piatok 24. mája 2024

SR: Menštruačná chudoba

Až 44 percent Sloveniek sa aspoň raz v svojom živote stretlo s menštruačnou chudobou a 16 percent ju zažíva aj v súčasnosti, pričom pre 2 percentá je to pravidelný problém. Častejšie sú to samoživiteľky a ženy s nižším príjmom. Podľa on-line prieskumu Menštruačná chudoba na Slovensku agentúry NMS pre spoločnosť Tesco (máj 2024, 1 500 žien) tri štvrtiny žien trpiacich menštruačnou chudobou sa kvôli nákupu menštruačných potrieb musia obmedzovať, najčastejšie pri nákupe potravín, oblečenia a služieb pre starostlivosť o seba a 6 percent opýtaných dokonca priznalo, že používa náhrady za menštruačné potreby. Jedno však majú spoločné: až 96 percent uviedlo, že dámske hygienické produkty počas menštruácie považuje za základnú potrebu.

Ženy žijúce v menštruačnej chudobe používajú často náhrady potrieb na zachytávanie menštruačnej tekutiny, ktoré môžu priamo ohrozovať ich zdravie a život (toaletný papier, noviny, staré handry, špongie, ale aj iné). Zvyknú tiež používať menštruačné potreby dlhšie, ako je určené, alebo opakovane, aby znížili počet potrebných kusov, čím opäť priamo ohrozujú svoje zdravie. Menštruačný cyklus je fyziologický dej približne1,8 miliardy žien na celom svete. Podľa profesora Jozefa Záhumenského je menštruačná chudoba súčasťou celkovej núdze, ktorá môže narúšať reprodukčné práva žien, napríklad aj pri nemožnosti zabezpečiť si finančne adekvátnu ochranu pred neželaným tehotenstvom. Krajiny, ktoré riešia tieto problémy komplexne, majú nízky výskyt neželaných tehotenstiev a z nich vyplývajúcich nežiaducich reprodukčných javov.

Menštruačné potreby sú nevyhnutným mesačným výdavkom každej ženy a pre mnohé sú nákladnou položkou, najmä pre ženy žijúce vo vylúčených komunitách, ale aj pre rodiny s viacerými deťmi či pre neúplné rodiny. Podľa prieskumu by až 90 percent žien privítalo finančnú pomoc od štátu pri nákupe menštruačných potrieb a 80 percent žien by ocenilo menštruačné potreby zdarma na pracoviskách a vo verejných budovách. Prvou lastovičkou vo verejnej správe na Slovensku je Banskobystrický kraj. Od roku 2022 poskytuje na toaletách vo svojich zariadeniach, akými sú úrady či stredné školy a školské zariadenia, menštruačné potreby zadarmo. Na výrobu a implementáciu menštruačných skriniek na sprístupnenie menštruačných potrieb v školách, komunitných centrách a organizáciách podporujúcich ľudí v núdzi je zameraný projekt Dôstojná menštruácia. Stredoškoláčky z Bratislavy pripravili projekt MenstruStation, vďaka ktorému majú teraz všetky žiačky školy k dispozícii dostatok dámskych hygienických potrieb počas celého roka. Európska únia členským štátom umožňuje znížiť DPH na menštruačné potreby. Tesco prichádza s iniciatívou pokryť hodnotu DPH dámskych hygienických potrieb vlastných značiek, a to dlhodobo.

štvrtok 23. mája 2024

EU: Etické normy

Európsky parlament schválil vytvorenie nového orgánu Európskej únie na posilnenie integrity, transparentnosti a zodpovednosti v európskom rozhodovacom procese.
 Dohoda dosiahnutá medzi Parlamentom, Radou, Komisiou, Súdnym dvorom, Európskou centrálnou bankou, Európskym dvorom audítorov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Európskym výborom regiónov ustanovuje spoločné vytvorenie nového orgánu pre etické normy. Tento orgán vypracuje, aktualizuje a interpretuje spoločné minimálne normy etického správania a uverejní správy o tom, ako sa tieto normy zohľadnili vo vnútorných predpisoch každého signatára.

Inštitúcie zúčastňujúce sa na činnosti orgánu bude zastupovať jeden vysokopostavený člen a na pozícii predsedu orgánu sa budú inštitúcie každý rok striedať v tejto oblasti. Jeho prácu bude podporovať päť nezávislých expertov, ktorí budú zúčastneným inštitúciám a orgánom k dispozícii na konzultácie o štandardizovaných písomných vyhláseniach vrátane vyhlásení o záujmoch. V sprievodnej správe sa zdôrazňuje, že konečné rozhodnutie je na signatároch a že akákoľvek konzultácia s nezávislými odborníkmi o jednotlivom prípade sa začína žiadosťou signatára. Poslanci tiež poukázali na to, že vyhlásenia o finančných záujmoch dezignovaných komisárov by mali byť spravidla preskúmané nezávislými odborníkmi.

