piatok 9. novembra 2018

Očkovanie: Strach je úplne prirodzený


Každoročne na svete zomrie 1,5 milióna ľudí na ochorenia, ktorým sa da predísť očkovaním. Od zavedenia očkovania sa zvýšila očakávaná dĺžka života o 15 až 25 rokov a očakáva sa, že sa ešte zvýši. Prispelo k tomu zvládnutie ochorení vďaka očkovaniu, ktoré v súčasnosti dokáže zabrániť viacerým infekčným chorobám.

Efektívne sa ukázali najmä programy hromadného očkovania. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) budú vakcíny najdôležitejším nástrojom na zníženie vysokej chorobnosti a úmrtnosti trvale spojenej s pandémiami chrípky, ktorou sa každý rok nakazí približne 3,5 milióna ľudí a v jej dôsledku zomrie až 650-tisíc osôb. V roku 1990 predstavovali prenosné choroby 33 % všetkých úmrtí, v roku 2010 to už bolo len 25 %. Vakcíny patria tiež medzi najúspornejšie dostupné zdravotné investície. Znižujú ekonomické zaťaženie spoločnosti infekčnými chorobami a zmierňujú napríklad aj tlak na zdravotné systémy. Vakcinácia pomáha zabrániť prenosu a šíreniu infekčných ochorení v spoločnosti a dokáže zabezpečiť kolektívnu ochranu aj pre osoby, ktoré sa nemôžu dať očkovať, a to napríklad príliš malé deti, osoby s oslabeným imunitným systémom alebo ťažko chorí pacienti. Očkovanie je potrebné aj proti chorobám, ktoré sa už nevyskytujú. Každý pokles zaočkovanosti znižuje efekt kolektívnej ochrany a zvyšuje riziko vzniku epidémií. Príkladom následku poklesu zaočkovanosti je napríklad tohtoročná epidémia osýpok na východnom Slovensku.

Na Slovensku je dostupné povinné a nepovinné očkovanie. Do prvej kategórie spadá očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám, osýpkam, mumpsu a ružienke. Povinné je aj preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu. Povinné očkovanie, ktorého cieľom je prevencia prenosných ochorení, ktorým sa dá vakcináciou predísť, je dostupné pre všetky deti na Slovensku a je hradené z verejného zdravotného poistenia. Rodičom, ktorí nepreukážu závažné zdravotné alebo iné lekárom zdôvodnené prípady a odmietnu povinné očkovanie dieťaťa, hrozí pokuta v súhrnnej výške 331 eur. Nepovinné očkovanie sa týka trinástich ďalších ochorení, z toho v štyroch prípadoch ide o cestovateľské vakcíny.

On-line: Výsledky volieb primátora Bratislavy a Košíc budú zobrazované priebežne

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) bude po prvýkrát podľa výsledkov z okrskov v približne desaťminútových intervaloch zverejňovať priebežné poradie kandidátov na primátorov v Bratislave a Košiciach. Výsledky v Bratislave sa budú celkovo spočítavať v 401 okrskoch a v Košiciach pôjde o 199 okrskov. 

Na spracovanie výsledkov použije ŠÚ SR integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Ostatné obce okrem Bratislavy a Košíc zverejnia priebežné výsledky až po potvrdení jednotlivých volebných zápisníc okresnou volebnou komisiou. Priebežný výsledok za mesto alebo obec sa teda zverejní jednorazovo, dostupný údaj bude víťazný primátor alebo starosta. V prípade priebežných výsledkov zvolených poslancov sa bude uvádzať len ich počet a politická príslušnosť. Mená zvolených poslancov budú dostupné až v definitívnych výsledkoch, ktoré sa očakávajú v nedeľu (11. 11.) popoludní. Ide však len o obce, ktoré sa komplexne zapojili do informačného systému. V ostatných obciach sa výsledky zvolených poslancov zverejnia v priebehu niekoľkých dní.

Definitívne výsledky budú zverejnené po oficiálnom potvrdení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 11. novembra. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk. Voliť sa bude v takmer 3.000 obciach, mestách a mestských častiach. O kreslo starostu alebo primátora sa uchádza vyše 1.700 kandidátov. Do zastupiteľstiev sa bude voliť takmer 21.000 poslancov.

