piatok 16. júna 2017

Radíme: Pripútavajte sa aj na zadných sedadlách
Na čerpacích staniciach OMV budú dnes odmenené posádky vozidla, ktoré budú mať zapnutý bezpečnostný pás na predných aj zadných sedadlách. Zámerom informačnej kampane je znížiť počet zranení motoristov.

Využitie bezpečnostných pásov má veľký význam. Viaceré nehody by nemuseli skončiť tragicky, ak by ľudia boli pripútaní aj na zadných sedadlách, čo stále nie je štandard. „Pri náraze v rýchlosti totiž takýto človek voľným pohybom môže preletieť cez predné sklo, čo samo o sebe má väčšinou fatálne následky, dokonca pritom vie ublížiť až s následkom smrti človeku na prednom sedadle, ktorý je pripútaný. Takisto môže preletieť aj bočným sklom a auto ho privalí. Pri takýchto nehodách sú najčastejšie zranenia hlavy, chrbtice i vnútorné poranenia až s následkom smrti", vysvetlil Boris Chmel z Operačného strediska zdravotnej služby Slovenskej republiky.

Pre zodpovedných motoristov je zaujímavý dnešný dátum. V piatok 16.6. budú na tridsiatke čerpacích staníc OMV Slovensko na posádky áut striehnuť hostesky a budú odmeňovať práve tých pasažierov, ktorí sa nezabudli pripútať.
EU: Enviromentálny hluk
Aj Slovensko by malo európska smernica o hluku vypracovať strategické hlukové mapy a akčné plány. Environmentálny hluk spôsobovaný cestnou, železničnou a leteckou dopravou, priemyslom, výstavbou a niektorými ďalšími činnosťami je druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí po znečistení vzduchu.

V smernici o hluku sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali hlukové mapy ukazujúce vystavenie hluku vo väčších aglomeráciách pozdĺž hlavných železničných tratí a ciest alebo väčších letísk. Tieto mapy potom slúžia ako základ na vymedzenie opatrení v akčných plánoch týkajúcich sa hluku. Komisia už zaslala Slovensku formálnu výzvu v apríli 2016, v ktorej ho žiadala, aby splnilo hlavné požiadavky smernice o hluku. Keďže však doposiaľ neboli prijaté strategické hlukové mapy v prípade 445 väčších cestných úsekov a akčné plány v prípade 2 aglomerácií, 462 väčších cestných úsekov a všetkých 16 väčších železničných úsekov, EK sa rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. Slovensko má teraz dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže byť zažalované na Súdnom dvore EÚ.

Aj Česká republika ešte stále musí prijať viacero hlukových máp a všetky akčné plány týkajúce sa hluku v prípade aglomerácií, väčších ciest, železničných tratí a letísk. Komisia sa preto rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. České orgány majú teraz dva mesiace na odpoveď.
Aktuálne: Zmeny v sociálnom poistení
Od 1. júla 2017 začína platiť novelizovaný zákon č. 2/2017 Z. z., ktorý umožní vymáhať pohľadávky na sociálnom poistení prednostne cez Sociálnu poisťovňu.

Cieľom je odstrániť negatívne vplyvy na dlžníkov, ktoré so sebou exekúcia prináša. Odbúrať sa majú náklady na odmenu exekútora, trovy exekúcie a taktiež sa má zabrániť špekulatívnym postupom, ktorými sa dlžníci proti exekúcii snažia v niektorých prípadoch brániť (napr. zlučovanie firiem, predaj obchodných podielov, zánik firiem a podobne).

Už právna úprava sociálneho poistenia v rokoch 1994 až 2004 umožňovala Sociálnej poisťovni vymáhať pohľadávky. Od 1. júla 2017 sa zavedením osobitných ustanovení do zákona o sociálnom poistení opäť zveruje vymáhanie pohľadávok do kompetencie Sociálnej poisťovne. Zákon pripúšťa tri spôsoby: zrážky zo mzdy a z iných príjmov, prikázanie peňažnej pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, zrážky z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou.

štvrtok 15. júna 2017

EU: Roaming je zrušený
Oddnes, 15. júna sa v celej EÚ rušia roamingové poplatky. Občania, ktorí cestujú v rámci EÚ, budú môcť volať, posielať správy a byť pripojení na svojich mobilných zariadeniach za rovnakú cenu, akú platia doma.

