piatok 6. augusta 2021

Bankroty: V júli realita pre 859 Slovákov

V júli 2021 zbankrotovalo 859 občanov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), v medziročnom porovnaní rovnakého obdobia s 829 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 3,62 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júni t. r. zbankrotovalo 821 dlžníkov, ich v siedmom mesiaci bolo viac o 4,63 percenta. Počet osobných bankrotov v júli rástol už štvrtý mesiac za sebou, v tomto roku je zatiaľ najvyšší.

„Ak veriteľ do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, súd, ktorý o oddlžení rozhodol, ho môže zrušiť. V júli sme zaznamenali zrušenie oddlženia trom dlžníkom“, dopĺňa analytička Jana Marková. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 856 konkurzov (99,65 percenta) a 3 dlžníci (0,35 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v júli 2021 ich bolo 73 (8,50 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 786 (91,50 percenta) na majetok nepodnikateľov. V júli 2021 súdy zároveň zrušili 585 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 523 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 62 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku. 

Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla 2021 zbankrotovalo už 53.366 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca júla 2021 zbankrotovalo 3.945 dlžníkov. Aktuálne, z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v júli 2021, ich pripadalo na mužov 560 a na ženy 299. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní ich pomer na celkovom počte osobných bankrotov narástol o 0,78 percentuálneho bodu (64,41 percenta v júli 2020 vs. 65,19 percenta v júli 2021). Pomer žien v júli 2021 medziročne o 0,78 percentuálneho bodu klesol (35,59 percenta v júli 2020 vs. 34,81 percenta v júli 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v júli 2021, malo 1,79 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v júli 2020 ich bolo 4,31 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 4,35 percenta dlžníčok (v júli 2020 ich bolo 5,76 percenta). V júli sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali medzi mužmi štyridsiatnici s 30,71 percentami (aj v júli 2020 boli štyridsiatnici najpočetnejšou skupinou bankrotujúcich mužov s podielom 34,08 percenta) a medzi ženami rovnako štyridsiatničky s podielom 29,10 percenta (s 33,90 percenta boli najpočetnejšou skupinou aj v júli 2020).

V siedmom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 149 a najmenej v Bratislavskom kraji – 62. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol iba v dvoch krajoch: v Bratislavskom až o 52,31 percenta a v Trnavskom o 21,37 percenta. V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Žilinskom kraji - o 77,59 percenta.

Výzva: Zelené inovácie a verejnoprospešné technológie

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN 02). Financovaná bude z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov. Mali by napríklad podporiť rast zamestnanosti, znižovanie emisií CO2 a produkcie odpadov, využívanie nových materiálov, či inteligentných stavebných riešení. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a hendikepovaným občanom. Môže ísť napríklad o systémy na monitorovanie životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie a iné.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200.000 eur do 2.000.000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5.415.882 eur. Dátum uzatvorenia výzvy je 4.10.2021. Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant. Viac informácií o Výzve BIN 02 je dostupných na webovej stránke správcu programu: vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

Test: Výkup plastových fliaš

V bratislavskej mestskej časti Rača môžete od 3. augusta 2021 vrátiť do zberného automatu v Kauflande okrem už zálohovaných nápojových obalov, akými sú sklené fľaše od piva aj plechovky a plastové fľaše od nápojov. Prebieha tu testovanie zálohového systému pred jeho reálnym štartom budúci rok.

„Slovensko čaká od januára 2022 veľká zmena v podobe spustenia zálohového systému na nápojové plastové fľaše a plechovky. Kľúčom k úspechu je práve nastavenie siete odberných miest, ktoré bude ľahko dostupné a pohodlné pre spotrebiteľov, preto sme radi, že v spolupráci s vybranými prevádzkami v rôznych regiónoch môžeme testovať potrebné procesy na oboch stranách. Zároveň je to príležitosť pre spotrebiteľa, vyskúšať si zálohovanie a pomôcť nám pripraviť Slovensko na jeho úspešný štart od 1. 1. 2022“, vyjadrila sa Lucia Morvai. 

Systém zálohovania sa testuje aj s prepojením na informačné systémy Správcu zálohového systému. Zámerom je v praxi otestovať všetky činnosti spojené s reálnym zálohovaním jednorazových nápojových obalov a nastaviť ich tak, aby boli od začiatku roku 2022 efektívne a bezproblémové pre všetky zúčastnené strany. Všetky vyzbierané jednorazové nápojové obaly automat zlisuje a umiestni do zásobníkov, odkiaľ si ich v dohodnutých intervaloch bude odvážať Správca zálohového systému. Po oficiálnom spustení zálohovania 1. 1. 2022 budú zberné automaty v každej predajni Kauflandu akceptovať iba nápojové obaly, ktoré budú nestlačené, označené symbolom Z a textom „zálohované“ a s čitateľným čiarovým kódom.

štvrtok 5. augusta 2021

EU: Nová zmluva s Novavax

Európska komisia schválila siedmu predbežnú kúpnu zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou, aby zabezpečila prístup k potenciálnej vakcíne proti COVID-19 v štvrtom štvrťroku 2021 a v roku 2022.

Po preskúmaní vakcíny Novavax a schválení ako bezpečnú a účinnú agentúrou EMA, členské štáty budú môcť podľa zmluvy nakúpiť v rokoch 2021, 2022 a 2023 až 100 miliónov dávok s možnosťou dokúpenia ďalších 100 miliónov dávok vakcíny. Budú môcť okrem toho tiež darovať vakcíny krajinám s nižšími a strednými príjmami, alebo ich distribuovať do ďalších európskych krajín.

Zmluva dopĺňa široké portfólio vakcín, ktoré sa budú vyrábať v Európe, vrátane už podpísaných zmlúv so spoločnosťami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna a úspešných predbežných rokovaní so spoločnosťou Valneva. Ide o ďalší krok na zabezpečenie pripravenosti Európy na pandémiu ochorenia COVID-19.

Práca: Monitorovanie zamestnancov

Európske súdy sa v ostatných mesiacoch v zvýšenej miere zaoberajú témou monitorovania zamestnancov. Za problematické považujú prevažne kamerové systémy a mailovú komunikáciu. Najväčší rozruch vyvolalo rozhodnutie francúzskeho súdu, ktoré udelilo nadnárodnému predajcovi nábytku pokutu vo výške milión eur za špehovanie francúzskych zamestnancov, napríklad aj prostredníctvom falošných „zamestnancov“, ktorí tajne spisovali správy o dianí na pracovisku. Zamestnávateľ získaval osobné údaje o zamestnancoch, vrátane informácií o ich vozidlách či majetkových pomeroch, ktoré mal následne používať napríklad proti šéfom odborov. 