Parlament opakuje svoj záväzok vytvoriť v budúcnosti nezávislý etický orgán, aby bol schopný vykonávať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy a vydávať odporúčania na sankcie. Takýto orgán by mal pozostávať z nezávislých expertov ako riadnych členov a mal by zahŕňať členov inštitúcií a orgánov EÚ pred ich funkčným obdobím alebo službou, počas neho a po ňom, ako aj zamestnancov. Poslanci vyjadrili sklamanie z toho, že Európska rada odmietla pristúpiť k dohode, a vyjadrili poľutovanie nad neochotou Rady umožniť orgánu, aby sa vzťahoval aspoň na zástupcov na ministerskej úrovni členského štátu, ktorý predsedá Rade, a vyjadrili argumenty proti relevantnému odôvodneniu.

Znenie zahŕňa pozície Parlamentu k ustanoveniam o financovaní, kritériám na vymenovanie expertov na základe konsenzu, existujúcim legálnym možnostiam zhromažďovania informácií orgánom a formám práce nezávislých odborníkov. Takisto sa v ňom stanovuje, že je potrebné, aby orgán išiel príkladom a uverejňoval informácie súvisiace s prácou v strojovo čitateľnom otvorenom dátovom formáte prístupnom občanom a zároveň primeraným spôsobom chránil súkromie dotknutých jednotlivcov a prezumpciu neviny. Poslanci napokon zdôrazňujú, že je potrebné definovať, ako sa bude určovať mandát podpredsedu (a náhradníka) zastupujúceho Parlament, a zaviesť mechanizmy zodpovednosti (ktoré by mali zahŕňať Výbor pre ústavné veci) s cieľom zabezpečiť, aby poslanci mali možnosť vyjadriť sa k tvorbe noriem, ktoré budú pre nich záväzné.

streda 22. mája 2024

Prevencia: Záchrana života

V rámci preventívnych prehliadok sa realizujú vyšetrenia, ktoré môžu zachrániť život. Či už ide o odhalenie pacientov s pozitívnym nálezom pri teste na okultné krvácanie do stolice alebo pri kolonoskopii. Pri röntgenovom vyšetrení hrudníka bývajú odhalené nálezy v začiatku ochorenia, akými sú nádory, sarkoidóza pľúc a medzihrudia. Vyšetrenie laboratórnych parametrov ukáže vysoké kardiovaskulárne riziko, ochorenie pečene či obličiek. Za dvojročné obdobie 2021 – 2022 podstúpilo na Slovensku podľa NCZI preventívnu prehliadku 40,4 % obyvateľov vo veku 19 a viac rokov. Stačí to, aby sa podarilo znížiť počet odvrátiteľných úmrtí? Nie, ideálne by bolo, ak by exitoval postupný nárast a dosiahlo by sa kumulatívne číslo 75 %.

Cieľom preventívnej prehliadky je včas odhaliť rizikové správanie pacienta a nasmerovať ho k želanej zmene. Sestra v ambulancii má možnosť edukovať pacienta o odvrátiteľných rizikách kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Počas preventívnej prehliadky skontroluje aj povinné očkovania. V dospelosti je potrebné preočkovanie proti záškrtu a tetanu každých 10 až 15 rokov hradené zo zdravotného postenia. V súčasnosti sa s týmto očkovaním odporúča preočkovať aj čierny kašeľ, za ktorý sa dopláca. Slovensko patrí ku krajinám, kde sa veľmi málo očkuje napríklad aj proti chrípke. Toto očkovanie sa odporúča nielen ľuďom po 59. roku života, ale napríklad aj tehotným ženám, pretože pri vývoji plodu môže vírus chrípky spôsobiť vážne problémy.

Hlavnou príčinou úmrtí na celom svete je hypertenzia. V roku 2023 zomrelo na choroby obehovej sústavy na Slovensku 25 tisíc ľudí. Až polovici predčasných úmrtí je možné zabrániť prevenciou alebo správnou liečbou. Pacienti s vysokým krvným tlakom a s diabetes mellitus sú najviac ohrození aj ochoreniami obličiek. Príznakom, ale aj príčinou mnohých ochorení, s ktorými pacienti prichádzajú do ambulancie všeobecného lekára, je bolesť. Môže byť signálom akútneho alebo chronického poškodenia. Akútnu bolesť pacienti väčšinou konzultujú s farmaceutom. Chronická bolesť však patrí do rúk lekára. Svetová zdravotnícka organizácia poukazuje na fakt, že až 70 % pacientov nemá prístup k liečbe bolesti, alebo sú liečení nesprávne.

