štvrtok 30. apríla 2020

Radíme: Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) upravuje zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Na Slovensku pôsobí viacero komerčných poskytovateľov KEP, najpoužívanejší je však KEP v elektronickom občianskom preukaze.

KEP sa vyhotovuje v dvoch verziách „kľúčov“ – súkromného, ktorý sa nachádza iba v pamäti jedného, konkrétneho občianskeho preukazu a nie je možné ho odtiaľ exportovať a verejný, ktorý sa pripája k podpísanému dokumentu a umožňuje príjemcovi overiť správnosť elektronického podpisu vyhotoveného prostredníctvom súkromného kľúča. Prostredníctvom týchto kľúčov a sady programov je možné podpísať takmer každý elektronický dokument jedinečným podpisom, resp. identifikovať osobu a čas podpisu tohto dokumentu.

Ako elektronický dokument podpísať s KEP
  • Ak máte elektronický občiansky preukaz, ale pri jeho prevzatí ste si neaktivovali kvalifikované certifikáty, nie je už nevyhnutná osobná návšteva polície. Súčasná verzia programu eID klient automaticky zistí stav certifikátov umiestnených na občianskom preukaze a umožňuje ich aktiváciu aj na diaľku. 
  • Ak už máme certifikáty aktivované, môžeme využiť služby súkromných poskytovateľov alebo ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk.
  • Po prihlásení sa na Slovensko.sk si najskôr v sekcii „Na stiahnutie“ vyberte a nainštalujte predvolený súbor programov na prácu s portálom.
  • Následne zvoľte zaslanie cez „Všeobecná agenda“ a vyberte si akéhokoľvek adresáta (v tomto prípade využijeme iba na podpis dokumentu a nie aj jeho zaslanie), kliknete na „Prejsť na službu“. Po otvorení okna správy prejdite na záver stránky a Vami zvolený PDF dokument nahrajte ako prílohu. Tento sa následne objaví ako príloha a súčasne sa Vám sprístupní možnosť tento dokument podpísať KEP.
  • Program D.Signer automaticky zobrazí dostupné certifikáty – na Vašom občianskom preukaze sa nachádza SK QC (kvalifikovaný certifikát). Po jeho výbere zadáte Vami zvolený unikátny KEP PIN, a to je všetko. Elektronický dokument ste práve podpísali kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
  • Ak ho ihneď nechcete poslať priamo zvolenému adresátovi, kliknete na vpravo sa nachádzajúce tri bodky a vyberte možnosť „stiahnuť“ (.asice) dokument. S takto podpísaným dokumentom viete ďalej pracovať ako s bežným súborom a poslať ho napr. obchodnému partnerovi emailom. (Otvoriť ho a overiť platnosť podpisu je možné prostredníctvom programu D.Viewer, ktorý sa nachádza v súbore programov „Na stiahnutie“). 
  • Advokátska kancelária Havel&Partners na záver radí, že ak robia právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine (ak osobitný predpis pri niektorých úkonoch neustanovuje inak). Vyššie uvedeným spôsobom je možné na už podpísané dokumenty pridať ďalšie KEP a nie je tak problém opatriť elektronický dokument podpismi viacerých osôb.

EU: Opatrenia v bankovníctve

Európska komisia prijala balík opatrení v oblasti bankovníctva, aby uľahčila poskytovanie úverov domácnostiam aj podnikom v celej Európskej únii. Obsahuje výkladové oznámenie o účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ, ako aj cielené zmeny bankových pravidiel EÚ s rýchlym efektom.

Európska komisia navrhla niekoľko cielených zmien bankových prudenciálnych pravidiel EÚ s rýchlym efektom (nariadenie o kapitálových požiadavkách) v záujme maximalizovania schopnosti bánk poskytovať úvery a absorbovať straty súvisiace s koronavírusom. Komisia navrhuje prijať výnimočné dočasné opatrenia na zmiernenie bezprostredného dosahu vývoja súvisiaceho s koronavírusom, a to úpravou harmonogramu uplatňovania medzinárodných účtovných štandardov na kapitál bánk, zvýhodňovaním verejných záruk poskytnutých počas tejto krízy, odložením dátumu uplatňovania vankúša ukazovateľa finančnej páky a úpravou spôsobu vylúčenia určitých expozícií z výpočtu ukazovateľa finančnej páky. Komisia takisto navrhuje začať skôr s uplatňovaním viacerých dohodnutých opatrení, ktoré podnietia banky k financovaniu zamestnancov, malých  stredne veľkých spoločností a projektov v oblasti infraštruktúry.