Odstránenie roamingových poplatkov sa považuje za jeden z najväčších a najkonkrétnejších úspechov Európskej únie a je výsledkom desaťročnej spolupráce inštitúcií EÚ so zámerom zrušiť tento trhový nedostatok.

Podľa Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na Slovensku pôsobiaci mobilní operátori doteraz nemali problém s dodržiavaním európskych pravidiel súvisiacich s používaním mobilných služieb v roamingu. Po 15.6.2017 úrad overí, či mobilní operátori dodržiavajú Nariadenie o roamingu. V prípade nedodržiavania alebo porušenia príslušných ustanovení im hrozí pokuta až do výšky 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Pri ukladaní pokuty sa musí podľa zákona o elektronických komunikáciách prihliadať najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Vzhľadom na pomerne zložité a časovo náročné postupy môže celý proces trvať mesiace.

Odpovede na často kladené otázky (aj v slovenčine) nájdete na https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-roam-home.
Aktuálne: Zmena súdnych poplatkov
Súdne poplatky upravia dve novely zákonov: o obchodnom registri a o sudcoch a prísediacich. Od 15. júna 2017 sa zruší súdny poplatok za elektronické zaslanie listiny zo zbierky listín vo výške 0,33 eura.

Od 1. júla 2017 sa stanú účinnými ďalšie zmeny:

-          Pribudne nový dôvod, kedy súd konanie nezastaví: súd nezastaví konanie, ak sa do konca lehoty na zaplatenie súdneho poplatku podá návrh na oslobodenie a súd návrhu vyhovie.

-          Zvýši sa poplatok za ďalšie rovnopisy: do 30. júna 2017 sa za každých desať začatých strán rovnopisu, odpisu alebo výpisu platí súdny poplatok vo výške 1,50 eura. Od 1. júla 2017 sa suma zvýši na 10 eur za každý rovnopis, odpis alebo výpis.

-          V zastavenom konaní sa bude môcť pokračovať iba za splnenia podmienky: sk po 1. júli 2017 zaplatí poplatník súdny poplatok po lehote a konanie už bolo zastavené, bude sa v ňom pokračovať, len ak k zastaveniu konania nemalo vôbec dôjsť (napr. konanie sa zastavilo len z dôvodu, že nastala technická chyba pri spárovaní poplatku a podobne).

-          Rozhodovať bude vyšší súdny úradník: vo veciach súdnych poplatkov bude rozhodovať vyšší súdny úradník. Sudca bude konať iba v prípade, ak bude treba rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka.

-          Za spracovanie podania bude treba zaplatiť: súdny poplatok 20 eur bude musieť od 1. januára 2018 zaplatiť orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár alebo správca, ak spraví podanie listinne alebo ho podá elektronicky, ale doručí ho inak než do elektronickej schránky súdu (napr. na emailovú adresu). 
EU: Nová A-G stupnica pre elekrospotrebiče
Európsky parlament v utorok schválil nové označenia energetickej účinnosti domácich spotrebičov, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu a šetriť. Triedy A+, A++ a A+++ končia.

Energetická účinnosť domácich spotrebičov bude na základe novej legislatívy označená písmenami A až G, energetické triedy A+, A++ a A+++ sa tak stanú minulosťou. Cieľom nových pravidiel je uľahčiť spotrebiteľom výber energeticky účinnejších produktov, znížiť spotrebu energie a s ňou súvisiacich nákladov a zároveň povzbudiť producentov k inováciám a investíciám do výroby spotrebičov s nižšou spotrebou energie. V momente, kedy sa v dôsledku technologického pokroku dostane 30% spotrebičov predávaných na trhu EÚ do najvyššej triedy A alebo keď sa 50% spotrebičov umiestni v kategórii A a B, dôjde k ďalšej aktualizácii klasifikácie energetickej účinnosti.

Spotrebiče označené novými energetickými štítkami so stupnicou A-G sa v obchodoch objavia najskôr koncom roka 2019. Samotné štítky by mali byť naďalej umiestnené na spotrebiči, k dispozícii by pre každý z nich mala byť aj online verzia so stiahnuteľnými informáciami o produkte. V prípade nových informácií, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti už zakúpeného produktu, by dodávatelia na základne novej legislatívy mali informovať spotrebiteľov vlastniacich daných výrobok.

