piatok 15. novembra 2019

Aktuálne: Svetový deň predčasne narodených detí

Aj tento rok nasvietenie dominánt purpurovou farbou pripomenie Svetový deň predčasne narodených detí. Úplne najmenším a najkrehkejším predčasne narodeným deťom, ktoré si častokrát nesú do života vážne dôsledky svojho skorého príchodu na tento svet, patrí 17. november.

Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a ich prognózy do budúcnosti bývajú nejasné. Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, pričom každé 11. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotenstva. „Štandardné“ tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasniatok vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov a v celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o takmer tretinu.

Starostlivosť o predčasne narodené deti je nesmierne náročná. Občianske združenie Malíček už osem rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku, svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problematike predčasne narodených detí a poskytuje cenné a hlavne praktické informácie. Zároveň spolupracuje s medzinárodnou organizáciou EFCNI (Európska nadácia pre zdravie novorodencov), ktorá sa zameriava na tvorbu štandardov zdravotnej starostlivosti o nezrelých novorodencov.

EU: Nové označovanie pneumatík

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu o označovaní európskych pneumatík. Nové pravidlá zlepšujú a posilňujú označovanie pneumatík v Európskej únii (EÚ) a umožňujú  európskym spotrebiteľom robiť lepšie rozhodnutia a prinášať úspory energie, ktoré sú rovnocenné s každoročným odstraňovaním 4 miliónov automobilov z ciest v EÚ.

Medzi rokmi 2014 a 2017 sa spotreba energie v cestnej doprave zvýšila o 5,6%, čím sa zvýšili emisie skleníkových plynov z odvetvia dopravy. Pretože valivý odpor pneumatík predstavuje 20 až 30% spotreby paliva vozidla, je nevyhnutné tento odpor znížiť, aby sa zvýšila palivová účinnosť a znížili emisie. Európska komisia navrhla nové nariadenie o označovaní pneumatík 17. mája 2018 ako súčasť balíka čistej mobility. Vďaka novým pravidlám sa štítky pneumatík stanú viditeľnejšími, budúcnejšími a presnejšími. Zlepšujú presadzovanie a dohľad nad trhom a aktualizujú stupnice štítkov s cieľom optimalizovať informácie na štítkoch. Nový modernejší dizajn bude v súlade s dizajnom známeho energetického štítku EÚ pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnej veľkosti a piktogramov, ktoré sú spotrebiteľom dobre známe.

Po dosiahnutej politickej dohode bude musieť znenie smernice formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Po schválení oboma spoluzákonodarcami v nasledujúcich mesiacoch bude aktualizované nariadenie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení. Nové nariadenie sa začne uplatňovať 1. mája 2021.


SR: Deň bez dlhov

Každoročný Deň bez dlhov sa toho roku opäť koná v Českej republike a na Slovensku 15. novembra. Organizátor, spoločnosť KRUK opäť nadviazala spoluprácu so starostami piatich slovenských obcí s vysokým počtom zadlžených obyvateľov. Z pravidelných analýz spoločnosti vyplýva, že priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov je 860 eur, zatiaľ čo v roku 2017 dosahovala úroveň 800 eur.

V obciach Prešovského, Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja sa vo štvrtok 14. novembra a v stredu 20. a 27. novembra otvoria kontaktné miesta, na ktorých sa občania, ktorí majú problémy so splácaním dlhov, môžu zdarma poradiť s odborníkmi o tom, ako majú riešiť svoju zložitú finančnú situáciu. V Košiciach a Prešove sa tiež uskutoční prednáška pre verejnosť na tému, ako dostať pod kontrolu svoje financie. Všetky informácie sú k dispozícii na stránkach nasedlhy.sk. Poradenské služby možno využiť aj na bezplatnej telefónnej linke 0800 223 322.

Medzinárodný Deň bez dlhov začala spoločnosť KRUK organizovať už pred jedenástimi rokmi v Poľsku. Postupne sa rozšíril do Rumunska, Českej republiky a na Slovensko. Na Slovensku sa Deň bez dlhov koná už siedmykrát. „Na kontaktných miestach v Košiciach, Prešove, Rimavskej Sobote, Hodejove a Nových Zámkoch budú pripravení odborníci, ktorí zhodnotia finančnú situáciu zadlžených osôb s ohľadom na ich príjmy a záväzky, ktoré musia splácať. Výsledkom bude konkrétny plán, ako postupovať krok za krokom, kde obmedziť náklady, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. Základom je ale vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti. Kontaktné miesta navštevujú nielen tí, ktorí majú problémy s dlhmi, ale napríklad aj matky – samoživiteľky, ktoré vo svojom rozpočte bojujú o každú korunu. Často radíme aj osobám v dôchodkovom veku. Výnimkou nie sú ani klienti s vysokými dlhmi a exekúciami alebo ľudia, ktorí si požičali peniaze pre niekoho iného a ten prestal svoje záväzky splácať“, upresnila Jaroslava Palendalová. 

