piatok 4. marca 2022

Aktuálne: Obchodné aktivity na Ukrajine a v Rusku

Patríte k podnikateľom, ktorí majú aktíva na ukrajinskom či ruskom trhu, alebo tam obchodujete? Ministerstvo hospodárstva SR plánuje koordinovať kroky podnikateľov na Slovensku, ktoré zmiernia ekonomické dopady konfliktu na Ukrajine.

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Radou slovenských exportérov pripravilo pre slovenských podnikateľov dotazník o ich obchodných aktivitách na Ukrajine a v Rusku s cieľom identifikovať a sústrediť tieto informácie na jednom mieste a následne postupovať koordinovane pri realizácii opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov novovzniknutej krízy v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.

Dotazník je dostupný na internetovej webstránke Rady slovenských exportérov exporteri.sk/tlacove-spravy/. Po stiahnutí a vyplnení je potrebné ho odoslať na mailovú adresu info@exporteri.sk.

EU: Dohody v poľnohospodárstve

Európska komisia vyzvala zainteresované strany, ktorými sú prvovýrobcovia, spracovatelia, výrobcovia, veľkoobchodníci, maloobchodníci a dodávatelia vstupov, aby sa podelili o svoje skúsenosti s dohodami zameranými na dosiahnutie cieľov udržateľnosti v agropotravinových dodávateľských reťazcoch. Spätná väzba pomôže vypracovať usmernenia o novej výnimke, ktorou sa za určitých podmienok oslobodzujú dohody o udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva od pravidiel hospodárskej súťaže.

Právne predpisy Európskej únie vo všeobecnosti zakazujú dohody medzi spoločnosťami, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž ako dohody medzi konkurentmi, ktoré vedú k vyšším cenám alebo nižším množstvám. Európsky parlament a Rada EÚ však nedávno prijali novú výnimku, ktorá umožňuje takéto obmedzenia v dohodách v odvetví poľnohospodárstva, ak sú nevyhnutné na dosiahnutie prísnejších noriem udržateľnosti, akými sú normy EÚ alebo záväzné vnútroštátne normy. Táto výnimka je stanovená v nariadení o spoločnej organizácii trhov 1308/2013, ktoré je súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Dohody by mali sledovať určité environmentálne ciele, zníženie používania pesticídov a nebezpečenstva antimikrobiálnej rezistencie a ochranu zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. Zmluvnými stranami dohôd by mali byť poľnohospodárski výrobcovia, ktorí prípadne konajú s ďalšími subjektmi z dodávateľského reťazca. Rada a Parlament požiadali komisiu, aby do 8. decembra 2023 vydala usmernenia týkajúce sa podmienok uplatňovania tejto výnimky. Prispelo by to aj k plneniu jej úlohy v rámci stratégie Z farmy na stôl, a to objasniť rozsah pôsobnosti pravidiel hospodárskej súťaže pre kolektívne akcie v oblasti poľnohospodárstva.

Komisia vedie so zainteresovanými stranami konzultácie s cieľom porozumieť typom dohôd o udržateľnosti, ktoré zainteresované strany doteraz vypracovali alebo by chceli vypracovať, možným obmedzeniam hospodárskej súťaže, ktoré by vyplynuli alebo by mohli vyplynúť z takýchto dohôd, ako aj možným vplyvom takejto spolupráce na dodávky, ceny a inovácie. Snaží sa získať názory najmä prvovýrobcov a ich organizácií, spracovateľov, výrobcov, veľkoobchodníkov, maloobchodníkov, dodávateľov vstupov, ako aj medziodvetvových organizácií. Príspevky môžu poskytnúť aj ďalšie zainteresované strany, ako sú odvetvoví analytici, akademickí pracovníci a organizácie, ktoré sa špecializujú na otázky udržateľnosti v poľnohospodárstve. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby svoje názory predložili na webovom sídle komisie venovanom konzultácii do 23. mája 2022. 

Upozorňujeme: Nové nebezpečné produkty

Po kontrolách vo Švédsku, Fínsku a Francúzsku pribudli nové upozornenia na nebezpečné výrobky v Európskej únii, ktoré boli nahlásené do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). Predávať sa môžu v ktorejkoľvek krajine a aj cez internet.

Nadmerné množstvá kovu kobalt, ktorý môže byť pri vysokej koncentrácii toxický, obsahujú farby na tetovanie: Eyeliner EL05 značky Starcolor Campomats Human Technology (výrobná dávka: LOT No 012026(01) zo Švédska, ktorá sa ponúka aj cez internet: Astomed (Co 1,8 ppm) a Aqua Grey Vanish značky Li Pigments (výrobná dávka: LOT 0801195) zo Spojených štátov amerických (Co 2,5 ppm).

Hena v práškovej forme na farbenie vlasov Herbal Henna značky Brite (výrobná dávka: lot. 11, Mfg month. 11/2020, čiarový kód: 890602200016) z Indie obsahuje nadmerné množstvo aeróbnych mezofilných baktérií (680 000 KTJ/g), kvasiniek (4000 KTJ/g) a plesní (20 000 KTJ/g). Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko a na pokožku alebo pri kontakte s očami môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie.

Výrobky na zosvetlenie pokožky obsahujú viaceré zakázané látky: Caro white Intensive Care Lightening Beauty Cream with Coconut oil značky Dream Cosmetics z Pobrežia Slonoviny a La Dakaroise Lait Eclaircissant lightening body lotion značky H Cosmetics (výrobná dávka: Ref: 049/19 003C, čiarový kód: 6181100422160) z Pobrežia Slonoviny hydroquinone (2%), ktorý je určený len na profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok tak môže spôsobiť kožné alergie. NaturelCream Aloe Vera značky NaturelCream, AntiMarks Glabaltin značky AntiMarks a a Blanchisseur gluta-collagen “Super Lightening“ (20 ml) ponúkaný cez internet: Rakuten France obsahujú Clobetasol Propionate, Betacet N Cream značky Betacet N Cream obsahuje Betamethasone. Patria do skupiny kortikosteroidov viazaných na lekársky predpis. Môžu tak spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

Aj telové mlieko Moyana Corigan White Linen Hand & Body Lotion značky Moyana Corigan (výrobná dávka: MC 04, Best before dec 2022, čiarový kód: 7350088900154) zo Švédska obsahuje zakázanú látku hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral). Je to kožný senzibilizátor a môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu.

