piatok 23. marca 2018

Trend: Elektronická pohľadnica

V predveľkonočnom období už tradične stúpa záujem ľudí o posielanie pohľadníc svojim rodinám či blízkym. Budeme okrem klasických pohľadníc posielať aj elektronické? 

Možnosť poslať elektronickú pohľadnicu spustila Slovenská pošta koncom novembra minulého roka a v priebehu mesiaca, čiže počas vianočného obdobia ľudia poslali takmer 12.000 takýchto pohľadníc. Aj na základe skúseností zo zahraničia tak Slovenská pošta očakáva rastúci záujem ľudí o elektronické pohľadnice predovšetkým počas dovolenkového obdobia. Klasická pohľadnica totiž môže z dovolenkovej destinácie putovať na Slovensko aj desať dní, elektronickú pohľadnicu je možné doručiť do troch pracovných dní.

Okrem zadania textu sa môže na elektronickú pohľadnicu nahrať buď vlastná fotografia, alebo si vybrať z predvolených možností obrázkov. Pošta pohľadnicu po elektronickom odoslaní a uhradení vytlačí a adresátovi doručí klasicky do schránky. K dispozícii sú zatiaľ dva formáty: Klasik A6 (15x10 cm) a Veľká A5 (21x15 cm).

Upozorňujeme: Šetriče energie

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) eviduje zvýšený nárast spotrebiteľských podaní súvisiacich s ponukou produktov označovaných za „šetriče energie“. 

Spoločným znakom je opis ich údajných výhod a zníženia spotreby, ktoré majú zabezpečovať. Tieto informácie sú ale komunikované bez predloženia konkrétnych analýz či štúdií, ktoré by sľubované výhody potvrdzovali. Navyše predávajúcim je subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, a teda aj mimo dozornej pôsobnosti SOI. Webové stránky, na ktorých sú uvedené výrobky ponúkané, neobsahujú informácie vyžadované príslušnou slovenskou legislatívou – napr. informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní; postup pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom a pod. Slovenská obchodná inšpekcia preto upozorňuje, aby ste si pred kúpou riadne zvážili uvedené skutočnosti. Vyhnete sa tak možným problémom súvisiacim s kvalitou výrobku, jeho vrátením predávajúcemu či vrátením peňazí zo strany predávajúceho.

Podľa platných právnych predpisov je SOI orgánom štátnej kontroly predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. V rámci medzinárodnej spolupráce však už oslovila príslušné národné orgány podľa sídla predávajúceho (ak sa ho podarilo identifikovať) so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti a možného zamedzenia konania, ktoré nie je v súlade s platnou legislatívou. Keďže v mnohých prípadoch ide o krajiny, ktoré nie sú súčasťou jednotného trhu EÚ, slovenská strana nie je oprávnená opatrenia zo strany príslušného národného orgánu žiadnym spôsobom vynucovať (okrem prípadov, ak ide o predávajúceho so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ).  

SR: Nesplácaných retailových úverov je menej

Aj keď sa zadĺženosť domácností v posledných rokoch zdvojnásobila, podiel nesplácaných retailových úverov klesá. Potvrdila to správa Deloitte o nesplácaných bankových úveroch.

Predaje portfólií nesplácaných bankových úverov v strednej a východnej Európe podľa nej vzrástli a hodnota uzatvorených transakcií v roku 2016 prekročila 7 miliárd eur. Rovnako zvýšená aktivita na dlhovom trhu pokračovala aj v roku 2017. Hoci k najpredávanejším stále patria portfóliá zlyhaných úverov korporátnych dlžníkov, niektorí investori už upriamili svoju pozornosť aj k hypotékam na bývanie. „Hlavnými hnacími silami predaja portfólií nesplácaných bankových úverov v strednej Európe boli v uplynulých rokoch zlepšujúce sa makroekonomické podmienky a nárast realitných trhov. Prístup k lacnému financovaniu podnietil dopyt investorov. Na druhej strane regulátori v mnohých jurisdikciách zaviedli opatrenia, ktoré mali donútiť finančné inštitúcie zbaviť sa rizikových aktív", priblížila Ivana Lorencovičová.

