piatok 21. júna 2024

SR: Zamestnanosť a mzdy v apríli 2024

Reálne mzdy na Slovensku v apríli t. r. boli v porovnaní s vlaňajškom vyššie, tempo rastu podľa štatistického úradu prekročilo v polovici odvetví úroveň 7 %. Najviac sa zvýšili zárobky zamestnancom v doprave so skladovaním, až o desatinu. Kým polovica odvetví zaznamenala úbytky zamestnancov, v troch odvetviach zamestnanosť vzrástla o viac ako 4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v apríli 2024 medziročne vzrástla vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Až v štyroch z nich rástla dvojciferným tempom, a to v doprave a skladovaní o 12,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,5 % a aj v priemysle a maloobchode jej rast prekročil 10 %. Všetky vybrané odvetvia už druhý mesiac po sebe evidovali aj rast reálnych miezd, ktorý bol v rozpätí od 0,6 % v ubytovaní do 10 % v doprave a skladovaní. Výrazný rast miezd nad 7 % prekročili činnosti reštaurácií a pohostinstiev, priemysel, maloobchod aj stavebníctvo.

Zamestnanosť v apríli 2024 bola medziročne vyššia v 4 z 10 sledovaných odvetví. Prírastky počtu zamestnancov nad úrovňou 4 % mali sektory ubytovania, vybraných trhových služieb a informácií s komunikáciou. Zamestnanosť vzrástla o 2,5 % aj v stavebníctve. Dlhodobý pokles zamestnanosti naďalej evidoval priemysel, aktuálne o 2,2 %. Menej zamestnancov ako vlani pracovalo aj v doprave vrátane skladovania, vo veľko- aj maloobchode a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Zamestnanosť sa medziročne nezmenila v predaji a oprave motorových vozidiel.

V prvých štyroch mesiacoch roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Dvojciferné tempo rastu nominálnych miezd nad 10 % evidoval priemysel, doprava so skladovaním, maloobchod a činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Rast reálnych miezd sa pohyboval od 1,5 % v informáciách a komunikácii do 8,3 % v priemysle. Od januára do apríla 2024 zamestnanosť rástla v 6 z 10 odvetví, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách o 4,6 %. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod, ako aj doprava a skladovanie.

štvrtok 20. júna 2024

Radíme: Z hygienických dôvodov

Zakúpený tovar niekedy nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov, a to ani pri nákupe on-line. Ak však podľa zákona nie je možné odstúpiť od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom alebo mimo obchodných priestorov z hygienických dôvodov brániacich vráteniu a opätovnému predaju veci, musia byť pritom splnené dve podmienky: tovar musí byť dodaný v zapečatenom obale, a zároveň musí existovať dôvod ochrany zdravia alebo už spomínané hygienické dôvody.

Zapečatený obal je hygienicky utesnený obal, ktorý tovar chráni, zachováva jeho hygienické vlastnosti, a zároveň má funkciu pečate, ktorá znemožňuje ľahké opätovné uzavretie. Podmienka dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov nemusí byť v praxi vždy jednoznačná. Súdny dvor Európskej únie uvádza, že táto výnimka sa uplatní iba vtedy, ak nie je možné rozbalený tovar uviesť znova na trh. Nemožnosť uvedenia na trh po rozbalení musí byť navyše odôvodnená ochranou zdravia či hygienickými dôvodmi. „V praxi to znamená, že pokiaľ podnikateľ môže prijať opatrenia, ako napríklad vymeniť silikónové nástavce na štupľové slúchadlá do uší alebo vydezinfikovať matrac či inteligentné hodinky, nemá právo odstúpenie spotrebiteľa odmietnuť,“ upozorňuje Eduarda Hekšová z dTest. Navyše Súdny dvor Európskej únie v rovnakej veci stanovil, že obyčajný kontakt výrobku s holou kožou nie je dostatočným hygienickým dôvodom, ktorý by znemožňoval prijať opatrenia za účelom opätovného predaja. Z tohto dôvodu sa domnievame, že odstúpiť možno od slúchadiel na uši, teda slúchadiel, ktoré sa nezavádzajú do uší. Ďalej možno odstúpiť aj od inteligentných náramkov či hodiniek. Odstúpiť možno tiež od žehličiek na vlasy alebo kulmofénov, pretože opačný záver by znamenal, že nemožno odstúpiť napríklad od pokrývok hlavy, pretože čiapka predsa tiež prichádza do kontaktu s vlasmi.

