piatok 15. septembra 2017

Radíme: Ako sa správať pri zakladaní ohňa
Obdobie grilovania či opekania v prírode je v plnom prúde. Pri príprave gurmánskych lahôdok na lúke alebo lesnej čistinke by sme ale mali byť pri zaobchádzaní s ohňom vskutku opatrní.  

Radi chodíte do prírody a stretávate sa pri opekaní či pikniku? Aby ste si tieto nezameniteľné momenty užili naplno, bez zbytočného rizika nebezpečenstva, oplatí sa dodržiavať nasledujúcebezpečnostné rady.

Vhodná lokalita: Aby ste zabránili prípadnému vzniku požiaru, oheň zakladajte iba vo vyhradených oblastiach a miestach na to určených. Ohnisko má byť vždy ohraničené kameňmi a štrkom, aby sa zamedzilo šíreniu ohňa a vzniku požiaru. „Odporúčame tiež sledovať aktuálne výstrahy, ktoré vydáva Hasičský a záchranný zbor a sú denne aktualizované na stránke www.hasicisr.sk. Ak je v danej lokalite totiž vyhlásená výstraha, nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, t.j. akýkoľvek otvorený oheň je počas vyhlásenej výstrahy zakázaný“, radí Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Zakladanie ohňa: Oheň by mali zakladať iba osoby staršie ako 18 rokov. Pri zakladaní ohňa nepoužívajte kvapaliny ako benzín či rôzne urýchľovače horenia. Rovnako aj aerosóly ako deodoranty sú veľmi prchavé a vo voľnej prírode ich používanie môže viesť k výbuchu a následnému požiaru, preto sa snažte takémuto spôsobu zakladania ohňa vyhnúť.

Vznik požiaru: Aj malá iskra môže byť príčinou rozsiahleho a rýchlo šíriaceho sa požiaru. Vznik požiaru v prírode môže spôsobiť niekoľko faktorov. Vyhadzovanie odpadkov, resp. nelegálne skládky alebo ohorky z cigariet, sú jednými z nich. Odpad, ako napríklad plechovky, plastové a sklenené fľašky dokážu vplyvom slnečného žiarenia spôsobiť požiar, ktorý sa v prípade sucha a vysokých teplôt veľmi rýchlo šíri a môže spôsobiť značné škody. Les ani lúka nie sú odpadkové koše!

Keď začne horieť: Neprepadnite panike. Oheň sa pokúste uhasiť vodou alebo prírodným nehorľavým materiálom, ktorý sa nachádza v okolí - napríklad hlina, piesok, zemina alebo štrk. „Pokiaľ sa vám oheň nepodarilo uhasiť, alebo udusiť, je dôležité z miesta šírenia požiaru čo najrýchlejšie odísť (resp. sa vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti) a neodkladne volať číslo 150, kde je potrebné požiar ohlásiť a identifikovať jeho najpresnejšie miesto“, dodáva Zuzana Farkasová.     
Upozorňujeme: Pod vplyvom alkoholu si sadá za volant každý desiaty šofér
Podľa údajov polície sa až 59% dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu stane cez víkendy vrátane piatku, avšak ešte rizikovejšími sú predĺžené víkendy a sviatky, počas ktorých opití vodiči spôsobia v priemere o 11 % viac dopraných nehôd. V tomto roku dokonca až o 31 % viac. 

Hoci väčšinu nehôd pod vplyvom alkoholu spôsobia muži - vodiči (88%), rastie aj počet žien (o 1,5% ročne), ktoré sadajú za volant po vypití alkoholických nápojov. Najmenej zodpovední sú mladí vodiči s vodičskou praxou do 5 rokov, ktorí stoja za viac ako štvrtinou (26%) všetkých nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu. Až 64% nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu sa pritom deje pri priaznivých poveternostných podmienkách, dobrej viditeľnosti a na suchej ceste. Tri štvrtiny nehôd pod vplyvom alkoholu (75%) sa stane v obci, Slováci teda zrejme podceňujú práve krátke jazdy, napr. návrat z návštevy, stretnutia alebo cestu na nákup.

Nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody sa zvyšuje s koncentráciou alkoholu v krvi. Pri 0,5 promile je u vodiča pravdepodobnosť dopravnej nehody o 100% vyššia ako u vodiča, ktorý nepil. Pri 0,8 promile je pravdepodobnosť vyššia až o 400%.
EU: Boj proti zmene klímy
Európsky parlament schválil plán na zvýšenie schopnosti lesov absorbovať oxid uhličitý v sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF). Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov.  

Zákonodarcovia zároveň od členských štátov žiadajú zvýšenie absorpčnej kapacity lesov na ich území, aby sa dosiahol súlad s dlhodobým cieľom znižovania emisií CO2 do roku 2030 a parížskou klimatickou dohodou. Lesy by tak v roku 2030 mali byť schopné zachytiť viac emisií, ako budú členské štáty produkovať pri využívaní pôdy. Ak absorpčná schopnosť LULUCF presiahne v prvých piatich rokoch množstvo emisií CO2 pochádzajúcich z činností súvisiacich s využívaním pôdy, členské štáty získajú kredity, ktoré môžu využiť v ďalšom päťročnom období. Mohli by pomôcť aj pri dosahovaní emisných cieľov nariadenia o spoločnom úsilí.

Produkty z vyťaženého dreva, napríklad drevený stavebný materiál alebo nábytok tiež prispievajú k zachytávaniu emisií CO2, keďže ukladajú uhlík absorbovaný stromami v priebehu ich rastu. Poslanci preto nabádajú členské štáty, aby podporovali rozvoj využívania drevených produktov. Strop pre využívanie kreditov lesného hospodárstva v kategórii odumretého dreva by sa mal podľa nich zvýšiť z 3,5%  (návrh Európskej komisie) na 7%.

Členské štáty budú o svojich emisiách podávať výročné správy. Cieľom legislatívneho návrhu je vyvážiť produkované a zachytávané emisie pri využívaní pôdy v dvoch päťročných obdobiach: 2021-2025 a 2026-2030. Pokiaľ sa členskému štátu nepodarí naplniť svoje záväzky v niektorom z týchto období, vzniknutý rozdiel sa mu odpočíta z jeho emisných kvót, ktoré mu boli  pridelené nariadením o spoločnom úsilí. Referenčná hodnota pre členské štáty bude stanovená na základe tzv. lesnej referenčnej úrovne, teda odhadu priemerných ročných čistých emisií alebo záchytov pochádzajúcich z obhospodarovanej lesnej pôdy na území členského štátu. Poslanci presadzujú, aby sa pre jej výpočet použili zdokumentované postupy obhospodarovania z rokov 2000 - 2012, Euróspka komisia navrhovala obdobie 1990-2009. Emisie, ktorých uvoľňovanie členské štáty nemôžu ovplyvniť - vznikajúce napríklad pri lesných požiaroch, môžu byť z konečného  súčtu vyňaté. Schválený text však stanovuje pre túto výnimku limity, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu.    
Trend: Stop plytvaniu potravinami
Vyše 500 predajní Tesco v celej strednej Európe už ponúka prebytky pre potravinové banky a charity. 

Tesco je tak opäť bližšie k naplneniu svojho záväzku, že do roku 2020 všetky jeho predajne v strednej Európe budú ponúkať potravinové prebytky vhodné na ľudskú spotrebu potravinovým bankám a miestnym charitatívnym organizáciám pre ľudí v núdzi. Aktuálne už bolo darovaných 12.000 ton prebytočných potravín – čo sa rovná viac ako 29 miliónom jedál.

