aktuálne spôsobuje pokles ich tržieb.

Podľa analytičky Jany Glasovej aj v ďalších mesiacoch budú tržby našich obchodníkov rásť. Domácnosti budú totiž naďalej realizovať svoju odloženú spotrebu, teda nákupy, ktoré odkladali počas pandémie na neskôr. Bude teda rásť hlavne dopyt po elektronike či zariadení do domácnosti, oblečení, obuvy a športových potrebách a s príchodom letnej dovolenkovej sezóny aj dopyt po tovaroch pre rekreáciu. Vplyv na medziročne vyššie tržby ale bude mať aj bázický efekt, ktorý výrazne zvýšil tržby v apríli. Bázických efekt sa bude prejavovať aj v ďalších mesiacoch, ale jeho vplyv bude postupne slabnúť.

EU: Nové pravidlá v oblasti autorského práva

V pondelok 7. júna 2021 uplynula lehota, ktorú mali členské štáty na transpozíciu nových pravidiel EÚ v oblasti autorského práva do vnútroštátnych právnych predpisov. Nová smernica o autorskom práve chráni tvorivosť v digitálnom veku a prináša konkrétne výhody občanom, kreatívnym odvetviam, tlači, výskumníkom, pedagógom a inštitúciám zaoberajúcim sa kultúrnym dedičstvom v celej EÚ. Nová smernica o televíznych a rozhlasových programoch zase uľahčí európskym vysielateľom sprístupňovať niektoré programy v rámci ich on--line služieb aj cezhranične. 

Cieľom týchto dvoch smerníc (účinnosť jún 2019) je zmodernizovať pravidlá EÚ v oblasti autorského práva a umožniť tak spotrebiteľom aj tvorcom vyťažiť maximum z digitálneho sveta, v ktorom sa hudobné streamovacie služby, platformy videa na požiadanie, satelitné služby a IPTV, RSS agregátory a platformy s obsahom nahraným používateľmi stali hlavnými vstupnými bránami ku kreatívnym dielam a k novinovým článkom. Nové pravidlá podnietia tvorbu a šírenie väčšieho množstva obsahu a rozšíria možnosti digitálneho používania v kľúčových oblastiach spoločnosti. Zároveň budú chrániť slobodu prejavu a ďalšie základné práva. 

Smernica o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu obsahuje nové pravidlá na zabezpečenie spravodlivejšieho odmeňovania tvorcov a nositeľov práv, vydavateľov tlače a novinárov, najmä ak sa ich diela používajú on--line, a zvyšuje transparentnosť ich vzťahov s on--line platformami. Takisto zahŕňa nové záruky na plnú ochranu slobody prejavu v on--line priestore. Občania EÚ tak budú môcť legitímne zdieľať svoj obsah. Nové pravidlá zároveň vytvárajú ďalšie príležitosti na to, aby sa materiál chránený autorským právom mohol na účely vzdelávania, výskumu a zachovania kultúrneho dedičstva používať aj on--line a na cezhraničnej úrovni. Usmernenie k článku 17 novej smernice o autorskom práve podporuje jednotné uplatňovanie tohto dôležitého ustanovenia nových pravidiel EÚ v oblasti autorského práva vo všetkých členských štátoch. Stanovuje, že poskytovatelia on--line služieb zdieľania obsahu musia na obsah nahratý na ich webovom sídle získať povolenie od nositeľov práv. Ak takéto povolenie nezískajú, musia podniknúť kroky na zabránenie neoprávnenému nahrávaniu. 

Nové pravidlá stanovené v smernici o televíznych a rozhlasových programoch zabezpečujú, aby mali občania EÚ on-line a cezhraničný prístup k širšiemu výberu programov. Smernica uľahčuje vysielateľom sprístupňovanie niektorých programov v ich živom televíznom vysielaní alebo v rámci služieb spätného sledovania vo všetkých členských štátoch, pričom zabezpečuje, aby tvorcovia dostávali primeranú odmenu za používanie ich obsahu. Prevádzkovateľom retransmisie zároveň zjednodušuje distribúciu väčšieho počtu rozhlasových a televíznych kanálov.

ESG: Environmentálne, sociálne a riadiace faktory

Podľa názoru biznis lídrov budú otázky týkajúce sa životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) v roku 2021 dôležitejšie než kedykoľvek predtým. V prieskume pre Grayling (agentúra Opinium Research, od 3. do 8. februára 2021, 500 biznis lídrov) takmer polovica (45 %) zo všetkých biznis lídrov vo veľkých firmách súhlasí s tým, že ESG faktory budú významnejšie ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku. Ďalších 28 % uvádza, že ESG faktory budú dôležitejšie ako vo väčšine predchádzajúcich rokov. Po globálnej pandémii COVID-19 a pred klimatickým summitom COP26 si 82 % z nich tiež uvedomuje, že rozhodnutia, ktoré urobia tento rok, budú dôležitejšie ako v minulých rokoch.