Nemecký súd zas rozhodol o nezákonnosti kamerového monitorovania 400 zamestnancov pomocou 213 kamier. Nemecký reťazec odôvodňoval svoj krok častými krádežami, no podľa súdu nebola rozlíšená hodnota monitorovaného tovaru ani objasnená jeho rizikovosť a nebolo dostatočne preukázané, že všetky škody vznikli v dôsledku porušenia povinností zamestnancov. Pokutu za monitorovanie zamestnancov kamerami uložili minulý mesiac aj islandský a španielsky dozorný orgán. V oboch prípadoch boli problémom kamery, ktoré zachytávali kancelárie zamestnancov či rekreačné miestnosti. Existuje však viacero foriem kontroly zamestnancov a ani tieto sa nevyhli pozornosti príslušných úradov. Holandský dozorný orgán napríklad uložil pokutu zamestnávateľovi, ktorý viedol register príčin práceneschopnosti zamestnancov, čím spracúval viac zdravotných údajov, ako je zákonom povolené či nevyhnutné. Obdobne bola uložená pokuta cyperskému zamestnávateľovi, ktorý prostredníctvom automatizovaného hodnotiaceho systému monitoroval neprítomnosť chorých zamestnancov. V Nórsku zasa v posledných mesiacoch uložili pokuty spolu v desiatkach tisíc eur za nezákonné nahliadanie do emailovej schránky bývalého zamestnanca po skončení pracovného pomeru aj za nastavenie automatického preposielania emailov zamestnancov na spoločný firemný e-mail bez právneho základu.

Aj na Slovensku sa objavuje čoraz väčší počet prípadov nespokojných zamestnancov, ktorí sa častokrát obracajú s podaniami aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Zákonník práce síce dovoľuje zaviesť tzv. monitorovacie systémy, avšak tieto musia byť primerané, nevyhnutné a zamestnanci musia byť o nich vopred informovaní, prípadne tieto musia byť prerokované so zástupcami zamestnancov. Zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba Milan Kuruc považuje informovanosť medzi zamestnancami za nulovú. Zamestnanci absolútne netušia, v akom rozsahu a v akej forme má zamestnávateľ nárok na monitoring. Nemajú predstavu, kedy už dochádza k porušovaniu ich práv a už vôbec netušia, na koho a akým spôsobom sa majú obrátiť, aby sa zjednala náprava. „Ak sa zamestnávateľ rozhodne pristúpiť ku kamerovým systémom či monitorovaniu mailovej komunikácie, musí podrobne zdokumentovať kroky, ktoré viedli k rozhodnutiu monitorovať zamestnancov a zvážiť miernejšie opatrenia. Nikdy nie je možné monitorovať všetko, vždy existujú určité mantinely. Je vhodné tieto úvahy zdokumentovať prostredníctvom tzv. balančného testu, ktorý zamestnávateľ potrebuje pri každom monitorovacom mechanizme. Takisto je potrebné zamestnancov informovať podľa Zákonníka práce ako aj podľa GDPR. Na tieto povinnosti zamestnávatelia často zabúdajú, čo sa ukazuje ako problém ak voči nim začne konanie Úrad na ochranu osobných údajov. Veľká časť týchto konaní bola začatá práve na podnet nespokojných zamestnancov. Treba byť pripravený na tieto riziká“, vysvetľuje Jakub Berthoty.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Kontrolné inštitúcie zo Slovenska, Švédska a Talianska upozornili na výskyt nových nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky). Predávať sa však môžu aj v iných krajinách alebo na internete.

Výrobky do kúpeľa  BATH FIZZER značky I Heart Revolution (typ výrobkov/čiarový kód: I heart Revolution Blueberry Crush Bath Fizzer- EAN: 5057566123365, I heart Revolution Bath Fizzer, Caramel LE- EAN: 5057566264341, I heart Revolution Bath Fizzer, cotton- EAN: 5057566264358, I heart Revolution Honey Teddy Bear Bath Fizzer- EAN: 5057566220699, I heart Revolution Lulu Teddy Bear Bath Fizzer- EAN: 5057566220712, I heart Revolution Mimi LE Teddy Bear Bath Fizzer- EAN:5057566220729) z Číny sú svojim tvarom, vzhľadom, farbou a veľkosť ľahko zameniteľné s potravinou. Malé časti sa dajú ľahko oddeliť, deti si ich tak môžu vložiť do úst, čo by mohlo znamenať riziko zadusenia, prípadne malé časti končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa.

V rozpore s európskou legislatívou obsahuje výrobok na zosvetlenie pokožky Gold Skin Clarifying Body Lotion with Snail Slime (výrobná dávka: 2005, čiarový kód: 6181100321500) z Pobrežia Slonoviny obsahuje Clobetasol propionate 0,02 (hmot.%). Patrí do skupiny kortikosteroidov, ktoré sú viazané na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

Detská kozmetická súprava Sei BELLA Make-up set značky Migliorati (typ výrobku/číslo výrobku: Ref. A307, výrobná dávka: 202030710) z Čínskej ľudovej republiky prekročila hodnotu celkového chrómu, takže rovnako používanie tohto výrobku predstavuje ohrozenie zdravia. 

Nehnuteľnosti: Opäť rast cien

V 2. štvrťroku 2021 sa ponukové ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku zvýšili oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 6,4 %. Najvýraznejší rast bol v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, v Košiciach naopak nastala mierna korekcia cien. Podľa analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu NBS dostupnosť bývania vo väčšine krajov klesla len mierne, predpokladaný rast miezd do istej miery vykompenzuje zvýšené ceny bývania. Vyššiu aktivitu na realitnom trhu potvrdzuje aj vývoj úverov na bývanie. Medzikvartálne tempo rastu ponukových cien nehnuteľností na bývanie dočasne zrýchlilo na 6,4 %.
 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sú ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku vyššie o 18,6 %. Výraznejšie rástli ceny rodinných domov. Priemerná cena rezidenčných nehnuteľností vzrástla v 2. štvrťroku o takmer 123 EUR/m2, čím dosiahla úroveň 2052 EUR/m2. K celkovému cenovému rastu jednoznačne najviac prispel Bratislavský kraj. Jediným krajom s negatívnym príspevkom k cenovému rozdielu je Košický kraj. Podobne ako na začiatku roku má rast cien rodinných domov výraznejší vplyv na priemernú cenu než rast cien bytov. Priemerná cena bytov sa v 2. štvrťroku 2021 zvýšila o 119 EUR/m2 na 2298 EUR/m2. V porovnaní s minulým štvrťrokom ide o rast 5,5 % (medziročne 13,5 %), pričom rýchlejší rast zaznamenali všetky typy bytov. Priemerná cena domov dosahuje úroveň 1580 EUR/m2, čo predstavuje medzištvrťročný nárast o 7,4 % (medziročne 21,9 %). 

Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku rástli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom najrýchlejšie v Bratislavskom kraji (8,1 %). Výraznejší nárast sledujeme aj v Trenčianskom kraji (6,4 %), pokles naopak v Košickom kraji (-4 %). V medziročnom porovnaní sú všetky kraje v kladných číslach, najväčší naakumulovaný cenový rozdiel oproti minulému roku vidieť v Banskobystrickom kraji (25,6 %). Ceny bytov rástli medzištvrťročne najrýchlejšie v Trenčianskom kraji (7,3 %), na cenovom rozdiele sa podieľal najviac samotný okres Trenčín. Najvyšší rast cien domov zaznamenal Banskobystrický kraj (11 %), najviac k nemu prispel vývoj v okrese Banská Bystrica. 


streda 4. augusta 2021

EU: Modernizovaný vízový informačný systém

V Európskej únii začali platiť nové pravidlá revidovaného a modernizovaného vízového informačného systému. Umožnia dôkladnejšie kontroly občanov z tretích krajín žiadajúcich o víza a povolenia na pobyt v únii, lepšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi a zabezpečia úplnú interoperabilitu s ostatnými databázami v eurobloku.

Vízový informačný systém (VIS) je databáza na uľahčenie konania o udelení krátkodobého víza. Pomáha vízovým, pohraničným, azylovým a migračným orgánom pri kontrole štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na cestu do schengenského priestoru potrebujú krátkodobé vízum. Orgány môžu použiť VIS na porovnávanie biometrických údajov na účely identifikácie osôb s cieľom zabrániť krádeži totožnosti alebo podvodu s osobnými údajmi.

V reakcii na meniace sa výzvy v oblasti migrácie a bezpečnosti EÚ v máji 2021 aktualizovala nariadenie o VIS. Novými pravidlami sa:
 • zvýši bezpečnosť konania o udeľovaní krátkodobých víz,
 • začlenia do tej istej databázy dlhodobé víza a povolenia na pobyt,
 • zabezpečí interoperabilita medzi systémom VIS a ďalšími relevantnými systémami a databázami EÚ.
Všetci žiadatelia o víza budú automaticky preverení aj z hľadiska iných vnútornobezpečnostných a migračných informačných systémov EÚ. Povinná krížová kontrola pomôže odhaliť žiadateľov o víza používajúcich viacero identít a vystopovať osoby predstavujúce bezpečnostné riziká. Okrem toho modernizovaný vízový informačný systém bude obsahovať aj informácie o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt. Zlepší sa tým výmena informácií medzi členskými štátmi, čo pomôže pohraničnej stráži rýchlo určiť, či je dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt používané na prekročenie vonkajších hraníc schengenského priestoru naozaj platné a či je jeho držiteľom oprávnená osoba. Vyplní sa tým významná bezpečnostná medzera.


DDoS útoky: Lídrom USA

Celkový počet DDoS útokov v druhom štvrťroku 2021 sa medziročne znížil o 38,8 %. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom išlo o 6,5 % pokles. Čína sa stala lídrom v počte zariadení, z ktorých boli realizované útoky SSH (útoky hrubou silou, kedy útočníci skúšajú zadávať bežné používateľské meno a heslo na tisícoch serverov, kým nenájdu zhodu). Zároveň tam bol zaznamenaný pokles z hľadiska celkového počtu DDoS útokov (10,2 %). USA v tejto kategórii zostávajú lídrom (36 %) už druhý štvrťrok za sebou, zatiaľčo Poľsko a Brazília sú v prvej päťke nováčikmi.

Podvodníci hľadajú v poslednom čase spôsoby, ako zväčšiť silu DDoS útokov – zvýšil sa počet útokov prostredníctvom protokolu Session Traversal Utilities for NAT (STUN). Ďalším viditeľným trendom je zneužitie zraniteľnosti TsuNAME v DNS klientoch slúžiacich na útoky na DNS servery (DNS – systém doménových mien). To predovšetkým viedlo k prerušeniu fungovania služieb Xbox Live, Microsoft Teams, OneDrive a ďalších cloudových služieb spoločnosti Microsoft. Poskytovatelia internetových služieb sa taktiež stali obeťami DDoS útokov.

Celková situácia v druhom štvrťroku bola relatívne pokojná. V priemere sa počet DDoS útokov pohyboval medzi 500 a 800 za deň. V najpokojnejší deň bolo zaznamenaných iba 60 útokov a v najintenzívnejší deň bolo zaznamenaných až 1.164 útokov. Mierne sa zmenilo aj geografické hľadisko tohto typu útokov. Lídrom v ich počte sa opäť stali USA (36 %). Zároveň bol v Číne (10,2 %), ktorá sa až do tohto roku pravidelne umiestňovala na prvom mieste, naďalej zaznamenanýich pokles – jej podiel sa znížil o 6,3 %. Na treťom mieste sa umiestnil nováčik v hodnotení – Poľsko (6,3 %), ktorého podiel sa zvýšil o 4,3 %. Brazília obsadila štvrté miesto, jej podiel sa takmer zdvojnásobil a dosiahol 6 %. Kanada (5,2 %), ktorá predtým uzatvárala prvú trojku, klesla na piate miesto. Odborníci spoločnosti Kaspersky tiež analyzovali, ktoré krajiny majú tzv. boty a škodlivé servery útočiace na zariadenia internetu vecí s cieľom rozšíriť botnety. Výsledky ukazujú, že väčšina zariadení, ktoré útočili, sa nachádzala v Číne (31,8 %), druhé miesto patrí USA (12,5 %) a tretie Nemecku (5,9 %).

V záujme ochrany pred DDoS útokmi odborníci spoločnosti Kaspersky odporúčajú:
 • Prevádzku webových služieb zverte do rúk odborníkom, ktorí vedia, ako reagovať na DDoS útoky. 
 • Overte dohody a opätovne si potvrďte kontaktné údaje tretích strán vrátane tých uzatvorených s poskytovateľmi internetových služieb. Tímom tak zabezpečíte rýchly prístup k týmto dohodám v prípade útoku.
 • Implementujte profesionálne riešenia na zabezpečenie svojej organizácie pred DDoS útokmi.
 • Je dôležité poznať vaše dátové toky. Dobrou voľbou je použitie nástrojov na sledovanie sietí a aplikácií, ktoré dokážu identifikovať trendy a vývoj v rámci dátových tokov. Pochopením typických vzorov a charakteristík prenosu dát v spoločnosti viete vytvoriť východiskovú líniu pre ľahšiu identifikáciu neobvyklých aktivít charakteristických pre DDoS útok.
 • Majte pripravený aj plán B (reštriktívnu obrannú pozíciu). Snažte sa o vytvorenie takej pozície, v ktorej ste schopní rýchlo obnoviť kriticky dôležité služby, ak už DDoS útoku čelíte.

SR: V šiestich mesiacoch dojčené každé druhé dieťa

Dojčenie je prirodzený spôsob výživy pre novorodencov a dojčatá, ale zároveň aj najlepší stimulant rozvoja detského imunitného systému. Podľa aktuálneho prieskumu medzi pediatrami je na Slovensku po prepustení z pôrodnice dojčených vyše 80 % dojčiat a každé druhé dieťa je stále dojčené vo svojich šiestich mesiacoch. Známky alergie sa aktuálne objavujú u jedného z piatich detí do veku troch rokov.

Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia (prvý augustový týždeň) realizovala Iniciatíva prvých 1000 dní v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti patriacich do Slovenskej lekárskej spoločnosti prieskum o dojčení a alergiách, do ktorého sa zapojilo celkom 114 všeobecných lekárov pre deti a dorast z celého Slovenska. Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., hodnotí výsledky prieskumu pozitívne: „Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je dojčenie najprirodzenejšia forma výživy dojčaťa. Poskytuje totiž mnoho zdravotných a emočných benefitov pre dieťa aj matku. Odporúčame dojčiť dieťa prvých šesť mesiacov, a následne popri prikrmovaní podávaním tuhej stravy pokračovať v dojčení do dvoch rokov aj dlhšie, ak to matke a dieťaťu vyhovuje. Podľa odhadu oslovených pediatrov je po prepustení z pôrodnice dojčených 81 % dojčiat. S pribúdajúcim vekom dieťaťa sa toto percento postupne znižuje na 53 % vo veku šesť mesiacov.“

Počet alergikov však na Slovensku stúpa a čoraz častejšie sa v ambulanciách pediatrov objavujú aj potravinové alergie, predovšetkým alergia na bielkovinu kravského mlieka. Potvrdzujú to aj dáta z prieskumu, v ktorom pediatri uviedli, že prvé známky alergie sa prejavia u 22 % dojčiat a batoliat vo veku do 3 rokov. Aj keď pozitívna rodinná anamnéza je dôležitejším rizikovým faktorom, druhým najvýznamnejším činiteľom, ktorý vznik alergie ovplyvňuje, je dojčenie, resp. jeho neprítomnosť, či predčasné ukončenie, teda ukončenie skôr ako v šiestom mesiaci veku dieťaťa. Okrem samotného dojčenia má vplyv na vývoj alergií aj správne zavádzanie nemliečnych príkrmov v primeranom veku. Podľa MUDr. Eleny Prokopovej sa takmer 30% oslovených pediatrov v prieskume stretáva s podávaním nesprávnych jedál v nevhodnom veku dieťaťa: „Medzi nedostatky v oblasti výživy, ktoré sa najčastejšie vyskytujú, patrí priskoré podávanie tuhej stravy, nepoužívanie odporúčaných dojčenských a batoliacich mliek či ich zbytočné striedanie, zaraďovanie kravského mlieka do jedálnička príliš skoro alebo podávanie sladkostí vrátane sladených nápojov. Je mimoriadne dôležité, aby rodičia dbali na správne prikrmovanie a v prípade nejasností postup konzultovali s pediatrom svojho dieťaťa.“

Mliečna zložka stravy je dôležitá aj po ukončení dojčenia. Nie je pritom dôležité, z akého dôvodu matka dojčenie ukončí, dieťa by nemalo byť ochudobnené o kvalitnú mliečnu zložku. Nielen z dôvodu výživových parametrov, ale aj z hľadiska vplyvu na prevenciu pred alergiami. Rodič by sa mal poradiť s pediatrom v prípade ukončovania dojčenia o možnostiach náhradnej mliečnej výživy s ohľadom aj na riziko alergie, keďže existujú aj špeciálne mléko s hydrolyzovanou bílkovinou. Rodičia môžu ovplyvniť najmenej 80 % celoživotného zdravia svojho dieťaťa, vrátane výskytu civilizačných ochorení. Prvých 1000 dní, teda obdobie tehotenstva po druhé narodeniny dieťaťa, je najcitlivejším obdobím nielen pre rast a vývoj organizmu, jeho imunity, ale aj chuťových preferencií a návykov. Zvyky, ktoré si dieťa vytvorí v tomto období, sa preňho stanú trvalými na celý život, a môžu ovplyvniť aj sklon k nadváhe a obezite. Výživa dieťaťa v prvých dňoch života tak zohráva kľúčovú úlohu pre jeho zdravie v dospelosti.

Aktuálne: Registrácia DPH - pilotný projekt

Na Daňovom úrade v Bratislave a v Prešove prebieha pilotný projekt zameraný na preverovanie žiadostí o registráciu na DPH, ktorý má cieľ odbremeniť klientov Finančnej správy od administratívnej záťaže a návštev daňových úradov. Po telefonickom alebo mailovom dohovore im pomôže s dokončením registrácie na osobnom stretnutí terénny pracovník daňového úradu.

Po podaní žiadosti o registráciu na DPH správca dane vykoná preverenie splnenia podmienok registrácie priamo u daňového subjektu prostredníctvom špecializovanej skupiny kontrolórov. Za týmto účelom môžu daňové subjekty očakávať telefonické alebo mailové kontaktovanie pracovníkmi daňového úradu, aby si dohodli osobné stretnutie. V žiadosti o registráciu je preto potrebné uviesť aktuálny telefonický a mailový kontakt. 

Na osobnom stretnutí si terénny zamestnanec finančnej správy s daňovníkom prejde všetky náležitosti v podanej žiadosti, čím chceme urýchliť celý proces registrácie, nakoľko správca dane bude môcť týmto spôsobom získať všetky relevantné informácie. Pilotný projekt pomôže odstrániť aj chyby, ktorých sa niekedy daňovníci pri registrácii za platiteľa DPH dopúšťajú. Najčastejšie napríklad nesprávne určia výšku obratu, prípadne mesiac dosiahnutia obratu, alebo sa registrujú podľa nesprávneho paragrafu uvedeného v zákone. Okrem toho sa daňovník dozvie všetky potrebné informácie o jeho povinnostiach týkajúcich sa napr. vedenia záznamov, vystavovania faktúr, či podávania kontrolných a súhrnných výkazov.

V minulom roku sa celkovo povinne registrovalo 6005 daňových subjektov. Týka sa to tých, ktorí dosiahli obrat 49.790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľne sa registrovalo 9133 subjektov.

utorok 3. augusta 2021

EU: Svetový samit o vzdelávaní

Na svetovom samite o vzdelávaní v Londýne sa Európska únia (EÚ) a jej členské štáty ako Tím Európa zaviazali poskytnúť Globálnemu partnerstvu pre vzdelávanie (GPE) 1,7 miliardy eur na premenu školských systémov, ktoré vzdelávajú viac ako miliardu dievčat a chlapcov v 90 krajinách a územiach. Ide o najvyšší príspevok pre GPE na svete. EÚ už v júni oznámila, že na roky 2021 – 2027 prispeje sumou 700 miliónov eur.