Na Slovensku Tesco momentálne daruje potravinové prebytky zo 100 svojich obchodov vrátane všetkých hypermarketov a aj niektorých menších formátov. Ako jediný reťazec je schopný darovať potravinové prebytky do všetkých regiónov Slovenska. Okrem toho spoločnosť oznámila aj ďalšie aktivity zamerané na boj proti plytvaniu potravinami v strednej Európe:
- rozšírenie predaja sortimentu krivého ovocia a zeleniny Perfectly Imperfect do všetkých hypermarketov Tesco v strednej Európe, ktoré pomôže dodávateľom menej plytvať svojimi výrobkami,
- záväzok ukončiť akcie typu „1+1 zdarma“ na čerstvé ovocie a zeleninu v celej strednej Európe, aby sa tak nepodporovalo plytvanie potravinami v domácnostiach.  

štvrtok 14. septembra 2017

EU: Projekt WiFi4EU schválený
Európsky parlament schválil finančnú podporu na vytváranie prístupových bodov k bezplatnému bezdrôtovému internetu vo gverejných priestoroch v EÚ. 

Financie EÚ budú distribuované „geograficky vyváženým spôsobom“ na vyše šiestich tisícoch miest v celej únii podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.“ Pilotný projekt by mal zabezpečiť bezplatné bezdrôtové pripojenie k internetu v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, medzi ktoré patria napríklad knižnice, úrady či nemocnice.

Podmienkou financovania je, aby verejné inštitúcie dokázali pokryť prevádzkové náklady bezdrôtového prístupového bodu aspoň počas obdobia troch rokov. Pripojenie musí byť ľahko prístupné, poskytované bezplatne a riadne zabezpečené. Bezplatnosť pripojenia zo strany prevádzkovateľa prístupového bodu znamená aj upustenie od akejkoľvek komerčnej reklamy či využívania osobných údajov na komerčné účely. Z financovania budú automaticky vylúčené tiež projekty, ktoré na danom mieste duplikujú podobné verejné alebo súkromné ponuky bezplatného bezdrôtového internetového prístupu. Prístup k internetu by mal byť poskytovaný v jazykoch daného členského štátu a, pokiaľ je to možné, aj v ďalších jazykoch EÚ.    
EU: Spolupráca pri riešení výpadkov plynu 
Členské štáty budú môcť v prípade vážnej krízy spôsobenej nedostatočnými dodávkami plynu požiadať o pomoc susediace krajiny Európskej únie. 

Prioritou by malo byť zabezpečenie dostatočných dodávok plynu pre domácnosti, zariadenia diaľkového vykurovania a prevádzky základných sociálnych služieb, napr. nemocnice. Nová legislatíva schválená Európskym parlamentom zriaďuje štyri rizikové skupiny členských štátov, ktoré by mali spolupracovať napríklad pri vyhodnocovaní rizík a prijímaní preventívnych a núdzových opatrení. Nariadenie definuje tri úrovne krízových situácií týkajúcich sa dodávok energií: včasné varovanie, pohotovosť (výstraha) a stav núdze. Členské štáty ich vyhlásia informovaním Európskej komisie a kompetentných orgánov v rámci ich rizikovej skupiny a v okolitých členských štátoch EÚ.

Európska komisia získa na základe novej legislatívy právo nahliadnuť do akejkoľvek dohody o dodávkach plynu, ktorá je dôležitá z pohľadu bezpečnosti dodávok. Ide o dohody, ktoré predstavujú aspoň 28% celoročnej spotreby plynu v danom členskom štáte. Komisia bude tiež môcť požiadať o informácie týkajúce sa ďalších komerčných dohôd, ktoré sú dôležité pre uzatvorenie kontraktu o dodávkach plynu, vrátane dohôd týkajúcich sa plynárenskej infraštruktúry. 
eRecept: Recepty od lekára s čiarovým kódom
Namiesto klasických receptov zavádza nový elektronický recept aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Umožní okamžité zdieľanie informácií medzi lekármi a lekárňami aj efektívnejšiu a bezpečnejšiu liečbu pacienta. 