EU: Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske

Európska komisia odsúhlasila registráciu európskej iniciatívy občanov Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske. Uvádza, že „vegetariáni a vegáni majú problém s identifikáciou vhodných potravín v EÚ a musia podrobne skúmať ich zloženie, aby zistili, či sú pre nich vhodné alebo nie. Okrem toho musia venovať zvýšenú pozornosť zložkám, pri ktorých nie je jasné, či sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu“.

Organizátori vyzývajú Európsku komisiu, aby navrhla povinné obrazové označenia na všetkých potravinových výrobkoch, ktoré by označovali, či sú výrobky nevegetariánske, vegetariánske alebo vegánske. Rozhodnutie komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka len právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu komisia neanalyzuje jej obsah.

Registrácia tejto iniciatívy sa uskutoční 12. novembra 2018, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa im v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej siedmich rôznych členských štátov, komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť.

štvrtok 8. novembra 2018

Výzva: Vouchery na služby marketérov aj programátorov


O kreatívne vouchery na služby marketérov a programátorov môžu mikro-, malí a strední podnikatelia (MSP) žiadať do 31. decembra 2018. Získané vouchery je možné využiť na projekty s maximálnou dĺžkou trvania 6 mesiacov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing, a tiež IKT – programovanie. Na každú z výziev je k dispozícii 750.000 eur. Voucher pokrýva 50 % oprávnených nákladov a jeho maximálna výška je 5.000 eur. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Vouchery v odvetví IKT – programovanie môžu podniky využiť na dodanie informačných systémov, softvérových riešení a aplikácií určených pre interné procesy. Softvérové riešenia a aplikácie, ktoré sú súčasťou externej komunikácie s verejnosťou, sú predmetom podpory pri voucheroch z odvetvia reklama a marketing. V týchto prípadoch môže ísť napríklad o vytvorenie alebo aktualizáciu webstránky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej či facebookovej aplikácie. Kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing je možné použiť aj pre poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a komunikácie, vrátane digitálnych kampaní a správy sociálnych sietí, ale aj na samotnú tvorbu reklamných kampaní.
      
Návod, ako postupovať pri podávaní žiadosti, obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke vytvor.me. Registrovať žiadosti o kreatívne vouchery je možné počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. hod. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Dôležitou súčasťou žiadostí je určenie budúceho dodávateľa, ktorého si podnikateľ vyberá na základe cenového prieskumu. Formuláre slúžiace na vypracovanie zadania a vyhodnotenie prieskumu, ktorý je potrebné vykonať ešte pred on-line registráciou žiadosti, sú k dispozícii na stiahnutie pri jednotlivých výzvach. Kreatívci, ktorí sa chcú stať dodávateľmi podporovaných služieb alebo diel, musia spĺňať podmienky pre zverejnenie v Galérii realizátorov. Aktuálne je v Galérii zverejnených viac ako 200 profilov subjektov kreatívneho priemyslu.

Vo výzvach vyhlásených v roku 2018 môže podnikateľ získať len jeden kreatívny voucher. Od augusta 2018 sú k dispozícii vouchery v odvetví architektúra v maximálnej hodnote 10.000 eur a v odvetví dizajn v maximálnej hodnote 5.000 eur. Poskytovanie pomoci prostredníctvom kreatívnych voucherov je súčasťou aktivít národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci jeho trvania budú vydané kreatívne vouchery v celkovej hodnote 7,5 milióna eur pre minimálne 1.500 podnikov.

