štvrtok 31. októbra 2019

EU: Bezpečnostná únia

V najnovšej správe sú zhrnuté iniciatívy Európskej komisie (EK) v kľúčových oblastiach Bezpečnostnej únie vrátane boja proti terorizmu, výmeny informácií, boja proti radikalizácii a kybernetickej bezpečnosti, pričom sa pripomína, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, najmä pokiaľ ide o vykonávanie Bezpečnostných právnych predpisov Európskej únie (EÚ). Komisia tiež odporúča, aby EÚ začala rokovania s Novým Zélandom o výmene osobných údajov s Europolom s cieľom bojovať proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. 

Správa načrtáva pokrok dosiahnutý v prioritných bezpečnostných legislatívnych súboroch, ako aj nedávne iniciatívy prijaté na zabezpečenie bezpečnosti európskych občanov v režime offline aj online. Zameriava sa najmä na:
- Teroristický obsah online - Vzhľadom na neustále ohrozovanie teroristickým obsahom online Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby do konca roku 2019 dosiahli dohodu o navrhovaných právnych predpisoch . Súbežne sa v práci pokračovalo prostredníctvom dobrovoľných partnerstiev. s online platformami, na ktorých sa účastníci internetového fóra EÚ zaviazali k Protokolu o kríze EÚ - mechanizmus rýchlej reakcie na zabránenie šírenia vírusového a teroristického obsahu násilne online.
- Lepšia výmena informácií - členské štáty si vymieňajú viac informácií ako kedykoľvek predtým, najmä vďaka pomoci, ktorú ponúkajú agentúry EÚ, ako napríklad Europol. S cieľom odstrániť zostávajúce informačné medzery a slepé uličky je však nevyhnutné, aby si bezpečnostné informačné systémy EÚ navzájom hovorili. Z tohto dôvodu Komisia stanovila vykonávanie návrhov interoperability do roku 2020 za svoju najvyššiu bezpečnostnú prioritu. Komisia tiež vyzýva Európsky parlament a Radu, aby urýchlene dosiahli dohodu o všetkých prebiehajúcich legislatívnych návrhoch o bezpečnostných informačných systémoch vrátane technického vykonávania ETIAS a posilneného vízového informačného systému.
- Kybernetická bezpečnosť - EÚ výrazne zvýšila svoju kybernetickú odolnosť a v súčasnosti pracuje na zabezpečení kybernetickej bezpečnosti 5G sietí. Po koordinovanom hodnotení rizika na úrovni EÚ by sa členské štáty mali do 31. decembra dohodnúť na súbore nástrojov na zmiernenie opatrení.
- Dezinformácie - EÚ pokračovala vo svojom úsilí bojovať proti dezinformáciám a chránila integritu volieb prostredníctvom samoregulačného Kódexu postupov pri dezinformáciách z októbra 2018. Po podpise signatárov je o rok potrebné, aby sa síce vyvinuli ďalšie úsilie, ale o rok je potrebné urobiť viac. z online platforiem, najmä pokiaľ ide o posilnenie postavenia spotrebiteľov a záväzky týkajúce sa posilnenia výskumnej obce.
- Presadzovanie bezpečnostných zákonov EÚ - Niekoľko kľúčových bezpečnostných zákonov EÚ týkajúcich sa terorizmu a počítačovej kriminality zatiaľ všetky členské štáty úplne nevykonávajú. Patria sem prioritné súbory, ako napríklad výmena údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) a smernica o boji proti terorizmu. Iba 13 členských štátov vykonáva pravidlá EÚ o prísnejšom prístupe k strelným zbraniam a 21 členských štátov musí ešte transponovať pravidlá EÚ proti praniu špinavých peňazí. Okrem toho 23 členských štátov stále neuplatňuje pravidlá EÚ, ktoré kriminalizujú sexuálne zneužívanie detí, a 4 členské štáty nedodržiavajú právne predpisy EÚ o útokoch na informačné systémy. Komisia vyzýva členské štáty, aby bezodkladne prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie úplného vykonávania bezpečnostných zákonov EÚ.
- Spolupráca v oblasti bezpečnosti s krajinami západného Balkánu - Komisia 9. októbra podpísala dohody o boji proti terorizmu s Albánskom a Severnou Macedónskom v nadväznosti na spoločný akčný plán . EÚ 7. októbra podpísala aj dohodu o spolupráci v oblasti správy hraníc medzi Čiernou Horou a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Komisia zintenzívnila spoluprácu a výmenu informácií s ostatnými partnerskými krajinami, organizáciami a príslušnými zainteresovanými stranami - kľúč k budovaniu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Odporúča, aby Rada povolila začatie rokovaní o dohode s cieľom umožniť výmenu osobných údajov medzi orgánmi Europolu a novozélandskými orgánmi zodpovednými za boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Zatiaľčo podobné rokovania už prebiehajú s 8 prioritnými krajinami v regióne Blízkeho východu / severnej Afriky (MENA), EK považuje za potrebné začať takéto rokovania s Novým Zélandom a pridať ich do zoznamu prioritných krajín. Táto dohoda by zabezpečila potrebnú ochranu údajov, súkromia, základných práv a slobôd.