Oznámenie potvrdzuje nedávne vyhlásenia týkajúce sa využívania flexibility v účtovných a prudenciálnych pravidlách, ktoré vydal Bazilejský výbor pre bankový dohľad, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európska centrálna banka. Komisia nabáda banky a orgány dohľadu, aby využívali flexibilitu v účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ. V oznámení sa napríklad potvrdzuje – a oceňuje – flexibilita pravidiel EÚ, pokiaľ ide o verejné a súkromné moratóriá na splátky úverov (usmernenia EBA z 2. apríla). V oznámení sa takisto zdôrazňujú oblasti, v ktorých sa banky vyzývajú, aby konali zodpovedne, napríklad tým, že upustia od vyplácania dividend akcionárom, alebo že prijmú konzervatívny prístup k vyplácaniu pohyblivej zložky odmeňovania. Oznámenie takisto upozorňuje na to, ako môžu banky pomáhať podnikom a občanom prostredníctvom digitálnych služieb vrátane bezkontaktných a digitálnych platieb.

On-line: Meet zadarmo

Google sprístupní od mája t. r. pre všetkých zadarmo svoju prémiovú komunikačnú platformu Meet. V rámci bezplatnej verzie budú videohovory obmedzené na 60 minút, do 30. septembra 2020 bude maximálna doba jedného stretnutia pre jednotlivé účty 24 hodín.

Služba zahŕňa rôzne funkcie, napríklad kontrolu zabezpečenia, navýšenie kapacity stretnutí – do 100 účastníkov videokonferencií pre individuálne účty a do 250 účastníkov v prípade firemného alebo školského účtu, zdieľanie obrazovky vo vysokej kvalite, titulky alebo možnosť vlastného rozloženia na základe preferencií. K stretnutiam sa nemožno prihlásiť z anonymných účtov. Služba tiež využíva pokročilé šifrovanie dát počas prenosu a ich uloženie v zašifrovanej forme na zabezpečené úložisko Disk Google či možnosť spustenia služby vo webových prehliadačoch bez nutnosti inštalácie pluginov.

Google sprístupní Meet na webstránke meet.google.com a prostredníctvom mobilných aplikácií pre iOS alebo Android. Z bezpečnostných dôvodov ju bude sprístupňovať postupne v priebehu najbližších týždňov. Ak sa používateľovi nepodarí spustiť službu hneď, bude sa môcť zaregistrovať na špeciálnej stránke a potom dostane upozornenie na dostupnosť. Do Meet sa bude môcť prihlásiť každý, kto má emailovú adresu a vytvorený účet Google.

streda 29. apríla 2020

Radíme: Digitálne právne úkony

Uzatvoriť zmluvu či realizovať iné právne úkony je možné aj z pohodlia home officu, v ktorúkoľvek hodinu a prakticky zadarmo.

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS  upozornila na judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (4Asan/3/2016): za písomnosť sa považuje aj zaslanie emailu, SMS alebo faxu, pričom základnou podmienkou je, aby došlo k zachyteniu textu právneho úkonu na hmotnom podklade, z ktorého je možné identifikovať obsah právneho úkonu a osobu, ktorá tento právny úkon urobila (išlo o uloženie sms správy do pamäti telefónu). Najvyšší súd Slovenskej republiky (2Sžo/505/2009) extenzívne rozšíril výklad pojmu elektronický podpis aj na „obyčajný elektronický podpis“, teda aj na také jeho formy, ktoré zákon nedefinuje, ako napr. jednoduché uvedenie mena a priezviska odosielateľa na záver emailovej komunikácie, alebo podpisový vzor, ktorý sa automaticky pripojí k odosielanej emailovej správe, alebo akékoľvek iné znaky a označenia, ktoré zmluvné alebo iné strany považujú za identifikačný kód, v súlade s ktorým sú schopné identifikovať odosielateľa. Predmetné druhy elektronických podpisov je nevyhnutné považovať za elektronický podpis v zmysle významu tohto pojmu.