SR: V októbri zbankrotovalo až 1.362 občanov


V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy zbankrotovalo 1.272 dlžníkov, vzrástol počet osobných bankrotov o 7,08 %. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní bolo v októbri 2018 vyhlásených o 57,27 % viac osobných bankrotov než v rovnakom období minulého roka s 866 osobnými bankrotmi. Od začiatku tohto roka do 31. októbra bolo na Slovensku vyhlásených 11.610 osobných bankrotov, čo je až o vyše 120 % percent viac ako za celý rok 2017.       
Podľa analytičky Jany Markovej vlaňajšia úprava konkurznej legislatívy výrazne zjednodušila spôsob oddlženia ľudí formou osobného bankrotu, preto výrazný nárast ich počtu v tomto roku je v podstate očakávaným javom. Závažnejší je však fakt, že štyridsiatnici, ktorí dlhodobo predstavujú najpočetnejšiu skupinu dlžníkov s vyhlásenými osobnými bankrotmi, sú najmä u mužov dobiehaní dlžníkmi vo veku 30 – 39 rokov. V prípade opätovných finančných problémov títo a mladší ľudia môžu vo svojom produktívnom živote využiť osobný bankrot na oddlženie ešte raz, prípadne dvakrát. Spoločnosť by preto mala viacej dbať na skvalitnenie vzdelávania v oblasti osobných financií už od školského veku, ako aj na zvyšovanie informovanosti občanov o rizikách zadlžovania.

V októbri 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji (305), najmenej v Trnavskom kraji (72). Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2018 bolo u nás vyhlásených 19.767 osobných bankrotov.

Erasmus+: Podpora aj pre európske univerzity


Európska komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 týkajúcu sa programu Erasmus+. Z očakávaného rozpočtu na budúci rok vo výške 3 miliardy EUR sa 30 miliónov EUR vyčlenilo na konkrétne európske univerzity.

O financovanie v rámci tejto výzvy sa môže uchádzať každý verejný alebo súkromný subjekt v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu o financovanie požiadať aj skupiny mladých ľudí pracujúcich s mládežou, ktoré nie sú mládežníckou organizáciou.

Európska komisia spolu s výzvou na predkladanie návrhov uverejnila tiež príručku k programu Erasmus+ (dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ). Očakáva sa, že v roku 2019 sa finančné prostriedky dostupné pre program Erasmus+ zvýšia o 300 miliónov EUR, t. j. o 10 % oproti roku 2018.

streda 7. novembra 2018

Upozorňujeme: Rozšírený zápis údajov do Obchodného registra SR


Od 1. novembra 2018 sa do obchodného registra na Slovensku zapisujú tiež údaje o konečnom užívateľovi výhod. Nenahrádza sa tým ale povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Nová povinnosť sa vzťahuje na právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z. Do obchodného registra sa budú zapisovať aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa  budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 1. novembra 2018. Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné v internetovej verzii orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 178/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov. Upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod. Formuláre na zápis údajov do obchodného registra sú dostupné na internetových stránkach ministerstva spravodlivosti. Na podpísanie formuláru kvalifikovaným elektronickým podpisom aplikáciou QSign  je potrebné si do aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu nainštalovať nový balíček formulárov. Na stiahnutie je prístupný tiež na webstránke ministerstva spravodlivosti.

WiFi4EU: Obce môžu oddnes žiadať o bezplatné Wi-Fi hotspoty

Európska komisia vyhlási 7. novembra 2018 o 13:00 (SEČ) výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu WiFi4EU. Výzva, na ktorú môžu reagovať obce alebo skupiny obcí v EÚ, bude otvorená do 17:00 (SEČ) 9. novembra 2018. Rozpočet programu do roku 2020 je 120 miliónov EUR, ktoré sú určené pre cca 8.000 obcí v celej Európskej únii.

S cieľom spracovať veľký počet žiadostí z celej Európy je postup podávania žiadostí jednoduchý a plne elektronický. Obce, ktoré sa zaregistrovali na portál, budú môcť jedným kliknutím požiadať o poukaz WiFi4EU v hodnote 15.000 EUR. Obce, ktoré sa nestihli zaregistrovať a majú záujem požiadať o poukaz, tak môžu urobiť do začiatku vyhlásenia výzvy 7. novembra. Poukaz budú môcť obce použiť na zriadenie pripojenia Wi-Fi vo verejných priestoroch (vrátane radníc, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí).