Komisia vytvorí databázu produktov zloženú z dvoch častí. Technická časť by mala vnútroštátnym orgánom pomôcť s monitorovaním súladu a verejný portál by mal podporiť prácu orgánov dohľadu nad trhom a poskytnúť spotrebiteľom dodatočné informácie o jednotlivých produktoch. Exekutíva EÚ by tiež mala vypracovať usmernenia týkajúce sa presadzovania nového nariadenia v praxi, a to najmä v súvislosti s osvedčenými postupmi pre testovanie výrobkov a vzájomnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom a Európskou komisiou.

streda 14. júna 2017

EU: Cena európskeho občana za rok 2017 pre blogera Jána Benčíka
Ján Benčík sa stane držiteľom Ceny európskeho občana za rok 2017 za Slovensko. Získa ju spolu s ďalšími 49 laureátmi z krajín Európskej únie. Rozhodla o tom kancelária Ceny na návrh europoslanca Ivana Štefanca.


Ján Benčík je ružomberský dôchodca, občiansky aktivista a bloger. Za svoju odvahu čeliť extrémistom aj napriek vyhrážkam už získal ocenenie Biela vrana. Niekoľko rokov monitoruje a odkrýva správanie slovenských neonacistov, extrémistov, konšpirátorov a žoldnierov bojujúcich na Ukrajine.  Podľa poslanca I. Štefanca si Benčík cenu zaslúži práve „za vytrvalú činnosť pri odkrývaní extrémistických síl v spoločnosti v dobe, kedy chýba ochota overiť si zdroje informácií".

Verejné odovzdávanie ceny zorganizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Víťaz sa takisto môže zúčastniť na hlavnom podujatí so všetkými laureátmi 11. a 12. októbra v Bruseli.

V predchádzajúcich rokoch Cenu za Slovensko získali Divadlo z pasáže, fotograf Šymon Kliman, predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká či kultúrny a spoločenský zväz Csemadok.
Online: Deti sa zaujímajú najmä o drogy, alkohol a cigarety
Záujem detí o obsah týkajúci sa drog, alkoholu a tabakových výrobkov na internete vzrástol oproti minulému roku z 9% na 14%. Na druhej strane poklesla návštevnosť webových stránok týkajúcich sa hier, obsahu pre dospelých či komunikačných portálov (sociálne siete, emaily, messengere).

Vyplýva to zo správy zostavenej na základe údajov zozbieraných za posledných 12 mesiacov. Vyhodnocuje anonymné štatistiky vygenerované z bezpečnostných riešení Kaspersky Lab, ktoré mali aktivovaný modul Rodičovskej kontroly (tzv. Parental Control, pre Windows a Mac) v období od mája 2016 po apríl 2017. Výsledky predstavujú počet návštev a pokusov o návštevy na webstránky s potencionálne škodlivým obsahom v 7 najpopulárnejších kategóriách: Internetové komunikačné médiá; Alkohol, tabak, omamné látky; Počítačové hry; Softvér, audio, video; Online nakupovanie; Explicitný jazyk; Obsah pre dospelých.

V 61% prípadoch otvorili deti komunikačné webové stránky (ako napr. sociálne médiá, messangere alebo emaily), čo je o 6% menej v porovnaní s minulým rokom (67%). Rovnako poklesla aj návštevnosť stránok zameraných na hry z 11% na 9%. Webové stránky s obsahom pre dospelých lákali pozornosť detí tiež o niečo menej – 1,2%  namiesto 1,5%. Na druhej strane však vzrástol záujem o webové stránky obsahujúce informácie o drogách, alkohole a tabakových výrobkoch – počet zaznamenaných návštev predstavuje aktuálne 14%, hoci v predchádzajúcom sledovanom období to bolo len 9%. Záujem o stránky so softvérom, audiom a videom sa tiež zvýšil z 3% na 6%.