Situácia na Slovensku sa podobá vývoju v okolitých krajinách. Poskytovanie retailových a korporátnych úverov v rámci bankového sektora na Slovensku stále rastie a vykazuje jeden z najvyšších rastov v krajinách zapojených do štúdie. Bankový sektor je zdravý, podiely nesplácaných úverov sú nízke a ziskovosť je vysoká. V dôsledku klesajúcich úrokových sadzieb a zlepšujúcej sa situácie na trhu práce rástol priemerný stav úverov rýchlejšie než priemerné mzdy. Slovenské domácnosti majú navyše relatívne nízke úspory v porovnaní s výškou dlhov. Podiely nesplácaných úverov na Slovensku však klesali a na konci roka 2016 predstavovali 3,7% retailových úverov a 6,5% korporátnych úverov. Podiely nesplácaných bankových úverov na Slovensku patria medzi najnižšie v regióne.

Deloitte očakáva, že v strednej Európe zostane aj v roku 2018 najbežnejším spôsobom znižovania miery zadlženia v bankovom sektore predaj portfóliá nesplácaných úverov. V mnohých krajinách sa predpokladá nárast predaja portfólií nesplácaných hypoték tretím stranám. 

EU: Zdaňovanie v digitálnej oblasti

Európska komisia navrhla nové pravidlá, aby sa digitálne obchodné činnosti v EÚ zdaňovali spravodlivo a v prospech rastu.  

Rozmach digitálnych podnikov (sociálne médiá, kolaboratívne platformy či poskytovatelia on-line obsahu) v značnej miere prispievajú k hospodárskemu rastu v EÚ. Súčasné daňové pravidlá však neboli navrhnuté s ohľadom na podniky, ktoré sú globálne, virtuálne, alebo majú len malú či žiadnu fyzickú existenciu. V súčasnosti je 9 z 20 najväčších spoločností z hľadiska trhovej kapitalizácie digitálnych, pričom pred desiatimi rokmi bol tento pomer 1 k 20. Ako tento trend správne využiť a zároveň zabezpečiť, aby digitálne spoločnosti zároveň odvádzali spravodlivý podiel daní? Inak existuje reálne riziko pre verejné príjmy: digitálne podniky v EÚ majú v súčasnosti polovičnú priemernú efektívnu sadzbu dane oproti tradičnému hospodárstvu.

Súčasné daňové predpisy sa nevzťahujú na zisky z lukratívnych činností, napr. predaj údajov a obsahu vytvorených používateľmi. Začínajú sa hľadať rýchle, jednostranné riešenia, aby sa zdanili digitálne činnosti, čo z právneho systému robí mínové pole a vedie k daňovej neistote medzi podnikmi. Ak sa má digitálne hospodárstvo zdaňovať spravodlivo, udržateľne a v prospech rastu, jediným východiskom je koordinovaný prístup. Dva odlišné legislatívne návrhy Európskej komisie majú viesť k spravodlivejšiemu zdaňovaniu digitálnych činností v EÚ:
- Prvá iniciatíva je zameraná na reformu pravidiel zdaňovania právnických osôb, aby sa zisky evidovali a zdaňovali tam, kde podniky intenzívne interagujú s používateľmi cez digitálne kanály. Toto riešenie EK uprednostňuje z dlhodobého hľadiska.
- Druhý návrh reaguje na výzvy viacerých členských štátov, že treba zaviesť dočasnú daň z hlavných digitálnych činností, ktoré v súčasnosti v EÚ vôbec nie sú zdaňované.

V tomto balíku sa stanovuje koherentný prístup EÚ k systému zdaňovania v digitálnej oblasti, ktorý podporuje digitálny jednotný trh a bude slúžiť ako jedno z východísk medzinárodných diskusií zameraných na riešenie tejto otázky na celosvetovej úrovni.

štvrtok 22. marca 2018

Lieky: Poistencom sa vráti vyše 2,8 milióna eur

Zdravotné poisťovne opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 164.000 ľuďom posielajú za posledný štvrťrok minulého roka viac ako 2,8 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vracia doplatky za lieky 120.690 klientom v sume viac ako dva milióny eur. Peniaze za lieky obdrží ďalších 36.000 poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera v sume 639.000 eur. Union ZP vracia doplatky .7637 poistencom v sume vyššej ako 131.000 eur.