Komisia vyberá projekty v poradí, v akom boli predložené. V rámci nadchádzajúcej výzvy dostane poukaz WiFi4EU prvých 2.800 obcí, pričom každý členský štát EÚ dostane aspoň 15 poukazov. V nasledujúcich dvoch rokoch budú vyhlásené ďalšie tri výzvy, približne raz za 6 mesiacov. Siete financované cez program WiFi4EU budú sprístupnené bez poplatku, reklám a zberu údajov. Finančné prostriedky sa poskytnú pre siete, ktoré nekopírujú existujúce bezplatné súkromné alebo verejné ponuky podobnej kvality. 

Lieky: Adolescenti si myslia, že im nemôžu ublížiť


Slovenskí stredoškoláci nemajú dostatočné vedomosti o tom, aké zdravotné riziká im hrozia pri užívaní liekov. Kritickým je práve obdobie dospievania, kedy začínajú užívať lieky bez dohľadu rodičov. Podľa výskumu Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sú nedostatočné najmä vedomosti o rizikách liekov proti kašľu a bolesti, na alergiu a následkoch užívania dvoch rôznych liekov súčasne.

Výskum tiež poukázal na to, že slovenskí adolescenti sú aktívnymi a častými užívateľmi liekov nielen na lekársky predpis, ale aj liekov bez lekárskeho predpisu, ktoré sami získavajú.
Viac než polovica adolescentov, aj z najmladších vekových skupín, užívala lieky bez toho, aby o tom rodičia vedeli. „Stredoškolská mládež je zraniteľná skupina, ktorá je vystavená množstvu informačných vplyvov s dosahom na celý život. Zistenia o ich chabom povedomí o liekoch nás upozorňujú na potrebu zlepšenia tohto stavu, aby sa tak predišlo zbytočným liekovým problémom u mladých", uviedol rektor bratislavskej UK Karol Mičieta. Z výskumu farmaceutov tiež vyplynulo, že dievčatá mali lepšie vedomosti o rizikách a o liekoch s rodičmi diskutovali častejšie než chlapci. „Podstatným zistením bolo, že rodičia, ktorí takisto nemajú dostatok vedomostí o liekoch ich detí, ovplyvňujú svoje adolescentné deti v oblasti užívania liekov", dodala doktorandka Zuzana Klimaszová.

Výskum prebiehal na 12 stredných školách po celom Slovensku. Je výnimočným v európskom aj svetovom meradle, keďže problematike užívania liekov adolescentmi sa doteraz venovala len minimálna pozornosť. Slovenskí vedci inšpirujú aj iné krajiny, aby sa výskum v tejto oblasti intenzívne rozbehol. Autori výskumu zdôraznili potrebu diskusie o doplnení vzdelávacích programov a vypracovaní materiálov pre deti a ich rodičov o užívaní liekov a ich rizikách.utorok 6. novembra 2018

Novinka: Aplikácie BiznisInfo

Podnikatelia sa musia permanentne venovať zmenám v legislatíve. Podľa štatistík sa v priemere každé dva týždne mení niektorý z kľúčových zákonov. Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) sleduje meniacu sa legislatívu pri desiatich najdôležitejších zákonoch pre podnikateľov a pripravilo pomocníka, ktorý ho ľudskou rečou upozorní na dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí.

Najčastejšie sa menil zákon o sociálnom poistení. Ďalšia z podnikateľských organizácií - Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), dokonca celkovo hovorí o 400 zmenách alebo nových zákonoch ročne. Časté zmeny legislatívy komplikujú podnikateľské prostredie a pre podnikateľov je problém tieto zmeny sledovať. Práve zrozumiteľnosť a stálosť legislatívy patrí medzi vážne bariéry podnikania na Slovensku.

Z dôvodu nestálosti legislatívneho prostredia vytvorilo ZMPS bezplatnú aplikáciu pre podnikateľov, ktorá zrozumiteľnou a dostupnou formou prináša informácie o plánovaných alebo schválených zmenách v zákonoch. Aplikácia tak nedávno informovala napr. o tom, že Sociálnej poisťovni nemusia podnikatelia hlásiť vznik a zánik živnosti. Dôležitou informáciou je tiež povinnosť pre právnické osoby, neziskovky a iné subjekty zapísať do registrov údaje o konečnom užívateľovi výhod od 1. 11. 2018. V budúcnosti sa môžu podnikatelia cez aplikáciu vyjadriť k pripravovanej legislatíve. Ich názor sa cez podnikateľské organizácie dostane priamo k poslancom a vládnym inštitúciám.

