piatok 29. mája 2020

Auto: Nové alebo ojazdené?

Kúpa nového automobilu nie je ideálnou investíciou. Najväčšiu časť svojej hodnoty totiž stratí hneď, ako opustí predajňu a počas prvých rokov prevádzky. Podľa analýzy Mototechny je viditeľný najmarkantnejší prepad ceny pri luxusných autách, ktoré počas prvých troch rokov dokážu stratiť aj vyše 60 % pôvodnej hodnoty. 

Pri autách vo veku do troch rokov a s nájazdom do 50.000 kilometrov sa priemerná úspora oproti novému vozidlu pohybuje okolo 22 percent. Spravidla sú pritom v dobrom technickom, prevažne ešte aj v továrenskej záruke a okamžite dostupné. A o ktoré vozidlá na sekundárnom trhu je najväčší záujem? Najpredávanejšie zostávajú Škodovky, ktorých sa predá takmer 24 %. Oproti minulému roku narástol ich podiel o 4 %. Najväčší záujem je tradične o model Fabia, ktorého sa tento rok predalo viac ako 9 % zo všetkých zánovných ojazdených vozidiel (v roku 2019 necelých 6 %). Druhé miesto si drží Rapid s podielom takmer osem percent (v roku 2019 to bolo vyše 3 %). Na tretej priečke ostáva Škoda Octavia. 

Medzi pohonnými jednotkami jednoznačne dominujú benzínové agregáty, ktoré tvoria vyše 81 % predaja. Dieselových motorizácií sa predáva 13 % a zvyšok sa delí medzi alternatívne pohony. Hybridné motory a elektromotory nájdeme u 3,4 % automobilov. Zvyšok tvoria vozidlá na plyn. Najpredávanejšia farba je biela (29 %), nasleduje šedá (15 %) a prvú trojku uzatvárajú vozidlá červenej farby (13 %). Aj napriek tomu, že najpredávanejšie sú vozidlá SUV (takmer 39 %, medziročný nárast vyše 5 percent), tak pohon všetkých kolies má len 9 % predaných áut. Väčšina zánovných automobilov je vybavená manuálnou prevodovkou (75 %), ale môžeme vidieť, že automatické prevodovky začínajú zaujímať zákazníkov (medziročný nárast o 5 percent). Takmer 44 % áut sa predá za cenu nad 15.000 eur, 25 % od 12.000 do 15.000 eur a 18 % od 10.000 do 12.000 eur.

EU: Nový plán obnovy


Európska komisia (EK) navrhla vytvoriť nový nástroj obnovy Next Generation EU, ktorý sa začlení do silného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy a vybudovanie odolnosti Európy.                                                         

Nástroj Next Generation EU získa finančné prostriedky dočasným zvýšením stropu vlastných zdrojov EÚ na 2,00 % hrubého národného dôchodku EÚ, čo umožní EK využiť jej úverový rating na požičanie si 750 miliárd EUR na finančných trhoch. Tieto dodatočné finančné prostriedky sa budú poskytovať prostredníctvom programov EÚ a budú splácané počas dlhého obdobia prostredníctvom budúcich rozpočtov EÚ – a to nie skôr než v roku 2028, avšak najneskôr do roku 2058. Komisia tiež navrhuje množstvo nových vlastných zdrojov. Okrem toho na čo najrýchlejšie sprístupnenie finančných prostriedkov s cieľom reagovať na najnaliehavejšie potreby navrhuje zmeniť súčasný viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, aby sa dodatočné finančné prostriedky vo výške 11,5 miliardy EUR sprístupnili už v roku 2020

Finančné prostriedky získané z nástroja Next Generation EU budú investované do troch pilierov:
1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:
Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR poskytne finančnú podporu na investície a reformy, a to aj v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou a odolnosťou národných ekonomík, pričom ich zároveň prepája s prioritami EÚ. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote až 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme až 250 miliárd EUR.Podpora bude dostupná pre všetky členské štáty, ale bude zameraná na najviac postihnuté oblasti, v ktorých sú potreby odolnosti najžiadanejšie.
Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd EUR v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických vplyvov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov. 
Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd EUR na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.
Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd EUR s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou a dosiahnuť tak ambiciózne ciele v súlade s novou stratégiou v oblasti biodiverzity a novou stratégiou z farmy na vidličku.

