štvrtok 13. apríla 2017

Želáme Vám radostné veľkonočné sviatky 2017!
Veľká noc dáva nádej pre zajtrajšky, tak ako ju dáva prichádzajúca jar po zime...Láska Zeleného štvrtka,
viera Veľkého piatka,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech vás posilnia, naplnia pokojom
a dôverou po celý rok.
 
  
 


Upozorňujeme: Pri kontrole pasov rátajte so zdržaním
Policajti začali na hraničných priechodoch s Ukrajinou a slovenských medzinárodných letiskách kontrolovať všetkých cestujúcich mimo Schengenskú hranicu. Je preto potrebné cestovať s dostatočnou časovou rezervou.

Každý cestujúci mimo Schengen predloží pri hraničnej kontrole svoj cestovný doklad, ktorý sa kontroluje v medzinárodných a národných databázach. Takúto tzv. systematickú kontrolu bežne absolvujú štátni
príslušníci tretích krajín. Po skenovaní cestovného dokladu občana EÚ
je výsledok z informačných systémov k dispozícii do niekoľkých sekúnd. Napriek tomu sa predpokladá nárast čakacích dôb, nakoľko sa bude v informačných systémoch kontrolovať každý cestovný doklad. Pri leteckej doprave je potrebné prísť na letisko aspoň dve a pol hodiny pred odletom a hraničnú kontrolu absolvovať čo najskôr.

Zmeny súvisia s novou právnou úpravou Európskej únie a platia v každej členskej krajine. Je to odozva na teroristické útoky spáchané v posledných rokoch v členských štátoch. Cieľom je najmä boj proti fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov presúvajúcich sa cez
vonkajšie hranice, z ktorých mnohí sú občanmi EÚ.

Aktuálne informácie aj o hraničných kontrolách sú publikované tiež na oficiálnej stránke na Facebooku www.facebook.com/policiaslovakia.

EU: Aktualizácia schvaľovania vozidiel
Európsky parlament zmenil pravidlá typového schvaľovania vozidiel. Proces environmentálneho a bezpečnostného testovania má byť nezávislejší a dohľad na automobilmi v prevádzke prísnejší.

Cieľom nových pravidiel je sprísniť kontroly testovacích centier a vnútroštátnych orgánov, ktoré typovo schvaľujú vozidlá určené na predaj v rámci EÚ a zintenzívniť dohľad nad automobilmi, ktoré už sú v prevádzke na cestách. Poslanci chcú posilniť aj právomoc Európskej komisie v oblasti nezávislého dohľadu nad prácou vnútroštátnych orgánov. Za istých podmienok by mala mať aj možnosť nariadiť otestovanie vozidla.

Členské štáty by mali každoročne kontrolovať aspoň 20% modelov, ktoré boli v predchádzajúcom roku umiestnené na trh na ich území. Producenti automobilov, ktorí sfalšujú výsledky testov, by mali čeliť pokute do výšky 30.000 eur za každé nevyhovujúce vozidlo. Príjmy z pokút udeľovaných Európskou komisiou by sa mali využiť na vykonávanie dohľadu nad trhom, podporu dotknutých klientov či opatrenia na ochranu životného prostredia.

streda 12. apríla 2017

Aktuálne: Štandardy pre informačné systémy verejnej správy
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Metodický pokyn obsahuje podrobnejší výklad jednotlivých ustanovení Výnosu o štandardoch pre IS VS a je preto dôležitým podkladom pre povinné osoby pri dodržiavaní a implementovaní štandardov. Schválila ho Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, ktorá je poradným a konzultačným orgánom úradu.

Dokument má charakter tzv. ,,živého dokumentu", ktorý sa bude zverejňovať na webovom sídle a priebežne aktualizovať. K dispozícii je online:
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20545548

Zápis z prvého zasadnutia komisie pre štandardizáciu:
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20024363
Trend: Za nákupy chceme platiť rýchlo
Okrem bezkontaktnej karty sa stále populárnejšími stávajú aj ďalšie moderné spôsoby platieb: bezkontaktné nálepky či karty v mobile, ktoré chce v budúcnosti využívať tretina Slovákov.

