piatok 21. júla 2023

SR: Zamestnanosť a mzda v máji 2023

V slovenskej ekonomike počas mája 2023 nastúpilo znižovanie počtu zamestnancov. Najviac zasiahnutými odvetviami boli 
podľa údajov štatistického úradu vybrané trhové služby, kde bola zamestnanosť medziročne nižšia o 3,4 % a veľkoobchod s poklesom o 2,9 %. Po ôsmich mesiacoch nepretržitého rastu ubudli tiež zamestnanci reštaurácií a pohostinstiev. Ich počet medziročne klesol o 1,3 %. Rovnako sa prerušilo 18 mesačné obdobie rastu počtu zamestnancov v sektore ubytovania, kde májová zamestnanosť medziročne klesla o 0,9 %. Priemysel pokračoval v úbytku počtu zamestnancov už 14 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca, májová zamestnanosť tu medziročne poklesla o 0,3 %.

Rast počtu zamestnaných súvisiaci s rozbehom sezóny sa prejavil len v stavebníctve o 2,3 %. Viac ľudí ako pred rokom pracovalo aj v informáciách a komunikácii (o 1,9 %) a tiež v predaji a oprave motorových vozidiel (o 0,2 %).  V súhrne za päť mesiacov 2023 sa zvýšil počet zamestnaných osôb najviac v ubytovaní o 4,7 %, v stavebníctve o 2,6 % a v informáciách a komunikácii o 2,2 %. Menej osôb ako v rovnakom období minulého roka pracovalo vo vybraných trhových službách (o 2,9 %), vo veľkoobchode (o 1,7 %), v priemysle, ktorý je najväčším zamestnávateľom (o 0,5 %), a aj v doprave a skladovaní (o 0,2 %).

Nominálna mesačná mzda v máji 2023 medziročne rástla, pričom najvyšší rast (takmer 17 %) si zachoval sektor ubytovania. Naopak v stavebníctve nominálne mzdy vzrástli medziročne len o 1,4 %. Hodnotu miezd naďalej výrazne decimovala vysoká inflácia. Len v ubytovaní boli reálne mzdy medziročne vyššie o 4,4 %, vo vybraných trhových službách o 3,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,4 %. V ostatných odvetviach reálne mzdy medziročne poklesli, najviditeľnejšie v stavebníctve až o viac ako 9 %, a tiež v informáciách a komunikácii o 7,4 %. Nominálna mesačná mzda v súhrne za päť mesiacov roka 2023 vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, v siedmich z nich dvojciferným tempom. Po započítaní vplyvu inflácie od začiatku roka rast reálnych miezd zaznamenalo len ubytovanie o 4,2 % a veľmi mierne aj podniky pôsobiace v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. V ostatných odvetviach mali zamestnanci nižšiu reálnu hodnotu miezd. Reálne mzdy najviac poklesli v informáciách a komunikácii o viac ako 6 %, v priemysle a aj v doprave a skladovaní takmer o 4 %.

štvrtok 20. júla 2023

NIS-2: Unifikácia kyberbezpečnosti

Novopripravovaná smernica Európskej únie v oblasti kybernetickej bezpečnosti prinesie nové nároky na IT bezpečnosť pre celý rad organizácií, vrátane poskytovateľov IT. Podľa dopytovania medzi lokálnymi predajnými partnermi GFI Software sa smernica NIS-2 dotkne až dvoch tretín z nich alebo ich koncových zákazníkov.

Smernica NIS-2 je zameraná na posilnenie IT bezpečnosti európskych organizácií kritickej infraštruktúry (energetika, zdravotnícke zariadenia, dopravná infraštruktúra, finančné organizácie, výroba a pod.), a to nielen na finálnych dodávateľov, ale tiež na všetky subjekty v ich dodávateľskom reťazci. Cieľom je eliminovať, či aspoň minimalizovať následky útokov na kritickú či dôležitú infraštruktúru, ako bol napríklad v roku 2022 útok na dodávateľa palív v Nemecku. Hlavným cieľom smernice je unifikácia a harmonizácia kybernetickej bezpečnosti naprieč celou Európou a vytvorenie jednotného prístupu ku kybernetickým hrozbám pre dôležité sektory. Podľa odhadov sa smernica NIS-2 v rámci celej Európy dotkne zhruba 160.000 subjektov, pričom jej implementácia napríklad v ČR sa bude vyžadovať už od októbra 2024.

