piatok 15. júna 2018

SR: Rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt

Už po 11. raz analyzoval portál Profesia.sk umiestnenie vysokoškolských absolventov podľa uplatnenie na trhu práce.   

Súčasní absolventi vysokej školy majú z pohľadu pracovných príležitostí lepšiu východiskovú pozíciu ako tí, čo ukončili školu pár rokov dozadu. Stále menej firiem vyžaduje v inzerátoch predošlú prax na pracovnej pozícii či v odbore. V roku 2017 tak bola pre absolventov vhodná viac ako tretina z celej ponuky na Profesia.sk. Obdobie, kedy na trh práce prichádzajú absolventi, prináša na  portál najviac ponúk v roku. V máji 2017 išlo dokonca o najúspešnejší mesiac 21 ročnej histórie Profesie, kedy firmy uverejnili 26.906 inzerátov. Historicky druhým najúspešnejším bol jún 2017 s 25.067 inzerátmi.

Firmy na Slovensku mali v roku 2017 najväčší záujem o absolventov odborov spojených s informatikou. Jeden životopis takéhoto uchádzača si pozrelo v priemere takmer 8 zamestnávateľov. V priemere viac ako 5 firiem zaujali tiež životopisy absolventov strojárstva, ekonomiky, techniky, stavebníctva a spoločenských vied. Na konci tohto poradia skončili absolventi umeleckých odborov. Životopis uchádzačov s umeleckým vzdelaním si v priemere na Profesia.sk prezreli len dve firmy. Viac ako 7 vzhliadnutí životopisu dosiahli v najnovšom rebríčku iba absolventi Ekonomickej univerzity. Bratislavskej škole sa tak podarilo obhájiť prvenstvo z predošlého roka zrejme aj preto, že ekonómovia, účtovníci, či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej firme bez ohľadu na druh podnikania. Na druhom mieste skončila Slovenská technická univerzita, za ňou Technická univerzita v Košiciach a na štvrtom mieste je Žilinská univerzita. V TOP 10 sa najväčší posun nahor podaril Univerzite Komenského a Univerzite Mateja Bela, keď si obe školy polepšili oproti predošlému rebríčku o dve priečky. Najväčší prepad zaznamenala Trenčianska univerzita Andreja Dubčeka, ktorá klesla o tri miesta. 

Trend: Exekúcie dôchodkov

Sociálna poisťovňa zaznamenáva neustále nárast exekúcií voči poberateľom dôchodkov. Ku koncu apríla vykonala 36.580 takýchto exekučných zrážok. 

Ich počet rastie aj v medziročnom porovnaní a ku koncu decembra 2017 zaznamenala 35.655 exekučných zrážok. K 31. decembru 2016 ich bolo 34.015. Dôchodcovia alebo ľudia v preddôchodkovom veku si často neuvedomujú riziká vyplývajúce z plnenia finančných záväzkov, ktoré na seba prevzali a ktorých neplnenie môže viesť neskôr k znižovaniu ich dôchodkového príjmu po dovŕšení dôchodkového veku a priznaní dôchodkovej dávky.

Z hľadiska príjmu sú práve oni najzraniteľnejšou skupinou občanov. Preto nielen samotní dôchodcovia, ale už aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takejto nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude starobný dôchodok.

EU: Dvojaká kvalita potravín

Európska komisia vydáva spoločnú metodiku testovania, ktorá bude slúžiť na porovnávanie kvality potravinových výrobkov v celej EÚ. 

Metodika je dielom Spoločného výskumného centra (JRC) a poslúži orgánom na ochranu spotrebiteľa v členských štátoch, aby mohli testovať a porovnávať zloženie aj vlastnosti potravinových výrobkov predávaných v podobnom balení v celej únii.

Vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín a pre ochranu spotrebiteľa nesú zodpovednosť za to, že potraviny uvedené na jednotný trh spĺňajú príslušné právne predpisy EÚ. Testovacia metodika im pomôže zistiť, či sa potravinové výrobky uvádzajú na trh v súlade s právom EÚ. Laboratóriá vo viacerých členských štátoch EÚ koordinované Spoločným výskumným centrom budú teraz uplatňovať túto metodiku v celoeurópskej testovacej kampani, ktorej cieľom je zozbierať údaje o rozsahu problému dvojakej kvality. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii do konca roka 2018.

Šesť princípov výberu a testovania potravinárskych výrobkov v rámci spoločnej metodiky
1.  Transparentnosť
· Lepšie fungovanie a komunikácia medzi všetkými stranami
· Menší potenciál na vznik sporných situácií

2.  Stanovenie jednotlivých krokov v hodnotení
· Výber produktov → plán odberu vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na získanie výsledkov testu → rozhodnutie o ďalšom postupe

3.  Porovnateľnosť
· Výber produktov → plán odberu vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na získanie výsledkov testu → rozhodnutie o ďalšom postupe

4.  Kritéria hodnotenia
· Vedecky podložené a dôsledne aplikované
· Metódy navrhnuté pre cielenú komoditu; praktické a nákladovo efektívne
· Akreditované testovacie laboratóriá a štandardné testovacie metódy

5.  Inkuzívnosť
· Spravodlivé a rovné zapojenie zainteresovaných strán: prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, príslušné orgány, zástupcovia spotrebiteľov

6.  Spravodlivosť
· Výber značiek na testovanie s prihliadnutím na trhové podiely
· Dodržiavanie požiadaviek dôvernosti

Aktuálne: Slováci reklamu ignorujú

Len necelá pätina respondentov tvrdí, že si niečo kúpi práve na základe reklamy. Na druhej strane ale väčšina priznáva, že pokiaľ je reklama dobrá, zlepšuje to ich vnímanie o danom výrobku alebo firme.  