10 najčastejších diagnóz, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka:
 • cukrovka
 • chudokrvnosť
 • vysoký krvný tlak
 • nadváha a obezita
 • porucha funkcie obličiek
 • porucha funkcie pečene
 • zápal v močových cestách
 • porucha srdcového rytmu
 • zvýšená hladina cholesterolu
 • rakovina hrubého čreva

utorok 21. mája 2024

SR: Zamestnanosť a mzda v marci 2024


Štatistický úrad SR zverejnil aktuálne informácie o stave zamestnanosti a priemernej mesačnej mzde v sledovaných odvetviach na Slovensku. Rast miezd údajne prekonal aj infláciu. Reálne mzdy boli totiž medziročne vyššie vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, a 6 z nich dosiahlo rast nad 5 %. Zárobky vzrástli najmenej v stavebníctve, naopak v maloobchode boli vyššie o desatinu. Zamestnanci medziročne pribudli v 8 z 10 sledovaných odvetví, ich úbytok zaznamenal priemysel aj doprava.

Priemerná nominálna mesačná mzda v marci 2024 bola medziročne vyššia vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom rástla v maloobchode o 12,5 %, priemysle a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev rovnako o 11,4 %. Po dvoch mesiacoch všetky vybrané odvetvia evidovali aj rast reálnych miezd, a to v rozpätí od 0,3 % v stavebníctve do 10 % v maloobchode.

Zamestnanosť v marci 2024 bola medziročne vyššia v 8 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Najvyšší prírastok počtu zamestnancov nad úrovňou 5 % mali vybrané trhové služby, v informáciách s komunikáciou zamestnanosť vzrástla o 3,6 %. Stavebníctvo a všetky odvetvia vnútorného obchodu navýšili stavy zamestnancov miernejšie, v rozpätí od 0,4 % do 2,4 %. Dlhodobý úbytok zamestnancov naďalej evidoval priemysel, aktuálne sa v ňom zamestnanosť znížila o 2,4 %. Bolo to najvýraznejšie zníženie zamestnanosti v tomto odvetví od marca 2022. Pokles pracovnej sily vykázala druhý mesiac aj doprava vrátane skladovania, aktuálne o 0,4 %.

V prvých troch mesiacoch roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Nominálne mzdy rástli dvojciferným tempom nad 10 % v priemysle, doprave spolu so skladovaním a tiež v maloobchode. Rast reálnych miezd sa pohyboval od 1,2 % v informáciách a komunikácii do 8,1 % v priemysle. Zamestnanosť v prvom štvrťroku rástla v 6 z 10 odvetví, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách a informáciách s komunikáciou. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod, ako aj doprava a skladovanie.

pondelok 20. mája 2024

EU: 90 miliónov EUR na mestské inovácie

V záujme posilnenia udržateľného rozvoja európskych miest oznámila Európska komisia tretiu výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskej mestskej iniciatívy (EUI) v hodnote 90 miliónov EUR. U vybraných projektov sa budú testovať inovačné riešenia v mestách, ktoré im pomôžu uskutočniť zelenú a digitálnu transformáciu. Zástupcovia miest nájdu podrobnosti o postupe podávania žiadostí na samostatnej webstránke EUI. Termín na predloženie návrhov je 14. október 2024.

Projekty musia byť zamerané na jednu z dvoch priorít:
 • Energetická transformácia: experimenty a výskum inovatívnych riešení, ktoré majú zabezpečili cenovo dostupné, bezpečné a čistejšie miestne energetické systémy.
 • Technológie v mestách: výskum technológií a digitálnych riešení na zlepšenie verejných služieb, správy miest, kvality života, zapojenia občanov ako aj pre bezpečnejšie a prístupnejšie mestá pre všetkých.
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) bude spolufinancovať 80 % projektových nákladov, pričom každý projekt dostane až 5 miliónov EUR. Časť týchto finančných prostriedkov podporí prenos znalostí a prispôsobenie odskúšaných riešení iným mestám EÚ s cieľom zabezpečiť, aby miestne projekty mali širší spoločenský a hospodársky vplyv v Európe. Zvyšných 20 % pokryjú miestne orgány a projektoví partneri.