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:
Prostredníctvom nového Nástroja na podporu platobnej schopnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách.Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd EUR s cieľom uvoľniť 300 miliárd EUR na podporu platobnej schopnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví a pripraviť ich na ekologickejšiu, digitálnu a odolnú budúcnosť.
Navýšenie finančných prostriedkov Programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy EUR na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej únii.
Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do Programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd EUR na podporu odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré súvisia so zelenou a s digitálnou transformáciou, a kľúčových hodnotových reťazcov na vnútornom trhu, a to vďaka príspevku vo výške 15 miliárd EUR z nástroja Next Generation EU.

3. Ponaučenia z krízy:
Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.
Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy EUR, bude rozšírené a poslinené, aby bola Únia pripravená na budúce krízy a aby na ne vedela reagovať.
Suma 94,4 miliardy EUR na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.
Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy EUR na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.
Budú posilnené ďalšie programy EÚ, aby bol budúci finančný rámec v plnom súlade s potrebami obnovy a strategickými prioritami.Posilnia sa aj ďalšie nástroje s cieľom zlepšiť flexibilitu a reakčnú schopnosť rozpočtu EÚ.

Dosiahnutie rýchlej politickej dohody týkajúcej sa nástroja Next Generation EU a celkového rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 na úrovni Európskej rady do júla je nevyhnutné, aby obnova získala novú dynamiku, pričom poskytne EÚ silný nástroj, ktorý pomôže postaviť hospodárstvo na nohy a pripraviť ho na budúcnosť. Všetky finančné prostriedky získané prostredníctvom nástroja Next Generation EU sa budú prideľovať prostredníctvom programov EÚ v rámci prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ takto:
- Európska zelená dohoda ako stratégia obnovy EÚ:
Masívna vlna renovácií našich budov a infraštruktúry a intenzívnejšie obehové hospodárstvo, ktorými sa vytvoria lokálne pracovné miesta;
Zavádzanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, najmä pokiaľ ide o veternú a solárnu energiu, a naštartovanie ekologického vodíkového hospodárstva v Európe;
Ekologickejšia doprava a logistika vrátane inštalácie jedného milióna nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a posilnenie železničnej dopravy a ekologickej mobility v našich mestách a regiónoch;
Posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom podporiť rekvalifikáciu a pomôcť podnikom vytvárať nové hospodárske príležitosti.
- Posilnenie jednotného trhu a jeho prispôsobenie digitálnemu veku:
Investície do väčšieho a lepšieho pripojenia, najmä rýchlym zavádzaním sietí 5G;
Silnejšia priemyselná a technologická prítomnosť v strategických sektoroch vrátane umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, superpočítačov a cloudu;
Budovanie reálneho dátového hospodárstva ako hnacej sily inovácie a vytvárania pracovných miest;
Zvýšená kybernetická odolnosť.
- Spravodlivá a inkluzívna obnova pre všetkých:
Krátkodobý európsky systém zaistenia v nezamestnanosti (SURE) poskytne 100 miliárd EUR na podporu pracovníkov a podnikov;
Program v oblasti zručností pre Európu a akčný plán digitálneho vzdelávania zabezpečia digitálne zručnosti pre všetkých občanov EÚ;
Spravodlivé minimálne mzdy a záväzné opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania pomôžu zraniteľným pracovníkom, najmä ženám;
Európska komisia zintenzívňuje boj proti daňovým únikom, čím pomôže členským štátom generovať príjmy.

Radíme: Ochrana pracoviska pred COVID-19


Pri znovuotvorení pracovísk je dôležité neignorovať ochranu pred novým koronavírusom. Zamestnanci aj klienti by si mali dôkladne umývať ruky, používať dezinfekciu a nosiť ochranné rúška. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk, pravidelnú dezinfekciu podlahy a dotykových plôch: stoly, kľučky či klávesnice. Spoločné používanie predmetov, napríklad písacích potrieb, by sa malo redukovať na nevyhnutnú mieru a pri platení uprednostniť platbu kartou.  