Podľa prieskumu Mastercard zákazníci preferujú pohodlie a rýchlosť transakcie, ktoré im umožňujú moderné platobné technológie. Bezkontaktnú kartu vlastnia vyše dve tretiny Slovákov (68%), vlani to bola necelá polovica respondentov (48%). V kamenných predajniach bezkontaktnou kartou platia 4 z 5 nakupujúcich (81%), z toho 60% pravidelne. Platobnú nálepku zatiaľ používa každý desiaty Slovák, NFC mobilnú aplikáciu, ktorá funguje ako bezkontaktná karta v telefóne, 7% ľudí. Tieto spôsoby platieb sú obľúbené skôr medzi mladšími generáciami, ktoré majú s modernými technológiami väčšie skúsenosti. Do budúcnosti však plánuje tieto „smart metódy“ používať asi tretina respondentov prieskumu. Iba zhruba pätina ľudí odpovedala, že o ne určite nemá záujem.

Svoje nákupy cez internet platia kartou štyri pätiny ľudí (79%). Aplikácie Masterpass či PayPal sú populárnym spôsobom platby najmä pri medzinárodných objednávkach na internetových nákupných portáloch. Tieto aplikácie využíva 46% ľudí, z toho každý piaty (19%) pravidelne. Platba kartou či platobnou aplikáciou uhradí objednávku v priebehu niekoľkých minút. Najviac sú tieto spôsoby platby rozšírené medzi mladšími generáciami, ľuďmi s vyšším príjmom i vzdelaním. Ich obľúbenosť potvrdzuje aj záujem slovenských zákazníkov o ich budúce využívanie – predovšetkým platobné aplikácie chce začať používať ďalšia pätina ľudí. 
EU: Emisný škandál
Výrazné rozdiely medzi skutočnými emisiami oxidov dusíka (NOx) dieselových automobilov a výsledkami laboratórnych meraní chcú europoslanci riešiť zreálnením testovania nových modelov a posilnením kontrol vozidiel na cestách.

Nezáväzné odporúčania Európskeho parlamentu sú založené na záverečnej správe vyšetrovacieho výboru EP pre meranie emisií v automobilovom priemysle (EMIS). Európska komisia a členské štáty vedeli viac ako desať rokov o výrazne odlišných výsledkoch meraní emisií oxidov dusíka (NOx) dieselových automobiloch v laboratórnych podmienkach a v reálnej prevádzke na cestách. Napriek tomu počas tohto obdobia nedokázali primerane zareagovať a dôsledne chrániť kvalitu ovzdušia a verejné zdravie svojich občanov.

Kľúčové odporúčania EP:
•     presun zodpovednosti za právne predpisy EÚ v oblasti kvality ovzdušia a v oblasti emisií znečisťujúcich látok do portfólia jedného komisára a jedného generálneho riaditeľstva za účelom zlepšenia dohľadu,
•     urýchlené prijatie legislatívy EÚ, ktorá zavedie meranie emisií v reálnej prevádzke s testami zameranými na širokú škálu jazdných podmienok a určitým stupňom nepredvídateľnosti, aby sa zamedzilo či ľahšie odhalilo využívanie rušiacich zariadení,
•     primerané finančné odškodnenie spotrebiteľov EÚ zasiahnutých škandálom dieselgate zo strany výrobcov automobilov, pričom Komisia by mala predložiť legislatívny návrh, ktorý by v EÚ zaviedol harmonizovaný systém kolektívneho uplatňovania nárokov a posilnil tak ochranu spotrebiteľov,
•     urýchlené prijatie upraveného nariadenia o typovom schvaľovaní vozidiel, ktoré by zaviedlo nový dohľad zo strany EÚ s jasné rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivých aktérov.

utorok 11. apríla 2017

BILLA: Nabíjacie elektrostanice pre elektromobily
Na Bajkalskej ulici v Bratislave pribudli nabíjacie stanice pre elektromobily. Zákazníkov, ktorí sa ich rozhodnú využiť, poteší, že nabíjanie nie je spoplatnené.

Nové stanice dokážu v jednom momente plnohodnotne nabíjať naraz až 4 elektromobily. V blízkej budúcnosti spoločnosť plánuje vybudovať nabíjacie stanice aj v ďalších slovenských mestách. Na Slovensku má BILLA momentálne k dispozícii dva elektromobily, ktoré fungujú ako služobné vozidlá pre zamestnancov centrály, ale plánuje rozšíriť vozový park o ďalšie elektromobily.