Kyberbezpečnosť: Žien je stále málo

Napriek viacerým iniciatívam zameraným na diverzitu predstavujú ženy 39 % globálnej pracovnej sily a len štvrtina z nich (25 %) zastáva riadiace pozície. Kyberbezpečnosť rovnako ako aj IT sektor sa dajú všeobecne považovať za oblasti, kde dominujú muži. Tento uhol pohľadu však môže byť pre vstup žien do tohto odvetvia prekážkou. 

Podľa správy „Kybernetická bezpečnosť očami manažérov informačnej bezpečnosti (CISO). Perspektívy z pohľadu rodových úloh" (prieskum agentúry 451 Research pre Kaspersky) potvrdilo 45 % manažérov informačnej bezpečnosti, že ženy sú na ich oddeleniach nedostatočne zastúpené. Iba 37 % týchto spoločností pritom má, alebo sa chystá zaviesť formálne opatrenia zamerané na pritiahnutie väčšieho počtu žien do ich IT bezpečnostného oddelenia. Najpopulárnejším prístupom na prilákanie väčšieho počtu žien je vyškoliť tie, ktoré majú IT vzdelanie (80 %). Takmer polovica respondentov uviedla, že v súčasnosti poskytujú, alebo sa chystajú poskytovať stáže študentkám, prípadne sa zameriavajú na vyškolenie kandidátok s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou (40 %). Iba 22 % prijíma na tieto pozície kandidátky z iných oddelení v rámci spoločnosti. Zvyšok (63 %) uviedol, že hľadá iba kvalifikovaných odborníkov bez ohľadu na pohlavie. Keďže má však 70 % manažérov informačnej bezpečnosti značné problémy so získavaním kvalifikovaných bezpečnostných odborníkov v IT v rôznych oblastiach, je potrebné, aby hľadali iné spôsoby ako prekonať tento nedostatok pracovníkov. 

Prieskum tiež ukázal, že muži prevyšujú ženy aj medzi vedúcimi pracovníkmi v oblasti IT bezpečnosti, kde ženy tvoria iba necelú štvrtinu (23 %). A to aj navzdory tomu, že počet žien vo vedúcich pozíciách v oblasti bezpečnosti narastá. Až 20 % ženských respondentiek uviedlo, že sa do vedúcej pozície v oblasti IT bezpečnosti posunulo len v období posledných 2 rokov, zatiaľ čo u mužov to bola polovica, len 10 %.

Rôznorodá pracovná sila prináša nové talenty a zlepšuje pracovnú výkonnosť. Napríklad firmy s najväčšou mierou diverzity celosvetovo dosahujú o 19 percentuálnych bodov vyššie príjmy z inovácií. To robí z myšlienky rodovej rovnosti nielen etický problém, ale je to aj zásadný faktor pre efektívnosť podnikania. 

streda 30. októbra 2019

Upozorňujeme: Nebezpečná dojčenská výživa

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) upozornil na minerálny olej aromatických uhľovodíkov (MOAH) v dojčenskej výžive viacerých značiek vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku. Výrobky sa môžu nachádzať na trhu aj v iných krajinách