Štúdia The New Collectivism: Building Better Business (Nový kolektivizmus: Budovanie lepšieho podnikania) mapuje meniace sa postoje biznis lídrov od prístupu zameraného len na zisk v 70. a 80. rokoch až po súčasnosť, kedy si firmy čoraz viac uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť. Odrážajúc tento posun takmer dve tretiny (63 %) podnikateľov súhlasí s tým, že firmy majú kolektívnu zodpovednosť za spoločnosť a komunity, v ktorých pôsobia. Z tých, ktorí súhlasili s myšlienkou kolektívnej zodpovednosti, až 94 % uvádza, že je to dôležité pre budúcu sociálnu prosperitu krajiny, v ktorej podnikajú a 85 % hovorí, že je to dôležité pre budúcu prosperitu ich podnikania. „Tieto zistenia potvrdzujú to, čo sledujeme už nejaký čas – že firmy prehodnocujú úlohu svojich organizácií v rámci spoločnosti. K tomu ich vedú tri veci – obavy týkajúce sa klimatických zmien a životného prostredia, sociálne nepokoje, ktoré sledujeme po celom svete a jednoduchá skutočnosť, že udržateľné podnikanie je dobré pre podnikanie. Tvrdenie, že posledný rok bol pre firmy zásadným, nevyjadruje závažnosť a dopad situácie, ktorou si firmy museli prejsť. Určite však spôsobil urýchlenie a pridal na naliehavosti prispôsobiť sa existujúcim trendom než tým novovznikajúcim. Očakávam, že tento pocit naliehavosti bude tento rok cítiť aj na klimatickom summite COP26, ktorý bude nepochybne najdôležitejším podujatím OSN o klimatických zmenách vôbec“, dodáva Tom Nutt.

Štúdia tiež zdôrazňuje dôležitosť komunikácie v oblasti udržateľnosti počas jedného z najkritickejších rokov vôbec. Pre takmer polovicu (43 %) zo všetkých respondentov to bude najvyššia priorita, pričom ďalšia tretina (33 %) uvádza, že to bude jedna z troch najvyšších priorít. Avšak mnoho zo zapojených biznis lídrov očakáva, že v súvislosti s komunikáciou na tému udržateľnosti budú čeliť viacerým výzvam, ako napríklad tomu, že Covid-19 je stále v centre záujmu, čo limituje diskusie týkajúce sa udržateľnosti (26 %), výzvy sa tiež týkajú politizácie problémov (14 %) a tlaku zo strany zákazníkov, spotrebiteľov alebo vlád, aby došlo k zmenám rýchlejšie, ako je možné (14 %).

 

Konkurzy: Výrazný rast

V máji 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 25 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 127,27 percenta (z 11 na 25) a počet reštrukturalizácií sa nezmenil. V medziročnom porovnaní s májom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 78,57 percenta (zo 14 na 25) a počet reštrukturalizácií vzrástol o 200 percent (z 1 na 3). Pre nedostatok majetku bolo zastavených 13 konkurzných konaní (7 v máji 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 12 konkurzov (8 v máji 2020). Zároveň sa začalo 30 nových konkurzných konaní (15 v máji 2020).

„Počas celého obdobia od 12. mája 2020 do 31. januára 2021, kedy platil zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii sme zdôrazňovali, že akákoľvek štátna podpora nevyrieši problém, iba oddiali jeho riešenie. Vznikol tak fenomén tzv. tieňových bankrotov - dlžníci v predlžení počas dočasnej ochrany nemuseli vyhlasovať konkurz na svoj majetok a veritelia nemohli podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Očakávali sme, že sa niektoré firmy, ktoré boli pod dočasnou ochranou, nebudú vedieť po jej skončení s finančnými problémami vysporiadať a budú musieť riešiť svoj úpadok. V máji tohoto roku sme zaznamenali tri podnikateľské subjekty, ktoré inštitút dočasnej ochrany využívali. Na majetok AGRODOL, s.r.o. bol vyhlásený konkurz, na majetok C.D.K. ice, s.r.o. bol vyhlásený malý konkurz a firme Danubian Biogas s.r.o. bola povolená reštrukturalizácia”, uviedla analytička Ing. Jana Marková. V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 186 konkurzov, čo je o 17,33 percenta menej než v predchádzajúcom období (225 konkurzov). V období od júna 2020 do mája 2021 bolo povolených 23 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (21 reštrukturalizácií) je o 9,52 percenta viac. Od roku 2006 do konca apríla 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4 382 konkurzov a bolo povolených 871 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v máji 2021 bolo 25 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok spoločností s ručením obmedzeným. Až 68 percent predstavujú spoločnosti bez zamestnancov a 24 percent spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami.

