piatok 17. apríla 2020

Upozorňujeme: Pozor na Skype

Aplikácie na on-line komunikáciu poskytujú v súčasnosti ľuďom jednoduchú možnosť, ako sa prostredníctvom videa, audia či písania spojiť. Kyberzločinci ale neváhajú túto skutočnosť využiť a pod maskou populárnych aplikácií sa pokúšajú šíriť rôzne kybernetické hrozby.

Medzi 1.300 skúmanými súbormi experti z Kaspersky odhalili až 200 hrozieb. Tými najrozšírenejšími boli dve rodiny advéru – DealPly a DownloadSponsor. Sú to  tzv. inštalátori, ktorí buď zobrazujú reklamy, alebo sťahujú advérové moduly. Takýto softvér sa zvyčajne vyskytuje na zariadeniach používateľov pri sťahovaní aplikácií z neoficiálnych obchodov. Aj keď advér nie je druhom škodlivého softvéru, stále môže predstavovať riziko ohrozenia súkromia. Bezpečnostné produkty ich však dokážu blokovať.

V niektorých prípadoch našli odborníci aj hrozby maskované ako súbory .lnk, čiže skratky k aplikáciám. V skutočnosti bola veľká väčšina z nich identifikovaná ako Exploit.Win32.CVE-2010-2568 – teda pomerne starý, ale stále rozšírený škodlivý kód, ktorý útočníkom umožňuje infikovať niektoré počítače dodatočným malvérom.

Skutočným „kráľom“ komunikačných platforiem z hľadiska názvu, ktorý na útok kyberzločinci využívajú najčastejšie, je Skype. Experti dokázali nájsť 120.000 rôznych podozrivých súborov, ktoré používali názov tejto aplikácie. Navyše, na rozdiel od názvov iných aplikácií sa tento konkrétny názov používa nielen na distribúciu advéru, ale aj rozličných malvérov, najmä trójskych koní.


EU: Študenti a dobrovoľníci počas COVID-19

Až 165.000 súčasných študentov Erazmus+ a 5.000 európskych dobrovoľníkov potrebuje uistenie o zachovaní svojho štatútu a preplatení nákladov, tvrdia poslanci Európskeho parlamentu (EP).

V liste adresovanom eurokomisárke Mariyi Gabriel píšu členovia Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie, že súčasná komunikácia zo strany Európskej komisie (EK) a tiež rozdielne prístupy a nedostatok informácií zo strany národných agentúr neposkytujú istotu preplatenia extra nákladov a zachovania štatútu študentov Erazmus + ako aj dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity. Žiadajú tiež podporu, aby študenti nestratili akademický rok a dostali potrebné akademické kredity prostredníctvom virtuálneho vyučovania.

Poslanci tiež vyzývajú EK, aby zabezpečila zachovanie štatútu účastníkov Európskeho zboru solidarity po celý plánovaný čas, aj ak bol ich program pozastavený. Mohli by tak plniť naďalej svoje úlohy a neriskovali by stratu príjmu, ktorá sa viaže na štatút dobrovoľníka. Odporúčajú tiež, aby mohli byť dobrovoľníci využití napríklad v národných podporných schémach, ktoré sa týkajú boja proti COVID-19.

COVID-19: Najviac zasiahnuté sektory

Pandémia koronavírusu Covid-19 bude mať dosah na takmer každé odvetvie svetového hospodárstva. Medzi prvú trojicu najviac zasiahnutých sektorov patria doprava, dodávky pre automobilový priemysel a elektronika.

