piatok 16. augusta 2019

On-line: Nové podvody nielen na senioroch

Seniori sú v kybernetickom svete menej skúsení. Podvodníci preto od nich dokážu jednoduchšie získať dôveryhodné dáta. Všetci nepozorní alebo dôverčiví používatelia sa môžu nechať ľahko oklamať a údaje na podvrhnutých stránkach nechcene vydať do rúk podvodníkom.

„V poslednom čase sa vyskytuje veľa prípadov, keď na internete prostredníctvom reklám alebo rôznych emailov (phishing) podvodníci sľubujú, že ste niečo vyhrali a mali by ste sa dostaviť pre výhru“, uviedol IT expert Filip Mikuš. Keď však seniori prídu na dané miesto, väčšinou im chcú niečo predať, prípadne získať od nich peniaze podvodom. Ak teda dostanete e-mail od neznámeho, alebo ho nájde v spamovej schránke, odporúčame poštu neotvárať a neodpovedať na ňu. Neklikajte ani na žiadne odkazy či linky v takejto nevyžiadanej pošte, neotvárajte prílohy. Pošta môže obsahovať škodlivý vírus, ktorý môže poškodiť váš počítač.
 
Ako podozrivú požiadavku možno klasifikovať tiež žiadosť o prihlasovacie údaje do internetbankingu či informácie o platobných kartách. V žiadnom prípade tieto informácie neposkytujte a informujte o tom vašu banku. Predísť rizikám možno aj používaním silných hesiel. „Heslo by malo byť komplexné a malo by pozostávať z veľkých, malých písmen, čísel a špeciálnych znakov. Heslo by sa malo tiež pravidelne meniť aspoň raz ročne“, objasňuje expert. Na zvýšenie bezpečnosti podľa neho pomáha aj dvojfaktorová autentifikácia, pri ktorej používateľ po zadaní prihlasovacích údajov musí zadať aj kód z SMS správy. Prihlasovať sa do internetbankingu alebo iných služieb na verejných wifi sieťach predstavuje vždy riziko. Lepšou voľbou je zabezpečený počítač. „Operačný systém, antivírusový program a prehliadač je potrebné pravidelne aktualizovať, aby ste eliminovali riziko prieniku vírusom“, dodáva.
 
Pred prihlásením do internetbankingu sa odporúča skontrolovať tiež bezpečnosť webu. V prehliadači bezpečná webová stránka začína v tvare HTTPS a nešifrovaná HTTP. Web adresu sa odporúča zadávať ručne, vďaka čomu znižujete riziko návštevy podvodných web stránok.

Výzva: Bezplatné wifi zóny

V poradí piate hodnotiace kolo na žiadosti obcí a miest o dotácie na zriadenie bezplatných wifi zón oznámil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Z 10 miliónov eur vyčlenených na tento program je k dispozícii ešte viac ako 5,3 milióna eur a samosprávy môžu o príspevok v maximálnej výške 15.000 eur požiadať do 15. novembra. 

Na výzvu ÚPVII v predchádzajúcich štyroch kolách zareagovalo 408 žiadateľov. Schválených je 249 žiadostí a zmluvy už ÚPVII podpísal so 194 žiadateľmi v celkovom objeme 2,58 milióna eur. Na základe pravidiel financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa musia na spolufinancovaní projektu podieľať aj samotní žiadatelia, a to vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov. Zároveň musia vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku wifi zón. 

Úrad samosprávy informoval, že sa snažil prihlasovanie sa do výzvy čo najviac zjednodušiť. Ak starostovia a primátori podajú žiadosť elektronicky cez systém ITMS a prihlásia sa cez svoje identifikačné údaje, veľa údajov za nich systém automaticky vyplní. Pre záujemcov ÚPVII pripravil aj vyplnený vzor žiadosti a súťažné podklady na verejné obstarávanie. Výzva, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlasovať, je zverejnená na internetovej stránke úradu.

Radíme: Prerušenie poistenia

Poistenie nie je možné prerušiť iba na časť pracovného dňa, napríklad len na niekoľko hodín. Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, toto sa týka vždy celého pracovného dňa.

