piatok 31. mája 2024

AI: Pozitívny vplyv?

Najnovší globálny prieskum spoločnosti Softronic (1 000 účastníkov, z 30 krajín) o vplyve umelej inteligencie (AI) na spoločnosť a jej využívaní na pracovisku ukázal, že väčšina pracovníkov (60 %) verí jej pozitívnemu vplyvu. Až 60 % respondentov verí, že by AI zlepšila spoločnosť, oproti 19 %, ktorí si myslia, že spôsobí viac škody ako úžitku. Takmer polovica (46 %) za posledných šesť mesiacov v práci používalo nástroje AI.

Podľa výsledkov tohto prieskumu častejšie využívajú umelú inteligenciu na svoju prácu mladší pracovníci: 56 % zamestnancov vo veku 18 až 24 rokov v porovnaní so 45 % zamestnancov vo všetkých vekových skupinách. Respondenti z rovnakej vekovej skupiny s najväčšou pravdepodobnosťou veria, že AI nahradí ich prácu (46 % oproti 31 %). Značná väčšina ľudí (56 %) tiež verí, že im nástroje AI pomôžu s ich pracovnými úlohami namiesto toho, aby ich nahradili.

ChatGPT sa ukázal ako celosvetovo najpoužívanejší nástroj AI: 42 % tých, ktorí používali nástroje AI, uviedli, že použili práve ChatGPT. Nasledovali Google Gemini (Bard) (20 %) a Copilot (16 %). Naopak 40 % respondentov uviedlo, že tieto nástroje AI nepoužíva.

streda 29. mája 2024

EU: Zákon o nulovej bilancii emisií

Prijatím zákona o nulovej bilancii emisií (NZIA) sa Európska únia vydáva na cestu posilnenia domácich výrobných kapacít kľúčových čistých technológií. Vytvorením jednotného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre odvetvie výroby čistých technológií NZIA zvýši konkurencieschopnosť a odolnosť priemyselnej základne EÚ a podporí vytváranie kvalitných pracovných miest a kvalifikovanej pracovnej sily. Posilnením domácej výroby technológií s nulovou bilanciou emisií v EÚ zníži NZIA riziko, že závislosť od fosílnych palív nahradíme technologickou závislosťou od vonkajších aktérov. To zase prispeje k tomu, aby bol náš energetický systém čistejší a bezpečnejší, pričom cenovo dostupné a doma vyrobené čisté zdroje energie nahradia nestály dovoz fosílnych palív.

NZIA stanovuje referenčnú hodnotu pre výrobnú kapacitu strategických technológií s nulovou bilanciou emisií s cieľom uspokojiť aspoň 40 % ročných potrieb EÚ na zavedenie do roku 2030. Referenčná hodnota poskytuje výrobcom a investorom predvídateľnosť, istotu a dlhodobé signály a umožňuje sledovať pokrok. Na podporu projektov zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a zvýšenie dostupnosti úložísk CO2 v Európe stanovuje NZIA aj cieľ 50 miliónov ton ročnej injektážnej kapacity v geologických úložiskách CO 2 v EÚ do roku 2030. Okrem stanovenia cieľov nové nariadenie zlepší podmienky pre investície do technológií nulovej bilancie emisií zjednodušením a zrýchlením postupov udeľovania povolení, znížením administratívnej záťaže a uľahčením prístupu na trhy. Verejné orgány budú musieť pri postupoch obstarávania čistých technológií a aukciách zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov zohľadňovať udržateľnosť, odolnosť, kybernetickú bezpečnosť a ďalšie kvalitatívne kritériá. Členské štáty budú môcť podporiť súbor technológií s nulovou bilanciou emisií, akými sú solárne fotovoltaické, veterné a tepelné čerpadlá, jadrové technológie, vodíkové technológie, batérie a sieťové technológie, a to vytvorením "strategických projektov", ktoré by mali prioritné postavenie na vnútroštátnej úrovni, kratšie lehoty na udeľovanie povolení a zjednodušené postupy. Energeticky náročné priemyselné odvetvia, ako oceliarsky, chemický alebo cementársky priemysel, ktoré vyrábajú komponenty používané v týchto technológiách nulovej bilancie emisií a ktoré investujú do dekarbonizácie, možno takisto podporiť prostredníctvom opatrení v zákone. Vytvorenie údolí zrýchlenia s nulovou bilanciou emisií ďalej uľahčí vytváranie klastrov priemyselnej činnosti s nulovou bilanciou emisií v EÚ.

Nový zákon zahŕňa tiež opatrenia na investície do vzdelávania, odbornej prípravy a inovácií so zriadením akadémií s nulovou čistou hodnotou priemyselných akadémií na vyškolenie 100 000 pracovníkov do troch rokov a podporu vzájomného uznávania odborných kvalifikácií. Zriadia sa experimentálne regulačné prostredia na testovanie inovačných technológií s nulovou bilanciou emisií za pružných regulačných podmienok. Napokon, platforma nulovej bilancie emisií v Európe bude slúžiť ako centrálne koordinačné centrum, kde Komisia a krajiny EÚ môžu diskutovať a vymieňať si informácie, ako aj zhromažďovať informácie od zainteresovaných strán.


utorok 28. mája 2024

Radíme: Reklamácia nábytku

Zariaďujete byt a zakúpený nábytok nie je v poriadku? Rovnako ako pri iných výrobkoch sa nedostatky nábytku riešia štandardnou reklamáciou. Aj ostrieľaný spotrebiteľ by si však mal dať pozor na špecifiká, ktoré taká reklamácia nábytku obsahuje. Môžete sa ocitnúť v situácii, kedy vám po právnej stránke reklamácia prebieha v poriadku, problematický však môže byť postup vybavovania reklamácie.