Prvé kolo negatívnych dopadov prišlo po drastických opatreniach na zabránenie šírenia nebezpečného vírusu v Číne. Uzavretie niekoľkých veľkých miest spôsobilo zmrazenie výrobnej aj obchodnej činnosti v krajine. Po implementovaní podobných opatrení v ďalších krajinách (Južná Kórea, Taliansko) nasledovali výrazné zmeny akciových indexov. V súčasnosti, kedy sú blokované veľké ekonomiky najmä v Európe a Severnej Amerike, bola spolu s výrobou a obchodom hlboko zasiahnutá aj lokálna spotreba. Nižší dopyt v týchto regiónoch si vyžiada daň aj na výrobkoch (najmä dlhodobej spotreby) dovážaných z rozvíjajúcich sa ekonomík. Experti z Euler Hermes znížili v 1. kvartáli 2020 rating v rekordných 126 sektoroch, čo je najvyššií počet od začiatku monitorovania v roku 2012. Všetky tieto poklesy sú zapríčinené dopadmi šírenia nákazy Covid-19 na dopyt, ziskovosť a likviditu.

Podľa analýzy Euler Hermes je sektor dopravy najviac zasiahnutým pandémiou Covid-19 vzhľadom na jeho vysokú závislosť od Číny a úzke spojenie s cestovným ruchom aj medzinárodným obchodom. Od počiatočného šoku v Číne bojovali všetky odvetvia dopravy (letecká, námorná, cestná a železničná doprava) s upadajúcim dopytom. Ukazovateľ RPK (Revenue Passenger Kilometers) klesol u najväčších leteckých dopravcov od minulého decembra o 40 % a letecké spoločnosti teraz očakávajú, že sa ich príjmy do konca roku 2020 znížia o najmenej 100 miliárd dolárov, čo ale nebude kompenzované klesajúcimi nákladmi na palivo.

Aj v prípade automobilového priemyslu existuje vysoká závislosť celého sveta na Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete a zároveň aj najväčším výrobcom komponentov pre automobilový priemysel. V oboch týchto ukazovateľoch predstavuje zhruba 30 % celosvetového objemu. Dopad obmedzení Covid-19 v Číne, ako bolo napr. pozastavenie výroby, je preto významný aj pre globálnych výrobcov automobilov, nakoľko väčšina z nich má spoločné podniky v Číne a je ohrozená narušením dodávateľských reťazcov. Šírenie pandémie Covid-19 je veľkou hrozbou aj v Európe a USA, predovšetkým preto, že predstavujú druhý a tretí najväčší automobilový trh (s podielom 23 %, resp. 19 %), ako aj centrum výroby komponentov pre automobilový priemysel (24 %, resp. 12 %), čiže spolu s Čínou pokrývajú až 2/3 svetového trhu. Globálny automobilový trh je podľa odhadov Euler Hermes na ceste k výraznému prepadu (-10 % až -15 % v roku 2020), pesimistickejší scenár v prípade dlhodobej krízy hovorí o prepade dokonca až o 25 %. Automobilový priemysel silne a negatívne reaguje na rôzne hospodárske recesie a často núti zodpovedné orgány zaviesť podporné opatrenia na obmedzenie sociálnych dopadov.

Tretím celosvetovo najvýraznejšie zasiahnutým sektorom je elektronika. Zatvorenie čínskych montážnych závodov spôsobilo zmrazenie objednávok pre producentov polovodičov a iných elektronických komponentov potrebných v moderných zariadeniach spotrebnej elektroniky. Najhoršie sú na tom krajiny ako Južná Kórea (19 % celosvetovej pridanej hodnoty vo výrobe elektronických komponentov), ​​Taiwan (13 %) a Japonsko (12 %), ako aj samotní čínski výrobcovia (19 %). Elektronika taktiež silno reaguje na obdobia hospodárskych recesií. V prípade pokračujúcej pandémie by boli európski a americkí výrobcovia ťažko zasiahnutí poklesom miestnej priemyselnej výroby, zatiaľčo ázijskí výrobcovia, už zasiahnutí šokom v dôsledku opatrení v Číne, by čelili klesajúcemu dopytu.

štvrtok 16. apríla 2020

e-Government: Aj bez elektronického občianskeho

Občania na Slovensku by mohli už v blízkej budúcnosti komunikovať s obcami digitálne aj bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu. Podľa združenia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) to umožní informačný systém DCOM, ktorý aktuálne vyše 70 % všetkých samospráv na Slovensku.

