piatok 17. novembra 2017

Pripomíname si: Nežná revolúcia 1989

Podľa tohtoročného októbrového prieskumu IVO vníma Nežnú revolúciu pozitívne 53% Slovákov a záporne 19% (1003 respondentov). 

Kladne hodnotia November 1989 najčastejšie ľudia vo veku 25-54 rokov, s vysokoškolským vzdelaním a tiež ľudia vykonávajúci kvalifikovanú prácu: úradníci, tvoriví odborní pracovníci, podnikatelia a živnostníci, vyšší riadiaci pracovníci. Pozitívne ho vnímajú najčastejšie prívrženci strán SaS a OĽaNO, tiež prívrženci členstva Slovenska v EÚ. „Ľudia, ktorí si ctia tradície 1. Československej republiky (ČSR), ľudia, ktorí sa hlásia k pravicovej politickej orientácii, ľudia, ktorým je blízke liberálne zmýšľanie", doplnila Zora Bútorová. Pokiaľ ide o vnímanie ľudí v krajoch, kladne hodnotia Nežnú revolúciu najmä v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Naopak, záporne hodnotia November '89 najčastejšie ľudia v Košickom a Banskobystrickom kraji.Podľa výsledkov prieskumu negatívne hodnotia Nežnú revolúciu ľudia vo veku nad 65 rokov, ľudia so základným vzdelaním, nekvalifikovaní manuálni pracovníci, nezamestnaní a dôchodcovia. „Tiež prívrženci strany ĽSNS a Smeru-SD, kritici členstva SR v EÚ, ľudia, ktorí hodnotia negatívne vznik 1. ČSR v roku 1918, ľudia hlásiaci sa k ľavicovej orientácii a ľudia, ktorým sú blízke konzervatívne hodnoty", dodala Bútorová.

Pri porovnaní výsledkov so staršími výskumami sa ukázalo, že od roku 2009 do roku 2014 „výrazne ubudli ľudia priaznivo hodnotiaci November 1989". Po roku 2014 sa ich počet podľa IVO mierne zvýšil. 

štvrtok 16. novembra 2017

Horizont 2020: Posledný program

Európska komisia zverejnila posledný pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020. 

Pracovný program Horizont 2020 obsahuje 17 tematických oddielov a všeobecné prílohy opisujúce pravidlá, akými sú štandardné podmienky prípustnosti a kritériá oprávnenosti, kritériá výberu a udeľovania grantov atď. Každá tematická časť popisuje celkové ciele, príslušné výzvy na predkladanie návrhov a témy v rámci jednotlivých výziev. Novinkou sú štyri vzájomne sa posilňujúce oblasti záujmu, ktoré presahujú hranice programu a sú zosúladené s hlavnými politickými prioritami: Budovanie nízkouhlíkovej spoločnosti odolnej voči klíme (LC);  Spájanie hospodárskych a environmentálnych prínosov - Cirkulárna ekonomika (CE); Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb (DT) a Zvyšovanie účinnosti bezpečnostnej únie (SU). Spolu s týmito oblasťami sú spojené rozpočtové prostriedky vo výške viac ako 7 miliárd EUR (2018-2020).

Ide o posledný pracovný program Horizont 2020, ktorý umožní hladký prechod na akéhokoľvek nástupcu – spustený bol pilotný projekt Európskej inovačnej rady (European Innovation Council, EIC) aj pilotný projekt, ktorý zavádza paušálne sumy. V rámci prípravy finálnej verzie pracovného programu H2020 na roky 2018-2020 sa zohľadnili tiež výsledky konzultácií so zainteresovanými stranami a súvisiacie politické priority Európskej komisie ako jednotný digitálny trh, energetická únia či iniciatíva týkajúca sa vytvorenia Európskej rady pre inovácie (EIC). 

SR: Prieskum benefitov 2017

Zamestnanci na Slovensku sú radi, ak ich spoločnosť napreduje. Na druhej strane očakávajú zo strany zamestnávateľov motivačné techniky. 