Podľa prieskumu Home Credit v reklame najviac Slovákov zaujíma cena a potom značka. Vo všeobecnosti si Slováci vyberajú nejaký tovar alebo službu predovšetkým na základe ich ceny, potom rozhodujú predchádzajúce skúsenosti a odporúčania. Reklama je v tomto rebríčku až na siedmom mieste. Len 2% ľudí uviedli, že sa často rozhodujú pri nakupovaní práve podľa reklám. Ďalších 14% si pod vplyvom reklamy niečo kúpi občas. „Vyše polovica respondentov sa vyjadrila, že si na základe reklamy nič nekúpi, ale pokiaľ je reklama dobrá, zlepšuje to ich vnímanie o firme alebo jej výrobkoch. Ďalšia pätina ľudí tvrdí, že ich reklama vôbec neovplyvňuje a že sa podľa nej nerozhodujú. Každý desiaty Slovák dokonca reklamu úplne ignoruje", doplnil Jaroslav Ondrušek. Približne tretina ľudí berie do úvahy aj recenzie a diskusie na internete. Rozhodovanie sa pre nejaký tovar alebo firmu podľa reklamy skončilo až na siedmom mieste.

„Deklarovaná najnižšia cena výrobku alebo služby nemusí znamenať, že v konečnom dôsledku naozaj zaplatíme najmenej peňazí. Napríklad pomerne lacný nekvalitný televízor sa môže pokaziť hneď po uplynutí jeho záručnej doby a čakajú vás tak okamžite ďalšie výdavky. Alebo napríklad pri výbere finančných produktov je dobré brať do úvahy mimo ich základnej ceny a úrokových sadzieb aj ďalšie položky, ako sú výška sankcií, nutnosť poistenia a podobne. V reklame na nejaký finančný produkt totiž často býva uvedená len jeho základná cena za ideálnych podmienok. Pri výbere preto treba zvažovať všetky kritériá a je vhodné si podrobne preštudovať čo najviac informácií o danej finančnej službe", pripomína Ondrušek.

To, že cena je pri nakupovaní u Slovákov top kritériom, potvrdili aj v odpovedi na otázku čo ich najviac upútalo na reklame. Práve cenu totiž uviedla skoro až polovica opýtaných. Značka bola zaujímavá pre takmer tretinu ľudí. Každý desiaty opýtaný zase ocenil vtipné alebo originálne spracovanie reklamy. Je zaujímavé, že celebrita v reklame nie je pre Slovákov ani zďaleka rozhodujúcim faktorom, ktorý by ich mal presvedčiť na kúpu výrobku alebo služby. Celebrita jednoducho upútala len 2% respondentov. Keď už reklama na niekoho zaberá, je to predovšetkým prostredníctvom televíznych obrazoviek. Aspoň tak to vníma väčšina Slovákov. Šiesti z desiatich sa vyjadrili, že najviac ich ovplyvňuje reklama v televízii. Viac ako polovica spomenula internet a približne štvrtina sociálne siete. Bilbordy a letáky, podobne ako aj reklama v tlači ovplyvňuje zhodne po 13% Slovákov. Najmenej zrejme účinkuje reklama cez telefón, ktorá podľa vyjadrení ľudí ovplyvní len 3% z nich.

štvrtok 14. júna 2018

SR: Voľné frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, Prievidza, Rimavská Sobota a Skalica. 

Predmetom výberových konaní v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto je sedem a v ostatných okresoch šesť frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2x7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. 

Ponuka do výberového konania musí byť doručená do podateľne úradu osobne alebo poštou najneskôr do 25.07.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 €. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.     

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým používateľom. 

EMEA: Digitálna vyspelosť bankových inštitúcií

Nová štúdia Deloitte našla digitálnych šampiónov v Poľsku, Rusku, Španielsku, Švajčiarsku a Turecku. Na druhej strane väčšina bánk v regióne EMEA je tzv. „digitálnymi osvojiteľmi“, a je tak od digitálnych šampiónov vzdialená.  

Tímy Deloitte analyzovali 238 bánk a 10 FinTech spoločností v 38 krajinách, pričom porovnali 826 funkcionalít. Štúdia sa uskutočnila na vzorke vyše 8.000 klientov. Ako digitálni šampióni boli označené banky, ktoré svojim zákazníkom poskytujú širokú škálu digitálnych funkcií, spĺňajú, alebo prevyšujú zákaznícke preferencie na svojom trhu a dodávajú intuitívne mobilné používateľské rozhranie. V regióne EMEA je pomerne veľa trhov, kde existujúce banky stále neposkytujú úroveň digitálnych služieb, o ktoré žiadajú zákazníci. V čase po implementácii smernice PSD2 sa tak títo klienti stanú cieľmi pre nových hráčov na trhu a FinTech spoločnosti.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia to nie sú vizionárski lídri, ktorí vytvárajú banky digitálnych šampiónov. Ich vznik nie je spojený ani s veľkosťou krajiny (počet obyvateľov), veľkosťou ekonomiky (HDP), bohatstvom (HDP na obyvateľa) alebo s prístupom k internetovému bankovníctvu. Ingredienciou tvoriacou bankových digitálnych šampiónov EMEA regiónu je zmes environmentálneho tlaku z preferencií zákazníkov a trhového tlaku konkurencie. Zásadnou, nie však postačujúcou požiadavkou je aj veľkosť rozpočtu určeného na výskum a vývoj. Z výsledkov štúdie vyplynulo, že niektoré banky nedokážu dodať digitálne služby, o ktoré žiadajú ich zákazníci. Na druhej strane existujú trhy, v ktorých banky poskytujú služby pomerne vysoko nad požiadavkami svojich klientov, pretože sa rozhodli používať digitálnu vyspelosť ako kľúčový diferenciátor, alebo ich k tomu jednoducho dohnala konkurencia.

Podľa štúdie Deloitte je prístup slovenských používateľov k internetu na úrovni 82%, no aj napriek tomu je využitie internetového bankovníctva len na úrovni 40%. Digitálna vyspelosť slovenských bánk je na priemernej úrovni, avšak bez chýbajúceho trhového tlaku na bankový sektor zo strany klientov a konkurencie sa nebude zlepšovať a napredovať mimoriadnou rýchlosťou.    

SR: Životné minimum od 1. júla

Ministerstvo práce pristúpilo k zvýšeniu životného minima na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR. Kvôli rastu životného minima sa budú upravovať aj viaceré sociálne dávky. 