Občiansky zákonník pripúšťa možnosť realizovať právny úkon elektronickými prostriedkami, čím zrovnoprávňuje písomnosti urobené na papierovom nosiči a písomnosti urobené elektronicky na technickom nosiči. Ak sa strany čo aj len konkludentne dohodnú na používaní elektronických prostriedkov na vzájomnú komunikáciu, tak medzi posudzovaním písomností (dátových správ) a písomností na papierovom nosiči nie je rozdiel. 

Ak však nechcete, aby sa otázkou platnosti Vami realizovaného elektronického právneho úkonu musel zaoberať v súdnom konaní až najvyšší súd, máte možnosť svoj elektronický dokument podpísať tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V takom prípade je písomná forma právneho úkonu zachovaná vždy, čo explicitne vyplýva priamo z občianskeho zákonníka. Výhodou KEP je aj skutočnosť, že na ním podpísané elektronické dokumenty sa už nevyžaduje dodatočné osvedčenie pravosti podpisu. Všetky dokumenty tak podpisujete „so silou“ notársky overeného podpisu.

COVID-19: Prenos bankovkami

Zvýšené riziko prenosu nového koronavírusu prostredníctvom bankoviek podľa Európskej centrálnej banky (ECB) neexistuje.

Výsledky testov laboratórií spolupracujúcich s ECB ukázali, že na iných povrchoch, napríklad na plaste, prežije v prvých hodinách 10 až 100-krát viac vírusov ako na eurobankovkách. Uviedol to člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta v článku, ktorý zverejnilo viacero európskych novín. Podľa iných analýz pórovité povrchy bankoviek z bavlny prenášajú  koronavírus horšie než hladké povrchy, napríklad u plastov. Bankovky  by tak nemali predstavovať zvýšené riziko infekcie. K podobným záverom dospela aj nemecká centrálna banka Bundesbank.

Podľa F. Panettu dopyt po hotovosti na začiatku koronakrízy výrazne stúpol. Týždenný objem bankoviek, ktoré sa dodatočne dostali do obehu, sa v polovici marca prudko zvýšil a dosiahol takmer historické maximum 19 miliárd eur. V apríli dopyt po bankovkách a minciach klesol. V mnohých krajinách je aktuálne nižší, než je bežné. Ľudia v čase krízy hromadia hotovosť. Ide o trend, ktorý sme mohli pozorovať aj počas finančnej krízy. ECB sa zároveň stará aj o to, aby fungovali bezpečné on-line platobné služby.

Upozorňujeme: Nebezpečné výživové doplnky

Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na nové zdravie ohrozujúce výrobky. Predávajú sa aj v slovenských internetových obchodoch!

Z Belgická bolo  zaslané oznámenie systému Food Fraud o nepovolenej látke sildenafil vo falšovanom výživovom doplnku VigRX Plus, 60 tabliet, krajina pôvodu: USA (originálny výrobok má okrúhlu značku na obale v pravom dolnom rohu, čo je opatrenie práve proti falšovaniu - obsahuje jedinečný číselný kód). Sildenafil v potravinách nie je povolený, môže byť len súčasťou liekov.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v ČR  zistila dve nevyhovujúce šarže EXP: 21.02.2020 (batch): 07651 a EXP: 21.02.2020, (batch): 07557 výživového doplnku SPARTAN značky WARRIOR LABS, 90 caps z USA. Laboratórna analýza preukázala vo výrobkoch anabolické steroidy a ďalšie nepovolené látky, ako napr.: androstandion, boldenon, testosteron, l-dehydroandrostenedion, chlordehydromethyltestosteron a clostebol. Nepovolené steroidné látky s anabolickým účinkom spôsobujú viaceré vedľajšie škodlivé účinky na zdravie a preto sa nesmú pridávať do výživových doplnkov (ani žiadnych iných potravín).

utorok 28. apríla 2020

Novinka: Chatbot Groš

Národná banka Slovenska (NBS) na svojom webe informuje o zavedení chatbota na zodpovedanie otázok aj poskytnutie užitočných informácií a rád. Chatbotovský plugin Facebook-Messengera bude fungovať permanentne počas 24 hodín aj na webstránke NBS. Pomenovaný je podľa najstaršej mince Groš z mincovne v Kremnici.

Záujemcovia si budú môcť otázky a odpovede vyklikať pomocou chatovacích „okienok". Chatbot  im bude klásť doplňujúce otázky a ak majú špecifickejšiu otázku, v konečnej fáze ich presmeruje na špeciálny e-mail a zodpovie ju expert NBS. 