Dôvodom na prerušenie poistenia môže byť napríklad výkon verejnej funkcie, pracovné voľno bez náhrady mzdy, absencia zamestnanca, čerpanie rodičovskej dovolenky, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Poistenie sa prerušuje taktiež pri potrebe ošetrovania člena rodiny, ak trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní, alebo ak práceneschopnosť presiahne trvanie 52 týždňov. O neospravedlnenú neprítomnosť v práci, a teda o prerušenie poistenia, môže ísť tiež vtedy, keď sa zamestnanec zúčastní na nezákonnom štrajku a nezákonnosť štrajku je preukázaná právoplatným rozhodnutím súdu.

Začiatok aj koniec prerušenia sociálneho poistenia oznamuje zamestnávateľ v lehote osem kalendárnych dní prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, kde uvádza aj dôvod prerušenia. Ak ide o jednodňové prerušenie, stačí zaslať jeden Registračný list fyzickej osoby s uvedením začiatku, dôvodu a konca prerušenia.

štvrtok 15. augusta 2019

EU: Pracovná mobilita umelcov

Európska komisia spustila tretiu a zároveň poslednú tohtoročnú výzvu na posielanie žiadostí o podporu z programu i-Portunus. Tretie výberové okolo i-Portunus bude otvorené do 5. septembra do 14:00 hod.

I-Portunus je pilotný projekt financovaný Európskou komisiou, ktorý poskytuje umelcom finančnú podporu na prácu v inej krajine v trvaní od 15 do 85 dní. Do prvého a druhého výberového kola sa zapojilo viac ako 2.300 umelcov. Dohromady bolo v rámci programu zatiaľ vybratých 253 ľudí.

Tretie výberové kolo i-Portunus je na tento rok poslednou šancou zúčastniť sa programu pre tých, ktorí sa venujú múzickému a vizuálnemu umeniu. Po investícii vo výške 1 milión eur počas tohto roku plánuje Európska komisia investovať ďalšieho 1,5 milióna eur do podobných skúšobných výberových kôl aj v roku 2020. Cieľom je príprava na rok 2021, kedy by sa mala mobilita umelcov stať trvalým projektom v rámci nového programu Kreatívna Európa. 

Slovensko.sk: Alternatívny autentifikátor

Alternatívny autentifikátor slúži osobám bez slovenského občianskeho preukazu alebo bez dokladu o pobyte na prístup do štátom zriadenej, oficiálnej elektronickej schránky. Od 1. augusta 2019 môžu o alternatívny autentifikátor požiadať aj advokáti, hosťujúci euroadvokáti alebo domáci euroadvokáti, ktorí nie sú držiteľmi úradného autentifikátora. 

O vydanie alternatívneho autentifikátora mohla doteraz požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom).

Zmena vyplývajúca z vyhlášky č. 239/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 29/2017 Z. z. ustanovujúca podrobnosti o alternatívnom autentifikátore umožňuje teraz už požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora aj pre advokáta, hosťujúceho euroadvokáta či usadeného euroadvokáta, ktorí nie sú držiteľmi úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom). Viac informácií o procese vybavenia alternatívneho autentifikátora nájdete priamo na portáli slovensko.sk v životnej situácii Ako si vybaviť alternatívny autentifikátor?

Aktuálne: Pôžičky pre študentov

Študenti už môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov na akademický rok 2019/2020. 

Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 3.500 eur a pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 6.000 eur, čo je v obidvoch prípadoch zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 1.000 eur. Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na čokoľvek. Zároveň došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na 4,5 milióna eur, čo je o 500.000 eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. Toto zvýšenie fondu umožnilo najmä efektívne hospodárenie fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch. 

Fond na podporu vzdelávania predpokladá, že v akademickom roku 2019/2020 bude môcť finančne podporiť 1.800 študentov. Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra, alebo do 31. októbra. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovom sídle fondu fnpv.sk.

streda 14. augusta 2019

Trend: Firmy pravidelne zálohujú, avšak obnovu netestujú

Podľa lokálneho prieskumu venovaného zálohovaniu dát medzi českými a slovenskými malými a stredne veľkými (SMB) podnikmi pravidelne zálohuje drvivá väčšina firiem (89 %), avšak iba 6 % z nich zároveň testuje obnovu dát. Respondenti pritom v oblasti kybernetickej ochrany dát kladú na dostupnosť podnikových dát hlavný dôraz.
Medzi dostupnosťou dát a ich obnovou existuje dôležitý vzťah – ak firmy chcú mať maximálny prístup ku kritickým informáciám, musia si byť isté ich rýchlou dostupnosťou. A tú nie je možné dosiahnuť iba pravidelným zálohovaním, ale navyše aj periodickým testovaním procesov a postupov pri obnove stratených dát. Máloktorá firma si dnes môže dovoliť dlhý výpadok prístupu k dátam, a preto stále viac z nich testuje obnovu a niektoré si zaobstarávajú aj systémy disaster recovery.