Naďalej platí, že častejšie a viac si požičiavajú muži (56 % dlžníkov s priemerným dlhom viac ako 950 eur), zatiaľ čo Slovenky v priemere dlžia necelých 760 eur. Najviac dlžníkov (21 % z celého Slovenska s priemerným dlhom necelých 730 eur) pochádza z Banskobystrického kraja, kde si zároveň ľudia požičiavajú najmenšie sumy, nasleduje Nitriansky kraj (18 % dlžníkov, priemerný dlh 830 eur) a Košický kraj (14 % dlžníkov, priemerný dlh 830 eur). V priemere najvyššie záväzky majú dlžníci z Bratislavy (1 130 eur), ktorí tvoria 8 % všetkých slovenských dlžníkov.

štvrtok 14. novembra 2019

Trend: Príjem a bohatstvo nie sú hnacou silou prosperity na trhoch s vysokým rastom

Štúdia o vzťahu medzi finančnými službami a prosperitou na trhoch s vysokým rastom po celom svete odhalila, že definícia prosperity ľudí je viac spojená s finančnou bezpečnosťou a pokojom mysle než sa súčasným príjmom a bohatstvom.

Podľa výskumy PayU tri štvrtiny ľudí na trhoch s vysokým rastom neidentifikujú bohatstvo a príjem ako hnací faktor prosperity. V skutočnosti tri štvrtiny ľudí s podpriemerným príjmom vo svojej krajine uvádzajú, že sa sa považujú za prosperujúce osoby. Namiesto toho sú hlavné hybné sily prosperity spokojné so spokojným životom, dobrým zdravím pre priateľov a rodinu, dobrú a stabilnú prácou a dostatočnými úsporami do budúcnosti. Iba štvrtina ľudí na trhoch s vysokým rastom považuje bohatstvo za hlavný faktor prosperity, pričom na Strednom východe a v Afrike je to 36 % a v Južnej Amerike naopak len 9 %. Zdravie však zjednotilo všetky regióny s vysokým rastom, najviac ho radí medzi hlavné faktory prosperity ľudia v Ázii, Latinskej Amerike, Afrike a východnej Európe.

Barometer finančné prosperity PayU: Vnímanie prosperity na trhoch s vysokým rastom ukázal, že kľúčom k prosperite ľudí je prístup k finančným službám. Štúdia medzi viac ako 10.000 spotrebiteľmi odhalila, že šesť z desiatich ľudí verí, že finančné služby im pomohli stať sa prosperujúcimi osobami. Deväť z desiatich ľudí dokázalo priamo rozpoznať výhody finančných služieb, počnúc vkladom peňazí a prevodom peňazí až po úsporu a rast svojich peňazí. Podľa štúdie je pre ľudí ľahšie identifikovať emočné výhody finančných služieb než praktické výhody. Napríklad 99,5 % ľudí bolo schopné rozpoznať emocionálne výhody úspory peňazí, ako je pokoj mysle, v porovnaní s 97,9 %, ktorí mohli vidieť praktický prínos, ako napríklad schopnosť plánovať do budúcnosti.

Hoci deväť z desiatich ľudí uvádza, že majú prístup k aspoň jednej finančnej službe, tri štvrtiny ľudí si myslí, že by ich vláda mala robiť viac pre zlepšenie prístupu k finančným službám. V regiónoch, ktoré vykazujú najvyšší prístup k jednej alebo viacerých finančným službám, konkrétne v Ázii a na Strednom východe / v Afrike, ľudia v skutočnosti prejavili vyšší preferencie, aby ich vláda urobila viac.

Aby bolo možné odhaliť súvislosť medzi vnímaním prosperity a prístupom k finančným službám na trhoch s vysokým rastom na celom svete, bol prieskum realizovaný s viac než 10.500 dospelými respondentmi z 18 krajín v Afrike, Ázii, Európe, Južnej Amerike a na Strednom východe, s rovnomerným rozdelením podľa pohlavia a veku. Konkrétne prieskum prebiehal v týchto krajinách: Keňa, Nigéria, Juhoafrická republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Turecko, Izrael, Indonézia, Vietnam, Brazília, Argentína, Kolumbia, Čile, severnej Indie (Nové Dillí), západnej Indie (Bombaj), východnej Indie (Kalkata) a južnej Indie (Bengaluru).

Aktuálne: Svetový deň diabetu 2019

Podľa Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) sa odhaduje, že diabetom trpí až 450 miliónov ľudí a toto ochorenie je zodpovedné za 12 % celosvetových výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Predpokladá sa, že do roku 2045 vzrastie tento počet na 629 miliónov. Heslom tohtoročnej kampane je Diabetes: chráňte svoju rodinu.