V Holandsku:
Neolac Biooogisch 1 Volledige zuigenlingenvoeding 0-6 m; MOAH: 1.6 mg/kg
výrobné číslo: 11620; dátum min. trvanlivosti: 15.01.2021;
Hero Baby nutrasense hypo-allergeen 0-6 maanden; MOAH: 0.8 mg/kg
výrobné číslo: 80926-023; dátum min. trvanlivosti: 26.09.2020;
Nutrilon Dieetvoeding bij koemelkallergie 1 0-6 maanden; MOAH: 1.2 mg/kg
výrobné číslo: 90722241; dátum min. trvanlivosti: 22.08.2020;

Vo Francúzsku:
Nestlé Nidal Lait en poudre 1er âge; MOAH: 1.2 mg/kg
výrobné číslo: 90720346AC; dátum min. trvanlivosti: 01.03.2021;
Danone Gallia Galliagest Croissance 3 Sans lactose; MOAH: 0.7 mg/kg
výrobné číslo: 905764 (019079); dátum min. trvanlivosti: 19.12.2019;

V Nemecku:
Nestlé BEBA OPTIPRO PRE 800 g von Geburt an; MOAH: 3.0 mg/kg
výrobné číslo: 91120346AA; dátum min. trvanlivosti: 10/2020;
Nestlé BEBA OPTIPRO 1 800 g von Geburt an; MOAH: 1.9 mg/kg
výrobné číslo: A5952275; dátum min. trvanlivosti: 11.03.2020;
Novalac Säuglingsmilchnahrung PRE 400g; MOAH: 0.5 mg/kg
výrobné číslo: 9098080621; dátum min. trvanlivosti: 10/2020.

MOAH sú možné genotoxické karcinogény. Aromatické minerálne oleje opisuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) ako potenciálne karcinogénne a mutagénne, a preto by tieto zvyšky nemali byť prítomné v potravinách ani v najmenšom množstve. Balenie je často príčinou kontaminácie minerálnym olejom. Spotrebiteľom sa odporúča, aby uvedené výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť v mieste predaja.

EU: Boj proti dezinformáciám

Európska komisia uverejnila prvé výročné sebahodnotiace správy spoločností Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter a 7 európskych obchodných združení, ktoré boli predložené v súlade s Kódexom postupov proti šíreniu dezinformácií. Samoregulačný kódex postupov bol prijatý v októbri 2018 a predstavuje dôležitý pilier akčného plánu proti dezinformáciám.

Hlavné zistenia zo sebahodnotiacich správ
- V porovnaní s októbrom 2018 signatári kódexu postupov poukazujú na zlepšenie transparentnosti. Prebieha užší dialóg s platformami, pokiaľ ide o ich pravidlá zamerané na boj proti dezinformáciám.
- V súvislosti so záväzkami, ktoré komisia monitorovala od januára do mája pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, bol síce zaznamenaný pokrok, ale v správach sa až tak podrobne neopisuje plnenie záväzkov, vďaka ktorým by sa posilnilo postavenie spotrebiteľov a výskumnej obce. Poskytovanie údajov a vyhľadávacích nástrojov je stále sporadické a svojvoľné a nezodpovedá potrebám výskumníkov, ktorí chcú vykonávať nezávislú kontrolu.
- Rozsah činností, ktoré každá platforma podnikla na realizáciu svojich záväzkov, sa výrazne líši. Podobne v členských štátoch pretrvávajú aj rozdiely v presadzovaní pravidiel platforiem, spolupráci so zainteresovanými stranami a citlivosti na volebné súvislosti.
- Správy poskytujú informácie o politikách, ktorými sa kódex vykonáva, vrátane ukazovateľov špecifických pre EÚ. Konzistentnosť a úroveň podrobnosti sú nejednotné. Pokiaľ ide o poskytnuté ukazovatele, ide hlavne o ukazovatele výstupov, napr. počet zrušených účtov.