EÚ svoju podporu vzdelávania zameriava na kvalitu, rovnosť a spravodlivosť, ale aj na zosúladenie získavaných zručností s ponukou pracovných miest. Konkrétne to znamená:
 • investovať do dobre vyškolených a motivovaných učiteľov, ktorí môžu deťom poskytnúť správnu kombináciu zručností potrebných v 21. storočí. Do roku 2030 bude potrebné prijať do základných a stredných škôl aspoň 69 miliónov nových učiteľov a z toho viac ako 17 miliónov v Afrike.
 • investovať do rovnosti, podporovať vzdelávanie dievčat a využiť potenciál digitálnych inovácií. Vzdelávanie a posilnenie postavenia dievčat je zároveň v centre pozornosti akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť III, ktorý má za cieľ zastaviť pandémiou vyvolaný rast nerovností, urýchliť pokrok v rodovej rovnosti a posilniť postavenie žien.
 • investovať do zručností pre budúcnosť, aby nám vyrástli budúci odborníci, podnikateľskí lídri a tvorcovia rozhodnutí pre zelenú a digitálnu transformáciu.
Cieľom svetového samitu o vzdelávaní je doplniť zdroje GPE, ktoré predstavuje jediné globálne partnerstvo pre vzdelávanie združujúce zástupcov všetkých zainteresovaných skupín v oblasti vzdelávania vrátane partnerských krajín, darcov, medzinárodných organizácií, skupín občianskej spoločnosti, nadácií a súkromného sektora. GPE je organizačne vedené vo Svetovej banke a poskytuje finančnú podporu krajinám s nízkymi a nižšími strednými príjmami, najmä tým, ktoré majú vysoký počet detí mimo školy a výrazné rodové rozdiely. Väčšina finančných prostriedkov sa prideľuje subsaharskej Afrike. V rokoch 2014 – 2020 pochádzala viac ako polovica všetkých príspevkov do GPE z EÚ a jej členských štátov .

Výzva: Verejné kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a verejné vodovody

Od 30. júla 2021 je možné v rámci novej výzvy žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov na Slovensku. Dočasná alokácia výzvy je aktuálne 11.600.000 EUR z Kohézneho fondu, ministerstvo životného prostredia plánuje alokáciu navýšiť schválením zmeny OP KŽP (verzia 12) Európskou komisiou. 

Spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdroje na podporu projektov vo vyhlásenej výzve 96 miliónov EUR. Tento objem zdrojov bude alokovaný na nenávratný finančný príspevok tým žiadostiam, ktoré už boli predložené do konania a v čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú môcť byť schválené. Je preto dôležité, aby oprávnení žiadatelia v rámci výzvy neváhali s predložením žiadostí o nenávratný finančný príspevok a predložili ich čo najskôr po vyhlásení tejto výzvy. Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:
A. obce,
B. združenia obcí (s výlučnou účasťou obcí),
C. právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
D. vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
V prípade žiadateľov podľa písm. C a D, musí byť žiadateľ v 100% vlastníctve subjektov verejného práva (za subjekty verejného práva sa na účely tejto výzvy považujú obce, právnické osoby, na ktorých podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú obce alebo združenia obcí, prípadne združenia takýchto právnických osôb).

Oprávnenými hlavnými aktivitami je budovanie: stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovod (v jednej ryhe spolu so stokovou sieťou). Cieľom je zabezpečenie zberu a čistenia odpadových vôd aglomerácií v zmysle záväzkov SR voči EÚ a v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS. Aglomerácie, v ktorých bol identifikovaný nesúlad s požiadavkami smernice 91/271/EHS a ktoré majú byť v rámci predložených projektov riešené, sú osobitne definované v rámci prílohy č. 7 a 8 výzvy.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle op-kzp.sk.

Novinka: Podpora duševného zdravia

Národnú linku na podporu duševného zdravia spustilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Takáto linka na Slovensku dlhé roky absentovala a požadovala ju tak odborná ako aj široká verejnosť. Expertnú skupinu z odborníkov na duševné zdravie z praxe z každej oblasti oznámilo aj Ministerstvo školstva SR.

Národná linka podpory duševného zdravia by mala fungovať v praxi minimálne rok. Poskytovať má krízovú intervenciu dospelej populácii. Prostredníctvom nej budú dostupní klinickí psychológovia s minimálne 10 ročnou praxou. Číslo linky na podporu duševného zdravia na Slovensku je 0800 193 193. Podľa ministerstva zdravotníctva bude k podpore duševného zdravia prispievať on-line aj telefonické poradenstvo, ktoré bude súčasťou poradní duševného zdravia, rovnako telemedicína v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Cieľom je využitie odborných kapacít štátu v oblasti duševného zdravia nielen v náročnom období pandémie, ale aj v nasledujúcom období. 

Cieľom expertnej skupiny na ministerstve školstva bude priniesť systémové riešenia v oblasti psychickej podpory. Jedným z takýchto opatrení by mohli byť špeciálne rodičovské združenia a triednické hodiny, ktorých by sa zúčastňoval aj psychológ z poradenského zariadenia alebo inkluzívneho tímu školy. Poskytol by tak nielen odbornú pomoc, ale aj podporu, napríklad pri témach sociálnej izolácie či dištančného vzdelávania. Už počas minulého školského roka vzniklo niekoľko podporných mechanizmov. Zriadená bola krízová linka pre učiteľov v rámci memoranda o spolupráci medzi Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) a internetovou poradňou pre mladých ľudí (IPčko). Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) organizovalI sériu podporných webinárov zameraných na psychickú podporu v krízovej situácii. V spolupráci s Nadáciou Markíza sa rezort školstva tiež venuje téme šikany na školách. Posilnené boli aj podporné profesie na školách. Doteraz bolo na asistentov a inkluzívne tímy vyčlenených 174,5 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Ďalších 210 miliónov eur bude vyčlenených z Plánu obnovy a odolnosti. 

Aplikácie: Bezpečná komunikácia

Zdá sa, že jednou z večných tém, o ktorých sa neustále hovorí, je digitálne zabezpečenie. Existuje na to ale dobrý dôvod – v roku 2020 používalo aplikácie na odosielanie správ až 2,8 miliárd ľudí na celom svete. Očakáva sa, že sa do roku 2022 tento počet zvýši na viac ako 3 miliardy. Keďže sa stále viac spoliehame na digitálnu komunikáciu je preto nevyhnutné chrániť naše súkromie.

Predtým ako odhodíte telefón a utečiete na ostrov digitálneho zabezpečenia bez akejkoľvek elektroniky, máme pre vás dobrú správu. Na zvýšenie zabezpečenia stačí vykonať niekoľko jednoduchých opatrení. O svoje najlepšie tipy pre digitálne zabezpečenie sa podelili experti z Viberu, ktorí sa zhodujú na tom, že všetko začína používaním bezpečnej aplikácie s dvojitou kontrolou niektorých jednoduchých nastavení.