Zdravotné poisťovne vracajú peniaze za lieky napríklad dôchodcom, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom či zdravotne ťažko postihnutým deťom. Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Do limitu sa však započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli. 

Erasmus+: Virtuálna výmena

Jeden z najúspešnejších programov EÚ rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku. Projekt virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+ má v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25.000 mladých ľudí.

Zahŕňa 33 krajín zapojených do programu Erasmus+ a región južného Stredozemia, ktorý pokrýva Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Palestínu, Sýriu a Tunisko. Elektronická verzia programu Erasmus+ bude dopĺňať program tradičnej fyzickej mobility a v budúcnosti by sa mohla rozšíriť aj do ďalších regiónov sveta. Virtuálna výmena bude spájať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademických pracovníkov prostredníctvom moderovaných diskusií, nadnárodných projektových skupín, hromadných otvorených on-line kurzov a odbornej prípravy. Umožní napr. raz za týždeň spojiť sa a na základe vopred rozoslaných materiálov prostredníctvom moderátora debatovať o otázkach, ako je hospodársky rozvoj či zmena klímy. Všetky činnosti sa budú realizovať v rámci programov vysokoškolského vzdelávania alebo organizovaných mládežníckych projektov.

Virtuálna výmena Erasmus+ vo svojej prípravnej fáze zvýšila záujem univerzít a mládežníckych organizácií, pričom sa už vytvorilo 50 partnerstiev a 40 osôb absolvovalo školenie, aby mohli ako sprostredkovatelia moderovať diskusie. Počas pilotnej fáze sa do virtuálnej výmeny, na ktorú je do decembra 2018 vyčlenený rozpočet v objeme 2 miliónov EUR, zapojí minimálne 8.000 mladých ľudí. Ak bude úspešná, cieľom je predĺžiť ju do konca roku 2019 a tak získať ďalších 17.000 účastníkov.

Od roku 2015 bolo financovaných vyše 1.000 projektov medzi európskymi univerzitami a univerzitami v južnom Stredomorí, ktoré majú v pláne umožniť približne 15.000 študentom a akademickým pracovníkom z južného Stredozemia prísť do Európy, pričom viac ako 7.000 Európanov bude vyučovať alebo študovať v týchto krajinách. Okrem toho sa približne 2.200 mladých ľudí z krajín južného susedstva EÚ, ako aj mladých pracovníkov každoročne zapája do projektov neformálneho vzdelávania. 

i-Zariadenia: Preferencie v automobilovom priemysle

Wifi, hlasovo aktivované aplikácie a inteligentné vozidlá bez vodiča – to sú len niektoré technologické prvky, o ktorých sa diskutuje stále viac. Lenže veci idú dopredu veľmi rýchlo a možno nastal čas dupnúť na brzdu a na chvíľu sa zamyslieť - skutočne chcú ľudia toto? 

GfK sa zameralo na tri oblasti - elektrifikáciu, konektivitu a autonómiu a rozhodlo sa podrobnejšie preskúmať tento vývoj, ktorý zásadne mení to, ako ľudia cestujú. Podľa Global GfK study 2017 – Znovu na cestách! je hlavným dôvodom na voľbu určitého spôsobu dopravy jeúsilie „byť nezávislý" (18%). Nasledujúca potreba „byť mobilný" (16%) a „šetriť náklady a čas" (15%). Mať vozidlo zostáva aj naďalej atraktívnou možnosťou, pretože uspokojuje väčšinu týchto potrieb. To sa odráža na skutočnosti, že 78% mileniálov a 68% spotrebiteľov nad 36 rokov hovorí o tom, že počas piatich rokov si kúpi automobil.

Mileniáli aj staršia generácia chce využiť širokú škálu rôznych spôsobov dopravy a uprednostňujú také možnosti, ktoré v danej situácii ponúkajú najlepšie osobné výhody. Prečo jazdiť autom? Nespoľahlivé cestovné poriadky... Prečo jazdiť vlakom? Dopravné zápchy... Zdá sa, že výrobcovia automobilov a iní mobilní poskytovatelia budú musieť prísť s vysoko kompatibilnou ponukou obsahujúcou najnovšie inovácie, ktoré zákazníkov automobilového priemyslu uspokoja.     