Recept s čiarovým kódom môžu vydať pacientom poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú do služby eRecept VšZP pripojení. Aktuálne je to jedna tretina zmluvných poskytovateľov. Poistenci ich zistia napríklad podľa nálepky s názvom eRecept Liečba pod kontrolou. Zoznam pripojených lekární je na internetovej stránke VšZP v sekcii eRecept. Informáciu o najbližšej takejto lekárni získajú poistenci tiež v Call centre VšZP. Od októbra tam už nebudú za vystavený eRecept platiť poplatok 17 centov.

Vďaka vzájomnému zdieľaniu informácií medzi lekármi a lekárňou získa ošetrujúci lekár lepší prehľad o liekoch, ktoré pacient aktuálne užíva. Zároveň si môže zobraziť liekovú históriu poistenca ako aj interakcie o lieku, ktorý práve predpisuje, či interakcie navzájom medzi liekmi v liekovej karte pacienta.      
Výskum a inovácie: Podpora pre malé a stredné podniky SR 
Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu budú podporovať malé a stredné podniky prostredníctvom národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov. Financie vo výške 35,5 milióna eur sú zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky. 

O podporu sa môžu uchádzať malé a stredné podniky s výnimkou podnikov z Bratislavského samosprávneho kraja, keďže ten je zaradený do skupiny viac rozvinutých regiónov. Malé a stredné podniky dostanú v rámci projektu zároveň bezplatné prezentačné, kooperačné a poradenské služby prostredníctvom účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misách, kooperačných a iných podujatiach. Vzniknú aj Trade pointy, v ktorých budú  môcť využiť  individuálne poradenstvo, podporné tréningové aktivity, poradenské služby s cieľom uľahčiť im zapojenie sa do nadnárodných a regionálnych subdodávateľských reťazcov. Sprehľadniť aktuálnu situáciu v dodávateľských reťazcoch na Slovensku pomôže interaktívna mapa dodávateľov do jednotlivých odvetví priemyslu a služieb.

Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP v Slovenskej republike sa v rokoch 2017 − 2023 realizuje na základe zmluvy, ktorú uzatvorilo 8. septembra 2017 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 35,577 miliónov eur. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá vystupuje ako hlavný partner. Partnerom agentúry SARIO pri realizácii projektu je Slovak Business Agency (SBA).  

streda 13. septembra 2017

Upozorňujeme: Nový ročník Ceny EÚ pre ženy inovátorky
Európska komisia otvorila piaty ročník ceny určenej podnikateľkám, ktoré úspešne uviedli svoje výnimočné inovácie na trh.  

Na víťazku čaká 100.000 EUR, druhá a tretia cena je 50.000 EUR a 30.000 EUR. Osobitná cena 20. 000 EUR sa bude udeľovať v kategórii Začínajúca inovátorka. Do súťaže sa môžu prihlásiť ženy z celej EÚ a krajín pridružených k programu Horizont 2020, ktoré založili, alebo sa podieľali na založení spoločnosti a využili verejné alebo súkromné ​​financovanie na výskum a inovácie.

Prihlášky musia byť predložené do 15. novembra 2017. Mená víťaziek budú vyhlásené 8. marca 2018 na Medzinárodný deň žien.    
Novinka: Aplikácia pre osoby so zrakovým postihnutím
Relúmĭno (v latinčine znamená „znovu rozsvietiť“) funguje v spojení s okuliarmi Gear VR a pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím lepšie vidieť. Používatelia novších smartfónov Galaxy si budú môcť aplikáciu stiahnuť zdarma v obchode Oculus vo verzii podporujúcej angličtinu a kórejčinu.  

Aplikácia spracováva obraz zachytávaný zadným objektívom smartfónu tak, aby bol dostupný osobám so zrakovým postihnutím. Medzi hlavné funkcie patria zväčšenie či zmenšenie obrazu, zvýraznenie obrysov, nastavenie farebného kontrastu a jasu, zobrazenie v inverzných farbách či použitie farebných filtrov. Výsledkom je, že ľudia so zrakovým postihnutím môžu vidieť jasnejší obraz, čo im napomáha pri čítaní kníh alebo prezeraní predmetov.