1. Používajte šifrovanie typu end-to-end: Nechcete predsa, aby vaše správy čítal a zobrazoval niekto iný ako samotní príjemcovia, však? Práve to stráži šifrovanie typu end-to-end. Vďaka nemu sa k žiadnej odoslanej správe alebo skupinovému chatu 1-na-1 alebo ku každému uskutočnenému súkromnému hovoru nemôže dostať nikto iný ako príjemcovia. Niektoré aplikácie, ako napríklad Viber, majú predvolené šifrovanie typu end-to-end, zatiaľ čo u iných musíte toto šifrovanie zapnúť v nastaveniach.

2. Nechajte správy zmiznúť: Ak chcete odoslať niečo citlivé, ako je napríklad PIN kód alebo číslo vašej kreditnej karty, použite miznúce správy. Tie vám umožňujú vybrať si, ako dlho môže príjemca vidieť správu, od 10 sekúnd do 24 hodín. Ak sa niekto na serveri Viber rozhodne odfotiť miznúce správy, druhá strana dostane upozornenie, aby ste videli, ako sa s vašimi informáciami zaobchádza.

3. Chráňte chaty PIN kódom: Pridanie ďalšej formy zabezpečenia je málokedy zlý nápad. Vo Viberi môžu PIN kódy skryť každý chat okrem komunít. Preto si môžete byť istí, že vaše súkromné ​​chaty alebo obchodné konverzácie budú vždy chránené, aj keď budete svoje zariadenie zdieľať s niekým iným.

4. Upravujte a odstraňujte správy: Odoslanie správy nesprávnej osobe je veľakrát trápne, no v niektorých prípadoch môže ísť aj o ohrozenie bezpečnosti. Predstavte si, že by ste poslali údaje o kreditnej karte niekomu cudziemu alebo by ste poslali láskyplnú správu pre manžela svojmu šéfovi. Preto je schopnosť odstrániť správu jednou zo zásadných bezpečnostných funkcií. Urobte to skôr, ako to niekto uvidí.

5. Kontrolujte si svoj status: To, čo robíte, je vaša súkromná vec, aj keď ide o čítanie správ a ste on-line. Niekedy si len chcete prečítať, čo vám posielajú vaši priatelia a príbuzní, bez toho, aby ste im odpovedali. Ak ste na dovolenke, môžete skontrolovať, čo sa deje u vás v práci, bez toho, aby všetci videli, že ste on-line. V každom prípade je prevzatie kontroly nad tým, ktorá časť vašich akcií viditeľná, zásadnou funkciou ochrany osobných údajov.

6. Poznajte svoje nastavenie súkromia: Dátum narodenia a fotografia sú niektoré zo základných osobných údajov a vy chcete, aby ich videli iba vaši priatelia. Ide o súkromie, ale aj o bezpečnosť, pretože váš dátum narodenia môže byť použitý na obídenie ochrany mnohých on-line služieb a systémov. Vyberte si, či chcete, aby boli tieto údaje zdieľané s ľuďmi, ktorí vás kontaktujú.

7. Skryte svoje číslo v chatoch, ktoré začalo v komunitách: Komunity sú úžasným spôsobom, ako nájsť nových ľudí so spoločnými záujmami, s ktorými sa môžete porozprávať. Často ich však nepoznáte, a preto je dobré byť trochu opatrný. Keď začnete nový súkromný chat v komunitách, Viber skryje vaše číslo. Takýmto spôsobom sa môžete s neznámymi ľuďmi rozprávať bez obáv z toho, že o vás získajú priveľa informácií. 

pondelok 2. augusta 2021

EU: Zmena klímy

Európska komisia uverejnila nové technické usmernenie na zabezpečenie odolnosti projektov infraštruktúry proti zmene klímy v období 2021 – 2027. Usmernenie pomôže začleniť klimatické aspekty do rozhodovania o investovaní do projektov infraštruktúry a do rozvoja takýchto projektov v budúcnosti, od budov a infraštruktúry sietí po široký rozsah vybudovaných systémov a zariadení. Európski inštitucionálni a súkromní investori tak budú môcť prijímať informované rozhodnutia o projektoch, ktoré sa považujú za zlučiteľné s Parížskou dohodou a s cieľmi EÚ v oblasti klímy.

Usmernenie pomôže EÚ pri plnení Európskej zelenej dohody, vykonávaní požiadaviek vyplývajúcich z európskeho právneho predpisu v oblasti klímy a pri ekologickejšom vynakladaní prostriedkov EÚ. Je zosúladené s postupom znižovania emisií skleníkových plynov o 55 % čistých emisií do roku 2030 a s klimatickou neutralitou do roku 2050; rešpektuje zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti, ako aj zásadu „nespôsobovať významnú škodu“; a spĺňa požiadavky stanovené v právnych predpisoch pre niekoľko fondov EÚ, ako sú Fond InvestEU, Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF) a Fond na spravodlivú transformáciu (FST). Zmena klímy už má vplyv na zariadenia a infraštruktúru s dlhou životnosťou, akými sú železnice, mosty alebo elektrárne, a tento vplyv sa v budúcnosti ešte zintenzívni. Osobitnú pozornosť si vyžaduje napríklad výstavba v oblastiach, ktoré pravdepodobne zasiahne zvyšovanie hladiny morí. Podobne aj pri tepelnej tolerancii pre železničné trate sa musí zohľadňovať skôr predpovedaná maximálna teplota než hodnoty z minulosti. Preto je mimoriadne dôležité jednoznačne identifikovať takú infraštruktúru (a následne do nej investovať), ktorá je pripravená na klimaticky neutrálnu budúcnosť odolnú proti zmene klímy.

Overenie zohľadnenia problematiky zmeny klímy je proces, ktorým sa opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptačné opatrenia začleňujú do vývoja projektov infraštruktúry. V technickom usmernení sa stanovujú spoločné zásady a postupy identifikácie, klasifikácie a riadenia fyzických klimatických rizík pri plánovaní, vypracúvaní, vykonávaní a monitorovaní projektov a programov v oblasti infraštruktúry. Proces je rozdelený na dva piliere (zmierňovanie, adaptácia) a dve fázy (skríning, podrobná analýza) a dokumentácia a overovanie formulárov zameraných na zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy sa považujú za podstatnú súčasť odôvodnenia pri prijímaní investičných rozhodnutí. Konkrétne, pokiaľ ide o infraštruktúru so životnosťou po roku 2050, v usmernení sa stanovuje, že prevádzka, údržba a konečné vyradenie akéhokoľvek projektu z prevádzky by sa mali vykonávať klimaticky neutrálnym spôsobom, čo môže zahŕňať aspekty obehového hospodárstva, ako je recyklácia alebo zmena účelu použitia materiálov. Odolnosť nových projektov infraštruktúry proti zmene klímy by sa mala zabezpečiť primeranými adaptačnými opatreniami založenými na posúdení rizík dôsledkov zmeny klímy.