Výzva: Podpora pre autobusových prepravcov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo veľkú schému pomoci pre autobusových prepravcov. Ide o  schémy pomoci pre segment BUS, teda pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej dopravy. K dispozícii sú im schéma „de minimis“ a „veľká“ schéma.

Maximálna výška príspevku pri schéme „de minimis“ je súhrnne do 200 tisíc eur a oprávnené obdobie je od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021. Prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy aj prevádzkovatelia príležitostnej dopravy majú nárok na pomoc, ak im tržby v porovnaní s referenčným obdobím klesli o viac ako 30 %. O príspevok sa dá požiadať do 31.3.2022.

Veľká schéma pomoci je novinkou, ktorá je určená najmä pre tých podnikateľov, ktorí doteraz nemohli čerpať pomoc. Hlavne teda pre veľké firmy nespĺňajúce podmienky zákona o podpore malých a stredných podnikov. Maximálna výška pomoci je 1 milión eur. Základným kritériom pri „veľkej“ schéme“ je takisto pokles tržieb o viac ako 30 %, avšak tento pokles tržieb musí byť potvrdený audítorom. Žiadosť budú musieť podnikatelia zadať na portáli slovensko.sk a výkazy tržieb predložiť elektronicky ministerstvu. Oprávnené obdobie je pri tejto schéme od začiatku koronakrízy (1.4.2020). Žiadosti sa môžu podávať do 15.4.2022.

Podrobnejšie informácie ako aj formuláre na vyplnenie žiadostí nájdete na internetovej webstránke mindop.sk/schema-pomoci.

štvrtok 3. marca 2022

Aktuálne: Odborná psychologická pomoc pre deti, rodičov aj učiteľov

V súvislosti s dopadom situácie a informácií, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj učiteľov, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť s telefonickou podporou pre rodičov a pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie.

Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť deťom. „Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, resp. z hry ako takej, ale teraz je to niečo skutočné, čo je veľmi blízko Je na nás dospelých, aby sme informácie o vojne vysvetľovali primerane veku dieťaťa. S dieťaťom treba hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo deti o konkrétnej situácii vojnového konfliktu, ktorý je zrazu k nám tak blízko, zaujíma, na čo sa pýta. Nemusíme mať veľa faktických informácií o tejto situácii, ale majme na pamäti skôr ich potrebu emocionálneho zdieľania. Je vhodné nechať priestor na emócie – či vo forme plaču, ale aj hnevu, ktoré sa môžu prejavovať vo forme nedisciplinovanosti, vyrušovania a pod.“, hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť zaktivoval špeciálnu telefónnu linku pomoci: +421910361252 (od 8 – 18 hod.). Určená je pre rodičov, učiteľom ale aj tínedžerov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu odborníka. Ďalšie informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov sú zverejnené na webových stránkach ústavu vudpap.sk/krizova-intervencia.

On-line: Kurzarbeit na Slovensku

Od 1. marca 2022 nadobudol účinnosť nový slovenský zákon o podpore v čase skrátenej práce. Prvé žiadosti o podporu budú úrady práce prijímať v apríli t. r., keďže žiadosti je možné predkladať vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac. Podrobné informácie o novej formy pomoci sú dostupné na novej webovej stránke. 

O skrátenej práci hovoríme vtedy, ak zamestnávateľ nemôže dočasne prideľovať svojim zamestnancom prácu v plnom rozsahu v dôsledku nepriaznivej situácie, ktorej nemohol predísť, ani ju predpokladať. Aby nemusel prepúšťať, dohodne sa so zamestnancami na skrátení pracovného času. Za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške minimálne 80 %, pričom 60 % poskytuje zamestnávateľovi štát. Skrátená práca ako nástroj pasívnej politiky trhu práce pomáha zamestnávateľovi udržať pracovné miesta, aby nemusel svojich zamestnancov prepúšťať. Vďaka tejto podpore sa zamestnávateľovi znižujú mzdové náklady a zároveň ušetrí náklady na hľadanie a zaškolenie nových zamestnancov po skončení obmedzenia činnosti. Zamestnanec nepríde o prácu a počas trvania prekážky v práci dostáva väčšinu príjmu. 

Jednou z podmienok poskytovania podpory je obmedzenie činnosti vplyvom tzv. vonkajšieho faktora. Ide o situácie a okolnosti, ktoré vyhlasuje prezident SR alebo vláda SR (napr. núdzový stav) alebo o iné okolnosti o ktorých rozhoduje špeciálna komisia (napr. v prípade požiaru, povodní apod.). Na webovej stránke www.skratenapraca.gov.sk nájdu zamestnávatelia a zamestnanci všetky potrebné informácie o tom ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory, aká je výška podpory, aké informácie sa uvádzajú v žiadosti a tiež často kladené otázky. Na tejto webstránke budú od apríla dostupné aj príslušné žiadosti o podporu.

EU: Women TechEU

Európska komisia oznámila výsledky prvej výzvy na predkladanie ponúk v rámci nového pilotného programu Women TechEU, ktorý má podporovať špičkové technologické startupy vedené ženami. Výzva sa financuje v rámci pracovného programu Európske inovačné ekosystémy, ktorý je súčasťou program EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa.

Women TechEU je úplne nová iniciatíva Európskej únie. Poskytuje jednotlivé granty vo výške 75.000 eur na podporu prvotných krokov v inovačnom procese aj na rast podniku. Okrem toho zabezpečuje mentorstvo a poradenstvo prostredníctvom programu Women Leadership Programme Európskej rady pre inovácie (EIC) a príležitosti na vytváranie sietí v celej Európskej únii. Prihlášky posúdili nezávislí experti a vybrali skupinu prvých 50 spoločností vedených ženami z 15 krajín, ktorým komisia teraz poskytne podporu. Vyše 40 z nich má sídlo v jednom z členských štátov EÚ, pričom pätina z nich je z krajín, ktorých sa týka rozširovanie účasti v rámci programu Horizont Európa. Okrem toho približne pätina má sídlo v krajinách pridružených k programu Horizont Európa.

Spoločnosti, ktoré sa vybrali, vyvinuli špičkové a disruptívne inovácie v širokom spektre oblastí: od včasného diagnostikovania a liečby rakoviny až po zmierňovanie negatívneho vplyvu emisií metánu. Sú zamerané na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja, ako je boj proti zmene klímy, znižovanie odpadu z potravín, ako aj rozšírenie prístupu k vzdelávaniu a posilnenie postavenia žien. Projekty sa začnú realizovať na jar 2022 a očakáva sa, že budú prebiehať počas šiestich až 12 mesiacov. Ženy vo vedúcich pozíciách sa zapoja do programu Women Leadership Programme Európskej rady pre inovácie, ktorý im poskytne na mieru šité mentorstvo a poradenstvo.