V máji 2021 boli povolené reštrukturalizácie trom „eseročkám“ (100 percent). Z nich najväčším zamestnávateľom je CRW Slovakia, s.r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Tento výrobca ostatných plastových výrobkov zamestnáva 100 – 149 pracovníkov. V máji 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (6), odborné, vedecké a technické činnosti (4) a administratívne a podporné služby (4). Ostatné spoločnosti v konkurze pôsobili v oblastiach priemyselná výroba (3), dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1), stavebníctvo (1), ubytovacie a stravovacie služby (2), informácie a komunikácia (1), činnosti v oblasti nehnuteľností (2) a umenie, zábava a rekreácia (1). Spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v troch sekciách: dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1), stavebníctvo (1) a veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (1). Najviac konkurzov súdy v máji 2021 vyhlásili v Bratislavskom (9), v Žilinskom (5), v Trnavskom (4) a v Nitrianskom kraji (3). V ostatných krajoch (Banskobystrický, Košický, Prešovský a Trenčiansky kraj) bol vyhlásený jeden konkurz. Spoločnosti, ktorým boli povolené reštrukturalizácie, sídlia v Bratislavskom (2) a v Košickom (1) kraji.

pondelok 7. júna 2021

On-line: Playstation, Nintendo alebo Xbox?

Server TopRatedCasinos.co.uk sa rozhodol preskúmať, ktoré herné konzoly sú naše najobľúbenejšie podľa ich on-line popularity na sociálnych sietiach Instagram, TikTok, Reddit a YouTube.

Konzolou, o ktorú sa používatelia najviac zaujímali na všetkých štyroch sociálnych médiach, bola Playstation 4.  Získala 98 / zo 100 možných bodov. Druhou v poradí bola konzola Xbox One s konečným skóre 88 / 100, pričom najväčší záujem bol o Xbox One na Instagrame (24 /25 v tejto kategórii). Na treťom mieste je nová Playstation 5, ktorá skončila so 76 /zo 100 bodov. PS5 zaznamenal 24 /25 na TikTok a YouTube.


Najviac hastagov na Instagrame získala PlayStation 4 (takmer 1,5 milióna), plných 25 /z 25 bodov! Druhou najčastejšie označovanou konzolou na Instagrame bola Xbox One ( 24/25 ) nasledovaná Playstation 3 ( 23/25 ). Najsledovanejšou konzolou na TikTok bola Playstation 4 (neuveriteľných 20 miliárd komentárov na videá) a druhou v poradí Playstation 5 s 12 miliardami komentárov ( 24 /25), nasledovaná Xbox One s 2 miliardami ( 23 /25). Na Reddite zvíťazila Playstation 4 s 951.486 príspevkami a komentármi ( 25 /25), ďalšia v poradí bola Playstation 3 s 574.572 zmienkami ( 24 /25), za ktorým nasleduje Xbox One s 537.848 komentármi (23 /25). Po preskúmaní zhliadnutí 5 najlepších videí pre každú konzolu na stránkach YouTube sa zistilo, že najpopulárnejšou konzolou v tejto kategórii je Nintendo Switch. Vrecková konzola nazbierala takmer 160 miliónov komentárov, čo je skóre 25 /25 bodov. Druhou najsledovanejšou konzolou tu bola Playstation 5 (24/25) a treťou Playstation 4 (23/25).

SR: Dočasná ochrana

V máji 2021 súdy nerozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi ani jednému podnikateľskému subjektu a jednej spoločnosti bola dočasná ochrana predĺžená. Zároveň bola v minulom mesiaci dočasná ochrana ukončená trom podnikateľským subjektom na základe uplynutia doby dočasnej ochrany (tri mesiace). Podľa spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) do 31. mája 2021 tak dočasnú ochranu využívalo len šesť podnikateľských subjektov.

„Zámerom dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi bolo, aby tento inštitút pomoci využili iba subjekty, u ktorých je predpoklad, že po uplynutí obdobia troch, respektíve šiestich mesiacov pod ochranou budú schopní uhrádzať svoje záväzky. Spoločnosti by sa tak mali vyhnúť konkurzom či reštrukturalizáciám. Či sa tento úmysel podarí naplniť, nám ukážu až ďalšie obdobia a štatistiky firemných bankrotov”, komentovala analytička Ing. Jana Marková. 

Zo šiestich spoločností, ktoré k 31. máju 2021 využívali dočasnú ochranu, dve podnikajú v priemyselnej výrobe a každý z ostatných subjektov pôsobí v inej oblasti: v doprave a skladovaní; v administratíve a podporných službách; v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove a v oblasti umenia, zábavy a rekreácie. Z hľadiska dosahovaného obratu je najväčšou spoločnosťou FORTISCHEM a. s. „pod dočasnou ochranou“ so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Priemyselný podnik z Hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keď v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov.