Obce využívajúce tento informačný systém budú môcť svojim obyvateľom doručovať dokumenty do ich digitálnej osobnej zóny v DCOM. Týka sa to aj občanov, ktorí nemajú aktivovanú schránku na slovensko.sk a nemajú ani aktívny elektronický občiansky preukaz a čítačku kariet. Prostredníctvom osobnej zóny tak bude možné vyrubené miestne dane a poplatky aj uhradiť. Samosprávy, ktoré informačný systém DCOM nevyužívajú, môžu využiť nástroj na mobilnú autentifikáciu používateľov Mobile ID. Vďaka nemu by mohli elektronicky komunikovať s úradmi bez použitia občianskeho preukazu a čítačky kariet všetci obyvatelia.  Združenie už predložilo túto ponuku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

Zamestnanci obcí môžu využiť informačný systém DCOM na akomkoľvek kompatibilnom počítači, ktorý je pripojený k internetu, a to s použitím bezplatnej SMS autentifikácie. V tomto kontexte združenie DEUS identifikovalo aj bezplatné elektronické riešenia, ktoré umožnia samosprávnym orgánom zasadať a prijímať rozhodnutia bez toho, aby sa ich predstavitelia a zamestnanci museli fyzicky stretnúť.
Najviac pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 na Slovensku bolo začiatkom tohto týždňa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov - vyše 240 osôb. Stále je však málo testovaných a pribúdajú aj prvé úmrtia.

Za touto vekovou kategóriou nasledovali ľudia vo veku od 15 do 29 rokov (vyše 220). Vo vekovej kategórii od 45 do 59 to bolo vyše 170 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov bolo pozitívnych vyše 150 osôb. Najmenej bolo detí do 14 rokov (vyše 40). Celkovo bolo na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pozitívnych vyše 100 osôb, najviac v okrese Pezinok a v okrese Bratislava. 

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 evidoval Bratislavský kraj, nasledovali Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj a Nitriansky kraj. Pomer mužov a žien u pozitívnych prípadov ochorenia zostal pomerne vyrovnaný, s malou prevahou mužov.

EU: Testy na COVID-19

Európska komisia (EK) v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) predložili usmernenia týkajúce sa metód testovania na ochorenie COVID-19. Komisia chce zároveň zabezpečiť, aby boli k dispozícii kvalitné nástroje na posúdenie funkčnosti testov.  

Plošné testovanie je kľúčom k detekcii a spomaleniu pandémie nového typu koronavírusu a základným predpokladom postupného návratu k normálnemu životu. Spoločné výskumné centrum (JRC) už analyzuje informácie o zabezpečení kvality doteraz používaných testov na koronavírus a súvisiacich pomôcok. Doterajšie výsledky analýz naznačujú, že existujúca kvalita nezodpovedá tomu, čo možno očakávať od dobrej funkčnosti testov. Exekutíva EÚ preto vo svojich usmerneniach vyzýva výrobcov, aby vyrábali testovacie súpravy zodpovedajúce "najnovšiemu stavu vedy a techniky". Vzhľadom na význam testov a na rýchly vývoj pandémie EK trvá aj na spájaní zdrojov pri potvrdzovaní testov na koronavírus na úrovni celej EÚ. Za dôležité považuje aj snahu centralizovať validáciu testov a zdieľať výsledky nielen na úrovni EÚ, ale aj na medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti v EÚ existujú dve kategórie testov: testy na zisťovanie vírusu a testy na zisťovanie protilátok. Posúdenie úrovne funkčnosti testu môže byť veľmi náročné, pretože potrebné biologické materiály nie sú vždy k dispozícii. Okrem toho metódy porovnávania testov nie sú vždy jednotné.

streda 15. apríla 2020

Aktuálne: Čas na prezutie

S teplejším počasím prestáva platiť nariadenie o povinnom používaní zimných pneumatík. Podľa prieskumov Continental z minulých rokov sa slovenskí vodiči správajú zodpovedne a s výmenou obutia čakajú na priaznivé počasie. Stále sa však nájdu takí, ktorí v lete "dojazďujú" zimné plášte.