Úrad verejného zdravotníctva SR ďalej upozorňuje, že zamestnávateľ by mal v maximálne možnej miere a v rámci možností vytvoriť zamestnancom podmienky na ochranu pred šírením nového koronavírusu, a to zväčšením rozstupov, dodržiavaním vzdialenosti medzi zamestnancami minimálne dva metre a znižovaním počtu osôb na pracovisku. Má tiež podľa možnosti prijímať klientov v oddelených priestoroch, aby sa redukovala frekvencia a počet kontaktov na najnižšiu možnú mieru.

Pred stretnutím alebo podujatím by si mal organizátor pozrieť úradné odporúčania pre miesto, kde sa podujatie bude konať, informovať sa o situácii na príslušnom úrade verejného zdravotníctva alebo u autorít v oblasti zdravotnej starostlivosti a zvážiť, či stretnutie nie je možné nahradiť telekonferenciou alebo on-line konferenciou. Rovnako je potrebné zvážiť, či nie je možné znížiť počet účastníkov a zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekcie na ruky a papierových utierok. Tiež treba aktívne sledovať výskyt ochorenia COVID-19, zabezpečiť kontaktné údaje organizátorov, účastníkov, zásobovateľov aj návštevníkov a vypracovať plán pre prípad výskytu ochorenia. Po stretnutí by si organizátor mal uchovať mená a kontaktné informácie účastníkov aspoň mesiac, ak by jeden alebo viacero z nich ochorelo, aby bolo možné dohľadať ľudí, ktorí mohli prísť do kontaktu s nákazou. Ak bol niekto na podujatí izolovaný, alebo u neho vzniklo podozrenie na ochorenie COVID-19, usporiadatelia by o tom mali informovať ostatných zúčastnených.

Počas pracovných ciest treba zamestnancov upozorňovať, aby si pravidelne umývali ruky a boli aspoň dva metre od ľudí, ktorí kýchajú a kašlú. Po návrate z cesty z oblasti, kde sa šíri COVID-19, by mali zamestnanci sledovať svoj zdravotný stav počas 14 dní a merať si telesnú teplotu dvakrát denne. Ak sa u nich vyskytne kašeľ alebo mierne zvýšenie teploty, mali by zostať izolovaní doma, vyhýbať sa úzkemu kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov rodiny, kontaktovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a uviesť podrobnosti o poslednom pohybe a príznakoch.

štvrtok 28. mája 2020

Novinka: Aplikácia na pomoc

Nová webová aplikácia prepojí ľudí, firmy a organizácie, ktoré ponúkajú pomoc s organizáciami, ktoré o pomoc žiadajú. Aplikáciu pripravili iniciatíva ♯KtoPomozeSlovensku spolu s Nadáciou Pontis so zámerom reagovať rýchlo na aktuálne potreby v teréne a nasmerovať pomoc presne tam, kde je potrebná. Pri jej vývoji spolupracovali aj s Krízovým štábom neziskového sektora.

Aplikácia na http://kps.solved.fi nebude slúžiť na účely finančnej zbierky. Jej hlavným zmyslom je prepojiť konkrétne potreby žiadateľov s možnými donormi materiálnej pomoci (ochranné pomôcky, potraviny, oblečenie, základné hygienické potreby, školské pomôcky a pod.). Pomôcť je možné darovaním alebo zakúpením vecí, ale aj ako dobrovoľník svojim časom – napr. rozvozom alebo inými službami. Žiadatelia z radov zdravotníckych a sociálnych zariadení, škôl, ale aj neziskových a pomáhajúcich organizácií môžu zadať svoju požiadavku o materiálnu pomoc po jednoduchej registrácii a schválení profilu administrátorom, ktorým je Nadácia Pontis.

Ak majú firmy alebo jednotlivci, teda donori, niečoho nadbytok a chcú pomáhať naďalej a adresne, môžu v aplikácii zaregistrovať svoju ponuku. Pravidelne sa budú pripravovat prehľady toho, čo a kde je aktuálne potrebné a zverejňovať ich na webovej stránke ktopomozeslovensku.sk aj na sociálnych sieťach. Aplikácia a tieto prehľady sú užitočné aj pre jednotlivcov alebo firmy, ktoré by chceli pomáhať vo svojom bezprostrednom okolí a môžu si takto zistiť reálne potreby organizácií vo svojom meste či regióne.