Pre jednu dospelú osobu tak stúpne životné minimum na 205,07 eura mesačne zo súčasnej úrovne 199,48 eura. Pri druhej spoločne posudzovanej dospelej osobe vzrastie na 143,06 eura mesačne zo 139,16 eura, v prípade zaopatreného, resp. nezaopatreného dieťaťa sa zvýši na 93,61 eura mesačne z 91,06 eura. Upravovať mierne smerom nahor sa budú aj viaceré sociálne dávky. Pri prídavku na dieťa zvýšenie v roku 2019 predstavuje 66 centov, vzrastie na 24,34 eura. Príplatok k prídavku na dieťa sa zvýši o 31 centov, rodičovský príspevok sa zvýši o šesť eur na 220,70 eura. Zvyšovať sa budú aj príspevky pri náhradnej starostlivosti.

Rast životného minima negatívne ovplyvní nárok ľudí na predčasný starobný dôchodok. V súčasnosti je totiž hranica nároku stanovená na 1,2-násobok sumy životného minima, od júla sa tak posunie z pôvodných 239,4 eura na 246,1 eura. Nahor pôjdu aj sumy minimálnych dôchodkov. Priemerné zvýšenie minimálneho dôchodku sa odhaduje na úrovni 2,8%.

Upraví sa aj daňový bonus na dieťa. Ten sa od začiatku budúceho roka zvýši o 60 centov na 22,16 eura. Nezdaniteľná časť základu dane bude v budúcom roku predstavovať 3937,34 eura, čo predstavuje nárast o 107,32 eura.

Aktuálne: DDoS útoky nana slovenské portály

Kvalitný manažment siete a účinné opatrenia proti útočníkom sú stále viac dôležité. Počet DDoS atakov medziročne stúpa asi o 20%. Jeden z doteraz najmasívnejších útokov na ústredný portál verejnej správy slovensko.sk trvá už niekoľko dní. 

DDoS útok znamená, že tisíce počítačových robotov z rôznych kútov sveta útočia na konkrétnu adresu a spôsobia tak výpadok služby. Včerajší útok bol napr. vedený nielen z počítačov vo Veľkej Británii, Francúzsku a Kanade, ale aj zo slovenských IP adries.
Tento útok, počas ktorého objem prichádzajúcich dát prekročil 29 Gbit/s, bol doteraz najsilnejší. Napadnutia sa monitorujú v reálnom čase a okamžite po potvrdení útoku sa zasahuje. Vypína sa prístup buď z konkrétnej lokality, alebo celkovo prístup zo zahraničia, aby servery klientov ostali prístupné pre domácich používateľov.

Intenzita útokov na slovenský on-line priestor v ostatných dňoch výrazne stúpla. Okrem slovensko.sk napadli útočníci aj webové sídla Slovenského hydrometeorologického ústavu shmu.sk a RTVS rtvs.sk. V prípade RTVS prišiel najsilnejší atak v pondelok večer a intenzitou bol porovnateľný s včerajším útokom na slovensko.sk. Viedli ho z Číny, Francúzska a Veľkej Británie. 

streda 13. júna 2018

Upozorňujeme: Sezóna kliešťov je tu

Kliešte sú prenášačmi nebezpečných ochorení lymskej boreliózy a kliešťovej encefalitídy. Teplé a suché podnebie strednej Európy vytvára vhodné podmienky na výskyt kliešťa obyčajného v lesoch, ale aj v parkoch a záhradách, predovšetkým na steblách trávy a v nízkych kríkových porastoch do výšky jedného metra. Zo stromov ale nepadajú.  

„Kliešťová encefalitída sa vyskytovala väčšinou v nižších oblastiach Slovenska ako Trenčín, Púchov, Nitra, Záhorie a bratislavský región. S celkovou zmenou klímy a otepľovaním sa však kliešte dostávajú aj do nadmorských výšok nad 800 m.n.m. Nákaza kliešťovou encefalitídou či lymskou boreliózou hrozí v období množenia kliešťov, teda od apríla do októbra, zriedkavo až do novembra“, hovorí doc. Anna Strehárová. Hoci sa proti lymskej borelióze nedá zaočkovať, je možné ju liečiť antibiotikami. Liek na kliešťovú encefalitídu však neexistuje, priebeh choroby je zdĺhavý a lekári predpisujú iba lieky na zmierňovanie príznakov. Ideálne je zaočkovanie v zimných mesiacoch a predísť tak možným trvalým následkom ochorenia. „Na území Slovenska bolo identifikovaných 33 endemických ložísk kliešťovej encefalitídy, kde je infikovaných 10-20 % kliešťov“, upozorňuje docentka Strehárová. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR sú prírodné ohniská kliešťovej encefalitídy sústredené najmä na západnom Slovensku – Malé a Biele Karpaty, Nitrianska pahorkatina, Tríbeč, Vtáčnik, Považský a Pohronský Inovec a Kováčske kopce. Pomerne menšie prírodné ohniská sa nachádzajú v lokalitách južného Slovenska – Strážske, Súľovské a Štiavnické vrchy, Krupinská a Revúcka planina, Slovenský kras a Slanské vrchy. Vlani hlásil úrad najvyšší výskyt kliešťovej encefalitídy v okresoch Zvolen, Detva, Bytča a Humenné, Banská Bystrica, Žilina, Považská Bystrica a Kysucké Nové Mesto. Nákaza má ale v posledných rokoch stúpajúci trend a počet nakazených pacientov medziročne narastá nielen na celom území Slovenska, ale aj v susedných krajinách. 