Aktuálne: Portál WiFi4EU spustený

Zóny bezplatného WiFi signálu v centrách komunitného života (námestia, parky, knižnice či múzeá) je cieľom európskej dotačnej schémy WiFi4EU. Prvá výzva na predloženie projektov bude vyhlásená 15. mája, mestá a obce sa ale môžu registrovať už teraz.

WiFi4EU v prvom kole ponúkne 15 miliónov eur na technické vybavenie verejného internetu (routre, antény a pod.) pre mestá a obce vo všetkých členských štátoch EÚ, v Nórsku a na Islande. V súlade s princípom geografickej vyváženosti je pre každú krajinu rezervovaný minimálny počet poukážok 15, žiadna krajina zároveň nesmie získať viac ako 8% všetkých prostriedkov. Na Slovensko tak príde najmenej 15 poukážok, každá v hodnote 15 tisíc eur.

S registráciou netreba váhať, pretože po vyhlásení výzvy nebude času nazvyš. Peniaze vo forme poukážok (voucherov) sa budú rozdeľovať podľa poradia, v akom budú prijaté, teda, kto prv príde, prvý berie. Neúspešní slovenskí žiadatelia však nemusia vešať hlavu, pretože pre nich sa pripravuje národné rozšírenie Wifi pre teba na rovnakom princípe.

Štúdiu uskutočniteľnosti projektu WiFi pre teba predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na verejné prerokovanie (tzv. public hearing) 19. marca. Financie naň budú vyčlenené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). V priebehu nasledujúcich 2 rokov budú vyhlásené aj ďalšie 4 výzvy z programu WiFi4EU, ktorého celková hodnota bude 120 miliónov eur.

streda 21. marca 2018

EU: Zmeny pre sociálnu ochranu

Európska komisia predstavila návrh odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby.  

Svet práce sa vyvíja a s prihliadnutím na nové životné štýly, podnikateľské postupy a digitalizáciu sa aj systémy sociálnej ochrany musia prispôsobovať novým skutočnostiam. Dnes má takmer 40% zamestnaných ľudí buď atypické zamestnanie – nepracujú na základe pracovnej zmluvy na plný pracovný čas uzatvorenej na neurčitý čas –alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. A nemajú vždy dobrý prístup k systémom sociálneho zabezpečenia, nemajú poistenie v nezamestnanosti ani prístup k dôchodkovým právam.

V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv je cieľom návrhu stanoviť smerovanie pre členské štáty v záujme podpory prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä tie osoby, na ktoré sa vzhľadom na ich postavenie v zamestnaní nevzťahujú dostatočne schémy sociálneho zabezpečenia. V odporúčaní sa stanovuje:
* Odstraňovanie medzier vo formálnom pokrytí tým, že sa zabezpečí, aby sa pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby mohli za porovnateľných podmienok zapojiť do príslušných systémov sociálneho zabezpečenia.
* Možnosť primeraného účinného pokrytia, aby si mohli vytvoriť a uplatňovať náležité nároky.
* Uľahčenie prevodu nárokov na sociálne zabezpečenie z jedného zamestnania do druhého.
* Poskytovanie transparentných informácií pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám o ich nárokoch na sociálne zabezpečenie a súvisiacich povinnostiach.

Komisia prezentovala aj svoje stanoviská v súvislosti s posilnením monitorovania vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv. 

e-Slovensko: Zmeny na stránke portálu

Z dôvodu zefektívnenia a zjednodušenia práce s portálom slovensko.sk bola upravená jeho úvodná stránka. 

Najvýraznejšou zmenou je vytvorenie tlačidla „Vybrané e-služby“. V tejto sekcii nájdete 10 vybraných elektronických služieb, ktoré súvisia s podnikaním, s držbou motorového vozidla, so sťahovaním či s osobnými údajmi a dokladmi. Uvedené elektronické služby boli vybrané nielen z dôvodu, že sa s nimi v praxi často stretávame, ale taktiež aj preto, že patria medzi najčastejšie vyhľadávané slovné spojenia na portáli.

Ďalej boli v bočnom paneli nahradené tlačidlá „Úradná tabuľa“, ktorú po novom nájdete v pätke portálu pod názvom „Elektronická úradná tabuľa“ a „Pomoc“, ktorá ostala už len na hornej lište portálu. Na ich miesto boli presunuté „Životné situácie“ a „Otázky a odpovede“, v ktorých môžete ľahko nájsť praktické prípady, ako postupovať aj odpovede na najčastejšie otázky ohľadom používania elektronických schránok. 