Stužková: Koľko stojí oslava vstupu do dospelosti?

Ukončenie štúdia na strednej škole je slávnostnou udalosťou, na ktorú sa maturanti vždy veľmi tešia. Ale ako každá oslava prináša tiež nemalé výdavky.

Podľa odborníčky na financie Daniely Meškovej náklady na stužkovú môžeme rozdeliť do dvoch skupín: na školské, spojené s organizáciou slávnostného večera, a rodinné náklady, spojené s oblečením a vizážou maturanta a rodičov. Na školské náklady sa rodičia žiakov spoločne skladajú rovnakou sumou. Táto čiastka je rôzna a výrazne závisí od regiónu: zatiaľčo na Orave sa môže pohybovať okolo 200 – 250 eur na žiaka,  v Bratislave sa môže  vyšplhať aj na 300 eur. Na triedu treba orientačne počítať s počtom hostí 150 (30 žiaci + rodičia + partneri + učitelia). Sú dve možnosti ako pripraviť stužkovú slávnosť. Prvá možnosť je, že žiaci  môžu  využiť služby eventovej agentúry, ktorá sa postará o menu, čašníkov, výzdobu sály aj stolov, niekedy môže zahŕňať aj DJ-a. Suma za túto agentúrnu službu sa pohybuje poväčšine okolo 3.500 – 4.000 eur so všetkými nákladmi. Druhou možnosťou je, že si všetko zorganizujú študenti sami, potrebujú však  v triede  pár spolužiakov, ktorí si organizáciu zoberú na starosti. Na plánované výdavky je ideálne  pripravovať sa postupne. Odporúča sa hneď v prvom ročníku na začiatku roka, aby si každý študent zriadil vlastný bezplatný „stužkový“ študentský účet, kam budú mať rodičia možnosť posielať peniaze formou mesačných, polročných alebo ročných splátok. K študentskému účtu je možné zriadiť aj sporenie s 5 % zhodnotením. Sporenie k študentskému účtu v domácej mene si môže zriadiť každý študent vo veku od 15 do 26 rokov. Pre zriadenie sporenia je potrebná mesačná suma minimálne 10 eur a maximálne 30 eur. Sporiť sa dá 12, 18 alebo 24 mesiacov. K jednému študentskému účtu je dokonca možné zriadiť až tri sporenia. Po troch rokoch sporenia vložia študenti zhodnotené úspory do spoločnej triednej kasy.

Rodinné výdavky pre maturanta a rodičov na oblečenie a vizáž nie sú nízke. „Stužková na dlh nie je ideálne riešenie. Nezadlžujte sa, radšej si šetrite. Na tieto mimoriadne výdavky si začnite vytvárať niekoľko mesiacov dopredu finančnú rezervu odkladaním minimálne 10 % z príjmu“, odporúča Daniela Mešková. V prípade, že nemáte našetrené, skúste kreatívne vyčarovať, čo šatník dal, prípadne využite výpredaje. Ak ste rozhodnutí požičať si, vyberte si čo najnižšiu sumu, akú potrebujete. Najrýchlejší a najlacnejší úver je povolené prečerpanie na vlastnom účte. Pri dodržaní bankou stanovených podmienok býva takáto pôžička zdarma. Treba však peniaze včas vrátiť, väčšinou je to do 40 až 45 dní. Ďalšou z možností môže byť aj kreditná karta. Tá slúži na chvíľkové vykrytie chýbajúcich peňazí. Aj tu funguje bezúročné obdobie, kedy sa neplatí za požičané peniaze úrok. Peniaze však treba vrátiť ešte v bezúročnom období, ktoré býva pri kreditných kartách v priemere 50 dní. Inak zapaltíte pomerne vysoké úroky. Nie všetky náklady na stužkovú sú jednorazovou investíciou. Napríklad nový oblek maturantovi môže dobre slúžiť aj na maturitných skúškach, prijímačkách na vysokú školu či svadbu sesternice. Rovnako otec môže zvážiť, či práve nenastal čas kúpiť si nový, kvalitnejší oblek na nasledujúce roky. U žien to už také jednoduché nie je, ale  minimálne ešte raz by sa šaty zo stužkovej mohli dať použiť pri  rodinnej oslave či inej príležitosti. Ak chce rodina ušetriť a ženy sa aj tak chcú predviesť v  luxusných šatách, je  možnosť si ich požičať.