EU: Milióny klamlivých reklám súvisiacich s koronavírusom

V rámci záväzku chrániť spotrebiteľov v on-line prostredí koordinovala Európska komisia (EK) skríning webových stránok s cieľom zistiť, kde sú spotrebitelia v EÚ najviac vystavení obsahom propagujúcim nepravdivé tvrdenia alebo podvodné výrobky v kontexte pandémie nového koronavírusu. Digitálne platformy následne odstránili, alebo zablokovali milióny klamlivých reklám a zoznamov produktov.

Proces preverovania, ktorý vykonala Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), pozostával z dvoch častí - skríning on-line platforiem a hĺbková analýza konkrétnych reklám a webových stránok prepojených na výrobky, ktoré v súvislosti s koronakrízou boli predmetom veľkého záujmu spotrebiteľov. Na skríningu internetových platforiem sa zúčastnili orgány na ochranu spotrebiteľa zo všetkých 27 členských krajín EÚ a predložili 126 prípadov týkajúcich sa spoločností, s ktorými je eurokomisia v pravidelnom kontakte. Osobitná pozornosť sa venovala skúmaniu ponúk spojeným s ochrannými maskami, dezinfekčnými gélmi, testovacími súpravami, ale aj s potravinami, potravinovými doplnkami či nepotravinovými výrobkami, ktoré mali mať údajné liečebné účinky pri boji s novým koronavírusom. V 38 prípadoch orgány CPC zistili množstvo pochybných ponúk a zavádzajúcich reklám týkajúcich sa výrobkov, ktoré mali reagovať na koronavírus. Išlo o všeobecné tvrdenia, že ponúkaný produkt je schopný zabrániť šíreniu infekcie alebo ju vyliečiť, a išlo aj o nadmerné ceny. Prieskum tiež odhalil, že nečestní obchodníci používajú nové agresívne praktiky, aj za pomoci obrázkov, grafických ilustrácií či úmyselných preklepov, ktoré sťažujú ich odhalenie.

Uvedená operácia potvrdila, že prebiehajúca výmena informácií medzi EK a hlavnými internetovými platformami prináša výsledky. Spoločnosť Google napríklad celosvetovo zablokovala alebo odstránila viac ako 80 miliónov reklám súvisiacich s koronavírusom, spoločnosť eBay zablokovala alebo odstránila zo svojho globálneho trhu viac ako 17 miliónov záznamov, ktoré porušujú spotrebiteľské pravidlá EÚ, a spoločnosť Amazon v porovnaní s marcom zaznamenala 77-percentný pokles týždenného počtu nových zoznamov produktov, spájaných s koronavírusom. Hĺbkové kontroly sa týkali 268 webových stránok, z ktorých 206 bolo označených na účely ďalšieho vyšetrovania z dôvodu možného porušenia spotrebiteľských právnych predpisov EÚ. Z toho 88 webových stránok obsahovalo výrobky s tvrdeniami o liečivých alebo preventívnych účinkoch proti novému koronavírusu, 30 webových stránok obsahovalo nepresné tvrdenia o nedostatkoch výrobkov a 24 webových stránok bolo podozrivých z nekalých praktík na získanie neprimeraných cien. Orgány CPC okrem toho odhalili, že spotrebiteľom neboli poskytnuté jasné a komplexné informácie o všetkých relevantných aspektoch, ako sú totožnosť obchodníka, geografická adresa sídla obchodníka alebo kontakt na obchodníka.

Novinka: 48 hodinový pobyt bez testu na COVID-19

Od stredy (27. 5.) od 00.00 h sa pri cestách osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku do Maďarska, Poľska, Česka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka či Švajčiarska pri návrate na územie Slovenska nebude požadovať negatívny test na ochorenie COVID-19 ani karanténa, pokiaľ pobyt v týchto krajinách nepresiahne 48 hodín. 

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ďalej oznámil, že osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Česku budú môcť prísť na územie SR hraničnými priechodmi z Česka alebo Maďarska, pričom sa na Slovensku budú môcť zdržať najviac 48 hodín. Pri príchode sa nemusia preukazovať negatívnym testom na COVID-19, ani sa ich nebude týkať karanténa. Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Maďarsku budú môcť prísť na územie Slovenska hraničnými priechodmi z Česka alebo Maďarska, a budú sa tu môcť zdržať rovnako najviac 48 hodín. Pri príchode sa nemusia preukazovať negatívnym testom na COVID-19, ani sa ich nebude týkať karanténa.