Tohtoročný prieskum benefitov prebiehal od mája do augusta. Preferenciou uchádzačov je predovšetkým finančné ohodnotenie. V prípade nefinančných benefitov je hitom tohto roka flexibilita, a to v niekoľkých formách – možnosť práce z domova, flexibilný pracovný čas či platené krátkodobé ochorenie. Prekvapivé sú aj hodnoty mesačných benefitov. Až 8,36% respondentov uviedlo, že získavajú mesačné benefity v hodnote od 20 do 39 eur, ďalej 7,78% respondentov uviedlo mesačnú hodnotu benefitov vo výške od 100 do 149 eur. Hodnotu mesačných benefitov vo výške 1000 eur a viac deklaruje 1,15% respondentov. Zaujímavosťou je aj to, že až 53,6% opýtaných spoločností na Slovensku neposkytuje svojim zamestnancom žiadnu hodnotu benefitov, alebo zamestnanci nevnímajú, že získané benefity majú nejakú hodnotu.

TOP 10 benefitov, kde požiadavky uchádzačov najviac prevyšujú ponuku zamestnávateľov:
1.      Príspevok na bývanie/ubytovňu
2.      Platená dovolenka nad zákonný rámec
3.      Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
4.      Služobné auto aj na súkromné účely
5.      13. plat/14. plat/pravidelné bonusy
6.      Platené krátkodobé ochorenie (bez PN)
7.      Firemná škôlka
8.      Platené študijné voľno
9.      Jazykové vzdelávanie
10.  Home office – práca z domu

Rebríček TOP očakávaných benefitov zo strany zamestnancov:
1.      13. plat -14. plat/pravidelné bonusy
2.      Príspevok na bývanie
3.      Služobné auto aj na súkromné účely
4.      Platená dovolenka nad zákonný rámec
5.      Home office – práca z domu
6.      Platené krátkodobé ochorenie (bez PN)
7.      Flexibilná pracovný čas
8.      Jazykové vzdelávanie
9.      Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
10.  Vzdelávací/Training program

Prieskum zároveň ukázal,  ktoré benefity v súčasnosti zamestnanci považujú za štandard a nevnímajú ich ako benefit. Neznamená to však, že by sa bez nich obišli. Do tejto skupiny zaradili vianočné večierky, firemné darčeky či možnosť závodného stravovania. 

IoT: Sigfox prichádza na Slovensko

Sieť internetu vecí (Internet of Things - IoT) je v plnej prevádzke už v 17. európskej krajine. Na Slovensku ju prevádzkuje SimpleCell Networks Slovakia, podľa ktorej pokrýva viac ako 90% územia SR a 85% populácie.  

Technológia sa využije napríklad na presnú analýzu počasia. Množstvo informácií zozbieraných z veľkého počtu snímačov umožní predpovedať počasie s väčšou presnosťou. Informácie sa dokážu využiť aj pri predpovediach postupu lesných požiarov či diaľkovom sledovaní rastu poľnohospodárskych plodín. V nasledujúcom roku majú byť realizované projekty inteligentných parkovacích systémov, monitoring a analýza kvality ovzdušia či projekty zamerané na starostlivosť o seniorov. Cieľom operátora je vybudovanie slovenského ekosystému výrobcov a integrátorov riešení pre internet vecí. V súčasnosti štartuje spoluprácu s fakultami Slovenskej technickej univerzity aj Technickej univerzity v Košiciach.

Počas prvého meetupu bola vyhlásená Sigfox IoT Challenge, ktorá má za cieľ motivovať vývojárov, študentov či investorov. Operátor bude vyhlasovať výzvy pravidelne podľa dopytu od partnerov na vývoj konkrétnych zariadení či riešení. Prvá výzva je vyhlásená na vytvorenie zariadenia pre diaľkový odpočet stavu elektromerov, aby si mohli zákazníci energetických spoločností priebežne kontrolovať spotrebu a byť upozorňovaní pri neobvyklej situácii. Druhá výzva je zameraná na vývoj seizmického snímača určeného pre bezpečnostné riešenia na súkromných pozemkoch. 

EU: Falošné správy a on-line dezinformácie

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a on-line dezinformácie a zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni zastupujúcu akademických zamestnancov, on-line platformy, spravodajské médiá a organizácie občianskej spoločnosti. Mali by prispieť k rozvoju celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá sa má predložiť na jar 2018. 