Ideálne je vyhýbať sa všade miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, akými sú okraj lesa, vysoké porasty tráv a krovie. Počas pobytu v prírode je dôležité dbať na vhodné oblečenie pokrývajúce čo najväčšie časti tela, odporúčané sú napr. dlhé nohavice a ponožky a vhodné je používať repelenty. Po návrate domov si treba dôkladne skontrolovať celé telo. Kliešte sa najčastejšie prisávajú na vlasaté časti hlavy, do slabín a podpazušia, za uši, do podkolennej jamky a na intímne miesta. Ak už neželaného parazita na svojom tele objavíte, je potrebné ho čo najrýchlejšie odstrániť, najlepšie pinzetou kývavými pohybmi, bez točenia. „Nie je správne miesto okolo prisatého kliešťa potierať olejom alebo iným prostriedkom, pretože dusiaci sa kliešť do rany vyvráti obsah žalúdka a v prípade, že je infikovaný, aj veľké množstvo spirochét alebo vírusov“, vysvetľuje docentka Strehárová. Po odstránení kliešťa je správne kožu v mieste prisatia vydezinfikovať. Prvé štádium ochorenia pripomína chrípku či virózu s bolesťami hlavy a svalov a zvýšenou teplotou. Preto sa už pri prvých príznakoch odporúča požiadať obvodného lekára o vyšetrenie krvi. V prípade prepuknutia druhého štádia choroby a preukázania nákazy kliešťovou encefalitídou je potrebná hospitalizácia pacienta. Pobyt v nemocnici s touto diagnózou trvá väčšinou 2 týždne, po ktorých nasleduje minimálne jeden mesiac rekonvalescencie. Aj pri nekomplikovanom priebehu však môže ochorenie vyradiť postihnutého z pracovnej aktivity až na 3-4 mesiace. 

EU: 1,26 mld. eur na posilnenie Európskeho zboru solidarity

Európska komisia v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 až 2027 navrhuje nový program Európskeho zboru solidarity po roku 2020, v ktorom vyčlenila 1,26 miliardy eur na rozšírenie doterajších príležitostí. 

Vďaka nemu bude najmenej 350 tisíc mladých Európanov v rokoch 2021 až 2027 môcť pomáhať komunitám v núdzi prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, stáží a pracovných miest. Nový program bude vychádzať z výsledkov, ktoré zbor dosiahol počas prvých rokov svojej existencie a vytvára jednotné kontaktné miesto pre mladých ľudí, ktorí sú pripravení zapojiť sa do solidárnej činnosti. 

Program bude zahŕňať:
Dobrovoľnícke činnosti ako podpora operácií humanitárnej pomoci v krajinách mimo EÚ: Začlenenie Európskeho zboru solidarity do tohto dobre zavedeného systému EÚ pre humanitárnu pomoc, ktorý sa doteraz prevádzkoval pod názvom Dobrovoľníci pomoci EÚ, sprístupní možnosti dobrovoľníctva mimo EÚ a bude predstavovať doplnok k existujúcim príležitostiam v rámci zboru solidarity, vďaka ktorým možno vykonávať dobrovoľnícke činnosti ako jedinec alebo skupinovo, absolvovať stáž, či získať pracovné miesto v oblasti solidarity v Európe alebo mimo nej.
Cielené opatrenia: Patrí sem napríklad dodatočné financovanie alebo osobitne zamerané činnosti, prípadne s kratším trvaním alebo v domovskej krajine, aby sa uľahčila účasť na Európskom zbore solidarity znevýhodneným mladým ľuďom. 

Google Street View: Opäť na slovenských cestách

Počas leta bude auto Google Street View opäť križovať slovenské cesty. Cieľom je aktualizovať lokálne snímky v službe Mapy Google. Tentoraz sa zameria na získanie presnejších a aktuálnych informácií o cestách spájajúcich jednotlivé slovenské mestá.

Street View je funkcia služby Mapy Google, ktorá je v súčasnosti k dispozícii vo vyše 85 krajinách sveta, vrátane časti Arktídy a Antarktídy. Infraštruktúra sa neustále vyvíja, mestá rastú, ulice sa menia. Na uľahčenie orientácie používateľom a jednoduchšie plánovanie ich ciest je tak potrebné pravidelne aktualizovať údaje.     

Google pritom dbá na ochranu súkromia. Každému publikovaniu zhromaždených snímok predchádza spracovanie pomocou špeciálnej technológie, ktorá rozmazáva tváre ľudí a poznávacie značky áut, aby ich nebolo možné identifikovať. 

Európsky futbal: Výnosy „veľkej päťky“

Kombinované výnosy „veľkej päťky“ európskych futbalových ligových súťaží: Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League a Serie A dosiahli 13,4 miliardy EUR. 

Podľa údajov 26. vydania Prehľadu futbalových financií (Deloitte Annual Review of Football Finance) sa výnosy za posledné desaťročie viac než zdvojnásobili. Nové zmluvy na vysielacie práva uzatvorené v Nemecku, Taliansku a v Španielsku spolu so zahájením nového cyklu vysielacích práv v rámci Únie európskych futbalových asociácii (UEFA) podporili celkový rast výnosov v pätici najvýnosnejších európskych líg o 1,4 miliardy EUR (12%). Celkové výnosy európskeho futbalového trhu dosiahli 24,6 miliardy EUR, čo je 13% rast oproti sezóne 2014/15.

Premier League: Z hľadiska výnosov si suverénne držia prvenstvo anglické kluby, ktorých kombinované výnosy v sezóne 2015/2016 dosiahli 4,9 miliardy EUR (nárast zo 4,4 miliardy EUR v sezóne 2014/15). Vďaka novým zmluvám na vysielacie práva v sezóne 2016/17 si udrží svoje dominantné postavenie pred ostatnými európskymi futbalovými ligami aj v budúcnosti.
Bundesliga: Vďaka kombinovaným výnosom vo výške 2,7 miliardy EUR kluby obhájili pozíciu druhej najvýnosnejšej futbalovej ligy v Európe, pričom k celkovému rastu výnosov vo výške 320 miliónov EUR (13%) významne prispel tiež nový cyklus práv na medzinárodné prenosy.
La Liga: Výnosy najvyššej futbalovej ligy v Španielsku sa vyšplhali na 2,4 miliardy EUR, čo predstavuje 19% nárast (o 384 miliónov EUR) oproti sezóne 2014/15. K tomuto vývoju prispel predovšetkým nový model predaja zdieľaných vysielacích práv. Po jednoročnej prechodovej dohode platnej pre sezónu 2015/16 uzavrela La Liga novú trojročnú dohodu platnú od sezóny 2016/17, vďaka ktorej by La Liga v najbližšom vydaní Prehľadu futbalových financií mohla vystriedať (aj keď len nakrátko) nemeckú Bundesligu na pozícii druhej najvýnosnejšej futbalovej ligovej súťaže.
Séria A: Výnosy futbalových klubov z tejto série  zaznamenali nárast o 7% na 1,9 miliardy EUR vďaka rozšíreným a lepším dohodám týkajúcim sa mediálnych práv, zvýšenej distribúcii prostriedkov zo strany UEFA pre kluby zúčastňujúce sa súťaže UEFA, či 12% rastu výnosov z reklamy.
Ligue 1: Kluby vo francúzskej lige vykázali v sezóne 2015/16 rast výnosov o 5 % na 1,5 miliardy EUR, pričom približne 60% celkového rastu výnosov v tejto divízii zaistil klub Paris Saint-Germain, domáci trojnásobný víťaz už druhú sezónu v rade.