Komisia stále pracuje na celkovom posúdení účinnosti kódexu postupov. Okrem sebahodnotenia signatárov zohľadní:
- stanovisko skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne služby (ERGA), ako sa uvádza v akčnom pláne proti dezinformáciám,
- hodnotenie, ktoré vykoná nezávislá organizácia; tú si vyberú signatári, ako sa uvádza v kódexe postupov,
posúdenie, ktoré na objednávku komisie vykoná nezávislý konzultant a ktoré sa očakáva začiatkom roka 2020,
- správu o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktorú komisia predloží v nadchádzajúcich mesiacoch.
Na tomto základe Európska komisia začiatkom roka 2020 predloží komplexné posúdenie. Ak by sa preukázalo, že výsledky posúdenia vykonávania kódexu nie sú uspokojivé, môže navrhnúť ďalšie opatrenia vrátane opatrení regulačnej povahy.

Europol: Za odkódovanie aj vyše milióna eur

Útoky ransomvérom zostávajú najväčšou kybernetickou hrozbou v Európe, a to napriek tomu, že ich počet medziročne klesal. V aktuálnej výročnej správe to konštatuje európsky policajný úrad Europol.

Hoci hekeri podnikajú celkovo menej útokov ransomvérom, ktorým zablokujú dáta infikovaného systému s úmyslom pýtať za opätovné sprístupnenie výkupné, oproti minulosti ich cielia presnejšie. Namiesto občanov, pri ktorých nie je šanca na úspešné vydieranie vysoká, útočia viac na súkromné a verejné organizácie, pre ktoré majú dáta zvyčajne vyššiu hodnotu. Podľa Europolu už niektoré firmy v Európe zaplatili za odkódovanie dát aj viac ako milión eur. K ďalším rizikám, na ktoré Europol upozorňuje, patria útoky zamerané na získanie dát s cieľom ich následného predaja, alebo zneužitia a útoky zamerané na odstavenie kritických služieb ako sú dodávky vody či elektriny. „Do tejto kategória patria aj na Slovensku rozšírené DDoS útoky, ktoré sa dnes dajú poľahky objednať za poplatok ako služba“, vysvetľuje konzultant Roman Čupka.

Pri prenikaní do počítačových systémov a sietí využívajú útočníci najčastejšie techniky sociálneho inžinierstva, pri ktorom sa usilujú o psychologickú manipuláciu ľudí s cieľom preniknúť do systému či kompromitovať dáta. Najpoužívanejší z týchto techník je phishing, ktorým sa hekeri dlhodobo snažia získavať prístupové práva a iné citlivé dáta. V súčasnosti sa však táto technika stala hlavným spôsobom na šírenie malvéru, vrátane ransomvéru. „Útočníci sa pri phishingu snažia podvodnými emailami získať neautorizovaný prístup do cudzej siete, a to cez prílohy emailov, alebo cez odkazy na webové stránky obsahujúce škodlivý kód“, vysvetľuje R. Čupka. V roku 2018 bolo phishingových 0,55 % prichádzajúcich emailov, čiže zhruba každý dvojstý. Kybernetickí zločinci použili phishing podľa Europolu takmer pri tretine útokov, pri ktorých došlo ku kompromitovaniu dát a až pri 78 % prípadoch kybernetickej špionáže. Najviac phishingových útokov dnes podľa R. Čupku cieli na cloudové služby, ktoré archivujú množstvo cenných dát a stávajú sa tak pre útočníkov atraktívnym terčom. Hrozby a riziká phishingu potvrdil aj tohtoročný slovenský prieskum spoločnosti Flowmon Networks. V priebehu 12 mesiacov sa s ním stretla takmer polovica firiem a organizácií verejnej správy. Sociálne inžinierstvo považujú za najväčšie riziko pre najbližšie roky takmer dve pätiny (37 %) respondentov.

Europol upozorňuje, že okrem phishingu používajú hekeri na zosnovanie kybernetických útokov čoraz častejšie protokoly na vzdialený prístup k pracovnej ploche. Ide o softvérovú zraniteľnosť operačných systémov, ktorá útočníkom umožňuje pripojiť sa k vzdialenému počítaču a zbierať z neho dáta, alebo naň posielať cielené príkazy, a to bez infikovania malvérom. Týmto spôsobom vedia napríklad odstaviť dôležité služby, alebo zašifrovať dáta, aby mohli následne organizáciu vydierať. V budúcnosti budú preto podľa R. Čupku v ochrane počítačových sietí zohrávať väčšiu rolu systémy, ktoré dokážu odhaliť podozrivú komunikáciu a anomálie. Práve monitoring sieťovej prevádzky plánuje na základe prieskumu spoločnosti Flowmon v najbližších dvoch rokoch rozvíjať až 72 % organizácií na Slovensku. Rozvoj ľudských zdrojov považuje za najnaliehavejší polovica respondentov a necelé dve pätiny chcú investovať do nových špecializovaných bezpečnostných technológií.