RODINNÉ VÝDAVKY: OBLEČENIE A VIZÁŽ
Maturant/-ka:
Šaty kupované – 100 eur
Požičané šaty – 60 eur
Oblek – 100 eur
Košeľa s kravatou – 3O eur
Topánky – 50 eur
Kaderníčka s kozmetičkou – 50 eur
Rodičia – 300 eur

ORGANIZAČNÉ NÁKLADY TRIEDY
Prenájom sály – 300 eur
Alkoholické a nealkoholické nápoje – 300 eur
Zákusky a torta – 200 eur
Slané pečivo – 160 eur
DJ – 350 eur
Fotograf – 400 eur
Kameraman – 400 eur
Kytice a kvety pre profesorky – 130 eur
Darček pre triednu profesorku – 100 eur
Oznámenia – (1500 ks – 50 ks na študenta) – 200 eur
Stuha na dvere triedy, maturitné stužky pre každého študenta, tablo – 150 eur
Vygravírované poháre s menom – 130 eur
Druhá možnosť je, že žiaci sa rozhodnú naplánovať všetko potrebné sami, to znamená, každú položku individuálne. V takomto prípade namiesto cateringu si žiaci platia nasledovné položky:
Menu – 2 200 eur
Čašníci – 200 eur
Výzdoba stolov a sály – 300 eur

EU: Európsky týždeň odborných zručností


Európska komisia v spolupráci s rakúskym predsedníctvom organizujú vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018 tretí Európsky týždeň odborných zručností. Pod heslom Objav svoj talent budú mať tisíce mladých ľudí v celej Európe príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach odbornej prípravy a kariérneho rozvoja vďaka vzdelávaniu a odbornej príprave počas viac ako tisícky podujatí, ktoré sa budú konať v celej Európe až do decembra 2018.

Iniciatíva združuje poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie občianskej spoločnosti, verejné orgány, obchodné organizácie, odborové zväzy a širokú verejnosť v záujme lepšej informovanosti o výhodách odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Cieľom je ukázať, že odborné vzdelávanie a príprava je inteligentnou voľbou pre mladých ľudí aj dospelých, pretože vedie k excelentnosti vo vzdelávaní, ku kvalitným pracovným miestam a k zvyšovaniu zamestnateľnosti. Ide zároveň o príspevok k programu v oblasti zručností pre Európu a k zavádzaniu Európskeho piliera sociálnych práv. Európska komisia chce zvýšiť povedomie o širokej škále príležitostí, ktoré ponúka OVP a povzbudiť viac ľudí, aby si zvolili túto cestu a zistili, čo ponúka. Tento rok sa podujatie intenzívne zameria aj na budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy. Bude sa diskutovať o témach, ako je digitalizácia a internacionalizácia v tejto oblasti.

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností sa v niekoľkých členských štátoch uskutočnia otváracie podujatia a Dni zamestnávateľov. Boli vymenovanní 26 národní a celoeurópskí veľvyslanci, ktorí majú zvýšiť informovanosť o tejto iniciatíve. V priebehu týždňa budú udelené aj ocenenia na oslavu excelencie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Týždeň bol zorganizovaný s výraznou účasťou a podporou Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie.