Ďalšie kľúčové zistenia:
· Výnosy z vysielania futbalových zápasov vzrástli v sezóne 2014/15 o 14% na celkových 6,6 miliardy EUR v rámci pätice najvýnosnejších futbalových líg v Európe, čo predstavuje 49% celkových výnosov.
· Výnosy zo sponzoringu a ostatné výnosy z reklamy sa vyšplhali na 4,6 miliardy EUR (10% nárast oproti sezóne 2014/15) a predstavovali 34% celkových výnosov.
· Výnosy v dňoch zápasov vzrástli o 6% a predstavujú 17% celkových výnosov, t.j. 2,2 miliardy EUR.
· V sezóne 2015/16 kluby európskej futbalovej „veľkej päťky“ vynaložili na mzdy v priemere len 57% celkového rastu výnosov (oproti 90% v predchádzajúcom roku).
· Trojročný cyklus vysielacích práv odštartovaný v sezóne 2015/16 viedol k významnému zvýšeniu distribúcie prostriedkov UEFA pre členské kluby. Vďaka tomu najvýraznejšie rástli výnosy (mimo „veľkú päťku“) klubov Ligy majstrov UEFA či Európskej ligy.

Poznámka: Na prepočet údajov medzi EUR a GBP sa použil priemerný výmenný kurz za rok končiaci sa 30. júna 2016 (1 GBP = 1,34 EUR).

utorok 12. júna 2018

SR: Obavy Slovákov z neschopnosti vrátiť požičané nie sú opodstatnené

O spotrebný úver na Slovensku žiadajú častejšie ženy, so žiadosťou o vyššiu sumu vo forme hypotéky do banky prichádzajú naopak väčšinou muži. Tí si aj viac veria, že ju dokážu splácať bez väčších problémov.

„Kým u žien bola vlani miera zlyhávania úverov približne na úrovni 1,5%, u mužov evidujeme 3% zlyhaných úverov za posledný rok. Najviac spotrebných úverov majú klienti banky vo veku 40 – 50 rokov, najväčšiu mieru zlyhávania úverov evidujeme u 20 – 24-ročných klientov. V uplynulom roku sa do omeškania dostalo až 5% z nich. V splácaní sú najdisciplinovanejší ľudia po 40-tke. Súvisí to s tým, že mladí ešte nemajú pravidelný príjem, ani rezervu na vykrytie jeho dočasného výpadku a starší majú navyše aj lepšiu finančnú disciplínu", upresňuje Lýdia Žáčková.     

Pri žiadostiach o vyššie sumy vo forme hypotéky dominujú muži. V  portfóliu Poštovej banky tvoria až 60%. Najväčší objem úverov (spotrebných aj hypotekárnych) vlani načerpali v Bratislavskom, Košickom a Nitrianskom kraji. Najväčšie starosti so splácaním majú v Banskobystrickom, Prešovskom a Trnavskom kraji, ale ani tam nemožno hovoriť o katastrofe. Miera zlyhania úverov v týchto regiónoch sa pohybuje približne na úrovni 2,5%. Klienti, ktorí sa dostanú do omeškania, ale splatia celý svoj dlh, sa v omeškaní nachádzajú v priemere 28 dní.

Podľa prieskumu majú všetky vekové kategórie obavu o svoju finančnú budúcnosť, z čoho vyplýva aj neistota v otázke schopnosti splácať úvery. Najopatrnejší sú ľudia do 35 rokov, pravdepodobne aj z dôvodu nižšej rezervy, z ktorej by mohli čerpať pri prípadnom výpadku príjmu a 46-roční a starší Slováci sú v otázke zadlžovania sa sebaistejší. Rozdiely medzi mužmi a ženami sú minimálne, mierne väčšiu istotu pri splácaní však predsa len majú muži.

GfK: Obchod v kamenných predajniach v Európe bude rásť

Nominálne tržby v kamenných predajniach v 28 štátoch EÚ vzrastú v roku 2018 o 2,1%. Zatiaľčo vo Francúzsku, Španielsku a Maďarsku sa očakáva rast reálnej hodnoty, v krajinách s nízkou mierou rastu bude vývoj vďaka mierne stúpajúcej inflácii menej priaznivý.  

Okrem toho, že európske hospodárstvo čelí rôznym ekonomickým a politickým výzvam, čakajú ho tiež významné zmeny v dôsledku brexitu. Neistota ohľadne budúcich podmienok obchodovania s USA vyvoláva obavy z ich možného vplyvu na európsky vývoz. Štúdia European Retail in 2018 obsahuje analýzu trendov pre 32 európskych krajín, aj prognózu obratu na rok 2018. 

