piatok 5. januára 2024

EU: Pravidlá geoblokovania

Pravidlá Európskej únie týkajúce sa geografického blokovania, najmä vzhľadom na zrýchlenú digitálnu transformáciu a nárast on-line nakupovania v posledných rokoch bude potrebné aktualizovať. Európska komisia 30. novembra 2020 uverejnila svoje prvé hodnotenie, v ktorom preskúmala vplyv týchto pravidiel a ich možné rozšírenie o konkrétne digitálne služby ponúkajúce obsah chránený autorským právom (ako elektronické knihy, hudba, softvér a on-line hry), ako aj audiovizuálne a dopravné služby. Podľa doložky o preskúmaní by sa ďalšia správa mala vypracovať do roku 2025.

Keďže súčasné pravidlá sa nevzťahujú na konkrétne digitálne služby, ktoré ponúkajú obsah chránený autorským právom, poslanci zdôrazňujú potenciálne výhody začlenenia týchto služieb stanovených v pravidlách EÚ, ak má poskytovateľ požadované práva pre príslušné územia. Cezhraničné doručovanie, ktoré nie je podľa nariadenia povinné, zostáva pre spotrebiteľov problémom, ktorý má vplyv na 50 % nákupných transakcií on-line. Vyzývajú preto komisiu aj členské štáty, aby uľahčili prístup spotrebiteľov k službám cezhraničného dodávania balíkov a podporili zníženie nákladov na cezhraničnú prepravu. Poslanci tiež tvrdia, že je potrebné zlepšiť spôsoby on-line registrácie a platieb, keďže v ich súčasnej podobe oslabujú cieľ pravidla „nakupuj ako miestny“.

V reakcii na obmedzené zlepšenia cezhraničného prístupu k on-line katalógom audiovizuálneho obsahu a živých športových podujatí poslanci zdôrazňujú význam modernizácie audiovizuálneho sektora s cieľom splniť očakávania spotrebiteľov, pokiaľ ide dostupnosť, ceny, flexibilitu aj kvalitu obsahu. Požadujú väčšiu dostupnosť cezhraničných katalógov, cezhraničný prístup a vyhľadateľnosť športových podujatí prostredníctvom streamingových služieb. Osobitne chcú, aby Európska komisia a členské štáty dôkladne posúdili všetky možnosti na zníženie výskytu nespravodlivých a diskriminačných prekážok geografického blokovania a zároveň zvážili potenciálny vplyv tejto skutočnosti na existujúce obchodné modely a na financovanie kreatívneho priemyslu.

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti pravidiel na audiovizuálne služby by podľa europoslancov viedlo k výraznej strate príjmov v tomto odvetví, ohrozeniu investícií do nového obsahu, zníženiu kultúrnej rozmanitosti obsahu a zníženiu distribučných kanálov a v konečnom dôsledku k zvýšeniu cien pre spotrebiteľov. Zasadzujú sa tak za realistický časový rámec, aby sa audiovizuálny sektor mohol prispôsobiť a zabezpečiť zachovanie kultúrnej rozmanitosti a kvality obsahu.

štvrtok 4. januára 2024

5G: Výnosy z mobilného roamingu

Veľkoobchodné a maloobchodné výnosy zo spotrebiteľských a IoT roamingových pripojení prekročia predpandemickú úroveň do konca roka 2023. Kaleido Intelligence predpovedá, že kombinované príjmy z roamingu generované spotrebiteľskými a mobilnými pripojeniami internetu vecí v roku 2024 dosiahnu 45 miliárd USD. Predstavuje to 47 % nárast v porovnaní s úrovňami pred pandémiou. Bude to spôsobené rastúcou aktivitou dátového roamingu, ktorú budú primárne podporovať spotrebitelia, ktorí prechádzajú na roamingové služby 5G. Očakáva sa, že toto očakávané rozšírenie využívania dát v roamingu spotrebiteľmi aj internetom vecí porastie o 36 % ročne a v roku 2024 dosiahne takmer 5.000 petabajtov.

Najnovší výskum mobilného roamingového dátového centra Kaleido H2 2023 tiež zistil, že prebiehajúce prijímanie BCE (vývoj fakturácie a spoplatňovania) a modely spoplatňovania založené na prístupe poskytovateľmi služieb povedie k výraznému 79 % nárastu príjmov z roamingu internetu vecí v porovnaní s úrovňami zaznamenanými v roku 2019. Výskum ďalej zistil, že 5G roaming je dostupný na viac ako 60 medzinárodných trhoch. Nasadenie pokračuje v sieťových režimoch 5G NSA (Non Standalone) s využitím existujúcej infraštruktúry 4G. Vďaka prijatiu predplatiteľov siete 5G NSA presiahne počet aktívnych používateľov roamingu 5G po prvýkrát v roku 2024 100 miliónov. Nitin Bhas uviedol: „V roku 2023 niekoľko operátorov naďalej aktívne urýchľovalo testovanie a implementáciu základných kľúčových produktov a funkcií pre roaming 5G SA. Najnovšie prieskumy naznačujú, že prvé komerčné nasadenie roamingu 5G SA sa pravdepodobne objaví v roku 2024, počnúc špecifickými ázijskými a európskymi trhmi a potom sa očakáva ďalšia expanzia do Európy a Severnej Amerike."