Doplňujúce technické usmernenie na zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy pre investície iné, než sú investície v oblasti infraštruktúry, je k dispozícii v oznámení Európskej komisie 2021/C 280 – 01.

e-Clo: Pozor na chyby pri preclievaní

Finančná správa evidovala na Slovensku k 26. júlu tohto roka 156.685 zjednodušene podaných colných vyhlásení k zásielkam nízkej hodnoty (do 150 eur), z toho 180 podaných fyzickými osobami cez portál e-commerce. Aké sú najčastejšie otázky o elektronických colných vyhláseniach? 

Najčastejšie sa ľudia pýtajú na poplatky, ktoré im účtujú prepravcovia, a to najmä za manipuláciu so zásielkou či samotné zastupovanie v colnom konaní. Finančná správa žiadnym spôsobom tieto poplatky nevyberá ani neurčuje. Ide výhradne o poplatky za služby poskytnuté prepravnými spoločnosťami vrátane Slovenskej pošty, vyčíslené podľa aktuálneho cenníka ich poskytovateľov a finančná správa nemôže do nich zasahovať. Ak klient nemá záujem, aby Slovenská pošta preclila jeho zásielku a chce si ju precliť sám cez e-commerce portál, musí o tom poštu informovať zaslaním príslušného tlačiva, a to 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska. Odporúča sa, aby sa klienti vždy dôkladne oboznámili s podmienkami prepravcov ešte predtým ako ich zásielka príde na Slovensko, a to najlepšie už pri objednávaní tovaru.

Rovnako to platí aj v prípade úhrady DPH, aby nebola uhradená dvakrát. Kupujúci môže uhradiť DPH dvomi spôsobmi. V prvom prípade má možnosť zaplatiť ju priamo pri objednaní tovaru registrovanému predajcovi z tretej krajiny alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku. Predajcovia alebo sprostredkovatelia predaja, ak budú využívať osobitnú úpravu pre predaj na diaľku (tzn. aj s platenou DPH), musia byť registrovaní daňovými orgánmi v niektorom členskom štáte v EÚ a majú pridelené osobitné číslo IOSS. Toto číslo poskytne klientovi alebo prepravcovi tovaru predajca alebo sprostredkovateľ predaja a bude sa začínať písmenami IM, ktoré následne klient alebo prepravca tovaru uvedie v colnom vyhlásení. Ak zaplatí klient DPH týmto spôsobom a bude uvedené IOSS číslo v colnom vyhlásení, nebude už pri reálnom dovoze platiť žiadny colný poplatok. Ak by za klienta podával colné vyhlásenie prepravca, ktorý v tom čase nemal vedomosť o IOSS čísle a teda ho ani neuviedol do colného vyhlásenia, musí klient v prípade opätovnej úhrady DPH kontaktovať tohto prepravcu, poskytnúť mu potrebné dôkazy o úhrade DPH pri objednávaní tovaru aj s IOSS číslom a následne s ním doriešiť potrebné formality spojené s nesprávne podaným colným vyhlásením. Ak predajca alebo sprostredkovateľ predaja na diaľku nie je registrovaný v niektorom členskom štáte, je druhou možnosťou zaplatenie DPH priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy, a to buď pri podávaní colného vyhlásenia alebo zaplatením prepravcovi tovaru, ktorý bude mať na to vydané povolenie od colných orgánov.

Ak klient nezaplatí DPH pri objednaní tovaru, má možnosť podať colné vyhlásenie aj sám. Ak je colné konanie bez problémov, vždy je vyzvaný elektronickou správou na zaplatenie DPH. Po úhrade sa platba automaticky priradí k príslušnému colnému vyhláseniu. Po spárovaní úhrady informujú colné orgány klienta o prepustení tovaru prostredníctvom elektronickej správy. Colné vyhlásenie je možné podať až v prípade, ak je zásielka nízkej hodnoty už na Slovensku. Dôležité je tiež, aby boli klienti súčinní a mysleli na to, že ich povinnosť sa nekončí podaním colného vyhlásenia. Môže sa stať, že ich colné orgány vyzvú k doloženiu dokladov, napríklad v prípade kontroly. Za tieto úkony si však finančná správa tiež neúčtuje žiadne poplatky.

On-line: Žrebovanie a očkovacia prémia

Prihlasovanie do žrebovania o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus na webstránke bytzdravyjevyhra.sk je už spustené. Do očkovacej prémie sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa na území SR dala, alebo dá zaočkovať registrovanou alebo neregistrovanou vakcínou a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie. Aj sprostredkovateľ musí byť občan SR s trvalým pobytom na území SR, starší než 18 rokov so zriadeným účtom v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Princíp očkovacej prémie je jednoduchý. Osoba by mala byť zaočkovaná, následne sa zaregistruje a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry. Do očkovacej prémie sa môžu zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa teda môžu aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do systému na získanie prémie, automaticky v nej zostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Čím skôr sa teda zaočkujú, tým budú mať väčšiu šancu na výhru. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny, alebo po podaní jednodávkovej vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru.

Počas vysielania v priebehu pracovných dní budú na televíznych obrazovkách RTVS zverejnení víťazi týždenných výhier. V nedeľu bude v priamom prenose na obrazovkách RTVS veľké žrebovanie prémiových výhier a super prémií. Všetci víťazi výhier z elektronického aj televízneho žrebovania budú uvedení aj na stránke bytzdravyjevyhra.sk. Výhra bude výhercovi vyplatená vo forme pripísania finančných prostriedkov v mene euro na bankový účet uvedený pri registrácii a to v lehote do 30 dní od vyhodnotenia vyžrebovania. V prípade prémiových výhier budú peňažné prostriedky pripísané na účet do 60 dní. Očkovacia prémia sa bude zdaňovať ako finančná výhra v bežnej súťaži. Očkovanému budú peniaze vyplácane po zdanení 19 % sadzbou. 

Sprostredkovateľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Sprostredkovateľ môže získať odmenu tak, že zaočkovaná osoba sa zaregistruje na rovnakej webstránke bytzdravyjevyhra.sk, získa špecifický kód a ten následne odovzdá osobe (sprostredkovateľovi), ktorá ju motivovala na očkovanie. Bonus si môže sprostredkovateľ uplatniť až vtedy, keď osoba, ktorú motivoval k očkovaniu, absolvovala obe dávky vakcíny, (alebo jednu dávku vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson), najneskôr však do 31.10.2021. Ľudia, ktorí absolvovali kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021, musia svojho sprostredkovateľa prihlásiť do 7 dní od spustenia registrácie, teda do 7.8.2021.

Výška sprostredkovateľského bonusu pre jedného sprostredkovateľa očkovania je:
a) 30 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou nedovŕšila vek 50 rokov,
b) 60 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek 50 rokov a nedovŕšila vek 60 rokov,
c) 90 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek aspoň 60 rokov.

Jedna zaočkovaná osoba môže byť na účely poskytovania sprostredkovateľského bonusu uplatnená len raz. Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných osôb. V prípade sprostredkovateľského bonusu nejde o výhru, ale o bonus, ktorý nebude podliehať zdaneniu. Vyplatenie bonusu zároveň nebude mať vplyv na výpočet výšky sociálnych dávok.