Kľúčové poznatky a závery
·         Kúpna sila: v roku 2017 bola priemerná kúpna sila každého obyvateľa 28 krajín EÚ 16,436 euro (v porovnaní s predošlým rokom nominálne zvýšenie o 1,9%). Zo všetkých členských krajín EÚ iba vo Veľkej Británii došlo k poklesu kúpnej sily (-1,5 percenta), čo je sčasti dôsledok devalvácie britskej libry. Ak necháme Veľkú Britániu bokom, rast z predošlých rokov pokračoval, pričom nadpriemerné tempo rastu zaznamenali najmä krajiny strednej a východnej Európy.
·         Prognóza obratu v roku 2018: maloobchodná sieť stratila časť trhového podielu v dôsledku rastúceho internetového obchodu, ale túto stratu dokázal v uplynulom roku vykompenzovať rast dopytu. Pre rok 2018 GfK predpokladá, že v 28 krajinách EÚ vzrastie nominálny obrat o +2,1 percenta, čo zodpovedá aj očakávanej miere inflácie. Vďaka pokračujúcemu zvyšovaniu príjmov si tak najúspešnejšie východoeurópske krajiny minulých rokov povedú najlepšie aj v roku 2018. GfK očakáva silné tempo rastu v Bulharsku (+ 5,3%), v Maďarsku (+ 6,0%), v Českej republike (+ 6,5%) a v Rumunsku (+ 7,5%).
·         Inflácia: S mierou inflácie 1,7% v roku 2017 sa krajiny európskej 28 opäť priblížili cene spotrebiteľských cien stanovenej Európskou centrálnou bankou (ECB) +2,0%. Spotrebitelia v mnohých východoeurópskych krajinách, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch potýkali s defláciou, museli pri kúpe rovnakého tovaru siahnuť hlbšie do vreciek. Keďže ECB oznámila, že do roku 2019 nedôjde k zmene základných úrokových sadzieb, GfK predpovedá, že v roku 2018 sa bude maloobchod vyvíjať podobne ako v minulom roku. Očakáva sa zvýšenie cien v celej EÚ o 1,9%. Dôležitá poznámka: táto predikcia nepredpokladá ďalšiu eskaláciu obchodného sporu medzi EÚ a Spojenými štátmi.
·         Predajná plocha: V roku 2017 došlo v skúmaných európskych krajinách k zväčšeniu absolútnej predajnej plochy. Jedinou výnimkou je Holandsko s -0,4%. Iný obrázok však dostaneme pri pohľade na predajnú plochu na jedného obyvateľa. V polovici skúmaných krajín zostal tento ukazovateľ rovnaký, alebo sa dokonca znížil. Jeho hodnoty sa v rôznych krajinách EÚ veľmi líšia. Napr. obyvatelia krajín Beneluxu (1,48 - 1, 64 m²) majú k dispozícii viac ako dvojnásobnú predajnú plochu než obyvatelia Rumunska (0,72m²).
·         Produktivita predajnej plochy: rovnako ako v prípade ponuky predajnej plochy na obyvateľa sa v európskych krajinách líši aj produktivita predajnej plochy. Napríklad vo Švédsku tento ukazovateľ poklesol o -1,5% na 6000 EUR/m², čo je ale stále ešte vysoká hodnota. Tiež Belgicko zaznamenalo v roku 2017 pokles produktivity predajnej plochy, aj keď pokles bol relatívne malý, iba -1,1%. V Maďarsku sa spomalil rast nadnárodných maloobchodných reťazcov v dôsledku reštriktívnych plánovacích predpisov aj ochranárskych tendencií. Vďaka tomu došlo len k veľmi obmedzenému rozvoju nových veľkoplošných maloobchodných predajní. Výrazný rast maloobchodného obratu podporil produktivitu predajnej plochy, ktorá za posledný rok vzrástla o +6,9% na 2.997 €/m². Dynamický rast produktivity predajnej plochy do istej miery vyvážil rast nájmov na na piatich exponovaných trhoch komerčných nehnuteľností aj v ďalších východoeurópskych krajinách.

GfK analyzovalo v 32 európskych krajinách kúpnu silu, maloobchodný obrat a maloobchodný podiel na celkových výdavkoch obyvateľstva. Štúdia obsahuje aj prognózu maloobchodného obratu pre rok 2018 a hodnotenie v segmente módy, ktorý o.i. čelí silnému tlaku zo strany internetového obchodu. Skúma trendy spotrebiteľských cien, ponuku predajných plôch, produktivitu predajnej plochy a navyše obsahuje štvorstránkovú analýzu dopadu zmien nedeľnej otváracej doby v Maďarsku. GfK vypočítava obrat a kúpnu silu v eurách na základe prognózy výmenného kurzu zverejnenej Európskou komisiou 9. novembra 2017. Redakčný termín bol apríl 2018.

Radíme: Visiaci luster alebo stropné svietidlo?

Táto odveká otázka trápi viacerých ľudí zariaďujúcich si domácnosť. Existuje však jednoduché pravidlo, ktoré vám tento problém pomôže rýchlo a ľahko vyriešiť. 

V prvom rade je potrebné rozhodnúť, kam chcete lampu umiestniť a čo vám dovoľuje váš životný priestor. V zásade platí, že čím menšia miestnosť, tým menšia lampa. Predstavte si teda, že chcete osvetliť šatník, špajzu či odkladací „kumbál“ pod schodmi. Ide o priestory, ktoré bývajú naozaj stiesnené, a to aj vďaka množstvu vecí, ktoré v nich mávame. A keďže občas sa treba „vyšplhať“ aj na najvyššiu poličku, visiaca lampa by vám v tom mohla brániť. V takomto prípade sú vhodné stropné svietidlá alebo dokonca bodové svetlá, ktoré si môžete natočiť takým smerom, akým vám to bude vyhovovať.

Stropné lampy sú vhodnejšie aj pri osvetľovaní toalety či minikúpeľne, kde by bol luster hlavne nepraktický. Príliš dlhá visiaca lampa nie je vhodná ani do úzkej kuchyne, pretože by opticky mohla prekryť kuchynskú linku, či dokonca zavadzať pri jej používaní. S visiacimi lampami sa treba rozlúčiť aj v miestnostiach s nízkym stropom. A nemusí to byť iba pivnica či povala, ale aj bežná interiérová miestnosť, kde by kvôli nízko položenej visiacej lampe mohlo dokonca dôjsť k úrazu. 

Špecificky postupujte aj pri podkrovných priestoroch, pretože strecha už sama o sebe ukrajuje z priestoru. Dlhý luster si môžete dovoliť iba vtedy, ak máte kráľovsky vysoké stropy, ktoré by ste visiacou lampou naopak pekne vyplnili. V prípade štandardne veľkých podkrovných priestorov, kde je aj klasický rovný plafón, zvoľte menej nápadnú stropnú lampu. Vždy však platí pravidlo, aby ste využili šikminu vo svoj prospech a práve do nej umiestnili bodovky či doplnili nástenné lampy. A to najmä ak bývate v naozaj malej podkrovnej izbietke iba so šikminou, ktorá sa takýmto spôsobom zmení z tmavého miesta na rozžiarenú miestnosť.