Dodržanie 48-hodinovej lehoty sú tieto osoby povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole. Pri výstupe zo Slovenska si nezabudnite od slovenských policajtov označiť tlačivo o prekročení štátnej hranice.

streda 27. mája 2020

Aktuálne: Európsky týždeň proti rakovine

Boj proti rakovine zostáva jednou z hlavných priorít Európskej komisie v oblasti zdravia. Štyri piliere plánu boja proti rakovine v Európe tvorí prevencia, včasná diagnostika, liečba a následná starostlivosť.

Až 40% prípadom onkologických ochorení je možné predísť, ak implementujeme to, čo už vieme. Rakovina je tiež jedna z mnohých neprenosných chorôb, ktoré majú spoločné rizikové faktory a ktorých prevencia a kontrola sú prínosom pre väčšinu ľudí.

Európsky kódex proti rakovine sa zameriava na opatrenia, ktoré môžu v rámci prevencie rakoviny podniknúť samotní občania:
1. Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme. 

2. Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku. 

3. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť. 

4. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením. 

5. Zdravo sa stravujte:
• Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.
• Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.
• Obmedzte údené mäsové výrobky, ako aj výrobky s vysokým obsahom soli a tuku. 

6. Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť. 

7. Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred intenzívnym opaľovaním. Nepoužívajte soláriá. 

8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

9. Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili. 

10. Pre ženy:
• Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.
• Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.

SR: Viac než dve tretiny mladých ľudí pravidelne sporí

Mladí Slováci myslia na svoju budúcnosť aj horšiu ekonomickú situáciu. Nejakú sumu si podľa prieskumu, ktorý pre spoločnosť Kruk vypracovala agentúra Stem/Mark, pravidelne ukladá 69 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Podiel mladých ľudí s úsporami rastie s vekom a tiež s dosiahnutou úrovňou vzdelania.

Mladí Slováci usporia každý mesiac priemerne 130 eur. Najmladší, teda vo veku 18 až 22 rokov, chcú mať v prípade potreby svoje úspory rýchlo k dispozícii, a tak si často ukladajú peniaze doma. S rastúcim vekom mladí preferujú sporiace účty a termínované vklady, ktoré spolu s dôchodkovými fondami využívajú najčastejšie. „Predpokladaný globálny pokles ekonomiky bude mnohonásobne dlhší než trvanie súčasných obmedzení a bude okrem iného spojený s nárastom nezamestnanosti. Ľudia s úsporami si dlhšie dokážu udržať svoj životný štandard a nebudú nútení požičiavať si na bežné výdavky. Pre mnohých Slovákov bez úspor bude napriek prijímaným podporným opatreniam problematické financovať neplánované výdavky alebo splácať súčasné záväzky“, hovorí generálna riaditeľka spoločnosti Jaroslava Palendalová.

Ochota sporiť podľa očakávaní Kruku rastie s čistým osobným príjmom aj príjmom domácnosti. Najprezieravejší sú v tomto ohľade respondenti z Trenčianskeho kraja, kde si pravidelne sporí 84 % mladých ľudí. Najmenej sporia v Trnavskom kraji, pravidelnú sumu si odkladá 57 % mladých Slovákov. 

Elektromobily: Podpora nákupu

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v dotačnom projekte na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel. Rezort ho na začiatku apríla pre situáciu spôsobenú koronakrízou dočasne pozastavil.

„Do konca mája plánujeme posúdiť žiadosti, ktoré sú už na ministerstve. V júni by prišli na rad tie, ktoré v súčasnosti administratívne overuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)“, vysvetlil štátny tajomník Karol Galek. Komisia na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí už schválila 127 žiadostí, prerozdelených tak bude ďalších 1.096.000 eur. Doteraz bolo spolu schválených 340 žiadostí, z toho v 279 prípadoch ide o fyzické osoby a 61 schválených žiadostí je od právnických osôb. Celková suma odsúhlasená na podporu kúpy elektroáut je tak spolu už 2.760.000 eur. Úspešným žiadateľom je postupne doručovaná na podpis zmluva o poskytnutí dotácie. Od termínu podpísania zmluvy majú 12 mesiacov na splnenie svojho záväzku – kúpu elektromobilu alebo plug-in hybridu. Aktuálne sa administratívne overuje 240 žiadostí. 