Komisia po veľmi sľubnej reakcii na ten tento prvý pilotný program plánuje v roku 2022 program Women TechEU obnoviť. Rozpočet na ďalšiu výzvu sa zvýši na 10 miliónov eur, ktoré budú plynúť na podporu približne 130 spoločností (v porovnaní s 50 tento rok). Výzva sa otvorí v roku 2022.

SR: Nehnuteľnosti na bývanie zdraželi o vyše 10 %

Ceny predajov zaznamenaných v katastri nehnuteľností na Slovensku aj v závere roka 2021 dynamicky rástli, domy a byty sa medziročne predávali drahšie o viac než 10 %, v porovnaní s letnými mesiacmi boli podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) ceny vyššie o 3,6 %.

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2021 naďalej rástli, ale tempo rastu sa v porovnaní s tretím štvrťrokom mierne spomalilo. Ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali, boli medziročne vyššie o 10,7 %. Rast cien koncom roka kulminoval a bol najvyšší zo všetkých štvrťrokov 2021. V rovnakom období roku 2020 ceny rástli pomalšie (rast 7,3 %), v rovnakom období pred dvomi rokmi bol rast na približne aktuálnej úrovni (o 10,9 %). Vlaňajšie a staršie údaje však ŠÚ SR spracúval z menšej vzorky dát z Cenovej mapy nehnuteľností vybraných realitných kancelárií. Od 2. štvrťroka 2021 spracúva ŠÚ SR štatistiky o cenách nehnuteľností z komplexnej databázy katastra nehnuteľností na Slovensku.

Vysoké hodnoty medziročného rastu vo 4. štvrťroku 2021 boli zaznamenané tak pri existujúcich nehnuteľnostiach o 10,5 %, ako aj pri nových nehnuteľnostiach o 10,9 %. Svoj medziročný rast výrazne zdynamizovali najmä nové nehnuteľnosti, v predošlých štvrťrokoch vykazovali rast menej ako 6 %. Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2021) vzrástli o 3,6 %, dynamika medzikvartálneho rastu však spomalila. Realizačné ceny nových nehnuteľností sa v porovnaní s 3. štvrťrokom zvýšili o 4,1 % a ceny existujúcich nehnuteľností svoje tempo rastu mierne zvýšili na 3,2 %.

streda 2. marca 2022

Radíme: Myslite na svoju bezpečnosť

Podvodníci, ktorí sa vydávajú za Ukrajincov vo finančnej tiesni, už začali lákať z ľudí peniaze. Podobné pokusy poznáme už z minulosti, kedy sa zameriavali na cestovateľov s ťažkosťami alebo romanticky motivované podvody. Pozor aj na výzva na sociálnych sietiach vyzývajúce stiahnuť si DDoS nástroje na podporu tzv. DDoS útokov namierených na ruské ciele.

Útočníci nemajú žiadne morálne zábrany a využijú každú príležitosť získať peniaze od ľudí ochotných pomáhať, upozorňujú bezpečnostní experti spoločnosti Avast. Dôrazne odporúčajú neposielať nikomu peniaze, obzvlášť vo forme kryptomien. Ak chcete pomôcť ľuďom na Ukrajine, urobte tak prostredníctvom dôveryhodných organizácií. Používateľom zároveň odporúčajú zabezpečiť vlastnú ochranu voči kyberútokom. Ľudia by sa mali uistiť, že je ich počítač plne aktualizovaný (systém aj aplikácie), mali by používať kvalitný bezpečnostný systém a venovať zvýšenú pozornosť nečakaným emailom alebo odkazom v chate. Je dôležité pamätať, že ohľadom krízy sa bude šíriť veľké množstvo informácií, čo kyberútočníci (politicky motivovaní alebo nie) bezpochyby využijú.

Analýza jedného z odporúčaných DDoS nástrojov ukázala, že nie je bezpečný, pretože zhromažďuje osobné údaje používateľov (napríklad IP adresa, kód krajiny, mesto, poloha odvodená z IP adresy, používateľské meno, konfigurácia hardvéru a jazyk systému), čo následne môže umožniť ich identifikáciu. Vzhľadom na to, že konfigurácia sa sťahuje zo vzdialeného servera, môže tento nástroj v dôsledku tiež podporovať DDoS útok na iný ľubovoľný cieľ, ktorý si autor nástroja vyberie bez toho, aby ste o tom vedeli. Hoci pre občanov môže byť atraktívne pripojiť sa ku kybernetickým silám a vyjadriť tak svoj názor na vojnu, stále ide o kybernetický útok so všetkými jeho dôsledkami. Používatelia si môžu myslieť, že tieto nástroje umožňujú anonymne zaútočiť na určité ciele, ale je dôležité, aby vedeli, že nechránia ich súkromie ani anonymitu a môžu ich vystaviť riziku odvetných útokov. 

EU: Nové pravidlá pre podniky

Zámerom návrhu novej smernice Európskej komisie o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti je podporiť udržateľné a zodpovedné správanie podnikov v rámci globálnych hodnotových reťazcov. Podniky budú musieť identifikovať nepriaznivé vplyvy svojich činností na ľudské práva, ako detská práca a pracovné vykorisťovanie a na životné prostredie, napríklad znečistenie a strata biologickej diverzity, a v nevyhnutných prípadoch týmto vplyvom predchádzať, odstrániť ich či zmi
erniť.

Niekoľko členských štátov už zaviedlo vnútroštátne pravidlá týkajúce sa náležitej starostlivosti a niektoré spoločnosti prijali opatrenia z vlastnej iniciatívy. Potrebné rozsiahlejšie zlepšenie je však ťažké dosiahnuť dobrovoľnými opatreniami. Návrh zavádza povinnosť náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti s cieľom riešiť negatívne vplyvy na ľudské práva a životné prostredie.