V situácii, kedy by spotrebiteľ odstúpil od zmluvy a vrátil slúchadlá do uší s vymeniteľnými štupľami, by následne predajca štuple vymenil a vykonal dezinfekciu slúchadiel. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ musel slúchadlá vybrať zo zapečateného obalu, aby ich vyskúšal, nebude spotrebiteľ zodpovedať za zníženie hodnoty tovaru. Spotrebiteľ má totiž vo všeobecnosti možnosť si pri tovare vyskúšať funkčnosť a až potom tovar vrátiť. „Len v prípade, že by spotrebiteľ používal tovar viac ako je potrebné na overenie funkčnosti tovaru, tak by hradil sumu za zníženie hodnoty tovaru,“ upozorňuje Eduarda Hekšová. Naopak, nie je možné odstúpiť od slúchadiel do uší, pokiaľ slúchadlá nemajú vymeniteľné silikónové nástavce, s čím sa možno stretnúť pri kôstkových slúchadlách. Typickým príkladom, kedy odstúpiť od zmluvy nemožno z hygienických dôvodov, je zubná kefka či kontaktné šošovky, ak bol tento tovar zabalený v zapečatenom obale.

streda 19. júna 2024

e-Vozidlá: Nespravodlivé subvencie

V rámci prebiehajúceho prešetrovania Európska komisia dospela predbežne k záveru, že hodnotový reťazec batériových elektrických vozidiel (BEV) v Číne využíva nespravodlivé subvencovanie, ktoré spôsobuje hrozbu hospodárskej ujmy výrobcom BEV v Európskej únii. V prešetrovaní sa skúmali aj pravdepodobné dôsledky a vplyv opatrení na dovozcov, používateľov a spotrebiteľov BEV v EÚ.

Komisia sa preto obrátila na čínske orgány, aby prediskutovala tieto zistenia a preskúmala možné spôsoby riešenia zistených problémov spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami WTO. Vopred zverejnila úroveň dočasných vyrovnávacích ciel, ktoré by uložila na dovoz batériových elektrických vozidiel (ďalej len "BEV") z Číny. Ak by rokovania s čínskymi orgánmi neviedli k účinnému riešeniu, tieto dočasné vyrovnávacie clá by sa zaviedli od 4. júla prostredníctvom záruky (vo forme, o ktorej rozhodnú colné orgány v každom členskom štáte). Vyberali by sa len vtedy, ak a keď sa uložia konečné clá. Individuálne clá, ktoré by Komisia uplatňovala na troch čínskych výrobcov zaradených do vzorky, by boli:
• SVET: 17,4%;
• Geely: 20%; a
• SAIC: 38,1 %.
Ostatní výrobcovia BEV v Číne, ktorí spolupracovali pri vyšetrovaní, ale neboli zaradení do vzorky, by podliehali tomuto váženému priemernému clu: 21 %. Všetci ostatní výrobcovia BEV v Číne, ktorí nespolupracovali pri vyšetrovaní, by podliehali nasledujúcemu zostatkovému clu: 38,1 %.

Komisia 4. októbra 2023 formálne začala ex officio antisubvenčné prešetrovanie dovozu batériových elektrických vozidiel pre cestujúcich s pôvodom v Číne. Akékoľvek prešetrovanie sa ukončí najneskôr do 13 mesiacov od jeho začatia. Komisia môže uverejniť dočasné vyrovnávacie clá do 9 mesiacov od začatia konania (t. j. najneskôr do 4. júla). Konečné opatrenia sa majú uložiť do 4 mesiacov po uložení dočasných ciel. Na základe opodstatnenej žiadosti môže jeden výrobca BEV v Číne – Tesla – v konečnej fáze získať individuálne vypočítanú colnú sadzbu. Každá iná spoločnosť vyrábajúca v Číne, ktorá nebola vybraná do konečnej vzorky a ktorá si želá prešetriť svoju konkrétnu situáciu, môže požiadať o urýchlené preskúmanie v súlade so základným antisubvenčným nariadením bezprostredne po uložení konečných opatrení (t. j. 13 mesiacov po začatí). Lehota na ukončenie takéhoto preskúmania je 9 mesiacov. Spoločnosti zaradené do vzorky individuálne dostali informácie o svojich vlastných výpočtoch a majú možnosť vyjadriť sa k ich presnosti. Ak by tieto prípadné pripomienky poskytli dostatočné protiváhové dôkazy, komisia môže svoj výpočet prehodnotiť v súlade s právom EÚ.

utorok 18. júna 2024

AI: Pocity strachu a ohrozenia

Umelá inteligencia (AI) vyvoláva v ľuďoch strach a pocit ohrozenia. Najväčšie obavy vyvoláva zneužitie AI samotným človekom. Viac ako štvrtina opýtaných uviedla v prieskume Inštitútu pre verejné otázky (IVO, 1 069 respondentov starších ako 14 rokov, apríl 2024) za jej nevýhodu rôzne bezpečnostné ohrozenia a riziká od šírenia hoaxov, dezinformácií, deepfake videa, zneužitia osobných údajov, hekerských útokov, podvodov až po vojnu.