Keďže počiatočné zavádzanie roamingu 5G SA v roku 2024 naberá na sile, prijatie BCE tiež zaznamená značnú dynamiku. Zavedenie štandardu BCE 2.0 do polovice roku 2024 má tento rast podporiť. Odhaduje sa, že do roku 2028 sa 34 % zúčtovania veľkoobchodných príjmov z roamingu presunie na BCE.

streda 3. januára 2024

EU: Osvedčenie o rodičovstve

Dva milióny detí môžu v súčasnosti čeliť situácii, v ktorej ich rodičia nie sú uznaní v inom členskom štáte. Hoci právo Európskej únie už vyžaduje, aby bolo rodičovstvo uznané na základe práv dieťaťa v EÚ, nie je to tak v prípade práv dieťaťa podľa vnútroštátneho práva. Parlament vyzval na cezhraničné uznávanie adopcií v roku 2017 a uvítal iniciatívu Európskej komisie - cieľom návrhu jej nariadenia je odstrániť existujúce medzery a zabezpečiť, aby všetky deti mohli mať rovnaké práva v každom členskom štáte. Parlament tak podporil uznanie rodičovstva v celej EÚ bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté, ako sa narodilo alebo do akej rodiny patrí.

Europoslanci podporili návrh právnych predpisov, ktoré majú zabezpečiť, že keď rodičovstvo stanoví krajina EÚ, ostatné členské štáty ho uznajú. Cieľom je zaistiť, aby deti mali rovnaké práva na národnej úrovni v rámci danej krajiny, pokiaľ ide o vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, opatrovníctvo alebo dedenie. Po konzultácii s parlamentom teraz vlády EÚ jednomyseľne rozhodnú o konečnom znení pravidiel.

Pokiaľ ide o stanovenie rodičovstva na vnútroštátnej úrovni, členské štáty sa budú môcť rozhodnúť, či napr. prijmú náhradné materstvo, ale budú musieť uznať rodičovstvo stanovené inou krajinou EÚ bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté, ako sa narodilo alebo v akej rodine žije. Členské štáty budú mať možnosť neuznať rodičovstvo, ak je to zjavne nezlučiteľné s ich verejným poriadkom, hoci to bude možné len v presne vymedzených prípadoch. Každý prípad sa bude musieť posudzovať individuálne, aby sa zabezpečilo, že nedochádza ku diskriminácii, napr. voči deťom rodičov rovnakého pohlavia.

Poslanci tiež schválili zavedenie európskeho osvedčenia o rodičovstve, ktorého cieľom je znížiť byrokraciu a uľahčiť uznávanie rodičovstva v EÚ. Hoci nenahrádza vnútroštátne dokumenty, môže sa používať namiesto nich a bude prístupné vo všetkých jazykoch EÚ a v elektronickom formáte.


utorok 2. januára 2024

On-line: Zmeny v sociálnom poistení

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najdôležitejších zmien v oblasti sociálneho poistenia od 1. januára 2024: zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení, zmeny v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení i zmeny týkajúce sa II. dôchodkového piliera a Sociálnej poisťovne. Na webových stránkach poisťovne sa dozviete aj o zmenách pri výbere odvodov a o ďalších novinkách.

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od januára 2024 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým spojené nové výšky odvodov. Podobne čaká zmena v platení poistného od 1. januára 2024 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 605,50 eura, sa zvyšuje na 652 eur. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 8.477 eura, sa zvyšuje na 9.128 eur.

Nová výška odvodov SZČO a DPO za január 2024
· Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 216,13 eura.
· Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 3.025,93 eura.
· Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je vo výške 229,17 eura.
· Maximálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je vo výške 3.208,49 eura.

Maximálne poistné zamestnanca a zamestnávateľa
· Maximálne poistné zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti predstavuje 858,03 eura.
· Maximálne poistné zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 2.300,25 eura.

Od 1. januára 2024 tiež platí novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej nastáva u zamestnancov a u povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zmena vo vylúčení povinnosti platiť poistné v období tehotenstva a materstva a v spojitosti s ňou aj zmena v inštitúte prerušenia povinného sociálneho poistenia. Od nového roka tak bude mať poistenec, a to zamestnanec a SZČO, vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom
· poberá materské,
· by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Uvedené znamená, že vylúčenú povinnosť platiť poistné budú mať v období, počas ktorého nepoberajú materské, pričom nárok na materské by im trval a jediným dôvodom nepriznania materského je, že nezískali potrebných 270 dní nemocenského poistenia.

Od januára 2024 bude mať tiež zamestnanec prerušené povinné sociálne poistenie v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa Zákonníka práce, ak mu neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, kedy majú nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku. Zároveň podľa svojho vyhlásenia nesmú vykonávať činnosť SZČO, ak neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.