štvrtok 25. apríla 2024

EU: Bezpečné a udržateľné chemikálie

Európska komisia prijala usmerňujúce kritériá a zásady pre „základné použitie“ najškodlivejších chemikálií. Prijaté oznámenie poskytuje priemyslu a investorom predvídateľnosť, pokiaľ ide o výrobu produktov nevyhnutných pre zelenú a digitálnu transformáciu, zdravie a obranu v Európskej únii. Je konkrétnym výsledkom stratégie Chemikálie – stratégia udržateľnosti, ktorej cieľom je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred najškodlivejšími chemikáliami a prejsť na životné prostredie bez toxických látok.

Pojem „základné použitie“ pomáha posúdiť, kedy je zo spoločenského hľadiska odôvodnené používať najškodlivejšie látky. V prípadoch, keď je použitie nevyhnutné pre zdravie a/alebo bezpečnosť a/alebo je rozhodujúce pre fungovanie spoločnosti a ak neexistujú žiadne prijateľné alternatívy, táto látka sa môže naďalej používať na tento účel počas určitého obdobia. Podrobné ustanovenia by sa mali stanoviť v osobitných právnych predpisoch EÚ uplatňujúcich koncepciu základného použitia. Celkovým cieľom tejto koncepcie je dosiahnuť vyššiu regulačnú efektívnosť a predvídateľnosť pre orgány, investorov a priemysel v záujme rýchlejšieho vyraďovania najškodlivejších látok na iné ako nevyhnutné použitia a zároveň poskytnúť viac času na postupné ukončenie používania, ktoré je pre spoločnosť nevyhnutné. Zároveň pomôže priemyslu usmerňovať a uprednostňovať investície do inovačných a udržateľných chemikálií.

V prípade použití, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre spoločnosť, môže táto koncepcia spoločnostiam poskytnúť istotu, že látky používané v kritických aplikáciách – najmä na zelenú a digitálnu transformáciu, ale aj na bezpečnosť a obranu – sa môžu naďalej používať, kým nebudú k dispozícii alternatívy. Touto koncepciou sa môžu poskytnúť aj stimuly v rámci dobrovoľných systémov, ako je udržateľné financovanie, a v oblasti výskumu a inovácií, čím sa podporí a uľahčí prechod na bezpečnejšie a udržateľnejšie výrobky a metódy. Na podporu prechodu na bezpečné a udržateľné chemikálie uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska chemická agentúra (ECHA) 17. apríla rámec ukazovateľov na posúdenie príčin a vplyvu chemického znečistenia. V správe sa zistilo, že hoci transformácia v niektorých oblastiach napreduje, v iných sa len začína. Pri referenčnom porovnávaní sa zistilo, že na zníženie vplyvu škodlivých látok na ľudské zdravie a životné prostredie je ešte potrebné vynaložiť viac úsilia, a poskytuje odporúčania pre budúce opatrenia.