EU: Digitálne peňaženky

Podľa nového nariadenia Európskej komisie ponúknu členské štáty občanom a podnikom digitálne peňaženky, vďaka ktorým bude možné prepojiť vnútroštátne digitálne identity s dokladmi o ďalších osobných atribútoch (napr. vodičský preukaz, diplomy, bankový účet). Tieto peňaženky môžu poskytovať subjekty verejného sektora alebo subjekty súkromného sektora za predpokladu, že sú uznané členskými štátmi. Nové európske peňaženky s digitálnou identitou umožnia všetkým Európanom prístup k on-line službám bez toho, aby museli využívať súkromné identifikačné metódy alebo zbytočne zdieľať osobné údaje. Vďaka tomuto riešeniu budú mať Európania plnú kontrolu nad údajmi, ktoré zdieľajú.

Európska digitálna identita bude:
  • dostupná pre každého, kto ju bude chcieť použiť: všetci občania EÚ, osoby s pobytom či podniky so sídlom v EÚ, ktoré by chceli využiť európsku digitálnu identitu, tak budú môcť urobiť,
  • široko použiteľná: európske peňaženky s digitálnou identitou budú široko použiteľné buď ako spôsob identifikácie používateľov alebo ako forma preukázania určitých osobných atribútov na účely prístupu k verejným a súkromným digitálnym službám v celej EÚ,
  • poskytovať používateľom kontrolu nad svojimi údajmi: európska peňaženka s digitálnou identitou umožní ľuďom rozhodnúť sa, ktoré aspekty svojej identity, ktoré údaje a certifikáty budú zdieľať s tretími stranami, a o tomto zdieľaní mať prehľad. Tým, že používatelia budú mať túto peňaženku pod kontrolou, sa zabezpečí, že budú zdieľať len tie informácie, ktoré je nevyhnutné zdieľať.
V záujme čo najrýchlejšej realizácie tohto návrhu je k nemu pripojené odporúčanie. Komisia vyzýva členské štáty, aby do septembra 2022 vytvorili spoločný súbor nástrojov a bezodkladne začali potrebné prípravné práce. Tento súbor nástrojov by mal zahŕňať technickú architektúru, normy a usmernenia k najlepším postupom. Súbežne s legislatívnym procesom bude Európska komisia spolupracovať s členskými štátmi a so súkromným sektorom na technických aspektoch európskej digitálnej identity. Prostredníctvom programu Digitálna Európa sa podporí vykonávanie rámca pre európsku digitálnu identitu. Mnohé členské štáty zahrnuli do svojich národných plánov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti projekty na vykonávanie riešení elektronickej verejnej správy vrátane európskej digitálnej identity.

V digitálnom kompase na rok 2030 sa stanovuje niekoľko cieľov a míľnikov, ktoré bude možné dosiahnuť pomocou európskej digitálnej identity. Napríklad do roku 2030 by mali byť všetky kľúčové verejné služby dostupné on-line. Okrem toho budú mať všetci občania prístup k elektronickým zdravotným záznamom a 80 % občanov by malo používať riešenie na elektronickú identifikáciu. Vychádza sa z existujúceho cezhraničného právneho rámca pre dôveryhodné digitálne identity, iniciatívy v oblasti európskej elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb (nariadenie eIDAS). Súčasný systém už môže využívať približne 60 % Európanov. Od členských štátov sa však nevyžaduje, aby vyvinuli elektronickú identifikáciu na vnútroštátnej úrovni a zabezpečili jej interoperabilitu s elektronickými identifikáciami v ostatných členských štátoch, čo vedie k veľkým rozdielom medzi jednotlivými krajinami. Súčasným návrhom sa budú tieto nedostatky riešiť.

Upozorňujeme: Nebezpečné výrobky

K novým nebezpečným výrobkom na trhu pribudli nabíjačka mobilných telefónov, ale aj zdravie ohrozujúca kuchynská naberačka.

Spoločnosť Elektrosped, a. s., sťahuje z trhu nabíjačku Gogen ACH 100 na základe upozornenia Českej obchodnej inšpekcie, ktorá ju vyhodnotila ako nebezpečný výrobok predstavujúci vážne riziko úrazu elektrickým prúdom. Spoločnosť preto prosí všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti nabíjačku Gogen ACH 100 zakúpili, aby ju okamžite prestali používať, pričom pri vrátení im bude vyplatená kúpna cena v plnej výške.

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe vykonaných kontrol upozornil na nevyhovujúci výrobok T-nylon naberačka na spaghetti, Art. Number: 750637; EAN kód: 5907558760637. Podľa skúšok Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v parametri obsah primárnych aromatických amínov. Aktuálne sa prijímali opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa však ešte môže nachádzať v obchodoch, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.