On-line platformy a iné internetové služby poskytujú ľuďom nové možnosti kontaktov, diskusie aj získavania informácií. Šírenie správ, ktoré úmyselne zavádzajú a ovplyvňujú  vnímanie reality sa však stáva čoraz väčším problémom. Občania, sociálne média, spravodajské organizácie (vysielatelia, tlačené médiá, spravodajské agentúry, on-line médiá a overovatelia skutočností), výskumní pracovníci a verejné orgány sú vyzvané, aby sa do polovice februára podelili o svoje názory v rámci verejnej konzultácie. Jej účelom je zhromaždiť názory o tom, aké opatrenia by sa mohli prijať na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť účinné nástroje na identifikáciu spoľahlivých a overených informácií v digitálnom veku.

Očakávajú sa príspevky v troch hlavných oblastiach: - - Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému on-line dezinformácií, alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám.
- Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté platformami, spravodajskými mediálnymi spoločnosťami a organizáciami občianskej spoločnosti na boj proti šíreniu falošných správ on-line ako aj stanovísk k úlohám a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán.
- Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií on-line.

Konzultácia sa zaoberá iba tými falošnými správami a on-line dezinformáciami, ktorých obsah nie je ako taký nezákonný, a preto sa na ne nevzťahujú existujúce európske ani vnútroštátne legislatívne a samoregulačné opatrenia.

Komisia zároveň vyzvala expertov na podanie prihlášok do skupine na vysokej úrovni zaoberajúcej sa falošnými správami, v rámci ktorej by poskytovali poradenstvo, pokiaľ ide o stanovenie rozsahu tohto javu, vymedzenie úloh a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán, pochopenie medzinárodného rozmeru, zohľadnenie existujúcich stanovísk a vypracovanie odporúčaní. Skupina by mala podľa možnosti zahŕňať niekoľko zástupcov každej oblasti expertízy, či už ide o akademickú obec alebo občiansku spoločnosť. Cieľom je vyvážený výber expertov. Výzva je otvorená až do polovice decembra. Expertná skupina na vysokej úrovni má začať pracovať v januári 2018, pričom bude pôsobiť niekoľko mesiacov.  

streda 15. novembra 2017

e-Služby: Slovenskí lekárnici sú pripravení

V sobotu 11. novembra 2017 sa uskutočnilo 30. zasadnutie najvyššieho orgánu Slovenskej lekárnickej komory - Snemu. Delegáti hodnotili aj elektronické projekty. 

K pripravenosti lekárnikov na e-zdravie Alena Chytilová uviedla: „Lekárnici pripravení sú, splnili si všetky povinnosti, ktoré boli doteraz od nich požadované, avšak vzhľadom k zásadným zmenám, ktoré e-zdravie prinesie, logicky vzniká istá obava, či bude možné v novom roku spustiť jeho ostrú prevádzku. Zároveň lekárnici očakávajú, že budú mať prístup k celej farmakoterapii pacienta, v zmysle pripomienky SLeK, ktorú už MZ SR v legislatívnom procese akceptovalo.“ Tento postoj podporila aj Miroslava Snopková: „Lekárnici pripravení sú a čakajú na ďalšie pokyny z NCZI. Myslím, že e-zdravie bude možné spustiť v novom roku, ale určite sa v úvode vyskytne dosť aplikačných nedokonalostí, keďže v lekárňach zatiaľ nemáme testovacie prostredie systému ako celku. Najväčší prínos pre pacienta vidíme v možnosti farmaceuta nahliadnuť do celej farmakoterapie pacienta. Ten, ako odborník na lieky, bude vedieť posúdiť prípadné interakcie, či duplicity liekov.“ 

Potvrdzuje to aj záujem pacientov o kľúčový osvetový projekt SLeK – Interakcie liekov. Za tri mesiace fungovania internetovej aplikácie sa v nej zaregistrovalo 1.622 pacientov, z ktorých si 152 dohodlo termín konzultácie v niektorej z pripojených lekární. Farmaceuti v projekte zatiaľ identifikovali 2.141 interakcií liekov. Výsledky ďalšieho projektu SLeK – Nedostupné lieky, ktorý  sa realizoval v spolupráci s AIFP a AOPP, boli základným argumentom pre zásadnú novelizáciu zákona o liekoch a aj vďaka aktivite lekárnikov sa dostupnosť liekov v SR výrazne zlepšila. Kým októbri 2016 bolo zaznamenaných 3.986 hlásení o nedostupných liekoch, v marci tohto roku to bolo iba 1.295 a v máji už len 18 hlásení.  