Úvodné pravidlo platí aj opačne, teda čím väčšia je miestnosť, tým viac môžete poškuľovať po väčších lampách. Neznamená to ale, že ak máte jednu obrovskú izbu, musí tam byť iba jeden masívny luster. Pokojne sa pohrajte s priestorom a vyplňte ho aj viacerými typmi lámp, ktoré vzájomne skombinujete. Či už to budú stojaté, visiace, nástenné alebo iba menšie stolové lampy položené na nábytku.

DiscoverEU: Začína prihlasovanie

Oddnes, 12. júna  (12.00 hod. stredoeurópskeho času) do 26. júna (12.00 hod. stredoeurópskeho času) môžu mladí ľudia požiadať o cestovný poukaz, vďaka ktorému budú od júla 2018 do konca októbra 2018 môcť objavovať vlastný kontinent. 

Iniciatíva DiscoverEU má umožniť lepšie pochopiť rozmanitosť Európy, tešiť sa z jej kultúrneho bohatstva, nadviazať nové priateľstvá a získať pocit európskej identity. Vďaka nej budú môcť mladí ľudia cestovať ako jednotlivci alebo v maximálne päťčlennej skupine, spravidla po železnici. V záujme neobmedzeného pohybu po celom kontinente však účastníci môžu v odôvodnených prípadoch použiť alternatívne spôsoby dopravy, akými sú autobusy alebo trajekty a výnimočne aj lietadlo. Tak sa budú môcť zúčastniť aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ. Keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, cestujúci budú mať možnosť zúčastniť sa na mnohých podujatiach po celej Európe.

Ako sa prihlásiť? Žiadatelia budú musieť poskytnúť svoje osobné údaje a podrobnejšie informácie o ceste, na ktorú sa chcú vybrať. Budú musieť absolvovať aj kvíz s 5 otázkami, ktorý bude súvisieť s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018, iniciatívami EÚ zameranými na mladých a blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Na konci budú musieť odpovedať na ďalšiu otázku o tom, koľko mladých ľudí sa podľa nich bude uchádzať o poukaz v rámci tejto iniciatívy. Európska komisia potom na základe odpovedí vyberie účastníkov, ktorí sa musia vydať na cestu od 9. júla do 30. septembra 2018. Môžu cestovať až 30 dní a navštíviť až 4 zahraničné destinácie.  

pondelok 11. júna 2018

Aktuálne: Nelegálne zamestnávanie

Mimoriadna previerka Tajpan má odhaliť nelegálne zamestnávanie na Slovensku. Národný inšpektorát práce (NIP) ju bude realizovať spolu s krajskými inšpektorátmi od 11. júna do 17. júna.

Inšpektoráty práce môžu pri odhalení porušenia zákona udeliť pokutu tak zamestnávateľovi, ako aj zamestnancovi, ak vedome vykonáva prácu bez pracovnej zmluvy či bez povolenia na zamestnanie. Tá sa pohybuje u zamestnávateľa v rozmedzí od 2000 do 200.000 eur a zamestnancovi pri porušení zákazu nelegálnej práce hrozí pokuta vo výške 331 eur. Pri mimoriadnej previerke sa inšpektori zamerajú na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to najmä vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín. 

Zamestnávatelia by nemali zabudnúť na pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prihlášku do sociálnej poisťovne, u cudzincov na platný cestovný doklad, povolenie na pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie. „Len tak sa vyhnú postihu za nelegálne zamestnávanie a ich odberatelia spoluzodpovednosti zaň. Pretože za nelegálne zamestnávanie jedného zamestnávateľa znáša následky aj odberateľ, teda podnikateľský subjekt, ktorý od neseriózneho zamestnávateľa prijal cezhranične dodávanú službu alebo vnútroštátne či cezhranične dodávanú prácu. Aj v tomto prípade sa pokuta pohybuje v rozmedzí od 2000 do 200.000 eur", dodala Ivana Stašková.  

Upozorňujeme: Falošné maily

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) upozornila na šírení mailových správ, ktoré môžu byť akoby zaslané z portálu slovensko.sk. 

Správy s adresou odosielateľa zobrazenou napríklad ako urad@slovensko.blue sú vyhodnocované ako SPAM, v tomto prípade s nevyžiadanou reklamou a ponukou. NASES nevyužíva portál slovensko.sk na zasielanie podobných ponúk alebo reklamných mailov. Agentúre boli preposlané kópie správ od košickej spoločnosti s ponukou na vybrané služby a vypracovanie dokumentácie v súvislosti s novými opatreniami v oblasti GDPR. „Naša spoločnosť má uzatvorené poistné krytie, v prípade že by nami vypracovaná bezpečnostná dokumentácia zapríčinila škodu (napr. pokuta),“ uvádza sa v nevyžiadanej mailovej správe s ponukou služieb v hodnote niekoľko stoviek Eur. Občan, ktorý komunikoval s odosielateľom podobných mailových správ, popísal svoju skúsenosť: „Ak im napíšete, že to dáte úradom ako spam, odpíšu, že sa ospravedlňujú, ale nič neposlali, že sa im snaží uškodiť konkurencia. Trik im prechádza už pár rokov, ale teraz myslím, že už stačilo týchto pokusov."

Ku dnešnému dňu bolo na vstupe siete Govnet priebežne zachytených viac ako 1600 správ s nevyžiadanými ponukami zaslanými z rovnakého zahraničného web-hostingového zdroja. Niektoré z týchto mailov mali v predmete správy uvedené: „Elektronická schránka“, aktuálne rozposielané emaily majú v predmete správy uvedené: „Dobrý deň“. V tejto súvislosti NASES upozorňuje všetkých používateľov slovensko.sk, aby dôkladne zvážili svoju ďalšiu komunikáciu s odosielateľom nevyžiadaných mailov a aby unáhlene neposkytovali odosielateľom takýchto správ akékoľvek svoje údaje.