Správa tiež poukazuje na geografické rozdiely. Sociálne siete a chatovanie patrí k najobľúbenejším online aktivitám detí v arabskom svete (89% detekcií). Paradoxne deti zo Severnej Ameriky používajú počítače pre tento účel najmenej – len 28% prípadov. Stránky o drogách, alkohole a tabaku patria k najviac populárnym v Severnej Amerike (32%), Oceánii (30%) a západnej Európe (26%), zatiaľ čo deti z arabského sveta zlákal obsah z týchto stránok len v 3% prípadov. Podobný vývoj možno sledovať aj v kategórii počítačových hier -  záujem o hry bol zaznamenaný najčastejšie v Severnej Amerike (20%), Oceánii (20%), západnej Európe (18%) a najmenej opäť v arabskom svete (2%). Zaujímavé je, že Ďaleký Východ (Čína, Singapur, Hong Kong, Macao, Taiwan, Japonsko a Južná Kórea)  vyniká v kategórii online nakupovania, ktoré tam predstavuje až 13% detekcií, zatiaľ čo globálny priemer je len 5%. Deti z Ďalekého Východu tiež navštevujú webové stránky týkajúce sa softvéru a obsahu pre dospelých viac ako v iných regiónoch.
5G: Väčšia kontrola nad svojím zdravím
Podľa aktuálnej štúdie ConsumerLab budú siete ďalšej generácie prostriedkom pre širokú škálu aplikácií vrátane vzdialeného monitorovania prostredníctvom nositeľných medicínskych zariadení, virtuálnej interakcie medzi lekármi a pacientmi a diaľkovo ovládanej robotickej chirurgie.

Hlavné zistenia
1. Postupujúca decentralizácia zdravotnej starostlivosti, ktorá sa presúva z nemocníc do domácností: Spotrebitelia sú frustrovaní z nepríjemného čakania u lekára; 39% chronicky chorých pacientov uprednostní online konzultácie pred osobným stretnutím. Takmer dvaja z troch spotrebiteľov tvrdia, že nositeľná elektronika, ktorá monitoruje a riadi podávanie liekov, je dôležitá pre lepší manažment chronických ochorení a znižuje počet návštev lekára. Viac ako polovica rozhodovateľov sa domnieva, že decentralizácia zdravotnej starostlivosti do miestnych centier zlepší efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a prispeje k riešeniu nedostatku zdrojov v zdravotníctve.

2. Údaje o pacientoch sú stále viac centralizované, v dôsledku čoho sa z nemocníc stávajú dátové centrá: Vyše 35% spotrebiteľov tvrdí, že on-line prístup do centrálneho úložiska zdravotných záznamov im pomôže zjednodušiť a riadiť kvalitu a efektívnosť ich zdravotnej starostlivosti; 45% odborníkov z rôznych odvetví považujte centrálne úložisko dát za prelom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prístup k údajom o pacientoch sa považuje za dôležitý pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Lekári sa stanú vedcami pracujúcimi s dátami a najdôležitejšia bude bezpečnosť údajov, keďže až 46% rozhodovateľov z rôznych segmentov už v súčasnosti považuje bezpečnosť osobných údajov za problém.

3. Rastúca závislosť od nositeľných zariadení a vzdialenej liečby zvyšuje význam 5G: 56% spotrebiteľov sa obáva, že ich nositeľným elektronickým zdravotníckym pomôckam sa vybijú batérie; 42% rozhodovateľov z rôznych priemyselných odvetví očakáva, že energetická náročnosť zariadení, pripojených do 5G siete, sa bude znižovať. V súčasnosti 61% spotrebiteľov považuje vzdialenú robotickú chirurgiu za riskantnú, pretože sa spolieha na internet; 35% rozhodovateľov z rôznych priemyselných segmentov očakáva, že 5G siete  poskytnú spoľahlivé pripojenie s nízkou latenciou. A 47% rozhodovateľov v oblasti telekomunikácií tvrdí, že bezpečný prístup k online centrálnemu úložisku dát je kľúčovou výzvou a očakávajú, že 5G siete budú túto otázku riešiť.