Podporovanie obnoviteľných zdrojov energie oslovilo aj Billu, ktorá sleduje ekologické trendy a usiluje sa o ich integráciu aj na lokálnej úrovni. Počas dvoch rokov plánuje investovať 5 miliónov eur na zvýšenie energetickej efektívnosti v existujúcich predajniach. Za dôležité však považuje tiež zmeniť myslenie ľudí, ktorí s technológiami manipulujú, aby si uvedomili priamy vplyv na spotrebu energií. Pomôcť majú školenia zamestnancov s cieľom ekologickej edukácie. Zavedenie normy ISO 50001 bude úspešné vtedy, keď zamestnanci začnú rozmýšľať o šetrnom správaní aj po príchode domov.
e-Schránky: Riaditeľstvá Policajného zboru
Ministerstvo vnútra SR zriadilo od 1. apríla 2017 na Ústrednom portáli verejnej správy samostatné elektronické schránky pre krajské a okresné riaditeľstvá Policajného zboru.


Svoje podania určené týmto organizačným útvarom ministerstva vnútra tak môžete od 1. apríla 2017 adresovať priamo do e-schránok Policajného zboru.

Zriadenie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života.

Novinka: Interiérová kamera aj do nepohody
Nová monitorujúca Full HD kamera s rozlíšením 1080p dokáže reprodukovať farby aj za nepriaznivých svetelných podmienok.

Obojsmerné audio umožňuje hlasovú komunikáciu pomocou smartfónu, takže napr. deťom môžete pripomenúť, že je čas na prípravu do školy. Je vybavená úložiskom 16 GB postačujúcom na cca týždeň nahrávok vo vysokom rozlíšení. Vďaka trojuholníkovému tvaru a inštalačnému príslušenstvu je schopná pokryť všetky časti miestnosti, či už je umiestnená na rovnej ploche, nasadená na statív alebo pripevnená k magnetickému povrchu alebo dokonca na strop či stenu. Zorné pole 145° a široké možnosti inštalácie znamenajú pokrytie väčšieho priestoru.

Pokojne zabudnite na laptop. Kameru nastavíte pomocou aplikácie a ihneď môžete nahrávať videá, nastaviť zónovú detekciu, nahrávanie na základe udalostí a push oznámenia v prípade mimoriadnych situácií. Kamera je kompatibilná so sieťovým videorekordérom. Ponúka tak škálovateľné úložné riešenie, ktoré zahŕňa verejný cloud, desktop management, inteligentnú video analýzu a multikamerový monitoring na jedinej obrazovke.
EU: Udržateľná výroba palmového oleja
Európska únia je tretí najväčší odberateľ palmového oleja. Nachádza sa v potravinách, pracích prostriedkoch, ale aj v kozmetike. Až 46% z dovážaného palmového oleja do EÚ sa využíva na výrobu biopalív, čo si vyžaduje približne milión hektárov tropickej pôdy. Následkom je likvidácia dažďových lesov a dramatické klimatické zmeny.

Európska komisia by mala prijať opatrenia, aby do roku 2020 došlo k postupnému ukončeniu využívania rastlinných olejov pri výrobe biopalív. Poslanci žiadajú zaviesť jednotný certifikačný systém a v rámci vnútorného trhu EÚ určiť minimálne kritériá udržateľnosti pre palmový olej a výrobky, ktoré ho obsahujú. Komisia by mala tiež prijať opatrenia na zvýšenie sledovateľnosti palmového oleja dovážaného do únie a zvážiť uplatňovanie rôznych systémov ciel, ktoré by presnejšie odrážali skutočné náklady spojené s environmentálnou záťažou.

Europoslanci upozornili, že podstatná časť celosvetovej výroby palmového oleja je spojená s porušovaním základných ľudských práv a primeraných sociálnych štandardov. Často sa využíva detská práca a dochádza ku konfliktom spojených s pôdou medzi miestnymi a pôvodnými komunitami a držiteľmi koncesií na výrobu palmového oleja, dodávajú.

pondelok 10. apríla 2017

Upozorňujeme: Nebezpečná Modrá veľryba
Z Ruska prenikli informácie o hre na sociálnych sietiach, ktorá stojí za zvýšeným počtom samovrážd tínedžerov. Aj na Slovensku sú už dva prípady samovrážd mladých ľudí s prepojením na túto hru.