Kľúčové údaje o odbornom vzdelávaní v Európe (zdroj: Eurostat)
- Na vyššom sekundárnom odbornom vzdelávaní a príprave sa zúčastňuje 49 % študentov vyššieho sekundárneho vzdelávania v Európe (2016).
- Miera zamestnanosti čerstvých absolventov OVP v Európe je 74,8 % (2017).
- Percentuálny podiel dospelých s nízkou kvalifikáciou v Európe neustále klesá vďaka pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF), ale zostáva privysoký: v súčasnosti je na úrovni 22,5 % (2017).
- V dospelosti sa vzdeláva 10,9 % Európanov (2017).

pondelok 5. novembra 2018

DDoS: Prechodný pokles útokov


Analytici zaznamenali v treťom štvrťroku 2018 pokles počtu DDoS útokov (na internetovú službu alebo webovú stránku), čo mohlo byť spôsobené tým, že viacerí prevádzkovatelia botov sústredili ich výpočtovú silu na výhodnejší a relatívne bezpečný spôsob zarábania peňazí, a to na ťažbu kryptomien. 

Podľa správy spoločnosti Kaspersky Lab riziko DDoS útokov existuje aj v prípade, keď útočníci nehľadajú len finančný zisk. Ide totiž o účinný nástroj v prípade, ak chcú spôsobiť napríklad výpadok prevádzky. Správa zaznamenala tiež pokračujúci trend, a to útoky cielené na vzdelávacie organizácie, ktoré po lete opäť otvorili svoje dvere študentom. Útočníci boli najaktívnejší najmä v auguste a septembri, čo dokazuje aj vysoký počet DDoS útokov na vzdelávacie inštitúcie s príchodom nového akademického roka. Tento rok sa obeťou útokov stali webové stránky jednej z popredných britských univerzít – Univerzity v Edinburgu, a tiež amerického poskytovateľa softvéru Infinite Campus, ktorý zastrešuje portály určené pre rodičov študentov mnohých verejných škôl. K väčšine týchto DDoS útokov došlo počas semestra a, naopak, počas prázdnin je situácia pokojnejšia. K podobnému záveru dospela aj britská organizácia Jisc. Po zozbieraní údajov týkajúcich sa série útokov na univerzitách zistili, že počet útokov klesol, keď boli študenti na prázdninách. Počet útokov tiež klesá mimo študijných hodín, pričom zásahy DDoS vo vysokoškolských zdrojoch sa vyskytujú hlavne medzi 9.00 a 16.00 hod. Tieto zistenia naznačujú, že za útokmi by mohli stáť práve študenti.

V období od júla do septembra napadli DDoS boty organizácie v 82 krajinách. Pokiaľ ide o počet útokov, na prvom mieste bola opäť Čína. Spojené štáty americké zaznamenali návrat na 2. miesto po tom, čo ich v druhom kvartáli predbehol v rebríčku Hongkong. Treťou v poradí je Austrália.

EU: Ženy zarábajú na Slovensku stále skoro o pätinu menej ako muži


Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadol na 3. novembra, je momentom, kedy ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

Pod rozdielom v odmeňovaní žien a mužov sa rozumie rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou mužov a žien v rámci hospodárstva. Medzi faktory, ktoré podľa Európskej komisie prispievajú k takýmto rozdielom, sú okrem iného:
- riadiace a dozorné funkcie vykonávajú prevažne muži,

- zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy (napr. starostlivosť o príbuzných) preberajú väčšinou ženy,
- sklon tráviť viac času mimo trh práce majú viac ženy ako muži,
- v niektorých odvetviach sú nadmerne zastúpené ženy, v iných zas muži - je to kvôli segregácii v oblasti vzdelávania a na trhu práce.

Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19 %. V rebríčku EÚ tak Slovensko ostáva šiestou krajinou v poradí s najväčším rozdielom. Tento rozdiel predstavuje v Európskej únii v priemere 16,2%. 

Výzva: 9,5 mil. eur na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlási výzvu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Na tento zámer je vyčlenených 9,5 milióna eur. Pre základné školy v menej rozvinutých regiónoch je určených deväť miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutejšieho regiónu.
      
Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením. Základným školám je tak umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa. Ide o doplnkové financovanie novovytvorených miest k miestam financovaným zo štátneho rozpočtu.