utorok 29. októbra 2019

SR: 5,15 miliardy minút hovorov za pol roka

V prvom polroku 2019 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,15 miliardy minút hovorov. Z toho 53 % minút hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 40 % v iných mobilných sieťach, 3 % minút boli medzinárodné volania a 4 % minút tvorili volania na slovenské pevné siete. 

V z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Obyvatelia Slovenska v rovnakom období rozoslali 1,38 miliardy SMS správ a 45,6 milióna MMS správ. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

V prvom polroku 2019 bolo na Slovensku cca 7,68 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,08 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4,13 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo 1,96 mil. Cca 707,5 tis. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Na M2M (Machine-to-Machine) bolo použitých 896,4 tis. aktívnych SIM kariet.

EU: Ochrana včiel

Európsky parlament vetoval návrh opatrení na ochranu včiel a odkázal Európskej komisii, aby ho prepracovala. Podľa poslancov je totiž text po intervencii členských štátov bezzubý.

Návrh opatrení z dielne Európskej komisie mal zapracovaním usmernení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z roku 2013 do legislatívy Európskej nie (EÚ) obmedziť využívanie pesticídov, ktoré sú pre včely škodlivé. Usmernenia EFSA popisujú, ako je potrebné testovať pesticídy, aby bolo možné adekvátne posúdiť ich akútne a chronické účinky na včely. Pesticídy by mali ostať na trhu len v prípade, že testom prejdú. Väčšina členských štátov EÚ sa však voči návrhu ohradila a prinútila Európsku komisiu, aby v ňom ponechala iba ustanovenia, ktoré chránia včely pred akútnymi účinkami pesticídov. Podľa poslancov je neprijateľné, aby členské štáty odmietali plnú implementáciu usmernení EFSA. Výsledný návrh tak obsahuje iba zmeny týkajúce sa akútnej toxicity pre včely medonosné, vôbec sa však nezmieňuje o chronickej toxicite pre včely medonosné, ani o toxicite pre čmeliaky a samotárske včely, uvádza sa v parlamentnom uznesení. Predložená úprava navyše nezodpovedá najnovšiemu vývoju vedeckých a technických poznatkov a nezvýši súčasnú úroveň ochrany včiel, dodáva schválený text. 

Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby neustupovala a plne využila svoje kompetencie, nakoľko šestnásť členských štátov, ktoré sa bránia prijatiu prísnejších pravidiel ochrany včiel, nepredstavuje kvalifikovanú väčšinu potrebnú na ich zablokovanie. Parlament zároveň komisiu požiadal, aby predložila nový návrh založený na najnovších vedeckých a technických poznatkoch. Exekutíva EÚ by teraz mala predložiť nové znenie predpisu. 

V EÚ dochádza podľa údajov Európskej komisie k dramatickému poklesu výskytu a rozmanitosti všetkých európskych druhov voľne žijúceho opeľujúceho hmyzu vrátane voľne žijúcich včiel, pestríc, motýľov a môr. Mnohé druhy opeľovačov vyhynuli alebo im vyhynutie hrozí. Od opeľovania pritom aspoň čiastočne závisí 84% druhov plodín a 78% druhov voľne rastúcich kvetov. S hmyzími opeľovačmi je priamo spojená ročná poľnohospodárska produkcia EÚ v hodnote 15 miliárd eur.

Aktuálne: Hodnota automobilu

Nové vozidlá stratia za prvé tri roky v priemere 33 percent svojej pôvodnej hodnoty. Existujú však značky a modely, u ktorých nie je táto strata až tak markantne vysoká. Naopak, prémiové značky dokážu prísť aj o polovicu z obstarávacej ceny. 

