pondelok 16. marca 2020

EU: Opatrenia na zmiernenie COVID-19

Európska komisia (EK) predstavila riešenia na zmiernenie sociálno - ekonomického dosahu epidémie COVID-19, a to vrátane možnosti využiť na tento účel 37 miliárd eur cez politiku kohézie. 

Komisia tento rok nebude vymáhať od členských štátov vrátenie nevyčerpaného predbežného financovania cez štrukturálne fondy. Asi 8 miliárd eur z rozpočtu EÚ tak budú môcť členské štáty použiť na doplnenie štrukturálneho financovania vo výške 29 miliárd eur. Zvýši sa tým výška investícií v roku 2020 a pomôže sa vopred vyčleniť aj použitie doteraz nepridelených 28 miliárd eur na financovanie politiky kohézie na roky 2014 - 2020. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby tento návrh urýchlene schválili.

Hlavná fiškálna reakcia na koronavírus pôjde cez štátne rozpočty členských štátov, a preto EK navrhla, aby vlády krajín mohli navrhnúť rozsiahle podporné opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ o štátnej pomoci pre občanov a firmy, aj pre malé a stredné podniky, ktoré čelia hospodárskym problémom pre COVID-19. Ide o opatrenia, akými sú mzdové dotácie, pozastavenie platieb daní z príjmu právnických osôb a dane z pridanej hodnoty alebo sociálne príspevky. Členské štáty môžu poskytnúť finančnú pomoc priamo spotrebiteľom, napríklad na zrušené služby alebo cestovné lístky, ktoré prevádzkovatelia nevracajú. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa zmobilizuje aj na podporu prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku koronavírusu. V roku 2020 bude mať k dispozícii až 179 miliónov eur.

Pravidlá EÚ o štátnej pomoci umožňujú členským štátom pomáhať spoločnostiam vyrovnať sa s nedostatkom likvidity, ak potrebujú pomoc na záchranu a môžu nahradiť firmám škodu priamo spôsobenú mimoriadnymi udalosťami vrátane opatrení v odvetviach letectvo a cestovný ruch. V  nasledujúcich týždňoch bude jedna miliarda eur presmerovaná z rozpočtu EÚ ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytovali likviditu malým a stredným podnikom a stredným podnikom. Pomôže to najmenej 100.000 podnikom tohto typu s financovaním vo výške okolo 8 miliárd eur. Komisia presadzuje aj "úverové prázdniny" dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení touto epidémiou.