4. Rastúce očakávania spotrebiteľov, časovo neobmedzený prístup k dátam pacientov a zvýšené využívanie internetu zároveň spôsobujú, že na poli zdravotníckeho priemyslu sa uplatnia netradiční hráči: Výrobcovia zdravotníckych technológií a vývojári aplikácií už ponúkajú služby, ktoré presúvajú zdravotnú starostlivosť mimo nemocníc. Hráči mimo segmentu zdravotníctva už v súčasnosti získavajú časť svojich celkových príjmov zo zdravotnej starostlivosti – napríklad vývojári aplikácií 13% a telekomunikační  operátori 9%. Podľa odborníkov sa do roku 2020 očakáva, že tieto podiely dosiahnu 19% a 13%. Navyše, investície startupov do digitalizácie zdravotnej starostlivosti za posledných 7 rokov vzrástli z 1,5 mld. USD (1,34 mld. EUR) na približne 7 mld. USD (6,24 mld. EUR).

Vznikajú stále sofistikovanejšie medicínske zariadenia, aplikácie a zdravotnícke pomôcky. Napríklad Swansea University z Veľkej Británie plánuje testovanie inteligentných obväzov s technológiou 3-D potlače, ktoré používajú bezdrôtové 5G dáta a senzory nano-veľkosti na prenos informácií, ktoré umožňujú lekárom prispôsobiť liečbu procesu hojenia rany.
Aktuálne: Svetový deň darcov krvi
Národná transfúzna služba SR pripravila na všetkých svojich odberových pracoviskách Deň otvorených dverí, počas ktorého môžu návštevníci darovať krv.

Tohtoročná kampaň Svetového dňa darcov krvi sa zameriava na darcovstvo krvi v neočakávaných krízových situáciách. Mottom je slogan: Čo môžeš urobiť? Daruj krv. Daruj teraz. Daruj často. Každý jedinec môže v krízových situáciách pomôcť k záchrane ľudského života práve darovaním svojej krvi. Taktiež sa zameriava na fakt, že dôležité je darovať krv pravidelne, pretože práve tak je možné zabezpečiť dostatok krvi pre akékoľvek situácie.

Za poslednú dekádu zapríčinili katastrofy viac ako 1 milión úmrtí a viac ako 250 miliónov ľudí bolo zasiahnutých neočakávanými životnými situáciami. Prírodné katastrofy (zemetrasenia, záplavy, búrky) alebo udalosti zapríčinené ľuďmi (dopravné nehody, vojnové konflikty) vyžadujú urgentnú zdravotnú starostlivosť. Transfúzia krvi je jedným z jej základných nástrojov. Pri neočakávaných krízových situáciách nikdy nevieme, kedy a koľko transfúzií krvi bude nevyhnutných na záchranu ľudských životov. A práve takéto situácie kladú vysoké nároky na dostatočné zásoby krvných prípravkov, čo sa dá zabezpečiť len pri pravidelnom darovaní krvi od dobrovoľných darcov krvi. Letné mesiace sú navyše každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy.

Pracoviská v Bratislave na Kramároch a Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline môže široká verejnosť navštíviť od 7:00 hod. do 17:00 hod.  

utorok 13. júna 2017

SMS: Lístok na vlak
Spolu s novými cestovnými poriadkami bola 11. júna t.r. uvedená aj nová služba: vo všetkých osobných vlakoch štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) si teraz zakúpite lístok aj formou SMS správy.

K dispozícii je 20-minútový alebo 60-minútový klasický SMS lístok, prípadne 180-minútový lístok na bezplatnú prepravu. Typ lístka sa volí jedným znakom v SMS správe, ktorá sa odosiela na číslo 2255. V prípade 20-minútového lístka je to písmeno B, pri 60-minútovom písmeno A a pri 180-minútovom lístku na bezplatnú dopravu písmeno Z. Následne do dvoch minút obdrží správu s cestovným lístkom. Pred vypršaním platnosti lístka príde do mobilu upozornenie o možnosti predĺženia.


Cestujúci vo Vysokých Tatrách môžu naďalej využívať časový lístok na tatranské električky a zubačky s číslom 2233, ktorý funguje už od roku 2014 a jeho podmienky sa nemenia. K dispozícii má byť tiež aplikácia "ZSSK SMS lístok" pre smart zariadenia.  Doteraz fungovali SMS lístky v pilotnej prevádzke na tratiach Trnava – Kúty, Čadca – Makov a Humenné – Stakčín. Tie sa odteraz rušia a aj na týchto linkách platia SMS lístky ako vo všetkých ostatných osobných vlakoch na Slovensku. Oproti pilotnému projektu fungujú jednoduchšie, keďže nie je potrebné pamätať si ani zisťovať čísla staníc.