Veda: Príčina autoimunitných chorôb

V súčasnosti rozoznávame približne 100 autoimunitných chorôb, pri ktorých imunitný systém útočí na vlastné bunky. Vedci z Yale University zverejnili výsledky štúdie, ktorá identifikuje príčinu ich vzniku a predstavili tiež metódy, ako autoimunitné choroby liečiť. 

Na začiatku zápalového procesu stojí baktéria žijúca v čreve Enterococcus gallinarum, ktorá patrí do skupiny enterokokov schopných spôsobovať infekcie. Je však nebezpečná v tom, že dokáže vycestovať z čreva do pečene, sleziny alebo do lymfatických uzlín. Vedce pracovali s geneticky upravenými myšami náchylnými na autoimunitné choroby. Analyzovali u nich baktérie v čreve a identifikovali tie, ktoré spôsobujú zápal alebo sa podieľajú na vytváraní protilátok podnecujúcich autoimunitnú odpoveď. Vinníkom bola jednoznačne baktéria E. gallinarum. Výsledok potvrdili, keď porovnali pečeňové bunky zdravých ľudí s pečeňovými bunkami ľudí s autoimunitnou chorobou a v ich pečeni našli stopy nebezpečného enterokoka.

Vedci súčasne našli efektívne spôsoby na potlačenie autoimunitnej odpovede. Rast E. gallinarum dokážu ovplyvniť antibiotiká, ale aj vakcína. „Vakcína proti E. gallinarum predstavuje špecifický prístup, lebo očkovanie proti ostatným baktériám nie je prevenciou proti úmrtnosti alebo autoimunite“, zdôrazňuje Martin Kiegel. „Vakcína sa podáva injekčne do svalu, aby neovplyvnila iné baktérie žijúce v črevách. Liečba pomocou antibiotík a vakcinácia sa javia ako sľubné a mohli by zlepšiť životy pacientov s autoimunitnými chorobami.“ 

Autoimunitné choroby postihujú približne 5 až 7% populácie. Počet ľudí s autoimunitnými chorobami sa neustále zvyšuje. Za posledných desať rokov došlo najmä k nárastu reumatických, endokrinologických, gastrointestinálnych a neurologických autoimunitných chorôb. Najväčším skokanom je na základe tridsiatich štúdií práve celiakia, pričom najvyššie percentá novo diagnostikovaných pacientov dosiahli prosperujúce krajiny Kanada, Izrael, Holandsko, Dánsko, Veľká Británia, Španielsko, ale aj Česká republika. Medzi ďalšie autoimunitné choroby patrí aj cukrovka 1. typu, ktorej výskyt sa výrazne zvýšil najmä v Izraeli, v krajinách EÚ, Srbsku a v Kanade. Na vzostupe je aj zriedkavá choroba myasténia gravis, ktorá má neurologický základ a prejavuje sa svalovou slabosťou. Pacienti s touto diagnózou pribudli najmä v Dánsku, Taliansku, Nórsku a v Japonsku.

Radíme: Daňové priznanie bude možné podať na viacerých miestach

Finančná správa rozširuje kontaktné miesta, kde budú zamestnanci preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017.  

Daňové priznanie tak bude možné podať nielen priamo v daňových úradoch, ale aj v mestských úradoch, kultúrnych domoch, kine, klientskom centre či knižnici. Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 budú môcť daňovníci aj v ďalších vyše 40 miestach v obciach a mestách mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek. Štandardne najväčší nápor zažívajú daňové úrady v Bratislave a Košiciach. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta budú môcť podať daňové priznanie okrem DÚ Ševčenkova aj v DÚ Vladimíra Clementisa a VDS Radlinského ako aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici. V Košiciach zase budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania okrem dvoch daňových úradov aj v budove Magistrátu mesta Košice. Kompletný zoznam obcí a miest, na ktorých sa budú preberať daňové priznania mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek je na webe financnasprava.sk.