Aktuálne: Nové investičné stimuly

Vládou schválený návrh zákona podporuje znižovanie regionálnych rozdielov a zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky určením priorít predovšetkým do výskumu a vývoja, moderných technológií a investícií s vyššou pridanou hodnotou. 

Snahou rezortu hospodárstva je motivovať k investíciám hlavne v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (sever, východ a juh). K zásadným zmenám pri poskytovaní investičnej pomoci patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahrádza podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia. Poskytovanie investičnej pomoc sa má hodnotiť pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy.

Podporené budú aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale smerujú do nákupu nových technológií. Zvýhodnené budú investície malých a stredných podnikov. Mala by sa odbúrať náročná administratíva, zvýšiť kontrola, ako aj transparentnosť celého procesu. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja. 

Novinka: Inštitút pôdohospodárskej politiky

Poslaním nového analytického útvaru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov.  

Ide o analytický útvar, ktorý by mal pomôcť nielen ministerke, ale aj celému širšiemu vedeniu pri rozhodovacích procesoch vo všetkých oblastiach, čiže v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a určite aj v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka. Podľa odborného garanta inštitútu Jána Pokrivčáka okrem interných analýz pre vedenie rezortu bude časť práce analytikov tvoriť aj príprava analýz pre odbornú a širokú verejnosť, ako aj vládu.

Prioritami inštitútu pre najbližšie obdobie budú revízia výdavkov rezortu v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) a Útvarom hodnoty za peniaze, ako aj nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Inštitút bude financovaný prostredníctvom národného projektu budovania analytických kapacít v ústredných orgánoch štátnej správy a vzniká po vzore Inštitútu finančnej politiky pri MF SR.

e-Government: Informatizácia verejnej správy

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh schválila osem kľúčových dokumentov na zabezpečenie projektov informatizácie verejnej správy. Vytvára tak predpoklady pre riešenia 25 životných situácií, ktoré budú úrady schopné riešiť automaticky podľa princípu jedenkrát a dosť.  

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ponúka rezortom nástroje na vytvorenie a poskytovanie jednotlivých služieb eGovernmentu pre občanov na úrovni 21 storočia. Ide napríklad o automatické nastavenie životných situácií a implementačný prístup orientovaný na klienta, vyhľadávanie a navigáciu koncových používateľov služieb verejnej správy, ale aj verejne avizované možnosti realizácie platieb za služby VS, či rozvoj ultra rýchlej konektivity a ďalší rozvoj komunikačnej infraštruktúry v Slovenskej republike.

V poňatí odbornej verejnosti ide o tri balíky riešení:
„Lepšie dáta“ a „Lepšie služby“ zamerané na zvyšovanie úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov a zvyšovanie otvorenosti a dôveryhodnosti verejnej správy.
„Zdieľané služby (hybridného) vládneho cloudu” zamerané na zvyšovanie efektívnosti fungovania verejnej správy.
„Prierezové aktivity“ na zabezpečenie lepšieho riadenia a realizácie cieľov informatizácie z pohľadu legislatívy, ochrany osobných údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, prístupu k službám eGovernmentu (vysokorýchlostný internet /dátová konektivita), digitálnej inklúzie, komunikácie.

Prehľad schválených dokumentov
Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017 – 2020)
Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude
Strategická priorita: Otvorené údaje
Strategická priorita: Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou
Strategická priorita: Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov
Koncepcia riadenia informatizácie
Aktualizovaná metodika projektového riadeniaStrategická priorita: Komunikačná infraštruktúra 

utorok 14. novembra 2017

IT – Akadémia: Lepšie vzdelávanie aj v informatike

Cieľom nového národného projektu do roku 2020 je zlepšiť vzdelávania v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti. Na projekte sa bude podieľať minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a päť univerzít. Spolu sa doň zapojí vyše 36.000 žiakov a študentov a približne 2100 učiteľov. 

Národný projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bol vytvorený ako reakcia na nedostatočné množstvo a trvalo klesajúcu kvalitu vzdelávania a nadobudnutých kompetencií absolventov škôl v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti vzhľadom na súčasné potreby zamestnávateľov, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT). Vzniknúť tak má model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre potreby vedomostnej spoločnosti. Výsledkom má byť ročný nárast zhruba tisícky absolventov, špecialistov pre IKT sektor.  

Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 21.046.596 eur, pričom nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ je výške vyše 20.672.504 eur, je CVTI SR. Projekt realizuje spoločne s projektovými partnermi, a to Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou v Žiline. Ďalšími spolupracujúcimi organizáciami sú IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť, Košice IT Valley, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum. 

EU: Nové pravidlá pre vodičské preukazy

Vodiči diabetici a so srdcovo-cievnymi chorobami z členských krajín Európskej únie budú musieť od 1. januára 2018 rešpektovať sprísnené pravidlá. 

Pri srdcovo-cievnych chorobách nariadenie Európskej únie spresňuje, pri ktorých chorobách môžu zodpovedné orgány vydávať alebo obnovovať vodičské preukazy až po tom, čo bolo ochorenie u žiadateľa účinne vyliečené, alebo bolo na základe pravidelných kontrol vydané príslušné lekárske osvedčenie. Žiadatelia alebo vodiči strácajú nárok na vydanie vodičského preukazu, ak im bol implantovaný defibrilátor, ak trpia aneuryzmou hrudnej a brušnej aorty alebo na ochorenie srdcovej chlopne, Brugadov syndróm, alebo ak prekonali zlyhanie srdca. Akékoľvek výnimky môžu byť udelené len so súhlasom odborného lekára.

Nová smernica sa dotýka aj diabetikov užívajúcich lieky, pri ktorých je riziko, že vyvolajú hypoglykémiu. Podľa novej smernice bude musieť žiadateľ preukázať, že si uvedomuje riziko spojené s hypoglykemickým stavom a že tento stav dokáže primerane ovládať. Vodičské preukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí si dostatočne neuvedomujú svoj hypoglykemický stav a tým, ktorí majú opakovanú ťažkú hypoglykémiu. Výnimku môžu dostať len tí, ktorí predložia lekársky posudok a podrobujú sa pravidelnej lekárskej kontrole.

Členské štáty EÚ sú povinné prijať a zverejniť najneskôr do 1. januára 2018 zákony a iné právne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. 

Aktuálne: Svetový deň diabetu

V utorok 14. novembra si ľudia vo viac ako 130 krajinách sveta pripomenú Svetový deň cukrovky. Presne 14. novembra 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu. V roku 1923 dostal za tento objav Nobelovu cenu. 

Svetový deň diabetu sa na podnet Medzinárodnej federácie diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripomína od roku 1991 ako reakcia na rapídne stúpajúci výskyt cukrovky. Cieľom je zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o jej diagnostike a liečbe, pretože cukrovka už predstavuje globálnu epidémiu so život ohrozujúcimi komplikáciami. Cukrovkou dnes celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí.

Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako  350 tisíc ľudí, pričom  štvrtina z nich o svojom ochorení ani nevie. Predpokladá sa, že ročne pribúda v našom štáte viac ako 20 tisíc diabetikov. V 90% prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. Klinické štúdie pritom potvrdili, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického DM je možné predísť, alebo ho aspoň oddialiť, až v cca 50% prípadov správnou intervenciou v horizonte efektu minimálne 5-7 rokov. Pravidelná fyzická aktivita pomáha telu lepšie fungovať – znižuje riziko diabetu, ale aj srdcových ochorení, mŕtvice, vysokého krvného tlaku, alebo osteoporózy.

Oddelenie podpory zdravie (OPZ) pri RÚVZ Banská Bystrica v rámci prevencie pripravilo výjazdy odborníkov Poradne zdravia. Začínajú tento týždeň v obci Nemecká a 16. novembra v obci Baláže. Záujemcom okrem vyšetrenia biochemických parametrov (CHOL, GLU, TG a HDL chol) a individuálneho poradenstva zameraného aj na prevenciu diabetu, poskytnú aj vzdelávacie materiály Diabetes mellitus alebo cukrovka- Novodobý strašiak? 

SR: Nová verzia virtuálnej registračnej pokladnice

Virtuálna registračná pokladnica (VRP), ktorú v súčasnosti využíva približne 30.000 podnikateľov, prešla ďalšou úpravou. Finančná správa nasadila novú verziu tejto bezplatnej služby so zmenami, ktoré majú uľahčiť prácu.  