Pre nedostatky nebolo schválených 13 žiadostí, ministerstvo okrem toho zaevidovalo 75 storno žiadostí. „Keďže sa uvoľnili doteraz vyčlenené finančné prostriedky na tieto neschválené a storno žiadosti, v súlade s podmienkami výzvy budú od júna oslovovaní ďalší žiadatelia zo zásobníka,“ vysvetlil K. Galek. Celková suma určená na túto výzvu je 6 miliónov eur, pričom výzva je otvorená až do jej vyčerpania. Rezort hospodárstva už vyplatila aj prvých 40 dotácií v súhrnnej hodnote 299-tisíc eur. Zoznam všetkých úspešných aj neúspešných žiadateľov je zverejnený na webovej stránke MH SR: https://www.mhsr.sk/uploads/files/YRx8reQt.pdf. 

Dotačný program na podporu kúpy elektromobilov spustilo ministerstvo hospodárstva koncom minulého roka. O dotáciu mohli požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Výška dotácie na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom je 8.000 eur, v prípade plug-in hybridného vozidla 5.000 eur. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bolo možné získať dotáciu, je 50.000 eur s DPH.

utorok 26. mája 2020

Radíme: Zmena zmluvy o zájazde

Slovenský parlament minulý týždeň schválil Novelu zákona o zájazdoch. Klienti cestovných kancelárií nemusia pre pobyty zrušené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sami kontaktovať cestovné kancelárie a agentúry. Tie budú postupne svojich zákazníkov oslovovať a navrhnú im zmenu zmluvy o zájazde, alebo im zašlú oznámenie o náhradnom zájazde. 

Po doručení takéhoto návrhu však musí klient, ktorý s tým nesúhlasí, návrh do 14 dní písomne odmietnuť a uviesť aj dôvod odmietnutia, informovala Jana Varinská zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA): Klient má dve možnosti - prijať zmenu zmluvy o zájazde, alebo neprijať. Ak zmenu neprijme, musí to odmietnuť písomne do 14 dní od doručenia ponuky a uviesť dôvod odmietnutia. Napríklad keď nechce tento rok cestovať, alebo je v chránenej skupine." Klienti v chránenej skupine, do ktorej patria napríklad seniori nad 65 rokov, tehotné ženy a ľudia, ktorí sa v dôsledku koronakrízy stali nezamestnanými, majú nárok na okamžité vrátenie už uhradenej ceny zájazdu, s ostatnými klientmi sa musí cestovná kancelária alebo agentúra na zmene podmienok dohodnúť do 31. augusta budúceho roka.

Klient môže odmietnuť aj zájazd, ktorý je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste, či v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné uskutočniť. Musí však o tom cestovnú kanceláriu informovať najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu. Následne bude podľa SACKA cestovná kancelária postupovať znovu tak, že mu zašle oznámenie o náhradnom zájazde, v ktorom bude hlavne informácia o sume platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde. Opakovaným návrhom na zmenu podmienok zmluvy sa podľa Varinskej klient vyhne písomným oznámením, že zmenu neakceptuje a očakáva vrátenie uhradenej sumy zájazdu po 31. auguste 2021.

Trend: Riadené služby

Priemerný IT predajca v Európe generuje už štvrtinu svojho obratu z riadených služieb (Managed Services).  Vyplýva to z prieskumu 2019 Trends in Managed Services, ktorým SolarWinds MSP v spolupráci s analytickou agentúrou The 2112 Group oslovila IT predajcov v Európe. 