Kúpite veľkú skriňu a úchytka jednej zásuvky je chybná. V reakcii na reklamáciu predajca chce, aby ste rozmernú skriňu celú rozmontovali a zaslali mu ju na posúdenie, rovnako ako pri každej inej štandardnej reklamácii... Žiadne obavy, nebudete ju musieť celú rozoberať. Zákon vám totiž neukladá povinnosť odoslať predajcovi tovar so všetkými časťami, ktoré na vybavenie reklamácie nie sú potrebné. Išlo by teda o neprimeranú požiadavku zo strany predávajúceho.

Čo však robiť v prípade, keď je nepoužiteľná celá skriňa a teda sú demontáž a odoslanie predajcovi naozaj potrebné? Nemusíte zháňať veľké auto od suseda ani „sťahovákov“. Spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie nedostatku na mieste, kde sa výrobok nachádza, alebo si s predávajúcim dohodnúť spôsob prepravy výrobku. Od spotrebiteľa nie je možné vyžadovať, aby sám zabezpečil prepravu tovaru so značnou hmotnosťou a rozmermi k predajcovi. Zabezpečenie dopravy je tak na predajcovi. Avšak v niektorých prípadoch aj objednanie prepravnej služby môže byť zo strany predajcu chybným krokom. Isté typy nábytku, napríklad vstavaný nábytok, vyžadujú, aby boli namontované doma. Ak sa závada prejavila po takejto montáži, mal by predávajúci zabezpečiť demontáž chybnej veci a následnú montáž veci novej, bezchybnej. Spravidla by tak mal doraziť pracovník spôsobilý výrobok demontovať a odviezť. „Ak by však predajca aj napriek tomu objednal iba zvoz cez prepravnú službu, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie, teda okrem dopravy aj náklady vzniknuté demontážou poškodenej veci a následnou opätovnou montážou veci bez vady,“ dodala Eduarda Hekšová z dTestu.

pondelok 27. mája 2024

Trend: Falošné faktúry

Podľa kvartálnej správy HP Wolf Security Threat Insight útočníci aktuálne zneužívajú najmä otvorené presmerovanie, falošné faktúry a útoky využívajúce nástroje, ktoré sú bežnou súčasťou systému. Cielenie na firmy s pomocou falošných faktúr je jedným z najstarších trikov, ale môže byť stále veľmi účinný. Zamestnanci finančných oddelení sú na prijímanie faktúr cez e-mail zvyknutí, takže je často pravdepodobné, že ich naozaj otvoria. Ak sú útočníci úspešní, môžu rýchlo speňažiť získaný prístup prostredníctvom predaja kybernetickým brokerom alebo nasadením ransomvéru.

Správa obsahuje analýzu skutočných kybernetických útokov. Na základe analýzy dát z miliónov zariadení výskumníci HP zozbierali nasledujúce zistenia:
• Útočníci využívajú otvorené presmerovanie používateľa, tzv. "Cat-Phishing": v pokročilej kampani WikiLoader útočníci na obchádzanie detekčných systémov využili zraniteľnosti v otvorenom presmerovaní na webových stránkach. Používatelia boli najprv nasmerovaní na dôveryhodné stránky, často prostredníctvom reklamných banerov, aby potom boli nepozorovane presmerovaní na škodlivé stránky – to používateľom takmer znemožňovalo odhaliť takúto zmeni.
• Život v „pozadí“: niekoľko kampaní zas zneužilo službu Windows Background Intelligent Transfer Service (BITS) – legitímny mechanizmus používaný programátormi a systémovými administrátormi pre sťahovanie alebo nahrávanie súborov na webové servery a zdieľané zložky. Technika "Living-off-the-Land" tak pomohla útočníkom zostať neodhalenými, keď službu BITS zneužili na stiahutie škodlivých súborov.
• Falošné faktúry vedúce k útokom pomocou HTML: HP identifikovalo aj útočníkov, ktorí svoj malvér maskovali vo vnútri HTML súborov vydávaných za faktúry od dodávateľov. Keď ich používateľ otvoril vo webovom prehliadači, spustili reťazec aktivít, pri ktorých bol nasadený open-source malware AsyncRAT. Zaujímavé je, že útočníci venovali len pomerne malú pozornosť dizajnu svojich falošných faktúr, čo naznačuje, že útok bol vytvorený len s minimálnou investíciou času a zdrojov.

Doteraz používatelia HP Wolf Security klikli na vyše 40 miliárd emailových príloh, webových stránok a stiahnutých súborov bez hlásených narušení. Správa podrobne popisuje, ako kyberzločinci naďalej diverzifikujú metódy útokov, aby obišli bezpečnostné politiky a nástroje na detekciu. Medzi ďalšie zistenia patria nasledujúce štatistiky:
• Najmenej 12 % mailových hrozieb identifikovaných nástrojom HP Sure Click obišlo jeden alebo viac skenerov na mailových bránach.
• Najčastejšími zdrojmi hrozieb boli v poslednom štvrťroku prílohy mailov (53 %), stiahnuté súbory z prehliadačov (25 %) a ďalšie vektory infekcie, ako sú vymeniteľné úložiská (napríklad USB flash disky) a zdieľané súbory (22 %).
• V tomto štvrťroku sa najmenej 65 % hrozieb spojených s dokumentmi spoliehalo na spustenie kódu, nie na makrá.