November je už každoročne mesiacom, kedy Medzinárodná federácia diabetu (IDF) a jej partneri upriamujú pozornosť verejnosti na hroziace nebezpečenstvo diabetu, ktorý predstavuje vážny problém pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prudký nárast prípadov diabetu bol zaznamenaný vo všetkých častiach sveta. Odhaduje sa, že diabetom trpí až 450 miliónov ľudí a toto ochorenie je zodpovedné za 12 % celosvetových výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

Na základe výskumu IDF sa preukázalo, že mnohí rodičia mali ťažkosti odhaliť varovné príznaky diabetu u svojich detí. Hoci vo väčšine prípadov trpel člen rodiny diabetom, až v znepokojivých štyroch z piatich prípadov mali rodičia ťažkosti odhaliť varovné príznaky. Jeden z troch ich neodhalil vôbec. Tieto zistenia zdôrazňujú nevyhnutnosť zlepšiť osvetu a zvýšiť povedomie o diabete a pomôcť tak ľuďom včas odhaliť varovné príznaky ochorenia. Cieľom tejto kampane je zvýšiť povedomie o dôsledkoch a dopadoch diabetu na rodinu a o úlohy rodiny pri riadení diabetu, poskytovaní starostlivosti, prevencii a osvete o ochorení. Nedostatok informácií o diabete neznamená, že odhalenie varovných príznakov je len problémom rodičov, ale ovplyvňuje celú spoločnosť.

Neliečený alebo neriadený diabetes môže viesť ku rôznym závažným komplikáciám, akými sú slepota, amputácia končatín, zlyhanie obličiek, srdcový infarkt a mozgová mŕtvica. V roku 2017 si diabetes vyžiadal až štyri milióny životov.

Trend: Nárast DDoS útokov

V treťom štvrťroku tohto roka narástol počet DDoS útokov podľa štatistík Kaspersky oproti minulému kvartálu o 30 percentuálnych bodov, medziročne dokonca o 32 percentuálnych bodov. Za týmto nárastom stojí najmä prudké zvýšenie škodlivej činnosti v jesennom období, pričom vyše polovica (53 %) všetkých DDoS útokov za posledný štvrťrok sa udiala v septembri. 

Nárast spôsobil veľký počet pomerne jednoduchých útokov. V predchádzajúcich mesiacoch tohto roka však ich celkové zvýšenie súviselo s prudkým nárastom počtu inteligentných útokov so zameraním sa na aplikačnú vrstvu – zvyčajne realizovanú skúsenými kyberzločincami. V treťom štvrťroku sa podiel týchto „inteligentných“ útokov znížil na 28 % zo všetkých DDoS útokov v porovnaní s 50 % v druhom štvrťroku a medziročne vzrástol len o 7 percentuálnych bodov. Tento posun možno vysvetliť rozmachom škodlivých DDoS aktivít začiatkom akademického roka. Zatiaľčo začiatok leta bol pomerne pokojný, väčšina DDoS útokov (53 %) bola zaznamenaná až v septembri. Štatistiky ukazujú, že 60 % z odhalených útokov počas tohto mesiaca bolo namierených voči školám a webovým stránkam elektronických časopisov. Na základe toho odborníci vyvodzujú, že tieto útoky vykonali skôr „chuligáni“ v školskom veku, ktorí nemajú s organizovaním DDoS kampaní príliš veľké skúsenosti. Priemerné trvanie inteligentných útokov sa v porovnaní s druhým kvartálom 2019 v podstate nezmenilo, ale v porovnaní so štatistikami s tretím kvartálom 2018 sa takmer zdvojnásobilo. Okrem toho, priemerné trvanie všetkých útokov mierne kleslo. 

„Napriek sezónnym aktivitám mladých chuligánov v tomto období, ktorí podľa všetkého oslavujú začiatok školského roka prudkým nárastom útokov DDoS, je trh s profesionálnejšie realizovanými DDoS útokmi pomerne stabilný. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sme nevideli výrazný nárast počtu inteligentných útokov a ich priemerná dĺžka zostáva rovnaká. Firmám však stále spôsobujú vážne škody. Náš prieskum medzi ľuďmi, ktorí prijímajú IT rozhodnutia, odhalil, že DDoS útoky sú druhým najdrahším typom kybernetických incidentov, ktoré viedli k únikom dát v sektore malé a stredné podniky a priemerná finančná škoda takéhoto úniku bola vyčíslená na úrovni 125.000 eur", dodal Miroslav Kořen.

streda 13. novembra 2019

Biznis: Najlepší čas na úhradu faktúr

Apríl až jún sú mesiace, kedy sú zákazníci v Európe najviac disciplinovaní pri platení faktúr. Podľa štúdie European Payment Practices 2019 európske spoločnosti zaznamenali v druhom kvartáli roka len 2 percentá oneskorených platieb. V ostatnom období to bolo 6 až 7 percent úhrad po termíne. Tri štvrtiny respondentov však uviedlo, že načasovanie nehrá rolu z pohľadu akumulácie neskorých platieb.