Chatboty sú živý systém, potrebujú neustále úpravy a aktualizácie. NBS ho bude preto postupne dolaďovať a rozširovať aj o ďalšie témy a okruhy. V ďalšej fáze priblíži témy finančnej gramotnosti, zároveň si spotrebitelia budú môcť veľmi ľahko zistiť, či subjekt, ktorému budú chcieť zveriť svoje peniaze napríklad na investovanie, je dohliadaný NBS a či nejde o podvod.

COVID-19:. Globálna reakcia

WHO a počiatočná skupina globálnych aktérov v oblasti zdravia spustili 24. apríla t. r.  globálnu spoluprácu v záujme urýchleného rozvoja a vytvárania nových základných zdravotníckych technológií v súvislosti s COVID-19 a spravodlivého globálneho prístupu k nim. 

Členmi skupiny sú nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (BMGF), Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI), GAVI – Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu, Globálny fond, UNITAID, nadácia Wellcome Trust a Svetová banka. Spolu sa zaviazali k naplneniu spoločného cieľa, ktorým je spravodlivý globálny prístup k inovačným nástrojom na boj proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých. S cieľom získať finančné prostriedky na podporu tohto úsilia Európska únia a jej partneri usporiadajú celosvetový darcovský maratón. Krajiny a organizácie z celého sveta sa vyzývajú, aby darovali prostriedky a pomohli dosiahnuť prvotnú cieľovú sumu 7,5 miliardy eur.

Európska komisia bude od 4. mája registrovať záväzky krajín a nadácií. V tento deň tiež oznámi ďalšie etapy globálnej kampane, ktorej cieľom bude priebežne dopĺňať dostupné finančné prostriedky. Zozbierané finančné prostriedky sa pridelia do troch oblastí: na vývoj diagnostických postupov, liečebných postupov a vakcín.

Zostávajúci čas do spustenia maratónu sa začal odpočítavať v prvý deň Svetového imunizačného týždňa 2020, ktorý usporadúva Organizácia Spojených národov. Témou tohto roka je #VaccinesWork for All a kampaň sa bude zameriavať na to, ako vakcíny, ako aj ľudia, ktorí ich vyvíjajú, dodávajú a prijímajú, prispievajú k ochrane zdravia všetkých po celom svete.

Upozorňujeme: Ochranné pomôcky cez internet

Úrad priemyselného vlastníctva SR varuje pred nákupom ochranných prostriedkov z internetu. Falšovaný tovar nespĺňa prísne kvalitatívne požiadavky kladené certifikačnými orgánmi Európskej únie a neposkytuje potrebnú mieru ochrany. 

Ide najmä o on-line nákupy rúšok, respirátorov, testov na zistenie prítomnosti nového koronavírusu v tele, latexových rukavíc, dezinfekčných gélov na báze alkoholu, mydiel, ale tiež farmaceutických výrobkov, antivirotík, antimalarík, vitamínov a doplnkov výživy. 
Predmetom falšovania sa stávajú aj samotné certifikáty osvedčujúce účinnosť či neškodnosť daných výrobkov. 

Upozornenie o zvýšenej kriminalite vydal aj európsky policajný úrad Europol, ktorý registruje nárast podvodov, krádeží a falšovania. Napríklad v apríli t.r. bola na základe spolupráce bezpečnostných agentúr odhalená sieť predajcov falošných tvárových masiek v hodnote 15 miliónov eur, ktoré objednávali zdravotnícke zariadenia. 
 
Väčšina falšovaných výrobkov aj v tomto prípade pochádza z Číny a Indie, ale už neplatí, že takýto tovar prezradí iba podozrivo nízka cena. Spotrebiteľ by mal preto využívať len osvedčené internetové obchody, prípadne kamenné predajne.

pondelok 27. apríla 2020

Výzva: Prístup k pitnej vode

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo ďalšiu výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Na výzvu je zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019 a ich územie, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Súčasťou novej výzvy je inštitút zásobníka projektov, ktoré budú pozitívne vyhodnotené. Sprostredkovateľský orgán tak bude môcť po uvoľnení finančných prostriedkov a na základe schválenia navýšenia alokácie na výzvu, schváliť projekty, ktoré budú neschválené z dôvodu chýbajúcej alokácie. Oprávnenými výdavkami budú výdavky na podporu výstavby a rozšírenie miestnych vodovodov, potrubných rozvodov pitnej vody, ako aj budovanie výdajných miest a výdajných stojanov, budovanie vodných zdrojov a realizácia úpravní povrchovej vody. Oprávnené obce a mestá sa na projekte budú podieľať 5-percentnou spoluúčasťou.