Začína jednoducho - oslovením tzv. kurátora, ktorý postupne, päťdesiat dní, každé ráno o 4:20 posunie jednu z päťdesiatich rôznych úloh. Začínajú sa napísaním symbolu hry na ruku, pokračujú pozeraním hororu či počúvaním psycho-hudby. Náročnosť sa zvyšuje až ku samovražde. Mladí ľudia prežívajúci rôzne trápenia túžia, aby duševná boleť zmizla. Často vidia riešenie v smrti.  Oni však nechcú zomrieť, chcú, aby prestala ich bolesť a mohli žiť (opäť) naplno. Navyše, prostredie internetu a disinhibičný efekt ľahko navodia dojem, že všetko je to len hra, ktorú môžu prestať hrať kedykoľvek bez následkov. Zdanlivo sa všetko odohráva len vo virtualite. Tento klamlivý pocit bezpečia a fikcie spôsobuje, že sú ochotnejší riskovať, a to dokonca aj svoj život.

Navyše „kurátori hry“ zbierajú informácie o hráčoch, ich rodinách, priateľoch, o tom, kde bývajú, o ich citlivých stránkach. A vo chvíli zaváhania sa začnú vyhrážať, že ublížia mame, bratovi, kamoške... Vplyv Modrej veľryby pocítili aj na internetovej poradni IPčko.sk. V prvom rade odporúčajú všímať si prežívanie a pocity mladých ľudí, ktoré sa často zľahčujú a venovať im záujem. Nepoučovať, počúvať. Môže to zachrániť životy.
Uber: Viac kontrol v Bratislave
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyzve Magistrát hl. mesta Bratislava, Mestskú políciu hlavného mesta SR na zvýšenie kontrol v oblasti taxislužby cez aplikáciu Uber. Dôvodom sú opakujúce sa upozornenia zo strany registrovaných taxikárov.


Zákon o cestnej doprave stanovuje podmienky prevádzkovania taxislužby bez rozdielu pre všetkých. Za taxislužbu sa pritom považuje aj prevádzkovanie služieb prostredníctvom mobilnej aplikácie Uber. Registrované taxislužby v Bratislave opätovne upozornili na  nedodržiavanie legislatívnych podmienok v rámci služieb Uber.

Odborný dozor nad taxislužbou vykonáva polícia a obec podľa zákona o cestnej doprave. Obec kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľov taxislužby (napríklad označenie vozidla obchodným menom, vybavenie vozidla koncesiou a podobne). Zároveň ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci. Ministerstvo dopravy preto apeluje na zlepšenie kontrol Uber.
 


EU: Prísnejšie podmienky pre zdravotnícke pomôcky
Reakciou na škandál s nebezpečnými prsnými implantátmi z Francúzska či nevhodnými umelými bedrovými kĺbmi zo Slovenska je zabezpečiť súlad zdravotníckych pomôcok s platnými predpismi a posilniť ich sledovateľnosť.

Európsky parlament schválil nariadenie, ktoré sprísni kontrolné a certifikačné postupy pre zdravotnícke pomôcky. Sprísni sa aj dohľad po uvedení na trh a informovanosť pacientov. Zavádza sa systém unikátnej identifikácie pomôcky (UDI), ktorý by mal pomôcť identifikovať pacientov. Tí budú mať zároveň kartu implantátu, ktorú môžu použiť na získanie informácií o ich pomôcke vo verejnej databáze.

Nové nariadenie zavádza niekoľko zmien:
•     neohlásené kontroly v priestoroch výrobcov zdravotníckych pomôcok po umiestnení ich produktov na trh,
•     prísnejšie kontroly notifikovaných subjektov, teda právnických osôb  zodpovedných za posúdenie bezpečnosti jednotlivých pomôcok, ktoré budú podľa nových pravidiel nútené zamestnať medicínsky kvalifikovaných pracovníkov so skúsenosťami z klinickej praxe,
•     dodatočné kontrolné postupy pre vysokorizikové pomôcky, akými sú implantáty alebo testy HIV, v prípade ktorých bude splnenie potrebných požiadaviek posudzovať okrem notifikovaného subjektu aj panel odborníkov,
•     kartu implantátu, ktorá pacientom a lekárom umožní identifikovať implantovanú  pomôcku,
•     klinické potvrdenie bezpečnosti zdravotníckej pomôcky, ktoré zabezpečí jej výrobca, a to najmä pre pomôcky vo vyšších rizikových triedach.

Prísnejšie pravidlá platia aj pre diagnostické medicínske pomôcky in vitro, ktoré nie sú v priamom kontakte s pacientom, poskytujú však informácie o jeho zdravotnom stave - napríklad testy DNA, krvi či HIV. Nová legislatíva napr. zaviaže členské štáty informovať pacientov o následkoch testovania DNA.