Nové pravidlá náležitej starostlivosti sa budú vzťahovať na tieto podniky a odvetvia:
Podniky z EÚ:
Skupina 1: všetky spoločnosti s ručením obmedzeným v EÚ, ktoré majú značnú veľkosť a hospodársku silu (500 a viac zamestnancov a čistý obrat 150 miliónov eur a viac).
Skupina 2: ostatné spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiace vo vymedzených odvetviach s veľkým vplyvom, ktoré nespĺňajú obe prahové hodnoty skupiny 1 a ktoré majú 250 a viac zamestnancov a celosvetový čistý obrat 40 miliónov eur a viac. Pre tieto podniky začnú pravidlá platiť o dva roky neskôr ako pre skupinu 1.
Podniky z krajín mimo EÚ pôsobiace v EÚ s prahovou hodnotou obratu vytvoreného v EÚ zodpovedajúce skupinám 1 a 2.
Malé a stredné podniky nepatria priamo do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu.

Tento návrh sa týka vlastných činností podnikov, ich dcérskych spoločností a ich hodnotových reťazcov (priamych a nepriamych zavedených obchodných vzťahov). Aby spoločnosti splnili povinnosť náležitej starostlivosti podnikov, musia:
 • začleniť náležitú starostlivosť do svojich politík,
 • identifikovať skutočné a potenciálne nepriaznivé vplyvy na ľudské práva a životné prostredie,
 • predchádzať týmto potenciálnym vplyvom, resp. ich zmierňovať,
 • odstrániť alebo minimalizovať skutočné vplyvy,
 • zaviesť a zachovať postup na vybavovanie sťažností,
 • monitorovať účinnosť politiky náležitej starostlivosti a súvisiacich opatrení
 • a verejne komunikovať o náležitej starostlivosti.
Konkrétne to znamená účinnejšiu ochranu ľudských práv zahrnutých v medzinárodných dohovoroch. Pracovníkom musia byť vytvorené bezpečné a zdravé pracovné podmienky. Podobne tento návrh pomôže zabrániť nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, ktoré sú v rozpore s kľúčovými environmentálnymi dohovormi. Podniky patriace do rozsahu pôsobnosti návrhu budú musieť prijať náležité opatrenia („záväzky o konaní“) vzhľadom na závažnosť a pravdepodobnosť rôznych vplyvov k možnostiam opatrení, ktoré má podnik v danej situácii k dispozícii, a k potrebe stanoviť priority. Vnútroštátne správne orgány vymenované členskými štátmi budú zodpovedné za dohľad nad týmito novými pravidlami a v prípade ich nedodržania môžu uložiť pokuty. Obete budú mať okrem toho možnosť podať žalobu o náhradu škody, ktorej sa dalo pomocou vhodných opatrení náležitej starostlivosti vyhnúť. Podniky zo skupiny 1 navyše musia mať plán na zabezpečenie zlučiteľnosti ich obchodnej stratégie s obmedzením globálneho otepľovania na 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou.

Na začlenenie náležitej starostlivosti do celého fungovania podnikov, treba angažovanosť riaditeľov podnikov. Preto sa v návrhu stanovuje povinnosť riaditeľov zaviesť náležitú starostlivosť, zaradiť ju do podnikovej stratégie a dohliadať na jej dodržiavanie. Ďalej musia riaditelia pri plnení svojej povinnosti konať v najlepšom záujme podniku zohľadňovať vplyv svojich rozhodnutí na ľudské práva, zmenu klímy a životné prostredie. V prípadoch, kde je odmena riaditeľov pohyblivá, budú motivovaní k tomu, aby prispievali k boju proti zmene klímy s odkazom na plán podniku. Návrh obsahuje aj sprievodné opatrenia. Zahŕňajú vytvorenie individuálnych alebo spoločných špecializovaných webových sídel, platforiem alebo portálov a prípadnú finančnú podporu pre malé a stredné podniky. Komisia môže v záujme podpory podnikov prijímať pokyny vrátane dobrovoľných vzorov zmluvných ustanovení. Takisto môže doplniť podporu poskytovanú členskými štátmi o nové opatrenia vrátane pomoci spoločnostiam v tretích krajinách. Cieľom je zabezpečiť, aby únia vrátane súkromného aj verejného sektora konala na medzinárodnej scéne v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv a podporu udržateľného rozvoja, ako aj pravidiel medzinárodného obchodu. V rámci „balíka opatrení pre spravodlivé a udržateľné hospodárstvo“ Európska komisia predkladá aj oznámenie o dôstojnej práci na celom svete. V oznámení sa stanovujú vnútorné a vonkajšie politiky, ktoré EÚ využíva na zabezpečenie dôstojnej práce na celom svete, a stavia tento cieľ do centra inkluzívnej, udržateľnej a odolnej obnovy po pandémii.

Aktuálne: Prvá pomoc pre Ukrajincov

Na Slovensku pribudli telefónne linky špeciálne určené pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom. Zriadilo ich Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci so sekciou krízového riadenia a sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti. Užitočné informácie sprostredkováva aj nový on-line portál ua.gov.sk.

Ide o linky: +421 513 816 111 a +421 259 765 111, ktoré sú dostupné aj z Ukrajiny a slúžia na informovanie občanov v núdzi hovoriacich po ukrajinsky. Ministerstvo preto žiada verejnosť, aby tieto linky zbytočne nevyužívali, pretože sú určené na pomoc občanom Ukrajiny.

Ďalšie dôležité kontakty sú k dispozícii na internetovom portáli ua.gov.sk, ktorý prevádzkuje Slovensko IT a Migračný úrad Ministerstva vnútra SR. Zatiaľ funguje v betaverzii, ale zverejnené informácie už teraz odpovedajú na najčastejšie otázky súvisiace s aktuálnou situáciou na slovensko - ukrajinských hraniciach a po ich prechode na Slovensko. Dostupné sú aj v ukrajinskom jazyku.

Samostatná podstránka bratislavskykraj.sk/ukrajina pribudla aj na internetovom portáli Bratislavského samosprávneho kraja. Zhromaždené informácie budú priebežne aktualizované: Správy o vojenskom konflikte a aktivitách Bratislavskej župy, Informácie pre Slovákov nachádzajúcich sa na Ukrajine, Informácie pre Ukrajincov nachádzajúcich sa na Slovensku alebo smerujúcich do našej krajiny, Spôsoby, ako pomôcť, Možnosti psychologickej pomoci pre dospelých aj deti a Kontakty na dôležité inštitúcie a organizácie. Web BratislavskyKraj.sk má zároveň aj ukrajinskú jazykovú mutáciu.

utorok 1. marca 2022

Trend: Drahšia strava aj vybavenie na on-line vyučovanie

Slovenským rodinám sa v minulom roku počas pandémie zvýšili predovšetkým výdavky na stravu a vybavenie na on-line vyučovanie. Domácnosti s deťmi naopak najviac ušetrili na výdavkoch na zábavu, oblečenie alebo krúžky a koníčky.