Súčasťou rozširovania možností na podanie daňových priznaní je aj projekt mobilných kancelárií. Tie  budú k dispozícii na parkovisku pri DÚ Bratislava na Ševčenkovej ulici. V prípade tzv. „drive-in“ podávania ide o to, že vozidlo finančnej správy, ktoré bude pristavené pri daňovom úrade, preberie od vodiča tlačivo, ten si vezme potvrdenie a bez toho, aby vystúpil, môže pokračovať v ceste.  

utorok 20. marca 2018

Aktuálne: Zaplať básňou!

Dúšok povzbudzujúcej kávy či čaju sa na Svetový deň poézie 21. marca premení na oslavu - aj v 19 kaviarňach na Slovensku môžeme za ne zaplatiť veršami. Na sociálnych sieťach ich môžete označiť #PayWithAPoem a #PoetryForChange. 

Do piateho ročníka podujatia sa zapoja tisícky kaviarní v 40 krajinách sveta, z toho aj 19 partnerských kaviarní Julius Meinl v 11 slovenských mestách. Na Slovensku sa v nich ročne naservíruje 15 miliónov šálok kávy alebo čaju, čo predstavuje 40 tisíc šálok denne. V celom svete sa denne vypije 5 miliónov šálok kávy alebo čaju Julius Meinl.

Ambasádorom medzinárodného podujatia sa tento rok stal britský hudobník JP Cooper. Z najinšpiratívnejších básní, ktorými návštevníci kaviarní na celom svete zaplatia svoj obľúbený nápoj, zloží pieseň. Autori môžu navyše vyhrať vstupenky na jeden z koncertov JP-ho Coopera. 

Svetový deň vody 2018: Príroda pre vodu

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva budú aj tento rok realizovať bezplatné rozbory vody zo studní pre verejnosť. 

Kvalita pitnej vody sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického. ÚVZ SR počas 21. marca 2018 (streda od 9:00-11:30) poskytne:
· orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (zo studní, nie z verejného vodovodu) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany; vodu je potrebné priniesť v množstve minimálne 0,2 litra vody v čistej, vypláchnutej fľaši (napr. z minerálky),
· odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako aj ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.
Poradenstvo a konzultácie budú záujemcom poskytnuté pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia osobne na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave alebo telefonicky: RNDr. Z. Valovičová, Mgr. D. Gubková - č. tel.: 02/49 284 383, Mgr. M. Jajcaj - č. tel.: 02/49 284 375.

Voda z verejných vodovodov je pod neustálou kontrolou jej dodávateľov aj orgánov verejného zdravotníctva, ktoré na overenie jej kvality vykonávajú vlastný monitoring. O kvalitu vody v studni sa naopak musí starať jej vlastník, preto sa odporúča nechať si skontrolovať vodu zo studne 1-2 x ročne, (napríklad na ÚVZ SR aj regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR). Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil aj publikáciu Zdravá pitná voda z vlastnej studne, ktorá je pomôckou pre majiteľov studní, ako udržiavať bezpečnú pitnú vodu z individuálneho vodného zdroja (studne). K dispozícii je aj on-line na webe ÚVZ SR. 

Upozorňujeme: Nebezpečný mixér

Internetový obchod sťahuje z predaja ručný mixér značky Scarlett typ SC-HM40S05 na základe nariadenia Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá produkt vyhodnotila ako nebezpečný. 

Hej.sk žiada všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti uvedený ručný mixér zakúpili, aby ho bezodkladne prestali používať a produkt vrátili späť do predajní Hejhouse (zoznam s adresami na hej.sk). Spotrebitelia, ktorí nemajú možnosť osobného vrátenia tovaru, môžu produkt zaslať na reklamačné oddelenie Hej.sk, a to na adresu Elektrosped, a.s., Prologis Park Senec – budova DC 10B, Diaľničná cesta č. 6, Senec 903 01.

O vrátenie tovaru žiada Hej.sk aj v prípade, že ručný mixér je funkčný. Kúpna cena vráteného výrobku Scarlett typ SC-HM40S05 bude zákazníkom v plnom rozsahu vrátená a rovnako im budú kompenzované aj náklady vynaložené na vrátenie produktu. Predaj tohto výrobku ukončili aj ďalší slovenskí predajcovia. 

Upozorňujeme: Nebezpečné výživové doplnky

Írsko prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) upozornilo na nebezpečné výrobky Falcon Labs. 