SMS lístky sú dostupné pre zákazníkov všetkých slovenských operátorov. Na stanici bez predaja cestovných lístkov môžete s SMS lístkom nastúpiť do vlaku a nemusíte vyhľadať vlakvedúceho. V staniciach s otvorenými pokladnicami sa zasa vyhnete čakaniu.
EU: Podpora 5G
Jednou z tém diskusie ministrov zodpovedných za telekomunikácie na rokovaní Rady pre dopravu boli investície do sietí s cieľom dosiahnuť rýchlosti na úrovni gigabajtov, ako aj sietí podporujúcich 5G telekomunikačné služby. Slovensko spolu so Slovinskom boli podľa správy Európskej komisie ocenená za najväčší digitálny pokrok Európy.
 
Výsledky rokovania budú pretavené do nových pravidiel v oblasti elektronických komunikácií, ktorých prijímanie bude prebiehať od 1.júla pod taktovkou estónskeho predsedníctva Európskej únie. Digitálny pokrok by mal priniesť  rýchlejšie a kvalitnejšie pokrytie a umožniť pripojenie zariadení dennodennej spotreby k internetu. Slovensko v Luxemburgu podpísalo tiež Protokol o zmene a doplnení Zmluvy o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS). Tento systém umožňuje zmluvným stranám navzájom si prehliadať databázy o vozidlách a vodičských preukazoch. Súčasne napomáha pri vyšetrovaní trestných činov týkajúcich sa evidencie vozidiel a iných podvodov.

Ministri členských štátov EÚ dosiahli okrem iného aj spoločnú dohodu k návrhu na podporu cezhraničného doručovania balíkov. Uvedené pravidlá umožnia kvalitnejšie a cenovo výhodnejšie služby, ktorých význam narastá spolu s rýchlo sa rozvíjajúcim elektronickým obchodom, kde už dnes obraty dosahujú 500 miliárd eur. Finálna dohoda v tejto oblasti sa očakáva počas nadchádzajúceho estónskeho predsedníctva.

SR: Najviac dlžia v Nitrianskom a Košickom kraji
Najvyššie percento zadlženia bolo podľa EOS KSI Slovensko vlani u ľudí v rozmedzí 35-50 rokov, pričom fyzická osoba v priemere dlhovala sumu 1.390 eur.
Najhoršie z hľadiska zadlženosti sú na tom zákazníci pochádzajúci z Nitrianskeho kraja. Podľa dát EOS KSI Slovensko za rok 2016 dosiahla zadlženosť v tejto časti východu krajiny 15,63% v segmente B2C (Business to Consumer). Na tesnom druhom mieste sa umiestnil Košický kraj s 15,56%. Najmenej zadlžené bolo obyvateľstvo v Žilinskom kraji, dostalo sa na úroveň 7,67%. Čo sa týka vekového zloženia, najvyšší podiel zadlženia bol u ľudí vo vyššom produktívnom veku, t.j. 35-50 rokov (35,66%).  

Tieto dáta odzrkadľujú realitu, nakoľko ľudia vo vekovej hranici nad 35 rokov a do 50 rokov sú v životných fázach, kedy si napríklad zobrali pôžičku na bývanie, alebo potrebovali finančné krytie na svoje podnikateľské aktivity. Slovák ako fyzická osoba podľa údajov EOS KSI Slovensko v roku 2016 v priemere dlhoval sumu 1.390 eur .

pondelok 12. júna 2017

e-Schránka: Notifikácie do emailu - zmena
Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) informoval o najnovších úpravách elektronických schránok prístupných cez portál slovensko.sk

Notifikácie o prijatí správy do elektronickej schránky a o presune správy do iného priečinku v rámci schránky zasielané do určeného emailu prešli od 7. júna úpravou. Po novom sa v notifikáciách uvádzajú informácie o prijímateľovi  (názov subjektu a číslo schránky) a názov konkrétneho priečinku, do ktorého bola prijatá nová správa alebo presunutá správa.