V priebehu pandémie koronavírusu sa mesačné výdavky zvýšili takmer tretine slovenských domácností s jedným a dvomi deťmi (27 %, resp. 33 % domácností) a viac ako tretine (36 %) rodín s tromi a viac deťmi. Naopak okolo 12 % domácností s deťmi zaznamenalo zníženie výdavkov. Prieskum, ktorý pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vypracovala agentúra STEM/MARK, ďalej zistil, že zďaleka najvýznamnejší bol nárast nákladov na stravu, ktorý zaznamenalo 68 % rodín s deťmi a na technické vybavenie potrebné na on-line vyučovanie (67 % rodín), samozrejme úmerne tomu, či majú jedno, dve alebo viac detí. Rodiny s deťmi museli ďalej investovať do internetového pripojenia: so zvýšením týchto položiek si muselo poradiť bezmála 38 % rodín. „Nie je veľkým prekvapením, že najväčší nárast výdavkov rodín s deťmi v priebehu koronavírusovej pandémie súvisel s uzavretím škôl a nariadenými karanténami pri jednotlivých triedach. Rodičia potom museli deťom doma zabezpečiť nielen stravu, ale aj vybavenie nutné pre distančné vyučovanie. Rodinám s jedným a dvomi deťmi sa tiež často zvýšili náklady na opatrovanie detí, keď rodičia museli do práce“, uvádza Jaroslava Palendalová.

Koronavírusová pandémia priniesla v 75 % rodín s deťmi zníženie výdavkov na zábavu a oblečenie. Takmer dve tretiny slovenských domácností ušetrili na koníčkoch a krúžkoch (65 %), a viac než polovica (56 %) domácností ušetrila tiež za dopravu. Takmer štvrtina (24 %) rodín s deťmi zaznamenala zníženie nákladov na ubytovanie detí na internáte alebo v podnájme. V priebehu pandémie trávili deti viac času doma, čo sa odrazilo v znížení výdavkov rodičov nielen na detské oblečenie, ale aj na vreckové. Nárast výdavkov na deti v spojitosti s pandémiou uvádzajú najčastejšie rodičia na rodičovskej dovolenke alebo nezamestnaní.

Phishing: Vyše 40 % Slovákov netuší, čo to je

Podvody pri on-line platbách pribúdajú a metódy na vylákanie citlivých údajov a získanie ich peňazí sú stále sofistikovanejšie. Podvodníci sa predstavujú aj ako zamestnanci Home Creditu a žiadajú vrátiť poskytnutú pôžičku z dôvodu, že došlo ku chybe. Sľubujú vrátiť peniaze nasledujúci deň, čo sa však nestane. Tomuto celému ale predchádza presvedčenie dotyčného, aby si nainštaloval aplikáciu na vzdialený prístup Anydesk, vďaka ktorému získajú prístup k počítaču a k internetovému bankovníctvu. Získajú tak ihneď informáciu, že klient obdržal na svoj účet pôžičku. 

Phishing, čiže podvodné kampane, ktoré sa snažia pomocou rozosielania emailov či cez rôzne komunikačné platformy získať citlivé dáta, akými sú heslá, údaje o platobných kartách, rodné čísla alebo prístupy k internetovému bankovníctvu, je aj na Slovensku stále častejší. Čo to je phishing, však podľa údajov z prieskumu (agentúra STEM/MARK pre Home Credit Slovakia, december 2021) netuší 40 percent opýtaných Slovákov. Väčšina, takmer 90 percent, by sa ihneď obrátila na banku či poskytovateľa platobnej karty, traja z desiatich by volali na políciu a približne rovnaký počet Slovákov by kontroloval, či im nemiznú z účtu peniaze. „Správny postup je najprv skontrolovať pohyby na účte a kartu ešte v aplikácii alebo v internetovom bankovníctve zablokovať, než dôjde k nekontrolovaným transakciám. Ďalším krokom je kontaktovať poskytovateľa karty a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Včasná reakcia môže pomôcť odhaliť nové formy phishingu a nastaviť tak obranné mechanizmy“, vysvetľuje Miroslav Zborovský. Slováci sú opatrní, vyše 70 percent nezdieľa s inými ľuďmi, a to ani v rodine, heslá do počítača alebo emailového účtu či domácej wifi. PIN ku platobnej karte alebo do mobilu si nechajú len pre seba tri štvrtiny respondentov. Na druhej strane, približne dvaja z desiatich svoj PIN zdieľajú aj s najbližšími v rodine.

Medzi hlavné znaky phishingu väčšinou patrí zlá slovenčina či komplikovaná emailová adresa, kedy je vidieť, že sa nezhoduje s oficiálnymi mailovými kontaktmi údajného odosielateľa, ktoré má na webových stránkach uvedené. Odkaz na zaplatenie alebo prihlásenie býva taktiež zložité. Medzi ďalšie znaky patrí napríklad mierne pozmenené logo a pokiaľ si na zaslaný odkaz prejdete myšou, zistíte, že názov smeruje na inú stránku, ako je uvedené, väčšinou na zahraničný web. „Bohužiaľ sa ale vo svojich trikoch podvodníci zlepšujú a často tak možno naraziť na veľmi vierohodné emaily so správnou slovenčinou, aktuálnymi logami a možno len drobnou, ľahko prehliadnuteľnou zmenou v adrese na prvý pohľad zodpovedajúcej skutočnej inštitúcii. V prípade akéhokoľvek podozrenia je preto žiadúce overiť si pravdivosť emailu u príslušnej inštitúcie prostredníctvom iného kontaktu, než ktorý uvádza prichádzajúci email, napr. pomocou kontaktu uvedeného na webových stránkach“, dodáva Miroslav Zborovský.


EU: Európska akadémia pre batérie

V členských štátoch Európskej únie sa vyvíja 111 veľkých projektov v oblasti batérií, pričom celková úroveň investícií v celom hodnotovom reťazci dosahuje 127 miliárd EUR. Šieste zasadnutie na vysokej úrovni Európskej aliancie pre batérie upozornilo na najnaliehavejšie výzvy ďalšieho postupu. Európska komisia predstavila aj prioritné oblasti činnosti Európskej aliancie pre batérie na rok 2022.