„Podľa prieskumu medzi našimi českými a slovenskými partnermi, 65 % potvrdilo, že oni či ich zákazníci spadajú do skupiny podnikov, na ktoré sa bude smernica NIS-2 vzťahovať. Pri podobnom prieskume v regióne EMEA toto potvrdilo dokonca 74 % opýtaných partnerov GFI. Aby sa organizácie vyhli horúčkovitým prípravám na poslednú chvíľu, ako v prípade implementácie GDPR, je dobré začať s prípravami hneď. To znamená zistiť, či spadajú do skupiny dotknutých firiem, aké nároky sú na nich kladené a pomocou akých nástrojov ich môžu splniť“, dodal Jozef Kačala.

streda 19. júla 2023

EU: Nové pravidlá pre batérie

Európsky parlament schválil nové pravidlá týkajúce sa navrhovania, výroby a nakladania s odpadom všetkých typov batérií predávaných v Európskej únii. Europoslanci odsúhlasili dohodu dosiahnutú s Radou o revízii pravidiel EÚ o batériách a použitých batériách. Nový zákon zohľadňuje technologický vývoj a budúce výzvy v tomto odvetví a bude sa vzťahovať na celý životný cyklus batérií od návrhu až po koniec životnosti.


Kľúčové opatrenia stanovené v nariadení: 

  • povinné vyhlásenie o uhlíkovej stope a štítok pre batérie pre elektrické vozidlá (EV), batérie pre ľahké dopravné prostriedky (LMT) (ako sú elektrické skútre alebo bicykle) a dobíjateľné priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh;
  • navrhovanie prenosných batérií v spotrebičoch tak, aby ich spotrebitelia mohli ľahko odstrániť a vymeniť;
  • digitálny pas pre batérie LMT, priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh a batérie EV;
  • politika náležitej starostlivosti pre všetky hospodárske subjekty s výnimkou malých a stredných podnikov;
  • prísnejšie ciele zberu odpadu: v prípade prenosných batérií – 45 % do roku 2023, 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030; v prípade batérií LMT – 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031;
  • minimálne úrovne materiálov zhodnotených z použitých batérií: lítium – 50 % do roku 2027 a 80 % do roku 2031; kobalt, meď, olovo a nikel – 90 % do roku 2027 a 95 % do roku 2031;
  • minimálne úrovne recyklovaného obsahu z výroby a spotrebiteľského odpadu na použitie v nových batériách: osem rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia – 16 % pre kobalt, 85 % pre olovo, 6 % pre lítium a 6 % pre nikel; 13 rokov po nadobudnutí účinnosti: 26 % v prípade kobaltu, 85 % v prípade olova, 12 % v prípade lítia a 15 % v prípade niklu.

utorok 18. júla 2023

Konkurzy: V druhom štvrťroku 2023 rástli

V druhom štvrťroku 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 73 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolené boli 2 reštrukturalizácie. Podľa údajpv CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim, prvým štvrťrokom tohto roka počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 10,61 percenta (zo 66 na 73) a počet povolených reštrukturalizácií klesol o 50 percent (zo 4 na 2). V medziročnom porovnaní s druhým štvrťrokom 2022 počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 4,29 percenta (zo 70 na 73) a počet povolených reštrukturalizácií klesol o 80 percenta (z 10 na 2).


V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 289 konkurzov, čo je o 5,47 percenta viac než v predchádzajúcom období s 274 konkurzmi. V období od júla 2022 do júna 2023 bolo povolených 13 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 26 povolenými reštrukturalizáciami o rovnú polovicu menej. Od roku 2006 do konca júna 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4 975 konkurzov a bolo povolených 914 reštrukturalizácií právnických osôb - dlžníkov.

V júni 2023 bolo vyhlásených 19 konkurzov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (27 konkurzov) je to o 29,63 percenta menej a v medziročnom porovnaní s júnom 2022 s 18 konkurzmi to predstavuje nárast o 5,56 percenta. Zároveň boli pre nedostatok majetku zastavené 4 konkurzné konania a z rovnakého dôvodu bolo zrušených až 23 konkurzov. Začatých bolo 50 nových konkurzných konaní. V šiestom mesiaci tohto roka žiaden subjekt nevyužil možnosť preventívnej reštrukturalizácie a zároveň nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia. V druhom štvrťroku boli povolené iba 2 reštrukturalizácie v máji. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet reštrukturalizácií v júni 2023 klesol z 3 na 0.Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v júni bolo všetkých 19 konkurzov (100 percent) vyhlásených na spoločnosti s ručením obmedzeným. Až 68,42 percenta z nich sú firmy bez zamestnancov. Spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako 10 zamestnancov, predstavujú 15,79 percenta. Naopak, najväčšími zamestnávateľmi sú spoločnosti M.I.S. SLOVAKIA, spol. s r. o., a PROTRON s. r. o. Kým prvá, výrobca ostatných pletených a háčkovaných odevov, sídli v Prešovskom kraji a zamestnávala 100 až 149 zamestnancov, druhá sa zaoberala výstavbou obytných a neobytných budov, sídli v Trenčianskom kraji a zamestnávala 50 – 99 pracovníkov. Najviac konkurzov – 26,32 percenta (5) vyhlásených v Prešovskom kraji a 21,05 percenta (4) v Trnavskom kraji. Celkovo v júni 2023 bolo 31,58 percenta konkurzov (6) vyhlásených v priemyselnej výrobe a 21,05 percenta (4) v oblasti odborných vedeckých a technických činností.