Používateľ si pri prvom použití nastaví veľkosť časti zorného poľa postihnutého stratou videnia alebo stratou periférneho videnia. Aplikácia následne automaticky zobrazí tú časť obrazu, ktorú by používateľ nevidel v oblasti „tunelového“ videnia alebo v časti zorného poľa, kde je zrak zachovaný. Na rozdiel od iných zrakových pomôcok podobnej kvality, ktorých cena často dosahuje tisíce dolárov, môžu používatelia aplikácie využívať výhody podobných funkcií za omnoho dostupnejšiu cenu.

Projekt Relúmĭno bude pokračovať. Plánuje sa vývoj výrobkov podobných okuliarom, ktoré by ľuďom so zrakovým postihnutím umožnili používať v každodennom živote zrakové pomôcky bez toho, aby to priťahovalo nechcenú pozornosť ostatných ľudí.
Aktuálne: Najlepšie základné a stredné školy 
Na webe skoly.ineko.sk zverejnilo INEKO aktuálne výsledky hodnotenia základných a stredných škôl na Slovensku. 

V novom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie v rámci svojich kategórií umiestnili Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej v Bratislave.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť na ineko.sk/file_download/1162. 
e-Bezpečnosť: Obavy má čoraz viac firiem 
Otázka IT bezpečnosti sa v mnohých organizáciách a spoločnostiach stáva čoraz väčšou prioritou. Je to dôsledok narastajúcich kyberzločineckých aktivít, ktoré sa zameriavajú na väčšie a zaujímavejšie ciele. 

Podľa prieskumu IT Security Risks 2017 sa až 57% spoločností muselo zaoberať prípadmi narušenia ich IT bezpečnosti. „Schopnosť zastaviť zdrvujúci reťazec pokročilých hrozieb v čo najkratšom čase je nanajvýš dôležitá pre vládne inštitúcie a spoločnosti pôsobiace v špecifických odvetviach nevyhnutných pre chod spoločnosti", uviedol Alessio Aceti z Kaspersky Lab.

Firmy, ktoré už mali skúsenosti s incidentmi, sa vo väčšine prípadov zhodli, že infekcia prenikla do systému chybou, ktorej sa dalo predísť – či už samotnými bezpečnostnými opatreniami alebo správnou edukáciou zamestnancov. Narastá tiež potreba sledovanie vývoja a správania hrozieb v reálnom čase. Len tak môžu spoločnosti rýchlo a správne zareagovať, aby sa vyhli potenciálnej katastrofe.    

utorok 12. septembra 2017

Výskum a inovácie: 50 miliónov EUR pre najmenej rozvinuté okresy
Ministerstvo hospodárstva SR dnes vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) v najmenej rozvinutých okresoch SR.  

Oprávnenými žiadateľmi sú MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov, pričom zvýhodnení sú žiadatelia zo sociálne znevýhodnených skupín a žiadatelia, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta vrátane pracovných miest pre sociálne znevýhodnené skupiny. V rámci výzvy môžu žiadatelia investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej alebo inovácie existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území najmenej rozvinutého okresu, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 50 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 100.000 eur. Maximálna intenzita pomoci pre mikro a malý podnik je 55% a pre stredný podnik 45% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Žiadosti sa budú hodnotiť v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 15. novembra 2017, resp. na 15. januára 2018. Ďalšie hodnotiace kolá budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva bude uzavretá až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime bude aj predkladanie príloh, takže celý proces je pre žiadateľov administratívne oveľa jednoduchší.

Viac informácií na www.opvai.sk a prostredníctvom emailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .    
WiFi4EU: Bezplatný prístup k internetu   
Europoslanci budú dnes diskutovať a hlasovať o projekte, cieľom ktorého je bezdrôtové internetové pripojenie s jednotným autentifikačným systémom na piatich tisícoch verejných miest v Európskej únii. 