Významnou nevýhodou AI je tiež ohrozenie trhu práce. Takmer pätina opýtaných (17%) tvrdí, že nasadenie AI pripraví mnohých ľudí o prácu alebo vďaka nej zanikne množstvo profesií a povolaní. Tretia významná nevýhoda sa vzťahuje na jej vlastnosti ako je nespoľahlivosť, chybovosť, nepresnosť, nekontrolovateľné a nepredvídateľné správanie, ktoré uvádza 13 % opýtaných. Každý desiaty respondent uvádza tiež všeobecnú hrozbu – zničenie civilizácie, teda keď AI nahradí a ovládne človeka, príp. nejakým spôsobom človeku ublíži. K týmto respondentom možno navyše pridať ďalších 6 %, ktorí považujú za jej najväčšiu nevýhodu stratu slobody, súkromia, manipuláciu, ovládanie či sledovanie ľudí. Negatívny vplyv umelej inteligencie sa môže tiež prejaviť na samotnom človeku, napr. tým, že ničí jeho myslenie a kreativitu, spôsobuje zlenivenie a závislosť alebo degraduje vzájomné medziľudské vzťahy. „Umelá inteligencia je pomerne negatívne vnímaná v tých oblastiach, ktoré majú bezpečnostno-vojenský alebo politicko-mocenský charakter. Napríklad väčšiu škodlivosť ako užitočnosť AI v politike očakáva až 61 %, v armáde 5 0% a v oblasti bezpečnosti 4 2% opýtaných. Tieto postoje pritom logicky nadväzujú na predchádzajúce zistenia o nevýhodách umelej inteligencie. Napríklad na obavy jej zneužitia človekom proti iným ľuďom, potenciálne zničenie civilizácie, svojvoľné ublíženie AI človeku, stratu slobody, manipuláciu s ľuďmi a pod.“, dodáva k zisteniam Marián Velšic.
Za najväčšiu výhodu umelej inteligencie považuje 29 % opýtaných zvýšenie efektívnosti a produktivity najmä v oblasti práce. Napríklad tým, že šetrí čas, znižuje náklady, šetrí pracovnú silu, zjednodušuje výrobné procesy, nahradzuje človeka v automatizovaných / nebezpečných činnostiach, atď. Podľa štvrtiny respondentov (24 %) je najväčšou výhodou aj to, že uľahčuje a zjednodušuje život v rôznych oblastiach – najmä v práci, pri štúdiu a vzdelávaní alebo každodennom osobnom živote. Ďalšie výhody si ľudia spájajú najmä s vlastnosťami umelej inteligencie. Podľa 20 % opýtaných je to rýchlosť AI – v rozhodovaní, riešení úloh, dostupnosti informácií a pod. Desať percent vyzdvihuje presnosť a spoľahlivosť a 9 % komplexnosť, variabilitu č flexibilitu umelej inteligencie.

pondelok 17. júna 2024

SR: V máji pribudli bankroty

V máji tohto roku zbankrotovalo 937 občanov Slovenska, zatiaľ v tomto roku najviac. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o necelých 9 %, a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o takmer 10 %. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, bolo do konca mája t.r. vyhlásených 81 275 osobných bankrotov.

„V máji bol vyhlásený aj konkurz na majetok 114 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, respektíve na virtuálnych adresách, čo predstavuje 12 % z ich celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 13 bankrotujúcich manželských dvojíc, pričom jeden manželský pár zbankrotoval aj s dcérou, a ďalších 5 príbuzenských väzieb,“ uviedla Jana Marková. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 11 % vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov (100) a zvyšok na majetok nepodnikateľov (837). Celkom bolo vyhlásených 928 konkurzov a 9 dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Súdy zároveň zrušili 826 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 744 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 82 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Osobné bankroty v máji na Slovensku vyhlásilo 592 mužov a 345 žien. Medzi mužmi malo 2,4 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie a medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,3 percenta dlžníčok. Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 29,6 percenta a medzi ženami to boli štyridsiatničky s podielom 29 percent. V piatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom (147) a Košickom kraji (144). Najmenej ich bolo v Žilinskom kraji, a to konkrétne 72. V medziročnom porovnaní ich počet klesol až v piatich krajoch, najviac v Bratislavskom o 33,1 percenta. V troch krajoch podľa analýzy počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Nitrianskom kraji o 51,7 percenta.