Vzhľadom na to, že prístup k pitnej vode chýba v niektorých prípadoch aj v častiach obcí s nerómskou populáciou, je žiadúce predchádzať exklúzií medzi MRK a nerómskou populáciou v rámci podpory intervencií zameraných na prístup k pitnej vode. Z tohto dôvodu je umožnené popri investíciách do zlepšenia prístupu k pitnej vode pre MRK podporiť pomerne aj investície v častiach obce, ktoré neobýva MRK.

Bližšie informácie môžete získať na telefónnych číslach 02/509 45 112, 116, 110, cez emailovú adresu metodika.imrk@minv.sk, respektíve prostredníctvom informačno-poradenských centier v jednotlivých krajoch SR.

Upozorňujeme: Malvér aj za menami dídžejov

Hudobné podujatia Coachella, Ultra, SXSW, Glastonbury či Time Warp boli zrušené alebo posunuté na neskorší termín. Viacerí populárni umelci sa tak presunuli do on-line priestoru s využitím streamingových služieb ako Facebook Live, YouTube či Twitch. Používatelia by však mali byť ostražití aj pri sťahovaní hudby. 

Analýza prvej stovky dídžejov podľa magazínu DJ Mag expertami spoločnosti Kaspersky ukázala, že kyberzločinci na šírenie škodlivých súborov najčastejšie používajú mená dídžejov Davida Guettu, Alana Walkera, DJ Snaka, Calvina Harrisa a Martina Garrixa. Dôvod je prostý, snažia sa profitovať zo záujmu fanúšikov elektronickej hudby. Tieto súbory obsahovali viaceré hrozby, vrátane advéru a škodlivých trójskych koní, ktoré sa využívajú na ničenie, blokovanie, úpravu alebo kopírovanie údajov, či narušenie výkonu počítačov alebo sietí. Popularita mena Davida Guettu je celkom jasná – už trinásty rok po sebe patrí podľa magazínu DJ Mag medzi desiatku najslávnejších dídžejov. Spolupráca so známymi umelcami ako Kid Cudi či Nicki Minaj ho ešte viac spopularizovala.

Odporúčania expertov, aby ste aj pri počúvaní svojich obľúbených elektronických interpretov zostali v bezpečí:
  • Dôsledne a radšej dvakrát skontrolujte najnovšie vydanú hudbu svojich obľúbených interpretov, venujte pozornosť názvom skladieb a mixov. Ak sa vám zdá názov súboru podozrivý, alebo ste o tejto skladbe nikdy nepočuli, nesťahujte ju.
  • Pokúste sa sťahovať hudbu z dôveryhodných zdrojov určených na offline počúvanie, ako napríklad Spotify alebo Audiomack.
  • Na zabezpečenie komplexnej ochrany pred množstvom rôznych hrozieb použite spoľahlivé bezpečnostné riešenie.

Aktuálne: Zmenené otváracie hodiny - aktualizácia

Otváracie hodiny v obchodoch na Slovenskú vyhradené pre nákupy seniorov platia v pracovných dňoch od 9. do 11. hodiny. Plánujú sa pre nich aj stravné poukážky.

Upravený čas výlučne pre nákupy seniorov bude záväzný pre všetky prevádzky, nielen pre potraviny, drogérie a lekárne. Oznámil to predseda vlády SR, ktorý zároveň dôrazne vyzval dôchodcov, aby v záujme ochrany svojho vlastného zdravia a života využívali iba čas v pracovné dni od 9.00 do 11.00 hod. Najnovšie si však seniori nad 65 rokov, najmä s ohľadom na pracujúcich dôchodcov, môžu nakúpiť aj počas ostatných otváracích hodín.

Premiér Igor Matovič oznámil aj plán špeciálnych stravných poukážok pre seniorov, za ktoré by si mohli objednať obedy v reštauráciách. Vozili by im ich taxikári, ktorí majú t. č. zákaz prevádzky. Zámerom je prestať preplácať časť nákladov na zamestnancov reštaurácií ako aj stratu taxikárom.