Prieskum potvrdil ďalší nárast podielu IT služieb s pravidelným príjmom na úkor tradičného „break/fix“ obchodného modelu, pri ktorom sa jednorazovo platí za odstránenie problémov s IT infraštruktúrou. Až 97 % respondentov z radu oslovených IT predajcov uviedlo, že ponúkajú nejakú formu riadených služieb. Tento fakt demonštruje posun dopytu zo strany koncových zákazníkov od reaktívneho riešenia problémov s IT k proaktívnemu prístupu pri prevádzkovaní IT infraštruktúr. Zákazníci dnes už nechcú čakať na to, kedy dôjde k výpadku, ale radšej si preventívne platia za služby udržujúce maximálnu dostupnosť IT bez prerušenia prevádzky.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu:
  1. Priemerný európsky IT predajca generuje už 25 % svojho celkového obratu z riadených služieb; u predajcov, ktorí sa primárne identifikujú ako MSP (Managed Services Providers) je to 36 %.
  2. Obrat generovaný IT predajcami zo služieb s pravidelným príjmom vzrástol z 30 % z celkového obratu v roku 2018 na 34 % v roku 2019.
  3. Poskytovatelia IT služieb ušetria s nástrojmi na automatizáciu ich rutinných činností v priemere 23 človekohodín týždenne.
  4. Najčastejšie poskytovanými riadenými službami sú správa zariadení (91 %), správa serverov (86 %), e-maily (80 %) a monitoring a správa sietí (77 %). Kompletné portfólio riadených služieb ponúka 66 % IT predajcov.
  5. Z pohľadu služieb IT bezpečnosti sú najčastejšie poskytované riešenia antivírusu (93 %), zálohovania a obnovy dát (82 %), firewallu (82%), antispamu (80 %) a ochrany koncových zariadení (77 %).
  6. V roku 2020 očakáva rozšírenie portfólia svojich služieb 66 % IT predajcov, iba 2 % respondentov plánuje svoju ponuku obmedziť.
„Hlavne v súčasnosti cítime tlak zo strany podnikov a organizácií na maximálnu prevádzkyschopnosť IT infraštruktúr, ktoré sú vystavené tak vyššiemu zaťaženiu zo strany používateľov, ako aj útokom hekerov“ , hovorí Štěpán Bínek. 

Aktuálne: Priemerný plat

Vlna prepúšťania či výrazne nižší počet ponúk. Toto sú následky vplyvu koronavírusu na trh práce. Znižovanie platov v ponukách však pandémia nepriniesla. Výšku priemerného ponúkaného platu pritom neovplyvnili ani regionálne rozdiely.

Podľa Profesia.sk tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronou predstavovala 1.135 eur v hrubom a od 9. marca do 17. mája vzrástla na 1.232 eur v hrubom. Najviac rástol dopyt pri pozíciách špecialistu pohľadávok, špecialistu zaistenia, chemického inžiniera, brokera, android programátora, špecialistu prevádzky sietí a služieb či výrobného riaditeľa. Naopak, najväčší prepad možno vidieť pri inzerátoch s nižšou kvalifikáciou ako operátor výroby, administratívny pracovník, robotník, skladník či montážnik. Odvetvie, kde sa pri pandémii evidoval najnižší úbytok ponúk boli jednoznačne informačné technológie s priemernou ponúkanou mzdou 1.766 eur v hrubom (najvyššie mzdy). Nárast podielu ponúk evidoval portál napríklad aj v odvetviach ako je ekonomika a financie či manažment. Pandémia naopak najviac znížila počet ponúk v odvetviach cestovný ruch gastro a hotelierstvo s tretím najnižším ponúkaným priemerným platom 898 eur v hrubom. Nižšie čísla možno nájsť iba pri ponukách v odevnom priemysle a pomocných prácach.

Medzi TOP 10 najinzerovanejšími pozíciami ponúkaný plat v dvoch prípadoch klesol - inzeráty na obchodných zástupcov a odborných predajcov, nie však výrazne. Najvýraznejšie zmeny boli pri ponukách na prácu administratívneho pracovníka a robotníka, kde stúpla ponúkaná mzda zhodne o 7 %. Spomedzi odvetví sú len dva prípady, kde počas korony klesli ponúkané mzdy -  bezpečnosť a ochrana, ale aj obchod, ktorý je momentálne odvetvím s najvyšším počtom pracovných ponúk, pričom sa zvýšil podiel ponúk na predavačov a pokladníkov a naopak znížil sa záujem o odborných predajcov a obchodných zástupcov, kde sú zvyčajne ponúkané mzdy vyššie. Ponúkané mzdy počas mimoriadnej situácie najviac rástli v chemickom priemysle (až o 26 %). Príčinou bol najmä dopyt po chemických inžinieroch a chemikoch. Medzi odvetviami s najvyšším rastom ponúkaných miezd sú tiež drevospracujúci priemysel a právo - najviac na pozíciách stolárov a právnikov.