WiFi4EU je pilotný projekt, ktorý by mal postupne viesť k zabezpečeniu bezplatných internetových prístupových bodov na verejných miestach pre občanov v celej EÚ, akými sú napr. nemocnice či knižnice. Iniciatíva je súčasťou úsilia o vytvorenie digitálnej únie.

Financovanie projektu zo strany EÚ sa bude musieť vynaložiť „geograficky vyváženým spôsobom“ naprieč členskými štátmi podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.“    
SR: Likvidácia  environmentálnych záťaží
Na odstránenie piatich záťaží na Slovensku sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde je na tento účel vyčlenených 180 miliónov eur. Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na realizáciu sanácií, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód v jednotlivých lokalitách. 

Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu štyroch nových environmentálnych záťaží - ide o lokality v bratislavskom Ružinove (Prístav), Kysuckom Novom Meste (NN Slovakia), kalové pole v Zubrohlave (ZŤS Námestovo) a bývalé kasárne v Kežmarku. O sanáciu bývalej vojenskej základne v Jamníku (kasárne Mokraď) sa postará rezort obrany. Oba rezorty sú povinné do jedného roka predložiť na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže Okresnému úradu v sídle kraja.

Medzi územia kontaminované priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou patrí aj bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Za jej likvidáciu koncom minulého roka prevzal zodpovednosť rezort životného prostredia. Počas letných prázdnin boli z 20 studní v susedstve skládky odobraté vzorky, ktoré vyhodnocuje Výskumný ústav vodného hospodárstva. Pokračuje aj proces verejného obstarávania na sanáciu skládky.  
Radíme: Displeje pomôžu ochrániť filtre
Ako rýchlo a koľko informácií dokážu  vizuálni hekeri získať z našich obrazoviek? Odpovede zistil experiment 3M a Ponemon Institute v 8 krajinách (Čína, Francúzsko, Nemecko, India, Japonsko, Kórea, Veľká Británia a USA).  

Utajený vizuálny heker navštívil spolupracujúcu spoločnosť a jeho úlohou bolo zistiť, ako ľahké je získať citlivé informácie iba prostredníctvom pohľadu na obrazovku. A výsledky sú doslova alarmujúce. Visual hacking je bleskový, heker dokáže sledovať väčšie množstvo informácií naraz a predovšetkým v 68% prípadoch ho ani nikto nespozoroval! V 91% prípadoch bol vizuálny heker aj úspešný - získal dôverné informácie. A takmer v 50% prípadoch mu na to stačilo menej než 15 minút. Z obrazoviek počítačov získal heker 52% citlivých informácií, pri jednom pokuse priemerne 3,9 ks informácií. Podľa analýzy 27% získaných informácií sa týkalo prihlasovacích údajov, finančných informácií a dôverných dokumentov.

Visual hacking pomôžu zastaviť tzv. privátne filtre obmedzujúce zorný uhol celej obrazovky a blokujúce pohľad z obidvoch strán obrazovky počítača. Umiestniť ich je možné na obrazovku akéhokoľvek monitora, notebooku, tabletu či mobilu. Pri bočnom pohľade na obrazovku začína jej obraz černieť a obsah obrazovky sa tak stáva pre nepovolaných neviditeľný. Druhou možnosťou je zlatý filter, ktorý hekerovi ukáže len jeho vlastný obraz a zanecháva o zreteľnejšiu obrazovku ako čierny filter. Oba filtre sú však priehľadné a nevytvárajú žiadnu prekážku plnohodnotnej práci pri počítači. Prekážať budú iba nepovolaným divákom.    

pondelok 11. septembra 2017

e-Shopping: Polovica Slovákov si tovar vyberá cez smartfóny
Takmer polovica slovenských zákazníkov e-shopov, najmä mladá generácia, si dnes tovar v obchodoch vyberá cez smartfóny. Podiel mobilných návštev internetových obchodov totiž aktuálne medziročne narástol až na 48% a stále rastie.  