Kľúčové zistenia prieskumu Acronis:
- 11 % lokálnych SMB podnikov zálohuje občas, 83 % zálohuje pravidelne, ďalšie 3 % k tomu testujú a ďalšie 3 % sa navyše chránia aj riešeniami disaster recovery.
- Z piatich hlavných prvkov kybernetickej ochrany je pre 91 % SMB firiem kľúčová dostupnosť dát. Pre 66 % zas technické zabezpečenie, pre 65 % ochrana súkromia, pre 60 % obchodná kontinuita a pre 52 % vierohodnosť informácií.
- V prípade kybernetického útoku sú podľa 58 % oslovených IT administrátorov pre útočníkov najzaujímavejšie firemné heslá.

„Súčasná IT bezpečnosť sa premieňa do komplexného prístupu nazývaného kybernetická ochrana, ktorá obsahuje päť vzájomne sa vyvažujúcich prvkov. České a slovenské podniky pochopiteľne preferujú rýchly prístup k dátam, ale maximálna dostupnosť by nemala ísť na úkor ich bezpečnosti, súkromia a vierohodnosti. Súčasné riešenia poskytujú nástroje pokrývajúce všetky prvky kybernetickej ochrany postavené na moderných technológiách obnovy po havárii, umelej inteligencii a blockchaine“, povedal Zdeněk Bínek.

Novinka: Špeciálne upravené sedadlá pre hendikepované deti

V rámci letnej stáže sa študentom podarilo upraviť dve detské elektrické autíčka pre potreby zdravotne postihnutých detí. Študenti prispôsobovali automobilové sedadlá aj ďalšie komponenty autíčka.

Projekt zahŕňal návrh, prípravu realizácie a úpravu špeciálnych sedadiel a trval 6 týždňov. Študenti si vyskúšali prácu v 3D programe CATIA, ale aj rezanie peny, zváranie kovových komponentov alebo šitie poťahov. Pritom samozrejme nadobudli veľa praktických skúseností, naučili sa empatizovať so špecifickou skupinou ľudí. Takže je to pre nich aj veľká ľudská skúsenosť.

Do projektu sa zapojilo 12 vybraných študentov z vysokých škôl technického smeru z Trenčína, Bratislavy, Brna, ale aj z Liberca a Edinburgu. Počas letnej stáže absolvovali niekoľko odborných tréningov, ako školenie zamerané na zloženie sedačky, ale aj tréningy prezentačných zručností a exkurziu vo výrobnom závode v Žiline. Dôležitou časťou programu bolo niekoľko stretnutí s predstaviteľmi Centra včasnej intervencie v Soblahove, kde sa študenti stretli s dvoma hendikepovanými deťmi, ktorým pripravovali autíčka.

utorok 13. augusta 2019

Výzva: Podpora nabíjacích elektrostaníc

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizujú tento týždeň semináre k výzve zameranej na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc: v Bratislave (12. 8.), Banskej Bystrici (14. 8.) a Košiciach (15. 8.).

Cieľom výzvy je podľa SIEA podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Semináre sú určené pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Výzva bola zverejnená 1. júla s tým, že uzávierka je do 1. októbra t.r. Žiadatelia môžu získať príspevok do výšky 5.000 eur. Výzva je určená pre obce, mestá a vyššie územné celky. Žiadosť musia poslať elektronicky vrátane všetkých povinných príloh. 
 
SIEA poskytuje všetky informácie, ktoré žiadatelia potrebujú doplniť, alebo nejakým spôsobom spresniť. Celková suma na túto výzvu je 500.000 eur, teda malo by z nej byť uspokojených približne 100 žiadateľov. Výška podpory je od 2.500 eur do 5.000 eur na jednu žiadosť, teda na jednu nabíjacie stanicu. Žiadatelia musia mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Program seminárov k výzve je uvedený na webstránke SIEA.