V novej verzii VRP je sprístupnený balík reportov, ktoré žiadali používatelia. Základný report obsahuje prehľad pokladničných a iných dokladov (vklad, výber, neplatný doklad). Rozšírený report obsahuje tiež prehľad položiek na pokladničných dokladoch. Podnikatelia budú mať k dispozícii aj report predaja - predané položky katalógu s rozpisom DPH, množstvom a sumou. Report pokladníc zahŕňa sumárny prehľad za zvolené VRP podnikateľa s obratmi a rozpisom typov platidiel. A report prihlásení zasa obsahuje zoznam prihlásení z jednotlivých zariadení na VRP a ich úspešný alebo neúspešný výsledok.

Novinkou je ďalej presná identifikácia riadku a chyby pri importe. Pri chybne vyplnenej položke v katalógu tovarov a služieb sa vypíše riadok, v ktorom omyl vznikol. Import zoznamu tovaru alebo služieb sa zároveň rozšíril o možnosť importu vo formáte xlsx. Zmenou je tiež vytlačenie dokladu „výber“. V prípade mobilnej aplikácie bude možné využitie čítačky QR kódov pri „vrátenej položke“ na urýchlenie vyhľadávania dokladu. Pri vrátení alebo reklamácii tovaru stačí v aplikácii VRP naskenovať QR kód z pokladničného dokladu, na ktorom bol evidovaný a daný tovar vybrať. Všetkým používateľom VRP sa budú tiež zobrazovať informačné oznamy o nedostupnosti aplikácie, technické informácie či novinky z oblasti legislatívy. Oznamy si podnikateľ nájde v schránke správ.

Bezplatná aplikácia VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie používateľa. VRP je možné používať cez klasický stolový počítač, notebook alebo smartfón ako mobilnú aplikáciu. Od septembra 2017 sa už zrušil mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom VRP.  

pondelok 13. novembra 2017

Windows Movie Maker: Súčasť podvodu

Známy bezplatný program bol súčasťou najviac rozšíreného kybernetického rizika uplynulého týždňa na Slovensku.  

Podvodníkom sa upravenú verziu tohto softvéru na tvorbu a spracovávanie videí darilo šíriť vďaka dobrej optimalizácii svojho webu pre vyhľadávače. Prispel k tomu pretrvávajúci záujem o tento softvér napriek tomu, že výrobca ukončil jeho podporu v januári 2017. Podstata podvodu spočíva v tom, že ak internetoví používatelia hľadajú tento softvér cez internetové vyhľadávače, ponúkne sa stránka windows-movie-maker.org. Tá však za tento bezplatný softvér žiada poplatok 29,95 amerických dolárov, vrátane 25% fiktívnej zľavy. Prehliadač Bing túto stránku zobrazí na prvej strane výsledkov.

Po inštalácii softvéru z uvedenej stránky získa používateľ štandardne fungujúci Windows Movie Maker. Na rozdiel od bezplatnej verzie tohto programu však táto verzia tvrdí, že je len skúšobnou a na prístup k všetkým jej vlastnostiam musí používateľ zrealizovať upgrade na plnú verziu. Používateľa program opakovane vyzýva zakúpiť plnú verziu: prvý raz hneď po spustení, neskôr keď sa používateľ snaží uložiť nový súbor. Táto výzva dokonca zabraňuje používateľovi pokračovať, vďaka čomu uňho vyvoláva dojem, že uloženie súboru je platenou funkcionalitou. O podvodnom obsahu tohto webu ESET informoval Google aj Microsoft.

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli z Estónska, Írska a Španielska oznamy o nebezpečných kozmetických výrobkoch. Je však možné, že sa vyskytujú aj na Slovensku. 

Kanadské telové maslo Body Butter with Coconut Oil infused with Bamboo značky DELON(LOT 140127-121, čiarový kód: 0 59338 12583 1) obsahuje methylisothiazolinone (0,0120%), povolené len do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže spôsobiť u citlivých osôb alergickú reakciu.