Medzi výhody mobilných nákupov patria väčší komfort, rýchlosť a prehľadnosť. Zákazníci sa naučili využívať ďalšie výhody – uloženú platobnú kartu či obľúbené produkty. Slováci sú pritom progresívnejší ako Česi, kde podiel návštev dosahuje vyše 40%, no podiel mobilných návštev u našich susedov takisto rastie. V oboch krajinách sa na raste zákazníkov pristupujúcich do e-shopov cez mobily podpisujú smartfóny. Návštevnosť e-shopov z tabletov medziročne stagnuje. Top vyhľadávané produkty sa pritom u jednotlivých zariadení nelíšia: klasikou sú mobilné telefóny, elektronika a aktuálne sezónne tovary. Tento rok boli pri smartfónoch jasným hitom fidget spinner a nafukovací ružový plameniak.

Už aj e-shopy sa naučili, že mať len webovú stránku nestačí. Na rastúci počet návštevníkov aj samotných nákupov reagujú responzívnym alebo mobilným webom či dokonca vlastnou aplikáciou. Podľa Heuréky má dnes už web či aplikáciu pre mobily viac než tretina e-shopov.     
Leto 2017: Najobľúbenejšie európske destinácie 
V porovnaní s predošlými rokmi, kedy sa najväčšej obľube tešilo Francúzsko alebo Taliansko, sa záujmy Európanov mierne zmenili. Vodiči používajúci Sygic GPS navigáciu toto leto prevažne necestovali k moru, ale najobľúbenejšími turistickými destináciami SA stali nemecké hory a mestá, na druhom mieste pláže Chorvátska a na treťom rakúske Alpy. 

Napriek tomu, že Nemecko získalo prvenstvo ako najčastejšie navštevovaná krajina, Nemci za oddychom počas letnej dovolenky cestovali do iných krajín. Ich najobľúbenejšie dovolenkové destinácie boli tento rok Turecko a Holandsko. Holandsko bolo toto leto atraktívne aj pre talianskych a poľských cestovateľov. Podľa štatistík Slováci a Česi stále najviac obľúbujú slnko v Chorvátsku, Španieli a Briti oddychovali vo Francúzsku a Grécko zas učarovalo najviac rumunským cestovateľom.

Príjazd do cieľovej destinácie nie je to jediné, čo používateľov Sygic GPS Navigácie zaujíma. Počas cesty môžu preskúmavať krajinu, navštevovať rôzne zaujímavé miesta v okolí a okoreniť si tak výlet novými zážitkami. Najčastejšie používanou funkciou tohto leta bola v rámci navigácie funkcia Real View. Vodiči môžu vďaka aplikácii sledovať cestu v reálnom čase priamo na displeji svojho telefónu, takže im neunikne žiadna zaujímavosť.    
EU: Tlak na Volkswagen 
Úrady Európskej únie na ochranu spotrebiteľa spolu s Európskou komisiou zaslali spoločný list generálnemu riaditeľovi spoločnosti, v ktorom nástoja na tom, aby skupina neodkladne opravila všetky automobily, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate. 

Viaceré automobily Volkswagen ešte nie sú opravené, pričom sa spoločnosť zaviazala opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017. Spoločnosť by mala do mesiaca potvrdiť, že  plán dodrží a ak nie, mala by sa zaviazať, že predĺži lehotu na bezplatnú opravu softvéru. Bola tiež požiadaná o úplnú transparentnosť celého procesu vrátane podrobného zosumarizovania toho, čo sa už v tejto veci vykonalo a čo zostáva spraviť. Volkswagen by sa mal zaručiť, že vyrieši aj prípadné problémy, ktoré sa vyskytnú po oprave automobilov.

Volkswagen by mal čo najskôr jednotlivo informovať spotrebiteľov o nastávajúcej oprave. Spotrebiteľom by mal poskytnúť dostatočné informácie, aby sa mohli kvalifikovane rozhodnúť. V súlade so smernicou o nekalých obchodných praktikách by im spoločnosť mala poskytnúť okrem iného tieto informácie: presné a jasné dôvody, prečo musí byť automobil opravený; čo oprava obnáša; čo musia urobiť, aby bol ich automobil opravený; čo sa stane, alebo môže stať, ak si nedajú automobil opraviť; v ktorých členských štátoch a odkedy prestanú byť neopravené automobily spôsobilé na používanie v cestnej premávke.