Priemerný slovenský vodič najazdí za rok približne 15.000 kilometrov, z toho väčšia časť pripadá na dlhšiu letnú sezónu. Pri prezúvaní zo zimných pneumatík na letné sa slovenskí vodiči správajú zodpovedne a s výmenou plášťov čakajú na dobré počasie. Aj napriek tomu sú ale dôslednejší pred zimou - žiadny z opýtaných motoristov neuviedol, že by používal letné pneumatiky celý rok. Na začiatku letnej sezóny však veľa šoférov váha a premýšľa, ako ušetriť za prezutie a za ďalšiu sadu plášťov. Podľa prieskumu volí správne letné obutie o 5 % menej majiteľov vozidiel.

Stále sa  nájdu  Slováci, ktorí praktizujú tzv. „dojazďovanie“, kedy jazdia aj v lete na zimných pneumatikách. Je to veľmi obľúbené u vodičov, ktorých zimné pneumatiky majú dezén menší ako 3 milimetre a nemôžu ich tak použiť cez ďalšiu zimnú sezónu. Zákon síce používanie zimných pneumatík v letnej sezóne nenakazuje, z hľadiska bezpečnosti môže byť však jazda na nevhodných plášťoch riziková, pretože zimné plášte sú konštruované na jazdu v nižších teplotách a ich vlastnosti nie sú v lete optimálne. Špeciálne celoročné pneumatiky sú vhodným riešením pre vodičov, ktorí najazdia menej kilometrov, necestujú v extrémnych podmienkach a absolvujú len krátke vzdialenosti. Univerzálne plášte sú u slovenských vodičov stále obľúbenejšie vďaka zlepšujúcim sa jazdným vlastnostiam a bezpečnosti. K ich výhodám patrí aj časová a finančná úspora. Vodiči však nesmú zabúdať, že ide stále o kompromisné riešenie. Tým, ktorí cestujú viac, odborníci radia prezuť na letné plášte.

Dôležité je tiež načasovanie prezúvania. Vzhľadom na našu legislatívu sa oplatí sledovať hlavne vývoj počasia.  „Dlhodobo motoristom radíme, aby sa riadili „pravidlom“ 7° C a prezúvali až vo chvíli, kedy sa teploty ani v nočných hodinách dlhodobo nedostávajú pod sedem stupňov. Letné a zimné pneumatiky sú totiž vyrobené z rozdielnych zmesí, líšia sa aj konštrukciou a reagujú rozdielne pri rôznych teplotách. Pozorujeme, že túto prax dodržiava čoraz väčšie percento vodičov, čo kvitujeme s radosťou," hovorí Aleš Langer. Veľa vodičov si pneumatiky prezúva doma, veľa motoristov sa však spolieha na služby pneuservisov. To môže aktuálne priniesť určité obmedzenia. Pneuservisy sú však otvorené a aj naďalej môžu poskytovať svoje služby, musia ale dodržiavať opatrenia, ktoré minimalizujú kontakt s klientmi.

* Prieskum agentúry STEM/MARK pre Continental Barum, vykonaný v období 7. - 14. 9. 2018 u 500 vodičov na Slovensku starajúcich sa o výmenu pneumatík na svojom aute.

EU: Miliardy eur pre zdravotníctvo

Európska únia (EU) vyčlenila 2,7 miliardy eur zo svojho rozpočtu na podporu sektora zdravotnej starostlivosti v jej členských krajinách. Rada EÚ súhlasila, aby tento finančný nástroj mohol okamžite poskytovať priamu podporu tam, kde je to najviac potrebné. 