Ak sa bližšie pozrieme na Slovensko, rozdiely v platobnej disciplíne z hľadiska časového obdobia nebadá 79 % oslovených spoločností. Pre tých, ktorí rozdiely vidia, bola horšia druhá polovica roka (júl až december, zhodne po 6 % neskorých platieb v oboch kvartáloch). Počas druhého kvartálu u nás firmy zaznamenali len 2 percentá úhrad po termíne, január až marec to bolo 5 %. 

Niekoľko „naj“ v európskych krajinách:
- Medzi západoeurópskymi krajinami sa najviac neskorých platieb (14 %) nahromadilo v období júl – september v Dánsku.
- Rovnako v Dánsku bolo najmenej platieb po termíne v apríli až júni (0 %).
- Spomedzi krajín vo východnej Európe bolo najviac neskorých úhrad v júli až septembri v Slovinsku ( 20 %).
- Slovinsko malo tiež najmenej názorov, že načasovanie rolu nehrá (48 %).
- Žiadne rozdiely z časového hľadiska nebadá najviac respondentov v rámci celej Európy v Poľsku (81 %).

Prieskum EOS s názvom European Payment Practices (Európske platobné postupy) oslovil 3.400 spoločností v 17 európskych štátoch. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

EU: Stáže na počesť Jána Kuciaka

Európsky parlament (EP) začal tento týždeň ponúkať stáže, ktoré sú venované pamiatke slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Prví Kuciakovi stážisti nastúpia do EP v marci 2020.

Európsky parlament sa zaviazal pripomínať si pamiatku novinárov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania. Generálne riaditeľstvo EP pre komunikáciu a jeho Riaditeľstvo pre médiá preto v nadväznosti na rozhodnutie Predsedníctva EP z januára 2019 venuje niekoľko miest v rámci takzvaných Schumanových stáží pamiatke novinára Jána Kuciaka, ktorý bol zavraždený vo februári 2018.

Zmena sa dotkne približne troch desiatok stážistov, ktorí do Európskeho parlamentu nastúpia po 1. marci 2020 na obdobie piatich mesiacov. Prihlášky na tento turnus môžu záujemcovia podávať do 30. novembra 2019. Cieľom stáží Roberta Schumana je prispievať k európskemu vzdelávaniu a odbornej príprave občanov Európskej únie a umožniť im nahliadnuť do činnosti Európskeho parlamentu. Každý rok sa o stáž v EP uchádza 21.000 záujemcov, vybraných je 900 z nich.

Upozorňujeme: Nové nebezpečné telefonáty

Mobilný operátor 4ka zachytil najmasívnejší pokus o podvodné volania zo zahraničia. Na rozdiel od pokusov v minulosti podvodníci použili novú, sofistikovanú schému a ľudí sa snažili oklamať prostredníctvom oznamu v českom jazyku.

Kým doteraz neznáme čísla z exotických krajín iba prezváňali, v najnovšom útoku sa po prijatí hovoru ozve príjemný ženský hlas, ktorý v češtine naliehavo oznámi: „Ahoj. Toto je volanie od rodiny a priateľov, prosím, pozorne počúvajte. Rodina alebo priateľ požiadali o tento hovor. Táto služba je zdarma na použitie. Budeme vás teraz prepojovať, prosím, neskladajte tento hovor. Ďakujem.“ Za tento hovor, keďže je prichádzajúci, zákazník neplatí. Podvodníci to však majú premyslené, telefonát je následne akoby prerušený a dôverčivý zákazník, často v obave, kto z rodiny či známych mu volal, sa ozve späť. Ale keďže tu už ide o hovor do exotických krajín, často na čísla v 4. zóne, minúta takéhoto volania môže stáť až 4 eur.

„Hneď ako sme zaregistrovali tento útok, keď v pondelok 11.11. večer automaty obvolávali tisíce našich zákazníkov, sme okamžite zablokovali hovory z krajín, odkiaľ útok prichádzal. Ide o bezprecedentne najmasívnejší útok v histórii operátora“, hovorí  Patrik Kollaroci. Po okamžitom zákroku operátora boli zablokované hovory z nasledujúcich krajín: Gabon, Guyana, Zimbabwe, Nauru, Cookove ostrovy a niektoré regióny Bosny a Hercegoviny.