Úplne nový automobil zostáva pre veľa ľudí nedosiahnuteľným snom. Navyše, obrovská strata hodnoty počas prvých rokov prevádzky auta od jeho kúpy odrádza veľa zákazníkov, ktorí sa preto radšej zameriavajú na zánovné autá. „Napríklad u trojročnej Dacie Duster, čo je jedno z najžiadanejších SUV, sa strata hodnoty oproti novému autu pohybuje okolo 20 percent. Oproti tomu, modely vyššej strednej triedy od výrobcov takzvanej veľkej trojky, teda Audi, BMW a Mercedes, dokážu stratiť aj viac ako 50 percent zo svojej hodnoty“, hovorí Petr Vaněček.

Podľa analýzy, ktorú zverejnila sieť autocentier AAA AUTO, stratí medzi slovenskými šoférmi najobľúbenejšia značka Škoda za tri roky 25 až 37 percent zo svojej hodnoty. Medzi jej modelmi si najlepšie drží cenu Škoda Rapid, ktorá priemerne príde o 25 hodnoty. Naopak, vlajková loď mladoboleslavskej automobilky Škoda Superb, stratí za tri roky 35 percent svojej pôvodnej hodnoty. „Príklad Superbu jasne ukazuje, že čím drahšie a luxusnejšie auto zákazník kupuje, tým viac na ňom počas prvých rokoch jazdenia stratí. U zánovných áut totiž o najväčšiu časť hodnoty prichádza už prvý majiteľ“, dopĺňa Petr Vaněček.

Najvyššia strata hodnoty u trojročných áut
 
Najnižšia strata hodnoty u trojročných áut
Audi A5
53%
 
Suzuki Vitara
21%
Mercedes - Benz triedy E
53%
 
Jeep Renegade
21%
BMW rady 5
51%
 
Dacia Duster
21%
Audi A6
50%
 
Renault Captur
22%
Peugeot 508
50%
 
Toyota Yaris
24%

V treťom kvartáli roku 2019 bolo na slovenskom trhu inzerovaných 14.997 zánovných jazdených vozidiel, čo je o 6.042 viac ako za rovnaké obdobie vlani. Zánovné jazdené autá sa najčastejšie predávali s cenovkou 21.500 eur. Najčastejšia cena tak stúpla o 3.000 eur. Najčastejší vek bol 1,1 roka a najčastejší stav na odometri sa v rámci tretieho kvartálu ustálil na 12.890 kilometrov. Prvé tri miesta v TOP 10 najviac ponúkaných vozidiel obsadili Škoda Octavia, Škoda Fabia a Kia Ceed. Prvú desiatku uzatvára Mercedes GLE.

pondelok 28. októbra 2019

Novinka: Vyše 300 defibrilátorov

V hypermarketoch väčších než 2.000 m2 a v distribučných centrách v strednej Európe pribudlo 347 automatických externých defibrilátorov (AED). V predajniach na Slovensku Tesco zabezpečilo 67 defibrilátorov.  

Nové defibrilátory pomôžu jednoduchšie diagnostikovať život ohrozujúce srdcové arytmie. Tieto prístroje dokážu aplikáciou elektrického výboja obnoviť efektívny srdcový rytmus a zachrániť tak život. Zariadenia sú jednoduché na obsluhu, dávajú hlasové inštrukcie a samodiagnostikujú potrebu elektrického výboja. „Pre kolegov v obchodoch s defibrilátormi zabezpečíme praktické školenia o ich používaní. Zároveň školenia zahrnieme aj do úvodného tréningu pre nových kolegov a do našich základných školení prvej pomoci. Existuje veľa príkladov, keď práve naše školenia prvej pomoci pomohli zachrániť život. V ťažkých chvíľach kolegovia neváhajú pomôcť ostatným, na čo som hrdý a za čo im ďakujem“, dodal Marek Slanina.

Podľa prieskumov pri zásahu v prípade zástavy srdca mimo nemocníc pomohli verejne dostupné defibrilátory zachrániť život až v 40 % prípadoch. Ak sú použité včas, postihnutý človek má vyššiu pravdepodobnosť prežitia. Tieto jednoducho použiteľné zariadenia tak môžu významne pomôcť pri záchrane životov.