On-line: Jeden rodič

Na Slovensku vznikla nová nezisková organizácia JEDEN RODIČ. Cieľom je pomôcť rodinám, kde je na výchovu detí iba jeden, osamelý rodič.

Podľa zakladateľov tejto organizácie sociálny systém na Slovensku nefunguje dostatočne. Zodpovední doteraz neurobili takmer žiadne opatrenia na zlepšenie kvality života v rodinách, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Preto vznikla nezisková organizácia JEDEN RODIČ, aby došlo k zmene povedomia v spoločnosti a k zmenám v sociálnom systéme Slovenska. „Je to už takmer 30 rokov, keď som začala pre občianske združenie osamelých rodičov na podporu detí pomáhať s analýzou listov, ktoré prišli na vtedajšie Koordinačné centrum VPN a rodičia v nich žiadali riešiť podmienky jednorodičovských domácností a na ich základe koncipovať niečo ako program. Je to už veľmi dávno. Ale je smutné, že za tých 30 rokov k zásadnému zlepšeniu v sociálnom systéme Slovenska neprišlo", uviedla sociologička Zuzana Kusá, ktorá je členkou neziskovej organizácie JEDEN RODIČ.

Organizácia v prvej fáze organizuje prieskum, kde sa bude snažiť zistiť koľko je na Slovensku rodičov, ktorí sami vychovávajú deti a čo ich denne trápi, alebo s čím potrebujú pomôcť. Tento prieskum nájdete na web stránke jedenrodic.sk.

DiscoverEU: Vycestujú aj ďalší Slováci

Od začiatku augusta do konca januára budúceho roka môže po Európskej únii (EÚ) bezplatne cestovať ďalších 212 osemnásťročných Slovákov. O lístky pridelené Slovensku sa v treťom kole iniciatívy Spoznávaj EÚ (DiscoverEU) uchádzalo 1.260 mladých ľudí.

Počet lístkov pre jednotlivé krajiny bol určený na základe podielu populácie štátu na populácii EÚ. Najväčší záujem o bezplatné cestovanie z tohto pohľadu bol v Írsku, kde sa o 189 lístkov uchádzalo 2.698 záujemcov. Najmenší záujem bol v Dánsku, Českej republike, Holandsku a Švédsku. V týchto krajinách lístky získala viac než polovica tých, ktorí o ne mali záujem. Na Slovensku pre porovnanie dostalo lístky len 17 percent uchádzačov. Najviac ľudí v absolútnych číslach, viac než 27.000, zas o lístky požiadalo v Taliansku.

Dokopy sa v treťom kole o bezplatné cestovanie uchádzalo takmer 95.000 mladých ľudí zo všetkých štátov EÚ. O lístky mali záujem viac ženy ako muži - od žien prišlo takmer 60 percent žiadostí. Tri švrtiny mladých, ktorí o lístky žiadali, je ešte na strednej škole, alebo ju práve ukončilo, 18 percent už navštevuje vysokú školu. Žiadosti hodnotila odborná porota, ktorá vybrala 20.006 účastníkov programu.

Cestu môžu vybraní uchádzači podniknúť sami alebo v maximálne päťčlenných skupinách, počas maximálne 30 dní v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020. Cestovať budú prevažne vlakom, pričom vo výnimočných prípadoch budú môcť využiť aj iné spôsoby dopravy. Ďalšie kolo iniciatívy sa má uskutočniť v novembri, presný dátum Európska komisia zverejní koncom leta.

pondelok 12. augusta 2019

Radíme: Kolaps z tepla

Dostatočný pitný režim pomáha predchádzať kolapsom z tepla, preto treba piť priebežne a nečakať na pocit smädu. Vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, najohrozenejší sú však deti, seniori a chronickí pacienti. 

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR je dôležité konzumovať nápoje, ktoré doplnia tekutiny, soli a ďalšie látky stratené nadmerným potením. Vhodné sú preto minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy. Nápoje by, naopak, mali obsahovať čo najmenej cukru (do šiestich percent), pretože ten zvyšuje pocit smädu. Nevhodný je tiež alkohol, ktorý zvyšuje produkciu tepla v organizme. Ideálne nie sú ani príliš studené nápoje. Teplota nápojov sa odporúča v rozmedzí 12 až 15 stupňov Celzia.