Spoločnosť by mala informovať tiež spotrebiteľov, ktorí vlastnia automobil zakúpený inde než v sieťach autorizovaných obchodných zástupcov Volkswagen, alebo ktorí navštevujú neautorizovaný servis (napr. ojazdené vozidlá, autá priamo od dovozcov). Úrady na ochranu spotrebiteľa privítali opatrenie Volkswagen na nastolenie dôvery, ktoré spotrebiteľov uisťuje o oprave. Iniciatívne by o tom mala upovedomiť všetky dotknuté strany, pričom opravy nebude obmedzovať len na určité časti a súčasti automobilu, ani na určitú lehotu a bude k nim pristupovať ako k právne záväznému prísľubu, že po oprave si zachovajú celkové výkonnostné parametre.

Zatiaľčo zodpovednosť za zabezpečenie zhody s typom vozidla nesie výrobca, podľa smernice o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň zodpovedá za akékoľvek vady v čase dodania tovaru predajca. Úrady na ochranu spotrebiteľa žiadajú, aby spoločnosť Volkswagen všemožne uľahčila predajcom automobilov prácu.    
Upozorňujeme: Nechránené displeje
Obrazovky a displeje sú dnes všade. A na nich citlivé dáta, súkromné aj firemné, s ktorými často pracujeme bez ohľadu na to, kto sa nám pozerá cez plece. Zvedavé oči tak môžu z nich za pár minút vyčítať prístupové mená a heslá, informácie o zamestnancoch či zákazníkoch, finančné ukazovatele a ďalšie dôverné informácie.  
Viac ako polovica zamestnancov si berie svoju prácu aj mimo kanceláriu. Ale nepracujú len z domu, svoje mobilné zariadenia otvárajú aj na verejných miestach, akými sú kaviarne, dopravné prostriedky alebo čakárne u lekára. Podľa prieskumu Ponemonského inštitútu až 87% účastníkov spozorovalo, že niekto sleduje ich obrazovku pri práci na verejnosti, ale viac ako polovica účastníkov priznala, že nepodnikla žiadne kroky, aby v budúcnosti zabránila takémuto „špehovaniu“. Pritom investície spoločností do ochrany počítačových sietí a zariadení pred únikom informácií rôznymi antivírusovými programami sa pohybujú súhrnne v miliónoch eur. Navyše prieskum zistil, že až 68% dopytovaných spoločností umožňuje svojim zamestnancom používať na pracovné účely aj svoje súkromné zariadenia počas práce mimo kancelárie. „Na získanie informácií nepovolanou osobou pritom netreba veľa, stačí 15 minút a neželaný únik citlivých informácií sa stane realitou“, upozorňuje Peter Barker.

Visual hacking ale nie je len problémom verejných priestorov. Aj veľké zdieľané kancelárie, v ktorých na dohľad sedia rôzne oddelenia či úrovne riadenia, štátne úrady či univerzity sú úrodnou pôdou pre zvedavé oči. V prieskume Ponemonského inštitútu až 69% účastníkov uviedlo, že sa s vizuálnym hackingom stretlo aj na svojom pracovisku. A  vedomie hrozby úniku citlivých informácií ovplyvňuje produktivitu pracovníkov. Experiment 3M preukázal, že pracovníci, ktorí sa cítili ohrození a mali pocit, že im niekto sleduje obrazovku, stihli za 10 minút napísať iba 461 úderov na klávesnici. Naopak tí, ktorí boli presvedčení o dostatočnej ochrane svojej obrazovky, napísali za rovnaký čas až 756 úderov. Podľa Ponemonskej štúdie môže spoločnosť stáť takýto pokles produktivity až 1 mil. eur ročne.