Ako môžete spoznať SPAM alebo nevyžiadaný e-mail, ktorý od vás chce vylákať informácie s cieľom ďalšieho komerčného využitia?
– Odosielateľ urguje príjemcu emailu.
– Žiada o zmenu hesla alebo zaslanie citlivých údajov (rodné číslo, číslo bankového účtu, pin kódu).
– Kyberzločinci radi vkladajú do phishingových emailov odkazy, ktoré vyzerajú legitímne a obsahujúce škodlivý softvér. Neklikajte na odkaz! Ak sa chcete presvedčiť, kam smeruje odkaz v tele emailu, môžete prejsť na odkaz myšou (neklikať) a zobrazí sa adresa.
– Vprípade, že e-mail obsahuje aj pravopisné chyby alebo gramaticky nesprávne výrazy, môže ísť o podvodníka.

EU: Nový program jednotného trhu na posilnenie postavenia Európanov a ich ochranu

Európska komisia v dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje nový osobitný program s rozpočtom štyri miliardy eur. Jeho cieľom je posilniť postavenie spotrebiteľov, chrániť ich a umožniť európskym malým a stredným podnikom (MSP), aby naplno profitovali z dobre fungujúceho jednotného trhu.

Nový program jednotného trhu bude podporovať viaceré iniciatívy.
Ochrana spotrebiteľa a posilnenie jeho postavenia: Nový program zaručí presadzovanie práv spotrebiteľov, zaistí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti výrobkov a pomôže spotrebiteľom, keď sa stretnú s problémami, napríklad pri nakupovaní online. Zároveň uľahčí prístup spotrebiteľov k nápravným prostriedkom, ako sa navrhuje v Novej dohode pre spotrebiteľov.

Konkurencieschopnosť podnikov, najmä MSP: V nadväznosti na úspech súčasného Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) Komisia navrhuje zvýšiť podporu malých podnikov, aby sa mohli expandovať doma aj za hranicami.

Vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín: Občania EÚ budú mať v rámci integrovaného európskeho jednotného trhu aj naďalej prístup k neškodným a kvalitným potravinám. V rámci nového programu sa bude podporovať bezpečná výroba potravín, prevencia a eradikácia chorôb zvierat a škodcov rastlín, ako aj zlepšovanie dobrých životných podmienok zvierat v EÚ. Zároveň sa zlepší prístup na trh pre výrobcov potravín z EÚ, prispeje sa k vývozu do tretích krajín a výrazne sa podporí agropotravinársky priemysel ako popredný sektor hospodárstva EÚ.

Účinné presadzovanie predpisov a normy prvej triedy: Program posilní spoluprácu medzi členskými štátmi navzájom a EK s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie a presadzovanie pravidiel EÚ. Takisto bude podporovať európske normalizačné organizácie pri vývoji aktuálnych a nadčasových noriem.

Spravodlivá hospodárska súťaž v digitálnom veku: Program bude Komisii pomáhať pri ďalšom zlepšovaní IT nástrojov a odborných znalostí, ktoré používa na účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v digitálnom hospodárstve (t. j. aby mohla reagovať na trhový vývoj, napríklad používanie veľkých dát a algoritmov). Takisto posilní spoluprácu medzi komisiou a orgánmi a súdmi členských štátov.

Špičková európska štatistika: Z programu sa poskytnú prostriedky národným štatistickým úradom na tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ktorá je nevyhnutná na rozhodovanie vo všetkých oblastiach politiky.

Radíme: Ročné vyúčtovanie za teplo

Ročné vyúčtovanie nákladov za byt sa predkladá najneskôr do 31. mája. Spotrebitelia v ňom nájdu aj rozpis nákladov na dodávku tepla a teplej vody za rok 2017. 

Výšku mesačných zálohových platieb stanovuje správca a zároveň odporučuje aj pomer rozdelenia základnej a spotrebnej - variabilnej zložky z ceny tepla. Mal by zohľadňovať typ, konštrukciu bytového domu, prvky energetickej hospodárnosti domu a aj správanie vlastníkov bytov. Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) zodpovedajú za samotné rozúčtovanie nákladov na jednotlivé domácnosti, pričom sa riadia vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR číslo 240 z roku 2016. Podľa nej 60 % dodaného tepla sa rozpočíta podľa podlahovej plochy bytu (základná zložka) a 40 % tepla podľa súčtu nameraných kalibrovaných dielikov v dome (spotrebná zložka). Vlastníci sa však môžu dohodnúť aj na inom pomere.

Vyúčtovacie obdobie je kalendárny rok, teda od 1. januára do 31. decembra príslušného roka, zatiaľčo vykurovacia sezóna trvá od septembra jedného roka do mája nasledujúceho roka. Teda vyúčtovanie nákladov za teplo za príslušný kalendárny rok zahŕňa dve čiastočné vykurovacie sezóny, a to za končiacu zimu (január, február, marec, apríl, prípadne máj) a začínajúcu zimu v (september, október, november a december) daného roka. Rok 2017 bol z pohľadu tzv. dennostupňov v priemere o 8 % chladnejší, ako tomu bolo v priemere za posledných 5 rokov. Napriek tomu platby za teplo nevzrástli priamo úmerne so zvýšenou spotrebou tepla, pretože cena tepla je nastavená dvojzložkovo. Vo vyúčtovaní sa preto domácnosti nemusia obávať o výšku platieb za dodané teplo.

Odberateľ tepla si môže overiť správnosť vyúčtovania priamo u svojho správcu či predsedu SVB. Ak nie je spokojný, môže podať podnet na prešetrenie vyúčtovania na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Tá kontroluje, či vyúčtovanie správne obsahuje formálne, zákonom stanovené náležitosti, akým je správnosť započítaných údajov, zálohových platieb, fakturovaných cien, spôsob rozpočítavania ceny za dodávku tepla a podobne. Ak je vyúčtovanie chybne spracované, SOI uloží pokutu správcovi a ten je povinný vyúčtovanie opraviť. Ak sa aj napriek tomu bude odberateľ cítiť poškodený vo svojich právach, môže sa obrátiť na súd.

Prevádzkovatelia vlastných kotolní by po ukončení vykurovacej sezóny nemali podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla predovšetkým na kontrolu komína. Ide o život, zdravie, ale aj majetok a peniaze odberateľov a vlastníkov vykurovaných priestorov. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá majiteľ domu sám a podľa zákona je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Pri zanedbaní tejto povinnosti môže byť od hasičov uložená pokuta do 99 eur, podnikateľským subjektom aj niekoľko tisíc.