Opäť teda upozorňujeme, aby ste boli obozretní, najmä ak sa na displeji telefónu objaví číslo s inou zahraničnou predvoľbou. Ak podobný hovor neočakávate, navyše je z exotickej krajiny, neprijímajte ho a najmä nevolajte naspäť. Upozornite na podobné prípady aj svojich rodinných príslušníkov, najmä deti, ak už používajú mobilný telefón.

utorok 12. novembra 2019

LIFE: Nový projekt pre lepší vzduch na Slovensku

Čistý vzduch je pre zdravý život nevyhnutný. Hoci sa za posledné desaťročia kvalita ovzdušia v Európskej únii (EÚ) zlepšila, znečistené ovzdušie naďalej spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe. Nový schválený projekt LIFE má prispieť k lepšej kvalite ovzdušia na Slovensku.

Výkonná agentúra EASME, ktorá riadi programy EÚ pre malé a stredné podniky, výskum, životné prostredie, energetiku a odvetvie rybolovu schválila integrovaný projekt LIFE Enhancing the implementation of the Air Quality Management Plans in Slovakia by strengthening caúacities and competencies of regional and local authorities and promoting air quality measures (zefektívnenie vykonávania plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia). Do projektu je okrem MŽP SR zapojených 6 krajov – prešovský, košický, žilinský, banskobystrický, trnavský a trenčiansky, ako aj organizácie SHMÚ, SAŽP, PEDAL consulting s.r.o. a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Štvorfázový projekt potrvá osem rokov (2020-2027) s rozpočtom 15 miliónov eur, pričom 9 miliónov bude pochádzať z komunitárnych zdrojov EÚ.

Projekt podporí aktivity, ktoré bude vykonávať každý subjekt v konzorciu s cieľom zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Vďaka projektu vznikne viacero nových pracovných pozícií – manažérov na riadenie kvality ovzdušia (air quality managers), ktorí budú pomáhať samosprávnym orgánom (VÚC, mestám a obciam) pri návrhoch a implementácii opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Zároveň budú financované napríklad vzdelávacie aktivity, budovanie environmentálneho povedomia alebo šírenie informácií o nástrojoch a prostriedkoch na zlepšenie kvality ovzdušia.

Radíme: Ako sa udržať fit, v zdraví a psychickej pohode

Súčasná doba je pre väčšinu ľudí stresová. Na jednotlivca sú kladené vysoké nároky – musí byť výkonný v práci, aktívny v rodine, akčný vo voľnom čase, zároveň vyzerať dobre a byť pozitívne naladený. Ako to však stíhať? Ako si udržiavať zdravú váhu bez drastických diét a byť pritom v psychickej pohode?

Prevažne máme sedavé zamestnanie, často bojujeme so šibeničnými termínmi a pracovným tlakom. Takýto stres nezriedka zajedáme, presúvame sa väčšinou len autom a vo voľnom čase, ktorý údajne nikdy nemáme, hľadíme do mobilov. Dlhodobý stres však predstavuje psychickú záťaž a tá zasa zvyšuje riziko vzniku zdravotných problémov, vrátane cukrovky, obezity, srdcovo-cievnych ochorení, rakoviny či oslabenia imunity. „Aktivít, ktoré pomáhajú odbúrať stres je niekoľko: šport, hudba, umenie, kultúra, meditácie, joga, terapia, domáci maznáčikovia, prechádzky atď. Každý by si mal nájsť to svoje, dôležité však je zaradiť čas na zrelaxovanie mysle do denného programu. Fyzická aktivita je jednou z najpopulárnejších metód odbúravania stresu vhodná pre všetky vekové kategórie“, hovorí športová psychologička MSc. Veronika Blašková. Aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča dospelým vo veku 18 - 64 rokov vykonávať najmenej 150 minút aeróbnej fyzickej aktivity so strednou intenzitou počas celého týždňa, alebo najmenej 75 minút aeróbnej fyzickej aktivity s vysokou intenzitou počas celého týždňa, alebo rovnocennú kombináciu aktivity so strednou a intenzívnou intenzitou. Ľudskou rečou povedané, nájdite si minimálne 20 - 30 minút denne na aktívny pohyb a môžete sa tak bez problémov udržiavať fit, posilňovať zdravie aj kondíciu a mať celkovo viac (pozitívnej) energie.

Internet je plný najrôznejších diét a odporúčaní, ako schudnúť, či si udržať zdravú váhu. Recept je pritom veľmi jednoduchý – potrebujete denne spáliť viac energie, ako prijmete. Na to je nevyhnutné zaradiť do života šport. Nemusí to znamenať hodinu a pol v posilňovni, ale napríklad rozhodnutie chodiť do práce pravidelne na bicykli, vedomé chodenie po schodoch, keď si potrebujete vyvetrať hlavu, ranná joga, ktorá vás nabudí do dňa či rezká prechádzka do vzdialenejších potravín. Skúste hoci obyčajnú chôdzu – prechádzku, čomu sa v dnešnom modernom svete hovorí zbieranie krokov. Choďte do práce pešo (ak vám to vzdialenosť nedovoľuje, skúste vystúpiť z dopravného prostriedku o 2 zastávky skôr), alebo začnite chodiť po schodoch a vyhnite sa výťahu.