EU: Štít na ochranu osobných údajov medzi s USA

V poradí tretia správa Európskej komisie potvrdzuje, že USA naďalej zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa na základe štítu na ochranu osobných údajov prenášajú z Európskej únie (EÚ) spoločnostiam v USA. 

Od druhého preskúmania došlo k niekoľkým zlepšeniam vo fungovaní tohto rámca, ako aj k obsadeniu kľúčových orgánov a funkcií zabezpečujúcich dozor a nápravu (funkcia ombudsmana pre štít na ochranu osobných údajov). Do rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov je dnes zapojených približne 5.000 spoločností.

Dosiahnuté zlepšenia:
· Ministerstvo obchodu USA zabezpečuje potrebný dozor systematickejším spôsobom (mesačné kontroly určitej vzorky spoločností či dodržujú zásady štítu),
· v oblasti opatrení na presadzovanie štítu,
· čoraz väčší počet fyzických osôb z EÚ využíva práva na základe štítu a relevantné mechanizmy nápravy fungujú dobre,
· vymenovanie stáleho ombudsmana a obsadenie aj posledných 2 voľných pozícií členov Rady pre dohľad nad ochranou súkromia a občianskych slobôd.

Komisia však odporúča, aby sa prijali určité konkrétne kroky na zaistenie efektívnejšieho fungovania štítu v praxi- väčšmi posilniť proces (opätovnej) certifikácie pre spoločnosti, ktoré sa chcú do štítu zapojiť, skrátením času potrebného na jeho absolvovanie; rozšíriť kontroly súladu a vypracovať pre spoločnosti ďalšie usmernenia týkajúce sa údajov o ľudských zdrojoch. Komisia zároveň očakáva, že Federálna obchodná komisia bude ešte intenzívnejšie vyšetrovať prípady nedodržiavania vecných požiadaviek štítu na ochranu osobných údajov a poskytne Európskej komisii a orgánom EÚ pre ochranu údajov informácie o prebiehajúcich vyšetrovaniach.

Rámec štítu na ochranu osobných údajov sa začal uplatňovať 1. augusta 2016 a chráni základné práva všetkých osôb v EÚ, ktorých osobné údaje sa na komerčné účely prenášajú certifikovaným spoločnostiam v USA.

Upozorňujeme: Neodkladajte prezutie

Každý rok niektorých vodičov prekvapí prvý sneh a oni ešte nemajú obuté zimné pneumatiky. Myslieť na ich výmenu v tejto chvíli je už neskoro. Kedy je teda najlepšie prezúvať nielen kvôli zákonu, ale aj kvôli bezpečnosti?

Podľa prieskumu Continental až 60 % vodičov prezúva pneumatiky v predstihu, bez ohľadu na počasie. Podľa počasia mení pneumatiky 28 % Slovákov. Vystihnúť pravý čas si žiada dávku predvídavosti a taktiež sledovanie počasia. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že správny čas nastáva, ak teplota dlhodobo neprekročí 7°C. Z legislatívneho hľadiska na Slovensku platí, že ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s hĺbkou dezénu minimálne 3 mm.

Aj keď vozovka nie je pokrytá snehom či ľadom, odkladať výmenu pneumatík na neskôr nie je najlepšie riešenie. Bezpečnosť by mala byť v tomto prípade na prvom mieste. Ak prezutie predsa len odkladáte, myslite na to, že vás môže čakať mastná pokuta či krátenie poistenia v prípade nehody. V porovnaní s takouto udalosťou vás nákup a prezutie na zimné vyjde určite lacnejšie“, hovorí Aleš Langer. S nastávajúcou zimou a zhoršenými dopravnými podmienkami je dôležité si uvedomiť, aký dopad môže mať neprezutá alebo poškodená pneumatika na jazdu. Prieskum odhaľuje, že najdôležitejší aspekt prezúvania pre Slovákov je bezpečnosť, čo potvrdzuje 86% motoristov. Tieto výsledky sú veľmi potešujúce, vzhľadom na správanie nevhodnej pneumatiky na zľadovatenej alebo zasneženej vozovke. V rýchlosti 50km/h je brzdná dráha auta na zimných pneumatikách až o 31m kratšia ako auta na letných pneumatikách.