Zriadená bola nová Európska akadémia pre batérie. Na základe podpisu vyhlásenia o zámere medzi Európskym inovačným a technologickým inštitútom a EIT InnoEnergy akadémiu podporí Európska komisia grantom vo výške 10 miliónov EUR v rámci iniciatívy REACT-EU. Cieľom akadémie je účinne koordinovať v tejto oblasti úsilie o rekvalifikáciu a zvyšovanie zručností na európskej úrovni a zabezpečiť okamžité zavedenie vysokokvalitnej odbornej prípravy vo všetkých členských štátoch. Ide o súčasť programu EÚ v oblasti zručností, Paktu o zručnostiach a hmatateľného príspevku EÚ k uspokojeniu dopytu 800.000 pracovníkov, ktorí budú do roku 2025 potrebovať rekvalifikáciu alebo zvýšenie zručností v odvetví batérií.

Komisia predstavila prioritné oblasti činnosti pre rok 2022:
 • rýchle schválenie a prijatie návrhu nariadenia o udržateľných batériách,
 • pokračujúca diverzifikácia zdrojov surovín pre batérie prostredníctvom spolupráce s partnerskými obchodnými krajinami bohatými na nerastné suroviny,
 • zjednodušenie povoľovacích postupov pre projekty v oblasti surovín v členských štátoch v súlade s najprísnejšími environmentálnymi normami,
 • zlepšenie a uľahčenie prístupu k financovaniu projektov v Európe s podporou Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, osobitnej skupiny pre materiály pre čisté technológie (zahŕňajúcej Európsku komisiu, ako aj Európsku alianciu pre suroviny a Európsku alianciu pre batérie, ktoré koordinuje Európsky inovačný a technologický inštitút) a Fondu pre udržateľné materiály pre batérie Európskej aliancie pre batérie,
 • príprava a zavádzanie vnútroštátnych programov rekvalifikácie a zvyšovania zručností, ktoré by zodpovedali špecifickým potrebám jednotlivých krajín, v spolupráci s novozriadenou Európskou akadémiou pre batérie.

5G: Miliardy vynaložené na budovanie

Podľa technologickej analýzy spoločnosti Omdia o konvergovanom nabíjaní v 5G sa očakáva, že príjem dodávateľov v rokoch 2021 -2026 vzrastie o 5 %: z 1,21 miliardy USD v roku 2021 na 1,56 miliardy USD v roku 2026. Tento rast budú poháňať výlučne konvergované nabíjacie systémy (CCS), ktoré sú navrhnuté tak, aby zbližovali možnosti on-line a off-line nabíjacích funkcií a podporovali širšiu škálu spoplatnených služieb vrátane služieb 5G.

Poskytovatelia komunikačných služieb (CSP) sú pod tlakom, aby speňažili miliardy vynaložené na budovanie 5G. Rozhodujúcim článkom v reťazci speňažovania 5G sú ich systémy spoplatňovania, ktoré boli tradične statické a obmedzené na rozpoznanie hodnoty špecifickej pre telekomunikácie. Z tohto dôvodu sa obracajú na CCS, ktoré sú pripravené na 5G a môžu speňažiť širšiu škálu služieb. Existujú dva hlavné trendy, ktoré vedú k prijatiu CCS. Prvým kľúčovým trendom na prijatie CCS je implementácia 5G samostatných (SA) sietí a skúmanie B2B (2X) obchodných modelov CSP. Aby operátori plne speňažili svoje investície do 5G SA, potrebujú CCS. Mnohí zo 172 operátorov, ktorí komerčne spustili základné služby 5G do konca roka 2021, sa teraz budú rozhodovať o svojich dodávateľoch 5G CCS, pretože sa pripravujú na pokročilejšie služby 5G. Druhým kľúčovým trendom, ktorý vedie k nasadeniu CCS, je rastúci záujem o obchodné modely mobilných virtuálnych sietí operátorov/aktivátorov (MVNO/E) a rastúci počet operátorov mobilných sietí (MNO), ktorí spúšťajú podznačky zamerané na špecifické spotrebiteľské a podnikové segmenty.

Sledovanie podznačiek ukazuje vysokú penetráciu v Severnej Amerike a západnej Európe a výrazný rast podznačiek v Európe a na Strednom východe. Záujem o CCS pramení z flexibility a schopnosti reagovať, ktoré tieto nové značky poskytujú, ako aj z toho, že tieto značky majú väčšiu kontrolu nad všetkými aspektmi skúseností svojich zákazníkov. Správa o vyspelosti riešení konvergentného spoplatňovania v telekomunikačnom priemysle zahŕňa aj 11 profilov dodávateľov riešení CCS a ich stratégie v tejto oblasti. Je založená na zmesi primárneho a sekundárneho výskumu; rozhovory so zainteresovanými stranami v odvetví vrátane prevádzkovateľov sietí a poskytovateľov riešení CCS; telekomunikačné výsledky z ročného prieskumu Omdia IT Enterprise Insights, ktorý zahŕňal vyše 4.000 podnikových IT ovplyvňovateľov a osôb s rozhodovacou právomocou z celého sveta; výsledky prieskumu OSS/BSS Evolution Survey – 2022 , ktorý skúmal 95 operátorov z celého sveta; a ďalšie vlastné súbory údajov spoločnosti Omdia vrátane nástrojov na sledovanie výnosov, prognóz a zmlúv v oblasti IT, ktoré boli konzultované na podporu analýzy.

pondelok 28. februára 2022

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb: #30miliónovdôvodov

Už 14 rokov si ľudia na celom svete v posledný februárový deň pripomínajú Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Na svete žije viac ako 300 miliónov ľudí, ktorí dennodenne bojujú s jednou zo 6.000 až 8.000 zriedkavých chorôb. Len na 5,5 miliónovom Slovensku sa ich počet odhaduje na 300.000.

Máme #30miliónovdôvodov, prečo by Európa mala konať. Práve v roku 2022 máme historickú príležitosť prehodnotiť a zlepšiť systém zdravotnej starostlivosti pre chronické, progresívne a život ohrozujúce ochorenia s ojedinelým výskytom. Máme možnosť zabezpečiť, aby sa Európa stala celosvetovým lídrom v oblasti inovácií. „V 21.storočí si aj ľudia so zriedkavými chorobamizaslúžia rovnako dobrú zdravotnú starostlivosť ako ľudia s bežnými ochoreniami. V prípade zriedkavých chorôb je to práve unikátna európska spolupráca a sieť odborníkov, ktoré vytvárajú priestor vysporiadať sa s ojedinelým výskytom a s nedostatkom skúseností liečiť ich“, dodáva PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. V tomto roku rozhodnú európski a národní politici o výzve v prospech Európskeho akčného plánu pre zriedkavé choroby. Všetkých 193 zástupcov členských štátov OSN jednohlasne podporilo zdravotnú starostlivosť nezávisle od výskytu ochorenia.