EU: Systém DPH s novými pravidlami

Systém DPH v Európskej únii (EÚ) bude lepšie pripravený na boj proti podvodom v elektronickom obchode. Členské štáty EU sa dohodli na nových pravidlách a orgány pre boj proti podvodom budú mať po prvýkrát k dispozícii relevantné údaje o on-line nákupoch, aby mohli zakročiť proti podvodom s DPH v tomto odvetví. Nové rozhodnutia v oblasti DPH zase pomôžu znížiť byrokraciu pre malé a stredne veľké podniky (MSP) a zjednodušia pravidlá v oblasti DPH a spotrebných daní pre ozbrojené sily členských štátov EÚ.

Platobné údaje týkajúce sa DPH poslúžia v boji proti podvodom v elektronickom obchode - experti na boj proti podvodom v členských štátoch EÚ získajú prístup k údajom týkajúcim sa DPH, ktoré majú k dispozícii sprostredkovatelia platobných služieb. V praxi budú poskytovatelia platobných služieb povinní poskytovať orgánom členských štátov určité údaje o platbách pri cezhraničnom predaji, ku ktorým potom budú mať prístup špecialisti na boj proti podvodom a budú ich môcť analyzovať. Internetových predajcov z EÚ aj z tretích krajín bude zas možné identifikovať, ak si nebudú plniť svoje povinnosti súvisiace s DPH. Kým začnú nové pravidlá v januári 2024 platiť, bude ich ešte musieť potvrdiť Európsky parlament.

Nové pravidlá prinesú jednotný limit pre domáci obrat vo výške 85.000 eur pre podniky, ktoré pôsobia len vo vlastnom členskom štáte a celoúnijný limit 100.000 eur pre obrat malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia cezhranične. Ak daný limit neprekročia, budú mať nárok na oslobodenie od dane v inom členskom štáte. MSP plniace podmienky budú môcť využívať aj ďalšie zjednodušenia pri plnení si povinností súvisiacich s DPH (registrácia a vykazovanie). Nový a priaznivejší systém DPH pre malé a stredné podniky by mal začať platiť v januári 2024.

Podľa nových pravidiel budú dodania pre ozbrojené sily oslobodené od DPH a spotrebných daní, ak sú tieto sily nasadené mimo ich vlastného členského štátu a zúčastňujú sa na európskom obrannom úsilí.

pondelok 11. novembra 2019

SR: Prvá pomoc pre energeticky náročné podniky

Ministerstvo hospodárstva bude kompenzovať cenu elektriny 76 energeticky náročným spoločnostiam. Ide o historicky prvú podporu od štátu a so zachovaním počíta aj návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Podniky si prerozdelia celkovo 40 miliónov eur. Výška kompenzácie závisí od reálnej spotreby elektrickej energie, pričom najvyšší príspevok - vyše 12 miliónov eur - získa U. S. Steel Košice.

Kompenzácia je určená pre podniky z odvetví železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel, ale aj podniky zaoberajúce sa recykláciou materiálov. Poskytnutie je v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré počítalo s posúdením zníženia koncovej ceny pre priemyselných odberateľov. Jej vyplatenie je tiež v súlade s európskymi pravidlami štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky a po súhlase Európskej komisie. Týka sa vybraných odvetví, a to podľa zoznamu podporovaných odvetví prílohy č. 3 Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu 25. júna a podniky mali priestor predkladať žiadosti do konca augusta. Okrem toho, že museli patriť do podporovaného odvetvia, museli tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou bola aj spotreba elektriny najmenej vo výške 1 GWh v predchádzajúcom roku. Z pohľadu najväčších odberateľov elektrickej energie získajú kompenzáciu napríklad U. S. Steel Košice, Slovnaft Bratislava, Mondi SCP Ružomberok, Železiarne Podbrezová, CRH Slovensko, Bekaert Slovakia, Považská cementáreň, Johns Manville Slovakia, Bekaert Hlohovec či Metsa Tissue Slovakia.

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejnilo kompletný zoznam oprávnených spoločností s príslušnou výškou kompenzácie za rok 2018. Vyplatenie kompenzácie je podmienené preukázaním zápisu v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

EU: Erasmus+ v roku 2020

Rok 2020 bude posledným rokom doterajšieho programu Európskej únie (EÚ) pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Očakávaný rozpočet vo výške viac ako 3 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 12 % v porovnaní s rokom 2019, poskytne mladým Európanom ešte viac príležitostí na štúdium, odbornú prípravu alebo získanie odbornej praxe v zahraničí. V rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2020 sa začne druhá pilotná fáza týkajúca sa iniciatívy Európske univerzity. Okrem toho sa EÚ snaží vytvoriť 35.000 príležitostí pre afrických študentov a zamestnancov, aby sa zapojili do programu ako súčasť africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta.