Pri nevyhnutnom pobyte vonku nezabúdajte na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev. Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujeme tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať.

On-line: No More Ransom

Ransomware, špecifický druh škodlivého softvéru,  zašifruje dáta obete, prípadne jej uzamkne počítač. Obete môžu útok nahlásiť priamo prostredníctvom webového portálu No More Ransom, ktorý je prepojený na národné bezpečnostné zložky jednotlivých krajín evidovaných v Europole.

Za prístup k zakódovaným súborom požadujú kyberzločinci výkupné. Aby sme sa vyhli on-line podvodu, polícia radí uchovávať zálohy off-line, udržiavať softvér aktualizovaný, používať antivírus a byť opatrný pri klikaní na prílohy a pri návšteve neznámych webových stránok. Do boja proti on-line podvodom sa zapojila aj slovenská polícia a spolu s ďalšími partnermi sa pričinili o úsporu 108 miliónov dolárov. Čím viac subjektov bude podporovať projekt No more Ransom, tým budú lepšie výsledky. Pri objavení a získaní danej vzorky škodlivého malvéru polícia pošle uvedenú vzorku Europolu, ktorý ju zaeviduje vo svojich databázach.

Národná jednotka holandskej polície pre high tech kriminalitu, Európske centrum pre boj proti počítačovej kriminalite Europolu a spoločnosť McAfee zastrešujú projekt No More Ransom ako nekomerčnú iniciatívu. Cieľom je pomôcť obetiam ransomwaru získať späť ich zašifrované dáta bez toho, aby museli platiť zločincom. Projekt je dostupný aj pre slovenských používateľov internetu.

5G: Nové modely platenia

Kľúčovými vlastnosťami sietí 5G sú vysoká rýchlosť, nízka latencia, kvalita a flexibilita. Budú spotrebitelia ochotní za tieto výhody platiť? 

Používatelia smartfóonov očakávajú, že najviac aplikácií a služieb sa stane mainstreamom do 2 až 3 rokov od nástupu 5G. Toto obdobie sa líši naprieč jednotlivými trhmi. Predpokladáme, že v USA k tomu dôjde v priebehu jedného roka od spustenia, v západnej Európe počas 2,5 rokov a viac. Priemerne 67 % používateľov je ochotných zaplatiť za výhodnejšie 5g aplikácie a služby, ktoré sú pre nich zaujímavé a relevantné 20 % nad rámec svojich súčasných výdavkov. Inovátori, čiže zákazníci ochotní skúšať a používať nové technológie ešte predtým, než to urobí aj väčšina, by zaplatili až 32 % viac, než platia dnes.

Najväčší záujem a ochotu platiť za službu zaznamenáva u spotrebiteľov domáce bezdrôtové širokopásmové pripojenie. Za možnosť posunúť sa od tradičnej káblovej televízie smerom k 5G TV by bolo ochotných zaplatiť až 74 % používateľov. Podobný záujem je aj o 5G zóny, ktoré budú ponúkať veľmi rýchle pripojenie vo verejných lokalitách, akými sú letiská, nákupné ulice alebo kancelárske priestory. S rozšírením 5G bude treba nájsť nové spôsoby a nové modely, ako za tieto služby platiť. Pre 4 z 10 používateľov smartfónov bude dôležité zvažovať nové služby, bezpečnosť a dôveryhodnosť pripojenie pri výbere 5G dátového plánu.

Štúdia Ericsson ConsumerLab je založená na 35.000 rozhovoroch s používateľmi inteligentných telefónov vo veku od 15 do 69 rokov v 22 rôznych krajinách. Názory účastníkov tak štatisticky reprezentujú takmer jednu miliardu ľudí. Za účelom získania pohľadu na hodnoty, ktoré má 5G pre zákazníkov, bolo vykonané ďalších 22 rozhovorov s poprednými odborníkmi, vrátane akademikov a vedúcich pracovníkov pracujúcich pre telekomunikačných operátorov, výrobcov headsetov a čipov, štart-upov a think-tankov.