Európa tak nadviaže na podporu Organizácie spojených národov z decembra 2021 v prospech zdravotnej starostlivosti a dostupnej liečby pre každého, nezávisle od prevalencie ochorenia. Zriedkavé choroby sa stávajú nielen v Európe, ale aj na celom svete symbolom pokroku, inovácií a rovnocenného prístupu. Anders Olauson, predseda výboru mimovládnych organizácií, uviedol: „Rezolúcia OSN ilustruje silu spoločenstva. Zriedkavé choroby sú samy osebe ojedinelé, ale ľudia so zriedkavou chorobou spoločne tvoria dôležitú komunitu, ktorá si zaslúži podporu a uznanie OSN. Spolu predstavujú silný a inšpiratívny hlas budúcnosti.“

On-line: Pomocpreukrajinu.sk

Na novej webovej stránke pomocpreukrajinu.sk nájdu Ukrajinci prichádzajúci na Slovensko kompletnú ponuku štátneho, súkromného a hotelového ubytovania vrátane kontaktov a počtu voľných lôžok, ktoré sú k dispozícii. Stránka funguje aj v ukrajinskom jazyku a odkaz na ňu má byť zverejnený aj na webstránke ua.gov.sk.

Na interentovej stránke pomocpreukrajine.sk môžu ubytovanie ponúknuť aj dobrovoľníci vo svojich domoch a bytoch. Majitelia hotelov a penziónov, ktorí sú ochotní pomôcť, zas môžu kontaktovať Zväz cestovného ruchu SR. Databáza bude priebežne aktualizovaná a dopĺňaná.

Ministerstvo dopravy zároveň vyzýva všetkých, ktorí majú svojich priateľov a známych na Ukrajine, aby túto informáciu medzi nich rozšírili. Link na webovú stránku pomocpreukrajinu.sk by mali dostať prichádzajúci ľudia aj v uvítacej SMS správe.


EU: Akt o údajoch

Európska komisia navrhla nové pravidlá, kto môže používať údaje vytvorené v Európskej únii. Akt o údajoch má zabezpečiť spravodlivosť v digitálnom prostredí, stimulovať konkurencieschopný trh s údajmi, otvoriť príležitosti na inovácie založené na údajoch a zlepšiť prístupnosť údajov pre všetkých. Tento posledný horizontálny základný prvok dátovej stratégie má zohrávať kľúčovú úlohu v digitálnej transformácii v súlade s digitálnymi cieľmi do roku 2030. Zároveň bol uverejnený aj prehľad spoločných európskych dátových priestorov, ktoré sa vyvíjajú v rôznych odvetviach a oblastiach.

Údaje sú nerivalitným statkom, ako napríklad pouličné osvetlenie alebo pekný výhľad: majú k nim prístup mnohí ľudia naraz a môžu sa využívať opakovane bez vplyvu na ich kvalitu či bez rizika, že sa ich dodávky vyčerpajú. Objem údajov neustále rastie – z 33 zettabajtov vygenerovaných v roku 2018 na očakávaných 175 zettabajtov v roku 2025. Ide o nevyužitý potenciál: 80 % priemyselných údajov sa nikdy nevyužije. Akt o údajoch rieši právne, hospodárske a technické otázky, ktoré vedú k nedostatočnému využívaniu údajov. Vďaka novým pravidlám bude možné opakovane využívať viac údajov, pričom sa očakáva, že do roku 2028 to prinesie zvýšenie HDP o 270 miliárd eur.

Návrh aktu o údajoch zahŕňa:
 • Opatrenia umožňujúce používateľom pripojených zariadení získať prístup k údajom, ktoré vygenerovali a ktoré často zbierajú výlučne výrobcovia, a opatrenia na výmenu takýchto údajov s tretími stranami s cieľom poskytovať popredajné alebo iné inovatívne služby založené na údajoch. Zachováva stimuly pre výrobcov, aby naďalej investovali do tvorby vysokokvalitných údajov tým, že pokryjú svoje náklady spojené s transferom a vylúčia využívanie zdieľaných údajov v priamej konkurencii s ich výrobkom.
 • Opatrenia na vyváženie vyjednávacej sily MSP tým, že sa zabráni zneužívaniu zmluvnej nerovnováhy v zmluvách o zdieľaní údajov. Akt o údajoch ich bude chrániť pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami uloženými zmluvnou stranou s výrazne silnejšou vyjednávacou pozíciou. Komisia takisto vypracuje vzorové zmluvné podmienky s cieľom pomôcť takýmto spoločnostiam pri navrhovaní a vyjednávaní spravodlivých zmlúv o zdieľaní údajov.
 • Prostriedky, ktoré subjektom verejného sektora umožnia získať prístup k údajom súkromného sektora a používať takéto údaje, ktoré sú potrebné za výnimočných okolností, najmä v prípade všeobecného ohrozenia, ako sú povodne a prírodné požiare, alebo na vykonávanie právneho mandátu, ak údaje nie sú inak k dispozícii. Prehľad o údajoch je potrebný na rýchlu a bezpečnú reakciu, ako aj v záujme čo najmenšieho zaťaženia podnikov.
 • Nové pravidlá umožňujúce zákazníkom účinne prejsť medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb spracovania cloudových údajov a zaviesť záruky proti nezákonnému prenosu údajov.
Okrem toho sa v akte o údajoch posudzujú určité aspekty smernice o databázach, ktorá bola vytvorená v 90. rokoch 20. storočia s cieľom chrániť investície do štruktúrovanej prezentácie údajov. V akte sa najmä objasňuje, že databázy s údajmi zo zariadení a z predmetov pripojených k internetu vecí by nemali podliehať samostatnej právnej ochrane. Tým sa zabezpečí prístup k nim a ich využívanie. Spotrebitelia a podniky budú mať prístup k údajom zo svojho zariadenia a budú ich môcť využívať na poskytovanie popredajných služieb a služieb s pridanou hodnotou, napríklad na prediktívnu údržbu. Ak budú mať spotrebitelia a používatelia, napr. poľnohospodári, letecké spoločnosti alebo stavebné spoločnosti viac informácií, budú môcť prijímať lepšie rozhodnutia pri nákupe kvalitnejších alebo udržateľnejších výrobkov a služieb, čo prispeje k cieľom Zelenej dohody. Podniky a priemyselné subjekty budú mať k dispozícii viac údajov a budú využívať výhody konkurenčného trhu s údajmi. Poskytovatelia popredajných služieb budú môcť ponúkať personalizovanejšie služby a za rovnakých podmienok súťažiť s porovnateľnými službami, ktoré ponúkajú výrobcovia, zatiaľčo údaje sa budú môcť kombinovať s cieľom vyvinúť úplne nové digitálne služby.

