piatok 3. mája 2024

Aktuálne: Retailové dlhopisy

Slovensko zvažuje emisiu tzv. retailových dlhopisov, štátnych dlhových cenných papierov priamo určených na nákup obyvateľmi. Lákadlom má byť vyšší výnos než napr. úročenie v banke a zároveň menšie riziko v porovnaní s firemnými dlhopismi, keďže ide o dlh „nás všetkých“. Aké sú výhody takéhoto financovania a akú efektívnosť možno dosiahnuť z pohľadu štátu?

Emitovanie dlhopisov pre obyvateľov je bežnou praxou vo väčšine vyspelých krajín, v ktorých ho vlády využívajú najmä na krátkodobé financovanie alebo ako doplnkový zdroj. Vytvárajú možnosť cielenia podpory konkrétnej výdavkovej oblasti (napr. rodiny s deťmi, rozvojové aktivity), alebo slúžia na znižovania vplyvu rastu cien (tzv. inflačné dlhopisy) a zároveň poskytujú obyvateľom investičnú alternatívu k termínovaným a sporiacim produktom. V ekonomike sa týmto spôsobom rozvíja aj kapitálový trh, finančná gramotnosť občanov a ich záujem o stav verejných financií. Za určitých okolností môže síce štát získať zdroje aj lacnejšie než na primárnom trhu, kde sú banky a tzv. kvalifikovaní investori, ale iba krátkodobo a najmä v prípade dobrej stratégie a komunikácie. Ak sú napr. úrokové sadzby na vkladoch a termínovaných produktoch nízke, ako teraz na Slovensku, môže štát prilákať investorov atraktívnejšou vyššou sadzbou, ktorá môže byť však stanovená nižšie než trhová úroveň našich obchodovaných vládnych dlhopisov, ktoré dnes patria medzi tri najvyššie v eurozóne. Kúpou dlhopisov môže byť zároveň poskytovaná daňová úľava na zrážkovej dani kupónu, ktorá poskytuje dodatočný motív akceptovať aj nižšiu úroveň nominálneho výnosu z pohľadu investora.

Takáto situácia je však podľa Tomáša Boháčka iba krátkodobou možnosťou ušetriť, pričom konečná úspora pre štát by nebola príliš výrazná. Finančné trhy sú dynamické, neustále sa menia a prepočítavajú výšku tzv. rizikovej prirážky plynúcej z množstva faktorov, ktoré by mohli ohroziť splatenie istiny / kupónu dlhopisu. Investor sa skôr či neskôr bude riadiť trhovou sadzbou a požadovať od emitenta odpovedajúcu úroveň výnosu. Prílišná expozícia domácich veriteľov tiež predstavuje riziko, ako sme to videli napr. v niektorých južanských krajinách Európskej únie. Výrazný podiel vlastníctva domáceho dlhu majú v USA, Japonsku alebo vo Švajčiarsku, kde sú však faktory ako vyspelosť kapitálového trhu a angažovanosť obyvateľov na odlišnej úrovni. Za najväčšiu výhodu pre obyvateľov z pohľadu vydávania vládnych dlhopisov vníma možnosť zúročiť si vklady na peniazoch ležiacich nečinne v bankách. Vklady Slovákov v našich bankách od začiatku roka opätovne rastú, a po inflačno-pandemickej báze narástla štvrťročná miera úspor z 5,7 na 7,9 %. Objem vkladov tak aktuálne tvorí približne 48 mld. EUR, a hoci samozrejme je potrebná istá finančná rezerva, v prepočte na obyvateľa v produktívnom a sporiacom veku, je táto úroveň príliš vysoká, čím sa zároveň oberáme o ochranu pred infláciou, ktorá nám stále znižuje ich hodnotu približne o 3 %. Nehovoriac o strate potenciálneho výnosu, ak by sme prostriedky investovali. Je celkom reálne, že viacerí obyvatelia, by mohli byť motivovaní zakúpiť si naše vládne dlhopisy, ak bude ich vydávanie dobre a dostatočne odkomunikované. Je ale dôležité myslieť na to, že situácia so zadlžením a stavom verejných financií SR sa bude aj takouto prípadnou emisiou ďalej zhoršovať bez odpovedajúceho prijatia nutných konsolidačných opatrení – nejde o zázračnú skratku, ale iba o doplnkový zdroj financovania.

štvrtok 2. mája 2024

EU: Práce pre digitálne platformy

Analýza Európskej komisie z roku 2021 zistila, že existuje viac než 500 aktívnych digitálnych pracovných platforiem a tento sektor zamestnáva vyše 28 miliónov ľudí – očakáva sa, že toto číslo do roku 2025 dosiahne 43 miliónov. Zatiaľčo väčšina pracovníkov je formálne samostatne zárobkovo činných, asi 5,5 milióna ľudí môže byť nesprávne klasifikovaných ako samostatne zárobkovo činné osoby. Europoslanci schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem. Po zverejnení smernice v Úradnom vestníku Európskej únie budú mať členské štáty dva roky na to, aby zapracovali ustanovenia smernice do svojej národnej legislatívy.

Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa dohodli Parlament a Rada vo februári, je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne klasifikovaný a napraviť falošnú samostatnú zárobkovú činnosť. Po prvý raz v EÚ upravujú aj používanie algoritmov na pracovisku. Nový zákon zavádza prezumpciu pracovnoprávneho vzťahu (na rozdiel od samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý vzniká vtedy, keď existujú skutočnosti naznačujúce kontrolu a smerovanie podľa vnútroštátneho práva a kolektívnych zmlúv s prihliadnutím na judikatúru EÚ. Smernica zaväzuje krajiny EÚ, aby zaviedli vyvrátiteľnú právnu domnienku zamestnania na vnútroštátnej úrovni s cieľom napraviť nerovnováhu síl medzi digitálnou pracovnou platformou a osobou vykonávajúcou prácu pre ňu. Dôkazné bremeno nesie platforma, čo znamená, že je na nej, aby dokázala, že neexistuje pracovný pomer.

Nové pravidlá zabezpečujú, že osoba vykonávajúca prácu pre digitálnu platformu nemôže byť prepustená na základe rozhodnutia prijatého algoritmom alebo automatizovaným systémom rozhodovania. Namiesto toho musia digitálne pracovné platformy zabezpečiť ľudský dohľad nad dôležitými rozhodnutiami ovplyvňujúcimi osoby, ktoré pre ne vykonávajú prácu. Smernica zavádza pravidlá, ktoré robustnejšie chránia údaje pracovníkov platformy. Digitálne pracovné platformy budú mať zakázané spracúvať určité typy osobných údajov, akými sú údaje o emocionálnom alebo psychickom stave a osobnom presvedčení.

streda 1. mája 2024

Bebbo: Pre rodičov detí do 6 rokov

Mobilná aplikácia umožňuje sledovať a podporovať vývin dieťaťa, monitorovať jeho rast, zaznamenávať preventívne prehliadky a očkovania a pritom získavať cenné rady a odporúčania. Dostupná je v 15 krajinách sveta a stiahnutá bola viac ako miliónkrát. K dispozícii je zadarmo, neobsahuje reklamy a dá sa stiahnuť na App Store aj Google Play. Na adaptácii pre Slovensko pracovali slovenskí špecialisti na detské zdravie z radov pediatrov, vývinových psychológov aj špeciálnych a liečebných pedagógov.

Všetky údaje zadané do aplikácie na účely personalizácie sa ukladajú výlučne v osobnom zariadení používateľa. Má jednoduchú navigáciu a dôveryhodné informácie sú podávané zrozumiteľnou formou. Ak je obsah vopred stiahnutý, môže byť k dispozícii aj bez prístupu k internetu. Personalizovaný obsah sa prispôsobí na základe konkrétneho veku a pohlavia dieťaťa, ktoré rodičia zadajú hneď po stiahnutí.

Aplikácia poskytuje interaktívne nástroje v štyroch oblastiach. Pomocou zaznamenávania údajov o hmotnosti a výške môžu rodičia sledovať rast a prospievanie svojho dieťaťa. V záložke Preventívne prehliadky sú uvedené podrobné informácie o vykonávaných pravidelných preventívnych vyšetreniach u primárneho pediatra, rodičia sú zároveň upozorňovaní notifikáciami na blížiace sa termíny podľa veku dieťaťa. Očkovanie je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zdravie detí. V Bebbo je možné zapisovať vykonané očkovania a aplikácia posiela rodičovi pripomienky plánovaných očkovaní. Nosnou časťou je sprievodca vývinom dieťaťa, ktorý vedie rodiča jednotlivými vekovými obdobiami. Významným prínosom je časť aplikácie Hry, ktorá ponúka rodičom nápady, ako sa zapojiť do hravej interakcie a podporiť motorické a sociálno-emocionálne zručnosti detí, reč a komunikáciu, poznávanie a kognitívny vývin. Zaujímavým je prepojenie tejto časti s nástrojom na sledovanie vývinu. Ak dieťa nedosiahne určitý míľnik odporúčaný pre jeho vek, aplikácia ponúkne hru alebo aktivitu, ktorú môžu rodičia použiť na podporu práve tohto aspektu vývinu.

utorok 30. apríla 2024

Trend: Celoročné pneumatiky

Podľa prieskumu spoločnosti Continental až dvadsať percent slovenských vodičov jazdilo v roku 2023 aj v letnej sezóne na zimných pneumatikách. Medzi najzávažnejšie riziká spojené s nesprávnym obutím vozidla patria znížená stabilita vozidla, predĺženie brzdnej dráhy, zvýšené riziko aquaplaningu i zníženie životnosti pneumatík. Alternatívou môžu byť celoročné pneumatiky, na ktoré sa už teraz spolieha dvanásť percent slovenských motoristov a ďalších takmer štyridsať percent nad ich zakúpením uvažuje.