Nezmývateľný kondicionér na vlasy pre deti Kids Organics Olive &Soy Oil Moisturizing Growth Lotion značky Africas Best (výrobná dávka: 39766/21, Best by 11/2019, čiarový kód: 0 34285 51308 5), nezmývateľný kondicionér na vlasy pre deti African Pride Dream Kids Detangler Miracle značky Africas Best (výrobná dávka: SON16576, EXP 5_2019, čiarový kód: 802535483019) vyrobené v USA  a špongia s mydlom na umývanie dispofoam one, Disposable, Soapy sponge značky dispofoam (výrobné dávky: 170116, 170209, 170301, 170321, 170601, 171117, čiarový kód: 8 427835 100736) majú v zozname zložiek uvedenú zmes konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. U citlivých osôb tak hrozí rovnako alergická reakcia.  

SR: Mzda v septembri 2017

V septembri 2017 v porovnaní so septembrom 2016 vzrástla zamestnanosť najviac v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,7%. V priemysle a v doprave a skladovaní vzrástla zhodne o 3,1%, vo veľkoobchode o 2,9%, v maloobchode o 2,3% a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,7%. Znížila sa len vo vybraných trhových službách o 0,8%. 

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v septembri 2017 oproti septembru 2016 najviac v maloobchode o 7,2% (674 eur). V doprave a skladovaní sa zvýšila o 6,8% (912 eur), v priemysle o 4,4% (1017 eur), vybraných trhových službách o 3,1% (890 eur) a vo veľkoobchode o 2,5% (892 eur). V informačných a komunikačných činnostiach ale klesla o 2,8% (1621 eur).
Priemerná reálna mesačná mzda medziročne vzrástla najviac v maloobchode o 5,6%, v doprave a skladovaní o 5,1%, v priemysle o 2,8%, vo vybraných trhových službách o 1,5% a vo veľkoobchode o 0,9%. Nižšia bola len v informačných a komunikačných činnostiach o 4,3%.
Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 6,4%, doprave a skladovaní o 6,1%, priemysle o 3,6%, vo veľkoobchode o 3% a vybraných trhových službách o 2,9%. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6%.

V priemere za deväť mesiacov roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 3,9%, doprave a skladovaní o 3,6%, maloobchode o 3,3%, priemysle o 2,9%, vo veľkoobchode o 2,6% a vo vybraných trhových službách o 2,4%. Mzda sa zvýšila v maloobchode o 7,5% (670 eur), doprave a skladovaní o 7,3% (895 eur), priemysle o 4,7% (1 017 eur), vo veľkoobchode o 4,1% (890 eur) a vybraných trhových službách o 4% (885 eur). Znížila sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,5% (1665 eur). 

On-line: Ľudské práva a ich ochrana

Podľa štatistík je až 50%  svetovej populácie v súčasnosti  pripojená k internetu a tento podiel sa neustále zvyšuje. Keďže on-line svet zohráva stále dôležitejšiu úlohu v životoch mnohých ľudí, predstavuje priestor, v ktorom by mali byť prirodzene chránené ľudské práva.

Práve v digitálnom svete ale bývajú ľudské práva naopak často poškodzované. S cieľom zmeniť tento stav Rada Európy podpísala dohodu s technologickými spoločnosťami, v ktorej sa spoločne zaviazali podporovať otvorený a bezpečný internet. Dohodu ako prví podpísali Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Kaspersky Lab Microsoft, Orange a Telefónica. Svoju súčinnosť pri dodržiavaní a podporovaní záväzku prisľúbilo aj ďalších 6 technologických asociácií: Computer & Communications Industry Association (CCIA), DIGITAL EUROPE, European Digital SME Alliance, European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO), GSMA a Global Network Initiative (GNI).

Dohoda je jednou z priorít stratégie Rady Európy pre kontrolu internetu Internet Governance Strategy for the period 2016-2019, ktorá sa zameriava na ochranu internetových používateľov prostredníctvom presadzovania princípov demokracie v on-line prostredí a zabezpečení ochrany ľudských práv na internete. Všetci partneri a podporovatelia dohody (ktorá je otvorená) sa zaviazali spolupracovať v niekoľkých kľúčových oblastiach: ochrana detí pred sexuálnym obťažovaním a zneužívaním, sloboda prejavu v on-line prostredí, právo na súkromie a ochranu osobných údajov, vzdelávanie k demokratickému občianstvu, rodová rovnosť v on-line prostredí, boj proti počítačovej kriminalite (kyberzločinu) a terorizmu, kultúra a digitalizácia.