Žiadosť o financovanie v rámci výzvy môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. O financovanie môžu požiadať aj skupiny mladých ľudí, ktoré pracujú s mládežou, ale nie sú oficiálne zaregistrované ako mládežnícke organizácie. Spolu s výzvou na predkladanie návrhov Európska komisia uverejnila aj sprievodcu programom Erasmus+ vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Prvých 17 európskych univerzít bolo vybraných v júni 2019. Práve teraz začínajú rozbiehať svoje aktivity. Druhá uverejnená výzva na predkladanie návrhov stavia na tejto prvej skúšobnej fáze. Táto iniciatíva bude zameraná na podujatie Európskej komisie, ktoré sa uskutoční 7. novembra 2019 a na ktorom sa po prvýkrát stretnú všetky doteraz vybrané európske univerzity, aby si vymenili informácie a diskutovali o ďalšom postupe so študentmi, rektormi a ministerstvami zodpovednými za vysokoškolské vzdelávanie. V diskusiách o budúcnosti vysokoškolského vzdelávania v Európe budú zastúpené aj iné univerzity. Bude to tretí rok partnerstiev zameraných na školské výmeny, čo je akcia programu Erasmus+, ktorá európskym školám ponúka príležitosti na výmenu žiakov a učiteľov. Za posledné dva roky sa na nej zúčastnilo viac ako 15.000 škôl. V roku 2020 bude mať túto príležitosť ďalších 9.000 škôl.

Investície v oblasti odborného vzdelávania a prípravy sa zameriavajú na aktivitu ErasmusPro, ktorá študentom a učňom poskytuje príležitosť stráviť tri mesiace až jeden rok v zahraničí a rozvíjať ich odborné a jazykové kompetencie. Od spustenia aktivity ErasmusPro v roku 2018 sa podarilo zvýšiť záujem o dlhodobé umiestňovanie v rámci odborného vzdelávania a prípravy a ročne sa z tejto aktivity podporuje viac ako 12.000 študentov. Podpora pomôže aj pri vytváraní „pilotných“ nadnárodných centier excelentnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú začlenené do stratégií miestneho a regionálneho rozvoja. Centrá budú úzko spolupracovať s inými sektormi vzdelávania a odbornej prípravy, vedeckou komunitou a podnikmi s cieľom vypracovať kvalitné učebné plány zamerané na sektorové zručnosti. Pokiaľ ide o vzdelávanie dospelých, finančná podpora sa poskytne na vytvorenie alebo posilnenie regionálnych alebo vnútroštátnych sietí poskytovateľov vzdelávania dospelých, aby mohli ponúknuť viac kvalitných projektov v rámci nasledujúceho programu Erasmus.

Rovnako ako v roku 2019 aj tohtoročná výzva prinesie dodatočné príležitosti na podporu výmeny, aby sa na programe Erasmus+ zúčastňovali africkí študenti a zamestnanci. Doteraz sa uskutočnilo už 26.247 výmen, ale cieľom je podporiť do roku 2020 35.000 výmen, ako bolo oznámené v africko-európskej aliancii pre udržateľné investície a pracovné miesta. Univerzity môžu žiadať aj o budovanie kapacít v rámci projektov vysokoškolského vzdelávania, čo priamo prispieva k plneniu odporúčaní, ktoré vyplynuli z nedávnej konferencie na vysokej úrovni medzi Afrikou a Európou o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Trend: Mobily, dôvera a nakupovanie cez sociálne siete

Štúdia, ktorú  nedávno spracovala agentúra Ipsos pre PayPal, sa zamerala na najnovšie trendy v mobilnom predaji (mCommerce). Nie je žiadnym prekvapením, že spotrebitelia používajú mobilné zariadenia na nákup stále častejšie. Preto sa skúmali aj hlavné trendy v nákupnom správaní zákazníkov a pripravenosť obchodníkov, ktorí chcú expandovať na zahraničné trhy. 

Ak chcú obchodníci zaujať a udržať mladých spotrebiteľov (generácie Z a Y), musia ponúknuť rozhranie optimalizované pre mobilné zariadenia. Takmer 80 % opýtaných spotrebiteľov všetkých vekových skupín nakúpilo cez mobilný telefón, ale len 63 % obchodov je optimalizovaných pre mobilné platby. To znamená, že 15 % firiem nevyužíva obchodné príležitosti, ktoré prináša raketový rast mobilného predaja. „Príležitosť predávať svoje výrobky a služby online dosahuje priemer všetkých 28 členských štátov EÚ na úrovni 17 %. Je to príklad dobrej praxe, pretože dáta spoločnosti PayPal zároveň ukazujú, že tí, ktorí predávajú aj do zahraničia, vykazujú podstatne vyššie tempo rastu (14,3 %) oproti tým, ktorí pôsobia len na domácom trhu (2 %)", hovorí Marcin Głogowski.