Použije sa spolu s inými nástrojmi EÚ, napríklad s RescEU, nástrojom pre zvláštne rezervy operačných kapacit na úrovni EU, ktorého rozpočet bol pod tlakom pandémie navýšený o 300 miliónov eur namiesto pôvodne plánovaných 80 miliónov eur. Aj Európska komisia už 2. apríla navrhla aktivovať Nástroj EÚ pre núdzovú pomoc (ESI) s cieľom priamo podporiť systémy zdravotnej starostlivosti v krajinách Európskej únie a podporiť ich tak v boji proti pandémii nového typu koronavírusu. 

Nástroj núdzovej podpory pre sektor zdravotníctva vo svojej prvej fáze pomôže financovať naliehavé potreby zdravotnej starostlivosti, ako je zaistenie ochranných masiek a respirátorov, preprava zdravotníckych pomôcok a pacientov v cezhraničných regiónoch, nábor ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť nasadení na území celej únie, či výstavba mobilných poľných nemocníc. Komisia spresnila, že nástroj núdzovej podpory jej umožňuje obstarávať potrebný materiál priamo v mene členských štátov EU a zamerať pomoc tam, kde je to najviac potrebné. Stanovenie priorít a mobilizácia prostriedkov a zdravotníckych síl sa bude uskutočňovať v úzkej koordinácii s členskými štátmi.

Na riadenie tejto iniciatívy bola vytvorená interná pracovná skupina. V strednodobom až dlhodobom horizonte ESI umožní únii podporovať úsilie jej členských štátov v oblasti hromadného testovania a všetok relevantný lekársky výskum. Súhlas s uvoľnením rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej pomoci v oblasti zdravotníctva ešte musí poskytnúť aj Európsky parlament.

Upozorňujeme: Diagnostické samotesty na COVID-19

V najbližšom období sa budú objavovať rôzne „samotesty“ na diagnostiku COVID-19 aj na internete. Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) takéto testy spadajú do kategórie tzv. in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôcok a podliehajú právnym predpisom Európskej únie aj Slovenska. 

ŠÚKL predpokladá, že na trhu sa budú nachádzať aj testy, ktoré nie sú certifikované. Preto pri nákupe diagnostických testov odporúča overiť základné parametre, ktoré má takáto zdravotnícka pomôcka spĺňať. Na vonkajšom obale sa má nachádzať informácia o výrobcovi a / alebo tzv. splnomocnenom zástupcovi (v prípade, že výrobca sa nachádza mimo EÚ), označenie CE a názov výrobku v slovenskom jazyku. Zdravotnícka pomôcka má tiež obsahovať návod na použitie v slovenskom jazyku.

Je tiež dôležité k takýmto samotestom pristupovať s rozvahou. Výsledky týchto skríningových testov musia byť potvrdené testom s priamou detekciou vírusu, a preto sa nedá výsledok považovať za stopercentne hodnoverný.

utorok 14. apríla 2020

Radíme: Pred vyšetrením na COVID-19

Pred vyšetrením na ochorenie COVID-19, pri ktorom sa vykonáva výter z hrdla a nosa, je potrebné dodržiavať viaceré zásady. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na sociálnej sieti.

Podľa NCZI tak pred výtermi nie je vhodné jesť, treba na ne prísť nalačno. Rovnako si osoba pred odberom vzoriek nemá umývať zuby zubnou pastou a tiež sa nemajú používať voľnopredajné prípravky používané pri bolesti hrdla, akými sú tablety na cmúľanie, pastilky či ústne spreje. Nevhodné sú tiež kloktadlá, ústna voda a aj žuvačka. V prípade smädu odborníci povoľujú piť nechladenú čistú vodu. Pred výterom sa nesmie ani fajčiť. 

Naopak je potrebné pred samotnými výtermi si úplne vyprázdniť nos a vykašľať sa. NCZI tiež upozorňuje, že na odberové miesto je potrebné prísť osobným vozidlom. Test na ochorenie COVID-19 a následná karanténa je povinná pre všetkých pasažierov vo vozidle.