Aktuálne: Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa opäť zhoršila

Ekonomická nálada na Slovensku sa v júli t. r. zhoršila, stále však mierne prekonáva svoju úroveň bezprostredne pred začiatkom pandémie koronavírusu. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol podľa Štatistického úradz SR o 6,2 bodu na 100,8 bodov. Aktuálna hodnota IES je značne optimistickejšia ako pred rokom a nachádza sa mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru o 1,7 bodu.

Medzi podnikateľmi v priemysle poklesla dôvera po sezónnej úprave v júli o 5,3 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 4,7. Vývoj ovplyvnil najmä pokles očakávanej produkcie a pokles objednávok. Najvýraznejšie sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil trend priemyselnej produkcie. Pokles sa zaznamenal vo väčšine odvetví, hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov či drevených a papierových výrobkov. Najvyššiu mieru pesimizmu vyjadrili v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom podnikatelia v službách, a to aj napriek tomu, že prístup k službám je bez obmedzení, pretože epidemická situácia je stále dobrá. Hodnota sezónne očisteného indikátora dôvery v službách v júli klesla druhý mesiac po sebe. Kým v júni bol pokles len o 2,3 p. b., v júli sa prepadol až o 13 p. b. na hodnotu 12. Aktuálny výsledok sa nachádza o 8 p. b. pod dlhodobým priemerom. Vývoj indikátora ovplyvnili pesimistickejšie hodnotenia všetkých troch jeho komponentov. Manažéri v službách nepriaznivo hodnotili podnikateľskú situáciu, očakávaný dopyt, ale aj dopyt za posledné tri mesiace.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku júla mierne pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 2,2 bodu na hodnotu -20,6. Indikátor tak zastavil svoj štvormesačný pozitívny rast, ktorý zmazal približne dve tretiny jeho strát, ktoré utrpel na začiatku pandémie v apríli minulého roku. Aktuálna hodnota sa pohybuje mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru o 1,1 bodu. Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom o niečo viac pesimistickejší v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie, úspor domácností, vývoja nezamestnanosti a vyjadrili aj znepokojenie z rastu cien. Dôvera v ekonomiku Slovenska klesla v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu aj medzi stavebnými firmami, a to o 2,5 bodu na -21 bodov. Podnikatelia nepriaznivo hodnotili celkovú úroveň objednávok, pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa ich očakávania medzimesačne zlepšili. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 3 body.

Indikátor dôvery v obchode rástol ako jediný zo sledovaných oblastí ekonomiky päť mesiacov v rade. V júli 2021 sa tak priblížil k hodnotám zo začiatku roka 2020 a dosiahol 26,3 bodov (rast o 6,3 p. b.). Obchodníci hodnotili súčasnú situácia za priaznivú aj vzhľadom na uvoľňujúce sa protipandemické opatrenia, ale zároveň sú ešte stále opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

Radíme: Ako nestratiť fotografie či dokumenty

V počítačoch, tabletoch a mobilných telefónoch máme uložené desiatky gigabajtov dát, z ktorých veľkú časť tvoria fotografie. Tie si dnes nikto netlačí, zvyčajne si ich pozeráme na displeji mobilu či počítača. Pri strate, krádeži či poškodení tohto zariadenia môžeme ľahko prísť o svoje niekoľkoročné spomienky, ako aj o ďalšie dôležité či citlivé dokumenty, ktoré máme uložené v pamäti. Ako tomu zabrániť?

Podľa Petra Kováča je najlepším riešením on-line úložisko, tzv. cloud: „Využitie cloudu má viacero výhod – ponúka automatické zálohovanie dát, fotiek, dokumentov, automatizované organizovanie fotiek do albumov podľa miesta, času či ďalších parametrov. Umožňuje tiež prepojiť viacero zariadení, vďaka čomu môžu zdieľať a ukladať fotky na jeden účet všetci členovia rodiny alebo napríklad pristupovať k nim z rôznych zariadení. Stačí sa len pripojiť k internetu.“ Cloud pritom vo veľkom využívajú aj mnohé firmy či štát. Špeciálne s príchodom pandémie sa množstvo ľudí presťahovalo na tzv. home office, kde ku svojim emailovým schránkam, dátovým úložiskám či kolaboračným nástrojom pristupovali na diaľku, teda práve prostredníctvom cloudu. „Cloud prináša používateľom viacero praktických benefitov. Fotky z dovolenky máte kedykoľvek po ruke. Pre cloud nie je problémom ani čas. Dáta sa totiž uchovávajú v podstate na neobmedzenú dobu, nestane sa vám preto napríklad to, čo v prípade starého CD alebo USB kľúču, že sa po rokoch opotrebuje a nenačíta dáta. Z hľadiska ochrany dát je na tom cloud tiež oveľa lepšie. U veľkých hráčov sú dáta chránené špičkovo a v kombinácii s dobrým heslom a dvojfaktorovou autentifikáciou sa odcudzenia dát nemusíte báť“, vysvetľuje Peter Kováč.

V súčasnosti je na trhu niekoľko cloudových služieb umožňujúcich bezplatnú úschovu určitého objemu dát. Ak teda nepatríte medzi vášnivých fotografov, ktorí majú v galérií tisícky fotiek, postačí aj bezplatné úložisko, ktoré spravidla štandardne ponúka objem od 2 až do 15 GB dát, čo predstavuje priestor pre tisícky fotografií. Pre náročnejších používateľov sú k dispozícii platené služby poskytujúce aj možnosť editácie a optimalizácie fotiek a rozšírené funkcionality pri organizovaní a zdieľaní fotiek. Na cloud sa však dajú uložiť akékoľvek dáta, slúži ako virtuálny disk, preto sa používateľ nemusí sústreďovať len na fotografie. Cloud tak možno využiť na zálohovanie našich dát, či už súkromných alebo firemných. A ako si vybrať cloudovú službu? V prvom rade je potrebné porovnanie existujúcich produktov z hľadiska dostupných funkcionalít a ceny. Veľa poskytovateľov ponúka bezplatné verzie, ktoré majú úložisko nižšej kapacity ako platená verzia a poskytujú iba základné funkcie. Pre bežného používateľa sú tieto verzie postačujúce. V prípade náročnejších používateľov, ktorí majú veľké množstvo dát, je potrebné zvážiť platené verzie. Peter Kováč tiež radí, že dôležitým faktorom výberu tej správnej služby je komfort jej používania. Ak používateľ, jeho rodina či kolegovia, s ktorými zdieľa dáta, používajú primárne napríklad produkty od Apple, Google či Microsoft, mali by sa pozrieť na existujúce riešenia od týchto firiem, ktoré ponúknu najlepšiu implementáciu služieb do operačného systému a teda jednoduchosť v používaní.