S príchodom teplejších dní pritom prichádza čas aj na úlohy spojené so starostlivosťou o vozidlo. Jednou z tých, ktoré by vodiči nemali odkladať, je prezutie zo zimnej na letnú sadu pneumatík. Ideálny čas prichádza, keď teplomer ukazuje stabilne viac ako sedem stupňov Celzia. „Správne načasované prezutie sezónnych pneumatík zvyšuje bezpečnosť vašej jazdy, zlepšuje ovládateľnosť vozidla a predlžuje životnosť pneumatík. Je dôležité si uvedomiť, že používanie zimných pneumatík v teplejšom počasí môže viesť k ich predčasnému opotrebeniu a zníženiu účinnosti brzdenia a ovládania vozidla,“ vysvetľuje Aleš Langer. Prekvapujúce výsledky prieskumu poukazujú na nepochopenie dôležitosti a zanedbávanie správnej sezónnej výmeny pneumatík. Používanie nesprávnych pneumatík so sebou nesie viacero negatívnych dôsledkov vrátane zníženej bezpečnosti, rýchlejšieho opotrebenia pneumatík a zhoršeného výkonu vozidla. Zimné pneumatiky sú optimalizované na jazdu v nízkych teplotách a na snehu. Ich použitie v teplejšom počasí môže viesť k zníženiu priľnavosti, predĺženiu brzdnej dráhy a zhoršeniu ovládateľnosti vozidla. To je tiež dôvod, prečo by sme nemali „dojazďovať“ staršie zimné pneumatiky, keďže hrozí zvýšené riziko nehody. Obzvlášť to platí pri opotrebovaných zimných pneumatikách na mokrej vozovke. Stabilita vozidla je oveľa nižšia, výrazne sa predlžuje brzdná dráha a hrozí priečny aj pozdĺžny akvaplaning.

Pre celoročné pneumatiky sa vodiči rozhodujú z rôznych dôvodov: od časovej úspory spojenej s návštevou servisu pri prezúvaní cez pripravenosť na akékoľvek počasie až po finančné aspekty. To však neznamená, že ich používateľ nenavštívi pneuservis do konca životnosti pneumatík. „Prezutie na celoročné pneumatiky je vhodné hlavne u vodičov, ktorí v priebehu roka jazdia menej a na kratšie vzdialenosti, a nedokážu tak efektívne využiť sezónne pneumatiky v rámci ich životného cyklu. Typicky sú to druhé alebo tretie autá v rodine, ktorých počet je na Slovensku pomerne vysoký,“ vysvetľuje expert. Celoročné obutie spája technológie letných a zimných pneumatík do všestrannej pneumatiky, ktorá dnes už dokáže poskytnúť vynikajúci výkon vo všetkých podmienkach, okrem tých najextrémnejších. Celoročné pneumatiky teda ocenia najmä motoristi, ktorí žijú v udržiavaných mestách mimo horskej oblasti a ktorí nejazdia do hôr za zimnými radovánkami.

pondelok 29. apríla 2024

EU: Európsky preukaz zdravotného postihnutia

Európsky parlament dal poslednú zelenú európskemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím a európskemu parkovaciemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím. Nové pravidlá, ktoré už schválili Parlament a Rada, zavedú celoeurópsky preukaz zdravotného postihnutia, aby sa zabezpečilo, že osoby so zdravotným postihnutím budú mať rovnaký prístup k preferenčným podmienkam, ako napríklad zľavnené alebo nulové vstupné, prednostný prístup a prístup na vyhradené parkovisko.

Obe karty umožnia svojim držiteľom, ako aj ich sprievodcom a asistenčným zvieratám prístup k takmer rovnakým podmienkam ako držiteľom národnej karty. Nové pravidlá sa budú vzťahovať len na krátkodobé pobyty, s výnimkou držiteľov preukazu, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu kvôli programu mobility, ako je Erasmus+. Európsky preukaz zdravotného postihnutia sa bude vydávať vo fyzickom formáte, a ak bude k dispozícii, v digitálnom formáte a bude sa vydávať a obnovovať bezplatne. V závislosti od krajiny môžu byť za stratu a poškodenie karty účtované poplatky. Európska parkovacia karta pre osoby so zdravotným postihnutím bude vydaná vo fyzickej podobe. Krajiny EÚ však boli vyzvané, aby vydávali kartu aj v digitálnom formáte. Taktiež sa budú môcť rozhodnúť účtovať poplatok za administratívne náklady na vydanie a obnovenie karty. Smernica vyžaduje, aby krajiny EÚ a Európska komisia zvyšovali povedomie občanov o preukazoch, a to aj vytvorením centrálnej európskej webovej stránky. Táto webová stránka bude prepojená s vnútroštátnymi webovými stránkami, ktoré budú obsahovať informácie o tom, ako získať, používať a obnoviť tieto preukazy a informácie o s nimi spojených zvýhodnených podmienkach.

Parlament tiež schválil dočasnú dohodu medzi Parlamentom a Radou o rozšírení platnosti preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím a parkovacích preukazov EÚ na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v EÚ. Tento návrh rozširuje platnosť preukazov na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v členských štátoch vrátane žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti a ich osobných asistentov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.