Novinka: Kvantová sieť

Do piatich rokov má na Slovensku vzniknúť nosná kvantová komunikačná sieť, ktorá bude tvoriť kostru vysokobezpečného kvantového internetu. Koordinovať zavádzanie kvantovej infraštruktúry bude Národné centrum pre kvantové technológie. Z Plánu obnovy a európskych programov na to pôjde vyše 16 miliónov eur. Slovensko bude tiež vyvíjať vlastné technické komponenty – jednofotónové detektory, ktoré tvoria srdce každého kvantového uzla. Skráti sa tak čas výstavby samotnej siete a vytvorí sa priestor na export špičkových slovenských zariadení na trhy EÚ. Súčasťou investície bude tiež vývoj komunikačného rozhrania na zabezpečený prenos údajov kompatibilný so štátmi EÚ a zároveň sa pripraví prepojenie kvantových liniek medzi Maďarskom, Českom, Poľskom a Ukrajinou.

Európska únia si rozvoj kvantových technológií stanovila ako jednu zo svojich priorít. Ide o strategickú technológiu s veľkým dosahom na celú spoločnosť. V súčasnosti Európa v kvantových technológiách zaostáva za USA aj Čínou. Slovensko sa pripojilo k európskym krajinám s cieľom vybudovať naprieč Európskou úniou zabezpečenú kvantovú komunikačnú infraštruktúru (euroQCI). Národné centrum pre kvantové technológie bude tvoriť podporu celému ekosystému kvantových technológií na Slovensku. Koordinovať bude prácu výskumníkov a univerzít, navrhovať podporné opatrenia pre štátny sektor, aby sa urýchlil rozvoj a nasadzovanie kvantových technológií v praxi.

Na valnom zhromaždení QUTE.SK boli prijatí prví členovia združenia – Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied a Národný bezpečnostný úrad. Fyzikálny ústav bude realizovať jednotlivé výskumné aktivity, spolupracovať s priemyselnými partnermi aj so zahraničnými organizáciami. Národný bezpečnostný úrad v rámci svojej kompetencie zodpovedá za certifikáciu zabezpečených komunikačných služieb, kam patrí aj kvantová komunikačná infraštruktúra. Do piatich rokov vznikne na Slovensku kvantová komunikačná infraštruktúra. Pokrývať bude 12 miest a postavená bude na existujúcej optickej komunikačnej infraštruktúre siete SANET. Výstavba slovenských uzlov bude financovaná ako jeden z hlavných investičných projektov Komponentu 17 z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 8,2 milióna eur. Rovnaká suma pôjde na projekt aj z európskych priamo riadených programov Digitálna Európa a CEF Digital. Spolu teda na zavádzanie tejto prelomovej technológie na Slovensku pôjde z európskych zdrojov takmer 16,5 milióna eur.Úrazy: Častejšie, než si myslíme

Úrazy na pracovisku sú nešťastnou udalosťou a stávajú sa častejšie, ako si myslíme. Najnovšie štatistiky Eurostatu v skutočnosti ukazujú, že Európania na svojom pracovisku utrpeli viac ako 3,4 milióna zranení bez smrteľných následkov. Spoločnosť Claims.co.uk analyzovala najnovšie údaje z Eurostatu a zisťovala, v ktorej európskej krajine sú úrazy na pracovisku najčastejšie.

Krajinou s najväčším počtom pracovných úrazov 2.848 na 100.000 zamestnaných sa stalo Portugalsko. Nasleduje na druhom mieste Francúzsko s 2.822 pracovnými úrazmi na 100.000 zamestnaných osôb. Španielsko je na treťom mieste, keďže na 100.000 zamestnaných v krajine pripadá 2.491 zranení. Luxembursko (2.482 na 100.000), Nemecko (2.133 na 100.000 ) a Švajčiarsko (2.079 na 100.000 ) patria medzi ďalšie európske krajiny, kde je vyše 2.000 pracovných úrazov na 100.000 zamestnaných osôb (štvrté, piate a šieste miesto). Údaje predstavujú úrazy na pracovisku, po ktorých zamestnaní vynechali prácu na 4 a viac dní. Naopak k najbezpečnejším krajinám patrili Rumunsko (56), Bulharsko (89) a Grécko (134).

Sasha Quail komentoval výskum: „Utrpenie úrazu v práci môže byť veľmi stresujúce, najmä preto, že je to scenár, ktorý si mnohí z nás nepredstavujú, kým sa to nestane. Tento výskum ukazuje, že úrazy na pracovisku sú v niektorých európskych krajinách určite častejšie ako v iných." Existujú určité opatrenia, ktoré sa odporúča vykonať na pracovisku:
 • Prečítajte si pokyny – Každých tri až šesť mesiacov si preštudujte dokumenty o ochrane zdravia a bezpečnosti, ktoré vám poskytol váš zamestnávateľ, aby ste si osviežili pamäť na osvedčené postupy.
 • Urobte si fotografické dôkazy – V prípade úrazu na pracovisku, ak je to možné, použite svoj smartfón na odfotografovanie zranenia spolu s relevantnými aspektmi na pracovisku, ktoré podľa vás viedli k vášmu zraneniu.
 • Získajte výpovede očitých svedkov – V prípade úrazu na pracovisku požiadajte očitých svedkov, aby vám poskytli podrobný popis toho, čo videli, v písomnej forme a svoje kontaktné údaje.
 • Dodržujte formálne procesy – Vy alebo niekto iný (ak nemôžete) musíte incident nahlásiť svojmu zamestnávateľovi a uistiť sa, že je zaznamenaný v „knihe úrazov“. Ak to nie je možné, zaistite, aby ste to označili aspoň vyššiemu kolegovi, aby sa vytvoril oficiálny záznam o incidente.
 • Posúďte situáciu – Na základe akýchkoľvek fotografických dôkazov alebo svedectiev očitých svedkov môžete mať pocit, že váš zamestnávateľ je čiastočne alebo úplne vinný za vaše zranenie. V takejto situácii môžete požiadať o kompetentnú právnu radu a podať žalobu na nedbalosť zamestnávateľa.