Food Safety Authority (FSA) v Írsku analyzovalo
viacero výrobkov značky Falcon Labs, pričom vo Falcon Labs OXYBURNPRO, Falcon Labs SEPERCLEN bol zistený zakázaný 1,3-dimethylamylamine (DMAA) a vo výrobku Falcon Labs SUPERDRIVE bol zistený rovnako nepovolený methasterone. FSA zároveň vyjadrilo pochybnosť o bezpečnosti výrobkov značky Falcon Labs a vo varovaní pre spotrebiteľov na svojej webovej stránke uvádza, že výrobky značky Falcon Labs môžu pre prítomnosť ilegálnych steroidov a stimulantov predstavovať vážne zdravotné riziko pre konzumentov.

1,3-DMAA je stimulant, ktorý môže spôsobiť akútne dočasné zvýšenie krvného tlaku, čo môže viesť k dýchavičnosti, napätiu na hrudi a riziku srdcového infarktu alebo cerebrálneho krvácania. Methasterone je anabolicko-androgénny steroid, ktorý sa spája s mnohými prípadmi poškodenia pečene.

Írsko o svojich zisteniach informovalo prostredníctvom systému AAC (systém administratívnej pomoci a spolupráce, Administrative Assistance and Cooperation System) všetky členské štáty EÚ. Na základe obdržanej informácie vykonal ÚVZ SR kontroly viacerých webových stránok.

pondelok 19. marca 2018

EU: Každá tretia žena od 15 rokov zažila násilie

Europoslanci vyzvali jedenásť členských štátov EÚ, ktoré dosiaľ neratifikovali Istanbulský dohovor, aby tak čo najskôr urobili. Medzi nimi je aj Slovensko! 

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy tiež ako Istanbulský dohovor, doteraz ratifikovalo iba sedemnásť členských štátov EÚ. Ide o Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Slovensko a desať ďalších členských štátov - Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo, dohovor dosiaľ neratifikovali.

Neochota niektorých krajín EÚ pristúpiť k ratifikácii dohovoru vyplýva podľa europoslancov z mylných predstáv a zavádzajúcich argumentov týkajúcich sa použitia slova rod (gender) v jeho texte. Európsku komisiu a Radu (ministrov) EÚ preto vyzvali na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by viedli k čo najskoršej ratifikácii dohovoru zostávajúcimi členskými štátmi. Časť poslancov je však presvedčená, že text dohovoru a jeho definícia rodu sú ovplyvnené ideologickými nánosmi, voči ktorým sa tvrdo ohradili. Únia podľa nich nemá v tejto veci právomoc a mala by rešpektovať vnútorné usporiadanie spoločnosti v každej krajine.

Podľa údajov Európskej komisie bola každá tretia žena od svojich 15 rokov v EÚ obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Viac ako polovica žien v EÚ zažila sexuálne obťažovanie a každá dvadsiata žena bola znásilnená. Istanbulský dohovor je najkomplexnejšou medzinárodnou dohodou v oblasti boja proti násiliu na ženách. Rada Európy ho prijala v roku 2011, do platnosti vstúpil v auguste 2014 a Európska únia ho podpísala v júni 2017.

SR: Zákon o praní špinavých peňazí

Od 15.3.2018 platí novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby pre vyše 500.000 firiem.  

Každá právnická osoba, nie iba povinné osoby, musí zapísať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Povinnosť je nevyhnutné splniť v prechodnom období do 31.12.2019. Okrem toho musí každá povinná osoba do 15.5.2018 písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii. Povinná osoba musí program aktualizovať vždy, ak dochádza k zmene predmetu činnosti povinnej osoby a pred začatím poskytovania nového produktu – ak toto môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu. A kto je povinná osoba? Podľa Mgr. Sylvie Szabó sa je to napríklad aj podnikateľ, ktorý vykonáva obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000 eur bez ohľadu na to, či je vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré môžu byť prepojené.

Za všeobecné porušenie zákona je možné uložiť pokutu až do výšky 200.000 eur a pri závažných porušeniach je výška pokuty až do 1.000.000 eur, pre banky a finančné inštitúcie až do výšky 5.000.000 eur. Firmy môžu byť potrestané aj zverejnením rozhodnutia o uložení sankcie na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky počas piatich rokov. Podľa informácií poskytnutých subjektmi, ktoré vedú príslušné registre a zoznamy, bolo identifikovaných približne 548.000 povinných osôb. Tento počet je však niekoľkonásobne vyšší, keďže niektoré subjekty môžu byť zaradené medzi povinné osoby na základe viacerých predmetov činnosti.