EU: Záchranný balík

Ministri financií Európskej únie (EÚ) napokon dosiahli kompromisnú dohodu o záchrannom balíku, ktorý má pomôcť zmierniť ekonomické dôsledky pandémie nového koronavírusu. Dohoda však nezahŕňa tesnejšiu spoluprácu eurozóny vo forme spoločných dlhopisov. Táto otázka tak zostala otvorená.

Balík podpory počas pandémie - Pandemic Crisis Support v objeme takmer 240 miliárd eur, čo je približne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP), bude k dispozícii všetkým členom záchranného fondu eurozóny - Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM). Ťažko zasiahnuté štáty, akými sú napríklad Španielsko a Taliansko, môžu čerpať z tohto balíka urýchlene s podmienkou, že peniaze požijú na zdravotnú starostlivosť, pričom platnosť úverovej linky vyprší po skončení pandémie. Podarilo sa prekonať nezhody medzi Talianskom a Holandskom, pokiaľ ide o podmienky pôžičiek z ESM. Taliansko totiž odmietalo čerpať financie z tohto fondu, pretože sú spájané s tvrdými podmienkami. Grécko, Írsko a ďalšie zadlžené krajiny eurozóny, ktoré v priebehu dlhovej krízy v rokoch 2010 - 2015 požiadali o záchranné úvery z ESM, museli zavádzať prísne úsporné opatrenia a reformy.

Európska investičná banka ďalej vytvorí tzv. celoeurópsky štít, ktorého cieľom bude ručiť za pôžičky vo výške 200 miliárd eur so zameraním na malé a stredné podniky. A 100 miliárd eur pôjde na dorovnanie stratených miezd pre ľudí, ktorým zamestnávatelia skrátili pracovný čas. Otázkou tak teraz zostáva, či budú trhy považovať tento balík za dostatočne veľký na to, aby na ne zapôsobil. A zabránil tomu, aby nové hromadenie vládnych dlhov vyvolalo ďalšiu finančnú krízu v eurozóne. Doposiaľ bránila zvýšeniu nákladov na pôžičky zadlžených krajín, ako je Taliansko, Európska centrálna banka svojim masívnym nákupom dlhopisov eurozóny. Tento program je však zatiaľ obmedzený, a to ako do veľkosti, tak doby trvania.

Eurozónu aj celú EÚ vážne zasiahla pandémia nového koronavírusu. Krajiny v regióne zaviedli rozsiahle blokády, čím zastavili väčšinu ekonomickej aktivity. Prezidentka ECB Christine Lagardová odhaduje, že hospodárstvo eurozóny by mohlo tento rok klesnúť o viac ako 10 %, ak blokády potrvajú dlhší čas. To bude najhorší výsledok v histórii regiónu, ktorý zaviedol euro.

COVID-19: Biologický odpad

Použité hygienické potreby bez ohľadu na to, z akého materiálu sú vyrobené, nepatria do triedeného zberu. Vyhadzujú sa do zmesového (zmiešaného, netriedeného) komunálneho odpadu. Pred vyhodením je potrebné takýto odpad pevne zviazať do igelitového vreca, plastovej tašky alebo mikroténového vrecka. Zabúdať netreba ani na umývanie rúk a ďalšie hygienické pravidlá.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča likvidovať použité rúška, vreckovky a rukavice z domácností, v ktorých sa vyskytuje ochorenie COVID-19, rovnako ako bežný komunálny odpad. Vychádza sa zo skutočnosti, že nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako iné vírusy žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) neexistujú žiadne dôkazy o prenose ochorenia COVID-19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako manipulácia s komunálnym odpadom. V tejto súvislosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR tiež štandardné postupy osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov trpiacich ochorením COVID-19, ktoré obe skupiny môžu nájsť na webovej stránke rezortu.