streda 18. marca 2020

EU: Expertná skupina pre COVID-19

Európska komisia (EK) oznámila vytvorenie vedeckej expertnej skupiny pre chorobu COVID-19 zostavenej z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov EÚ. Prvé oficiálne stretnutie sa má uskutočniť v stredu 18. marca.

Cieľom poradnej skupiny bude sformulovať na základe vedeckých údajov usmernenia EÚ týkajúce sa opatrení na riadenie rizík. V expertnej skupine sú okrem odborníkov v oblasti verejného zdravia aj lekári, epidemiológovia a virológovia. EK budú radiť pri: formulácii opatrení uplatniteľných vo všetkých členských štátoch so zreteľom na osobitné vnútroštátne kontexty; identifikácii a znížení nedostatkov a identifikácii nezrovnalostí a slabín v opatreniach, ktoré sa prijímajú v súvislosti s obmedzením šírenia COVID-19, a to aj pri klinických prístupoch a liečbe; uprednostňovaní zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov, ako aj podporných opatrení, ktoré sa majú organizovať alebo koordinovať na úrovni EÚ. Experti následne odporučia konkrétne politické opatrenia na zmiernenie dlhodobých dôsledkov choroby COVID-19.

Expertnú skupinu tvorí sedem ľudí zo šiestich členských štátov únie. Budú konať vo vlastnom mene a nezávisle. Ako pozorovatelia v tejto skupine budú vystupovať zástupcovia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Koordinačného centra pre núdzové reakcie (ERCC). Členovia expertného tímu budú rokovať najmenej dvakrát týždenne prostredníctvom videokonferencií na základe otázok položených eurokomisiou alebo z vlastnej iniciatívy.