Spolu so zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán. „Myslím, že dôvodom je aj nárast neobvyklých obchodných operácií súvisiacich so schránkovými spoločnosťami (napr. PANAMA Papers), zvyšovanie zapájania bielych koní pri karuselových podvodov na DPH, 100% nárast phishingu, významný nárast vkladov na účty právnických osôb so sídlom v daňových rajoch, ktoré sú vedené v slovenských bankách, vykonaných čínskymi občanmi žijúcimi v Maďarsku, zneužitie ukradnutej identity (aj korporátnej), zvýšený nárast podvodných konaní, narušenia bezpečnosti sietí, kybernetická trestná činnosť a mnohé iné aktivity“, dodáva JUDr. Lucie Schweizer. 

e-Government: slovensko.sk bude inovované

Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk čakajú zmeny. Mali by sa prejaviť v projekte Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy. 

Podľa Národnej agentúry pre sieťové pre sieťové a elektronické služby (NASES) pribudnú napríklad inteligentné elektronické formuláre aplikujúce princíp tzv. jedenkrát a dosť, podpora pre využívanie otvorených dát či zvýšenie používateľského zážitku pri komunikácii zavedením intuitívneho vyhľadávania a navigácie.

V uplynulom týždni sa stretli realizátori s odbornou verejnosťou a zástupcami tretieho sektora, aby prerokovali výsledný stav štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorý má zmeniť portál a prispieť k jeho modernizácii.

EU: Viac ako 30 miliónov detí dostáva mlieko, ovocie a zeleninu

V školskom roku 2016/2017 sa vyše 12,2 milióna detí v 79.000 školách zapojilo do programu Európskej únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách a približne 18 miliónov detí do programu na podporu konzumácie mlieka v školách. Predstavuje to viac ako 74.000 ton ovocia a zeleniny a viac ako 285.000 ton mliečnych výrobkov rozdelených najmä medzi deťmi vo veku od 6 do 10 rokov. 

Program tak podporuje zdravé stravovacie návyky u detí a zahŕňa aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť, ako sa vyrábajú potraviny. V rámci tohto programu EÚ sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Nedávno boli odsúhlasené rozpočtové prostriedky pre všetkých 28 členských štátov zapojených do programu v školskom roku 2018/2019 a očakáva sa, že Európska komisia ich schváli do konca marca. Slovenským školám bolo pridelených 2.113.724 EUR na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a 990.350 EUR na podporu konzumácie mlieka.

V školskom roku 2016/2017 boli najviac distribuované jablká spolu s hruškami, slivkami, broskyňami, nektárinkami, pomarančmi, jahodami a banánmi. Medzi najobľúbenejšími druhmi zeleniny bola mrkva, rajčiny a paprika. Vzdelávacie opatrenia zahŕňali návštevy poľnohospodárskych podnikov, školské záhrady, hodiny a/alebo súťaže varenia, lekcie s odborníkmi na výživu, hry atď.
V rámci programu na podporu konzumácie mlieka boli najobľúbenejšími kategóriami produktov mlieko, ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky, napríklad jogurty. Vo veľkej miere sa distribuovali aj syry.

Prostriedky pridelené z rozpočtu EÚ členskému štátu vychádzajú z počtu žiakov v krajine a pokiaľ ide o mlieko z čerpania prostriedkov z predchádzajúceho programu. Vnútroštátne orgány môžu presunúť časť (20% – 25%) vyčleneného rozpočtu z jedného odvetvia do druhého. Môžu využiť aj viac prostriedkov, ak si iné členské štáty odmietnu prevziať celý príspevok. Okrem toho môžu  rozhodnúť o presnom spôsobe vykonávania programu (ktoré tematické vzdelávacie opatrenia využijú, alebo ktoré iné poľnohospodárske produkty budú školopovinné deti dostávať) a navýšiť tiež pomoc EÚ formou vnútroštátnej pomoci. Môžu tak podporiť nákup miestnych, regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.