Stúpli tiež požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie. Od januára do začiatku marca požadovalo vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. stupňa len 17 % ponúk. Počas mimoriadnej situácie stúpol ich podiel na 25 %. Naopak, znížil sa podiel ponúk, ktoré požadujú základné či stredoškolské vzdelanie.

pondelok 25. mája 2020

Technológie: Súčasť domácej pohody

Skutočný domov je miesto, kde máme pocit úplného bezpečia a súkromia. Štatistiky z globálnej IKEA Správy o živote v domácnosti (Life at home report) ukazujú, že až jedna štvrtina celosvetovej populácie pravidelne hľadá súkromie mimo svojej domácnosti. A ako vnímajú súkromie v domácnosti Slováci? 

Väčšina slovenských respondentov ( 82 % ) je presvedčených, že majú právo na súkromie. Nie vždy je však možné mať toľko súkromia, koľko by sme pre našu pohodu potrebovali - 16 % si myslí, že v domácnosti nemá dostatok súkromia.Záleží najmä na tom, kde bývame, s kým bývame a aká je naša úloha v domácnosti. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť takú mieru súkromia, ktorú potrebujeme, 45 % z nás sa cíti frustrovane. Podľa prieskumu sa 65 % domnieva, že súkromie je nevyhnutné najmä kvôli osobnému rastu. Pocit „neustáleho sledovania“ v nás môže tiež vyvolávať priam až klaustrofobické pocity, preto sa 67 % respondentov cíti byť samým sebou iba v prípade úplného súkromia, za zatvorenými dverami svojej izby či inej miestnosti, kde nemusíme neustále ovládať a sledovať naše správanie. Súkromie a pocit intimity hrajú taktiež dôležitú úlohu pri vedení hlbších a lepších rozhovorov. 

Správa ďalej ukázala, že až 79% Slovákov hľadá v domácnosti viac súkromia kvôli zlepšeniu svojich vzťahov. Pre 71% opýtaných predstavuje súkromie dôležitý faktor na plnenie úloh, pri ktorých je potrebné lepšie sústredenie, 49% využíva svoje súkromné chvíľky na relax a dobytie energie a 43% hovorí, že súkromie je nevyhnutné v prípade, že sa chceme zabaviť a hrať.


Až 77 % Slovákov verí, že dostupné technológie dokážu zvýšiť mieru súkromia v domácnosti. Je však dôležité poznamenať, že pre 43 % je dôležité vedieť technológie vypnúť, prípadne dať do spánkového režimu, aby sme tento pocit súkromia nadobudli.
Upozorňujeme: Nebezpečný mobilbanking

Malvérov, ktoré napádajú mobilné bankovníctvo, je najviac za posledných 18 mesiacov. Cieľom týchto škodlivých softvérov je odcudzenie osobných údajov a prirodzene aj peňazí z bankových účtov. 

Podľa spoločnosti Kaspersky bolo v prvom kvartáli tohto roka odhalených 42.115 súborov tohto typu malvéru, čo je oproti posledným trom mesiacom vlaňajška 2,5-násobný nárast. Trójske kone, zamerané na bankovníctvo, tzv. bankári, sú v kybernetickej komunite všeobecne známou hrozbou a dôvod pre tento typ útokov je zrejmý. Primárnym cieľom je odcudzenie peňazí. Tieto škodlivé programy zväčša vyzerajú ako legitímna finančná aplikácia, ale keď sa obeť pokúsi dostať do svojej skutočnej bankovej aplikácie a zadá svoje bezpečnostné údaje, útočníci k nim získajú prístup. Podiel tzv. bankárov v prehľade mobilných hrozieb sa podľa informácií spoločnosti v prvom štvrťroku zvýšil na 3,65 percenta, čo oproti vlaňajšku predstavuje nárast o viac ako dva percentuálne body. Najviac zasiahnutými krajinami podľa podielu používateľov napadnutých malvérmi zameranými na mobilné bankovníctvo boli Japonsko, Španielsko a Taliansko.

V čase sociálneho dištancovania a uzavretých prevádzok používame naše mobilné zariadenia častejšie aj na vybavovanie finančných služieb, či už ide o komunikáciu na diaľku, platby alebo transakcie. Aby používatelia znížili riziko infikovania mobilného zariadenia malvérom, bezpečnostní experti odporúčajú inštalovať aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ideálne z oficiálneho obchodu s aplikáciami (napríklad Google Play). Pomôcť môže aj bezpečnostný softvér.