Pre milióny drobných obchodníkov po celom svete nebol mobilný predajný kanál z hľadiska obchodného prežitia prioritou. Ak by sa však rozvoji mobilného predajného kanálu venovali viac, mohli by znížiť počet opustených košíkov a zvýšiť obrat až o 15 %.
- Najrozšírenejší je mobilný predaj v Indii, kde 70 % opýtaných spotrebiteľov preferuje na nákup mobilné zariadenia a 81 % obchodníkov má stránky optimalizované pre mobilné zákazníkov.
- V Európe v nákupoch pomocou mobilného telefónu vedie Taliansko s 83 %. Zároveň však len 65 % talianskych firiem má stránky optimalizované pre mobilné zariadenia alebo vlastné mobilnú aplikáciu.
- V USA mobilný telefón na zaplatenie nákupu online užilo 72 % spotrebiteľov, ale len 57 % obchodníkov ponúka stránky optimalizované pre mobilné zariadenia, teda druhé najnižšie percento zo skúmaných krajín.

Pri rozhodovaní o nákupe pomocou mobilného zariadenia zohrávajú podstatnú úlohu bezpečnosť a dôvera. Celosvetovo by sa nakupovať mobilne kvôli obavám o bezpečnosť zdráhalo 51 % respondentov, ale v niektorých krajinách sa zákazníci bojí takmer o polovicu menej, napríklad v Japonsku (28 %). Zo skúmaných krajín boli najopatrnejšie zákazníci z hľadiska mobilných nákupov vo Veľkej Británii (64 %), Austrálii (63 %) a USA (58 %) - teda anglicky hovoriacich krajinách. Vysokú mieru obáv o bezpečnosť mobilného predaja v prieskume vyjadrovali aj obchodníci a je to pre nich jeden z najzávažnejších faktorov, prečo sa nepúšťa do mobilnej optimalizácie. Každý piaty s mobilným predajom váhá kvôli pochybnostiam o kvalite zabezpečenia zákazníckych dát.

Ponuka a dopyt po predaji cez sociálne siete je vyrovnaná. Každý tretí opýtaný obchodník a každý tretí opýtaný spotrebiteľ uvádza, že využíva sociálne médiá na predaj, respektíve nákup. Údaje sa však v jednotlivých krajinách líšia. Najväčšej obľube sa tešia v Indii, kde sociálne médiá využilo v uplynulých šiestich mesiacoch na nákup 57% spotrebiteľov. Čo sa týka najčastejšie používaných typov sociálnych platforiem v celosvetovom meradle, rebríček vedú Facebook, Instagram a WhatsApp (35 % respondentov, ktorí nakúpili cez sociálne médiá, na to používalo platformy vlastnené spoločnosťou Facebook). S rastúcou obľubou predaja cez sociálne siete bude stále ostrejšie sledované, aké dáta sú pri nákupe zhromažďované a aké to môže mať dôsledky, najmä s ohľadom na pozornosť, akú zákazníci aj obchodníci venujú bezpečnosti.

Ďalšie poznatky z prieskumu:
- Kľúčová je voľba zákazníkov: Hlavným dôvodom, prečo zákazníci nedokončí nákup, je to, že obchodník neponúka ich preferovaný spôsob platby. Celkom 21 % opýtaných spotrebiteľov nedokončí nákup kvôli nemožnosti zaplatiť uprednostňovaným spôsobom. Najväčšie percento respondentov, ktorí nakupujú cez mobilné zariadenia, využíva PayPal (53 %). Druhý najčastejší spôsob je kreditná karta (44 %).
- Mobilné telefóny slúžia aj pri nákupoch v kamenných predajniach: 87 % opýtaných obchodníkov, ktorí majú fyzickú pôsobisko, prijíma bezkontaktné platby, z ktorých sa 50 % uskutočnilo pomocou mobilného telefónu. Bezkontaktné platby pomocou inteligentného telefónu alebo nositeľného zariadení v kamenných predajniach sú najrozšírenejšie v Indii, kde je v posledných 6 mesiacoch akceptovalo 98 % obchodníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu.
- K rastu mobilného predaja prispievajú predovšetkým ženy: K rastu mobilného predaja prispievajú väčšou mierou ženy - 48% z nich preferuje on-line nákupy pomocou mobilného zariadenia (oproti 39 % mužov). Čo sa týka miesta nákupu, 19 % žien používa svoje mobilné zariadenie na nákupy na pracovisku, u mužov je to dokonca 26 %.