pondelok 17. júla 2023

Inflácia: Zmierňovanie rastu

Zmierňovanie rastu inflácie na Slovensku podľa štatistického úradu pokračuje. Medziročne inflácia od roku 2021 síce bez prestávky rastie, ale štvrtý mesiac jej dynamika klesla na úroveň 10,8 %. Medziročné spomaľovanie rastu inflácie v júni ovplyvnil najmä rýchlejší pokles cien pohonných hmôt o takmer 19 %, zdražovanie potravín pod 20 % a bývanie s energiami a službami pod 10 %. Medzimesačne sa rast cien potravín zastavil prvýkrát od augusta 2021. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni 2023 medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Pri júnovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 10,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 11,6 % a čistá inflácia hodnotu 9,3 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,3 % a čistá inflácia 0,4 %.


Najvýraznejší vplyv mal medzimesačný rast cien v odbore doprava: opätovne vzrástlo hlavne prevádzkovanie prostriedkov osobnej dopravy o 1,3 %, z toho najviac rástli ceny pohonných látok o 1,6 %. Zvýšili sa aj ceny organizovaných dovolenkových zájazdov o 6 % a  v reštauráciách a kaviarňach o 1 %. V júni sa zastavil prvýkrát od augusta 2021 rast cien potravín - zostal na májovej úrovni. Ceny mlieka, syrov, a vajec klesli o 1,7 %, znižovali sa tretí mesiac po sebe. Medzimesačne nižšie boli ceny aj pri chlebe a obilninách o 0,4 %, pri zelenine o 1,4 % a pri olejoch a tukoch o 3,5 % (hlavne poklesom cien masla, margarínu). V porovnaní s májom ešte stále rástli ceny mäsa o 0,7 %, ovocia o 6,1 % a cukru a cukroviniek o 0,8 %. Nealkoholické nápoje zaznamenali pokles o 0,2 %, nižšie ceny mala káva aj minerálne vody. Ceny v odbore bývanie a energie medzimesačne klesli prvýkrát po dvoch rokoch o 0,1 % (ceny tepelnej energie o 1,3 %, ceny imputovaného nájomného o 0,1 %, ktoré naposledy klesli v januári tohto roku). Vzrástli tiež ceny alkoholických nápojov, tovarov a služieb na údržbu domácnosti, farmaceutických výrobkov, služieb osobnej starostlivosti, sociálnych služieb aj ceny odevov.

Medziročná inflácia sa znížila na 10,8 %, čo bola úroveň naposledy v marci 2022, pokles pokračoval iba pri cenách v doprave. Najväčší vplyv na celkovú infláciu mali ceny potravín s nealko nápojmi. Tie nepretržite rastú už tretí rok a v júni medziročne stúpli o 19 %, čo sú hodnoty spred roka. Dynamika rastu sa spomalila tretí mesiac, avšak ceny vyššie o viac ako 20 % sa stále udržali v 5 spomedzi 9 sledovaných skupín potravín. Najvýznamnejšie boli najmä vyššie ceny chleba a obilnín o 20 %, mlieka, syrov a vajec o 21,6 %, a tiež zeleniny o 25 % aj cukru a cukroviniek o 28,5 %. Nealkoholické nápoje sa zvýšili o 17,7 %. Pred letom k celkovému výsledku inflácie prispeli aj vyššie ceny za stravovacie služby o 12,9 %, z toho hlavne v reštauráciách a kaviarňach o 14,7 %, ako aj vyššie ceny za ubytovacie služby o 9,5 %. Naďalej rástli ceny za tovary a služby osobnej starostlivosti o viac ako 15 %, z nich hlavne ostatné pomôcky a výrobky o 17,4 %. Vyššie ceny zaznamenalo aj odievanie či vzdelávanie. Rast cien v odbore bývanie a energií bol aktuálne v júni na úrovni 9,7 %. Hodnotu pod 10 % mal naposledy v decembri 2021. Vyššie ceny zaznamenali pevné paliva o 37,1 % a tepelná energia o 17,7 %, ako aj údržba a oprava obydlia o 15,6 %, či zber smetí o 17,2 %. Dlhodobý vplyv rastu cien stavebných materiálov sa prejavuje v imputovanom nájomnom, to v júni zaznamenalo medziročne zvýšenie cien o 6 %, čo bola najnižšia hodnota za posledné dva roky. Medziročný rast cien tlmil iba odbor doprava, ceny v ňom klesli o 5,1 %. Najväčší vplyv mal pokles cien pohonných látok, ktoré boli medziročne lacnejšie o 18,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júni oproti máju znížil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 % a v domácnostiach dôchodcov sa zvýšil o 0,1 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 10,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,6 % a za domácnosti dôchodcov o 11,4 %. V súhrne za prvý polrok roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 13,6 % (za domácnosti zamestnancov o 13,5 %, za nízkopríjmové domácnosti a za domácnosti dôchodcov zhodne o 14,5 %).