Predmet a odosielateľ správy boli z notifikácie vypustené, aby sa predchádzalo vyhýbaniu sa prebratia úradných rozhodnutí, pri ktorých je vylúčené náhradné doručovanie.
Bezpečnosť: Len 20 eur stačí na ohrozenie firemnej siete 
Bezpečnostní experti uskutočnili experiment inšpirovaný skutočným prípadom, kedy zamestnanec upratovacej spoločnosti infikoval firemnú sieť len s použitím klasického USB kľúča. Výsledok? Stačí menej ako 20 eur, niekoľko hodín práce a základné programátorské znalosti, aby vznikol veľmi silný a účinný nástroj na „hacknutie“ firemnej siete.

Pri experimente použili vlastnoručne vyrobené USB zariadenie z voľne dostupných nástrojov. Využili mikropočítač Raspberry Pi nakonfigurovaný ako Ethernet adaptér, urobili zopár ďalších konfiguračných zmien v operačnom systéme a nainštalovali niekoľko verejne dostupných nástrojov na sledovanie, zhromaždenie a spracovanie dát. Nakoniec zariadenie pripojili k cieľovej sieti, a to začalo automaticky kŕmiť ich server ukradnutými prihlasovacími dátami. Operačný systém na napadnutom počítači identifikoval pripojené Raspbery Pi zariadenie ako sieťový LAN adaptér a automaticky mu priradil vyššiu prioritu ako ostatným dostupným sieťam. Navyše mu umožnil prístup k výmene dát v sieti.

Výskumníci takto mohli zhromažďovať dáta aj z ďalších počítačov v danej časti siete. Tento útok bol založený na zachytení dát a ich odosielaní cez sieť v reálnom čase. Preto, čím dlhšie bolo zariadenie pripojené k počítaču, tým viac dát bolo možné zhromaždiť a preniesť na vzdialený server. Len po hodine experimentu boli vedci schopní zozbierať okolo 50 reťazcov (hašov) hesiel. V najhoršom prípade by mohli byť zachytené aj autentifikačné údaje správcu domény. Stačilo by, aby sa správca prihlasoval v čase, kedy bolo  zariadenie pripojené k jednému z počítačov v rámci domény.

Experiment bol úspešne vykonaný na zamknutých aj nezamknutých počítačoch s operačným systémom Windows a Mac. Experti však neboli schopní tento útok zopakovať pri zariadeniach, ktoré boli vybavené systémom Linux. Odporúča sa dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá, pričom bežní používatelia by nemali zabúdať na pravidelnú aktualizáciu systému, aplikácií a predovšetkým hesiel.
OPVaI: Viac peňazí pre výskum a inovácie
Ministerstvo hospodárstva SR navýšilo objem financií určených na podporu mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom výziev operačného programu Výskum a inovácie. Záujemcovia o podporu môžu predkladať žiadosti ešte do konca júna 2017.

Pre veľký záujem zo strany podnikateľov pristúpilo ministerstvo na zvýšenie sumy finančných prostriedkov v rámci výziev zameraných na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04). Pri výzve zameranej na podporu nových a začínajúcich podnikov boli prostriedky navýšené z pôvodnej výšky 30 miliónov eur na 35 miliónov eur. V rámci výzvy určenej existujúcim podnikom sa alokácia zvýšila z pôvodnej výšky 40 miliónov eur na 50 miliónov eur.

Realizáciou projektu podporeného v rámci spomínaných výziev musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu (výrobku alebo služby) žiadateľa na trh, alebo k inovácii produkčného procesu. Predmetom projektu musí byť buď nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa, alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne môžu byť predmetom projektu aj ďalšie aktivity bližšie špecifikované priamo vo výzvach. V súvislosti s očakávaným vyčerpaním finančných prostriedkov MH SR plánuje ukončením 3. hodnotiaceho kola obidve výzvy uzavrieť. Pre prípadných záujemcov o podporu v rámci týchto výziev je teda pravdepodobne posledný možný termín na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30. jún 2017.

Viac informácií môžu záujemcovia získať na opvai.sk, prípadne prostredníctvom mailovej adresy opvai@siea.gov.sk.